EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0023

Directiva 2012/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 septembrie 2012 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 249, 14.9.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/23/oj

14.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 249/1


DIRECTIVA 2012/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 12 septembrie 2012

de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (2) prevede un sistem modern, bazat pe riscuri, de reglementare și de supraveghere a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare din Uniune. Respectivul sistem este esențial pentru a garanta siguranța și soliditatea sectorului asigurărilor, astfel încât să poată oferi produse de asigurare sustenabile și să sprijine economia reală prin încurajarea investițiilor pe termen lung și printr-un plus de stabilitate.

(2)

Directiva 2009/138/CE stabilește 31 octombrie 2012 ca termen pentru transpunere și 1 noiembrie 2012 ca dată de aplicare. În plus, directiva menționată stabilește 1 noiembrie 2012 ca dată de abrogare a directivelor existente în materie de asigurare și reasigurare (3) (denumite împreună „Solvabilitate I”).

(3)

La 19 ianuarie 2011, Comisia a adoptat o propunere („propunerea Omnibus II”) de modificare, printre altele, a Directivei 2009/138/CE pentru a ține seama de noua arhitectură de supraveghere în domeniul asigurărilor, și anume de creare a Autorității europene de supraveghere (Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale). Propunerea Omnibus II include, de asemenea, dispoziții referitoare la prelungirea termenului de transpunere și la amânarea datei de aplicare a Directivei 2009/138/CE și la amânarea datei de abrogare a Solvabilitate I.

(4)

Având în vedere complexitatea propunerii Omnibus II, există riscul ca aceasta să nu intre în vigoare înaintea termenului de transpunere și a datei de aplicare ale Directivei 2009/138/CE. Dacă termenele respective rămân neschimbate, acest lucru ar însemna că Directiva 2009/138/CE va fi pusă în aplicare înaintea intrării în vigoare a normelor tranzitorii și a adaptărilor relevante prevăzute în propunerea Omnibus II.

(5)

Pentru a evita impunerea unor obligații legislative excesiv de împovărătoare pentru statele membre în temeiul Directivei 2009/138/CE și ulterior în cadrul noii arhitecturi prevăzute de propunerea Omnibus II, este prin urmare necesar să se amâne termenul de transpunere a Directivei 2009/138/CE.

(6)

Pentru a permite autorităților de supraveghere și întreprinderilor de asigurare și de reasigurare să se pregătească pentru aplicarea noii arhitecturi de supraveghere, este oportun să se prevadă și o dată ulterioară de aplicare a Directivei 2009/138/CE.

(7)

Din motive de securitate juridică, data de abrogare a Solvabilitate I ar trebui, în consecință, să fie amânată în mod corespunzător.

(8)

Dată fiind perioada scurtă până la expirarea termenelor prevăzute de Directiva 2009/138/CE, prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare fără întârziere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2009/138/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 309 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la primul paragraf, termenul de „31 octombrie 2012” se înlocuiește cu „30 iunie 2013”;

(b)

după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

„Actele cu putere de lege și actele administrative menționate la primul paragraf se aplică de la 1 ianuarie 2014.”

2.

La articolul 310 primul paragraf, data de „1 noiembrie 2012” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2014”.

3.

La articolul 311 al doilea paragraf, data de „1 noiembrie 2012” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2014”.

Articolul 2

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 12 septembrie 2012.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Poziția Parlamentului European din 3 iulie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 septembrie 2012.

(2)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(3)  Directiva 64/225/CEE a Consiliului din 25 februarie 1964 privind eliminarea restricțiilor privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii în domeniul reasigurărilor și al retrocesiunilor (JO 56, 4.4.1964, p. 878/64); Prima directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 3); Directiva 73/240/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire în domeniul activității de asigurare generală directă (JO L 228, 16.8.1973, p. 20); Directiva 76/580/CEE a Consiliului din 29 iunie 1976 de modificare a Directivei 73/239/CEE (JO L 189, 13.7.1976, p. 13); Directiva 78/473/CEE a Consiliului din 30 mai 1978 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative în domeniul coasigurării comunitare (JO L 151, 7.6.1978, p. 25); Directiva 84/641/CEE a Consiliului din 10 decembrie 1984 de modificare, cu privire în special la asistența turistică, a primei Directive (73/239/CEE) (JO L 339, 27.12.1984, p. 21); Directiva 87/344/CEE Consiliului din 22 iunie 1987 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea de protecție juridică (JO L 185, 4.7.1987, p. 77); A doua directivă 88/357/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind asigurarea generală directă, de stabilire a dispozițiilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a libertății de a presta servicii (JO L 172, 4.7.1988, p. 1); Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind asigurarea generală directă (JO L 228, 11.8.1992, p. 1); Directiva nr. 98/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare sau reasigurare (JO L 330, 5.12.1998, p. 1); Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare (JO L 110, 20.4.2001, p. 28); Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viață (JO L 345, 19.12.2002, p. 1); și Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea (JO L 323, 9.12.2005, p. 1).


Top