EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0836

Regulamentul (UE) nr. 836/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește plumbul Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 252, 19.9.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 328 - 330

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/836/oj

19.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 252/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 836/2012 AL COMISIEI

din 18 septembrie 2012

de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește plumbul

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, în special articolul 68 alineatul (1) (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, dacă un stat membru consideră că producerea, introducerea pe piață sau utilizarea unei substanțe ca atare, în amestec sau într-un articol prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu, risc care nu este controlat în mod adecvat și trebuie abordat, acesta trebuie să pregătească un dosar, după ce a comunicat intenția sa Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”).

(2)

La data de 15 aprilie 2010 Franța a depus la agenție un dosar, în conformitate cu articolul 69 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, în scopul de a iniția un proces de restricționare în conformitate cu articolele 69-73 din regulamentul respectiv. În dosarul respectiv se demonstra că, din cauza tendinței lor de a duce obiectele la gură, copiii, în special cei mai mici de 36 de luni, pot fi expuși în mod repetat la plumbul eliberat de articolele de bijuterie. O astfel de expunere repetată la plumb poate produce efecte grave și ireversibile asupra comportamentului și dezvoltării neurologice, la care copiii sunt cu deosebire vulnerabili, dat fiind că sistemul nervos central al acestora se află încă în dezvoltare. Dosarul demonstrează necesitatea unei acțiuni la nivelul Uniunii, dincolo de orice alte măsuri aplicate deja, pentru a evita, în măsura posibilului, expunerea la plumb și la compușii acestuia din articolele de bijuterie. Prin urmare, dosarul propune interzicerea introducerii pe piață și a utilizării plumbului și a compușilor săi în articolele de bijuterie, dacă migrația plumbului este mai mare de 0,09 μg/cm2/h.

(3)

În avizul său din 10 martie 2011, Comitetul pentru evaluarea riscului (denumit în continuare „CER”) consideră că cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii pentru a aborda riscurile identificate în ceea ce privește eficacitatea în reducerea riscurilor constă în interzicerea introducerii pe piață și a utilizării plumbului și a compușilor săi în piesele metalice și nemetalice din articolele de bijuterie, în cazul în care concentrația plumbului este egală cu sau mai mare de 0,05 % din greutatea componentei individuale, cu excepția cazului în care se poate demonstra că rata eliberării plumbului nu depășește 0,05 μg/cm2/h (0,05 μg/g/h).

(4)

În avizul său din 15 septembrie 2011, Comitetul pentru analiză socio-economică (denumit în continuare „CASE”) a examinat interzicerea introducerii pe piață și a utilizării plumbului și a compușilor săi în articolele de bijuterie, în cazul în care concentrația plumbului este mai mare sau egală cu 0,05 % din greutatea oricărei componente individuale. Aceasta a fost considerată cea mai adecvată măsură la nivelul Uniunii pentru a reduce riscurile identificate, avându-se în vedere raportul dintre beneficiile și costurile socio-economice ale acesteia. Având în vedere că la ora actuală nu este disponibilă o metodă de încercare a migrării care să reconstituie condițiile de ducere la gură, CASE consideră că restricția trebuie să se bazeze pe conținutul de plumb din orice componentă individuală a articolelor de bijuterie, și nu pe rata de migrare a plumbului eliberat din aceste articole. În plus, CASE a recomandat să se prevadă derogări pentru sticla tip cristal, pentru emailurile vitrifiate, pentru componentele interne ale ceasurilor, precum și pentru pietrele prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite.

(5)

La data de 23 septembrie 2011, agenția a prezentat Comisiei avizele CER și CASE.

(6)

Ținând cont de lipsa de informații privind eliberarea plumbului în condiții de ducere la gură și din cauza lipsei de alternative adecvate pentru toate utilizările în sticla de tip cristal și emailurile vitrificate, acestor materiale nu li se aplică prezenta măsură. În plus, CASE a recomandat exceptarea numai pentru categoriile 1 și 2 de sticlă de tip cristal (respectiv „cristal superior” și „cristal cu plumb”), astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 69/493/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1969 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sticla cristal (2). Cu toate acestea categoriile 3 și 4 de sticlă de tip cristal („sticlă cristalină, cristalin”), astfel cum sunt definite în directiva respectivă, ar trebui, de asemenea, să fie exceptate de la restricție, în vederea asigurării coerenței cu exceptarea stabilită în anexa la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (3), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2010/571/UE (4), și deoarece conținutul de plumb al acestor categorii de sticlă este mai scăzut în comparație cu cel al categoriilor 1 și 2.

