EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0530

Regulamentul (UE) nr. 530/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

OJ L 172, 30.6.2012, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 156 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/530/oj

30.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 172/3


REGULAMENTUL (UE) NR. 530/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 13 iunie 2012

privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă (3) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (4). Deoarece sunt necesare modificări ulterioare, respectivul regulament ar trebui reformat, din motive de claritate.

(2)

În cadrul politicii comune de transport, ar trebui luate măsuri pentru a spori siguranța și pentru a preveni poluarea în transportul maritim.

(3)

Uniunea este serios preocupată de accidentele maritime în care sunt implicate petroliere și de poluarea liniilor sale de coastă și de daunele provocate faunei și florei și altor resurse marine.

(4)

În Comunicarea sa referitoare la politica comună privind siguranța maritimă, Comisia a subliniat cererea Consiliului extraordinar privind mediul și transporturile din 25 ianuarie 1993 de a sprijini acțiunea Organizației Maritime Internaționale (OMI) în vederea reducerii diferențelor în materie de siguranță dintre navele noi și cele existente, prin modernizarea și/sau eliminarea treptată a navelor existente.

(5)

Prin rezoluția sa din 8 iunie 1993 referitoare la o politică comună privind siguranța maritimă (5), Consiliul a sprijinit în totalitate obiectivele prezentate în Comunicarea Comisiei.

(6)

În rezoluția sa din 11 martie 1994 referitoare la politica comună privind siguranța maritimă (6), Parlamentul European a salutat comunicatul Comisiei și a cerut în special întreprinderea unor acțiuni de îmbunătățire a standardelor de siguranță ale petrolierelor.

(7)

În rezoluția sa din 20 ianuarie 2000 privind dezastrul mareei negre provocate de naufragierea navei Erika (7), Parlamentul European a salutat eforturile Comisiei de a avansa o dată la care petrolierele vor fi obligate să aibă o construcție cu cocă dublă.

(8)

În rezoluția sa din 21 noiembrie 2002 privind sinistrul petrolierului Prestige în largul coastei Galiciei (8), Parlamentul European a solicitat măsuri mai stricte care să intre în vigoare mai rapid și a afirmat că acest nou sinistru subliniază încă o dată nevoia de acțiune eficientă la nivel internațional și la nivelul Uniunii pentru îmbunătățirea semnificativă a siguranței maritime.

(9)

OMI, în cadrul Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave și a Protocolului din 1978 aferent (MARPOL 73/78), a stabilit norme de prevenire a poluării convenite la nivel internațional, care afectează proiectarea și exploatarea petrolierelor. Statele membre sunt parte la Convenția MARPOL 73/78.

(10)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din MARPOL 73/78, convenția respectivă nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave deținute sau exploatate, în momentul respectiv, de către stat și utilizate exclusiv în scopuri guvernamentale necomerciale.

(11)

Raportând vârsta petrolierelor la statisticile privind accidentele, se constată un număr mare de accidente în cazul navelor mai vechi. S-a convenit, la nivel internațional, că adoptarea modificărilor din 1992 aduse MARPOL 73/78, prin care se impune aplicarea standardelor privind coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente la petrolierele cu cocă simplă existente, va oferi o mai bună protecție acestor petroliere, în momentul în care ating o anumită vârstă, împotriva poluării accidentale cu hidrocarburi în cazul coliziunii sau eșuării.

(12)

Este în interesul Uniunii să adopte măsuri pentru a se asigura că petrolierele care intră în porturi și în terminalele marine sau ancorează în zone aflate sub jurisdicția statelor membre și petrolierele care arborează pavilioanele statelor membre respectă regula 20 din anexa I la MARPOL 73/78, revizuită în 2004 prin Rezoluția CPMM 117(52) adoptată de către Comitetul de protecție a mediului marin al OMI (CPMM), în vederea reducerii riscului poluării accidentale cu hidrocarburi în apele europene.

(13)

Rezoluția CPMM 114(50) adoptată la 4 decembrie 2003 a introdus noua regulă 21 în anexa I la MARPOL 73/78 referitor la prevenirea poluării cu petrol de la petroliere care transportă produse petroliere grele care interzice transportul produselor petroliere grele în petrolierele cu o singură cocă. Punctele 5, 6 și 7 ale regulii 21 prevăd posibilitatea derogărilor de la aplicarea anumitor prevederi ale acelei reguli. Declarația Președinției Italiene a Consiliului European în numele Uniunii Europene, înregistrată în raportul oficial al CPMM în cea de a cincizecea sesiune a sa (CPMM 50/3), exprimă un angajament politic de a se abține să recurgă la respectivele derogări.

