EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1173

Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro

OJ L 306, 23.11.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 236 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1173/oj

23.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1173/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2011

privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Statelor membre a căror monedă este euro le revine responsabilitatea și au un interes deosebit să aplice politici economice care promovează buna funcționare a uniunii economice și monetare și să evite politicile care pun în pericol funcționarea acesteia.

(2)

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) permite adoptarea unor măsuri specifice în zona euro, în plus față de cele aplicabile tuturor statelor membre, în vederea asigurării unei bune funcționări a uniunii economice și monetare.

(3)

Experiența acumulată în prima decadă a uniunii economice și monetare, precum și erorile comise în această perioadă au scos în evidență necesitatea consolidării guvernanței economice în Uniune, care ar trebui să se bazeze pe o asumare mai puternică la nivel național a normelor și a politicilor convenite de comun acord și pe un cadru consolidat la nivelul Uniunii de supraveghere a politicilor economice naționale.

(4)

Cadrul consolidat de guvernanță economică ar trebui să se bazeze pe diferite politici interconectate și coerente vizând creșterea economică și crearea de locuri de muncă durabile, în special pe o strategie a Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă, cu un accent deosebit pe dezvoltarea și consolidarea pieței interne, încurajarea comerțului internațional și a competitivității, un Semestru European pentru consolidarea coordonării politicilor economice și bugetare, un cadru eficace de prevenire și corectare a deficitelor publice excesive [Pactul de stabilitate și de creștere (PSC)], un cadru solid pentru prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, cerințe minime pentru cadrele bugetare naționale, o reglementare și o supraveghere mai stricte ale pieței financiare, inclusiv supravegherea macroprudențială asigurată de Comitetul european pentru risc sistemic.

(5)

PSC și cadrul complet de guvernanță economică ar trebui să completeze și să fie compatibile cu strategia Uniunii pentru creștere economică și locuri de muncă. Conexiunile dintre diferitele elemente nu ar trebui să justifice acordarea de derogări de la dispozițiile PSC.

(6)

Realizarea și menținerea unei piețe interne dinamice ar trebui considerate un element al funcționării corespunzătoare a uniunii economice și monetare.

(7)

Comisia ar trebui să aibă un rol mai puternic în cadrul procedurii de supraveghere consolidată în ceea ce privește evaluările care vizează un anumit stat membru, monitorizările, misiunile la fața locului, recomandările și avertismentele. În cazul în care adoptă decizii privind sancțiuni, rolul Consiliului ar trebui să fie limitat, iar în Consiliu ar trebui să fie aplicat votul cu majoritate calificată inversată.

(8)

Pentru a asigura un dialog permanent cu statele membre care urmăresc să realizeze obiectivele prezentului regulament, Comisia ar trebui să efectueze misiuni de supraveghere.

(9)

Comisia ar trebui să realizeze periodic o evaluare extinsă a sistemului de guvernanță economică, în special a eficacității și a adecvării sancțiunilor. Evaluările ar trebui să fie completate de propuneri pertinente, dacă este necesar.

(10)

La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia ar trebui să țină seama de situația economică existentă la momentul respectiv în statele membre vizate.

(11)

Consolidarea guvernanței economice ar trebui să includă o implicare mai strânsă și mai promptă a Parlamentului European și a parlamentelor naționale.

(12)

Ar putea fi stabilit un dialog economic cu Parlamentul European, care să permită Comisiei să dea publicității analizele sale, iar Președintelui Consiliului, Comisiei și, după caz, Președintelui Consiliului European sau Președintelui Eurogrupului să le permită să se angajeze în discuții. O astfel de dezbatere publică ar putea permite desfășurarea unor discuții cu privire la efectele colaterale ale deciziilor naționale și exercitarea unei presiuni publice inter pares asupra participanților relevanți. Deși recunoaște că omologii Parlamentului European în cadrul acestui dialog sunt instituțiile relevante ale Uniunii și reprezentanții acestora, comisia competentă a Parlamentului European poate acorda unui stat membru vizat de o decizie adoptată de Consiliu în conformitate cu articolele 4, 5 și 6 din prezentul regulament să participe la un schimb de opinii. Participarea statelor membre este voluntară.

