EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0023

2014/2/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 cu privire la statisticile privind finanțele publice (BCE/2013/23)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 12–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/2/oj

7.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/12


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 iulie 2013

cu privire la statisticile privind finanțele publice

(reformare)

(BCE/2013/23)

(2014/2/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCILOR CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2, articolul 12.1 și articolul 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (2),

întrucât:

(1)

Orientarea BCE/2009/20 a Băncii Centrale Europene din 31 iulie 2009 cu privire la statisticile privind finanțele publice (3) trebuie să fie modificată în mod substanțial și, prin urmare, ar trebui reformată din motive de claritate și transparență.

(2)

Actualizarea cadrului metodologic, de la Sistemul European de Conturi (SEC) 1995 la SEC 2010, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 549/2013, necesită adaptarea conceptelor statistice. Din motive de consecvență, cerințele Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul statisticilor privind finanțele publice (SFP) ar trebui să se bazeze pe standardele statistice ale Uniunii definite în SEC 2010.

(3)

Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de date complete (de ex. care să cuprindă toate operațiunile, inclusiv cele în cazul cărora administrația publică acționează ca un agent al instituțiilor Uniunii Europene) și fiabile pentru analizele economice și monetare. Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităților și competențelor statelor membre și ale Uniunii.

(4)

Este necesară instituirea unor proceduri eficiente cu privire la schimbul SFP în cadrul SEBC, pentru a asigura că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităților sale și că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleași variabile elaborate de băncile centrale naționale (BCN), indiferent dacă statisticile în cauză sunt compilate de BCN sau de autoritățile naționale competente.

(5)

O parte a informațiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul SFP este compilată de autoritățile naționale competente, altele decât BCN. Prin urmare, unele dintre misiunile care urmează a fi îndeplinite în temeiul prezentei orientări impun cooperarea dintre SEBC și autoritățile naționale competente. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (4) obligă statele membre să se organizeze din punct de vedere statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor ce decurg din articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”).

(6)

Sursele statistice care se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 479/2009 și SEC 2010 nu îndeplinesc necesitățile SEBC în ceea ce privește domeniul acoperit de statisticile privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie și statisticile privind operațiunile dintre statele membre și bugetul Uniunii. Prin urmare, este necesar ca autoritățile naționale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(7)

Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. BCN pot propune astfel de modificări tehnice Comitetului de statistică al SEBC, a cărui opinie se ia în considerare la punerea în aplicare a acestei proceduri,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„stat membru din zona euro” înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro;

2.

„statistici privind finanțele publice (SFP)” înseamnă statistici privind veniturile, cheltuielile și deficitul/excedentul, statistici privind ajustarea deficit-datorie și statistici privind datoria publică (astfel cum se prevede în anexa I);

3.

„datorie publică” are sensul definit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009;

4.

„prima transmitere” înseamnă transmiterea periodică efectuată de BCN înainte de 15 aprilie;

5.

„a doua transmitere” înseamnă transmiterea periodică efectuată de BCN înainte de 15 octombrie.

Articolul 2

Obligații de raportare statistică ale BCN

(1)   BCN raportează SFP către BCE, astfel cum se precizează în anexa I, pe baza anului calendaristic. Datele respectă principiile și definițiile din Regulamentul (CE) nr. 479/2009 și din SEC 2010, astfel cum se detaliază în anexa II.

(2)   BCN raportează în conformitate cu definițiile metodologice prevăzute pentru sectoarele și subsectoarele de la punctul 1 al anexei II la prezenta orientare și pentru următoarele de la punctul 2:

(a)

„statistici privind veniturile, cheltuielile și deficitul/excedentul”, care cuprind statisticile prevăzute în anexa I tabelele 1A, 1B și 1C;

(b)

„statistici privind ajustarea deficit-datorie”, care cuprind statisticile prevăzute în tabelele 2A și 2B din anexa I;

(c)

„statistici privind datoria publică”, care cuprind statisticile prevăzute în anexa I tabelele 3A și 3B.

(3)   Setul complet de date cuprinde toate categoriile definite în anexa I (care acoperă statisticile privind veniturile, cheltuielile și deficitul/excedentul, statisticile privind ajustarea deficit-datorie și statisticile privind datoria publică). Acestea acoperă, de asemenea, datele anterioare, din anul 1995 până în anul la care se referă transmiterea (anul t – 1).

(4)   Prin derogare de la alineatul (3), BCN nu sunt obligate să transmită date anterioare pentru categoriile acoperite de derogările convenite între Comisia Europeană (Eurostat) și statele membre.

(5)   Transmiterea datelor prevăzute în anexa I tabelele 1A-C, 2A-B, 3A-B începe în octombrie 2014.

(6)   Datele privind deficitul/excedentul, datoria, veniturile, cheltuielile și produsul intern brut (PIB) nominal sunt însoțite de motivele revizuirilor atunci când amploarea variației deficitului/excedentului cauzate de revizuiri reprezintă cel puțin 0,3 % din PIB sau când amploarea variației datoriei, veniturilor, cheltuielilor sau PIB-ului nominal cauzate de revizuiri reprezintă cel puțin 0,5 % din PIB.

Articolul 3

Obligații de raportare statistică ale BCE

(1)   Pe baza datelor raportate de BCN, BCE gestionează „baza de date SFP”, care va include date pentru zona euro și date naționale. BCE difuzează baza de date SFP către SEBC.

(2)   BCN își marchează informațiile statistice naționale pentru a indica cine poate avea acces la acestea. BCE ia în considerare aceste marcaje atunci când difuzează baza de date SFP.

Articolul 4

Respectarea termenelor

(1)   BCN raportează seturile complete de date de două ori pe an, înainte de 15 aprilie și înainte de 15 octombrie.

(2)   BCN raportează din proprie inițiativă seturi de date (parțiale) în orice alt moment, atunci când devin disponibile informații relevante noi. Acest set de date poate conține estimări cu privire la categoriile pentru care nu sunt disponibile informații noi.

(3)   BCE difuzează baza de date SFP către BCN cel puțin o dată pe lună, cel târziu în ziua lucrătoare pentru BCE care urmează celei în care BCE finalizează datele pentru publicare.

