Help Print this page 

Document 32012R0826

Title and reference
Regulamentul delegat (UE) nr. 826/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice normative privind obligațiile de notificare și publicare referitoare la pozițiile scurte nete, detaliile informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe cu privire la pozițiile scurte nete și metoda de calcul al volumului tranzacțiilor în vederea stabilirii acțiunilor exceptate Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 251/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 826/2012 AL COMISIEI

din 29 iunie 2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice normative privind obligațiile de notificare și publicare referitoare la pozițiile scurte nete, detaliile informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe cu privire la pozițiile scurte nete și metoda de calcul al volumului tranzacțiilor în vederea stabilirii acțiunilor exceptate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (1), în special articolul 9 alineatul (5), articolul 11 alineatul (3) și articolul 16 alineatul (3),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1)

Prezentul regulament vizează stabilirea unui regim uniform pentru transmiterea de notificări și informări de către investitori autorităților competente naționale sau de către aceste autorități competente către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”). Întrucât calculul volumului tranzacțiilor în vederea stabilirii acțiunilor exceptate are de asemenea o legătură strânsă cu transmiterea de informații privind acțiunile în cazurile în care locul principal de tranzacționare a acestora este situat în Uniune, acesta ar trebui să facă, de asemenea, obiectul prezentului regulament. În vederea asigurării coerenței între aceste dispoziții, care trebuie să intre în vigoare în același timp, și pentru a asigura persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare în privința dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice normative impuse prin Regulamentul (UE) nr. 236/2012 să fie incluse într-un singur regulament.

(2)

În ceea ce privește notificarea pozițiilor scurte nete pe acțiuni, pe datoria suverană și pe swapurile neacoperite pe riscul de credit al datoriei suverane, precum și publicarea pozițiilor nete semnificative pe acțiuni, ar trebui prevăzute norme uniforme privind detaliile informațiilor, inclusiv standardul comun de utilizat pentru notificare, pentru a asigura o aplicare consecventă a obligațiilor de notificare la nivelul Uniunii, pentru a stimula eficiența procesului de raportare și pentru a oferi publicului informații comparabile.

(3)

Pentru a asigura identificarea corespunzătoare a deținătorilor de poziții, notificările trebuie să conțină, pe lângă numele deținătorului de poziții, și un cod, în cazul în care acesta este disponibil. Până când va fi disponibil un identificator mondial unic, solid și recunoscut public, al entităților juridice, este necesară utilizarea codurilor existente pe care le pot avea deținătorii de poziții, precum codul de identificare a entității (BIC).

(4)

În scopul îndeplinii obligațiilor sale decurgând din prezentul regulament și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (2), AEVMP urmează să primească trimestrial din partea autorităților competente informații privind notificarea pozițiilor scurte nete pe acțiuni, pe datoria suverană și pe swapurile neacoperite pe riscul de credit al datoriei suverane, precum și informații suplimentare privind pozițiile scurte nete, la solicitarea acesteia.

(5)

În vederea utilizării eficiente a acestor informații, în special în ceea ce privește obiectivul de asigurare a bunei funcționări și a integrității piețelor financiare, precum și a stabilității sistemului financiar din Uniune, informațiile trimestriale trebuie să fie standardizate, să fie stabile în timp și să aibă un nivel de detaliere suficient, sub formă de date agregate zilnic, pentru a permite AEVMP să le prelucreze și să le utilizeze în scopuri de cercetare și analiză.

(6)

AEVMP nu este în măsură să stabilească dinainte informațiile specifice de care ar putea avea nevoie de la o autoritate competentă, deoarece aceste informații pot fi stabilite numai de la caz la caz și pot include contribuții foarte diverse, de la date individuale sau agregate privitoare la pozițiile scurte nete la pozițiile neacoperite pe swapurile pe risc de credit. Cu toate acestea, este important să se stabilească informațiile generale care trebuie furnizate în această privință.

