EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1176

Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

OJ L 306, 23.11.2011, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 186 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj

23.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/25


REGULAMENTUL (UE) NR. 1176/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2011

privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Coordonarea politicilor economice ale statelor membre în Uniune ar trebui concepută în contextul orientărilor generale privind politicile economice și de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și ar trebui să implice respectarea unor principii directoare, și anume stabilitatea prețurilor, soliditatea și sustenabilitatea finanțelor publice și a condițiilor monetare și sustenabilitatea balanței de plăți.

(2)

Este necesar să se tragă învățăminte în urma experienței acumulate în prima decadă de funcționare a uniunii economice și monetare și, în special, să se asigure consolidarea guvernanței economice în Uniune, pe baza unui nivel mai ridicat de asumare la nivel național.

(3)

Realizarea și menținerea unei piețe interne dinamice ar trebui considerate un indicator al funcționării corespunzătoare a uniunii economice și monetare.

(4)

Cadrul consolidat de guvernanță economică ar trebui să se bazeze pe diferite politici interconectate și coerente vizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă durabile, o strategie a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, cu un accent deosebit pe dezvoltarea și consolidarea pieței interne, încurajarea comerțului internațional și a competitivității, un Semestru European pentru o coordonare consolidată a politicilor economice și bugetare (Semestrul European), un cadru eficace pentru prevenirea și corectarea deficitelor publice excesive [Pactul de stabilitate și de creștere (PSC)], un cadru solid pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, cerințe minime pentru cadrele bugetare naționale, o reglementare și supraveghere mai stricte ale pieței financiare, inclusiv supravegherea macroprudențială asigurată de Comitetul european pentru risc sistemic (CERS).

(5)

Consolidarea guvernanței economice ar trebui să includă o implicare mai strânsă și mai promptă a Parlamentului European și a parlamentelor naționale. Deși recunoaște că omologii Parlamentului European în cadrul dialogului sunt instituțiile relevante ale Uniunii și reprezentanții acestora, comisia competentă a Parlamentului European poate acorda o posibilitate de a participa la un schimb de opinii unui stat membru vizat de recomandarea sau decizia Consiliului în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2) sau articolul 10 alineatul (4) din prezentul regulament. Participarea statului membru la un astfel de schimb de opinii este voluntară.

(6)

Comisia ar trebui să aibă un rol mai puternic în cadrul procedurii de supraveghere consolidată în ceea ce privește evaluările care vizează un anumit stat membru, monitorizările, misiunile la fața locului, recomandările și avertismentele.

(7)

În mod concret, supravegherea politicilor economice ale statelor membre ar trebui să depășească simpla supraveghere bugetară și să includă un cadru formal și mai detaliat pentru a preveni dezechilibrele macroeconomice excesive și pentru a sprijini statelor membre afectate în elaborarea unor planuri de măsuri corective, înainte ca discrepanțele să se agraveze. Această extindere a supravegherii politicilor economice ar trebui să aibă loc în paralel cu consolidarea supravegherii bugetare.

(8)

Pentru a susține corectarea respectivelor dezechilibre macroeconomice excesive, se impune introducerea în legislație a unei proceduri detaliate.

(9)

Procedura de supraveghere multilaterală menționată la articolul 121 alineatele (3) și (4) din TFUE ar trebui să fie suplimentată cu norme specifice pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive în cadrul Uniunii. Este esențial ca procedura să se alinieze ciclului anual de supraveghere multilaterală.

(10)

Respectiva procedură ar trebui să instituie un mecanism de alertă pentru detectarea rapidă a apariției dezechilibrelor macroeconomice. Aceasta ar trebui să aibă la bază un tablou de bord orientativ și transparent care să conțină praguri orientative, combinat cu o analiză economică. Analiza respectivă ar trebui să țină seama, printre altele, de convergența reală și nominală din zona euro și din afara acesteia.

(11)

Pentru a funcționa eficient în cadrul mecanismului de alertă, tabloul de bord ar trebui să fie format dintr-un set limitat de indicatori economici, financiari și structurali relevanți pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice, având praguri orientative corespondente. Indicatorii și pragurile ar trebui ajustate, atunci când este necesar, pentru a se adapta naturii în schimbare a dezechilibrelor macroeconomice, printre altele, ca urmare a dinamicii riscurilor la care este expusă stabilitatea macroeconomică și pentru a ameliora obținerea unor date statistice noi. Indicatorii nu ar trebui să reprezinte în sine obiective ale politicii economice, ci instrumente necesare pentru a ține seama de evoluția dezechilibrelor macroeconomice în cadrul Uniunii.