Articolul 5

Cooperarea cu autoritățile naționale competente

(1)   În cazul în care toate sau anumite date prevăzute la articolul 2 provin de la autorități naționale competente, altele decât BCN, BCN depun eforturi pentru a stabili cu autoritățile respective modalitățile de cooperare corespunzătoare în vederea asigurării unei structuri permanente de transmitere a datelor care să permită îndeplinirea standardelor și cerințelor SEBC, cu excepția cazului în care același rezultat este deja obținut în temeiul legislației naționale.

(2)   Atunci când, în cursul acestei cooperări, o BCN se află în imposibilitatea de a respecta cerințele prevăzute la articolele 2 și 4, deoarece autoritatea națională competentă nu a furnizat acelei BCN informațiile necesare, BCE și BCN discută cu autoritatea în cauză în privința modului în care informațiile respective pot fi puse la dispoziție.

Articolul 6

Standard de transmitere

Informațiile statistice solicitate sunt puse la dispoziția BCE într-o formă care respectă cerințele prevăzute în anexa III. Această cerință nu exclude utilizarea altor mijloace de transmitere către BCE a informațiilor statistice, ca soluție de rezervă convenită.

Articolul 7

Calitate

(1)   BCE și BCN monitorizează și promovează calitatea datelor raportate BCE.

(2)   Comitetul executiv al BCE prezintă anual Consiliului guvernatorilor BCE un raport privind calitatea SFP anuale.

(3)   Raportul se referă cel puțin la sfera de acoperire a datelor, la măsura în care acestea respectă definițiile relevante și la amploarea revizuirilor.

Articolul 8

Procedură simplificată de modificare

Luând în considerare opiniile Comitetului de statistică, Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. Comitetul executiv informează fără întârzieri nejustificate Consiliul guvernatorilor cu privire la orice astfel de modificare.

Articolul 9

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2009/20 se abrogă de la 1 septembrie 2014.

(2)   Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 10

Dispoziții finale

(1)   Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

(2)   Prezenta orientare produce efecte de la 1 septembrie 2014.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 25 iulie 2013.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 174, 26.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 228, 1.9.2009, p. 25.

(4)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE A DATELOR

Statistici privind veniturile, cheltuielile și deficitul/excedentul

Tabelul 1A

Categorie

Numărul și relația lineară

Deficit (–) sau excedent (+)

Formula

Formula

din care: deficit (–) sau excedent (+) primar

Formula

Administrația centrală

3

Administrațiile statelor federale

4

Administrațiile locale

5

Fonduri de securitate socială

6

Venituri totale

Formula

Total venituri curente

Formula

Impozite directe

9

din care: de plătit de către societăți

10

din care: de plătit de către gospodăriile populației

11

Impozite indirecte

12

din care: taxa pe valoare adăugată (TVA)

13

Cotizații sociale nete

14

din care: cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor

15

din care: cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor populației

16

Alte venituri curente

17

din care: dobânzi de primit

18

Vânzări

19

Total venituri din capital

20

din care: impozite pe capital

21

Cheltuieli totale

Formula

Total cheltuieli curente

Formula

Transferuri curente

Formula

Plăți sociale

25

Subvenții de plătit

26

Alte transferuri curente de plătit

27

Dobânzi de plătit

28

Remunerarea angajaților

29

din care: salarii și indemnizații

30

Consumul intermediar

31

Total cheltuieli de capital

Formula

Investiții

33

Alte achiziții nete de active nefinanciare și variația stocurilor

34

Transferuri de capital de plătit

35

Posturi pro memoria:

 

Economii brute

Formula

Dobânzi, inclusiv decontări în cadrul operațiunilor swap și contractelor forward pe rata dobânzii

37

Deficit (–) sau excedent (+) aferent procedurii deficitului excesiv (PDE)

Formula

Încasări din UMTS (universal mobile telecommunications system)

39

Cotizații sociale efective

Formula

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură

41


Tabelul 1B

Categorie

Numărul și relația lineară

Cheltuielile statului membru față de bugetul Uniunii Europene (UE)

Formula

Impozite indirecte

2

Cooperare internațională curentă

3

Transferuri curente diverse

4

din care: a treia resursă proprie bazată pe TVA

5

din care: a patra resursă proprie bazată pe VNB

6

Transferuri de capital

7

Veniturile statului membru de la bugetul UE

Formula

Subvenții

9

Transferuri curente către administrațiile publice

10

Transferuri curente către unități care nu fac parte din administrațiile publice

11

Transferuri de capital către administrațiile publice

12

Transferuri de capital către unități care nu fac parte din administrațiile publice

13

Soldul statului membru în raport cu bugetul UE (beneficiar net +, contribuabil net –)

Formula

Post pro memoria:

 

Costuri de colectare a resurselor proprii

15


Tabelul 1C

Categorie

Număr și relație lineară

Cheltuiala pentru consum final

Formula

Formula

Cheltuiala pentru consum individual

2

Cheltuiala pentru consum colectiv

3

Transferuri sociale în natură – producția de piață cumpărată

4

Consum de capital fix

5

Impozite pe producție plătite minus subvenții primite

6

Excedent net de exploatare

7

Posturi pro memoria:

 

Cheltuiala pentru consum final la prețurile din anul precedent

8

Investiții ale administrațiilor publice la prețurile din anul precedent

9

Produsul intern brut (PIB) la prețuri curente

10

PIB la prețurile din anul precedent

11

Statistici privind ajustarea deficit-datorie

Tabelul 2A

Categorie

Număr și relație lineară

Ajustare între conturile financiare și nefinanciare

Formula

Operațiuni financiare nete (consolidate)

Formula

Active financiare (consolidate)

Formula

Numerar și depozite

4

Titluri de natura datoriei

5

Credite

6

Participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

7

Privatizări (net)

8

Infuzii de capital (nete)

9

Altele

10

Sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate

11

Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților

12

Alte active financiare

13

din care: impozite și cotizații sociale datorate, dar încă neplătite

14

Pasive (consolidate)

Formula

Numerar și depozite

16

Titluri de natura datoriei pe termen scurt

17

Titluri de natura datoriei pe termen lung

18

Credite

19

din care: credite acordate de banca centrală

20

Sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate

21

Instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților

22

Alte pasive

23

Necesarul de finanțare al administrațiilor publice

Formula

Formula

Formula

din care: pe termen lung

25

Exprimat în moneda națională

26

Exprimat în monede ale statelor membre din zona euro

27

Exprimat în alte monede

28

Alte fluxuri

Formula

Efectele reevaluării asupra datoriei

Formula

Câștiguri și pierderi din deținerea de valută

31

Alte efecte ale reevaluării – valoare la vedere

Formula

Alte modificări ale volumului datoriei

33

Variația datoriei publice

Formula

Formula

Formula


Tabelul 2B

Categorie

Număr și relație lineară

Operațiuni cu instrumente de natura datoriei ale administrațiilor publice (neconsolidate)

