EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/34


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 iulie 2013

privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale

(reformare)

(BCE/2013/24)

(2014/3/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2, articolul 12.1 și articolul 14.3,

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2002/7 din 21 noiembrie 2002 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (1) a fost modificată în mod semnificativ în mai multe rânduri. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2)

Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) necesită conturi financiare trimestriale cuprinzătoare și fiabile defalcate pe sectoare instituționale, incluzând atât seturi de date naționale, cât și agregate pentru zona euro.

(3)

O parte din informațiile necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul conturilor financiare trimestriale din zona euro sunt compilate de autoritățile naționale competente, altele decât băncile centrale naționale (BCN). Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2) obligă statele membre să se organizeze în domeniul statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(4)

Din motive de consecvență, cerințele Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul conturilor financiare trimestriale ar trebui să se întemeieze pe standardele statistice ale Uniunii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (3) (denumit în continuare „SEC 2010”).

(5)

Datele suplimentare privind conturile financiare naționale trimestriale trebuie să fie transmise în timp util pentru a permite compilarea unui set integrat de conturi financiare și nefinanciare trimestriale pentru zona euro care să fie adecvat obiectivelor politicii monetare.

(6)

Conturile financiare naționale trimestriale sunt, de asemenea, utilizate tot mai mult pentru alte scopuri, inclusiv pentru analiza macroprudențială și monitorizarea dezechilibrelor excesive. Aceste activități, precum și alte activități din domeniul cooperării internaționale și cercetării, vor fi facilitate prin publicarea de către BCE a agregatelor relevante din zona euro compilate pe baza prezentei orientări și a datelor naționale colectate în acest sens.

(7)

Pentru o înțelegere mai bună a interdependențelor dintre sectoarele instituționale, conturile financiare naționale trimestriale ar trebui să includă informații privind sectorul contrapărților [denumite, de asemenea, „informații de-la-cine-cui” (from-whom-to-whom information) (w-t-w)] pentru active și pasive financiare.

(8)

Pentru a facilita înțelegerea impactului reevaluărilor asupra bilanțurilor, o defalcare a așa-numitelor „alte fluxuri” în „reevaluări” și „alte modificări de volum” ar trebui să facă parte, de asemenea, din setul complet de date privind conturile financiare naționale trimestriale.

(9)

În cooperare cu BCN, BCE va continua să îmbunătățească metodele și sursele utilizate pentru a compila datele privind conturile financiare naționale trimestriale, în vederea îmbunătățirii calității datelor, schimbului de bune practici și facilitării înțelegerii relației dintre datele transmise BCE în temeiul diferitelor instrumente juridice ale BCE.

(10)

Evaluarea calității conturilor financiare trimestriale din zona euro pe sectoare instituționale ar trebui efectuată în conformitate cu ECB Statistics Quality Framework (Cadrul BCE privind calitatea statisticilor) (4). BCN, în cooperare cu alte autorități competente, dacă este cazul, ar trebui să evalueze, de asemenea, calitatea datelor pe care le transmit BCE.

(11)

În conformitate cu articolul 3a din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și cu Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene (5), dezvoltarea, producerea și diseminarea de statistici europene de către SEBC se efectuează în conformitate cu principiile de imparțialitate, obiectivitate, independență profesională, eficiență din punct de vedere al costurilor, confidențialitate statistică, reducerea la minimum a sarcinii de raportare și o foarte bună calitate a rezultatelor.

(12)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98, transmitereaîn cadrul SEBC a informațiilor statistice confidențiale poate avea loc în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat. În cazul în care autoritățile competente, altele decât BCN, reprezintă sursele informațiilor statistice clasificate ca fiind confidențiale, astfel de informații statistice confidențiale ar trebui utilizate de către BCE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(13)

Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. La punerea în aplicare a procedurii se va ține cont de opiniile Comitetului de statistică (Statistics Committee, „STC”) al SEBC. BCN pot propune astfel de modificări tehnice ale anexelor prin intermediul STC,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„zonă euro” înseamnă teritoriul statelor membre din zona euro, BCE și Mecanismul european de stabilitate;

2.