(7)

Din aceleași motive aplicabile la sticla tip cristal și la emailurile vitrifiate, pietrele prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite, în care plumbul este prezent ca o componentă naturală, ar trebui să fie exceptate.

(8)

Componentelor interne ale ceasurilor care sunt inaccesibile consumatorilor ar trebui exceptate de la restricție, deoarece riscul de expunere la plumbul conținut de aceste componente poate fi eliminat.

(9)

O restricție privind introducerea pe piață a bijuteriilor uzate sau vechi ar avea un impact socio-economic semnificativ, deoarece aceste articole și-ar pierde valoarea de piață în Uniune, iar punerea în aplicare a acestei interdicții ar prezenta dificultăți considerabile. Din aceste motive, articolele de bijuterie introduse pe piață pentru prima dată până la 12 luni de la data intrării în vigoare a restricției, precum și articolele de bijuterie vechi importate ar trebui exceptate de la restricție.

(10)

Comisia ar trebui să revizuiască exceptarea cristalurilor, a emailurilor vitrificate și a pietrelor prețioase și semiprețioase ținând cont de noile informații științifice disponibile, inclusiv de migrarea plumbului din aplicațiile exceptate, de disponibilitatea unor alternative adecvate, precum și de dezvoltarea unor metode de încercare a migrației.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului înființat în temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 septembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 326, 29.12.1969, p. 36.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO L 251, 25.9.2010, p. 28.


ANEXĂ

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se adaugă următoarea rubrică 63:

„63.

Plumb

 

Nr. CAS 7439-92-1

 

Nr. CE 231-100-4

și compușii acestuia.

1.

Nu se introduce pe piață și nu se utilizează în nicio componentă individuală a articolelor de bijuterie dacă concentrația de plumb (în metal) a componentei în cauză este egală sau mai mare de 0,05 % în greutate.

2.

În sensul punctului 1;

(i)

«articolele de bijuterie» desemnează articolele de bijuterie și articolele de imitații de bijuterie, precum și accesoriile de păr, inclusiv:

(a)

brățări, coliere și inele;

(b)

bijuterii de tip piercing,

(c)

ceasuri de mână și articole de tip brățară;

(d)

broșe și butoni;

(ii)

«orice componentă individuală» desemnează materialele din care sunt fabricate bijuteriile, precum și elementele constitutive ale acestora.

3.

Punctul 1 se aplică, de asemenea, componentelor individuale atunci când sunt folosite sau introduse pe piață pentru fabricarea de bijuterii.

4.

Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile punctului 1:

(a)

sticla tip cristal (categoriile 1, 2, 3 și 4) în conformitate cu anexa I la Directiva 69/493/CEE a Consiliului (1);

(b)

componentele interne ale ceasurilor inaccesibile consumatorilor;

(c)

pietrele prețioase și semiprețioase nesintetice sau reconstituite [codul NC 7103, astfel cum a fost stabilit prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87], cu excepția cazului în care acestea au fost tratate cu plumb sau compușii săi sau cu amestecuri care conțin aceste substanțe;

(d)

emailurile, definite ca amestecuri vitrifiabile obținute prin fuziune, vitrificare sau sinterizarea minereurilor topite la o temperatură de cel puțin 500 °C.

5.

Prin derogare, alineatul (1) nu se aplică articolelor de bijuterie introduse pe piață pentru prima dată înainte de 9 octombrie 2013 și articolelor de bijuterie produse înainte de 10 decembrie 1961.

6.

Până la 9 octombrie 2017, Comisia va reevalua această rubrică în funcție de noile informații științifice, în special cele cu privire la existența unor înlocuitori și la migrația plumbului din articolele menționate la punctul 1 și, dacă va fi cazul, va modifica această rubrică în consecință.


(1)  JO L 326, 29.12.1969, p. 36.”


Top