EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/UE: Orientarea Băncii Centrale Europene din 18 iulie 2012 privind TARGET2-Securities (BCE/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/19


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 iulie 2012

privind TARGET2-Securities

(reformare)

(BCE/2012/13)

(2012/473/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 3.1, 12.1, 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

Se efectuează o serie de modificări ale Orientării BCE/2010/2 din 21 aprilie 2010 privind TARGET2-Securities (1). Pentru claritate, această orientare ar trebui reformată.

(2)

La 6 iulie 2006, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis să analizeze, în colaborare cu depozitarii centrali de valori mobiliare (central securities depositories) (CSD) și cu alți participanți pe piață, posibilitatea înființării unui nou serviciu în Eurosistem pentru decontarea operațiunilor cu valori mobiliare în banii băncii centrale, denumit TARGET2-Securities (T2S). Ca parte a misiunilor Eurosistemului în conformitate cu articolele 17, 18 și 22 din Statutul SEBC, T2S are drept scop facilitarea integrării pieței pentru serviciile posttranzacționare, asigurând decontarea în banii băncii centrale a operațiunilor cu numerar și cu valori mobiliare, în mod centralizat, neutru și fără frontiere la nivel paneuropean, astfel încât să permită CSD să furnizeze propriilor clienți servicii de decontare de tip livrare-contra-plată (delivery-versus-payment) armonizate și standardizate într-un mediu tehnic integrat cu posibilități de funcționare transfrontalieră. Întrucât furnizarea de bani ai băncii centrale reprezintă o misiune centrală a Eurosistemului, T2S este un serviciu public. Băncile centrale naționale din zona euro (BCN) vor oferi servicii de administrare a garanțiilor și de decontare în banii băncii centrale în T2S.

(3)

Articolul 22 din Statutul SEBC mandatează Eurosistemul să „asigure eficiența și soliditatea sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii”. În plus, decontarea în banii băncii centrale evită riscurile de lichiditate și este, prin urmare, esențială pentru posttranzacționarea eficientă a valorilor mobiliare, precum și pentru piața financiară în general.

(4)

La 17 iulie 2008, Consiliul guvernatorilor a hotărât să lanseze proiectul T2S și să ofere resursele necesare până la finalizarea acestuia. De asemenea, pe baza unei oferte făcute de Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France și Banca d’Italia (denumite în continuare cele „4BC”), Consiliul guvernatorilor a hotărât ca T2S să fie dezvoltat și operat de către aceste 4BC.

(5)

Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/6 din 29 martie 2012 privind înființarea Comitetului pentru TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Board) și de abrogare a Deciziei BCE/2009/6 (2). Comitetul pentru TARGET2-Securities (Comitetul pentru T2S) este un organism de gestionare simplificat din Eurosistem care va elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și va îndeplini sarcini de natură pur tehnică. Mandatul Comitetului pentru T2S, inclus în anexa la Decizia BCE/2012/6, reprezintă unul dintre elementele esențiale ale guvernanței T2S. În același timp, băncile centrale din Eurosistem au încredințat Comitetului pentru T2S anumite atribuții de punere în aplicare, astfel încât acesta să fie operațional pe deplin și să acționeze în numele întregului Eurosistem.

(6)

Prezenta orientare stabilește în special principiile de bază ale T2S în etapele acestuia de proiectare, dezvoltare și operare. Pe măsură ce Programul T2S este dezvoltat în continuare, aceasta va fi completată de acte juridice și acorduri contractuale suplimentare pentru care răspunderea finală va aparține Consiliului guvernatorilor.

Guvernanța internă a T2S este structurată pe trei niveluri. La primul nivel al guvernanței, competența decizională supremă în legătură cu T2S aparține Consiliului guvernatorilor, care își asumă răspunderea generală pentru Programul T2S și, în temeiul articolului 8 din Statutul SEBC, este organul de decizie pentru întregul Eurosistem. La cel de al doilea nivel al guvernanței, Comitetul pentru T2S a fost înființat pentru a asista organele de decizie ale BCE în vederea asigurării finalizării cu succes și la timp a programului T2S. În cele din urmă, cel de al treilea nivel al guvernanței este asigurat de cele 4BC.

(7)

Întrucât serviciile T2S sunt oferite CSD, BCN din afara zonei euro și altor bănci centrale pe bază de acorduri contractuale, este important ca relația cu acestea să fie structurată în ceea ce privește dezvoltarea, migrarea și operarea ulterioară a T2S. În acest sens, au fost înființate un Comitet director pentru CSD (CSD Steering Group) și un Comitet director pentru monedele din afara zonei euro (Non-euro Currencies Steering Group). Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare în cadrul piețelor lor naționale. Grupul consultativ pentru T2S (T2S Advisory Group) este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S.

(8)

T2S nu este o întreprindere comercială și nu are scopul de a concura cu CSD sau cu orice alt participant pe piață. Astfel, deși regimul financiar al T2S vizează recuperarea integrală a costurilor, serviciile T2S nu sunt furnizate în scopul obținerii de profit. În ceea ce privește investiția totală în T2S din partea Eurosistemului, a fost luată o decizie internă, iar decizia cu privire la comisioanele percepute pentru serviciile T2S vizează recuperarea integrală a costurilor. În plus, Eurosistemul ar trebui să aplice în mod strict principiul nediscriminării în ceea ce privește CSD și să vizeze asigurarea unor condiții egale pentru CSD care își externalizează platforma de decontare către T2S.

(9)

T2S reprezintă un mecanism tehnic care, pe lângă faptul că va fi disponibil pentru decontarea în euro, va fi deschis și pentru BCN din afara zonei euro și pentru alte bănci centrale care ar dori să participe prin asigurarea disponibilității monedei lor pentru decontarea în banii băncii centrale în T2S, astfel cum este prevăzut de prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   T2S este organizat pe o platformă tehnică unică integrată în sistemele de decontare pe bază brută în timp real ale băncilor centrale. Acesta este un serviciu furnizat de Eurosistem pentru CSD care permite decontarea livrare-contra-plată în banii băncii centrale în mod centralizat, neutru și fără frontiere a operațiunilor cu valori mobiliare.

