Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0540

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 153, 11.6.2011, p. 1–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 006 P. 133 - 319

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj

11.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 540/2011 AL COMISIEI

din 25 mai 2011

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 78 alineatul (3),

după consultarea Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 substanțele active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (2) se consideră autorizate în temeiul respectivului regulament.

(2)

Prin urmare, pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, este necesară adoptarea unui regulament cuprinzând lista substanțelor active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE la data adoptării prezentului regulamentul,

(3)

În acest context, trebuie păstrat în vedere că, drept urmare a prevederilor articolului 83 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 care a abrogat Directiva 91/414/CEE, directivele care au inclus substanțele active din anexa I la Directiva 91/414/CEE au devenit caduce în măsura în care modifică directiva respectivă. Cu toate acestea, dispozițiile autonome ale acestor directive continuă să se aplice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Sustanțele active menționate în anexa la prezentul regulament se consideră autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 14 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANEXĂ

SUBSTANȚELE ACTIVE AUTORIZATE PENTRU UTILIZARE ÎN PRODUSELE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Dispoziții generale valabile pentru toate substanțele prezentate în lista din prezenta anexă:

pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 referitoare la fiecare substanță, se ține seama de concluziile raportului de examinare privind fiecare substanță, în special de apendicele I și II la acesta;

Statele membre pun la dispoziția tuturor celor interesați sau, la cerere, oferă pentru consultare toate rapoartele de examinare [cu excepția informațiilor confidențiale în sensul articolului 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009].

Număr

Denumire comună, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Data autorizării

Expirarea autorizării

Dispoziții specifice

1

Imazalil

Nr. CAS 73790-28-0, 35554-44-0

Nr. CIPAC 335

(±)-1-(β-aliloxi-2,4-diclorofeniletil)imidazol sau (+)-alil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletil eter

975 g/kg

1 ianuarie 1999

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru următoarele utilizări, se aplică următoarele condiții speciale:

tratamentele postrecoltă pentru fructe, legume și cartofi pot fi autorizate numai în cazul în care există un sistem corespunzător de decontaminare sau dacă o evaluare a riscului a arătat statului membru care acordă autorizația că evacuarea soluției de tratament nu implică niciun fel de risc inacceptabil pentru mediu și mai ales pentru organismele acvatice;

tratamentul postrecoltă pentru cartofi poate fi autorizat numai în cazul în care o evaluare riscului a demonstrat statului membru care acordă autorizația că resturile din procesarea reziduurilor cartofilor tratați nu implică un risc inacceptabil pentru organismele acvatice;

utilizările în aer liber pentru frunziș pot fi autorizate numai în cazul în care o evaluare a riscului a demonstrat statului membru care acordă autorizația că această utilizare nu are efecte inacceptabile asupra sănătății umane și animale și nici asupra mediului.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 11 iulie 1997.

2

Azoxistrobin

Nr. CAS 131860-33-8

Nr. CIPAC 571

Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil-3-metoxiacrilat

930 g/kg (Z isomer max. 25 g/kg)

1 iulie 1998

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, trebuie acordată o atenție deosebită impactului asupra organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să includă măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 22 aprilie 1998.

3

Kresoxim-metil

Nr. CAS 143390-89-0

Nr. CIPAC 568

Metil (E)-2-metoximino-2-[2-(o-toliloximetil) fenil]acetat

910 g/kg

1 februarie 1999

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre acordă o atenție deosebită protecției pânzei freatice în condiții vulnerabile.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 16 octombrie 1998.

4

Spiroxamin

Nr. CAS 1181134-30-8

Nr. CIPAC 572

(8-terț-butil-1,4-dioxa-spiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etil-propil-amină

940 g/kg (diastereomers A și B combinat)

1 septembrie 1999

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre:

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorului și trebuie să se asigure că în condițiile de utilizare sunt incluse măsuri corespunzătoare de protecție;

să acorde o atenție deosebită impactului asupra organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 12 mai 1999.

5

Azimsulfuron

Nr. CAS 120162-55-2

Nr. CIPAC 584

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsulfonil]-uree

980 g/kg

1 octombrie 1999

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Dispersarea pe cale aeriană nu poate fi autorizată.

În luarea deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită impactului asupra organismelor acvatice și plantelor terestre nevizate și trebuie să se asigure că în condițiile necesare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor (de exemplu, în cultivarea orezului, perioade minime de reținere a apei înainte de eliminare).

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 2 iulie 1999.

