EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0651

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 651/2011 al Comisiei din 5 iulie 2011 de adoptare a regulamentului de procedură al cadrului de cooperare permanentă stabilit de statele membre în cooperare cu Comisia, în temeiul articolului 10 din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 177, 6.7.2011, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 101 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/651/oj

6.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 177/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 651/2011 AL COMISIEI

din 5 iulie 2011

de adoptare a regulamentului de procedură al cadrului de cooperare permanentă stabilit de statele membre în cooperare cu Comisia, în temeiul articolului 10 din Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2009/18/CE, statele membre trebuie să stabilească, în strânsă colaborare cu Comisia, un cadru de cooperare permanentă care să permită organelor lor de anchetă să coopereze între ele, în măsura necesară atingerii obiectivului directivei respective.

(2)

În conformitate cu Directiva 2009/18/CE, Comisia trebuie să adopte regulamentul de procedură al acestui cadru de cooperare permanentă.

(3)

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă a acceptat, printr-o scrisoare trimisă de directorul său executiv serviciilor Comisiei Europene la 20 decembrie 2010, să asigure secretariatul cadrului de cooperare permanentă și să finanțeze cel puțin o reuniune pe an.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de procedură al cadrului de cooperare permanentă și modalitățile de organizare impuse de acesta, menționate la articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2009/18/CE, sunt definite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iulie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 131, 28.5.2009, p. 114.


ANEXĂ

Cadrul de cooperare permanentă pentru investigarea accidentelor din sectorul transportului maritim

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ ȘI MODALITĂȚILE DE ORGANIZARE ALE CADRULUI DE COOPERARE PERMANENTĂ, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 10 DIN DIRECTIVA 2009/18/CE

Articolul 1

Obiective

(1)   Obiectivul cadrului de cooperare permanentă pentru investigarea accidentelor din sectorul transportului maritim, stabilit de statele membre în strânsă cooperare cu Comisia, denumit în continuare „CCP”, este de a oferi o platformă operațională care să permită organelor de anchetă ale statelor membre să coopereze, în conformitate cu articolul 10 din Directiva 2009/18/CE.

(2)   De asemenea, prin îndeplinirea obiectivului său, în conformitate cu alineatul (1) de mai sus, CCP oferă Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) un mijloc de a facilita cooperarea, în conformitate cu articolul 2 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

(3)   Membrii CCP elaborează periodic un program de lucru care să prevadă prioritățile și obiectivele specifice legate de obiectivele generale menționate mai sus.

Articolul 2

Participarea la CCP

(1)   Fiecare stat membru care dispune de un organ de anchetă desemnează în mod corespunzător un reprezentant al organului respectiv, în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2009/18/CE, ca membru al CCP (acești reprezentanți sunt denumiți în continuare „membrii”). În conformitate cu programul de lucru și cu agenda reuniunilor CCP, membrii sunt autorizați să discute, să aprobe și să voteze cele mai bune modalități de cooperare, în conformitate cu articolul 10 din directivă. Numai membrii au drept de vot.

(2)   Atunci când are un interes substanțial, Comisia Europeană, denumită în continuare „Comisia”, poate numi reprezentanți care să participe la toate reuniunile sau la alte activități ale CCP.

(3)   Următoarele țări au dreptul de a desemna câte un reprezentant care să participe la CCP în calitate de observator (acești reprezentanți sunt denumiți în continuare „observatorii”):

țările SEE, care desemnează în mod corespunzător câte un reprezentant al organelor lor de anchetă relevante;

statele membre care dispun de un singur punct central independent, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2009/18/CE.

Observatorii primesc documentele reuniunilor și pot să prezinte propuneri și să participe la discuții.

(4)   Membrii și observatorii pot să propună CCP orice puncte de adăugat pe ordinea de zi, precum și orice propuneri și prezentări pe care doresc să le supună dezbaterii.

(5)   EMSA asigură activitatea de secretariat a CCP.

(6)   Statele membre, Comisia Europeană și țările SEE relevante desemnează numai câte un singur reprezentant și notifică secretariatului această desemnare, precum și eventualele modificări.

(7)   Membrii, Comisia și observatorii pot fi însoțiți și de alte persoane, sub rezerva acordului din partea președintelui CCP. Atunci când este necesar, cererile de reprezentanți suplimentari trebuie transmise secretariatului și confirmate de acesta.

Articolul 3

Participarea Comisiei

(1)   Comisia poate să participe la discuții, poate să propună puncte pe ordinea de zi, propuneri și prezentări, în cadrul reuniunilor CCP sau al oricăror activități ale CCP.