Formula

Numerar și depozite

2

Titluri de natura datoriei pe termen scurt

3

Titluri de natura datoriei pe termen lung

4

Credite acordate de banca centrală

5

Alte credite

6

Operațiuni de consolidare

Formula

Numerar și depozite

Formula

Titluri de natura datoriei pe termen scurt

Formula

Titluri de natura datoriei pe termen lung

Formula

Credite

Formula

Statistici privind datoria publică

Tabelul 3A

Categorie

Număr și relație lineară

Datorie publică (consolidată)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Numerar și depozite

2

Titluri de natura datoriei pe termen scurt

3

Titluri de natura datoriei pe termen lung

4

Credite acordate de banca centrală

5

Alte credite

6

Deținută de rezidenții statului membru

Formula

Bancă centrală

8

Alte instituții financiare monetare

9

Alte instituții financiare

10

Alți rezidenți

11

Deținută de nerezidenți ai statului membru

12

Exprimată în moneda națională

13

Exprimată în monede ale statelor membre din zona euro

14

Exprimată în alte monede

15

Datorie pe termen scurt

16

Datorie pe termen lung

17

din care: cu rată a dobânzii variabilă

18

Scadență reziduală mai mică sau egală cu un an

19

Scadența reziduală mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani

20

din care: cu rată a dobânzii variabilă

21

Scadență reziduală mai mare de cinci ani

22

din care: cu rată a dobânzii variabilă

23

Posturi pro memoria:

 

Scadența reziduală medie a datoriei

24

Datorie publică – obligațiuni cu cupon zero

25


Tabelul 3B

Categorie

Număr și relație lineară

Datorie publică (neconsolidată între subsectoare)

Formula

Elemente de consolidare

Formula

Formula

Formula

Numerar și depozite

3

Titluri de valoare pe termen scurt

4

Titluri de valoare pe termen lung

5

Credite

6

Emisă de administrația centrală (consolidată)

7

din care: deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice

8

Emisă de administrațiile statelor federale (consolidată)

9

din care: deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice

10

Emisă de administrațiile locale (consolidată)

11

din care: deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice

12

Emisă de fondurile de securitate socială (consolidată)

13

din care: deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice

14

Posturi pro memoria:

 

Datorie deținută de administrația centrală, emisă de alte subsectoare ale administrațiilor publice

15

Datorie deținută de administrațiile statelor federale, emisă de alte subsectoare ale administrațiilor publice

16

Datorie deținută de administrațiile locale, emisă de alte subsectoare ale administrațiilor publice

17

Datorie deținută de fondurile de securitate socială, emisă de alte subsectoare ale administrațiilor publice

18


ANEXA II

DEFINIȚII METODOLOGICE

1.   Definiții ale sectoarelor și ale subsectoarelor

Sectoare și subsectoare din SEC 2010

Economie totală

S.1

Societăți nefinanciare

S.11

Societăți financiare

S.12

Bancă centrală

S.121

Societăți care acceptă depozite, cu excepția băncii centrale

S.122

Fonduri de piață monetară

S.123

Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară

S.124

Alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurare și a fondurilor de pensii

S.125

Auxiliari financiari

S.126

Instituții financiare captive și alte entități creditoare

S.127

Societăți de asigurare

S.128

Fonduri de pensii

S.129

Instituții financiare monetare

S.121 + S.122 + S.123

Administrații publice

S.13

Administrația centrală (cu excepția fondurilor de securitate socială)

S.1311

Administrațiile statelor federale (cu excepția fondurilor de securitate socială)

S.1312

Administrațiile locale (cu excepția fondurilor de securitate socială)

S.1313

Fonduri de securitate socială

S.1314

Gospodăriile populației

S.14

Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

S.15

Restul lumii

S.2

State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene (UE)

S.21

State membre ale UE

S.211

Instituții și organisme ale UE

S.212

Banca Centrală Europeană (BCE)

S.2121

Instituții și organisme europene, cu excepția BCE

S.2122

State nemembre și organizații internaționale nerezidente ale UE

S.22

2.   Definiții ale categoriilor  (1), (2)

Tabelul 1A

1.

Deficit (–) sau excedent (+) [1A.1]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/necesarul net de finanțare (–) (B.9) al S.13, egal cu veniturile totale [1A.7] minus cheltuielile totale [1A.22], și egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) administrației centrale [1A.3], plus deficitul (–) sau excedentul (+) administrațiilor statelor federale [1A.4], plus deficitul (–) sau excedentul (+) administrațiilor locale [1A.5], plus deficitul (–) sau excedentul (+) fondurilor de securitate socială [1A.6].

2.

Deficit (–) sau excedent (+) primar [1A.2]: egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) [1A.1], plus dobânzi de plătit [1A.28].

3.

Deficit (–) sau excedent (+) al administrației centrale [1A.3]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/necesarul net de finanțare (–) (B.9) al S.1311.

4.

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor statelor federale [1A.4]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/necesarul net de finanțare (–) (B.9) al S.1312.

5.

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor locale [1A.5]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/necesarul net de finanțare (–) (B.9) al S.1313.

6.

Deficit (–) sau excedent (+) al fondurilor de securitate socială [1A.6]: egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/necesarul net de finanțare (–) (B.9) al S.1314.

7.

Venituri totale [1A.7]: egal cu total venituri curente [1A.8], plus total venituri de capital [1A.20].

8.

Total venituri curente [1A.8]: egal cu impozite directe [1A.9], plus impozite indirecte [1A.12], plus cotizații sociale nete [1A.14], plus alte venituri curente [1A.17], plus vânzări [1A.19].

9.

Impozite directe [1A.9]: egal cu impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13.

10.

Impozite directe, din care de plătit de către societăți [1A.10]: egal cu impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.11 și S.12.

11.

Impozite directe, din care de plătit de către gospodăriile populației [1A.11]: egal cu impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. (D.5) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.14.

12.

Impozite indirecte [1A.12]: egal cu impozite pe producție și importuri (D.2) înregistrate la resurse ale S.13.

13.