(13)

În vederea eficientizării aplicării supravegherii bugetare în zona euro se impun sancțiuni suplimentare. Respectivele sancțiuni ar trebui să consolideze credibilitatea cadrului de supraveghere bugetară din Uniune.

(14)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să asigure mecanisme echitabile, tempestive, progresive și eficace de asigurare a respectării componentei preventive și a componentei corective din PSC, și în special a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (4) și a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (5), în cazurile în care respectarea disciplinei bugetare este examinată pe baza criteriului deficitului public și a criteriului datoriei publice.

(15)

Sancțiunile aplicabile în temeiul prezentului regulament și în cadrul componentei preventive a PSC statelor membre a căror monedă este euro ar trebui să stimuleze statele membre să realizeze ajustarea la obiectivul bugetar pe termen mediu și menținerea acestuia.

(16)

Pentru a descuraja prezentarea, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, a unor date eronate privind deficitul public și datoria publică, aceste date reprezentând un factor esențial pentru coordonarea politicilor economice în Uniune, statelor membre responsabile ar trebui să li se aplice amenzi.

(17)

Pentru a completa regulile privind calcularea amenzilor aplicabile în cazul manipulării datelor statistice, precum și normele privind procedurile care trebuie urmate de Comisie în vederea anchetării unor astfel de acțiuni, Comisiei ar trebui să i se delege, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, competența de a adopta acte în care să se precizeze criterii detaliate de stabilire a cuantumului amenzilor și de desfășurare a anchetelor Comisiei. Este deosebit de important ca, în cadrul activității sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează actele delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(18)

În cadrul componentei preventive a PSC, ajustarea la obiectivul bugetar pe termen mediu și respectarea acestuia ar trebui asigurată printr-o obligație impusă unui stat membru a cărui monedă este euro și a cărui consolidare bugetară nu progresează în mod satisfăcător, de a constitui cu caracter temporar un depozit purtător de dobândă. În această situație s-ar găsi un stat membru, inclusiv un stat membru cu un deficit inferior valorii de referință de 3 % din produsul intern brut (PIB), care deviază semnificativ de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la traiectoria de ajustare adecvată pentru atingerea respectivului obiectiv și nu reușește să corecteze devierea.

(19)

Depozitul purtător de dobândă impus ar trebui să fie returnat statului membru vizat, împreună cu dobânda acumulată, de îndată ce Consiliul a constatat încetarea situației care a dat naștere obligației de a constitui depozitul respectiv.

(20)

În cadrul componentei corective a PSC, sancțiunile aplicabile statele membre a căror monedă este euro ar trebui să ia forma unei obligații de a constitui un depozit nepurtător de dobândă legat de o decizie a Consiliului prin care se determină existența unui deficit excesiv, în cazul în care constituirea unui depozit purtător de dobândă a fost deja impusă statului membru vizat în cadrul componentei preventive a PSC sau, în cazuri de nerespectare deosebit de gravă a obligațiilor de politică bugetară stabilite în cadrul PSC, ori a unei obligații de a plăti o amendă dacă nu se respectă recomandarea Consiliului de a corecta deficitul public excesiv.