(7)

În vederea calculării volumului tranzacțiilor, atât din Uniune, cât și din locuri de tranzacționare situate în afara Uniunii, fiecare autoritate competentă trebuie să stabilească sursele de informații relevante pentru identificarea și măsurarea tranzacționării unei anumite acțiuni. În prezent, nu există nici obligații armonizate de raportare la nivelul Uniunii referitoare la acțiunile admise numai în sisteme alternative de tranzacționare, nici standarde internaționale referitoare la statisticile privind tranzacționarea unor acțiuni individuale și locurile de tranzacționare, care să evidențieze variații relevante. Astfel, este necesar să se acorde autorităților competente o anumită flexibilitate pentru efectuarea acestor calcule.

(8)

Pentru asigurarea unui cadru consecvent, data aplicării prezentului regulament ar trebui să fie identică cu data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Cu toate acestea, pentru a acorda persoanelor fizice și juridice suficient timp pentru prelucrarea listei de acțiuni exceptate în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, pregătirea acestei liste și publicarea ulterioară a acesteia pe site-ul web al AEVMP ar trebui să intervină cu suficient timp înainte de data aplicării Regulamentului (UE) nr. 236/2012. Prin urmare, este nevoie ca metoda de calcul al volumului tranzacțiilor pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(9)

Deoarece în Regulamentul (UE) nr. 236/2012 se recunoaște că se vor adopta standarde tehnice obligatorii înainte ca aplicarea regulamentului în cauză să fie posibilă în mod practic și că este esențială precizarea înainte de 1 noiembrie 2012 a elementelor-cheie nonesențiale necesare pentru a facilita respectarea de către participanții la piață a prezentului regulament și asigurarea punerii sale în aplicare de către autoritățile competente, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare publicării sale.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice normative transmis Comisiei de AEVMP.

(11)

AEVMP a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice normative pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește standarde tehnice normative care prevăd următoarele elemente:

(a)

detaliile informațiilor privind pozițiile scurte nete care trebuie furnizate autorităților competente și făcute publice de o persoană fizică sau juridică în temeiul articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;

(b)

detaliile informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”) de autoritățile competente în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;

(c)

metoda de calcul a volumului tranzacțiilor în vederea determinării locului principal de tranzacționare a unei acțiuni în temeiul articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.

CAPITOLUL II

DETALII REFERITOARE LA INFORMAȚIILE PRIVIND POZIȚIILE SCURTE NETE CARE TREBUIE NOTIFICATE ȘI PUBLICATE

[ARTICOLUL 9 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 2

Notificarea pozițiilor scurte nete pe acțiuni, pe datoria suverană și swapuri neacoperite pe riscul de credit suveran autorităților competente

(1)   O notificare efectuată în temeiul articolului 5 alineatul (1), al articolului 7 alineatul (1) sau al articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 trebuie să conțină informațiile menționate în tabelul 1 din anexa I la prezentul regulament.

Notificarea se realizează utilizând un formular publicat de autoritatea competentă relevantă, care trebuie să respecte formatul stabilit în anexa II.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă dispune de sisteme sigure care să permită identificarea completă a persoanei care depune notificarea și a deținătorului poziției, inclusiv a tuturor informațiilor incluse în rubricile 1-7 din tabelul 1 din anexa I, câmpurile în cauză din formular pot rămâne necompletate în formatul de notificare.

(3)   O persoană fizică sau juridică care a transmis o notificare menționată la alineatul (1) conținând o eroare trebuie să transmită autorității competente relevante, în momentul în care ia cunoștință de eroare, o cerere de anulare.

Cererea de anulare se trimite utilizând un formular publicat de autoritatea competentă respectivă, care trebuie să respecte formatul stabilit în anexa III.

Persoana fizică sau juridică în cauză transmite o nouă notificare în conformitate cu alineatele 1 și 2, dacă este cazul.

Articolul 3

Publicarea informațiilor privind pozițiile scurte nete pe acțiuni

Orice publicare a unei poziții scurte nete pe acțiuni care atinge un prag relevant de publicare sau atinge un astfel de prag și ulterior coboară sub acesta, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, trebuie să conțină informațiile menționate în tabelul 2 din anexa I la prezentul regulament.