Impozite indirecte, din care taxa pe valoare adăugată (TVA) [1A.13]: egal cu taxe de tip taxă pe valoare adăugată (D.211) înregistrate la resurse ale S.13.

14.

Cotizații sociale nete [1A.14]: egal cu cotizații sociale (D.61) înregistrate la resurse ale S.13.

15.

Cotizații sociale nete, din care cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor [1A.15]: egal cu cotizații sociale efective în sarcina angajatorilor (D.611) înregistrate la resurse ale S.13.

16.

Cotizații sociale nete, din care cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor populației [1A.16]: egal cu cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor (D.613) înregistrate la resurse ale S.13.

17.

Alte venituri curente [1A.17]: egal cu venituri din proprietate (D.4), plus alte transferuri curente (D.7) înregistrate la resurse ale S.13, cu excepția resurselor S.13 provenite din dobânzi (D.41) care sunt, de asemenea, utilizări ale S.13, plus încasări ale altor subvenții pentru producție (D.39) care sunt utilizări ale S.13.

18.

Alte venituri curente, din care dobânzi de primit [1A.18]: egal cu dobânzile (D.41) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

19.

Vânzări [1A.19]: egal cu producția de piață (P.11), plus producția pentru consumul final propriu (P.12), plus plăți pentru altă producție non-piață (P.131) înregistrate la resurse ale S.13.

20.

Total venituri de capital [1A.20]: egal cu transferurile de capital de primit (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și înregistrate ca transfer de capital de plătit de toate sectoarele, cu excepția S.13.

21.

Total venituri de capital, din care impozite pe capital [1A.21]: egal cu impozite pe capital (D.91) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

22.

Cheltuieli totale [1A.22]: egal cu total cheltuieli curente [1A.23], plus total cheltuieli de capital [1A.32].

23.

Total cheltuieli curente [1A.23]: egal cu transferuri curente [1A.24], plus dobânzi de plătit [1A.28], plus remunerarea angajaților [1A.29], plus consum intermediar [1A.31].

24.

Transferuri curente [1A.24]: egal cu plăți sociale [1A.25], plus subvenții de plătit [1A.26], plus alte transferuri curente de plătit [1A.27].

25.

Plăți sociale [1A.25]: egal cu prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură (D.62), plus transferurile sociale în natură legate de producția de piață cumpărată de administrațiile publice (D.632) înregistrate la utilizări ale S.13, plus transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale S.15.

26.

Subvenții de plătit [1A.26]: egal cu minus subvenții (– D.3) înregistrate la resurse ale S.13.

27.

Alte transferuri curente de plătit [1A.27]: egal cu impozite curente pe venit, pe patrimoniu etc. (D.5), plus alte impozite pe producție (D.29), plus venituri din proprietate (D.4), cu excepția dobânzilor (D.41), plus alte transferuri curente (D.7) înregistrate la utilizări ale S.13, cu excepția transferurilor curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale S.15.

28.

Dobânzi de plătit [1A.28]: egal cu dobânzile (D.41) înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

29.

Remunerarea angajaților [1A.29]: egal cu remunerarea angajaților (D.1) înregistrată la utilizări ale S.13.

30.

Remunerarea angajaților, din care salarii și indemnizații [1A.30]: egal cu salarii și indemnizații (D.11) înregistrate la utilizări ale S.13.

31.

Consum intermediar [1A.31]: egal cu consumul intermediar (P.2) înregistrat la utilizări ale S.13.

32.

Total cheltuieli de capital [1A.32]: egal cu investițiile [1A.33], plus alte achiziții nete de active nefinanciare [1A.34], plus transferuri de capital de plătit [1A.35].

33.

Investiții [1A.33]: egal cu formarea brută de capital fix (P.51g) înregistrată la variații ale activelor S.13.

34.

Alte achiziții nete de active nefinanciare și variația stocurilor [1A.34]: egal cu variația stocurilor (P.52), plus achiziții minus cedări de obiecte de valoare (P.53), plus achiziții minus cedări de active nefinanciare neproduse (NP) înregistrate la variații ale activelor S.13.

35.

Transferuri de capital de plătit [1A.35]: egal cu transferurile de capital de plătit (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13, și înregistrate ca transfer de capital de primit de toate sectoarele, cu excepția S.13.

36.

Economii brute [1A.36]: egal cu total venituri curente [1A.8], minus total cheltuieli curente [1A.23].

37.

Dobânzi inclusiv decontări în cadrul operațiunilor swap și al contractelor forward pe rata dobânzii [1A.37]: egal cu dobânzile (PDE D.41) în cazul procedurii deficitului excesiv (PDE) înregistrate la utilizări ale S.13 și la resurse pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

38.

Deficit (–) sau excedent (+) aferent procedurii deficitului excesiv (PDE): egal cu capacitatea netă de finanțare (+)/necesarul net de finanțare (–) aferent PDE (PDE B.9) al S.13 și egal cu deficit (–) sau excedent (+) [1A.1], plus dobânzi de plătit [1A.28], minus dobânzi, inclusiv decontări în cadrul operațiunilor swap și contractelor forward pe rata dobânzii [1A.37].

39.

Încasări din UMTS (universal mobile telecommunications system) [1A.39]: egal cu încasări provenite din vânzarea licențelor de telefonie mobilă din generația a treia, înregistrate ca cedare de active nefinanciare în conformitate cu decizia Eurostat privind alocarea licențelor de telefonie mobilă.

40.

Cotizații sociale efective [1A.40]: egal cu cotizațiile sociale efective în sarcina angajatorilor (D.611) [1A.15], plus cotizații sociale efective în sarcina gospodăriilor populației (D.613) [1A.16] înregistrate la resurse ale S.13.

41.

Prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură [1A.41]: egal cu prestații sociale, altele decât transferurile sociale în natură (D.62) înregistrate la utilizări ale S.13.

Tabelul 1B

1.

Cheltuielile statului membru față de bugetul Uniunii Europene (UE) [1B.1]: egal cu impozitele indirecte de încasat de către bugetul UE [1B.2], plus cooperarea internațională curentă (D.74) de plătit de către administrațiile publice la bugetul UE [1B.4], plus transferuri curente diverse (D.75) de plătit de către administrațiile publice la bugetul UE [1B.5], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de către administrațiile publice la bugetul UE [1B.7].

2.

