EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0016

Directiva 2013/16/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul achizițiilor publice, având în vedere aderarea Republicii Croația

OJ L 158, 10.6.2013, p. 184–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 88 - 96

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/16/oj

10.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/184


DIRECTIVA 2013/16/UE A CONSILIULUI

din 13 mai 2013

de adaptare a anumitor directive în domeniul achizițiilor publice, având în vedere aderarea Republicii Croația

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Croației, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 50,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 50 din Actul de aderare a Croației, în cazul în care aderarea impune adaptarea unor acte ale instituțiilor adoptate înainte de data aderării, iar adaptările necesare nu sunt prevăzute în Actul de aderare respectiv sau în anexele la acesta, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în acest scop actele necesare, dacă actul originar nu a fost adoptat de Comisie.

(2)

Actul Final al Conferinței în cursul căreia a fost redactat și adoptat Tratatul de aderare a Croației a indicat faptul că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic cu privire la un set de adaptări ale actelor adoptate de către instituții, necesare având în vedere aderarea, și au invitat Consiliul și Comisia să adopte înainte de aderare aceste adaptări, completate și actualizate, dacă este necesar, pentru a ține seama de evoluția dreptului Uniunii.

(3)

Prin urmare, Directivele 2004/17/CE (1), 2004/18/CE (2) și 2009/81/CE (3) ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la data aderării Croației la Uniune, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Statele membre aplică actele respective de la data aderării Croației la Uniune.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și de la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 mai 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

S. COVENEY


(1)  Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).

(2)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

(3)  Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității (JO L 216, 20.8.2009, p. 76).


ANEXĂ

1.

Directiva 2004/17/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa I, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de construcție (furnizare) sau de exploatare a rețelelor fixe destinate furnizării de servicii către public, în legătură cu producția, transportul și distribuția gazelor și a energiei termice și cu furnizarea gazelor sau a energiei termice către rețele fixe, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități pe baza licenței de desfășurare a activităților în domeniul energetic în conformitate cu Legea energiei (Monitorul Oficial nr. 120/12).”;

(b)

în anexa II, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de construcție (furnizare) sau de exploatare a rețelelor fixe destinate furnizării de servicii către public, în legătură cu producția, transportul și distribuția energiei electrice și cu furnizarea energiei electrice către rețele fixe, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități pe baza licenței de desfășurare a activităților în domeniul energetic în conformitate cu Legea energiei (Monitorul Oficial nr. 120/12).”;

(c)

în anexa III, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de construcție (punere la dispoziție) sau de exploatare a rețelelor fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportului și distribuției de apă potabilă și al alimentării cu apă potabilă a rețelelor fixe, cum ar fi entitățile înființate de unitățile locale autonome care acționează în calitate de furnizor de servicii de alimentare cu apă sau de servicii de drenaj în conformitate cu Legea apelor (Monitorul Oficial nr. 153/09 și nr. 130/11).”;

(d)

în anexa IV, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de punere la dispoziție sau de exploatare a rețelelor care furnizează un serviciu public în domeniul transportului feroviar.”;

(e)

în anexa V, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de punere la dispoziție sau de exploatare a rețelelor care furnizează un serviciu public în domeniul transportului urban feroviar, al transportului prin sisteme automate, al transportului cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul, troleibuzul și funicularul, cum ar fi entitățile care desfășoară activitățile menționate anterior ca serviciu public în conformitate cu Legea privind utilitățile publice (Monitorul Oficial nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).”;

(f)

în anexa VI, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activitatea de prestare de servicii poștale, precum și de alte servicii care nu includ servicii poștale în conformitate cu articolul 112 alineatul (4) din Actul de aderare.”;

(g)

în anexa VII, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul prospecțiunii și extracției petrolului sau gazelor, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități în conformitate cu Legea minelor (Monitorul Oficial nr. 75/09 și 49/11).”;

(h)

în anexa VIII, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, sunt implicate în activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul prospecțiunii și extracției cărbunelui și a altor combustibili solizi, cum ar fi entitățile implicate în aceste activități în conformitate cu Legea minelor (Monitorul Oficial nr. 75/09 și 49/11).”;

(i)

în anexa IX, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, desfășoară activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul de a pune la dispoziția operatorilor de transport maritim sau fluvial porturi maritime, porturi fluviale și alte terminale de transport, cum ar fi entitățile care desfășoară aceste activități în conformitate cu Legea privind domeniul maritim și porturile maritime (Monitorul Oficial 158/03, 100/04, 141/06 și 38/09).”;

(j)

în anexa X, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Entitățile contractante menționate la articolul 6 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11) care, în conformitate cu reglementările speciale, desfășoară activități legate de exploatarea unei zone geografice cu scopul de a pune la dispoziția operatorilor de transport aerian aeroporturi și alte echipamente de terminal, cum ar fi entitățile care desfășoară aceste activități în conformitate cu Legea aeroporturilor (Monitorul Oficial nr. 19/98 și 14/11).”