„stat membru din zona euro” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro;

3.

„date naționale” înseamnă datele corespunzătoare tuturor celulelor din anexa I tabelele 1-9;

4.

„date suplimentare” înseamnă date corespunzătoare celulelor hașurate în negru din anexa I tabelele 1, 2, 4 și 5;

5.

„trimestru de referință” înseamnă ultima observație trimestrială din seria temporală care urmează să fie raportată.

Articolul 2

Obligații de raportare statistică ale BCN

(1)   BCN raportează BCE datele prevăzute în anexa I pentru fiecare trimestru calendaristic, începând cu luna septembrie 2014. Datele respectă principiile și definițiile prevăzute de SEC 2010.

(2)   Cerințele privind „datele suplimentare” acoperă tranzacțiile și stocurile pentru perioada cuprinsă între ultimul trimestru al anului 2012 și trimestrul de referință. Astfel de date suplimentare urmează să fie raportate pe baza celei mai bune estimări, iar cerințele privind datele suplimentare specificate în anexa I tabelele 1, 2, 4 și 5 coloanele „H”, „H.1” și „H.2” (date suplimentare referitoare la sectorul administrațiilor publice și la subsectoarele acestuia) urmează să fie raportate facultativ.

(3)   Cerințele privind „datele naționale” specificate în anexa 1 tabelele 1-5 cuprind:

(a)

date privind tranzacțiile, stocurile și alte modificări de volum (tranzacții și stocuri numai pentru rândul 33 al tabelului 2 „tranzacții financiare nete/valoare financiară netă”, pentru perioada cuprinsă între ultimul trimestru al anului 2012 și trimestrul de referință; și

(b)

date privind tranzacțiile și stocurile pentru perioada cuprinsă între primul trimestru al anului 1999 și al treilea trimestru al anului 2012. Astfel de date urmează să fie prezentate pe baza celei mai bune estimări, iar cerințele privind datele specificate în anexa I tabelele 1 și 2 coloanele „J” și „K” (defalcarea gospodăriilor populației și a instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) urmează să fie raportate facultativ.

(4)   Cerințele privind „datele naționale” specificate în anexa I tabelele 6-9 cuprind date privind tranzacțiile, stocurile și alte modificări de volum pentru perioada cuprinsă între al patrulea trimestru al anului 2013 și trimestrul de referință.

(5)   Sectoarele contrapărților „zona euro exclusiv teritoriul național” și „rezidenți din afara zonei euro” prevăzut în anexa I tabelele 3-9 rândurile 12-21 sunt ajustate în mod corespunzător pentru a reflecta componența zonei euro la data de raportare. Această ajustare se efectuează de fiecare dată când un stat membru adoptă euro. Datele se revizuiesc în conformitate cu cerințele diferențiate privind datele prevăzute la alineatele (3) și (4), pe baza celei mai bune estimări.

(6)   Prin excepție de la alineatele (1)-(5), BCN nu sunt obligate:

(a)

să transmită date privind trimestrele anterioare primului trimestru al anului în care statul membru relevant a aderat la Uniunea Europeană;

(b)

să transmită datele menționate la alineatul (3) litera (b) înainte de septembrie 2017;

(c)

să transmită datele menționate la alineatul (4) înainte de septembrie 2015.

(7)   Cerințele privind datele prevăzute la alineatele (3)-(5) sunt însoțite de informații explicative cu privire la:

(a)

evenimente majore specifice constatate pentru trimestrul de referință, în cazul în care amploarea unor astfel de evenimente majore specifice este de cel puțin 0,2 % din produsul intern brut trimestrial al zonei euro sau în cazul în care BCE solicită astfel de informații; și

(b)

motivele revizuirilor în comparație cu ultimele „date naționale” raportate BCE în cadrul prezentei orientări, în cazul în care amploarea modificărilor aduse datelor, cauzate de astfel de revizuiri, este de cel puțin 0,2 % din produsul intern brut trimestrial al zonei euro sau în cazul în care BCE solicită astfel de informații.

Articolul 3

Transmiterea și publicarea datelor de către BCE

(1)   BCE transmite BCN agregatele din zona euro pe care le publică, precum și „datele naționale” colectate în temeiul articolului 2, astfel cum se descrie la alineatele (3)-(5) ale acestuia.