(14)

Modificările aduse MARPOL 73/78 adoptate de OMI la 6 martie 1992 au intrat în vigoare la 6 iulie 1993. Măsurile respective impun coca dublă sau condiții de proiectare echivalente pentru petrolierele livrate la 6 iulie 1996 sau ulterior acestei date, în scopul prevenirii poluării cu hidrocarburi în cazul coliziunii sau eșuării navei. În cadrul acestor modificări, un calendar de eliminare treptată a petrolierelor cu cocă simplă livrate înainte de acea dată a intrat în vigoare începând cu 6 iulie 1995, impunând ca petrolierele livrate înainte de 1 iunie 1982 să se conformeze cerințelor privind coca dublă sau unor standarde de proiectare echivalente, nu mai târziu de 25 de ani sau, în unele cazuri, 30 de ani de la data livrării. Petrolierelor cu cocă simplă existente nu li se va permite să fie în exploatare după 2005 și, în unele cazuri, după 2012, dacă nu respectă cerințele privind coca dublă sau standarde de proiectare echivalente, conform regulii 19 din anexa I la MARPOL 73/78. În cazul petrolierelor cu cocă simplă existente, livrate după 1 iunie 1982, sau al celor livrate înainte de 1 iunie 1982, care au fost transformate pentru a respecta cerințele Convenției MARPOL 73/78 privind petrolierele cu balast separat și amplasamentul lor de protecție, data limită va fi atinsă cel târziu în anul 2026.

(15)

Modificări importante la regula 20 din anexa I la MARPOL 73/78 au fost adoptate la 27 aprilie 2001, în cadrul celei de a 46-a sesiuni a CPMM, prin Rezoluția CPMM 95(46), și la 4 decembrie 2003, prin Rezoluția CPMM 111(50), prin care s-a introdus un nou calendar accelerat de eliminare treptată a petrolierelor cu cocă simplă. Termenele finale până la care petrolierele trebuie să respecte regula 19 din anexa I la MARPOL 73/78 depind de dimensiunea și vechimea navei. Prin urmare, conform acestui calendar, petrolierele sunt împărțite în trei categorii în funcție de tonaj, construcții și vârstă. Toate aceste categorii, inclusiv ultima, categoria 3, sunt importante pentru comerțul în cadrul Uniunii.

(16)

Data finală până la care un petrolier cu cocă simplă trebuie scos din uz este aniversarea datei de livrare a navei, conform unui calendar inițiat în 2003 cu termen final 2005, pentru petrolierele din categoria 1, și termen final 2010, pentru petrolierele din categoriile 2 și 3.

(17)

Regula 20 din anexa I a MARPOL 73/78 introduce o cerință potrivit căreia petrolierele cu o singură cocă pot continua să fie în exploatare după aniversarea datei de livrare în anul 2005 doar dacă respectă sistemul de evaluare a stării tehnice (CAS), adoptat la 27 aprilie 2001 prin Rezoluția CPMM 94(46), astfel cum a fost modificată prin Rezoluția CPMM 99(48) din 11 octombrie 2002 și prin Rezoluția CPMM 112(50) din 4 decembrie 2003. Sistemul de evaluare a stării tehnice impune obligația ca administrația statului al cărui pavilion îl arborează nava să emită o declarație de conformitate și să se implice în procedurile de verificare a respectării acestui sistem. CAS este menit să detecteze deficiențele structurale ale petrolierelor vechi și ar trebui aplicat tuturor petrolierelor a căror vârstă depășește 15 ani.

(18)

Regula 20.5 din anexa I la MARPOL 73/78 permite o excepție pentru petrolierele din categoriile 2 și 3, potrivit căreia acestea, în anumite situații, pot fi exploatate și după data limită prevăzută în calendarul de eliminare treptată a petrolierelor cu cocă simplă. Regula 20.8.2 din aceeași anexă acordă statelor care sunt parte la Convenția MARPOL 73/78 dreptul de a refuza intrarea în port sau în terminalele marine aflate sub jurisdicția lor a petrolierelor care operează în condițiile acestei excepții. Statele membre și-au declarat intenția de a face uz de acest drept. Orice decizie de a recurge la acest drept ar trebui comunicată la OMI.