(2)   În caz de necesitate, Comisia poate adresa CCP orice întrebare conexă în materie de siguranță maritimă.

(3)   Comisia poate solicita CCP să furnizeze informații și asistență cu privire la aspecte legate de cooperarea în cadrul investigării accidentelor și să o consilieze cu privire la chestiunile de implementare și de aplicare legate de cooperare, în măsura necesară pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei 2009/18/CE.

(4)   Comisia primește toate documentele CCP și rezultatele schimburilor de scrisori, în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament de procedură.

Articolul 4

Participarea terților

(1)   Dacă este fezabil și necesar, președintele poate, în strânsă cooperare cu secretariatul, să invite părți terțe, precum reprezentanți ai altor state și organizații sau persoane individuale, să participe la reuniunile CCP.

(2)   Sub rezerva unui acord prealabil cu EMSA și a fondurilor disponibile, EMSA poate rambursa cheltuielile de participare ale acestor terți, în conformitate cu normele agenției; în caz contrar, aceștia participă pe propria lor cheltuială. Secretariatul notifică în prealabil terților în cauză condițiile de participare.

Articolul 5

Președintele și vicepreședintele

(1)   Membrii aleg un președinte și un vicepreședinte din rândul lor, prin două sesiuni diferite de vot secret, organizate în cursul unei reuniuni. Președintele și vicepreședintele sunt aleși pentru o perioadă de doi ani și pot fi realeși pentru maximum două mandate consecutive. Președintele și vicepreședintele își exercită funcțiile până la alegerea succesorilor lor.

(2)   Președintele își exercită funcțiile în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 1. Pe parcursul reuniunilor, președintele acționează potrivit practicilor în vigoare. Președintele deschide și închide reuniunile, asigură respectarea ordinii de zi, oferă cuvântul vorbitorilor, se străduiește să realizeze un consens și sintetizează discuțiile și concluziile reuniunilor.

(3)   Vicepreședintele ia în mod automat locul președintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-și îndeplini sarcinile. Dacă atât președintele, cât și vicepreședintele sunt absenți sau se află în imposibilitatea de a participa la o reuniune, participanții la reuniune aleg un președinte ad hoc.

Articolul 6

Secretariatul

(1)   Secretariatul oferă asistență președintelui în ceea ce privește:

îndeplinirea sarcinilor care-i revin acestuia;

organizarea reuniunilor și a altor activități;

distribuirea tuturor documentelor relevante aferente reuniunilor și corespondenței.

(2)   Secretariatul poate să participe la discuțiile din cadrul CCP, să-și prezinte propriile propuneri, să propună puncte pe ordinea de zi și prezentări, în cadrul reuniunilor CCP sau pentru oricare alte activități ale CCP.

Articolul 7

Acord cu privire la cele mai bune modalități de cooperare

(1)   Activitatea din cadrul CCP se va concentra în principal asupra unui acord cu privire la cele mai bune modalități de cooperare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2009/18/CE. CCP trebuie să depună eforturi în vederea ajungerii la acordul cel mai larg cu putință.

(2)   Dacă președintele consideră că o propunere este gata pentru a fi votată, secretariatul prezintă propunerea respectivă în vederea definitivării.

(3)   Președintele depune eforturi pentru a ajunge la un consens asupra tuturor chestiunilor discutate; în caz contrat, deciziile se vor lua cu majoritate simplă.

(4)   Dacă nu se poate ajunge al un consens, membrii și observatorii cu opinii divergente au dreptul de a-și păstra poziția.

(5)   În numele președintelui, secretariatul:

se asigură că participanții la CCP beneficiază de expertiza și consilierea necesare;

facilitează elaborarea propunerilor de către participanții la CCP și formulează propriile propuneri, dacă este cazul;

facilitează elaborarea și evaluarea soluțiilor tehnice și operaționale comune.

Articolul 8

Reuniuni și subgrupuri

(1)   Reuniunile CCP sunt convocate de președinte cel puțin o dată pe an la sediul EMSA.

La inițiativa președintelui sau în urma unei cereri scrise, sprijinite de cel puțin o treime dintre membri, pot fi convocate reuniuni suplimentare.

(2)   Participanții la CCP pot crea subgrupuri care să discute, de preferință prin corespondență, chestiuni specifice pe care aceștia ar dori să le abordeze în cadrul CCP. Subgrupurile prezintă rapoarte CCP.

(3)   Cu excepția cazului în care participanții decid altfel, CCP și subgrupurile se reunesc la sediul EMSA.