(12)

Comisia ar trebui să coopereze îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul la elaborarea tabloului de bord și a setului de indicatori macroeconomici și macrofinanciari pentru statele membre. Comisia ar trebui să prezinte sugestii comisiilor competente din cadrul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la planurile de stabilire și ajustare a indicatorilor și pragurilor. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la orice modificări ale indicatorilor și pragurilor și să explice motivele pentru sugerarea acestor modificări.

(13)

În elaborarea tabloului de bord ar trebui să se acorde atenția cuvenită și circumstanțelor economice eterogene, inclusiv efectelor de recuperare a decalajului.

(14)

Depășirea unuia sau mai multor praguri indicative nu reprezintă neapărat riscul apariției unor dezechilibre macroeconomice, și aceasta deoarece în elaborarea politicilor economice trebuie să se țină cont de conexiunile dintre diverse variabile macroeconomice. Nu ar trebui să se tragă concluzii în urma unei interpretări automate a tabloului de bord: analiza economică ar trebui să garanteze că informațiile disponibile, furnizate de tabloul de bord sau provenind din alte surse, sunt evaluate în mod rațional și fac obiectul unui studiu aprofundat.

(15)

Pe baza procedurii de supraveghere multilaterală și a mecanismului de alertă sau în cazul unor evoluții economice semnificative neașteptate care trebuie analizate urgent în sensul prezentului regulament, Comisia ar trebui să identifice statele membre care trebuie să facă obiectul unui bilanț aprofundat. Bilanțul aprofundat ar trebui să fie întocmit fără să se presupună existența unui dezechilibru și ar trebui să cuprindă o analiză riguroasă a surselor dezechilibrelor apărute în statul membru care face obiectul bilanțului, luând în considerare în mod corespunzător condițiile și circumstanțele economice naționale specifice, precum și un set mai amplu de instrumente analitice, indicatori și informații calitative cu specific național. La întocmirea bilanțului aprofundat de către Comisie, statul membru ar trebui să colaboreze cu aceasta pentru a se asigura că informațiile puse la dispoziția Comisiei sunt complete și corecte în cea mai mare măsură posibilă. În plus, Comisia ar trebui să țină seama în mod corespunzător de orice alte informații care sunt relevante în opinia statului membru în cauză și pe care acesta le-a transmis Consiliului și Comisiei.

(16)

Bilanțul aprofundat ar trebui discutat în cadrul Consiliului și al Eurogrupului în cazul statelor membre a căror monedă este euro. Pentru bilanțul aprofundat ar trebui să se ia în considerare, după caz, recomandările sau invitațiile adresate de Consiliu statelor membre care fac obiectul bilanțului, adoptate în temeiul articolelor 121, 126 și 148 din TFUE și al articolelor 6, 7, 8 și 10 din prezentul regulament, precum și intențiile de politică ale statului membru în cauză, astfel cum sunt reflectate în programul național de reformă, precum și cele mai bune practici de la nivel internațional în materie de indicatori și metodologii. Atunci când decide să efectueze un bilanț aprofundat în cazul unor evoluții economice semnificative neașteptate care trebuie analizate urgent, Comisia ar trebui să informeze statul membru în cauză.

(17)

În evaluarea dezechilibrelor macroeconomice ar trebui să se țină cont de gravitatea și de potențialele efecte de propagare economice și financiare negative ale acestora care agravează vulnerabilitatea economiei Uniunii și pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare. În vederea abordării dezechilibrelor macroeconomice și a divergențelor în materie de competitivitate sunt necesare acțiuni în toate statele membre, în special în zona euro. Cu toate acestea, tipul, importanța și gradul de urgență al provocărilor în materie de politici pot diferi semnificativ de la un stat membru la altul. Având în vedere vulnerabilitățile și amploarea ajustărilor necesare, necesitatea unor măsuri de politică este deosebit de presantă în statele membre care prezintă în mod constant deficite ridicate de cont curent și pierderi mari în materie de competitivitate. De asemenea, statele membre care acumulează surplusuri mari de cont curent, politicile ar trebui să urmărească identificarea și punerea în aplicare a măsurilor care contribuie la consolidarea cererii interne și a potențialului de creștere al acestora.