(2)   Prezenta orientare cuprinde regulile privind guvernanța internă a T2S. Aceasta stabilește și caracteristicile principale ale T2S, definind rolurile și responsabilitățile Comitetului pentru T2S și ale celor 4BC, precum și relațiile dintre acestea pe parcursul etapelor de proiectare, dezvoltare și operare. De asemenea, prezenta orientare stabilește principalele decizii care urmează să fie luate de către Consiliul guvernatorilor în legătură cu T2S. În plus, aceasta prevede principiile de bază ale tuturor următoarelor elemente cu privire la T2S: (a) regimul financiar, drepturile și garanțiile; (b) modalitatea de determinare a accesului CSD la T2S și a raporturilor contractuale cu CSD; (c) modalitatea în care monedele, altele decât moneda euro, devin eligibile pentru utilizarea în T2S; și (d) dezvoltarea T2S.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„depozitar central de valori mobiliare” (CSD) [central securities depository (CSD)] înseamnă acea entitate care: (a) permite crearea și decontarea valorilor mobiliare în formă dematerializată și/sau păstrează și administrează valori mobiliare în numele altora prin furnizarea sau păstrarea de conturi de valori mobiliare; (b) operează sau furnizează un sistem de decontare a valorilor mobiliare în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare (3) sau, pentru entitățile care nu au sediul în Spațiul Economic European (SEE), în conformitate cu legislația națională relevantă echivalentă Directivei 98/26/CE și/sau este reglementată de o bancă centrală; (c) este recunoscută drept un CSD prin reglementări și/sau legislație națională și/sau este autorizată sau reglementată ca atare de o autoritate competentă;

2.

„livrare-contra-plată” (delivery-versus-payment) înseamnă un mecanism de decontare a valorilor mobiliare care face legătura între un transfer de valori mobiliare și un transfer de fonduri, astfel încât să asigure faptul că livrarea valorilor mobiliare se realizează numai dacă are loc și plata fondurilor bănești corespunzătoare;

3.

„BCN din zona euro” (euro area NCB) înseamnă BCN a unui stat membru a cărui monedă este euro;

4.

„bancă centrală din Eurosistem” (Eurosystem central bank) înseamnă, după caz, o BCN din zona euro sau BCE;

5.

„acordul-cadru” (Framework Agreement) înseamnă cadrul contractual stabilit între un CSD și Eurosistem pentru etapa de dezvoltare și etapa operațională;

6.

„specificații funcționale generale” (GFS) (general functional specifications) înseamnă descrierea funcțională generală a aplicației comerciale T2S care urmează să fie dezvoltată pentru a răspunde cerințelor utilizatorilor T2S. Aceasta va include elemente precum arhitectura funcțională (domenii, module și interacțiuni), modelele conceptuale, modelul de date sau procesul fluxului de date;

7.

„acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3” (Level 2-Level 3 agreement) înseamnă acordul de furnizare și operare care este negociat între Comitetul pentru T2S și cele 4BC, aprobat de Consiliul guvernatorilor și ulterior semnat de băncile centrale din Eurosistem și de cele 4BC, cu modificările ulterioare. Conține detaliile suplimentare ale atribuțiilor și responsabilităților celor 4BC, ale Comitetului pentru T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem;

8.

„BCN din afara zonei euro” (non-euro area NCB) înseamnă BCN a unui stat membru care nu a adoptat euro;

9.

„etapa operațională” (operational phase) înseamnă perioada de timp care începe odată ce primul CSD a migrat la T2S;

10.

„altă bancă centrală” (other central bank) înseamnă banca centrală a unei țări din afara Uniunii;

11.

„calendar de plată” (payment schedule) înseamnă calendarul care prezintă ordinea la plată a tranșelor de rambursare către cele 4BC;

12.

„acord privind nivelul de servicii” (service level agreement) înseamnă atât acordul care definește nivelul de servicii care urmează să fie furnizate de cele 4BC Eurosistemului, cât și acordul care definește nivelul de servicii care urmează să fie furnizate de Eurosistem pentru CSD, în legătură cu T2S;

13.

„etapa de proiectare și de dezvoltare” (specification and development phase) înseamnă perioada de timp care începe cu aprobarea URD de către Consiliul guvernatorilor și se încheie cu declanșarea etapei operaționale;

14.

„aplicația comercială T2S” (T2S business application) înseamnă programul informatic dezvoltat și operat de cele 4BC în numele Eurosistemului pentru a permite Eurosistemului să furnizeze serviciile T2S prin platforma T2S;

15.

„procedura pentru administrarea modificărilor și versiunilor T2S” (T2S Change and Release Management Procedure) înseamnă un set de norme și proceduri care se aplică ori de câte ori este inițiată o modificare a serviciilor T2S;

16.

„platforma T2S” (T2S platform) înseamnă echipamentele și toate componentele programelor informatice (de exemplu, toate programele informatice utilizate, cu excepția aplicației comerciale T2S) necesare pentru funcționarea și operarea aplicației comerciale T2S;

17.

„Programul T2S” (T2S Programme) înseamnă setul de activități și de produse conexe necesare pentru dezvoltarea T2S până la migrarea completă a tuturor CSD care au semnat acordul-cadru, a tuturor băncilor centrale din Eurosistem, BCN din afara zonei euro și a altor bănci centrale;

18.

„Comitetul pentru T2S” (T2S Board) înseamnă organismul de gestiune din cadrul Eurosistemului instituit în temeiul Deciziei BCE/2012/6, care are misiunea de a elabora propuneri pentru Consiliul guvernatorilor cu privire la aspectele de importanță strategică și de a îndeplini sarcini de natură pur tehnică în legătură cu T2S;

19.

„contul pentru proiectul T2S” (T2S project account) înseamnă contul T2S utilizat pentru colectarea și distribuirea tranșelor, rambursărilor și taxelor. Contul pentru proiect poate avea subconturi pentru a separa diferitele tipuri de fluxuri de numerar. Nu este de natură bugetară.

20.

„serviciile T2S” (T2S services) înseamnă serviciile care urmează să fie furnizate de Eurosistem pentru CSD și bănci centrale pe baza acordurilor contractuale dintre Eurosistem și CSD, BCN din afara zonei euro sau alte bănci centrale;

21.

„utilizatorii T2S” (T2S users) înseamnă CSD participanți, entități juridice sau persoane fizice care au o relație contractuală cu CSD pentru procesarea în T2S a activităților lor legate de decontarea valorilor mobiliare sau membri ai unei bănci centrale, a căror monedă este disponibilă pentru operațiuni de procesare legate de decontarea în T2S, care au o relație contractuală cu banca centrală pentru procesarea în T2S a activităților lor de procesare a numerarului legate de valori mobiliare;

22.

„specificații funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS)” [User detailed functional specifications (UDFS)] înseamnă o descriere detaliată a funcțiilor care administrează fluxurile de date externe în T2S (de la aplicație la aplicație). Va include informațiile necesare pentru ca utilizatorii să își adapteze sau să își dezvolte sistemul informatic intern în vederea conectării acestuia la T2S;

23.