2.

Directiva 2004/18/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în anexa III, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

Autoritățile contractante menționate la articolul 5 alineatul (1) punctul 3 din Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legea privind achizițiile publice, Monitorul Oficial nr. 90/11), și anume persoanele juridice înființate anume în scopul de a răspunde necesităților de interes general, fără caracter industrial sau comercial și care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

sunt finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetul unei entități autonome locale sau regionale sau de la bugetele altor astfel de entități juridice în proporție de peste 50 %; sau

fac obiectul controlului de gestiune din partea organismelor de stat, a entităților autonome locale și regionale sau a altor asemenea entități juridice; sau

au un consiliu de supraveghere, un consiliu de administrație sau de conducere, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia fiind desemnați de autoritățile de stat, de entitățile autonome locale și regionale sau alte astfel de entități juridice.

De exemplu:

Agenția Alan d.o.o.;

APIS IT d.o.o. – Agenția pentru sprijinirea sistemelor și tehnologiilor informației;

Ansamblul național de dans folcloric din Croația «Lado»;

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (Autostrada Rijeka-Zagreb);

CARnet (Rețeaua academică și de cercetare croată);

Centre de îngrijire și de asistență;

Centre de ajutor social;

Case de ajutor social;

Centre de sănătate;

Arhiva de stat;

Institutul de stat pentru protecția naturii;

Fondul pentru finanțarea activităților de dezafectare a centralei nucleare din Krško și de eliminare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat de la NEK;

Fondul de indemnizare pentru bunurile confiscate;

Fondul pentru reconstrucția și dezvoltarea orașului Vukovar;

Fondul pentru reinserția profesională și angajarea persoanelor cu handicap;

Fondul pentru protecția mediului și eficiența energetică;

Academia croată de științe și arte;

Banca croată pentru reconstrucție și dezvoltare;

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Compania croată de control aerian);

Hrvatska lutrija d.o.o. (Loteria croată);

Fundația pentru moștenirea croată;

Camera de agricultură din Croația;

Radioteleviziunea croată;

Asociația croată de cultură tehnologică;

Hrvatske autoceste d.o.o. (Compania croată de autostrăzi);

Hrvatske ceste d.o.o. (Compania croată de drumuri);

Hrvatske šume d.o.o. (Pădurile croate);

Hrvatske vode (Societatea croată de gospodărire a apelor);

Centrul audiovizual croat;

Centrul croat pentru creșterea cailor – Hergheliile de stat Đakovo și Lipik;

Centrul croat pentru agricultură, alimentație și afaceri rurale;

Centrul croat de acțiune împotriva minelor;

Centrul memorial și de documentare al războiului croat de independență;

Comitetul olimpic croat;

Operatorul pieței energiei din Croația;

Comitetul paralimpic croat;

Registrul naval croat;

Institutul croat de restaurare;

Federația sportivă croată pentru surzi;

Institutul croat de medicină de urgență;

Institutul național croat de sănătate publică;

Institutul croat pentru sănătate mintală;

Institutul croat pentru asigurări de pensii;

Institutul croat de standardizare;

Institutul croat de telemedicină;

Institutul croat de toxicologie și antidoping;

Institutul național croat pentru medicina transfuzională;

Serviciul croat pentru ocuparea forței de muncă;

Institutul croat pentru protecția sănătății și securitatea la locul de muncă;

Institutul croat al asigurărilor de sănătate;

Institutul croat al asigurărilor de sănătate pentru medicina muncii;

Jadrolinija (companie de transport maritim);

Centrul olimpic croat – instituție publică;

Instituții publice de învățământ superior;

Parcuri naționale – instituții publice;

Parcuri naturale – instituții publice;

Institute științifice publice;

Teatre, muzee, galerii, biblioteci și alte instituții în domeniul culturii înființate de Republica Croația sau de entități guvernamentale locale și regionale autonome;

Penitenciare;

Spitale clinice;

Centre clinice spitalicești;

Clinici;

Institutul lexicografic «Miroslav Krleža»;

Autorități portuare;

Sanatorii;

Farmacii înființate de entități guvernamentale regionale autonome;

Matica hrvatska (Matrix Croatia);

Centrul internațional pentru arheologie submarină;

Biblioteca națională și universitară;

Fundația națională pentru sprijinirea standardului de viață al elevilor și studenților;

Fundația națională pentru dezvoltarea societății civile;