(18)

Ar trebui să se ia, de asemenea, în considerare capacitatea de ajustare economică și istoricul statului membru vizat în ceea ce privește respectarea recomandărilor anterioare formulate în temeiul prezentului regulament și a altor recomandări emise în temeiul articolului 121 din TFUE în cadrul supravegherii multilaterale, în special orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii.

(19)

O procedură de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroeconomice nefavorabile, cu elemente preventive și corective, va necesita instrumente consolidate de supraveghere, bazate pe cele utilizate în cadrul procedurii de supraveghere multilaterală. Acestea ar putea include misiuni de supraveghere mai strictă ale Comisiei în statele membre, în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE) în cazul statelor membre a căror monedă este euro sau al statelor membre care participă la Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (4) (MCS II), precum și cerințe suplimentare în materie de raportare din partea statelor membre în cazul apariției unor dezechilibre grave, inclusiv a unor dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare. Ar trebui să se asigure, prin urmare, implicarea în dialog a partenerilor sociali și a altor părți interesate de la nivel național, după caz.

(20)

Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice, ar trebui să se adreseze recomandări statului membru vizat, cu implicarea comisiilor relevante atunci când acest lucru se dovedește necesar, furnizându-se astfel orientări cu privire la măsurile de politică adecvate. Măsurile adoptate de statul membru vizat ar trebui să fie rapide și să facă uz de toate instrumentele de politică disponibile, sub controlul autorităților publice. Atunci când este necesar, părțile interesate relevante de la nivel național, inclusiv partenerii sociali, ar trebui să fie, de asemenea, implicate în conformitate cu dispozițiile TFUE și dispozițiile juridice și politice naționale. Măsurile adoptate ar trebui să fie adaptate cadrului și circumstanțelor din statul membru vizat și să acopere principalele domenii de politică, printre care se pot număra politica bugetară și salarială, piața muncii, piața produselor și serviciilor și reglementarea sectorului financiar. Ar trebui luate în considerare și angajamentele asumate în temeiul MCS II.

(21)

Avertismentele și recomandările adresate de CERS statelor membre sau Uniunii se referă la riscuri de natură macrofinanciară. Acestea ar trebui să garanteze, în egală măsură, acțiuni follow-up realizate de către Comisie în contextul supravegherii dezechilibrelor macroeconomice, atunci când este necesar. Regimul de independență și de confidențialitate al CERS ar trebui să fie respectat cu strictețe.

(22)

Dacă se identifică dezechilibre macroeconomice grave, inclusiv dezechilibre care pun în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare, se impune declanșarea unei proceduri de dezechilibru excesiv care poate include emiterea unor recomandări adresate statului membru, intensificarea supravegherii și înăsprirea cerințelor de monitorizare, iar pentru statele membre care au euro ca monedă, posibilitatea adoptării unor măsuri de executare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (5) în cazul eșecului repetat în aplicarea măsurilor corective.

(23)

Un stat membru care face obiectul procedurii de dezechilibru excesiv trebuie să elaboreze un plan de măsuri corective care să detalieze politicile concepute pentru a pune în aplicare recomandările Consiliului. Planul de măsuri corective ar trebui să includă un calendar de punere în aplicare a măsurilor vizate. Acest plan necesită aprobarea Consiliului prin intermediul unei recomandări. Recomandarea respectivă ar trebui să fie transmisă Parlamentului European.

(24)

Consiliului ar trebui să i se confere competența de a adopta decizii individuale prin care constată nerespectarea recomandărilor adoptate de Consiliu în cadrul planului de măsuri corective. În cadrul procesului de coordonare a politicilor economice ale statelor membre desfășurat de Consiliu în conformitate cu articolul 121 alineatul (1) din TFUE, respectivele decizii individuale ar trebui să reprezinte o continuare inerentă a recomandărilor menționate adoptate de Consiliu în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE în contextul planului de măsuri corective.

(25)

La punerea în aplicare a prezentului regulament, Consiliul și Comisia ar trebui să respecte pe deplin rolul parlamentelor naționale și al partenerilor sociali, precum și diferențele dintre sistemele naționale, cum ar fi sistemele de formare a salariilor.