Impozite indirecte [1B.2]: egal cu impozitele pe producție și importuri (D.2) înregistrate la resurse ale S.2122.

3.

Cooperare internațională curentă [1B.3]: egal cu cooperarea internațională curentă (D.74) înregistrată la resurse ale S.2122 și la utilizări ale S.13.

4.

Transferuri curente diverse [1B.4]: egal cu transferuri curente diverse (D.75) plus resurse proprii UE bazate pe TVA și pe VNB (D.76) înregistrate la resurse ale S.2122 și la utilizări ale S.13.

5.

Transferuri curente diverse, din care a treia resursă proprie bazată pe TVA [1B.5]: egal cu a treia resursă proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată (TVA) (D.761) înregistrată la resurse ale S.2122 și la utilizări ale S.13.

6.

Transferuri curente diverse, din care a patra resursă proprie bazată pe VNB [1B.6]: egal cu a patra resursă proprie bazată pe venitul național brut (VNB) (D.762) înregistrată la resurse ale S.2122 și la utilizări ale S.13.

7.

Transferuri de capital [1B.7]: egal cu transferurile de capital de plătit (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13, și înregistrate ca transfer de capital de primit de S.2122.

8.

Veniturile statului membru de la bugetul UE [1B.8]: egal cu subvenții (D.3) de plătit de la bugetul UE [1B.9], plus alte transferuri curente (D.7) de plătit de la bugetul UE administrațiilor publice [1B.10], plus alte transferuri curente (D.7) de plătit de la bugetul UE unităților care nu fac parte din administrațiile publice [1B.11], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de la bugetul UE administrațiilor publice [1B.12], plus transferuri de capital (D.9) de plătit de la bugetul UE unităților care nu fac parte din administrațiile publice [1B.13].

9.

Subvenții [1B.9]: egal cu subvenții (D.3) înregistrate la utilizări ale S.2122.

10.

Transferuri curente către administrațiile publice [1B.10]: egal cu cooperarea internațională curentă (D.74), plus transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la resurse ale S.13 și la utilizări ale S.2122.

11.

Transferuri curente către unități care nu fac parte din administrațiile publice [1B.11]: egal cu transferuri curente diverse (D.75) înregistrate la utilizări ale S.2122 și la resurse ale tuturor sectoarelor, cu excepția S.13.

12.

Transferuri de capital către administrațiile publice [1B.12]: egal cu transferurile de capital de primit (D.9) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.2122.

13.

Transferuri de capital către unități care nu fac parte din administrațiile publice [1B.13]: egal cu transferurile de capital de plătit (D.9) înregistrate la variații ale activelor S.2122 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

14.

Soldul statului membru în raport cu bugetul UE (beneficiar net +, contribuabil net –) [1B.14]: egal cu veniturile statului membru de la bugetul UE [1B.8], minus cheltuielile statului membru față de bugetul UE [1B.1].

15.

Costuri de colectare a resurselor proprii [1B.15]: acea parte a producției non-piață (P.13) înregistrată la resurse ale S.13 și care reprezintă costurile de colectare a resurselor proprii suportate de bugetul UE.

Tabelul 1C

1.

Cheltuiala pentru consum final [1C.1]: egal cu cheltuiala pentru consum final (P.3) înregistrată la utilizări ale S.13.

2.

Cheltuiala pentru consum individual [1C.2]: egal cu cheltuiala pentru consum individual (P.31) înregistrată la utilizări ale S.13.

3.

Cheltuiala pentru consum colectiv [1C.3]: egal cu cheltuiala pentru consum colectiv (P.32) înregistrată la utilizări ale S.13.

4.

Transferuri sociale în natură – producția de piață cumpărată [1C.4]: egale cu transferuri sociale în natură – producția de piață cumpărată (D.632) înregistrate la utilizări ale S.13.

5.

Consum de capital fix [1C.5]: egal cu consumul de capital fix (P.51c) înregistrat la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

6.

Impozite pe producție plătite minus subvenții primite [1C.6]: egal cu plățile altor impozite pe producție (D.29) înregistrate la utilizări ale S.13, minus încasările altor subvenții pentru producție (D.39) înregistrate la utilizări ale S.13.

7.

Excedent net de exploatare [1C.7]: egal cu excedentul net de exploatare (B.2n) al S.13.

8.

Cheltuiala pentru consum final la prețurile din anul precedent [1C.8]: egal cu volumul înlănțuit al cheltuielii pentru consum final (P3), înregistrată la utilizări ale S.13, la prețurile din anul precedent.

9.

Investiții ale administrațiilor publice la prețurile din anul precedent [1C.9]: egal cu volumul înlănțuit al formării brute de capital fix (P.51g), înregistrat la variații ale activelor S.13, la prețurile din anul precedent.

10.

Produsul intern brut (PIB) în prețuri curente [1C.10]: egal cu PIB (B.1*g) la prețurile pieței.

11.

PIB la prețurile din anul precedent [1C.11]: egal cu volumul înlănțuit al PIB (B1*g) la prețurile din anul precedent.

Tabelul 2A

1.

Ajustare între conturile financiare și nefinanciare [2A.2]: egal cu deficitul (–) sau excedentul (+) [1A.1], minus tranzacțiile nete cu active și pasive financiare [2A.3].

2.

Operațiuni nete cu active și pasive financiare [2A.2]: egal cu operațiuni cu achiziția netă de active financiare [2A.3], minus creșterea netă a operațiunilor cu pasive [2A.15].

3.

Operațiuni cu active financiare (consolidate) [2A.3]: egal cu operațiuni consolidate cu numerar și depozite (F.2) [2A.4], plus operațiuni cu titluri de natura datoriei (F.3) [2A.5], plus operațiuni cu credite (F.4) [2A.6], plus operațiuni cu participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.5) [2A.7], plus operațiuni cu sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate (F.6) [2A.11], plus operațiuni cu instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților (F.7) [2A.12], plus operațiuni cu alte active financiare [2A.13], înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

4.

Operațiuni cu numerar și depozite [2A.4]: egal cu achiziția netă de numerar și depozite (F.2) înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

5.

Operațiuni cu titluri de natura datoriei [2A.5]: egal cu achiziția netă de titluri de natura datoriei (F.3), înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

6.

Operațiuni cu credite [2A.6]: egal cu credite noi (F.4) acordate de administrațiile publice, la valorile nete, fără rambursările la administrațiile publice, înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

7.