(2)   BCE publică agregatele din zona euro pe care le compilează, precum și „datele naționale” colectate în temeiul articolului 2, astfel cum se descrie la alineatele (3)-(5) ale acestuia, care sunt considerate relevante de către STC, cu excepția datelor referitoare la celulele din anexa I tabelele 3-9 rândurile 12-21 (privind sectoarele contrapărților „zona euro exclusiv teritoriul național” și „rezidenți în afara zonei euro”).

(3)   Publicarea „datelor naționale” face obiectul următoarelor dispoziții:

(a)

„datele naționale” nu se publică mai devreme de șapte zile de la termenele-limită pentru transmitere prevăzute la articolul 4; și

(b)

„datele naționale” referitoare la sectorul administrațiilor publice nu se publică în lunile aprilie și octombrie ale fiecărui an înainte de publicarea de către Comisia Europeană a datelor efective privind deficitul public și datoria publică pentru aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (6), astfel cum a fost modificat; și

(c)

„datele naționale” menționate la articolul 2 alineatul (3) litera (b) se publică împreună cu informațiile care indică faptul că acestea sunt provizorii și/sau estimate, după caz. Acest tratament se poate extinde la alte „date naționale” colectate în conformitate cu articolul 2, astfel cum se prevede la alineatele (3)-(5), în urma unei cereri întemeiate din partea BCN raportoare.

Articolul 4

Respectarea termenelor

(1)   „Datele suplimentare” prevăzute la articolul 2 alineatul (2) se raportează BCE într-un termen care nu depășește 85 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului de referință. Începând cu prima transmitere în 2017, „datele suplimentare” se raportează BCE într-un termen care nu depășește 82 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului de referință.

(2)   „Datele naționale” prevăzute la articolul 2 alineatele (3)-(5) și metadatele explicative descrise la articolul 2 alineatul (7) se raportează BCE într-un termen care nu depășește 100 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului de referință. Începând cu prima transmitere în 2017, „datele naționale” și metadatele aferente se raportează BCE într-un termen care nu depășește 97 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului de referință.

(3)   Datele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) se transmit BCN de către BCE cel târziu în ziua lucrătoare a BCE care urmează celei în care BCE publică datele.

Articolul 5

Cooperarea cu autoritățile naționale competente

(1)   În cazul în care sursele tuturor sau anumitor date și informații prevăzute la articolul 2 intră în sfera de competență a autorităților naționale, altele decât BCN, BCN depun eforturi pentru a stabili cu autoritățile respective modalitățile de cooperare permanente în vederea asigurării unei transmiteri a datelor în conformitate cu standardele și cerințele prevăzute de prezenta orientare, cu excepția cazului în care același rezultat este deja obținut în temeiul legislației naționale existente.

(2)   Atunci când, în cursul acestei cooperări, o BCN se află în imposibilitatea de a respecta cerințele prevăzute la articolele 2 și 4, deoarece autoritatea națională competentă nu a furnizat acelei BCN datele sau informațiile necesare, BCE și BCN reexaminează problema împreună cu autoritatea națională în cauză, pentru a se asigura că informațiile sunt puse la dispoziție în timp util.

Articolul 6

Standardul de transmitere

Informațiile statistice solicitate sunt puse la dispoziția BCE într-o formă care respectă cerințele prevăzute în anexa II. Această cerință nu exclude utilizarea altor mijloace de transmitere către BCE a informațiilor statistice, ca soluție de rezervă convenită între BCE și BCN.

Articolul 7

Calitatea

(1)   BCE și BCN monitorizează și promovează calitatea datelor raportate BCE.

(2)   Comitetul executiv al BCE prezintă anual Consiliului guvernatorilor BCE un raport privind calitatea conturilor financiare trimestriale. Raportul se referă cel puțin la sfera de acoperire a datelor, la măsura în care acestea respectă definițiile relevante și la amploarea revizuirilor.

Articolul 8

Procedura simplificată de modificare

Ținând seama de opiniile STC, Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. Comitetul executiv informează fără întârzieri nejustificate Consiliul guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.

