Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Regulamentul (UE) nr. 328/2012 al Comisiei din 17 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional Text cu relevanță pentru SEE
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogat prin 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/14


REGULAMENTUL (UE) NR. 328/2012 AL COMISIEI

din 17 aprilie 2012

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Comisia a primit recomandarea Agenției Europene a Căilor Ferate ERA/REC/06-2011/INT din 12 mai 2011.

(2)

Fiecare specificație tehnică de interoperabilitate (STI) ar trebui să indice strategia de punere în aplicare a STI și etapele care trebuie parcurse în vederea realizării unei tranziții treptate de la situația existentă la situația finală în care respectarea STI este generalizată. Strategia de punere în aplicare a STI în cazul aplicațiilor telematice pentru serviciile de transport de marfă (ATTM) nu ar trebui să se bazeze numai pe respectarea STI de către subsisteme, ci și pe o punere în aplicare coordonată.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 62/2006 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional (2) ar trebui aliniat la prevederile capitolului 7 din Regulamentul (UE) nr. 454/2011 al Comisiei din 5 mai 2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” (3) al sistemului feroviar transeuropean, în ceea ce privește aspectele relevante.

(4)

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 62/2006, organismele reprezentative din sectorul feroviar european au transmis Comisiei Europene un plan strategic european de desfășurare (SEDP) pentru punerea în aplicare a aplicațiilor telematice pentru transportul de marfă. Aceste lucrări ar trebui luate în considerare prin modificarea anexei A la anexă. Anexa A se referă la specificațiile detaliate care stau la baza dezvoltării sistemului ATTM. Aceste documente trebuie să facă obiectul unui proces de gestionare a modificărilor. Prin intermediul acestui proces, agenția ar trebui să actualizeze aceste documente pentru a clarifica linia de bază pentru punerea în aplicare.

(5)

Calendarele individuale ale SEDP transmise în 2007 sunt perimate. Prin urmare, întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurilor și deținătorii de vagoane ar trebui să transmită Comisiei, prin intermediul comitetului director, calendarele lor detaliate în care să indice etapele intermediare, rezultatele urmărite și datele pentru punerea în aplicare a funcțiilor STI ATTM individuale. Orice abatere de la calendarele SEDP ar trebui justificată temeinic prin măsurile de atenuare întreprinse pentru limitarea altor întârzieri. Aceste lucrări ar trebui să plece de la premisa că solicitările de modificare tratate în conformitate cu secțiunea 7.2.2 din anexă vor fi validate.

(6)

Este necesară informarea tuturor destinatarilor cu privire la obligațiile lor în temeiul prezentului regulament, în special informarea operatorilor de transport de marfă de mici dimensiuni care nu sunt membri ai organismelor reprezentative din sectorul feroviar european.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 62/2006 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Următoarele articole 4a, 4b și 4c se introduc în Regulamentul (CE) nr. 62/2006:

„Articolul 4a

(1)   Întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurilor și deținătorii de vagoane dezvoltă și desfășoară sistemul informatizat în conformitate cu dispozițiile capitolului 7 din anexa la prezentul regulament și, în special, în conformitate cu specificațiile cerințelor funcționale și cu planul general menționat în secțiunea 7.1.2.

(2)   Întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurilor și deținătorii de vagoane transmit Comisiei, prin intermediul comitetului director menționat în secțiunea 7.1.4 din anexă, cel târziu la 13 mai 2012, planul general menționat în secțiunea 7.1.2, întemeiat pe calendarele lor detaliate în care se indică etapele intermediare, rezultatele urmărite și datele pentru punerea în aplicare a funcțiilor STI ATTM individuale.

(3)   Aceștia prezintă Comisiei un raport privind progresele înregistrate, prin intermediul comitetului director menționat în secțiunea 7.1.4 din anexă, respectând dispozițiile capitolului 7 din anexa la regulament.

Articolul 4b

(1)   Agenția publică planul general menționat în secțiunea 7.1.2 și îl menține la zi.

(2)   Agenția actualizează documentele menționate în anexa A pe baza solicitărilor de modificare validate înainte de 13 mai 2012, în conformitate cu procesul de gestionare a modificărilor descris în secțiunea 7.2.2. Agenția transmite Comisiei, până la 13 octombrie 2012, o recomandare privind actualizarea anexei A, care stabilește linia de bază pentru punerea în aplicare.

(3)   Agenția evaluează punerea în aplicare a STI pentru a stabili dacă au fost respectate obiectivele vizate și termenele-limită.