(21)

Pentru a evita aplicarea retroactivă a sancțiunilor din cadrul componentei preventive a PSC prevăzute de prezentul regulament, respectivele sancțiuni ar trebui să se aplice, în orice caz, numai în legătură cu deciziile relevante adoptate de Consiliu în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1466/97 după intrarea în vigoare a prezentului regulament. În mod similar, pentru a evita aplicarea retroactivă a sancțiunilor din cadrul componentei corective a PSC prevăzute de prezentul regulament, respectivele măsuri ar trebui să se aplice numai în legătură cu recomandările și deciziile relevante privind corectarea unui deficit public excesiv adoptate de Consiliu după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(22)

Valoarea depozitului purtător de dobândă, cea a depozitului nepurtător de dobândă și cea a amenzilor prevăzute în prezentul regulament ar trebui stabilite astfel încât să permită un sistem progresiv echitabil al sancțiunilor în cadrul componentei preventive și al celei corective a PSC și să motiveze suficient statele membre a căror monedă este euro să respecte cadrul bugetar al Uniunii. Amenzile impuse în temeiul articolului 126 alineatul (11) din TFUE și în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 se compun dintr-o componentă fixă egală cu 0,2 % din PIB și o componentă variabilă. Astfel, se asigură un grad progresiv al sancțiunilor și tratamentul echitabil al statelor membre dacă depozitul purtător de dobândă, depozitul nepurtător de dobândă și amenda prevăzute în prezentul regulament sunt egale cu 0,2 % din PIB adică cu valoarea componentei fixe a amenzii impuse în temeiul articolului 126 alineatul (11) din TFUE.

(23)

Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce sau de a anula sancțiunile impuse statelor membre a căror monedă este euro pe baza unei recomandări a Comisiei formulate în urma unei cereri motivate a statului membru vizat. În cadrul componentei corective a PSC, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a recomanda reducerea valorii sancțiunii sau anularea acesteia în circumstanțe economice excepționale.

(24)

Depozitul nepurtător de dobândă ar trebui eliberat după corectarea deficitului excesiv, în timp ce dobânda generată de acesta și amenzile colectate ar trebui să fie alocate mecanismelor de stabilitate pentru furnizarea de asistență financiară create de statele membre a căror monedă este euro în vederea garantării stabilității zonei euro în ansamblu.

(25)

Competența de a adopta decizii individuale de aplicare a sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament ar trebui să revină Consiliului. În cadrul procesului de coordonare a politicilor economice ale statelor membre desfășurat de Consiliu conform articolului 121 alineatul (1) din TFUE, respectivele decizii individuale reprezintă o continuare inerentă a măsurilor adoptate de Consiliu în conformitate cu articolele 121 și 126 din TFUE și cu Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

(26)

Deoarece prezentul regulament prevede norme generale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 și a Regulamentului (CE) nr. 1467/97, se impune adoptarea sa în conformitate cu procedura legislativă ordinară menționată la articolul 121 alineatul (6) din TFUE.

(27)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume realizarea unui sistem de sancțiuni în vederea consolidării aplicării componentelor preventivă și corectivă ale PSC în zona euro, nu poate fi realizat în mod satisfăcător la nivelul statelor membre, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT

Articolul 1

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

(1)   Prezentul regulament stabilește un sistem de sancțiuni în vederea consolidării aplicării componentei preventive și a componentei corective a Pactului de stabilitate și de creștere în zona euro.

(2)   Prezentul regulament se aplică statelor membre a căror monedă este euro.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere” înseamnă sistemul de supraveghere multilaterală organizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1466/97;

2.

„componenta corectivă a Pactului de stabilitate și de creștere”înseamnă procedura de evitare a deficitului excesiv al statelor membre reglementată de articolul 126 din TFUE și de Regulamentul (CE) nr. 1467/97;

3.

„circumstanțe economice excepționale” înseamnă circumstanțe în care un deficit public excesiv care depășește valoarea de referință este considerat excepțional în sensul articolului 126 alineatul (2) litera (a) a doua liniuță din TFUE și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1467/97.

CAPITOLUL II

DIALOGUL ECONOMIC

Articolul 3

Dialogul economic

Pentru a consolida dialogul dintre instituțiile Uniunii, în special dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie, precum și pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilizare, comisia competentă a Parlamentului European poate invita președintele Consiliului, Comisia și, după caz, președintele Consiliului European sau Președintele Eurogrupului să se prezinte în fața sa pentru a discuta deciziile adoptate în temeiul articolelor 4, 5 și 6 din prezentul regulament.