Articolul 9

Abrogare

Orientarea BCE/2002/7 se abrogă de la 1 septembrie 2014. Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare.

Articolul 10

Dispoziții finale

(1)   Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

(2)   Prezenta orientare produce efecte de la 1 septembrie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 iulie 2013.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 334, 11.12.2002, p. 24.

(2)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(3)  JO L 174, 26.6.2013, p. 1.

(4)  Disponibil pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu

(5)  Disponibil pe website-ul BCE.

(6)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE A DATELOR

Rezumatul cerințelor privind datele

Articolul

Cuprins

Tabele

Tip de date

Perioadă de referință

Prima dată de raportare

Respectarea termenelor

Observații

Stocuri

Tranzacții

Alte modificări de volum

articolul 2 alineatul (2)

articolul 4 alineatul (1)

Date suplimentare; numai celule hașurate în negru

T1

active

T2

pasive

T4

credite pe termen scurt (w-t-w)

T5

credite pe termen lung (w-t-w)

Image

Image

 

Începând cu 2012T4

Septembrie 2014

Până în decembrie 2016: t + 85

Începând cu martie 2017: t + 82

Cele mai bune estimări

Celulele hașurate în negru din coloanele H, H.1 și H.2 în mod facultativ

articolul 2 alineatul (3) litera (a)

articolul 2 alineatul (5)

articolul 3 alineatul (2)

articolul 3 alineatul (3)

literele (a) și (b)

articolul 4 alineatul (2)

Date naționale; toate celulele

T1

active

T2

pasive

T3

depozite (w-t-w)

T4

credite pe termen scurt (w-t-w)

T5

credite pe termen lung (w-t-w)

Image

Image

Image

Începând cu 2012T4

Septembrie 2014

Până în decembrie 2016: t + 100

Începând cu martie 2017: t + 97

Însoțite de metadate

datele din rândurile 12-21 din T3-T5 se ajustează pentru a reflecta componența zonei euro; pe baza celei mai bune estimări

datele din rândurile 12-21 din T3-T5 nu se publică

articolul 2 alineatul (3)

litera (b)

articolul 2 alineatul (5)

articolul 3 alineatul (2)

articolul 3 alineatul (3) litera (c)

articolul 4 alineatul (2)

Date naționale; toate celulele

T1

active

T2

pasive

T3

depozite (w-t-w)

T4

credite pe termen scurt (w-t-w)

T5

credite pe termen lung (w-t-w)

Image

Image

 

1999T1–2012T3

Septembrie 2017

Până în decembrie 2016: t + 100

Începând cu martie 2017: t + 97

Cele mai bune estimări

coloanele J, K din T1 și T2 în mod voluntar

Însoțite de metadate

datele din rândurile 12-21 din T3-T5 se ajustează pentru a reflecta componența zonei euro; pe baza celei mai bune estimări

datele din rândurile 12-21 din T3-T5 nu se publică

articolul 2 alineatul (4)

articolul 2 alineatul (5)

articolul 3 alineatul (2)

articolul 3 alineatul (3)

literele (a) și (b)

articolul 4 alineatul (2)

Date naționale; toate celulele

T6

titluri de natura datoriei pe termen scurt (w-t-w)

T7

titluri de natura datoriei pe termen lung (w-t-w)

T8

acțiuni cotate (w-t-w)

T9

acțiuni ale fondurilor de investiții (w-t-w)

Image

Image

Image

Începând cu 2013T4

Septembrie 2015

Până în decembrie 2016: t + 100

Începând cu martie 2017: t + 97

Însoțite de metadate

datele din rândurile 12-21 se ajustează pentru a reflecta componența zonei euro; pe baza celei mai bune estimări

datele din rândurile 12-21 din T3-T5 nu se publică


Tabelul 1

Active financiare  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sector creditor

Instrument financiar

 

Total

(S.1)

Rezidenți

Restul lumii

(S.2)

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (3)

(S.121+…+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (4)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+…+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

Gospodăriile populației și IFSLSGP (5)

Total

(S.13)

Administrația centrală

(S.1311)