CAPITOLUL III

DETALII PRIVIND INFORMAȚIILE CARE TREBUIE FURNIZATE AEVMP CU PRIVIRE LA POZIȚIILE SCURTE NETE

[ARTICOLUL 11 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 4

Informare periodică

În temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, autoritățile competente furnizează trimestrial AEVMP următoarele informații:

(a)

pozițiile scurte nete agregate zilnic pentru fiecare acțiune individuală din principalul indice național pe acțiuni, indicat de autoritatea competentă relevantă;

(b)

pozițiile scurte nete agregate la sfârșit de trimestru pentru fiecare acțiune individuală care nu este inclusă în indicele menționat la litera (a);

(c)

pozițiile scurte nete agregate zilnic pentru fiecare emitent individual suveran;

(d)

dacă este cazul, pozițiile descoperite în raport cu swapurile pe riscul de credit al datoriei suverane ale unui emitent suveran, agregate zilnic.

Articolul 5

Informații la cerere

Informațiile care trebuie furnizate de o autoritate competentă relevantă la cerere, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 includ toate informațiile solicitate de AEVMP care nu au fost furnizate anterior de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV

METODA DE CALCUL A VOLUMULUI TRANZACȚIILOR ÎN VEDEREA DETERMINĂRII LOCULUI PRINCIPAL DE TRANZACȚIONARE AL UNEI ACȚIUNI

[ARTICOLUL 16 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2012]

Articolul 6

Calcularea volumului tranzacțiilor pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni

(1)   La calcularea volumului tranzacțiilor în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, o autoritate competentă relevantă recurge la cele mai bune informații disponibile, care pot include:

(a)

informații publice;

(b)

date privind tranzacțiile obținute în temeiul articolului 25 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

(c)

informații provenite din locurile de tranzacționare ale acțiunilor relevante;

(d)

informații furnizate de altă autoritate competentă, inclusiv de o autoritate competentă a unei țări terțe;

(e)

informații furnizate de emitentul acțiunilor relevante;

(f)

informații provenite de la părți terțe, inclusiv de la furnizori de date.

(2)   În procesul de determinare a ceea ce constituie cele mai bune informații disponibile, o autoritate competentă relevantă se asigură, în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil, că:

(a)

acordă prioritate datelor publice față de alte surse de informații;

(b)

informațiile se referă la toate ședințele de tranzacționare din perioada relevantă, indiferent dacă acțiunea în cauză a fost sau nu tranzacționată în toate ședințele;

(c)

tranzacțiile primite și incluse în calcule sunt numărate o singură dată;

(d)

tranzacțiile raportate printr-un loc de tranzacționare, dar efectuate în afara acestuia nu sunt numărate.

(3)   Volumul tranzacțiilor unei acțiuni într-un loc de tranzacționare se consideră zero dacă acțiunea nu mai este acceptată la tranzacționare în respectivul loc de tranzacționare, chiar dacă acțiunea a fost acceptată la tranzacționare în locul de tranzacționare pe perioada de calcul relevantă.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 noiembrie 2012, cu excepția articolului 6, care se aplică de la data menționată la primul alineat.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(3)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.


ANEXA I

TABELUL 1

Lista rubricilor incluse în notificări (articolul 2)

Denumirea rubricii

Descriere

1.

Deținătorul poziției

Pentru persoane fizice: prenumele și numele

Pentru persoane juridice: denumirea completă, inclusiv forma de organizare, așa cum figurează în registrul în care este înregistrată persoana, dacă este cazul

2.

Codul de identificare al persoanei juridice

Codul de identificare a entității (BIC), dacă acesta este disponibil

3.

Adresa deținătorului poziției

Adresa completă (de ex. stradă, numărul străzii, cod poștal, oraș, stat/provincie) și țara

4.

Datele de contact ale deținătorului poziției

Număr de telefon, număr de fax (dacă există), adresă e-mail

5.

Persoana care raportează

Pentru persoane fizice: prenumele și numele

Pentru persoane juridice: denumirea completă, inclusiv forma de organizare, așa cum figurează în registrul în care este înregistrată persoana, dacă este cazul

6.

Adresa persoanei care raportează

Adresa completă (de ex. stradă, numărul străzii, cod poștal, oraș, stat/provincie) și țara, dacă acestea sunt diferite de cele ale deținătorului poziției

7.

Date de contact ale persoanei care raportează

Număr de telefon, număr de fax (dacă există), adresă e-mail, dacă acestea sunt diferite de cele ale deținătorului poziției

8.

