Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Regulamentul delegat (UE) nr. 919/2012 al Comisiei din 5 iulie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metoda de calculare a scăderii valorii acțiunilor lichide și a altor instrumente financiare Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 274/16


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 919/2012 AL COMISIEI

din 5 iulie 2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metoda de calculare a scăderii valorii acțiunilor lichide și a altor instrumente financiare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1), în special articolul 23 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Metoda de calculare a scăderii semnificative a valorii instrumentelor financiare prevăzute în secțiunea C din anexa I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (2) trebuie adaptată la diferitele moduri în care este reflectată această scădere, în funcție de tipul instrumentului financiar în cauză. Această metodă poate lua forma unei scăderi efective a prețului instrumentului financiar, a unei creșteri a randamentului unui instrument de datorie emis de o societate comercială sau a unei creșteri a randamentului de-a lungul curbei de randament pentru instrumentele de datorie emise de emitenți suverani.

(2)

Prezentul regulament trebuie citit coroborat cu Regulamentul delegat (UE) nr. 918/2012 al Comisiei (3), care definește pragurile pentru scăderea semnificativă a valorii acțiunilor nelichide, a instrumentelor de datorie emise de emitenți suverani și corporativi, a fondurilor tranzacționate la bursă, a instrumentelor de piață monetară și a instrumentelor derivate al căror unic instrument financiar suport este tranzacționat într-un loc de tranzacționare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să se limiteze la precizarea metodei de calculare a scăderii semnificative a valorii acestor instrumente.

(3)

Pentru a se asigura coerența și securitatea juridică pentru participanții pe piață și autoritățile competente, data aplicării prezentului regulament trebuie să fie aceeași cu cea a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și a Regulamentului delegat (UE) nr. 918/2012.

(4)

Întrucât Regulamentul (UE) nr. 236/2012 prevede că trebuie adoptate standarde tehnice obligatorii înainte ca regulamentul respectiv să poată fi aplicat efectiv și întrucât este esențial să se precizeze înainte de 1 noiembrie 2012 elementele neesențiale necesare pentru a facilita respectarea de către participanții pe piață a regulamentului respectiv și punerea lui în aplicare de către autoritățile competente, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).

(6)

AEVMP a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament precizează metoda de calculare a scăderii cu 10 % a valorii acțiunilor lichide tranzacționate într-un loc de tranzacționare, așa cum se prevede la articolul 23 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

(2)   Prezentul regulament precizează totodată metoda de calculare a scăderii valorii următoarelor instrumente financiare tranzacționate într-un loc de tranzacționare, așa cum se specifică în Regulamentul delegat (UE) nr. 918/2012, adoptat în conformitate cu articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012:

(a)

acțiunile nelichide;

(b)

următoarele instrumente financiare nederivate:

(i)

instrumentele de datorie emise de emitenți suverani și corporativi;

(ii)

fondurile tranzacționate la bursă;

(iii)

instrumentele de piață monetară;

(c)

instrumentele derivate al căror unic suport este un instrument financiar tranzacționat într-un loc de tranzacționare.

Articolul 2

Metoda de calculare a scăderii semnificative a valorii acțiunilor lichide și nelichide

(1)   Pentru acțiunile tranzacționate într-un loc de tranzacționare, scăderea valorii se calculează în funcție de prețul de închidere oficial din ziua de tranzacționare precedentă din locul de tranzacționare respectiv, definit conform regulilor aplicabile acelui loc de tranzacționare.

(2)   Această metodă de calcul exclude orice evoluție descendentă a unui preț care rezultă exclusiv dintr-o divizare sau dintr-o acțiune sau măsură similară adoptată de către emitent cu privire la capitalul social emis care ar putea duce la o ajustare a prețului de către locul de tranzacționare pertinent.

Articolul 3

Metoda de calculare a scăderii semnificative a valorii altor instrumente financiare nederivate

(1)   O scădere semnificativă a valorii instrumentelor financiare, altele decât acțiunile, care nu se încadrează în categoriile de instrumente financiare derivate enumerate la punctele 4-10 din secțiunea C din anexa I la Directiva 2004/39/CE se calculează conform metodei prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

(2)   În cazul unui instrument financiar pentru care scăderea semnificativă a valorii menționată la articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 se măsoară în raport cu un preț din locul de tranzacționare pertinent, acea scădere se calculează în funcție de prețul de închidere oficial din locul de tranzacționare pertinent, definit în conformitate cu regulile aplicabile ale locului de tranzacționare respectiv.

(3)   În cazul unui instrument de datorie emis de către un emitent suveran pentru care scăderea semnificativă a valorii menționată la articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 se măsoară în raport cu o curbă de randament, acea scădere se calculează ca o creștere de-a lungul curbei de randament în comparație cu curba de randament a emitentului suveran la închiderea zilei de tranzacționare precedente, calculată pe baza datelor disponibile pentru emitent în locul de tranzacționare respectiv.

(4)   În cazul unui instrument financiar pentru care scăderea semnificativă a valorii menționată la articolul 23 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 se măsoară în raport cu o variație a randamentului, acea scădere se calculează ca o creștere a randamentului actual în raport cu randamentul instrumentului respectiv la închiderea zilei de tranzacționare precedente, calculată pe baza datelor disponibile pentru instrumentul financiar în locul de tranzacționare respectiv.

Articolul 4

Metoda de calculare a scăderii semnificative a valorii instrumentelor financiare derivate

În cazul instrumentelor financiare incluse în categoriile de instrumente financiare derivate enumerate la punctele 4-10 din secțiunea C din anexa I la Directiva 2004/39/CE care au un singur instrument financiar suport, tranzacționat într-un loc de tranzacționare și pentru care a fost determinată o scădere semnificativă a valorii în conformitate cu articolul 2 sau cu articolul 3, scăderea semnificată a valorii se calculează în funcție de scăderea semnificativă a valorii instrumentului financiar suport.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2012.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iulie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

(3)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.


Top