Fonduri de securitate socială

(S.1314)

Total

(S14+S15)

Gospodăriile populației

(S.14)

IFSLSGP (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total active (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Aur monetar și DST (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Aur monetar (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Drepturi speciale de tragere (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Numerar și depozite (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Numerar (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depozite (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Depozite transferabile (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Alte depozite (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titluri de natura datoriei (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Credite (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Credite pe termen scurt (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Credite pe termen lung (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Participații (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Acțiuni cotate (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Acțiuni necotate și alte participații (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Acțiuni necotate (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Alte participații (F. 519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Acțiuni ale fondurilor de investiții (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Acțiuni ale FPM (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Acțiuni ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Sisteme de asigurări, pensii și garanții standard (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Provizioane tehnice de asigurări generale (F.61) și provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Drepturi asupra asigurărilor de viață și a rentelor (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Drepturi de pensie (F.63), drepturi ale fondurilor de pensie asupra administratorilor fondurilor de pensii (F.64) și drepturi la prestații, altele decât pensiile (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Instrumente financiare derivate și opțiunile pe acțiuni ale angajaților (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Alte conturi de primit (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Credite comerciale și avansuri (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Alte conturi de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 2

Pasive  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Sector debitor

Instrument financiar

 

Total

(S.1)

Rezidenți

Restul lumii

(S.2)

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (8)

(S.121+…+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (9)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+...+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

Gospodăriile populației și IFSLSGP (10)

Total

(S.13)

Administrația centrală

(S.1311)

Fonduri de securitate socială

(S.1314)

Total

(S14+S15)

Gospodăriile populației

(S.14)

IFSLSGP (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total pasive (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Aur monetar și DST (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Aur monetar (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Drepturi speciale de tragere (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Numerar și depozite (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Numerar (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Depozite (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Depozite transferabile (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Alte depozite (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Titluri de natura datoriei (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Credite (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Credite pe termen scurt (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Credite pe termen lung (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Participații și acțiuni ale fondurilor de investiții (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Participații (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Acțiuni cotate (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Acțiuni necotate și alte participații (F.512 + F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Acțiuni necotate (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Alte participații (F. 519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Acțiuni ale fondurilor de investiții (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Acțiuni ale FPM (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Acțiuni ale fondurilor de investiții, altele decât cele de piață monetară (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Sisteme de asigurări, pensii și garanții standard (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Provizioane tehnice de asigurări generale (F.61) și provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Drepturi asupra asigurărilor de viață și a rentelor (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Drepturi de pensie (F.63), drepturi ale fondurilor de pensie asupra administratorilor fondurilor de pensii (F.64) și drepturi la prestații, altele decât pensiile (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Instrumente financiare derivate și opțiunile pe acțiuni ale angajaților (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Alte conturi de plătit (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Credite comerciale și avansuri (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Alte conturi de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Tranzacții financiare nete/valoare financiară netă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 3

Depozite (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Sector debitor

Sector creditor

 

Rezidenți

 

Total

(S.1) (12)

IFM (13)

(S.121+...+S.123)

Administrații publice

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 


Tabelul 4

Credite pe termen scurt (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sector creditor

Sector debitor

 

Rezidenți

 

Total

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (15)

(S.121+...+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (16)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+...+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

Gospodăriile populației, inclusiv IFSLSGP (17)

(S.14+S.15)

Total

(S.13)

Administrația centrală

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 5

Credite pe termen lung (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Sector debitor

Sector creditor

 

Rezidenți

 

Total

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (19)

(S.121+…+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (20)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+…+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

Gospodăriile populației, inclusiv IFSLSGP (21)

(S.14+S.15)

Total (S.13)

(S.13)

Administrația centrală

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 6

Titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sector creditor

Sector debitor

 

Rezidenți

 

Total

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (23)

(S.121+...+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (24)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+...+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

(S.13)

Gospodăriile populației, inclusiv IFSLSGP (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 7

Titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sector creditor

Sector debitor

 

Rezidenți

 

Total

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (27)

(S.121+…+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (28)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+…+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

(S.13)

Gospodăriile populației, inclusiv IFSLSGP (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 8