Articolul 4c

Statele membre se asigură că întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură și deținătorii de vagoane stabiliți pe teritoriul lor sunt informați cu privire la prezentul regulament și desemnează un punct național de contact pentru monitorizarea punerii sale în aplicare.”

Articolul 2

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 62/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunile 7.1, 7.2 și 7.3 se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa A se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

3.

În secțiunea 2.3.1, în paragraful care începe cu „Anumiți prestatori de servicii…”, textul „(a se vedea, de asemenea, anexa A indexul 6)” se elimină.

4.

În secțiunile 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1, trimiterea la „indexul 1” este înlocuită cu o trimitere la „apendicele F”.

5.

În secțiunea 4.2.1.1, teza

„Aceste date, inclusiv cele suplimentare, sunt enumerate (pentru descrierea datelor a se vedea anexa A indexul 3) în tabelul din anexa A indexul 3, indicându-se în rândul «Date din scrisoarea de trăsură» dacă acestea sunt obligatorii sau opționale și dacă trebuie furnizate de expeditor sau completate de ÎFP.”

se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste date, inclusiv cele suplimentare, sunt enumerate (pentru descrierea datelor, a se vedea anexa A – apendicele A, B, F și anexa 1 la apendicele B) în tabelul din anexa A – anexa 1 la apendicele B, indicându-se în rândul «Date din scrisoarea de trăsură» dacă acestea sunt obligatorii sau opționale și dacă trebuie furnizate de expeditor sau completate de ÎFP.”

6.

În secțiunea 4.2.1.2, tezele

„Datele solicitărilor de vagoane în funcție de diferitele roluri ale unei ÎF sunt prezentate în detaliu în anexa A indexul 3, indicându-se dacă sunt obligatorii sau opționale. Formatele detaliate ale acestor mesaje sunt definite în anexa A indexul 1.”

se înlocuiesc cu următorul text:

„Datele solicitărilor de vagoane în funcție de diferitele roluri ale unei ÎF sunt prezentate în detaliu în anexa A – apendicele A și B și anexa 1 la apendicele B, indicându-se dacă sunt obligatorii sau opționale. Formatele detaliate ale acestor mesaje sunt definite în anexa A apendicele F.”

7.

În secțiunea 4.2.2.1, „indexul 4” se înlocuiește cu „apendicele F”, iar „indicele 1” se înlocuiește cu „apendicele F”.

8.

În secțiunea 4.2.11.2, „indexul 2” se înlocuiește cu „apendicele D și F”.

9.

În secțiunea 4.2.11.3, „indexul 2” se înlocuiește cu „apendicele A, B, F și anexa 1 la apendicele B”.

10.

În secțiunea 6.2, „indexul 1” se înlocuiește cu „apendicele E și F”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 aprilie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 13, 18.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 123, 12.5.2011, p. 11.


ANEXA I

7.1.   Modalități de aplicare a prezentei STI

7.1.1.   Introducere

Prezenta STI se referă la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători”. Acest subsistem funcționează în conformitate cu anexa II la Directiva 2008/57/CE. Prin urmare, aplicarea prezentei STI nu se bazează pe noțiunea de sistem nou, reînnoit sau actualizat, astfel cum este cazul specificațiilor tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele structurale, cu excepția cazului în care STI specifică acest lucru.

STI este pusă în aplicare în etape:

—   etapa întâi: specificații informatice detaliate și plan general;

—   etapa a doua: dezvoltare;

—   etapa a treia: desfășurare.

7.1.2.   Etapa întâi – specificații informatice detaliate și plan general

Specificațiile cerințelor funcționale care urmează să fie utilizate ca bază pentru arhitectura tehnică sus-menționată pe parcursul dezvoltării și desfășurării sistemului informatizat sunt prevăzute în anexa A apendicele A-F.

Planul general obligatoriu, de la concepție până la aplicarea efectivă a sistemului informatizat, bazat pe planul strategic european de desfășurare (SEDP) pregătit de sectorul feroviar, include componentele de bază ale arhitecturii sistemului și identificarea principalelor activități care urmează să fie derulate.

7.1.3.   Etapele 2 și 3 – Dezvoltare și desfășurare

Întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurilor și deținătorii de vagoane dezvoltă și utilizează sistemul informatizat ATTM în conformitate cu dispozițiile capitolului 7.

7.1.4.   Guvernanță, roluri și responsabilități

Dezvoltarea și desfășurarea fac obiectul unei structuri de guvernanță care implică următorii actori.