(26)

În cazul în care Consiliul consideră că un stat membru nu mai este afectat de un dezechilibru macroeconomic excesiv, procedura de dezechilibru excesiv ar trebui să fie închisă în urma abrogării de către Consiliu, la recomandarea Comisiei, a recomandărilor sale în cauză. Respectiva abrogare ar trebui să se bazeze pe o analiză cuprinzătoare realizată de Comisie, analiză care să demonstreze că statul membru a acționat în conformitate cu recomandările în cauză ale Consiliului, iar cauzele de bază și riscurile asociate identificate în recomandarea Consiliului de inițiere a procedurii de dezechilibru excesiv nu mai sunt valabile, având în vedere, printre altele, evoluțiile, perspectivele și efectele de propagare macroeconomice. Declarația de închidere a procedurii de dezechilibru excesiv ar trebui să fie dată publicității.

(27)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unui cadru eficace pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice și prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive nu poate fi realizat într-o măsură suficientă la nivelul statelor membre, datorită profundelor legături comerciale și financiare dintre acestea, precum și efectelor colaterale ale politicilor economice naționale asupra Uniunii și asupra zonei euro în ansamblu, și ținând cont de faptul că acest obiectiv poate fi mai bine îndeplinit la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate pentru detectarea dezechilibrelor macroeconomice și pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din cadrul Uniunii.

(2)   Prezentul regulament se aplică în contextul Semestrului European prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (6).

(3)   Aplicarea prezentului regulament se face cu respectarea deplină a articolului 152 din TFUE, iar recomandările emise în temeiul prezentului regulament respectă practicile și sistemele naționale de formare a salariilor. Prezentul regulament ține cont de articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, în consecință, nu aduce atingere dreptului de a negocia, de a încheia sau de a pune în aplicare convenții colective sau de a desfășura acțiuni sindicale în conformitate cu legislațiile și practicile naționale.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1.

„dezechilibre” înseamnă orice tendință ce are ca rezultat evoluții macroeconomice care au sau pot avea efecte negative asupra bunei funcționări a economiei unui stat membru, a uniunii economice și monetare, sau a Uniunii în ansamblu.

2.

„dezechilibre excesive” înseamnă dezechilibre grave, inclusiv dezechilibre care pun sau ar putea pune în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare.

CAPITOLUL II

DETECTAREA DEZECHILIBRELOR

Articolul 3

Mecanismul de alertă

(1)   Se instituie un mecanism de alertă pentru a facilita detectarea rapidă și monitorizarea dezechilibrelor. Comisia pregătește un raport anual cuprinzând o evaluare economică și financiară calitativă, pe baza unui tablou de bord cu un set de indicatori ale căror valori sunt comparabile cu pragurile orientative, astfel cum este prevăzut la articolul 4. Raportul anual, inclusiv valorile indicatorilor din tabloul de bord sunt date publicității.

(2)   Raportul anual al Comisiei cuprinde o evaluare economică și financiară care analizează în perspectivă evoluția indicatorilor, utilizând, dacă este cazul, și alți indicatori economici și financiari relevanți pentru a evalua evoluția dezechilibrelor. Nu se trag concluzii în urma unei interpretări mecanice a indicatorilor din tabloul de bord. Evaluarea ține seama de evoluția dezechilibrelor din Uniune și din zona euro. În raport se indică, de asemenea, dacă depășirea pragurilor în unul sau mai multe state membre indică posibilitatea apariției unor dezechilibre. Evaluarea statelor membre care prezintă deficite mari de cont curent poate fi diferită de cea a statelor membre care acumulează surplusuri mari de cont curent.

(3)   Raportul anual identifică statele membre despre care Comisia consideră că pot fi afectate de dezechilibre sau că pot fi în pericol de a fi afectate de dezechilibre.

(4)   Raportul anual se transmite în timp util Parlamentului European, Consiliului, precum și Comitetului European Economic și Social.

(5)   În cadrul supravegherii multilaterale în conformitate cu articolul 121 alineatul (3) din TFUE, Consiliul dezbate raportul anual al Comisiei și efectuează o evaluare generală a acestuia. Eurogrupul discută pe marginea raportului în măsura în care acesta se referă la statele membre a căror monedă este euro.