Comisia competentă a Parlamentului European poate da posibilitatea statului membru vizat de deciziile în cauză să participe la un schimb de opinii.

CAPITOLUL III

SANCȚIUNI ÎN CADRUL COMPONENTEI PREVENTIVE A PACTULUI DE STABILITATE ȘI DE CREȘTERE

Articolul 4

Depozite purtătoare de dobândă

(1)   În cazul în care Consiliul adoptă o decizie prin care determină faptul că un stat membru nu a luat măsuri în urma recomandării Consiliului menționate la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, Comisia recomandă Consiliului, în termen de 20 de zile de la adoptarea deciziei Consiliului, să solicite printr-o nouă decizie, constituirea de către statul membru respectiv a unui depozit purtător de dobândă în favoarea Comisiei până la concurența a 0,2 % din valoarea PIB-ului său în anul precedent.

(2)   Se consideră că decizia prin care se solicită constituirea depozitului este adoptată de către Consiliu, în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate calificată, să respingă recomandarea Comisiei în termen de 10 zile de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica recomandarea Comisiei și poate adopta textul modificat ca decizie a Consiliului.

(4)   La cererea motivată a statului membru în cauză, adresată Comisiei în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei Consiliului care constată faptul că un stat membru nu a luat măsuri, menționată la alineatul (1) Comisia poate recomanda Consiliului să reducă valoarea depozitului purtător de dobândă sau să îl anuleze.

(5)   Depozitul purtător de dobândă poartă o dobândă a cărei rată reflectă riscul de credit al Comisiei și perioada de investiții vizată.

(6)   Dacă situația care a determinat adoptarea recomandării Consiliului menționată la articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1466/97, nu mai există, Consiliul, în baza unei recomandări ulterioare a Comisiei, decide returnarea depozitului și a dobânzii acumulate statului membru în cauză. Consiliul poate modifica recomandarea ulterioară a Comisiei, hotărând cu majoritate calificată.

CAPITOLUL IV

SANCȚIUNI ÎN CADRUL COMPONENTEI CORECTIVE A PACTULUI DE STABILITATE ȘI DE CREȘTERE

Articolul 5

Depozite nepurtătoare de dobândă

(1)   În cazul în care, hotărând în temeiul articolului 126 alineatul (6) din TFUE, Consiliul constată existența unui deficit excesiv într-un stat membru care a constituit un depozit purtător de dobândă în favoarea Comisiei în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament sau, în cazul în care a constatat o nerespectare deosebit de gravă a obligațiilor de politică bugetară stabilite în PSC, Comisia recomandă Consiliului, în termen de 20 de zile de la adoptarea deciziei Consiliului, să impună statului membru respectiv, printr-o decizie ulterioară, constituirea unui depozit nepurtător de dobândă în favoarea Comisiei, până la concurența a 0,2 % din valoarea PIB-ului său în anul precedent.

(2)   Se consideră că decizia prin care se solicită constituirea depozitului este adoptată de către Consiliu, în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate calificată, să respingă recomandarea Comisiei în termen de 10 zile de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica recomandarea Comisiei și poate adopta textul modificat ca decizie a Consiliului.

(4)   În circumstanțe economice excepționale sau la cererea motivată a statului membru în cauză, adresată Comisiei în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei Consiliului în temeiul articolului 126 alineatul (6) din TFUE, menționată la alineatul (1), Comisia poate recomanda Consiliului să reducă valoarea depozitului nepurtător de dobândă sau să îl anuleze.

(5)   Depozitul se constituie în favoarea Comisiei. Dacă statul membru a constituit în favoarea Comisiei un depozit purtător de dobândă în conformitate cu articolul 4, respectivul depozit purtător de dobândă se convertește într-un depozit nepurtător de dobândă.

