EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0121

Regulamentul (UE) nr. 121/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune

OJ L 44, 16.2.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 274 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/121/oj

16.2.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 44/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 121/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 15 februarie 2012

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3730/87 al Consiliului din 10 decembrie 1987 de stabilire a normelor generale aplicabile operațiunilor de furnizare către anumite organizații a unor produse alimentare provenind din stocurile de intervenție și destinate distribuirii către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate (4), care a fost ulterior abrogat și încorporat în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (5), a prevăzut, timp de peste două decenii, un program fiabil pentru distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune (programul de distribuire de produse alimentare) și a contribuit în mod pozitiv la coeziunea socială a Uniunii, prin reducerea disparităților economice și sociale.

(2)

Obiectivele politicii agricole comune (PAC), prevăzute la articolul 39 alineatul (1) din tratat, includ atât stabilizarea piețelor, cât și asigurarea unor prețuri rezonabile la produsele livrate către consumatori. De-a lungul anilor, programul de distribuire de alimente a contribuit la îndeplinirea ambelor obiective și, prin reducerea nesiguranței aprovizionării cu produse alimentare a persoanelor celor mai defavorizate din Uniune, s-a dovedit un instrument esențial, contribuind la garantarea unei disponibilități la scară largă a produselor alimentare în Uniune și la reducerea, în același timp, a stocurilor de intervenție.

(3)

În rezoluția sa din 7 iulie 2011, Parlamentul European a adresat Comisiei și Consiliului solicitarea de a elabora o soluție de tranziție pentru anii care au rămas din actualul cadru financiar multianual, cu scopul de a evita o reducere drastică a ajutorului alimentar ca urmare a reducerii finanțării de la 500 milioane EUR la 113 milioane EUR, precum și de a garanta că populațiile dependente de ajutoarele alimentare nu suferă de sărăcie alimentară.

(4)

Actualul program de distribuire de alimente se bazează pe distribuirea de produse din stocurile de intervenție ale Uniunii, suplimentate temporar prin achiziții de pe piață. Cu toate acestea, reformele succesive ale PAC și evoluțiile favorabile ale prețurilor de producător au dus la reducerea treptată a stocurilor de intervenție și a gamei de produse disponibile. Versiunea actuală a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 permite achizițiile de pe piață doar în cazul în care produsele sunt temporar indisponibile. Având în vedere hotărârea Tribunalului în cauza T-576/08 (6), achizițiile de alimente de pe piața Uniunii nu pot înlocui în mod regulat stocurile de intervenție diminuate. În acest context, încheierea programului de distribuire de produse alimentare pare să fie soluția potrivită. Pentru a da organizațiilor caritabile din statele membre care folosesc programul actual de distribuire de produse alimentare suficient timp pentru a se adapta la noua situație, programul de distribuire de produse alimentare ar trebui să fie modificat astfel încât să prevadă o perioadă de eliminare treptată în care achizițiile de pe piață să devină o sursă regulată de aprovizionare pentru programul de distribuire de produse alimentare, în scopul completării stocurilor de intervenție în cazul în care nu sunt disponibile stocuri de intervenție corespunzătoare. Această perioadă de tranziție ar trebui să se încheie odată cu finalizarea planului anual pentru 2013.

(5)

Programul de distribuire de produse alimentare al Uniunii ar trebui să se aplice fără a aduce atingere niciunui program național de distribuire de produse alimentare.

(6)

Pentru a se asigura buna gestionare a bugetului, este necesar să se stabilească un plafon fix pentru ajutorul acordat de Uniune. Programul de distribuire de produse alimentare ar trebui adăugat la lista cheltuielilor de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (7), pentru a fi finanțat din Fondul european de garantare agricolă (FEGA).

(7)

Experiența a demonstrat că sunt necesare unele îmbunătățiri ale gestionării programului de distribuire de alimente. Prin urmare, Comisia ar trebui să întocmească planuri anuale pentru punerea în aplicare a programului de distribuire de produse alimentare în 2012 și 2013, pe baza cererilor statelor membre comunicate Comisiei, precum și pe baza altor informații considerate pertinente. Statele membre ar trebui să-și întemeieze cererile de produse alimentare pe programele naționale de distribuire de alimente și să-și stabilească obiectivele și prioritățile pentru distribuirea de alimente către persoanele cele mai defavorizate, care ar trebui să includă considerații nutritive. În acest context, este oportun ca statele membre să poată acorda preferință produselor originare din Uniune. În sfârșit, pentru a asigura o acoperire adecvată a costurilor legate de punerea în aplicare a planurilor anuale, este necesar să li se ofere posibilitatea statelor membre de a rambursa, în limita resurselor disponibile în cadrul planurilor anuale, anumite costuri legate de gestionare, transport și depozitare suportate de organizațiile desemnate.

(8)

Statele membre ar trebui să efectueze controale administrative și fizice adecvate și să aplice sancțiuni în caz de nereguli, pentru a se asigura că planurile anuale sunt puse în aplicare în conformitate cu normele aplicabile.

(9)

Pentru a asigura funcționarea continuă a programului actual de distribuire de produse alimentare permițând eliminarea sa treptată în mod eficient, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu 1 ianuarie 2012, până la finalizarea planului anual pentru 2013.

(10)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, se adaugă următoarea literă:

„(g)

programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, prevăzut la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.”