„manualul utilizatorului” (User Handbook) înseamnă documentul care descrie modalitatea în care utilizatorii T2S pot utiliza un număr de funcții ale programului informatic T2S care sunt disponibile în varianta utilizator-aplicație (screen-based);

24.

„document privind cerințele utilizatorului” (URD) [User requirements document (URD)] înseamnă documentul care stabilește cerințele utilizatorului pentru T2S astfel cum au fost publicate de BCE la 3 iulie 2008 și cum au fost modificate ulterior prin procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S.

SECȚIUNEA II

GUVERNANȚA T2S

Articolul 3

Nivelurile de guvernanță internă

Guvernanța internă a T2S este structurată pe trei niveluri. Nivelul 1 este reprezentat de Consiliul guvernatorilor, Nivelul 2 este reprezentat de Comitetul pentru T2S, iar Nivelul 3 este reprezentat de cele 4BC.

Articolul 4

Consiliul guvernatorilor

(1)   Consiliul guvernatorilor este responsabil cu coordonarea, administrarea în ansamblu și controlul T2S. De asemenea, acesta este factorul final de decizie în ceea ce privește T2S și hotărăște cu privire la distribuirea atribuțiilor care nu au fost repartizate în mod expres Nivelurilor 2 și 3.

(2)   În special, Consiliul guvernatorilor are următoarele competențe:

(a)

răspunderea pentru guvernanța T2S prin toate activitățile următoare:

(i)

adoptarea de decizii cu privire la orice element referitor la guvernanța T2S; asumarea răspunderii pentru T2S în ansamblu – acesta reprezintă, prin urmare, factorul final de decizie în cazul unui diferend;

(ii)

adoptarea, ad hoc, de decizii cu privire la atribuțiile alocate Comitetului pentru T2S sau celor 4BC;

(iii)

alocarea îndeplinirii atribuțiilor specifice subsecvente sau adiționale cu privire la T2S Comitetului pentru T2S și/sau celor 4BC, stabilind, în același timp, deciziile pe care și le rezervă cu privire la acesta;

(iv)

adoptarea oricărei decizii cu privire la organizarea Comitetului pentru T2S;

(b)

soluționarea solicitărilor primite de la membrii Grupului consultativ pentru T2S, Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro (NECSG) sau ai Comitetul director pentru CSD (CSG) prezentate în conformitate cu regulile grupului respectiv;

(c)

adoptarea de decizii cu privire la regimul financiar de bază pentru T2S, și anume:

(i)

politica de comisionare pentru serviciile T2S;

(ii)

metodologia costurilor pentru T2S;

(iii)

dispozițiile financiare în conformitate cu articolul 12;

(d)

adoptarea de decizii cu privire la criteriile de acces pentru CSD;

(e)

validarea și acceptarea planului sintetic privind T2S (T2S Executive Summary Plan); monitorizarea evoluției Programului T2S și adoptarea de decizii cu privire la măsurile pentru reducerea oricărei întârzieri în implementarea T2S;

(f)

adoptarea de decizii cu privire la aspectele operaționale de bază ale T2S, și anume:

(i)

cadrul operațional T2S, inclusiv strategia pentru gestionarea incidentelor și crizelor;

(ii)

cadrul T2S de securitate a informațiilor;

(iii)

procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S;

(iv)

strategia de testare a T2S;

(v)

strategia T2S de migrare;

(vi)

cadrul T2S de gestionare a riscului;

(g)

aprobarea cadrului contractual de bază, respectiv:

(i)

acordurile dintre Nivelurile 2 și 3;

(ii)

acorduri privind nivelurile de servicii negociate de Comitetul pentru T2S și CSD și băncile centrale din Eurosistem, precum și cu cele 4BC;

(iii)

contractele cu CSD care sunt negociate de către Comitetul pentru T2S împreună cu băncile centrale din Eurosistem și CSD;

(iv)

contractele cu BCN din afara zonei euro, alte bănci centrale sau alte autorități monetare competente, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii respective;

(h)

răspunderea pentru luarea măsurilor corespunzătoare pentru a asigura executarea normelor și principiilor privind supravegherea;

(i)

stabilirea datei la care începe prima migrare a CSD la T2S.

Articolul 5

Comitetul pentru T2S

Compunerea și mandatul Comitetului pentru T2S sunt prevăzute în Decizia BCE/2012/6. Comitetul pentru T2S răspunde de atribuțiile alocate Nivelului 2 în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

Articolul 6

Cele 4BC

(1)   Cele 4BC dezvoltă și operează T2S și furnizează Comitetului pentru T2S informații cu privire la organizarea lor internă și alocarea activităților.

Cele 4BC îndeplinesc, în special, toate atribuțiile următoare:

(a)

elaborarea GFS, UDFS și a manualelor utilizatorilor în conformitate cu planul sintetic privind T2S, pe baza URD și a orientărilor Comitetului pentru T2S;

(b)

dezvoltarea și construirea T2S, în numele Eurosistemului, și furnizarea componentelor tehnice ale T2S în conformitate cu planul sintetic pentru T2S și cu URD, GFS, UDFS și cu alte specificații și niveluri de servicii;

(c)

punerea T2S la dispoziția Comitetului pentru T2S în conformitate cu termenele, specificațiile și nivelurile de servicii aprobate;

(d)

punerea la dispoziția Comitetului pentru T2S, în scopul dispozițiilor financiare privind T2S prevăzute la articolul 12, a următoarelor elemente:

(i)

o estimare, într-o formă care poate fi evaluată și/sau auditată de comitetul relevant din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) sau din Eurosistem și/sau de auditori externi, a cheltuielilor pe care le vor efectua în cursul dezvoltării și utilizării T2S;

(ii)

o ofertă financiară, care să includă tipul, calendarul de plată, precum și perioada de timp acoperită;

(e)

obținerea tuturor licențelor necesare pentru construirea și utilizarea T2S și pentru a permite Eurosistemului să se afle în poziția de a furniza serviciile T2S pentru CSD;

(f)

punerea în aplicare a modificărilor T2S în conformitate cu procedura de administrare a modificărilor și versiunilor T2S;

(g)

furnizarea de răspunsuri în domeniile de competență ale acestora la cereri formulate de Consiliul guvernatorilor sau de Comitetul pentru T2S;

(h)

asigurarea pregătirii și a sprijinului tehnic și operațional pentru teste și pentru migrare, sub coordonarea Comitetului pentru T2S;

(i)

negocierea oricăror modificări ale acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3 cu Comitetul pentru T2S.