Data de raportare

Data la care este trimisă notificarea, în conformitate cu standardul ISO 8601:2004 (aaaa-ll-zz)

9.

Datele de identificare ale emitentului

Pentru acțiuni: denumirea completă a societății ale cărei acțiuni au fost admise pentru tranzacționare într-un loc de tranzacționare

Pentru datoria suverană: denumirea completă a emitentului

Pentru swapurile neacoperite pe riscul de credit al datoriei suverane: denumirea completă a emitentului suveran subiacent

10.

Codul ISIN

Numai pentru acțiuni: codul ISIN al clasei principale de acțiuni ordinare ale emitentului. Dacă nu există acțiuni ordinare acceptate la tranzacționare, codul ISIN al clasei de acțiuni preferențiale (sau al clasei principale de acțiuni preferențiale acceptate la tranzacționare, în cazul în care există mai multe clase de astfel de acțiuni)

11.

Codul de țară

Codul format din două litere al țării emitentului suveran, în conformitate cu standardul ISO 3166-1

12.

Data poziției

Data la care poziția a fost creată, modificată sau la care aceasta a încetat să fie deținută. Formatul conform standardului ISO 8601:2004 (aaaa-ll-zz)

13.

Dimensiunea în procente a poziției scurte nete

Numai pentru acțiuni: procentajul (rotunjit la două zecimale) din capitalul social emis, exprimat ca valoare absolută (fără semnul „+” sau „–”)

14.

Echivalentul poziției scurte nete

Pentru acțiuni: numărul total de acțiuni echivalente

Pentru datoria suverană: suma nominală echivalentă în euro

Pentru swapurile neacoperite pe riscul de credit al datoriei suverane: suma nominală echivalentă în euro

Cifre exprimate ca valoare absolută (fără semnul „+” sau „–”); moneda exprimată în conformitate cu standardul ISO 4217

15.

Data notificării anterioare

Data la care a fost notificată ultima poziție raportată de deținătorul poziției în raport cu același emitent. Formatul conform standardului ISO 8601:2004 (aaaa-ll-zz)

16.

Data anulării

Data la care este trimis un formular pentru anularea unei notificări eronate trimise anterior. Formatul conform standardului ISO 8601:2004 (aaaa-ll-zz)

17.

Observații

Completare liberă – opțional


TABELUL 2

Lista rubricilor destinate publicărilor (articolul 3)

Denumirea rubricii

Descriere

1.

Deținătorul poziției

Pentru persoane fizice: prenumele și numele

Pentru persoane juridice: denumirea completă, inclusiv forma de organizare, așa cum figurează în registrul în care este înregistrată persoana, dacă este cazul

2.

Denumirea emitentului

Denumirea completă a societății ale cărei acțiuni au fost admise pentru tranzacționare într-un loc de tranzacționare

3.

Codul ISIN

Codul ISIN al clasei principale de acțiuni ordinare ale emitentului. Dacă nu există acțiuni ordinare acceptate la tranzacționare, codul ISIN al clasei de acțiuni preferențiale (sau al clasei principale de acțiuni preferențiale acceptate la tranzacționare, în cazul în care există mai multe clase de astfel de acțiuni)

4.

Dimensiunea în procente a poziției scurte nete

Procentajul (rotunjit la două zecimale) din capitalul social emis

5.

Data poziției

Data la care poziția a fost creată, modificată sau la care aceasta a încetat să fie deținută, în conformitate cu standardul ISO 8601:2004 (aaaa-ll-zz)


ANEXA II

Formatul formularului de notificare pentru pozițiile scurte nete (articolul 2)

DEȚINĂTORUL POZIȚIEI

Prenume

NUME

Denumirea completă a societății

 

Codul BIC

(dacă există)

 

Țară

 

Adresă

 

Persoană de contact

Prenume

Nume

 

Număr de telefon

 

Număr de fax

 

Adresă e-mail

 


PERSOANA CARE RAPORTEAZĂ

(dacă este diferită)

Prenume

NUME

Denumirea completă a societății

 

Țară

 

Adresă

 

Persoană de contact

Prenume

Nume

 

Număr de telefon

 

Număr de fax

 

Adresă e-mail

 


POZIȚIA SCURTĂ NETĂ PE ACȚIUNI

1.