Comitetul director

Comitetul director are următoarele roluri și responsabilități:

1.

Comitetul director asigură structura de gestionare strategică pentru a gestiona și coordona în mod eficient lucrările privind punerea în aplicare a STI ATTM. Aceasta implică stabilirea politicii, a orientării strategice și a ordinii priorităților. În acest context, comitetul director ia în considerare, de asemenea, interesele întreprinderilor mici, ale noilor operatori de pe piață și ale întreprinderilor feroviare care furnizează servicii specifice.

2.

Comitetul director monitorizează progresele înregistrate în punerea în aplicare. Aceasta prezintă periodic Comisiei Europene, cel puțin de patru ori pe an, rapoarte cu privire la progresele înregistrate în raport cu planul general. Comitetul director ia măsurile necesare pentru a ajusta dezvoltarea sus-menționată în cazul unei abateri de la planul general.

3.

Comitetul director este alcătuit din următorii membri

organismele reprezentative din sectorul feroviar care acționează la nivel european, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 („organismele reprezentative din sectorul feroviar”);

Agenția Europeană a Căilor Ferate; și

Comisia.

4.

Comitetul director este coprezidat de: (a) Comisie și (b) o persoană numită de organismele reprezentative din sectorul feroviar. Comisia, asistată de membrii comitetului director, elaborează normele de procedură ale comitetului director, care sunt supuse aprobării acestuia.

5.

Membrii comitetului director pot propune comitetului director includerea altor organizații în calitate de observatori, atunci când există motive tehnice și organizaționale întemeiate pentru o astfel de includere.

Părțile interesate

Întreprinderile feroviare, administratorii infrastructurii și deținătorii de vagoane stabilesc o structură eficientă de guvernanță a proiectului care permite sistemului ATTM să fie dezvoltat și desfășurat în mod eficient.

Părțile interesate sus-menționate:

depun eforturile și furnizează resursele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament;

respectă principiile accesului la componentele comune STI ATTM care sunt puse la dispoziția tuturor participanților la piață în temeiul unei structuri unitare și transparente a costurilor serviciului care trebuie să fie cât mai reduse cu putință;

se asigură că toți participanții la piață beneficiază de acces la toate schimburile de date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor legale și a funcțiilor lor în conformitate cu cerințele funcționale ale STI ATTM;

protejează confidențialitatea relațiilor cu clienții;

stabilesc un mecanism care permite „întârziaților” să participe la dezvoltarea ATTM și să beneficieze de evoluțiile ATTM legate de componentele comune, întru-un mod satisfăcător atât pentru părțile interesate sus-menționate, cât și pentru „noii veniți”, în special în vederea unei partajări echitabile a costurilor;

raportează Comitetului director al STI progresele înregistrate în privința planurilor de punere în aplicare. Acest raport include, de asemenea, după caz, abaterile de la planul general.

Organismele reprezentative

Organismele reprezentative din sectorul feroviar care acționează la nivel european, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 au următoarele roluri și responsabilități:

reprezintă părțile interesate individuale membre ale Comitetului director al STI ATTM;

sensibilizează membrii lor cu privire la obligațiile acestora referitoare la punerea în aplicare a prezentului regulament;

asigură accesul curent și deplin al tuturor părților interesate sus-menționate la informațiile referitoare la stadiul lucrărilor comitetului director și ale altor grupuri, pentru a proteja interesul fiecărui reprezentant în privința punerii în aplicare a STI ATTM în timp util;

asigură fluxul eficient de informații de la părțile interesate individuale membre către Comitetul director al ATTM, astfel încât să se țină seama în mod corespunzător de interesele părților respective în procesul de luare a deciziilor care afectează dezvoltarea și desfășurarea ATTM;

asigură fluxul eficient de informații de la Comitetul director al ATTM către fiecare dintre părțile interesate membre, astfel încât părțile interesate să fie informate în mod corespunzător cu privire la deciziile care afectează dezvoltarea și desfășurarea ATTM.

7.2.   Gestionarea modificărilor

7.2.1.   Procesul de gestionare a modificărilor

Procedurile de gestionare a modificărilor sunt elaborate astfel încât să se asigure analiza corespunzătoare a costurilor și beneficiilor implicate, precum și punerea în aplicare controlată a modificărilor în cauză. Procedurile sunt definite, aplicate, susținute și gestionate de Agenția Europeană a Căilor Ferate și includ:

identificarea constrângerilor tehnice care sprijină modificarea;

o declarație privind asumarea responsabilității pentru procedurile de punere în aplicare a modificărilor;

procedura de validare a modificărilor care trebuie puse în aplicare;

politica de gestionare a modificărilor, de difuzare, de tranziție și de dezvoltare;

definirea responsabilităților privind gestionarea specificațiilor detaliate, precum și asigurarea calității și gestionarea configurației.