(2)   Cele 4BC răspund solidar și indivizibil față de Eurosistem pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Răspunderea este angajată în caz de fraudă, culpă cu prevedere și culpă gravă. Regimul răspunderii este precizat mai detaliat în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

(3)   Externalizarea sau subcontractarea atribuțiilor sus-menționate de către cele 4BC unor furnizori externi nu trebuie să aducă atingere răspunderii celor 4BC față de Eurosistem și față de alți participanți și este transparentă față de Comitetul pentru T2S.

Articolul 7

Raporturile cu participanții externi

(1)   Grupul consultativ pentru T2S este un forum pentru comunicarea și interacțiunea dintre Eurosistem și participanții externi la T2S. Grupul consultativ pentru T2S oferă consultanță Comitetului pentru T2S și, în situații excepționale, poate supune atenției Consiliului guvernatorilor anumite elemente.

(2)   Grupul consultativ pentru T2S este prezidat de președintele Comitetului pentru T2S. Compunerea și mandatul Grupului consultativ pentru T2S sunt prevăzute în anexă.

(3)   Grupul consultativ pentru T2S își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de procedură elaborat de Grupul consultativ pentru T2S și aprobat de Comitetul pentru T2S.

(4)   CSG este organismul de guvernanță a T2S care, în ceea ce privește o gamă de subiecte prevăzute în acordul-cadru, adoptă rezoluții și avize în numele CSD care au semnat acordul-cadru. Mandatul CSG este anexat la acordul-cadru.

(5)   NECSG este organismul de guvernanță a T2S care, în ceea ce privește o gamă de subiecte prevăzute în Acordul de participare monetară (Currency Participation Agreement), adoptă rezoluții și emite avize în numele BCN din afara zonei euro și al altor bănci centrale care au semnat Acordul de participare monetară. Mandatul NECSG este anexat la Acordul de participare monetară.

(6)   Grupurile naționale de utilizatori reprezintă forumuri pentru comunicarea și interacțiunea cu furnizorii și utilizatorii serviciilor de decontare a valorilor mobiliare în cadrul piețelor naționale ale acestora, în scopul susținerii dezvoltării și implementării T2S și pentru a evalua impactul T2S asupra piețelor naționale. De regulă, Grupurile naționale de utilizatori sunt prezidate de BCN respective. Compunerea și mandatul Grupurilor naționale de utilizatori sunt prevăzute în anexă.

Articolul 8

Buna guvernanță

(1)   Pentru a preîntâmpina conflictele de interese dintre furnizarea serviciilor T2S de către Eurosistem și funcțiile de reglementare ale Eurosistemului, băncile centrale din Eurosistem se asigură că:

(a)

membrii Comitetului pentru T2S nu sunt direct implicați în supravegherea T2S sau a CSD care externalizează către T2S operațiunile de decontare. Ei nu pot face parte dintr-un comitet din Eurosistem sau SEBC care are vreuna dintre responsabilitățile de supraveghere prevăzute mai sus. Aceștia nu fac parte din Comitetul director în domeniul IT al Eurosistemului (Eurosystem IT Steering Committee) (EISC) sau din Comitetul pentru audit intern (Internal Auditors Committee) (IAC); și

(b)

există o separare între supravegherea T2S și activitățile operaționale ale T2S.

(2)   Comitetul pentru T2S este supus obligațiilor de raportare, controlului și auditului, astfel cum sunt definite de prezenta orientare. Auditurile referitoare la dezvoltarea, operarea și costul T2S sunt inițiate și desfășurate pe baza principiilor și normelor stabilite de Consiliul guvernatorilor în Politica de audit a SEBC în vigoare la data la care auditul respectiv este efectuat.

Articolul 9

Cooperarea și schimbul de informații

(1)   Pe parcursul dezvoltării și operării T2S, cele 4BC și Comitetul pentru T2S cooperează, fac schimb de informații și își oferă reciproc suport tehnic și de altă natură.

(2)   Cele 4BC, celelalte bănci centrale din Eurosistem și Comitetul pentru T2S se informează reciproc fără întârziere cu privire la orice elemente care ar putea afecta în mod concret dezvoltarea sau construirea și operarea T2S și depun eforturi pentru reducerea oricărui risc conex.

(3)   Comitetul pentru T2S prezintă trimestrial Consiliului guvernatorilor rapoarte cu privire la dezvoltarea Programului T2S și operarea T2S. Aceste rapoarte se transmit EISC, care poate oferi sugestii organelor de decizie ale BCE. Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare (Payment and Settlement Systems Committee) (PSSC) primește rapoartele în scop de informare.

(4)   Comitetul pentru T2S comunică membrilor PSSC ordinea de zi, rezumatele și documentația relevantă pentru reuniunile sale, pentru a le permite acestora să contribuie pe fond, în cazul în care este necesar.

(5)   Comitetul pentru T2S poate consulta și poate fi consultat de orice comitete competente ale SEBC, după cum este necesar.

(6)   Cele 4BC prezintă Comitetului pentru T2S rapoarte regulate privind Programul T2S și operarea T2S.

(7)   Conținutul și procedura detaliată pentru obligațiile de raportare ale Comitetului pentru T2S și ale celor 4BC sunt detaliate în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

SECȚIUNEA III

REGIMUL FINANCIAR

Articolul 10

Politica de comisionare

Politica de comisionare pentru T2S se ghidează după următoarele principii de bază: lipsa scopului lucrativ, recuperarea integrală a costurilor și nediscriminarea față de CSD.

Articolul 11

Metodologia privind costurile și procedurile contabile

(1)   T2S face obiectul metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri și al Orientării BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (4), cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor hotărăște altfel.

(2)   Comitetul pentru T2S implică încă de la început comitetele relevante din SEBC/Eurosistem în evaluarea implementării corecte a:

(a)

metodologiei comune a Eurosistemului cu privire la costuri în contextul estimărilor de cost ale T2S și al calculării costurilor anuale ale T2S; și

(b)

Orientării BCE/2010/20 de către BCE și cele 4BC în contextul recunoașterii costurilor și activelor T2S.

Articolul 12

Dispoziții financiare

(1)   Comitetul pentru T2S transmite Consiliului guvernatorilor propuneri cu privire la ajustarea regimului financiar al T2S, care va include costurile T2S, și anume costurile suportate de cele 4BC și BCE pentru dezvoltarea, întreținerea și operarea T2S.