Fundația națională pentru știință, învățământ superior și dezvoltare tehnologică a Republicii Croația;

Centrul național pentru evaluarea externă a învățământului;

Consiliul național pentru învățământul superior;

Consiliul național pentru știință;

Monitorul Oficial (Narodne novine d.d.);

Institute de învățământ/de corecție;

Instituții de învățământ înființate de Republica Croația sau de entități autonome locale și regionale;

Spitale generale;

Plovput d.o.o. (societate deținută de stat responsabilă de siguranța navigației);

Policlinici;

Spitale speciale;

Registrul central al persoanelor asigurate;

Centrul universitar de calcul;

Asociații sportive;

Federații sportive;

Instituții de tratament medical de urgență;

Instituții de îngrijire paliativă;

Instituții din domeniul asistenței medicale;

Fundația de solidaritate a poliției;

Închisori;

Institutul pentru restaurarea orașului Dubrovnik;

Institutul pentru semințe și răsaduri;

Institute de sănătate publică;

Centrul sehnic aeronautic (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.);

Servicii de administrare a drumurilor județene.”;

(b)

în anexa IV, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

Croația

(1)

Organisme de stat din Republica Croația

Parlamentul croat;

Președintele Republicii Croația;

Cabinetul președintelui Republicii Croația;

Cabinetul președintelui Republicii Croația după expirarea mandatului;

Guvernul Republicii Croația;

Birourile Guvernului Republicii Croația;

Ministerele;

Birourile de stat;

Organizațiile administrative de stat;

Birourile județene ale administrației de stat;

Curtea Constituțională a Republicii Croația;

Curtea Supremă a Republicii Croația;

Instanțele;

Consiliul Judiciar de Stat;

Birourile procurorilor;

Consiliul Procurorilor;

Birourile Avocatului Poporului;

Comisia de stat pentru supravegherea procedurilor de achiziții publice;

Banca Națională a Croației;

Curtea de Conturi.

(2)

Agenții și birouri ale statului

Agenția de aviație civilă croată;

Agenția pentru mijloace electronice de comunicare;

Agenția pentru investigarea accidentelor și a incidentelor aviatice;

Agenția pentru parteneriat public-privat;

Agenția pentru calitate și acreditare în domeniul asistenței medicale;

Agenția pentru produse și echipamente de uz medical;

Agenția pentru mobilitate și programele UE;

Agenția pentru liniile de coastă și traficul maritim;

Agenția pentru reconstrucția fortului Tvrđa din Osijek;

Agenția pentru educație și învățământ pedagogic;

Agenția pentru echipamente sub presiune;

Agenția de garantare a drepturilor salariale ale lucrătorilor în cazul falimentului angajatorului;

Agenția de plăți pentru agricultură, pescuit și dezvoltare rurală;

Agenția pentru terenuri agricole;

Agenția pentru tranzacții și intermedieri de bunuri imobile;

Agenția pentru ariile periculoase cu atmosferă explozivă;

Agenția pentru dezvoltare regională a Republicii Croația;

Agenția de reglementare a pieței feroviare;

Agenția pentru auditul sistemului de implementare a programelor Uniunii Europene;

Agenția pentru siguranța transporturilor feroviare;

Agenția pentru educație și formare profesională și învățământ pentru adulți;

Agenția pentru administrarea proprietăților statului;

Agenția pentru căile navigabile interioare;

Agenția de mediu din Croația;

Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal;

Agenția croată pentru concurență;

Agenția pentru științe și învățământ superior;

Agenția de stat pentru garantarea depozitelor și reabilitarea băncilor;

Agenția financiară;

Agenția croată pentru alimente;

Agenția croată pentru întreprinderi mici;

Agenția croată de supraveghere în domeniul serviciilor financiare;

Agenția croată pentru rezervele de petrol obligatorii;

Agenția croată pentru poștă și comunicații electronice;

Agenția croată de acreditare;

Agenția croată de reglementare în domeniul energiei;

Agenția croată de știri;

Agenția agricolă croată;

Agenția centrală de plăți și contractare.”;

(c)

în anexa IX A, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» sau «Obrtni registar Republike Hrvatske»;”;

(d)

în anexa IX B, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» sau «Obrtni registar Republike Hrvatske»;”;

(e)

în anexa IX C, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» sau «Obrtni registar Republike Hrvatske»;”.

3.

Anexa VII la Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» sau «Obrtni registar Republike Hrvatske»;”;

(b)

în partea B, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» sau «Obrtni registar Republike Hrvatske»;”;

(c)

în partea C, după mențiunea referitoare la Franța se introduce următorul text:

„—

în Croația, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» sau «Obrtni registar Republike Hrvatske»;”.


Top