EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0504

2012/504/UE: Decizia Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat

OJ L 251, 18.9.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 282 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/504/oj

18.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 251/49


DECIZIA COMISIEI

din 17 septembrie 2012

privind Eurostat

(2012/504/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (1) oferă cadrul juridic de bază pentru statisticile europene. Regulamentul menționat anterior face referire la Comisie (Eurostat) ca autoritate statistică a Uniunii responsabilă cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

(2)

Statisticile europene ar trebui dezvoltate, elaborate și difuzate de Eurostat în conformitate cu principiile statistice prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și detaliate în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit și actualizat de Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede, de asemenea, protecția datelor confidențiale, care ar trebui să fie utilizate exclusiv în scopuri statistice.

(4)

Comisia s-a angajat să consolideze guvernanța statistică în cadrul Uniunii și să respecte principiile statistice menționate anterior (2). Acest angajament a fost confirmat și dezvoltat ulterior în Comunicarea din 15 aprilie 2011 către Parlamentul European și Consiliu „Către un management fiabil al calității pentru statisticile europene” (3). Prezenta decizie ar trebui să fie considerată ca un angajament reînnoit din partea Comisiei cu privire la încrederea în statisticile europene dezvoltate, elaborate și difuzate de Eurostat.

(5)

Evoluțiile recente în cadrul guvernanței economice a Uniunii au avut un impact asupra domeniului statistic și ar trebui să fie luate în considerare. Acest fapt este valabil, în special, pentru independența statistică, astfel cum a fost definită în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (4).

(6)

În acest context, competențele Comisiei în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri cu privire la recrutarea, transferul și concedierea directorului general al Eurostat ar trebui să fie exercitate, în conformitate cu Statutul funcționarilor, ținând seama de necesitatea de a garanta independența, obiectivitatea și eficiența în exercitarea responsabilităților sale și conform unei proceduri transparente, bazate doar pe criterii profesionale.

(7)

În plus, au fost atribuite Eurostat sarcini specifice prin Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (5).

(8)

De asemenea, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind „metoda de producere a statisticilor UE: o viziune pentru decada următoare” (6), Eurostat ar trebui să ofere un serviciu statistic de înaltă calitate și prin intensificarea relațiilor cu organisme ale Uniunii pentru a anticipa necesitățile statistice și a promova utilizarea statisticilor existente. Aceasta presupune, de asemenea, stabilirea unor relații mai strânse cu alte servicii ale Comisiei.

(9)

Statisticile ar trebui să fie definite în raport cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009. În sensul prezentei decizii, ar trebui, de asemenea, să se facă o distincție între statisticile europene și alte statistici.

(10)

Stabilirea obiectivelor politice și identificarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective sunt aspecte care țin de competența factorilor de decizie. Prin urmare, aceste activități ar trebui să se încadreze în mandatul și responsabilitățile serviciilor interesate ale Comisiei, în timp ce Eurostat ar trebui să asigure programarea activităților legate de statisticile europene, luând în considerare nevoile utilizatorilor, evoluțiile politicilor relevante și constrângerile privind resursele.

(11)

Activitățile Comisiei referitoare la alte statistici ar trebui să facă obiectul unui exercițiu de planificare și coordonare, în vederea asigurării de informații consolidate cu privire la aceste activități. Acest exercițiu ar trebui să fie coordonat de Eurostat, iar domeniul său de aplicare ar trebui să se limiteze la subiecte cu privire la care există un acord reciproc între serviciile interesate ale Comisiei și Eurostat.

(12)

Statisticile europene sunt stabilite prin programul statistic european și programul anual de lucru corespunzător.

(13)

Pentru a asigura încrederea publică în statisticile europene și a promova statistici de înaltă calitate dezvoltate, elaborate și difuzate de Eurostat, ar trebui dezvoltat și aplicat un proces pentru etichetarea statisticilor europene.