6

Fluroxipir

Nr. CAS 69377-81-7

Nr. CIPAC 431

acid 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacetic

950 g/kg

1 decembrie 2000

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre:

trebuie să aibă în vedere informațiile suplimentare solicitate la punctul 7 din raportul de analiză;

să acorde atenție în special protecției apei freatice;

să acorde o atenție deosebită impactului asupra organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre trebuie să informeze Comisia dacă testele și informațiile suplimentare solicitate conform punctului 7 din raportul de analiză nu au fost depuse până la data de 1 decembrie 2000.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 30 noiembrie 1999.

7

Metsulfuron-metil

Nr. CAS 74223-64-6

Metil-2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoat

960 g/kg

1 iulie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme menționate la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice;

să acorde o atenție deosebită impactului asupra organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 16 iunie 2000.

8

Prohexadion calciu

Nr. CAS 127277-53-6

Nr. CIPAC 567

Calciu 3,5-dioxo-4-propionilciclohexanecarboxilat

890 g/kg

1 octombrie 2000

31 decembrie 2011

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 16 iunie 2000.

9

Triasulfuron

Nr. CAS 82097-50-5

Nr. CIPAC 480

1-[2-(2-cloroetoxi) fenilsulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)uree

940 g/kg

1 august 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice;

să acorde o atenție deosebită impactului asupra organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 13 iulie 2000.

10

Esfenvalerat

Nr. CAS 66230-04-4

Nr. CIPAC 481

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil-(S)-2-(4-cloro-fenil)-3-metilbutirat

830 g/kg

1 august 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre:

să acorde o atenție deosebită impactului potențial asupra organismelor acvatice și asupra artropodelor nevizate și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 13 iulie 2000.

11

Bentazon

Nr. CAS 25057-89-0

Nr. CIPAC 366

3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-onă-2,2-dioxid

960 g/kg

1 august 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției pânzei freatice.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 13 iulie 2000.

12

Lambda-cihalotrin

Nr. CAS 91465-08-6

Nr. CIPAC 463

Amestec 1:1 de:

 

(S)-α-ciano-3-fenoxi-benzil(Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-tri-fluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat

și

 

(R)-α-ciano-3-fenoxi-benzil(Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-tri-fluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat

810 g/kg

1 ianuarie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre:

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor;

să acorde o atenție deosebită impactului potențial asupra organismelor acvatice și asupra artropodelor nevizate, incluzând albinele, și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită reziduurilor din alimente, mai ales efectelor acute care ar putea să apară.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 19 octombrie 2000.

13

Fenhexamid

Nr. CAS 126833-17-8

Nr. CIPAC 603

N-(2,3-diclor-4-hidroxifenil)-1- metilciclohexancarboxamidă

≥ 950 g/kg

1 iunie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

La luarea deciziilor în conformitate cu principiile uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită impactului posibil asupra organismelor acvatice și trebuie să asigure includerea măsurilor de atenuare a riscurilor în condițiile de autorizare, după caz.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 19 octombrie 2000.

14

Amitrol

Nr. CAS 61-82-5

Nr. CIPAC 90

H-[1,2,4]-triazol-3-ilamină

900 g/kg

1 ianuarie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru amitrol, în special de apendicele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la 12 decembrie 2000. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției operatorilor;

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice din zonele vulnerabile, mai ales în cazul utilizărilor care nu vizează culturi;

să acorde o atenție deosebită protecției artropodelor utile;

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor și mamiferelor sălbatice. Utilizarea amitrolului în cursul sezonului de reproducere poate fi autorizată doar în situația în care o evaluare adecvată a riscurilor a demonstrat că nu există niciun impact inacceptabil și în situația în care condițiile de autorizare includ, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

15

Diquat

Nr. CAS: 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromură)

Nr. CIPAC 55

9,10-dihidro-8a,10a-diazoniafenantren ion (dibromid)

950 g/kg

1 ianuarie 2002

31 decembrie 2015

Pe baza informațiile disponibile în prezent, se pot autoriza numai utilizările ca erbicid și desicant terestru. Utilizarea în combaterea buruienilor acvatice nu se autorizează.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la diquat, în special de cele din apendicele I și II, astfel cum au fost finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 12 decembrie 2000. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită impactului potențial asupra organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor în cazul utilizării neprofesionale și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

16

Piridat

Nr. CAS: 55512-33.9

Nr. CIPAC 447

6-clor-3-fenilpiridazin-4-il S-octil tiocarbonat

900 g/kg

1 ianuarie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză cu privire la piridat, în special de cele din apendicele I și II, astfel cum au fost finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 12 decembrie 2000. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice;

să acorde o atenție deosebită impactului potențial asupra organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

17

Tiabendazol

Nr. CAS 148-79-8

Nr. CIPAC 323

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazol

985 g/kg

1 ianuarie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid. Pulverizarea pe frunze nu se autorizează.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la tiabendazol, în special de cele din apendicele I și II, astfel cum au fost finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 12 decembrie 2000. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și a celor care trăiesc în sedimente și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Pentru a proteja apele de suprafață de niveluri inacceptabile de contaminare cauzate de apele reziduale e necesar să se instituie măsuri adecvate de reducere a riscurilor (de exemplu, depurare cu diatomit sau cu cărbune activat).