(2)   Propunerea include și:

(a)

tipul ofertei;

(b)

calendarul de plată;

(c)

perioada de timp acoperită;

(d)

mecanismul de împărțire a costurilor;

(e)

costul de capital.

(3)   Consiliul guvernatorilor adoptă deciziile cu privire la regimul financiar al T2S.

Articolul 13

Plăți

(1)   La BCE se deschide un cont pentru proiectul T2S în numele Eurosistemului. Contul pentru proiectul T2S nu are caracter bugetar, dar este folosit pentru colectarea și distribuirea tuturor plăților anticipate, tranșelor și rambursărilor legate de costuri privind T2S, precum și a taxelor de utilizare a T2S.

(2)   Comitetul pentru T2S administrează contul proiectului T2S în numele Eurosistemului. Cu condiția validării și acceptării produselor celor 4BC, Comitetul pentru T2S aprobă plătirea tranșelor către cele 4BC în conformitate cu un calendar de plată stabilit, aprobat de Consiliul guvernatorilor și prevăzut în acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

Articolul 14

Drepturile Eurosistemului asupra T2S

(1)   Aplicația comercială T2S este deținută în întregime de Eurosistem.

(2)   În acest sens, cele 4BC acordă Eurosistemului licențe privind drepturile de proprietate intelectuală necesare pentru a permite Eurosistemului să furnizeze CSD întreaga gamă de servicii T2S în conformitate cu normele aplicabile și nivelurile de servicii comune și pe o bază egală. Cele 4BC despăgubesc Eurosistemul pentru orice acțiuni privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală introduse de terți.

(3)   Detaliile referitoare la drepturile Eurosistemului asupra T2S sunt stabilite de cele 4BC și Comitetul pentru T2S în cadrul acordului dintre Nivelul 2-Nivelul 3. Drepturile autorităților care au semnat un acord de participare monetară astfel cum este definit la articolul 18 vor fi prevăzute într-un astfel de acord.

SECȚIUNEA IV

DEPOZITARII CENTRALI DE VALORI MOBILIARE

Articolul 15

Criteriile de acces pentru CSD

(1)   CSD sunt eligibili pentru acces la serviciile T2S cu condiția ca aceștia:

(a)

să fi fost notificați conform articolului 10 din Directiva 98/26/CE sau, în cazul unui CSD dintr-o jurisdicție din afara SEE, să funcționeze în temeiul unui cadru juridic și de reglementare care este echivalent celui în vigoare în Uniune;

(b)

să fi fost evaluați pozitiv de autoritățile competente în raport cu Recomandările CESR/SEBC pentru sistemele de decontare a valorilor mobiliare;

(c)

la cerere, să pună fiecare ISIN/valoare mobiliară pentru care este un CSD emitent (sau un CSD emitent tehnic) la dispoziția altor CSD din T2S;

(d)

să se oblige să ofere altor CSD din T2S servicii de custodie de bază într-o manieră nediscriminatorie;

(e)

să se oblige față de alți CSD din T2S să efectueze decontarea în banii băncii lor centrale în T2S, în cazul în care moneda este disponibilă în T2S.

(2)   Normele cu privire la criteriile de acces pentru CSD sunt prevăzute în Decizia BCE/2011/20 din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities (5) și sunt implementate prin acordurile contractuale dintre băncile centrale din Eurosistem și CSD.

(3)   BCE păstrează pe website-ul său o listă cu CSD admiși la decontarea în T2S.

Articolul 16

Raporturile contractuale cu CSD

(1)   Contractele dintre băncile centrale din Eurosistem și CSD, inclusiv acordurile privind nivelurile de servicii, sunt pe deplin armonizate.

(2)   Comitetul pentru T2S, împreună cu băncile centrale din Eurosistem, negociază modificările contractelor cu CSD.

(3)   Contractele cu CSD și modificările acestora sunt aprobate de Consiliul guvernatorilor și apoi sunt semnate de banca centrală din Eurosistem a țării în care se află sediul CSD sau de BCE pentru CSD cu sediul în afara zonei euro, în oricare dintre situații acționând în numele și pe seama tuturor băncilor centrale din Eurosistem. În ceea ce privește Irlanda, contractul este semnat de banca centrală din Eurosistem a statului membru care a notificat sistemul de decontare a valorilor mobiliare în conformitate cu articolul 10 din Directiva 98/26/CE.

Articolul 17

Respectarea cerințelor prevăzute de reglementări

(1)   Comitetul pentru T2S are drept scop să susțină respectarea permanentă de către CSD a cerințelor relevante în materie juridică, de reglementare și de supraveghere.

(2)   Comitetul pentru T2S apreciază dacă BCE ar trebui să emită recomandări pentru a promova adaptările legislative care să asigure CSD drepturi de acces egale la serviciile T2S și adresează propuneri cu privire la acestea Consiliului guvernatorilor.

SECȚIUNEA V

ALTE MONEDE DECÂT MONEDA EURO

Articolul 18

Condiții de eligibilitate pentru includerea în T2S

(1)   O monedă SEE, alta decât moneda euro, este eligibilă pentru utilizarea în T2S cu condiția ca BCN din afara zonei euro, altă bancă centrală sau altă autoritate responsabilă pentru o astfel de monedă să devină parte la un acord de participare monetară cu Eurosistemul și ca eligibilitatea unei astfel de monede să fi fost aprobată de Consiliul guvernatorilor.

(2)   O monedă, alta decât o monedă din SEE, este eligibilă pentru utilizarea în T2S cu condiția ca eligibilitatea unei astfel de monede să fi fost aprobată de Consiliul guvernatorilor, dacă:

(a)

cadrul juridic, de reglementare și de supraveghere aplicabil decontării în moneda respectivă asigură în mod substanțial același nivel sau un nivel mai ridicat de certitudine juridică decât cel în vigoare în Uniune;

(b)

includerea unei astfel de monede în T2S ar avea un impact pozitiv asupra contribuției T2S la piața de decontare a valorilor mobiliare din Uniune;

(c)

altă bancă centrală sau altă autoritate responsabilă de o astfel de monedă devine parte la un acord de participare monetară reciproc satisfăcător cu Eurosistemul.

(3)   În conformitate cu mandatul Comitetului pentru T2S, BCN din afara zonei euro și alte bănci centrale pot fi reprezentate în cadrul Comitetului pentru T2S.

SECȚIUNEA VI

DEZVOLTAREA PROGRAMULUI T2S

Articolul 19

Planul sintetic pentru T2S

(1)   Pe baza propunerilor trimise de Comitetul pentru T2S, Consiliul guvernatorilor evaluează, validează și acceptă modificările planului sintetic pentru T2S.