Operațiuni cu participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții [2A.7]: egal cu achiziția netă de participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.5) înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

8.

Privatizări (net) [2A.8]: egal cu operațiuni cu participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11 sau S.12, desfășurate în cadrul procesului de renunțare la control sau de obținere a controlului (SEC 2010 punctele 2.36-2.39) asupra unității debitoare de către S.13; astfel de operațiuni pot fi desfășurate de către S.13 direct cu unitatea debitoare sau cu o altă unitate creditoare.

9.

Infuzii de capital (nete) [2A.9]: egal cu operațiuni cu participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.11 sau S.12, care nu se desfășoară în cadrul procesului de renunțare la control sau de obținere a controlului asupra unității debitoare de către S.13 și pe care S.13 le desfășoară direct cu unitatea debitoare.

10.

Altele [2A.10]: egal cu operațiuni cu participații și acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (F.5) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13, care nu se desfășoară în cadrul procesului de renunțare la control sau de obținere a controlului asupra unității debitoare de către S.13, pe care S.13 nu le desfășoară direct cu unitatea debitoare, ci cu o altă unitate creditoare.

11.

Operațiuni cu sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate [2A.11]: egal cu achiziția netă de sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate (F.6), înregistrată la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

12.

Operațiuni cu instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților [2A.12]: egal cu plățile nete legate de instrumentele financiare derivate și opțiunile pe acțiuni ale angajaților (F.7), înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

13.

Operațiuni cu alte active financiare [2A.13]: egal cu achiziția netă de aur monetar și drepturi speciale de tragere (DST) (F.1) înregistrată la variații ale activelor S.13, plus alte conturi de primit (F.8) înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

14.

Operațiuni cu alte active financiare, din care impozite și cotizații sociale datorate, dar încă neplătite [2A.14]: egal cu acea parte din alte conturi de primit (F.8 active) corespunzătoare impozitelor și cotizațiilor sociale înregistrate la D.2, D.5, D.61 și D.91, minus valoarea impozitelor efectiv colectate, înregistrate la variații ale activelor S.13 și la variații ale pasivelor și ale valorii nete pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

15.

Operațiuni cu pasive (consolidate) [2A.15]: egal cu operațiuni consolidate cu numerar și depozite (F.2) [2A.16], plus operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31) [2A.17], plus operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32) [2A.18], plus operațiuni cu credite (F.4) [2A.19], plus operațiuni cu sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate (F.6) [2A.21], plus operațiuni cu instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților (F.7) [2A.22], plus operațiuni cu alte pasive [2A.23], înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

16.

Operațiuni cu numerar și depozite [2A.16]: egal cu achiziția netă de numerar și depozite (F.2) înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

17.

Operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen scurt [2A.17]: egal cu creșterea netă de titluri de natura datoriei pe termen scurt (F.31), a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an, înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

18.

Operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen lung [2A.18]: egal cu creșterea netă de titluri de natura datoriei pe termen lung (F.32), a căror scadență inițială este mai mare de un an, înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

19.

Operațiuni cu credite [2A.19]: egal cu credite noi (F.4) împrumutate, la valorile nete, fără rambursările creditelor existente, înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

20.

Operațiuni cu credite, din care credite acordate de banca centrală [2A.20]: egal cu operațiuni cu credite (F.4) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.121.

21.

Operațiuni cu sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate [2A.21]: egal cu achiziția netă de sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate (F.6), înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

22.

Operațiuni cu instrumente financiare derivate și opțiuni pe acțiuni ale angajaților [2A.22]: egal cu încasările nete legate de instrumentele financiare derivate și opțiunile pe acțiuni ale angajaților (F.7), înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

23.

Operațiuni cu alte pasive [2A.23]: egal cu creșterea netă a aurului monetar și DST (F.1) înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13, plus creșterea netă a participațiilor și acțiunilor/unităților fondurilor de investiții (F.5) înregistrată la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13, plus alte conturi de plătit (F.8) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.13.

24.

Necesarul de finanțare al administrațiilor publice [2A.24]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente numerarului și depozitelor (F.2) [2A.16], plus titluri de natura datoriei [2A.17 și 2A.18] (F.3), plus credite (F.4) [2A.19]. De asemenea, este egal cu operațiunile consolidate cu instrumente de natura datoriei ale administrațiilor publice.

25.

Tranzacții cu instrumente de natura datoriei pe termen lung [2A.25]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente instrumentelor de natura datoriei [2A.24] a căror scadență inițială este mai mare de un an.

26.

Operațiuni cu instrumente de natura datoriei exprimate în monedă națională [2A.26]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferentă instrumentelor de natura datoriei [2A.24] exprimate în moneda oficială a statului membru.

27.

Operațiuni cu instrumente de natura datoriei exprimate în monede ale statelor membre din zona euro [2A.27]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente instrumentelor de natura datoriei [2A.24] exprimate în ecu, plus instrumente de natura datoriei exprimate în euro înainte ca statul membru să adopte euro, plus instrumente de natura datoriei exprimate în moneda oficială a unui stat membru din zona euro înainte ca respectivul stat să devină stat membru din zona euro.

28.

Operațiuni cu instrumente de natura datoriei exprimate în alte monede [2A.28]: egal cu creșterea netă a pasivelor aferente instrumentelor de natura datoriei [2A.24] neincluse la [2A.26] sau [2A.27].

29.

Alte fluxuri [2A.29]: egal cu efectele reevaluării asupra datoriei [2A.30], plus alte modificări ale volumului datoriei [2A.33].

30.

Efectele reevaluării asupra datoriei [2A.30]: egal cu câștiguri și pierderi din deținerea de valută [2A.31], plus alte efecte ale reevaluării – valoare la vedere [2A.32].

31.

Câștiguri și pierderi din deținerea de valută [2A.31]: egal cu câștiguri/pierderi nominale din deținere (K.7) de datorii [3A.1] a căror valoare variază atunci când sunt convertite în moneda națională ca urmare a variațiilor cursului de schimb valutar.

32.

Alte efecte ale reevaluării – valoare la vedere [2A.32]: egal cu variația datoriei [2A.34], minus operațiuni cu instrumente de natura datoriei (consolidate) [2A.24], minus câștiguri și pierderi din deținere de valută [2A.31], minus alte modificări ale volumului datoriei [2A.33].

33.