Articolul 4

Tabloul de bord

(1)   Tabloul de bord, care conține setul de indicatori, se utilizează ca un instrument de facilitare a detectării rapide și a monitorizării dezechilibrelor.

(2)   Tabloul de bord conține un număr redus de indicatori macroeconomici și macrofinanciari relevanți, practici, simpli, măsurabili și disponibili pentru statele membre. Tabloul de bord permite identificarea timpurie a dezechilibrelor macroeconomice care se produc pe termen scurt, cât și a dezechilibrelor care se produc ca urmare a unor tendințe structurale și pe termen lung.

(3)   Tabloul de bord cuprinde, printre altele, indicatori care facilitează identificarea timpurie a:

(a)

dezechilibrelor interne, inclusiv a celor care pot fi cauzate de îndatorarea publică și privată, de evoluțiile pieței financiare și a pieței activelor, inclusiv a locuințelor, de evoluția fluxului creditelor din sectorul privat și de evoluția șomajului;

(b)

dezechilibrelor externe, inclusiv a celor care pot fi cauzate de evoluția contului curent și a pozițiilor nete de investiții ale statelor membre, de cursurile de schimb efective reale, de cota de piață a exporturilor și de modificarea evoluției prețurilor și costurilor, precum și de modificarea competitivității nelegată de prețuri, ținând cont de diferitele componente ale productivității.

(4)   În analiza economică a tabloului de bord din cadrul mecanismului de alertă, Comisia acordă o atenție deosebită evoluțiilor din economia reală, printre care creșterea economică, ocuparea forței de muncă și șomajul, convergența nominală și reală din interiorul zonei euro și din afara sa, evoluțiile productivității și factorii relevanți care o stimulează, precum cercetarea și dezvoltarea și investițiile străine și cele interne, precum și evoluțiile sectoriale, inclusiv în domeniul energiei, care afectează PIB-ul și performanța contului curent.

De asemenea, tabloul de bord include praguri orientative pentru indicatori, pentru a servi drept niveluri de alertă. Indicatorii și pragurile sunt selectate în așa fel încât să contribuie la promovarea competitivității în Uniune.

Tabloul de bord cuprinde praguri de alertă superioare și inferioare, cu excepția cazurilor în care acestea nu sunt relevante, diferențiate pentru statele membre din zona euro față de cele pentru statele membre din afara zonei euro, dacă acest lucru se justifică prin particularitățile uniunii monetare și prin circumstanțe economice relevante. În elaborarea tabloului de bord se acordă atenția cuvenită și circumstanțelor economice eterogene, inclusiv efectelor de recuperare a decalajului.

(5)   La elaborarea indicatorilor relevanți pentru stabilitatea pieței financiare se ia în considerare activitatea CERS. Comisia invită CERS să își prezinte punctul de vedere cu privire la propunerile de indicatori relevanți pentru stabilitatea pieței financiare.

(6)   Comisia dă publicității setul de indicatori și pragurile din tabloul de bord.

(7)   Comisia evaluează periodic caracterul adecvat al tabloului de bord, inclusiv structura indicatorilor, pragurile fixate și metodologia utilizată și le ajustează sau modifică dacă este necesar. Comisia dă publicității modificările survenite la nivelul metodologiei de bază, al structurii tabloului de bord și al pragurilor aferente.

(8)   Comisia actualizează valorile indicatorilor din tabloul de bord cel puțin o dată pe an.

Articolul 5

Bilanțul aprofundat

(1)   Ținând seama în mod corespunzător de discuțiile din cadrul Consiliului și al Eurogrupului, menționate la articolul 3 alineatul (5), sau în cazul unor evoluții economice semnificative neașteptate care trebuie analizate urgent în sensul prezentului regulament, Comisia întocmește un bilanț aprofundat pentru fiecare stat membru cu privire la care consideră că poate fi afectat sau că poate fi în pericol de a fi afectat de dezechilibre.

Bilanțul aprofundat se bazează pe o analiză detaliată a circumstanțelor cu specific național, inclusiv a diferitelor poziții de plecare ale statelor membre; acesta analizează o gamă largă de variabile economice și implică utilizarea unor instrumente analitice și a unor informații calitative cu specific național. Bilanțul ține cont de particularitățile naționale în ceea ce privește relațiile cu patronatul și dialogul social.