(2)   Comitetul pentru T2S stabilește un plan operațional pe baza planului sintetic pentru T2S. Planul operațional și actualizările acestuia sunt publicate și comunicate participanților la T2S relevanți.

(3)   În cazul în care există un risc considerabil ca un punct cheie al planului sintetic pentru T2S să nu fie îndeplinit, Comitetul pentru T2S informează de îndată Consiliul guvernatorilor și propune măsurile pentru reducerea oricărei întârzieri în implementarea T2S.

SECȚIUNEA VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3

(1)   Sub rezerva dispozițiilor prezentei orientări, un acord între Nivelul 2-Nivelul 3 prevede detalii suplimentare cu privire la atribuțiile și responsabilitățile celor 4BC, ale Comitetului pentru T2S și ale băncilor centrale din Eurosistem.

(2)   Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3 și proiectele de modificări ale acestuia sunt transmise Consiliului guvernatorilor pentru aprobare și, ulterior, sunt semnate de Eurosistem și cele 4BC.

Articolul 21

Soluționarea diferendelor

(1)   În cazul în care un diferend în legătură cu o chestiune reglementată de prezenta orientare nu poate fi soluționat prin acordul părților afectate, oricare dintre părțile afectate poate înainta chestiunea Consiliului guvernatorilor pentru adoptarea unei decizii.

(2)   Acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3 prevede că cele 4BC sau Comitetul pentru T2S pot înainta Consiliului guvernatorilor orice diferend generat de acordul dintre Nivelul 2-Nivelul 3.

Articolul 22

Abrogare

(1)   Orientarea BCE/2010/2 se abrogă.

(2)   Trimiterile la orientarea abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta orientare.

Articolul 23

Intrare în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la două zile de la data adoptării.

Articolul 24

Destinatari și măsuri de implementare

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 iulie 2012.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 118, 12.5.2010, p. 65.

(2)  JO L 117, 1.5.2012, p. 13.

(3)  JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

(4)  JO L 35, 9.2.2011, p. 31.

(5)  JO L 319, 2.12.2011, p. 117.


ANEXĂ

GRUPUL CONSULTATIV PENTRU T2S

MANDAT

1.   Preambul și obiective

În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Eurosistemul are drept obiectiv să furnizeze serviciile TARGET2-Securities (T2S) depozitarilor centrali de valori mobiliare (CSD) și băncilor centrale din Europa. Serviciile T2S permit decontarea livrare-contra-plată în banii băncii centrale în mod centralizat, neutru și fără frontiere a tranzacțiilor cu valori mobiliare. Aceasta se realizează printr-o platformă tehnică unică integrată în sistemele de decontare pe bază brută în timp real ale băncilor centrale pentru toate monedele participante.

În vederea furnizării serviciilor T2S, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE), având competența decizională supremă în Eurosistem, a înființat Grupul consultativ pentru T2S (T2S Advisory Group (AG) pentru a se asigura că T2S continuă să răspundă necesităților pieței. AG își păstrează rolul de organism consultativ pentru Eurosistem pentru toate chestiunile legate de T2S. Acesta poate oferi sugestii Comitetului director pentru CSD și Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro.

2.   Responsabilități și atribuții

Atribuțiile AG sunt:

susținerea consecvenței setului de documente privind stabilirea sferei de aplicare a T2S, în special conformitatea deplină a acestora cu documentul privind cerințele utilizatorului;

susținerea revizuirii și prioritizării de către Eurosistem a cererilor de schimbare referitoare la setul de documente privind stabilirea sferei de aplicare a T2S, în conformitate cu procedurile aplicabile prevăzute în planificările din acordul-cadru cu privire la „Guvernanță” și „Administrarea modificărilor și versiunilor”;

susținerea Eurosistemului în orice ajustare a grilei de comisionare;

continuarea promovării activității de armonizare în domeniul decontării valorilor mobiliare în raport cu T2S și susținerea eforturilor de implementare pe piață;

consultanță cu privire la deciziile care urmează a fi luate de Consiliul guvernatorilor, Comitetul pentru T2S, Comitetul director pentru CSD și Comitetul director pentru monedele din afara zonei euro care, în opinia Comitetului pentru T2S, au implicații pentru utilizatorii T2S;

consultanță cu privire la practicile și politicile care contribuie la o implementare a T2S efectivă și eficientă din punct de vedere al costurilor în mediul T2S pentru posttranzacționare;

consultanță cu privire la chestiuni operaționale;

consultanță cu privire la disputele apărute între Eurosistem și unul sau mai mulți CSD și/sau între Eurosistem și una sau mai multe bănci centrale naționale din afara zonei euro (BCN), în conformitate cu procedurile de soluționare a disputelor din acordul-cadru și Acordul de participare monetară (CPA).

Fiecare membru cu drepturi depline al AG poate:

propune sugestii cu privire la chestiuni legate de T2S;

iniția o cerere de schimbare în conformitate cu procedura prevăzută în calendarul acordului-cadru în ceea ce privește „Administrarea modificărilor și versiunilor”.

3.   Compunere și mandat

AG este compus din președinte, un secretar, membrii cu drepturi depline și observatori.

Președintele AG este președintele Comitetului pentru T2S. Secretarul AG este un membru al personalului BCE cu o experiență solidă și este numit de către președintele AG. BCE asigură secretarului AG suportul operațional și tehnic necesar. Președintele AG poate desemna un supleant care să îl înlocuiască pe secretarul AG în situații excepționale.

Un reprezentant al oricăruia dintre următoarele grupuri este eligibil pentru a fi membru cu drepturi depline al AG:

(a)

bănci centrale:

BCE și fiecare dintre BCN ale statelor membre a căror monedă este euro sunt reprezentate de un membru cu drepturi depline. Cu ocazia adoptării euro de către un stat membru, BCN a acestui stat participă și ea în calitate de membru cu drepturi depline al AG de la data adoptării euro. O bancă centrală din afara zonei euro care a semnat CPA și participă cu efect imediat la T2S este de asemenea reprezentată de un membru cu drepturi depline de la data semnării. Un reprezentant al unei bănci centrale va fi desemnat de către guvernatorul sau președintele băncii centrale respective în conformitate cu statutul băncii centrale aplicabil;

(b)

CSD:

Toți membrii cu drepturi depline ai Comitetului director pentru CSD sunt membrii cu drepturi depline ai AG. Ca o excepție și ca o reflectare a cotei lor din volumul de decontare, Euroclear Group are patru membri, Clearstream Group patru și Monte Titoli doi (1). Această compunere este blocată pentru un an de la începutul operării T2S, după care Consiliul guvernatorilor va revizui membrii suplimentari pentru a reflecta volumul efectiv al decontării din T2S;

(c)

utilizatori:

Grupul participanților utilizatori și grupul CSD au același număr de membri în AG, astfel încât grupurile de pe piață de participanți la T2S sunt egal reprezentate. Consiliul guvernatorilor desemnează reprezentanții utilizatorilor pe baza unei propuneri a Comitetului pentru T2S. Propunerea Comitetului pentru T2S se întemeiază pe candidaturile primite de la Federația Europeană a Băncilor (European Banking Federation), Grupul european al băncilor de economisire (European Savings Bank Group), Asociația europeană a cooperativelor de credit (European Association of Co-operative Banks), Asociația pentru piețele financiare din Europa (Association for Financial Markets in Europe) și Asociația europeană a caselor de compensare (European Association of Clearing Houses) în vederea echilibrării în T2S a intereselor diferiților utilizatori, inclusiv instituțiile și piețele mari și mici, jucători naționali sau internaționali, și diferitele domenii de aplicare ale serviciilor furnizate de către utilizatori, cu accent pe utilizatorii care au activități semnificative privind valorile mobiliare în T2S, în euro sau în alte monede eligibile pentru decontare în T2S, indiferent de locul unde au sediul social. Fiecare dintre aceste instituții are cel puțin un candidat selectat. În plus, se aplică următorii parametri:

(i)

cel puțin unsprezece membri cu drepturi depline reprezintă bănci comerciale semnificative;

(ii)

cel puțin doi membri cu drepturi depline reprezintă bănci de investiții internaționale;

(iii)

cel puțin doi membri cu drepturi depline reprezintă bănci active în domeniul decontării valorilor mobiliare care deservesc clienții locali;

(iv)

cel puțin un membru cu drepturi depline reprezintă o contraparte centrală.

Conducerea fiecăreia dintre următoarele instituții și organizații are dreptul de a desemna un observator la AG:

Asociația pentru piețele financiare din Europa (Association for Financial Markets in Europe);

Asociația Europeană a Cooperativelor de Credit (European Association of Co-operative Banks);

Federația Europeană a Băncilor (European Banking Federation);

Asociația europeană a caselor de compensare (European Association of Clearing Houses);

Grupul european al băncilor de economisire (European Savings Bank Group);

Federația Burselor de Valori Europene (Federation of European Securities Exchanges);

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (European Securities and Markets Authority);

Comisia Europeană;

funcția de supraveghere a Eurosistemului;

un reprezentant al fiecăreia dintre cele 4BC (acești reprezentanți transmit AG opiniile lor în mod uniform).

În plus, membrii Comitetului pentru T2S sunt invitați la ședințele AG în calitate de observatori.

Fiecare persoană desemnată deține gradul profesional adecvat și experiența tehnică relevantă. Entitățile care desemnează se asigură că persoana desemnată are suficient timp pentru a se implica activ în activitatea AG.

Pentru a limita dimensiunea AG, maximum doi membri cu drepturi depline sau observatori din partea unei singure bănci centrale pot participa la AG în același timp. Președintele AG este exceptat de la această regulă, pentru a se asigura suficientă neutralitate.

Membrii cu drepturi depline și observatorii sunt desemnați pentru un mandat de doi ani care poate fi reînnoit. Înlocuitorii membrilor utilizatori care demisionează în cursul unui mandat normal pot fi desemnați de Comitetul pentru T2S pe baza candidaturilor primite de la organizația de utilizatori relevantă. Mandatul AG începe în iulie 2012, înlocuind mandatul și regulamentul de procedură al AG pregătite inițial pentru etapa de proiectare și prelungite până la intrarea în vigoare a acordului-cadru. Noul mandat expiră la înlocuirea acordului-cadru și a CPA cu un nou acord și/sau cu rezilierea acordului-cadru și a CPA de către semnatari.

4.   Raportare

AG furnizează consultanță Comitetului pentru T2S. La cerere, AG poate de asemenea oferi sugestii Comitetului director pentru CSD sau Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro. În cazuri excepționale, AG poate oferi consultanță direct Consiliului guvernatorilor, dacă AG apreciază că principiile generale ale T2S sau alte elemente-cheie ale T2S sunt puse în pericol.

Consiliul guvernatorilor și Comitetul pentru T2S (pentru chestiuni delegate de Consiliul guvernatorilor Comitetului pentru T2S) pot furniza AG orientări generale, din proprie inițiativă sau la cerere.

5.   Proceduri de lucru

Membrii cu drepturi depline au dreptul de a participa la procesul de adoptare a deciziilor de către AG. Observatorii au dreptul de a participa la ședințele AG, dar nu pot participa la procesul decizional.

Deciziile AG iau forma avizelor sau a rezoluțiilor privind organizarea activității AG sau a subgrupurilor. Avizele AG sunt trimise, după caz, direct Comitetului pentru T2S, Consiliului guvernatorilor, Comitetului director pentru CSD sau Comitetului director pentru monedele din afara zonei euro. Avizele și rezoluțiile AG ar trebui adoptate prin consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un consens, președintele AG poate hotărî să evalueze gradul de susținere a unei decizii specifice, caz în care avizele sau rezoluțiile acestuia sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor cu drepturi depline ai AG. Președintele și secretarul AG nu au dreptul să ia parte la adoptarea de avize sau rezoluții.

AG poate înființa substructuri pentru a-i susține activitatea, dacă este considerat necesar. Acesta comunică cu Comitetul pentru T2S care organizează activitatea în vederea implicării adecvate a tuturor organelor de guvernanță relevante fără duplicarea substructurilor pe anumite teme.

De regulă, AG se întâlnește de cel puțin două ori pe an. Președintele AG poate convoca ședințe suplimentare, datele acestora urmând a fi comunicate AG cu suficient timp înainte. În principiu, ședințele se desfășoară la sediul BCE. În plus, președintele AG poate invita AG să își furnizeze avizele prin alte mijloace, de exemplu prin proceduri scrise.

AG își desfășoară activitatea în mod deschis și transparent, iar documentația AG este publicată pe website-ul T2S. Procedurile de lucru detaliate urmează să fie prevăzute în „Regulamentul de procedură” elaborat de AG și aprobat de Comitetul pentru T2S.