(19)

Este important să se asigure că dispozițiile prezentului regulament nu au ca rezultat punerea în pericol a siguranței echipajului sau a petrolierului aflat în căutarea unui port sigur sau a unui loc de refugiu.

(20)

Pentru a permite șantierelor navale din statele membre să repare petrolierele cu cocă simplă, statele membre pot face excepții astfel încât navele să poată intra în porturile lor, cu condiția ca navele să nu transporte marfă.

(21)

Este foarte puțin probabilă modificarea de către OMI a conținutului regulilor din MARPOL 73/78 sau al Rezoluțiilor 111(50) și 94(46) adoptate de CPMM la care se face trimitere în prezentul regulament. În orice caz, modificările neesențiale, de tipul renumerotării, ar putea fi introduse în textele respective. Pentru a menține prezentul regulament actualizat cu cele mai recente evoluții ale dreptului internațional aplicabil, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei numai în ceea ce privește modificările de acest tip, în măsura în ele nu extind domeniul de aplicare a prezentului regulament. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

Obiectivul prezentului regulament este stabilirea unui calendar de introducere accelerată a aplicării cerințelor privind coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente care se regăsesc în MARPOL 73/78, definită în articolul 3 din prezentul regulament, la petrolierele cu cocă simplă și de a interzice transportul în sau din porturile statelor membre al produselor petroliere grele cu petroliere cu cocă simplă.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică petrolierelor cu o capacitate brută de încărcare de cel puțin 5 000 de tone:

(a)

care navighează sub pavilionul unui stat membru;

(b)

care, indiferent de pavilion, intră sau pleacă dintr-un port sau de la o instalație marină sau ancorează într-o zonă aflată sub jurisdicția unui stat membru.

În sensul articolului 4 alineatul (3), prezentul regulament se aplică petrolierelor cu o capacitate brută de încărcare de cel puțin 600 de tone.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave deținute sau exploatate de stat și utilizate, pentru moment, doar pentru servicii guvernamentale necomerciale. Statele membre iau toate măsurile pentru a respecta, în măsura în care este practic și posibil, prezentul regulament, pentru navele la care se face referire în prezentul alineat.

Articolul 3

Definiții

În înțelesul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„MARPOL 73/78” înseamnă Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul aferent din 1978, în versiunile actualizate ale acestora;

2.

„petrolier” înseamnă un petrolier, conform definiției din regula 1.5 din anexa I la MARPOL 73/78;

3.

„capacitate brută de încărcare” înseamnă capacitatea brută de încărcare, conform definiției de la regula 1.23 din anexa I la MARPOL 73/78;

4.

„petrolier din categoria 1” înseamnă un petrolier cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 20 000 de tone care transportă țiței, păcură, combustibil diesel greu sau ulei de ungere sau un petrolier cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 30 000 de tone care transportă alte tipuri de hidrocarburi decât cele menționate anterior și care nu respectă cerințele prevăzute de regulile 18.1-18.9, 18.12-18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 și 35.3 din anexa I la MARPOL 73/78;

5.

„petrolier din categoria 2” înseamnă un petrolier cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 20 000 de tone care transportă țiței, păcură, combustibil diesel greu sau ulei de ungere sau un petrolier cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 30 000 de tone care transportă alte tipuri de hidrocarburi decât cele menționate anterior și care respectă cerințele prevăzute de regulile 18.1-18.9, 18.12-18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 și 35.3 din anexa I la MARPOL 73/78 și este prevăzut cu tancuri de balast separat, în amplasamente protejate (SBT/PL);

6.

„petrolier din categoria 3” înseamnă un petrolier cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 5 000 de tone, dar mai mic decât cele precizate la punctele 4 și 5;

7.

„petrolier cu cocă simplă” înseamnă un petrolier care nu respectă cerințele privind coca dublă sau standardele de proiectare echivalente prevăzute de regulile 19 și 28.6 din anexa I la MARPOL 73/78;

8.