(14)

Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene de înaltă calitate ar trebui salvgardate de către directorul general al Eurostat, care este statisticianul-șef. În plus, sarcinile sale ar trebui să includă coordonarea activităților statistice ale Comisiei în vederea asigurării calității și a reducerii la minimum a sarcinii de raportare. Prin urmare, statisticianul-șef ar trebui, de asemenea, să fie consultat cu privire la dezvoltarea și elaborarea de alte statistici.

(15)

Cooperarea strânsă între Eurostat și alte servicii ale Comisiei cu privire la activități statistice și coordonarea adecvată a acestor activități de către statisticianul-șef ar trebui să asigure coerența și comparabilitatea statisticilor europene și un răspuns mai adecvat la viitoarele provocări, în special necesitatea de a reduce la minimum sarcina de răspuns și sarcina administrativă. În același scop, ar trebui să se asigure accesul la sursele de date administrative în cadrul Comisiei în măsura în care acest lucru este necesar și eficient din punct de vedere al costurilor pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

(16)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (7) este aplicabil în măsura în care Eurostat prelucrează date cu caracter personal. În plus, statisticile europene elaborate pe baza unor date cu caracter personal ar trebui să fie defalcate pe gen, după caz.

(17)

Prin urmare, este necesar să se definească mai precis și să se clarifice rolul și responsabilitățile Eurostat în cadrul Comisiei.

(18)

Ar trebui să se abroge Decizia 97/281/CE a Comisiei din 21 aprilie 1997 privind rolul Eurostat în privința elaborării statisticilor comunitare (8),

DECIDE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie definește rolul și responsabilitățile Eurostat în cadrul organizării interne a Comisiei, în ceea ce privește dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1.

„statistici” înseamnă statistici, astfel cum au fost definite la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acestea sunt fie statistici europene, fie alte statistici;

2.

„statistici europene” înseamnă statistici, astfel cum au fost menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și astfel cum au fost stabilite prin programul anual de lucru în materie de statistici europene;

3.

„alte statistici” înseamnă statistici care nu sunt statistici europene și care sunt identificate în cadrul exercițiului de planificare și coordonare menționat la articolul 5 alineatul (2).

Articolul 3

Eurostat

Eurostat este autoritatea statistică a Uniunii menționată la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. El este un serviciu al Comisiei, condus de un director general.

Articolul 4

Principii statistice

Eurostat dezvoltă, elaborează și difuzează statistici europene în conformitate cu principiile statistice ale independenței profesionale, imparțialității, obiectivității, fiabilității, confidențialității statistice și raportului cost-eficacitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și astfel cum sunt precizate în Codul de bune practici al statisticilor europene.

Articolul 5

Planificare și programare

(1)   Activitățile legate de statisticile europene sunt stabilite prin programul statistic european menționat la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și prin programul anual de lucru menționat la articolul 17 din respectivul regulament.

(2)   Activitățile legate de alte statistici fac obiectul unui exercițiu de planificare și coordonare coordonat de Eurostat și sunt identificate prin intermediul acestui exercițiu. Domeniul de aplicare al acestui exercițiu este limitat la subiecte cu privire la care există un acord reciproc între serviciile interesate ale Comisiei și Eurostat.

(3)   Pot fi încheiate acorduri interservicii specifice între Eurostat și celelalte servicii ale Comisiei în scopul acestor activități, incluzând, de asemenea, activități legate de registrele administrative.

Articolul 6

Sarcinile Eurostat

(1)   Eurostat este responsabil cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

În acest scop, Eurostat întreprinde în special următoarele acțiuni:

(a)

colectarea și agregarea informațiilor statistice necesare pentru compilarea statisticilor europene;

(b)

dezvoltarea și promovarea standardelor, metodelor și procedurilor statistice;

(c)

coordonarea Sistemului Statistic European, consolidarea cooperării între partenerii săi și asigurarea poziției sale de lider în domeniul statisticilor oficiale la nivel mondial;

(d)

cooperarea cu organizațiile internaționale și cu țări terțe în vederea facilitării comparabilității statisticilor europene cu statisticile produse în alte sisteme statistice și, după caz, sprijinirea țărilor terțe în ceea ce privește îmbunătățirea sistemelor lor statistice.