Data de raportare

(aaaa-ll-zz)

 

2.   

Denumirea emitentului

2.1.

Codul ISIN

 

2.2.

Denumirea completă

 

3.

Data poziției

(aaaa-ll-zz)

 

4.   

Poziția scurtă netă după depășirea pragului

4.1.

Numărul de acțiuni echivalente

 

4.2.

Procentajul din capitalul social

 

5.

Data notificării anterioare

(aaaa-ll-zz)

 

6.

Observații

 


POZIȚIA SCURTĂ NETĂ PE DATORIA SUVERANĂ

1.

Data de raportare

(aaaa-ll-zz)

 

2.   

Denumirea emitentului

2.1.

Codul de țară

 

2.2.

Denumirea completă

 

3.

Data poziției

(aaaa-ll-zz)

 

4.

Poziția scurtă netă după depășirea pragului

Suma nominală echivalentă

 

5.

Data notificării anterioare

(aaaa-ll-zz)

 

6.

Observații

 


POZIȚIA PE SWAPURI NEACOPERITE PE RISCUL DE CREDIT SUVERAN

1.

Data de raportare

(aaaa-ll-zz)

 

2.   

Denumirea emitentului

2.1.

Codul de țară

 

2.2.

Denumirea completă

 

3.

Data poziției

(aaaa-ll-zz)

 

4.

Poziția scurtă netă după depășirea pragului

Suma nominală echivalentă

 

5.

Data notificării anterioare

(aaaa-ll-zz)

 

6.

Observații

 


ANEXA III

Formatul formularului de anulare pentru notificări eronate (articolul 2)

DEȚINĂTORUL POZIȚIEI

Prenume

NUME

Denumirea completă a societății

 

Codul BIC

(dacă există)

 

Țară

 

Adresă

 

Persoană de contact

Prenume

Nume

 

Număr de telefon

 

Număr de fax

 

Adresă e-mail

 


PERSOANA CARE RAPORTEAZĂ

(dacă este diferită)

Prenume

NUME

Denumirea completă a societății

 

Țară

 

Adresă

 

Persoană de contact

Prenume

Nume

 

Număr de telefon

 

Număr de fax

 

Adresă e-mail

 


POZIȚIA SCURTĂ NETĂ PE ACȚIUNI ANULATĂ

1.

Data anulării

(aaaa-ll-zz)

 

2.   

Denumirea emitentului

2.1.

Codul ISIN

 

2.2.

Denumirea completă

 

3.

Data poziției aferente notificării care este anulată

(aaaa-ll-zz)

 

4.   

Poziția scurtă netă după depășirea pragului conținută în notificarea care este anulată

4.1.

Numărul de acțiuni echivalente

 

4.2.

Procentajul din capitalul social

 

5.

Data de raportare a notificării care este anulată

(aaaa-ll-zz)

 

6.

Observații

 


POZIȚIA SCURTĂ NETĂ PE DATORIA SUVERANĂ ANULATĂ

1.

Data anulării

(aaaa-ll-zz)

 

2.   

Denumirea emitentului

2.1.

Codul de țară

 

2.2.

Denumirea completă

 

3.

Data poziției aferente notificării care este anulată

(aaaa-ll-zz)

 

4.

Poziția scurtă netă după depășirea pragului conținută în notificarea care este anulată

Suma nominală echivalentă

 

5.

Data de raportare a notificării care este anulată

(aaaa-ll-zz)

 

6.

Observații

 


POZIȚIA PE SWAPURI NEACOPERITE PE RISCUL DE CREDIT SUVERAN ANULATĂ

1.

Data anulării

(aaaa-ll-zz)

 

2.   

Denumirea emitentului

2.1.

Codul de țară

 

2.2.

Denumirea completă

 

3.

Data poziției aferente notificării care este anulată

(aaaa-ll-zz)

 

4.

Poziția scurtă netă după depășirea pragului conținută în notificarea care este anulată

Suma nominală echivalentă

 

5.

Data de raportare a notificării care este anulată

(aaaa-ll-zz)

 

6.

Observații

 


Top