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Program pentru distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune

(1)   Se instituie un program pentru 2012 și 2013, prin care pot fi distribuite produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, prin intermediul unor organizații, care nu sunt întreprinderi comerciale, desemnate de statele membre. În scopul acestui program de distribuire de produse alimentare, sunt puse la dispoziție produse din stocurile de intervenție sau, dacă nu sunt disponibile stocuri de intervenție adecvate pentru programul de distribuire de produse alimentare, se achiziționează produse alimentare de pe piață.

În sensul programului de distribuire de produse alimentare prevăzut la primul paragraf, prin „persoanele cele mai defavorizate” se înțelege persoanele fizice, inclusiv familiile sau grupurile formate din aceste persoane, care sunt înregistrate sau recunoscute, pe baza criteriilor de eligibilitate adoptate de autoritățile competente naționale, ca fiind într-o situație de dependență socială și financiară sau care sunt considerate a fi în această situație pe baza criteriilor practicate de organizațiile desemnate și aprobate de autoritățile naționale competente respective.

(2)   Statele membre care doresc să participe la programul de distribuire de produse alimentare prevăzut la alineatul (1) prezintă Comisiei programe de distribuire de alimente care să conțină următoarele:

(a)

detalii privind principalele caracteristici și obiective ale unor astfel de programe;

(b)

organizațiile desemnate;

(c)

cererile privind cantitățile de produse alimentare care urmează a fi distribuite în fiecare an și alte informații relevante.

Statele membre aleg produsele alimentare pe baza unor criterii obiective, inclusiv valorile nutritive și adecvarea pentru distribuție. În acest scop, statele membre pot să aleagă de preferință produse originare din Uniune.

(3)   Comisia adoptă planuri anuale pe baza cererilor și a altor informații relevante prevăzute la alineatul (2) primul paragraf litera (c) și transmise de statele membre în cadrul programelor acestora de distribuire de produse alimentare.

Fiecare plan anual prevede alocări financiare anuale din partea Uniunii per stat membru.

Atunci când produsele alimentare cuprinse în planul anual nu sunt disponibile în stocurile de intervenție din statul membru care are nevoie de ele, Comisia prevede în planul anual transferul acestora către statul membru respectiv din statele membre în care sunt disponibile în stocurile de intervenție.

Comisia poate revizui un plan anual din perspectiva oricăror evoluții relevante care afectează punerea acestuia în aplicare.

(4)   Produsele alimentare sunt oferite gratuit organizațiilor desemnate.

Distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate se efectuează:

(a)

gratuit; sau

(b)

la un preț care nu depășește în niciun caz un nivel justificat de costurile suportate de către organizațiile desemnate pentru distribuirea acestora și care nu sunt costuri eligibile în temeiul alineatului (7) al doilea paragraf literele (a) și (b).

(5)   Statele membre care participă la programul de distribuire de produse alimentare prevăzut la alineatul (1):

(a)

prezintă Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a programelor de distribuire de produse alimentare;

(b)

informează periodic Comisia cu privire la evoluțiile care influențează punerea în aplicare a programelor de distribuire de produse alimentare.

(6)   Uniunea finanțează costurile eligibile în temeiul programului. Această finanțare nu trebuie să depășească 500 milioane EUR per exercițiu bugetar.

(7)   Costurile eligibile în cadrul programului sunt:

(a)

costul produselor alimentare eliberate din stocurile de intervenție;

(b)

costul produselor alimentare achiziționate de pe piață; și

(c)

costul transportării între statele membre a produselor alimentare din stocurile de intervenție.

În cadrul resurselor financiare disponibile pentru punerea în aplicare a planurilor anuale în fiecare stat membru, autoritățile competente naționale pot considera eligibile următoarele costuri:

(a)

costurile aferente transportării produselor alimentare către spațiile de depozitare ale organizațiilor desemnate;

(b)

următoarele costuri suportate de organizațiile desemnate, în măsura în care sunt direct legate de punerea în aplicare a planurilor anuale:

(i)

costuri administrative;

(ii)

costuri pentru transportul între spațiile de depozitare ale organizațiilor desemnate și punctele de distribuție finale; și

(iii)

costurile de depozitare.

(8)   Statele membre efectuează controale administrative și fizice pentru a asigura punerea în aplicare a planurilor anuale în conformitate cu normele aplicabile și stabilesc sancțiunile aplicabile în caz de nereguli.

(9)   Pe pachetele cu alimente distribuite prin intermediul planurilor anuale, precum și la punctele de distribuție, trebuie să figureze, marcate clar, cuvintele «Ajutor din partea Uniunii Europene», însoțite de emblema Uniunii Europene.

(10)   Programul de distribuire de produse alimentare prevăzut la alineatul (1) nu aduce atingere niciunor programe naționale prin care se distribuie produse alimentare celor mai defavorizate persoane, care sunt în conformitate cu legislația Uniunii.”

2.

La articolul 204, se adaugă următorul alineat:

„6.   Articolul 27 se aplică de la 1 ianuarie 2012 până la finalizarea planului anual pentru 2013.”

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2012 până la finalizarea planului anual pentru 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 februarie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. WAMMEN


(1)  Avizul din 20 ianuarie 2011 (JO C 84, 17.3.2011, p. 49) și avizul din 8 decembrie 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO C 104, 2.4.2011, p. 44.

(3)  Poziția Parlamentului European din 26 martie 2009 (JO C 117 E, 6.5.2010, p. 258) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 23 ianuarie 2012 (JO C 38 E, 11.2.2012, p. 1). Poziția Parlamentului European din 15 februarie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 352, 15.12.1987, p. 1.

(5)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(6)  Hotărârea din 13 aprilie 2011, Germania/Comisia, T-576/08, nepublicată încă în Repertoriu.

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.


Top