Acțiuni cotate (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sector creditor

Sector debitor

 

Rezidenți

 

Total

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (31)

(S.121+...+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (32)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+...+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

(S.13)

Gospodăriile populației, inclusiv IFSLSGP (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 9

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sector creditor

Sector debitor

 

Rezidenți

 

Total

Societăți nefinanciare

(S.11)

IFM (35)

(S.121+...+S.123)

Fonduri de investiții, altele decât FPM (36)

(S.124)

Alte instituții financiare

(S.125+...+S.127)

Societăți de asigurare

(S.128)

Fonduri de pensii

(S.129)

Administrații publice

(S.13)

Gospodăriile populației, inclusiv IFSLSGP (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidenți

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nerezidenți

Total (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Zona euro exclusiv teritoriul național

Total (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+...+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+...+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezidenți în afara zonei euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice, cu excepția aurului monetar (F.11) ca post de activ pentru restul lumii, care este cerut numai pentru tranzacții și alte modificări de volum.

(2)  Codurile SEC 2010 sunt utilizate pentru a clasifica sectoarele instituționale (capitolul 2 din SEC 2010) și tranzacțiile financiare, alte modificări de volum și conturile de patrimoniu (capitolele 5, 6 și 7 din SEC 2010).

(3)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(4)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(5)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(6)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice, cu excepția aurului monetar (F.11) ca post de activ pentru restul lumii, care este cerut numai pentru tranzacții și alte modificări de volum.

(7)  Codurile SEC 2010 sunt utilizate pentru a clasifica sectoarele instituționale (capitolul 2 din SEC 2010) și tranzacțiile financiare, alte modificări de volum și conturile de patrimoniu (capitolele 5, 6 și 7 din SEC 2010).

(8)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(9)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(10)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(11)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(12)  Conform SEC 2010 (punctul 5.79), depozitele sunt contracte oferite de societăți care acceptă depozite (respectiv S.121 și S.122) și, în anumite cazuri, de administrația centrală. În plus, §5.86 precizează că sunt incluse ca depozite cotele rambursabile și acordurile de răscumpărare pe termen scurt care sunt pasive ale IFM (respectiv, S.121, S.122 și S.123).

(13)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(14)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(15)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123). Conform SEC 2010 (punctul 5.118), creditele pe termen scurt acordate societăților care acceptă depozite (S.121+S.122) trebuie clasificate ca depozite (F.22 sau F.29).

(16)  Fonduri de piață monetară (FPM; S.123).

(17)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(18)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(19)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(20)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(21)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(22)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(23)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(24)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(25)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(26)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(27)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(28)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(29)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(30)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(31)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(32)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(33)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).

(34)  Cerințele privind datele pentru stocuri, tranzacții și alte modificări de volum sunt identice.

(35)  Instituții financiare monetare (IFM; S.121+S.122+S.123).

(36)  Fond de piață monetară (FPM; S.123).

(37)  Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (IFSLSGP; S.15).


ANEXA II

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

Băncile centrale naționale (BCN) utilizează facilitățile oferite de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), care se bazează pe infrastructura IT a SEBC, pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice solicitate de Banca Centrală Europeană (BCE). Schimbul de date în cadrul SEBC are la bază formatul Statistical Data and Metadata eXchange. Această cerință nu exclude utilizarea altor mijloace de transmitere către BCE a informațiilor statistice, ca soluție de rezervă convenită.

BCN respectă recomandările menționate în continuare pentru a se asigura că transmiterea datelor se efectuează în mod satisfăcător:

(i)

Exhaustivitate: BCN raportează toate cheile de serie solicitate. Neraportarea cheilor de serie sau raportarea cheilor de serie care nu se află în listă este considerată raportare incompletă. În cazul în care lipsește o observație, omisiunea se înregistrează utilizând indicatorul corespunzător al observației.

(ii)

Identități contabile și convenție de semne a datelor: BCN trebuie să pună în aplicare normele de validare înainte de transmiterea datelor către BCE.

Atunci când revizuirile se aplică numai unui subset de chei de serie, normele de validare se aplică întregului raport.


Top