Organismul de control al modificărilor (OCM) este format din Agenția Europeană a Căilor Ferate, organismele reprezentative din sectorul feroviar și autoritățile naționale de siguranță. Această implicare a părților trebuie să asigure o perspectivă sistemică privind modificările care trebuie efectuate și o evaluare globală a implicațiilor acestora. Comisia poate adăuga alte părți la OCM, dacă participarea acestora este considerată necesară. În cele din urmă, OCM va fi plasat sub egida Agenției Europene a Căilor Ferate.

7.2.2.   Procesul de gestionare a modificărilor specifice pentru documentele enumerate în anexa A la prezentul regulament

Agenția Europeană a Căilor Ferate stabilește modalitățile de gestionare a controlului modificărilor aduse documentelor prevăzute în anexa A la prezentul regulament, în conformitate cu următoarele criterii:

1.

Solicitările de modificare care afectează documentele sunt înaintate fie prin intermediul autorităților naționale de siguranță (ANS), fie prin intermediul organismelor reprezentative din sectorul feroviar care acționează la nivel european, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004, fie prin intermediul Comitetului director al STI ATTM; Comisia poate adăuga alte părți autorizate să prezinte solicitări, dacă contribuția acestora este considerată necesară.

2.

Agenția Europeană a Căilor Ferate colectează și stochează solicitările de modificare.

3.

Agenția Europeană a Căilor Ferate prezintă solicitările de modificare grupului de lucru dedicat al agenției, care urmează să le evalueze și să pregătească o propunere însoțită, după caz, de o evaluare economică.

4.

Ulterior, Agenția Europeană a Căilor Ferate prezintă solicitarea de modificare și propunerea asociată organismului de control care poate sau nu să valideze sau să amâne solicitarea de modificare.

5.

Dacă solicitarea de modificare nu este validată, Agenția Europeană a Căilor Ferate trimite înapoi solicitantului justificarea refuzului sau îi solicită acestuia informații suplimentare în legătură cu proiectul de solicitare de modificare.

6.

Documentul este modificat pe baza cererilor de modificare validate.

7.

Agenția Europeană a Căilor Ferate transmite Comisiei o recomandare de actualizare a anexei A, împreună cu un nou proiect de document, cu solicitările de modificare și cu evaluarea lor din punct de vedere economic.

8.

Agenția Europeană a Căilor Ferate pune la dispoziție pe site-ul său proiectul noii versiuni de document și solicitările de modificare validate.

9.

De îndată ce versiunea actualizată a anexei A este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Agenția Europeană a Căilor Ferate pune la dispoziție pe site-ul său noua versiune a documentului.

În cazul în care gestionarea controlului modificărilor afectează elemente utilizate în comun cu STI ATTC, modificările sunt efectuate, pe cât posibil, după modelul STI ATTC, în vederea obținerii de sinergii optime.


ANEXA II

„ANEXA A

LISTA DOCUMENTELOR ÎNSOȚITOARE

Lista specificațiilor obligatorii

Index N

Referință

Numele documentului

Versiune

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI – ANEXA A.5: Ilustrații și diagrame secvențiale privind mesajele STI ATTM

1.0


Apendice

Referință

Numele documentului

Versiune

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE A (PLANIFICAREA PARCURSULULUI VAGOANELOR/UNITĂȚILOR INTERMODALE DE ÎNCĂRCARE)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE B – BAZA DE DATE DE EXPLOATARE PRIVIND VAGOANELE ȘI UNITĂȚILE INTERMODALE (WIMO)

1.0

B - Anexa 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE B – BAZA DE DATE DE EXPLOATARE PRIVIND VAGOANELE ȘI UNITĂȚILE INTERMODALE (WIMO) – ANEXA 1: DATE WIMO

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE C – FIȘIERE DE REFERINȚĂ

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE D – BAZA DE DATE PRIVIND AVIZELE DE RESTRICȚIE DE INFRASTRUCTURĂ

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE E – INTERFAȚA COMUNĂ

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

STI ATTM – ANEXA D.2: APENDICELE F – MODELUL DE MESAJ ȘI DE DATE STI ATTM

1.0”


Top