(2)   Eurostat garantează că statisticile europene sunt accesibile tuturor utilizatorilor în conformitate cu principiile statistice, în special principiile independenței profesionale, imparțialității și confidențialității statistice.

În acest sens, Eurostat furnizează explicațiile tehnice și sprijinul necesare pentru utilizarea statisticilor europene și poate utiliza canale de comunicare adecvate în scopul difuzării de comunicate statistice.

(3)   Eurostat asigură cooperarea și dialogul periodic constructiv cu alte servicii ale Comisiei și, în cazul în care este necesar, cu furnizorii de date, în vederea luării în considerare a nevoilor utilizatorilor, a evoluției politicilor relevante și a altor inițiative. În acest scop, serviciile Comisiei care sunt utilizatori potențiali ai unor statistici europene specifice sunt informate și implicate de la primele etape în dezvoltarea de statistici noi sau modificate, printre altele, în scopul de a înțelege implicațiile politice potențiale ale metodelor, standardelor și definițiilor statistice noi sau modificate.

(4)   Eurostat coordonează dezvoltarea și elaborarea de alte statistici. În acest scop, el:

(a)

optimizează utilizarea informațiilor existente care pot fi folosite în scopuri statistice, pentru a asigura calitatea și a reduce la minimum sarcina pentru respondenți; Eurostat invită toate serviciile interesate ale Comisiei să contribuie în acest scop;

(b)

este informat de către toate serviciile Comisiei cu privire la domeniul de aplicare și caracteristicile privind calitatea statisticilor produse de ele, cu privire la modificările semnificative în metodologia pentru elaborarea de statistici și cu privire la noi colectări de date planificate;

(c)

oferă altor servicii ale Comisiei îndrumare, formare adecvată și servicii de specialitate necesare pentru dezvoltarea și elaborarea de alte statistici, în limita resurselor disponibile.

Articolul 7

Directorul general al Eurostat

(1)   În ceea ce privește statisticile europene, directorul general al Eurostat are responsabilitatea exclusivă de a decide cu privire la procese, la metodele, standardele și procedurile statistice sau cu privire la conținutul și termenele de publicare a statisticilor, în conformitate cu programul statistic european și cu programul anual de lucru. În momentul efectuării acestor sarcini statistice, directorul general al Eurostat acționează în mod independent; acesta nu poate nici solicita, nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărei alte instituții, organ, oficiu sau agenție.

(2)   Directorul general al Eurostat acționează ca ordonator de credite pentru executarea creditelor alocate Eurostat.

Articolul 8

Statisticianul-șef

(1)   Directorul general al Eurostat este considerat ca fiind statisticianul-șef.

(2)   Statisticianul șef:

(a)

este responsabil cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene în cadrul Comisiei;

(b)

este responsabil cu coordonarea dezvoltării și elaborării de alte statistici, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (4);

(c)

reprezintă Comisia în foruri statistice internaționale, în special în scop de coordonare a activităților statistice ale instituțiilor și organismelor Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(d)

prezidează Comitetul Sistemului Statistic European menționat la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009;

(e)

pregătește programele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din prezenta decizie în strânsă consultare cu alte servicii ale Comisiei, luând în considerare, în măsura posibilului, nevoile utilizatorilor și alte evoluții relevante în domeniu;

(f)

asigură legătura între Sistemul Statistic European (SSE) și Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică în toate aspectele legate de punerea în aplicare a Codului de bune practici al statisticilor europene în cadrul SSE în ansamblu.

(3)   Orice serviciu care intenționează să întreprindă activități care presupun elaborarea de statistici consultă statisticianul-șef într-un stadiu incipient al pregătirii activităților în cauză. Statisticianul-șef poate formula recomandări în acest sens. Inițiativele care nu se referă la dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene, în special în cazul unor acorduri interservicii specifice, intră în totalitate în sfera de responsabilitate a serviciului interesat.