De asemenea, Comisia ține seama în mod corespunzător și de orice alte informații pe care statul membru în cauză le consideră relevante și pe care acesta le-a transmis Comisiei.

Întocmirea bilanțului de către Comisie este coroborată cu misiunile de supraveghere din statul membru vizat, în conformitate cu articolul 13.

(2)   În cadrul bilanțului aprofundat al Comisiei se evaluează dacă statul membru vizat se confruntă sau nu cu dezechilibre și dacă dezechilibrele respective constituie sau nu dezechilibre excesive. Bilanțul aprofundat analizează originea dezechilibrelor detectate în contextul circumstanțelor economice predominante, inclusiv conexiunile profunde de natură comercială și financiară dintre statele membre, precum și efectele colaterale ale politicilor economice naționale. Bilanțul aprofundat analizează evoluțiile relevante legate de strategia Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă. Acesta examinează și relevanța evoluțiilor economice din Uniune și din zona euro în ansamblu. Bilanțul aprofundat ia în considerare, în special, următoarele aspecte:

(a)

după caz, recomandările sau invitațiile Consiliului adresate statelor membre vizate de bilanț, adoptate în conformitate cu articolele 121, 126 și 148 din TFUE și în temeiul articolelor 6, 7, 8 și 10 din prezentul regulament;

(b)

intențiile de politică ale statului membru vizat de bilanț, astfel cum sunt reflectate în programele naționale de reformă și, după caz, în programul de stabilitate sau de convergență;

(c)

orice avertismente sau recomandări din partea CERS cu privire la riscurile sistemice abordate sau care sunt relevante pentru statul membru vizat de bilanț. Se respectă regimul de confidențialitate al CERS.

(3)   Comisia informează Parlamentul European și Consiliul în legătură cu rezultatele bilanțului aprofundat și dă publicității respectivul bilanț.

Articolul 6

Măsuri preventive

(1)   În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5, Comisia consideră că un stat membru se confruntă cu dezechilibre, aceasta informează Parlamentul European, Consiliul și Eurogrupul în legătură cu acest lucru. La recomandarea Comisiei, Consiliul poate adresa recomandările necesare statelor membre vizate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 121 alineatul (2) din TFUE.

(2)   Consiliul informează Parlamentul European cu privire la această recomandare și dă publicității respectiva recomandare.

(3)   Recomandările Consiliului și cele ale Comisiei respectă pe deplin articolul 152 din TFUE și iau în considerare articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(4)   Consiliul reexaminează anual respectiva recomandare în contextul Semestrului European și poate să o adapteze dacă este cazul în conformitate cu alineatul (1).

CAPITOLUL III

PROCEDURA DE DEZECHILIBRU EXCESIV

Articolul 7

Declanșarea procedurii de dezechilibru excesiv

(1)   În cazul în care, pe baza bilanțului aprofundat menționat la articolul 5, Comisia consideră că statul membru vizat se confruntă cu dezechilibre excesive, aceasta informează Parlamentul European, Consiliul și Eurogrupul în legătură cu acest lucru.

Comisia informează, de asemenea, autoritățile europene de supraveghere competente și CERS. CERS este invitat să adopte măsurile pe care le consideră necesare.

(2)   La recomandarea Comisiei, Consiliul poate adopta o recomandare, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE, prin care constată existența unui dezechilibru excesiv și recomandând statului membru în cauză să întreprindă măsuri corective.

Recomandarea Consiliului determină natura și implicațiile dezechilibrelor și precizează un set de recomandări de politică care trebuiesc urmate, precum și termenul până la care statul membru vizat trebuie să transmită un plan de măsuri corective. Consiliul poate da publicității recomandarea respectivă, în conformitate cu articolul 121 alineatul (4) din TFUE.

Articolul 8

Planul de măsuri corective

(1)   Orice stat membru pentru care se declanșează o procedură de dezechilibru excesiv prezintă un plan de măsuri corective Consiliului și Comisiei până la termenul stabilit în recomandarea Consiliului și pe baza acestei recomandări, conform articolului 7 alineatul (2). Planul de măsuri corective prezintă măsurile de politică specifice pe care statul membru le-a pus în aplicare sau pe care intenționează să le pună în aplicare și include un calendar pentru punerea acestora în aplicare. Planul de măsuri corective ține seama de impactul economic și social al acestor măsuri de politică și respectă orientările generale ale politicilor economice și liniile directoare referitoare la ocuparea forței de muncă.