Dacă valoarea depozitului purtător de dobândă constituit anterior în conformitate cu articolul 4 depășește valoarea depozitului nepurtător de dobândă care trebuie constituit în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, diferența pozitivă se returnează statului membru.

Dacă valoarea depozitului nepurtător de dobândă depășește valoarea depozitului purtător de dobândă constituit în conformitate cu articolul 4 și a dobânzii generate de acesta, statul membru acoperă diferența la data constituirii depozitului nepurtător de dobândă.

Articolul 6

Amenzi

(1)   În cazul în care, hotărând în temeiul articolului 126 alineatul (8) din TFUE, Consiliul decide faptul că un stat membru nu a luat măsuri efective pentru a-și corecta deficitul excesiv, Comisia, în termen de 20 de zile de la respectiva decizie, recomandă Consiliului să aplice printr-o nouă decizie o amendă în cuantum de până la 0,2 % din valoarea PIB-ului respectivului stat membru în anul precedent.

(2)   Se consideră că decizia prin care se impune amenda este adoptată de către Consiliu, în cazul în care acesta nu decide, cu majoritate calificată, să respingă recomandarea Comisiei în termen de 10 zile de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3)   Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica recomandarea Comisiei și poate adopta textul modificat ca decizie a Consiliului.

(4)   În circumstanțe economice excepționale sau la cererea motivată a statului membru în cauză, adresată Comisiei în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei Consiliului în temeiul articolului 126 alineatul (8) din TFUE, menționată la alineatul (1), Comisia poate recomanda Consiliului să reducă valoarea amenzii sau să o anuleze.

(5)   Dacă statul membru a constituit în favoarea Comisiei un depozit nepurtător de dobândă în conformitate cu articolul 5, depozitul nepurtător de dobândă se convertește în amendă.

Dacă valoarea depozitului nepurtător de dobândă constituit în conformitate cu articolul 5 depășește valoarea amenzii, diferența pozitivă se returnează statului membru.

Dacă valoarea amenzii impuse depășește valoare depozitului nepurtător de dobândă constituit în conformitate cu articolul 5sau dacă nu a fost constituit anterior un depozit nepurtător de dobândă, statul membru acoperă diferența la data achitării amenzii.

Articolul 7

Returnarea depozitelor nepurtătoare de dobândă

În cazul în care Consiliul, hotărând în conformitate cu articolul 126 alineatul (12) din TFUE, decide să abroge unele sau toate deciziilor sale, depozitele nepurtătoare de dobândă constituite în favoarea Comisiei se returnează statului membru în cauză.

CAPITOLUL V

SANCȚIONAREA ACTELOR DE MANIPULARE A DATELOR STATISTICE

Articolul 8

Sancționarea actelor de manipulare a datelor statistice

(1)   Pe baza unei recomandări a Comisiei, Consiliul poate decide aplicarea unei amenzi unui stat membru care, în mod intenționat sau dintr-o gravă neglijență, prezintă date eronate privind deficitul și datoria care sunt pertinente pentru aplicarea articolului 121 sau 126 din TFUE, ori pentru aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat la TUE și la TFUE.

(2)   Amenda menționată la alineatul (1) este eficace, disuasivă și proporțională cu natura, gravitatea și durata încălcării. Cuantumul amenzii nu depășește 0,2 % din valoarea PIB-ului respectivului stat membru.

(3)   Comisia poate întreprinde toate anchete necesare pentru a constata prezentarea unor date eronate menționată la alineatul (1). Comisia poate decide să demareze o anchetă în cazul în care constată că există indicii serioase privind existența unor fapte care pot să constituie o astfel de prezentare a unor date eronate. Comisia anchetează presupusa prezentare a unor date eronate ținând seama de eventualele observații prezentate de statul membru în cauză. În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, Comisia poate solicita statului membru să prezinte informații, poate efectua inspecții la fața locului și poate avea acces la conturile tuturor entităților guvernamentale de la nivel central, de stat și local, precum și la conturile de asigurări sociale. În cazul în care legislația statului membru în cauză impune aceasta, Comisia solicită autorizarea unei autorități judiciare înainte de demararea unei inspecții la fața locului.

