EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0162

2013/162/UE: Decizia Comisiei din 26 martie 2013 privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificat cu numărul C(2013) 1708]

OJ L 90, 28.3.2013, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 136 - 140

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/162(1)/oj

28.3.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/106


DECIZIA COMISIEI

din 26 martie 2013

privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificat cu numărul C(2013) 1708]

(2013/162/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (1), în special articolul 3 alineatul (2) paragraful al patrulea,

întrucât:

(1)

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite de la instalații reglementate de Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (2), astfel cum rezultă din registrul Uniunii, deciziile Comisiei, planurile naționale de alocare și corespondența oficială dintre Comisie și statele membre în cauză, constituie date verificate cu privire la emisii în sensul articolului 3 alineatul (2) paragraful al patrulea din Decizia nr. 406/2009/CE.

(2)

Emisiile totale de gaze cu efect de seră provenite din gaze și activități, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Decizia nr. 406/2009/CE, raportate în anul 2012 în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto (3) și așa cum au fost stabilite în urma revizuirii inițiale realizate de către Comisie în 2012 în conformitate cu Orientările privind revizuirea tehnică în anul 2012 a inventarelor emisiilor de gaze cu efect de seră (4), constituie date analizate cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră pentru anii 2005, 2008, 2009 și 2010, în sensul articolului 3 alineatul (2) paragraful al patrulea din Decizia nr. 406/2009/CE.

(3)

Pentru a asigura coerența dintre determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate și emisiile de gaze cu efect de seră raportate pentru fiecare an, nivelurile anuale de emisii alocate statelor membre trebuie să fie calculate, de asemenea, aplicând valorile potențialului de încălzire globală definite în cel de al patrulea raport de evaluare elaborat de IPCC, adoptat prin Decizia 15/CP.17. Nivelul anual de emisii alocate calculat astfel trebuie să devină aplicabil începând cu primul an pentru care raportarea inventarelor de gaze cu efect de seră utilizând aceste noi valori ale potențialului de încălzire globală devine obligatorie în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 280/2004/CE.

(4)

Datele raportate în prezent în inventarele naționale de gaze cu efect de seră, în registrele naționale și în registrele Uniunii nu sunt suficiente pentru a determina, la nivel de stat membru, emisiile de CO2 produse de aviația civilă la nivel național și care nu sunt reglementate de Directiva 2003/87/CE. Emisiile de CO2 generate de aviație, care nu sunt reglementate de Directiva 2003/87/CE, reprezintă doar o foarte mică parte din emisiile totale de gaze cu efect de seră, iar colectarea de informații suplimentare cu privire la aceste emisii ar crea o sarcină administrativă disproporționată. Prin urmare, volumul de emisii de CO2 din categoria de inventar „1.A.3.A Aviație civilă” trebuie să se considere egal cu zero în determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate.

(5)

Nivelul anual de emisii alocate unui stat membru pentru anul 2020 trebuie să fie calculat scăzând volumul de emisii verificate de gaze cu efect de seră ale instalațiilor care au existat în 2005 din emisiile analizate de gaze cu efect de seră pentru anul 2005 și ajustând rezultatul cu procentajul prevăzut în anexa II la Decizia nr. 406/2009/CE.

(6)

Volumul de emisii verificate de gaze cu efect de seră ale instalațiilor trebuie să fie determinat după cum urmează:

pentru statele membre care au participat la schema de comercializare a certificatelor de emisii începând din 2005: volumul de emisii ale instalațiilor reglementate de Directiva 2003/87/CE în anul 2005 ajustat cu volumul de emisii de gaze cu efect de seră ale acelor instalații care au fost incluse în sau excluse din schema de comercializare a certificatelor de emisii din 2008 până în 2012, ca urmare a ajustării domeniului de aplicare de către statele membre, și cu volumul de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalații excluse temporar în anul 2005, dar neexcluse între 2008 și 2012, din schema de comercializare a certificatelor de emisii;

pentru statele membre care au participat la schema de comercializare a certificatelor de emisii începând din 2007: volumul de emisii de gaze cu efect de seră ale instalațiilor reglementate de Directiva 2003/87/CE în anul 2007;

pentru statele membre care participă la schema de comercializare a certificatelor de emisii începând din 2013: volumul de emisii de gaze cu efect de seră ale instalațiilor reglementate de Directiva 2003/87/CE în anul 2005 (astfel cum a fost comunicat de către statul membru respectiv și analizat de către Comisie).

(7)

Volumul mediu de emisii de gaze cu efect de seră în anul 2009 ale unui stat membru cu o limită pozitivă a emisiilor de gaze cu efect de seră conform anexei II la Decizia nr. 406/2009/CE trebuie să fie calculat scăzând un volum mediu de emisii verificate de gaze cu efect de seră provenite de la instalații reglementate de Directiva 2003/87/CE în anii 2008, 2009 și 2010 în statul membru respectiv din emisiile sale medii totale analizate de gaze cu efect de seră pentru anii 2008, 2009 și 2010.