(2)   În termen de două luni de la prezentarea unui plan de măsuri corective și pe baza unui raport al Comisiei, Consiliul evaluează planul prezentat. Dacă, în baza raportului Comisiei, Consiliul consideră planul de măsuri corective ca fiind suficient, aprobă planul respectiv prin intermediul unei recomandări în care menționează măsurile specifice necesare și termenele pentru adoptarea acestora și stabilește un calendar pentru supraveghere, acordând o atenție deosebită canalelor de transmitere și recunoscând că poate exista un decalaj important între momentul adoptării măsurilor corective și soluționarea efectivă a dezechilibrelor.

(3)   Dacă, pe baza recomandării Comisiei, Consiliul consideră insuficiente măsurile întreprinse sau preconizate în planul de măsuri corective sau calendarul,acesta adoptă o recomandare adresată statului membru respectiv de a transmite un nou plan de măsuri corective, în termen de două luni ca regulă generală. Consiliul analizează noul plan de măsuri corective în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul articol.

(4)   Planul de măsuri corective, raportul Comisiei și recomandarea Consiliului menționate la alineatele (2) și (3) sunt date publicității.

Articolul 9

Monitorizarea măsurilor corective

(1)   Comisia monitorizează punerea în aplicare a recomandării Consiliului adoptată în temeiul articolului 8 alineatul (2). În acest scop, statul membru prezintă, periodic, Consiliului și Comisiei, rapoarte de activitate; frecvența acestora se stabilește de către Consiliu în recomandarea menționată la articolul 8 alineatul (2).

(2)   Consiliul dă publicității rapoartele de activitate referitoare la statele membre.

(3)   Comisia poate efectua misiuni de supraveghere consolidată în statul membru vizat pentru a monitoriza implementarea planului de măsuri corective, în cooperare cu BCE în cazul în care misiunile vizează state membre a căror monedă este euro sau state membre care participă la MCS II. Comisia asigură, după caz, implicarea în dialog a partenerilor sociali și a altor părți interesate de la nivel național în cursul misiunilor respective.

(4)   În eventualitatea unei schimbări majore semnificative a circumstanțelor economice, Consiliul poate modifica, pe baza unei recomandări a Comisiei, recomandările adoptate în temeiul articolului 8 alineatul (2), în conformitate cu procedura prevăzută la același articol. După caz, Consiliul invită statul membru vizat să prezinte un plan revizuit de măsuri corective și evaluează planul de măsuri corective revizuit în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.

Articolul 10

Evaluarea măsurilor corective

(1)   Pe baza unui raport din partea Comisiei, Consiliul evaluează dacă statul membru vizat a întreprins măsurile corective recomandate, respectând recomandarea emisă de Consiliu în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(2)   Comisia dă publicității raportul său.

(3)   Consiliul realizează evaluarea menționată în termenul stabilit în recomandările adoptate de Consiliu în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

(4)   În cazul în care consideră că statul membru nu a întreprins măsurile corective recomandate, Consiliul adoptă, pe baza unei recomandări a Comisiei, o decizie prin care constată nerespectarea recomandărilor anterioare împreună cu o recomandare în care stabilește noi termene pentru întreprinderea măsurilor corective. În acest caz Consiliul informează Consiliul European și dă publicității concluziile misiunilor de supraveghere menționate la articolul 9 alineatul (3).

Recomandarea Comisiei prin care constată nerespectarea recomandărilor anterioare este considerată adoptată de către Consiliu, în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate calificată, să respingă recomandarea în termen de zece zile de la adoptarea acesteia de către Comisie. Statul membru vizat poate solicita convocarea unei reuniuni a Consiliului în termenul respectiv pentru a se vota asupra deciziei.

(5)   Dacă, în baza raportului Comisiei, Consiliul consideră că statul membru a întreprins măsurile corective recomandate în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), se consideră că procedura de dezechilibru excesiv își urmează cursul și este suspendată Cu toate acestea monitorizarea continuă în conformitate cu calendarul prevăzut în recomandările adoptate în temeiul articolului 8 alineatul (2). Consiliul dă publicității motivele pentru care a decis să suspende procedura și să recunoască măsurile corective de politică întreprinse de statul membru.