GRUPURILE NAȚIONALE DE UTILIZATORI

MANDAT

1.   Obiective

Grupurile naționale de utilizatori (GNU) reunesc furnizorii și utilizatorii de servicii de decontare a valorilor mobiliare din cadrul piețelor naționale ale acestora cu scopul de a susține dezvoltarea, implementarea și operarea TARGET2-Securities (T2S). Acestea înființează forumuri pentru a implica participanții pe piețele naționale în activitatea Grupului consultativ pentru T2S (AG) și stabilesc legătura formală dintre AG și piețele naționale. Acestea acționează atât în calitate de comitet de reprezentare pentru Departamentul pentru Programul T2S, cât și în calitate de furnizori de conținut pentru AG în privința chestiunilor avute în vedere de AG. Ca atare, poate să și propună AG subiecte spre analiză.

GNU pot fi implicate în procesul de administrare a modificărilor și versiunilor și pot juca un rol important în evaluarea unor astfel de cereri în contextul funcționării piețelor naționale. GNU ar trebui să adopte principiul T2S referitor la obiectivul de evitare a încorporării elementelor specifice naționale în T2S și ar trebui să promoveze în mod activ armonizarea.

2.   Responsabilități și atribuții

GNU din piețele participante la T2S au următoarele atribuții:

evaluarea impactului funcționalității T2S, în special orice modificări ale cerințelor utilizatorilor T2S, pe piața națională a acestora; atunci când se procedează astfel, ar trebui să fie acordată atenția cuvenită conceptului „T2S uniformizat” (lean T2S), care urmărește să evite elementele specifice naționale și să promoveze armonizarea;

contribuirea la monitorizarea și implementarea atribuțiilor asociate cu activitățile de armonizare a T2S susținute de AG;

aducerea la cunoștința AG a preocupărilor concrete ale pieței naționale;

creșterea gradului de cunoaștere a T2S în toate segmentele comunității naționale a valorilor mobiliare;

susținerea membrilor AG care reprezintă comunitatea națională.

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, GNU aderă la standardele înalte de transparență care constituie un element cheie al T2S.

Deși mandatul său este concentrat pe piețele care participă la T2S, și piețele care nu participă încă la T2S sunt încurajate să creeze GNU. Dacă o asemenea piață hotărăște să înființeze un GNU, acesta urmează un mandat similar în vederea pregătirii pieței acestuia pentru participarea la T2S.

3.   Compunere și mandat

GNU sunt compuse din președinte, secretar și membri.

Președintele unui GNU este de preferință un membru cu drepturi depline sau un observator al AG. Acest rol este de obicei îndeplinit de unul dintre reprezentanții oficiali cu experiență ai băncii centrale naționale relevante. În cazul în care banca centrală națională relevantă nu îl indică sau nu îl desemnează pe președintele GNU, președintele va fi numit de către președintele AG care va încerca să obțină acordul principalilor participanți pe piața relevantă. În cazul în care președintele nu este membru al AG, un membru al AG ar trebui să asigure coordonarea între AG și președintele GNU pentru a garanta legătura strânsă dintre AG și GNU. În cazul în care niciun membru al GNU nu este reprezentat în AG, GNU urmărește să coopereze strâns cu secretarul AG pentru a fi informat cu privire la evoluția T2S.

Secretarul unui GNU provine de la banca centrală națională relevantă din statele din zona euro; în alte state, secretarul GNU este desemnat de către președintele GNU și, ideal, ar trebui să provină de la banca centrală națională corespunzătoare. Secretarul trebuie să ia parte la ședințele de informare regulate organizate pentru secretarii GNU de Departamentul pentru Programul T2S prin intermediul rețelei experților GNU. Secretarii GNU din piețele care nu participă la T2S pot participa în calitate de invitați la rețeaua experților GNU.

În rândul membrilor unui GNU sunt incluși membrii AG relevanți și observatorii (sau reprezentanții cu experiență desemnați ai acestora, agreați de președintele GNU) și alte persoane care au cunoștințele și experiența necesare pentru a reprezenta în general toate categoriile de utilizatori și furnizori de pe piața națională, inclusiv experții în domeniul numerarului. Prin urmare, pot fi membri GNU: CSD, brokeri, bănci, bănci de investiții, custozi, emitenți și/sau agenții lor, contrapărți centrale, burse de valori și platforme multilaterale de tranzacționare, banca centrală națională relevantă, autoritățile de reglementare și asociațiile bancare relevante.

Mandatul GNU expiră concomitent cu mandatul AG, și anume la înlocuirea acordului-cadru și a Acordului de participare monetară cu un nou acord și/sau cu încetarea acordului-cadru și a Acordului de participare monetară cu toți CSD și toate băncile centrale din afara zonei euro semnatare.

4.   Proceduri de lucru

GNU se ocupă exclusiv de aspectele relevante pentru T2S. Acestea sunt invitate să solicite în mod activ să fie informate de către Departamentul pentru Programul T2S în legătură cu elemente funcționale și să formuleze opinii naționale într-o manieră oportună cu privire la problemele prezentate de secretarul AG sau ridicate de GNU. În mod regulat, Departamentul pentru Programul T2S furnizează GNU informații privind piețele participante la T2S și organizează ședințe cu secretarii acestor GNU prin intermediul rețelei experților GNU în vederea încurajării interacțiunii dintre GNU și Departamentul pentru Programul T2S.

GNU încearcă să organizeze reuniuni regulate aliniate cu calendarul reuniunilor AG, astfel încât să poată oferi consultanță membrilor AG național. Cu toate acestea, niciun membru al AG nu este obligat de acest tip de consultanță. De asemenea, GNU pot înainta AG prezentări scrise prin intermediul secretarului AG și pot invita un membru al AG să își prezinte opinia.

Secretarul GNU transmite ordinea de zi și documentele relevante pentru discuția din cadrul reuniunii GNU cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de reuniune. Rezumatul unei ședințe a GNU este publicat pe website-ul T2S și, dacă este considerat adecvat, pe website-ul BCN respective. În mod ideal, publicarea ar trebui făcută în limba engleză și, dacă este necesar, în limba națională relevantă în termen de trei săptămâni de la fiecare ședință a GNU.

Lista membrilor GNU va fi publicată pe website-ul T2S. De asemenea, GNU vor publica pe website-ul T2S adresele de e-mail de contact pentru GNU, astfel încât participanții pe piețele naționale să știe pe cine să contacteze pentru a-și exprima opiniile.


(1)  Această compunere este stabilită pornind de la prezumția că Euroclear Group participă la T2S cu Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France și Euroclear Nederland, iar Clearstream participă cu Clearstream Banking Frankfurt și cu LuxCSD.


Top