(8)

Nivelurile anuale de emisii alocate unui stat membru cu o limită pozitivă a emisiilor de gaze cu efect de seră conform anexei II la Decizia nr. 406/2009/CE pentru fiecare an din perioada 2013-2019 trebuie să fie definite după o traiectorie lineară care începe cu volumul mediu de emisii de gaze cu efect de seră ale statului membru respectiv din anul 2009 și se încheie cu nivelul anual de emisii alocate acestuia pentru anul 2020.

(9)

Nivelul anual de emisii alocate unui stat membru cu o limită negativă a emisiilor de gaze cu efect de seră conform anexei II la Decizia nr. 406/2009/CE pentru anul 2013 trebuie să fie calculat scăzând un volum mediu de emisii verificate de gaze cu efect de seră provenite de la instalații reglementate de Directiva 2003/87/CE în anii 2008, 2009 și 2010 în statul membru respectiv din emisiile sale medii totale analizate de gaze cu efect de seră pentru anii 2008, 2009 și 2010.

(10)

Nivelurile anuale de emisii alocate unui stat membru cu o limită negativă a emisiilor de gaze cu efect de seră conform anexei II la Decizia nr. 406/2009/CE pentru fiecare an din perioada 2014-2019 trebuie să fie definite după o traiectorie lineară care începe cu nivelul anual de emisii alocate statului membru respectiv pentru anul 2013 și se încheie cu nivelul anual de emisii alocate acestuia pentru anul 2020.

(11)

Emisiile verificate de gaze cu efect de seră ale instalațiilor incluse în mod unilateral în schema de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE în perioada 2008-2012 nu trebuie să fie luate în calcul în volumul mediu de emisii verificate de gaze cu efect de seră provenite de la instalații reglementate de Directiva 2003/87/CE pentru anii 2008, 2009 și 2010, deoarece acest lucru ar conduce la dubla contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cursul viitoarelor ajustări ale nivelurilor anuale de emisii alocate, în temeiul articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE.

(12)

Având în vedere aderarea Croației la Uniune, nivelul anual de emisii alocate acestui stat pentru fiecare an din perioada 2013-2020 trebuie să fie determinat utilizând aceeași metodologie ca pentru celelalte state membre. Aceste valori trebuie să devină aplicabile începând cu data de aderare a Croației.

(13)

Având în vedere adoptarea de către Consiliul European a Deciziei 2012/419/UE din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (5) începând din 2014, nivelurile anuale de emisii alocate Franței începând din 2014 se calculează prin luarea în considerare a emisiilor relevante analizate de gaze cu efect de seră.

(14)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Nivelurile anuale de emisii alocate fiecărui stat membru pentru fiecare an din perioada 2013-2020 sunt stabilite în anexa I și se aplică sub rezerva ajustărilor publicate în temeiul articolului 10 din Decizia nr. 406/2009/CE.

Articolul 2

Fără a aduce atingere articolului 1, în cazul în care un act adoptat în temeiul articolului 3 din Decizia nr. 280/2004/CE prevede ca statele membre să prezinte inventarele emisiilor de gaze cu efect de seră determinate utilizând valorile potențialului de încălzire globală definite în cel de al patrulea raport de evaluare elaborat de IPCC, astfel cum a fost adoptat prin Decizia 15/CP.17 a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, nivelurile anuale de emisii alocate stabilite în anexa II se aplică începând cu primul an pentru care acest tip de raportare a inventarelor de gaze cu efect de seră devine obligatorie.

Articolul 3

Nivelurile anuale de emisii alocate Croației, astfel cum sunt stabilite în anexa I, se aplică începând cu data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Croației.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 martie 2013.

Pentru Comisie

Connie HEDEGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

(2)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(3)  JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

(4)  SWD(2012) 107 final, 26.4.2012.

(5)  JO L 204, 31.7.2012, p. 131.


ANEXA I

Nivelul anual de emisii alocate statelor membre pentru anii 2013-2020 calculat aplicând valorile potențialului de încălzire globală definite în cel de al doilea raport de evaluare elaborat de IPCC

Țară

Nivelul anual de emisii alocate

(în tone de dioxid de carbon echivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgaria

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Republica Cehă

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danemarca

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Germania

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estonia

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irlanda

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grecia

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spania

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Franța

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Croația

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italia

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Cipru

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Letonia

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Lituania

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luxemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungaria

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Țările de Jos

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austria

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polonia

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugalia

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

România

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenia

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovacia

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finlanda

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Suedia

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Regatul Unit

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


ANEXA II

Nivelul anual de emisii alocate statelor membre pentru anii 2013-2020 calculat aplicând valorile potențialului de încălzire globală definite în cel de al patrulea raport de evaluare elaborat de IPCC

Țară

Nivelul anual de emisii alocate

(în tone de dioxid de carbon echivalent)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgaria

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Republica Cehă

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danemarca

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Germania

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estonia

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irlanda

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grecia

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spania

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Franța

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Croația

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italia

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Cipru

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Letonia

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Lituania

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luxemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungaria

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Țările de Jos

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austria

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polonia

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugalia

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

România

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenia

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovacia

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finlanda

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Suedia

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Regatul Unit

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099


Top