(4)   EMSA rambursează cheltuielile efectuate de statele membrilor și de statele observatorilor cu ocazia reuniunii anuale menționate la alineatul (1), pentru un singur reprezentant desemnat să participe la reuniunea CCP, în conformitate cu normele agenției. Statele membrilor și statele observatorilor trebuie să suporte cheltuielile pentru însoțitorii reprezentanților.

(5)   Finanțarea reuniunilor, altele decât cele anuale menționate la alineatul (1) al prezentului articol, depinde de aprobarea prealabilă din partea EMSA și de disponibilitatea resurselor acesteia sau a altor fonduri.

Articolul 9

Documentele aferente reuniunilor

(1)   Cu cel puțin 28 de zile calendaristice înaintea reuniunii, secretariatul trimite membrilor, Comisiei și observatorilor invitația la reuniune și ordinea de zi provizorie a acesteia.

(2)   Secretariatul întocmește ordinea de zi provizorie sub responsabilitatea președintelui.

(3)   Înainte de distribuirea ordinii de zi, membrii, Comisia și observatorii trebuie să trimită președintelui și secretariatului documentele aferente reuniunii, în formatul prevăzut în apendice.

(4)   Cu cel puțin 14 de zile calendaristice înaintea reuniunii, secretariatul trimite membrilor, Comisiei și observatorilor documentele conexe și ordinea de zi.

(5)   Primul punct al reuniunii este aprobarea ordinii de zi.

(6)   În situații de urgență și/sau excepționale, președintele poate stabili alte termene decât cele prevăzute la alineatele (3) și (4). Dacă, în cursul reuniunii, se solicită discutarea unei alte chestiuni, președintele va decide dacă să introducă sau nu chestiunea respectivă pe ordinea de zi. În situații de urgență și/sau excepționale, documentele justificative pot fi prezentate oricând înaintea sau pe parcursul unei reuniuni.

Articolul 10

Lista de prezență

Cu ocazia fiecărei reuniuni, secretariatul întocmește o listă de prezență, care conține numele participanților, autoritatea publică din țara fiecăruia, precum și organizația sau organismul de care aparține fiecare.

Articolul 11

Confidențialitate

Discuțiile dintre participanții la CCP sunt confidențiale.

Articolul 12

Procesul-verbal și procesul-verbal sumar al reuniunilor

(1)   Sub responsabilitatea președintelui, secretariatul elaborează un proiect de proces-verbal care cuprinde principalele puncte ale reuniunii și îl distribuie membrilor, Comisiei și observatorilor.

(2)   În urma unui vot, membrii și/sau observatorii cu opinii divergente au dreptul de a solicita consemnarea poziției lor în procesul-verbal.

(3)   Secretariatul distribuie proiectul de proces-verbal în termen de 30 de zile calendaristice de la data reuniunii. Membrii, Comisia și observatorii pot trimite eventualele observații secretariatului în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de proces-verbal. Procesul-verbal se aprobă în mod oficial cu ocazia următoarei reuniuni.

(4)   Procesul-verbal aprobat reprezintă unicul raport oficial al reuniunii.

(5)   De asemenea, toate documentele tehnice justificative aprobate în cursul reuniunii pot fi anexate la procesul-verbal.

(6)   Secretariatul pune la dispoziția publicului un raport succint al reuniunii, pe care îl elaborează sub responsabilitatea președintelui. Acest raport sintetizează concluziile la care s-a ajuns în legătură cu fiecare punct de pe ordinea de zi.

Articolul 13

Corespondența

(1)   Corespondența oficială dintre participanți referitoare la CCP se adresează președintelui sau secretariatului.

(2)   Corespondența oficială adresată participanților se expediază la adresa pe care aceștia o furnizează în acest scop.

Articolul 14

Limba

Limba de lucru a CCP este limba engleză. Aceasta va fi utilizată cu ocazia prezentărilor, a discuțiilor și în materialele tipărite. Este posibil să nu se asigure servicii de traducere.

Articolul 15

Conflictul de interese

Orice persoană care participă la activitatea CCP anunță președintele și secretariatul în cazul în care intră într-un conflict de interese cu privire la o chestiune tratată de CCP.


(1)  JO L 208, 5.8.2002, p. 64.

Apendice

Formular recomandat de document aferent reuniunilor Cadrului de cooperare permanentă pentru investigarea accidentelor din sectorul transportului maritim

CCP …/…/…

Punct de pe ordinea de zi … Data prezentării

Lisabona, (data reuniunii)

Titlul documentului

Prezentat de…

Rezumat

Măsurile care se impun

Documente conexe

Introducere sau date fundamentale

Observație sau analiză

Măsura propusă


Top