Articolul 9

Accesul la registrele administrative

(1)   Pentru a reduce sarcina impusă respondenților, Eurostat are drept de acces la datele administrative din cadrul serviciilor Comisiei, sub rezerva normelor de confidențialitate stabilite în legislația Uniunii, și are dreptul de a integra aceste date administrative în statistici în măsura în care aceste date sunt relevante pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene.

(2)   Eurostat este consultat sau poate fi implicat în proiectarea inițială, dezvoltarea ulterioară și întreruperea folosirii registrelor administrative și a bazelor de date create și menținute de alte servicii ale Comisiei, în scopul de a facilita utilizarea ulterioară a datelor care figurează în aceste registre și baze de date în sensul statisticilor europene. În acest scop, Eurostat are dreptul de a propune activități de standardizare privind registrele administrative care sunt relevante pentru elaborarea de statistici europene.

(3)   Pentru a spori eficiența dispozițiilor prezentului articol, fiecare serviciu al Comisiei garantează că accesul la datele administrative este acordat Eurostat, la cerere, în măsura necesară pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, în conformitate cu normele de confidențialitate stabilite în legislația Uniunii.

Articolul 10

Codul de bune practici al statisticilor europene

(1)   În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, statisticile europene sunt dezvoltate, elaborate și difuzate de Eurostat în conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revizuit și actualizat de Comitetul Sistemului Statistic European.

(2)   Eurostat implică Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică în toate acțiunile privind Codul de bune practici al statisticilor europene în conformitate cu mandatul comitetului.

(3)   Eurostat monitorizează punerea în aplicare eficace a Codului de bune practici al statisticilor europene de către autoritățile statistice naționale.

Articolul 11

Asigurarea calității și etichetarea

(1)   Eurostat asigură gestionarea calității statisticilor europene. În acest scop și pe baza criteriilor de calitate stabilite, răspunzând în același timp nevoilor utilizatorilor referitoare la statistici cu diverse profiluri de calitate, Eurostat:

(a)

monitorizează și evaluează calitatea datelor pe care le culege sau le primește și elaborează rapoarte cu privire la calitatea statisticilor europene pe care le difuzează;

(b)

promovează și aplică un proces de etichetare pentru statisticile europene;

(c)

verifică datele care țin de responsabilitatea Eurostat în contextul guvernanței economice sporite a Uniunii și aplică toate competențele care au fost în mod specific acordate Eurostat în procedurile relevante.

(2)   Eurostat stabilește un cadru de asigurare a calității, care reflectă măsurile în vigoare sau care urmează să fie luate pentru a asigura punerea corectă în aplicare a Codului de bune practici al statisticilor europene.

Articolul 12

Utilizarea datelor confidențiale

(1)   Directorul general al Eurostat ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că este respectată confidențialitatea statistică.

(2)   Datele care sunt considerate confidențiale în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 sunt, în conformitate cu dispozițiile capitolului V din același regulament, accesibile doar funcționarilor și altor angajați ai Eurostat, precum și altor persoane fizice care lucrează pentru Eurostat pe bază de contract, ori de câte ori astfel de date sunt necesare pentru elaborarea statisticilor europene și în cadrul domeniului lor specific de activitate.

(3)   Directorul general al Eurostat ia, în plus, toate măsurile necesare pentru a proteja datele a căror divulgare ar aduce atingere intereselor Uniunii sau intereselor statului membru la care se referă.

Articolul 13

Abrogare

Decizia 97/281/CE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles, 17 septembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(2)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare, COM(2005) 217 final.

(3)  COM(2011) 211 final.

(4)  JO L 306, 23.11.2011, p. 12.

(5)  JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(6)  COM(2009) 404 final.

(7)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 112, 29.4.1997, p. 56.


Top