După finalizarea anchetei sale și înainte de a prezenta Consiliului orice propunere, Comisia acordă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere asupra chestiunii care face obiectul anchetei. Comisia își fundamentează propunerea prezentată Consiliului exclusiv pe faptele cu privire la care statul membru în cauză a avut posibilitatea să își expună observațiile.

În cursul anchetei, Comisia va respecta pe deplin dreptul la apărare ale statului în cauză.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 în ceea ce privește:

(a)

criteriile detaliate pentru calcularea cuantumului amenzii menționate la alineatul (1);

(b)

normele detaliate privind procedura de desfășurare a anchetelor menționate la alineatul (3), măsurile conexe și raportarea cu privire la anchete;

(c)

normele de procedură detaliate al căror scop este garantarea dreptului la apărare, de acces la dosar, la reprezentare juridică, la confidențialitate, și dispozițiile privind momentul aplicării și colectarea amenzii menționate la alineatul (1).

(5)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența deplină de a reexamina deciziile prin care Consiliul impune amenzi în temeiul alineatului (1). Aceasta poate anula, reduce sau majora amenda impusă.

CAPITOLUL VI

NATURA ADMINISTRATIVĂ A SANCȚIUNILOR ȘI REPARTIZAREA DOBÂNZII ȘI A AMENZILOR

Articolul 9

Natura administrativă a sancțiunilor

Sancțiunile impuse în temeiul articolelor 4-8 sunt de natură administrativă.

Articolul 10

Repartizarea dobânzilor și amenzilor

Dobânzile acumulate la depozitele constituite în favoarea Comisie în conformitate cu articolul 5 și amenzile colectate în conformitate cu articolele 6 și 8 constituie alte venituri, menționate la articolul 311 din TFUE, și se alocă Fondului european de stabilitate financiară. La data constituirii de către statele membre a căror monedă este euro altui mecanism de stabilitate pentru furnizarea de asistență financiară în vederea asigurării stabilității zonei euro în ansamblu, dobânzile și amenzile se alocă mecanismului respectiv.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 11

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani de la 13 decembrie 2011. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12

Votul în cadrul Consiliului

(1)   În cazul măsurilor menționate la articolele 4, 5, 6 și 8, votează numai acei membri ai Consiliului care reprezintă state membre a căror monedă este euro, iar Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.

(2)   Majoritatea calificată a membrilor Consiliului menționați la alineatul (1) se determină în conformitate cu articolul 238 alineatul (3) litera (b) din TFUE.

Articolul 13

Revizuirea

(1)   Până la 14 decembrie 2014 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia publică un raport privind aplicarea prezentului regulament.

Raportul evaluează, printre altele:

(a)

eficacitatea prezentului regulament, inclusiv posibilitatea de a permite Consiliului și Comisiei să întreprindă măsuri pentru a aborda situații ce riscă să pună în pericol buna funcționare a uniunii monetare;

(b)

progresele înregistrate în asigurarea unei coordonări mai strânse a politicilor economice și a unei convergențe durabile a performanțelor economice ale statelor membre, în conformitate cu TFUE.

(2)   Raportul este însoțit, după caz, de o propunere de modificare a prezentului regulament.

(3)   Raportul este transmis Parlamentului European și Consiliului.

(4)   Până la sfârșitul anului 2011, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la posibilitatea introducerii unor titluri de valoare europene.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Strasbourg, 16 noiembrie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

W. SZCZUKA


(1)  JO C 150, 20.5.2011, p. 1.

(2)  JO C 218, 23.7.2011, p. 1.

(3)  Poziția Parlamentului European din 28 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 8 noiembrie 2011.

(4)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(5)  JO L 209, 2.8.1997, p. 6.


Top