Alte modificări ale volumului datoriei [2A.33]: egal cu alte modificări ale volumului (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 și K.6) pasivelor clasificate fie ca numerar și depozite (AF.2), fie ca titluri de natura datoriei (AF.3), fie ca credite (AF.4), care nu constituie active ale S.13.

34.

Variația datoriei publice [2A.34]: egal cu datoria [3A.1] în anul t, minus datoria [3A.1] în anul t – 1.

Tabelul 2B

1.

Operațiuni cu instrumente de natura datoriei ale administrațiilor publice (neconsolidate) [2B.1]: egal cu operațiuni neconsolidate cu numerar și depozite [2B.2], plus operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen scurt [2B.3], plus operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen lung [2B.4], plus operațiuni cu credite acordate de banca centrală [2B.5], plus operațiuni cu alte credite [2B.6].

2.

Operațiuni cu numerar și depozite [2B.2]: egal cu operațiuni neconsolidate cu numerar și depozite (F.2) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

3.

Operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen scurt [2B.3]: egal cu operațiuni neconsolidate cu titluri de natura datoriei, a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an (F.31), înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

4.

Operațiuni cu titluri de natura datoriei pe termen lung [2B.4]: egal cu operațiuni neconsolidate cu titluri de natura datoriei, a căror scadență inițială este mai mare de un an (F.32), înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13.

5.

Operațiuni cu credite acordate de banca centrală [2B.5]: egal cu operațiuni neconsolidate cu credite (F.4) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor S.121.

6.

Operațiuni cu alte credite [2B.6]: egal cu operațiuni neconsolidate cu credite (F.4) înregistrate la variații ale pasivelor și ale valorii nete a S.13 și la variații ale activelor pentru toate sectoarele, cu excepția S.121.

7.

Operațiuni de consolidare [2B.7]: egal cu operațiuni neconsolidate cu instrumente de natura datoriei [2B.1], minus operațiuni consolidate cu instrumente de natura datoriei [2A.24].

8.

Operațiuni de consolidare – numerar și depozite [2B.8]: egal cu operațiuni neconsolidate cu numerar și depozite [2B.2], minus operațiuni consolidate cu numerar și depozite [2A.16].

9.

Operațiuni de consolidare – titluri de natura datoriei pe termen scurt [2B.9]: egal cu operațiuni neconsolidate cu titluri de natura datoriei pe termen scurt [2B.3], minus operațiuni consolidate cu titluri de natura datoriei pe termen scurt [2A.17].

10.

Operațiuni de consolidare – titluri de natura datoriei pe termen lung [2B.10]: egal cu operațiuni neconsolidate cu titluri de natura datoriei pe termen lung [2B.4], minus operațiuni consolidate cu titluri de natura datoriei pe termen lung [2A.18].

11.

Operațiuni de consolidare – credite [2B.11]: egal cu operațiuni neconsolidate cu alte credite [2B.6], minus operațiuni consolidate cu credite [2A.19], plus operațiuni consolidate cu credite, din care credite acordate de banca centrală [2A.20].

Tabelul 3A

1.

Datorie publică (consolidată) [3A.1]: egal cu datoria, astfel cum a fost definită în Regulamentul (CE) nr. 479/2009. De asemenea, este egal cu pasivele consolidate ale S.13 în instrumentul numerar și depozite [3A.2], plus titluri de natura datoriei pe termen scurt [3A.3], plus titluri de natura datoriei pe termen lung [3A.4], plus credite acordate de banca centrală [3A.5], plus alte credite [3A.6].

2.

Datorie – numerar și depozite [3A.2]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] în instrumentul numerar și depozite (AF.2).

3.

Datorie – titluri de natura datoriei pe termen scurt [3A.3]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] în instrumentul titluri de natura datoriei a cărei scadență inițială este mai mică sau egală cu un an (AF.31).

4.

Datorie – titluri de natura datoriei pe termen lung [3A.4]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] în instrumentul titluri de natura datoriei, a cărei scadență inițială este mai mare de un an (AF.32).

5.

Datorie – credite acordate de banca centrală [3A.5]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] în instrumentul credite (AF.4) care constituie un activ al S.121.

6.

Datorie – alte credite [3A.6]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] în instrumentul credite (AF.4) care nu constituie un activ al S.121.

7.

Datorie deținută de rezidenții statului membru [3A.7]: egal cu datoria deținută de banca centrală [3A.8], plus datoria deținută de alte instituții financiare monetare [3A.9], plus datoria deținută de alte instituții financiare [3A.10], plus datoria deținută de alți rezidenți ai statului membru [3A.11].

8.

Datorie deținută de banca centrală [3A.8]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] care constituie un activ al S.121.

9.

Datorie deținută de alte instituții financiare monetare [3A.9]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] care constituie un activ al S.122 sau S.123.

10.

Datorie deținută de alte instituții financiare [3A.10]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] care constituie un activ al S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 sau S.129.

11.

Datorie deținută de alți rezidenți [3A.11]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] care constituie un activ al S.11, S.14 sau S.15.

12.

Datorie deținută de nerezidenți ai statului membru [3A.12]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] care constituie un activ al S.2.

13.

Datorie exprimată în moneda națională [3A.13]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] exprimată în moneda oficială a statului membru.

14.

Datorie exprimată în monede ale statelor membre din zona euro [3A.14]: egal (înainte ca statul membru să devină stat membru din zona euro) cu acea parte a datoriei [3A.1] exprimată în moneda oficială a unuia dintre statele membre din zona euro (cu excepția monedei naționale [3A.13]), plus datoria exprimată în ecu sau euro.

15.

Datorie exprimată în alte monede [3A.15]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] neinclusă în [3A.13] sau [3A.14].

16.

Datorie pe termen scurt [3A.16]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] a cărei scadență inițială este mai mică sau egală cu un an.

17.

Datorie pe termen lung [3A.17]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] a cărei scadență inițială este mai mare de un an.

18.

Datorie pe termen lung, din care cu rată a dobânzii variabilă [3A.18]: egal cu acea parte a datoriei pe termen lung [3A.17] a cărei rată a dobânzii este variabilă.

19.

Datorie cu scadență reziduală mai mică sau egală cu un an [3A.19]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadența reziduală mai mică sau egală cu un an.

20.

Datorie cu scadență reziduală mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani [3A.20]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani.

21.

