Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
Directiva 2012/45/UE a Comisiei din 3 decembrie 2012 de adaptare, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/18


DIRECTIVA 2012/45/UE A COMISIEI

din 3 decembrie 2012

de adaptare, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE fac trimitere la dispozițiile acordurilor internaționale cu privire la transportul interior al mărfurilor periculoase pe cale rutieră, feroviară și pe căile navigabile interioare, astfel cum este definit la articolul 2 din directiva respectivă.

(2)

Dispozițiile respectivelor acorduri internaționale sunt actualizate o dată la doi ani. În consecință, ultimele versiuni modificate ale acestor acorduri se aplică de la 1 ianuarie 2013, cu o perioadă de tranziție care curge până la 30 iunie 2013.

(3)

Prin urmare, anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE trebuie modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul mărfurilor periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2008/68/CE

Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea I.1 din anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„I.1.   ADR

Anexele A și B la ADR, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

2.

Secțiunea II.1 din anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„II.1.   RID

Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că termenul «stat contractant la RID» se înlocuiește cu termenul «stat membru», după caz.”

3.

Secțiunea III.1 din anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„III.1.   ADN

Regulamente anexate la ADN, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2013, precum și articolul 3 literele (f) și (h), articolul 8 alineatele (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2013 cel târziu. Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textul acestor acte.

La momentul adoptării respectivelor acte de către statele membre, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.


Top