Articolul 11

Închiderea procedurii de dezechilibru excesiv

Pe baza unei recomandări din partea Comisiei, Consiliul abrogă recomandările emise în temeiul articolelor 7, 8 și 10, de îndată ce consideră că statul membru vizat nu se mai confruntă cu dezechilibre excesive, astfel cum se subliniază în recomandarea menționată la articolul 7 alineatul (2). Consiliul dă publicității o declarație în acest sens.

Articolul 12

Votul în cadrul Consiliului

În ceea ce privește măsurile menționate la articolele 7-11, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Misiuni de supraveghere

(1)   Comisia asigură un dialog permanent cu autoritățile din statele membre în conformitate cu obiectivele prezentului regulament. În acest sens, Comisia desfășoară misiuni pentru a evalua situația economică din statul membru și pentru a identifica riscurile sau dificultățile legate de atingerea obiectivelor prezentului regulament.

(2)   Comisia poate întreprinde misiuni de supraveghere consolidată în cazul statelor membre vizate de o recomandare privind existența unui dezechilibru excesiv în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), în vederea monitorizării la fața locului.

(3)   În cazul în care statul membru vizat este un stat membru a cărui monedă este euro sau care participă la MCS II, Comisia poate invita, dacă este cazul, reprezentanți ai Băncii Centrale Europene să participe la misiunile de supraveghere.

(4)   Comisia prezintă Consiliului un raport privind rezultatul misiunilor menționate la alineatul (2) și poate decide, după caz, să dea publicității constatările sale.

(5)   În cazul în care organizează misiuni menționate la alineatul (2), Comisia transmite constatările sale provizorii statelor membre în cauză, care pot formula observații.

Articolul 14

Dialogul economic

(1)   Pentru a consolida dialogul între instituțiile relevante ale Uniunii, în special între Parlamentul European, Consiliu și Comisie, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilizare, comisia competentă din cadrul Parlamentului European poate invita Comisia, pe președintele Consiliului și, după caz, pe președintele Consiliului European sau pe Președintele Eurogrupului să se prezinte în fața sa pentru a discuta:

(a)

informațiile transmise de Consiliu cu privire la orientările generale de politică economică în conformitate cu articolul 121 alineatul (2) din TFUE;

(b)

orientările generale adresate statelor membre emise de Comisie la începutul ciclului anual de supraveghere;

(c)

concluziile Consiliului European cu privire la orientările de politică economică în contextul semestrului european;

(d)

rezultatele supravegherii multilaterale desfășurate în conformitate cu prezentul regulament;

(e)

concluziile Consiliului European cu privire la orientările privind supravegherea multilaterală și rezultatele acesteia;

(f)

revizuirea desfășurării supravegherii multilaterale la sfârșitul Semestrului European;

(g)

recomandările adoptate în temeiul articolului 7 alineatul (2), al articolului 8 alineatul (2) și al articolului 10 alineatul (4) din prezentul regulament;

(2)   Comisia competentă a Parlamentului European poate da posibilitatea statului membru vizat de recomandarea sau decizia adoptată de Consiliu în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (4) să participe la un schimb de opinii.

(3)   Consiliul și Comisia informează periodic Parlamentul European cu privire la rezultatele aplicării prezentului regulament.

Articolul 15

Raportare anuală

Comisia raportează anual Parlamentului European și Consiliului, în contextul Semestrului European, cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv actualizarea tabloului de bord menționat la articolul 4 și prezintă acestora constatările sale.

Articolul 16

Reexaminare

(1)   Până la 14 decembrie 2014 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia reexaminează aplicarea prezentului regulament și publică un raport în acest sens.

Respectivele rapoarte evaluează, printre altele:

(a)

eficacitatea regulamentului;

(b)

progresele înregistrate în asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, în conformitate cu TFUE.

După caz, respectivele rapoarte sunt însoțite, după caz, de o propunere în vederea modificării prezentului regulament.

(2)   Comisia transmite rapoartele menționate la alineatul (1) Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 17

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 noiembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150, 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218, 23.7.2011, p. 53.

(3)  Poziția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2011

(4)  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.

(5)  A se vedea pagina 8 din prezentul Jurnal Oficial.

(6)  A se vedea pagina 12 din prezentul Jurnal Oficial.


Top