Datorie cu scadență reziduală mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani, din care cu rată a dobânzii variabilă [3A.21]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai mare de un an și mai mică sau egală cu cinci ani [3A.20] și a cărei rată a dobânzii este variabilă.

22.

Datorie cu scadență reziduală mai mare de cinci ani [3A.22]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai mare de cinci ani.

23.

Datorie cu scadență reziduală mai mare de cinci ani, din care cu rată a dobânzii variabilă [3A.23]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] cu scadență reziduală mai mare de cinci ani [3A.22] a cărei rată a dobânzii este variabilă.

24.

Scadență reziduală medie a datoriei [3A.24]: egal cu scadența reziduală medie, ponderată în funcție de solduri, exprimată în ani.

25.

Datorie publică – obligațiuni cu cupon zero [3A.25]: egal cu acea parte a datoriei [3A.1] sub formă de obligațiuni cu cupon zero, adică obligațiuni care nu presupun plăți de cupoane și a căror dobândă se calculează pe baza diferenței dintre prețul de răscumpărare și cel de emisiune.

Tabelul 3B

1.

Datorie publică (neconsolidată între subsectoare) [3B.1]: egal cu pasivele neconsolidate ale S.13, excluzând: (a) pasivele S.1311 care constituie simultan active ale S.1311; (b) pasivele S.1312 care constituie simultan active ale S.1312; (c) pasivele S.1313 care constituie simultan active ale S.1313; și (d) pasivele S.1314 care constituie simultan active ale S.1314, în aceleași instrumente ca datoria publică [3A.1].

2.

Elemente de consolidare [3B.2]: egal cu pasivele S.13 care constituie simultan active ale S.13, excluzând: (a) pasivele S.1311 care constituie simultan active ale S.1311; (b) pasivele S.1312 care constituie simultan active ale S.1312; (c) pasivele S.1313 care constituie simultan active ale S.1313; și (d) pasivele S.1314 care constituie simultan active ale S.1314, în instrumentul numerar și depozite [3B.3], plus titluri de natura datoriei pe termen scurt [3B.4], plus titluri de valoare pe termen lung [3B.5], plus credite [3B.6].

3.

Elemente de consolidare în numerar și depozite [3B.3]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] în instrumentul numerar și depozite (F.2).

4.

Elemente de consolidare în titluri de natura datoriei pe termen scurt [3B.4]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] în instrumentul titluri de natura datoriei a căror scadență inițială este mai mică sau egală cu un an (F.31).

5.

Elemente de consolidare în titluri de natura datoriei pe termen lung [3B.5]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] în instrumentul titluri de natura datoriei a căror scadență inițială este mai mare de un an (F.32).

6.

Elemente de consolidare în credite [3B.6]: egal cu acea parte a elementelor de consolidare [3B.2] în instrumentul credite (F.4).

7.

Datorie emisă de administrația centrală (consolidată) [3B.7]: egal cu pasivele S.1311, care nu constituie active ale S.1311, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

8.

Datorie emisă de administrația centrală, din care deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice [3B.8]: egal cu pasivele S.1311, care constituie active ale S.1312, S.1313 sau S.1314, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

9.

Datorie emisă de administrațiile statelor federale (consolidată) [3B.9]: egal cu pasivele S.1312, care nu constituie active ale S.1312, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

10.

Datorie emisă de administrațiile statelor federale, din care deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice [3B.10]: egal cu pasivele S.1312, care constituie active ale S.1311, S.1313 sau S.1314, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

11.

Datorie emisă de administrațiile locale (consolidată) [3B.11]: egal cu pasivele S.1313, care nu constituie active ale S.1313, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

12.

Datorie emisă de administrațiile locale, din care deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice [3B.12]: egal cu pasivele S.1313, care constituie active ale S.1311, S.1312 sau S.1314, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

13.

Datorie emisă de fondurile de securitate socială (consolidată) [3B.13]: egal cu pasivele S.1314, care nu constituie active ale S.1314, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

14.

Datorie emisă de fondurile de securitate socială, din care deținută de alte subsectoare ale administrațiilor publice [3B.14]: egal cu pasivele S.1314, care constituie active ale S.1311, S.1312 sau S.1313, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

15.

Datorie deținută de administrația centrală, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrațiilor publice [3B.15]: egal cu pasivele S.1312, S.1313 sau S.1314, care constituie active ale S.1311, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

16.

Datorie deținută de administrațiile statelor federale, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrațiilor publice [3B.16]: egal cu pasivele S.1311, S.1313 sau S.1314 care constituie active ale S.1312, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

17.

Datorie deținută de administrațiile locale, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrațiilor publice [3B.17]: egal cu pasivele S.1311, S.1312 sau S.1314, care constituie active ale S.1313, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].

18.

Datorie deținută de fondurile de securitate socială, emisă de unități care aparțin altor subsectoare ale administrațiilor publice [3B.18]: egal cu pasivele S.1311, S.1312 sau S.1313 care constituie active ale S.1314, în aceleași instrumente ca și datoria [3A.1].


(1)  [x.y] se referă la categoria numărul y din tabelul x.

(2)  În absența unor prevederi contrare, termenul „categorii” se referă la sectorul administrațiilor publice.


ANEXA III

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

Băncile centrale naționale (BCN) utilizează facilitățile oferite de Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), care se bazează pe infrastructura IT a SEBC, pentru transmiterea electronică a informațiilor statistice solicitate de Banca Centrală Europeană (BCE). Schimbul de date în cadrul SEBC are la bază formatul Statistical Data and Metadata eXchange. Această cerință nu exclude utilizarea altor mijloace de transmitere către BCE a informațiilor statistice, ca soluție de rezervă convenită.

BCN respectă recomandările menționate în continuare pentru a se asigura că transmiterea datelor se efectuează în mod satisfăcător:

caracterul complet: BCN raportează toate cheile de serie solicitate. Neraportarea cheilor de serie sau raportarea cheilor de serie care nu se află în listă este considerată raportare incompletă. În cazul în care lipsește o observație, omisiunea se înregistrează utilizând indicatorul corespunzător al observației;

identități contabile și convenție de semne a datelor: BCN trebuie să pună în aplicare normele de validare înainte de transmiterea datelor către BCE.

Atunci când revizuirile se aplică numai unui subset de chei de serie, normele de validare se aplică întregului raport.


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Orientarea BCE/2009/20

Prezenta orientare

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolele 3-8

Articolele 3-8

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (3)

Anexele I-III

Anexele I-III


Top