„petrolier cu cocă dublă” înseamnă un petrolier:

(a)

cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 5 000 de tone care îndeplinește cerințele privind coca dublă sau standardele de proiectare echivalente prevăzute de regulile 19 și 28.6 din anexa I la MARPOL 73/78 sau care îndeplinește cerințele prevăzute de regula 20.1.3 din anexa respectivă; sau

(b)

cu capacitate brută de încărcare de cel puțin 600 de tone, dar mai mică de 5 000 de tone, prevăzut cu cisterne sau spații cu fund dublu în conformitate cu dispozițiile regulii 19.6.1 din anexa I la MARPOL 73/78 și cu cisterne sau spații laterale dispuse în conformitate cu regula 19.3.1 și cu respectarea cerințelor privind distanța w enunțate la regula 19.6.2 din anexa respectivă;

9.

„vârsta” înseamnă vechimea navei, exprimată în ani și calculată de la data livrării sale;

10.

„combustibil diesel greu” înseamnă combustibil diesel, așa cum este definit la regula 20 din anexa I la MARPOL 73/78;

11.

„păcură” înseamnă distilați grei sau reziduuri din țiței sau amestecuri ale acestor produse, așa cum sunt definite la regula 20 din anexa I la Marpol 73/78;

12.

„produse petroliere grele” înseamnă:

(a)

petroluri brute având o densitate mai mare de 900 kg/m3 la temperatura de 15 °C (care corespunde unui grad API mai mic de 25,7);

(b)

alte petroluri decât petrolurile brute, având o densitate mai mare de 900 kg/m3 la temperatura de 15 °C sau o viscozitate cinematică mai mare de 180 mm2/s la temperatura de 50 °C (care corespunde cu o viscozitate cinematică de peste 180 cSt);

(c)

bitum, gudron și emulsii ale acestora.

Articolul 4

Respectarea cerințelor privind coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente de către petrolierele cu cocă simplă

(1)   Niciunui petrolier nu i se va permite să opereze sub pavilionul unui stat membru sau să intre, indiferent de pavilionul său, în porturi sau terminale marine aflate sub jurisdicția unui stat membru în afară de cazul în care acest petrolier are cocă dublă.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), petrolierele din categoriile 2 sau 3 echipate numai cu fund dublu sau cu bordaje duble care nu sunt utilizate la transportul petrolului și care se întind pe toată lungimea tancului de încărcare sau cu cocă dublă care nu sunt utilizate la transportul petrolului și care se întind pe toată lungimea tancului de încărcare, dar care nu întrunesc condițiile necesare pentru a fi exceptate de la prevederile regulii 20.1.3 din anexa I la Marpol 73/78, pot continua să fie exploatate, dar nu după data aniversării din anul 2015 a datei livrării navei sau după data la care nava împlinește 25 de ani, oricare dintre acestea are loc mai repede.

(3)   Nu i se va permite niciunui petrolier care transportă produse petroliere grele să arboreze pavilionul unui stat membru în cazul în care o astfel de navă-tanc nu este un petrolier cu cocă dublă.

Niciunui petrolier care transportă produse petroliere grele, indiferent de pavilion, nu i se acordă dreptul de a intra sau a ieși din porturi sau instalații marine, nici de a ancora în zone aflate sub jurisdicția statelor membre, cu excepția cazului în care este petrolier cu cocă dublă.

(4)   Petrolierele care operează exclusiv în porturi și în navigația interioară pot fi scutite de la aplicarea alineatului (3), cu condiția să fie autorizate corespunzător în conformitate cu legislația privind navigația interioară.

Articolul 5

Respectarea schemei de evaluare a stării

Indiferent de pavilion, un petrolier cu cocă simplă a cărui vârstă depășește 15 ani nu poate intra sau pleca din porturi sau de la instalații marine, nici ancora în zonele aflate sub jurisdicția unui stat membru, cu excepția cazului în care petrolierul respectiv respectă schema de evaluare a stării menționată la articolul 6.

Articolul 6

Schema de evaluare a stării

În sensul articolului 5, se aplică schema de evaluare a stării adoptată prin Rezoluția CPMM 94(46) din 27 aprilie 2001, astfel cum a fost modificată prin Rezoluția CPMM 99(48) din 11 octombrie 2002 și prin Rezoluția CPMM 112(50) din 4 decembrie 2003.

Articolul 7

Termenul final

După aniversarea datei de livrare a navei în 2015, nu mai sunt permise următoarele:

(a)

operarea în continuare, conform regulii 20.5 din anexa I la MARPOL 73/78, a petrolierelor din categoriile 2 și 3 aflate sub pavilionul unui stat membru;

(b)

intrarea în porturi sau terminale maritime aflate sub jurisdicția unui stat membru a petrolierelor din categoriile 2 și 3, indiferent dacă acestea continuă să opereze sub pavilionul unui stat terț conform regulii 20.5 din anexa I la MARPOL 73/78.

Articolul 8

Excepții pentru navele aflate în dificultate sau pentru navele care urmează a fi reparate

Prin derogare de la articolele 4, 5 și 7, autoritatea competentă a unui stat membru poate, sub rezerva dispozițiilor interne, să permită unei nave anume, în condiții excepționale, să intre sau să plece dintr-un port sau de la o instalație marină sau să ancoreze într-o zonă aflată sub jurisdicția statului membru în cauză, atunci când:

(a)

un petrolier este în dificultate sau în căutarea unui refugiu;

(b)

un petrolier neîncărcat se îndreaptă către un port pentru a fi reparat.

Articolul 9

Notificarea transmisă OMI

(1)   Fiecare stat membru informează OMI cu privire la decizia sa de a interzice intrarea petrolierelor, conform articolului 7 al prezentului regulament, care operează în conformitate cu regula 20.5 din anexa I la MARPOL 73/78, în porturile sau terminalele maritime aflate sub jurisdicția sa, în temeiul regulii 20.8.2 din anexa I la MARPOL 73/78.

(2)   Fiecare stat membru informează OMI în cazul în care autorizează, suspendă, retrage sau refuză exploatarea petrolierelor din categoria 1 sau 2 care au dreptul să arboreze pavilionul statului respectiv, conform articolului 5 din prezentul regulament, pe baza regulii 20.8.1 din anexa I la MARPOL 73/78.

Articolul 10

Procedura de modificare

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 în ceea ce privește alinierea trimiterilor din articolele din prezentul regulament la modificări neesențiale, precum renumerotarea, adoptate de OMI la regulile din anexa I la MARPOL 73/78, precum și la Rezoluțiile CPMM 111(50) și 94(46), modificate prin Rezoluțiile CPMM 99(48) și 112(50), în măsura în care modificările respective nu extind domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(2)   Modificările aduse Convenției pot fi excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării cauzate de nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării cauzate de nave (9).

Articolul 11

Exercitarea competențelor delegate

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 10 alineatul (1) îi este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 20 iulie 2012. Comisia întocmește un raport referitor la delegarea de competențe în termen de cel mult nouă luni de la încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competență menționată la articolul 10 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecțiune de către Parlamentul European sau de către Consiliu în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acelui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

Articolul 12

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 417/2002 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 13 iunie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  JO C 43, 15.2.2012, p. 98.

(2)  Poziția Parlamentului European din 23 mai 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 iunie 2012.

(3)  JO L 64, 7.3.2002, p. 1.

(4)  A se vedea anexa I.

(5)  JO C 271, 7.10.1993, p. 1.

(6)  JO C 91, 28.3.1994, p. 301.

(7)  JO C 304, 24.10.2000, p. 198.

(8)  JO C 25 E, 29.1.2004, p. 415.

(9)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.


ANEXA I

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare

(menționate în articolul 12)

Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 64, 7.3.2002, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 324, 29.11.2002, p. 1)

Numai articolul 11

Regulamentul (CE) nr. 1726/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 249, 1.10.2003, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 2172/2004 al Comisiei

(JO L 371, 18.12.2004, p. 26)

 

Regulamentul (CE) nr. 457/2007 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 113, 30.4.2007, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 87, 31.3.2009, p. 109)

Numai punctul 7.4 din anexă

Regulamentul (CE) nr. 1163/2009 al Comisiei

(JO L 314, 1.12.2009, p. 13)

 


ANEXA II

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 417/2002

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 2 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 partea introductivă

Articolul 7 partea introductivă

Articolul 7 prima liniuță

Articolul 7 litera (a)

Articolul 7 a doua liniuță

Articolul 7 litera (b)

Articolul 7 partea finală

Articolul 7 partea introductivă

Articolul 8 alineatul (1) partea introductivă

Articolul 8 partea introductivă

Articolul 8 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 8 litera (a)

Articolul 8, alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 8 litera (b)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 10

Articolul 11

 

 

Articolul 12

Articolul 12 primul paragraf

Articolul 12 al doilea paragraf

Articolul 13

Articolul 13

Anexa I

Anexa II


Top