18

Paecilomyces fumosoroseus

(Tulpina Apopka 97, PFR 97 sau CG 170, ATCC20874)

Nu se aplică

Absența metaboliților secundari se verifică în fiecare mediu de fermentare prin HPLC.

1 iulie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Fiecare mediu de fermentare se verifică prin HPLC pentru a se asigura absența oricărui metabolit secundar.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 27 aprilie 2001.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)

Nr. CAS 144740-54-5

Nr. CIPAC 577

Sare monosodică de 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoilsulfamoil)-6-trifluormetilnicotinat

903 g/kg

1 iulie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 27 aprilie 2001.

20

Acibenzolar-S-metil

Nr. CAS 135158-54-2

Nr. CIPAC 597

Esterul S-metilic al acidului benzo[1,2,3]tiadiazol-7-carbotioic

970 g/kg

1 noiembrie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca activator al plantelor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 29 iunie 2001

21

Ciclanilidă

Nr. CAS 113136-77-9

Nr. CIPAC 586

Nu este disponibil

960 g/kg

1 noiembrie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca regulator de creștere a plantelor.

Conținutul maxim de impuritate 2,4-dicloroanilină (2,4-DCA) în substanța activă rezultată din producție ar trebui să fie 1 g/kg.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 29 iunie 2001.

22

Fosfat feric

Nr. CAS 10045-86-0

Nr. CIPAC 629

Fosfat feric

990 g/kg

1 noiembrie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca moluscocid.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 29 iunie 2001.

23

Pimetrozină

Nr. CAS 123312-89-0

Nr. CIPAC 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilen)amino]-4,5-dihidro-2H-[1,2,4]-triazin-3 onă

950 g/kg

1 noiembrie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 29 iunie 2001.

24

Piraflufen-etil

Nr. CAS 129630-19-9

Nr. CIPAC 605

Etil -2-clor-5-(4-clor-5-difluormetoxi-1-mipirazol -3-il)-4-fluorfenoxiacetat

956 g/kg

1 noiembrie 2001

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În procesul de luare a deciziilor conform principiilor uniforme, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției algelor și plantelor acvatice și ar trebui să aplice, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Data la care Comitetul fitosanitar permanent a finalizat raportul de evaluare: 29 iunie 2001.

25

Glifosat

Nr. CAS 1071-83-6

Nr. CIPAC 284

N-(fosfonometil)-glicină

950 g/kg

1 iulie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la glifosat, în special de cele din apendicele I și II, astfel cum au fost finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 29 iunie 2001. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice din zonele vulnerabile, mai ales în cazul utilizărilor care nu vizează culturi.

26

Tifensulfuron-metil

Nr. CAS 79277-27-3

Nr. CIPAC 452

Metil 3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoil-sulfamoil)tiofen-2-carboxilat

960 g/kg

1 iulie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la tifensulfuron-metil, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 29 iunie 2001. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice;

să acorde o atenție deosebită impactului asupra plantelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

27

2,4-D

Nr. CAS 94-75-7

Nr. CIPAC 1

Acid (2,4-diclorfenoxi) acetic

960 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la 2,4-D, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 2 octombrie 2001. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice în situația în care substanța activă este aplicată în regiuni cu sol vulnerabil și/sau cu condiții climatice vulnerabile;

să acorde o atenție deosebită absorbției tegumentare;

să acorde o atenție deosebită artropodelor nevizate și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

28

Izoproturon

Nr. CAS 34123-59-6

Nr. CIPAC 336

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetiluree

970 g/kg

1 ianuarie 2003

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la izoproturon, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 7 decembrie 2001. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice în situația în care substanța activă este aplicată în regiuni cu sol vulnerabil și/sau cu condiții climatice vulnerabile sau dacă este aplicată mai frecvent decât este menționat în raportul de evaluare și, dacă este necesar, trebuie să aplice măsuri de reducere a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și să se asigure că cerințele de autorizare cuprind, după caz, măsuri de atenuare a riscurilor.

29

Etofumesat

Nr. CAS 26225-79-6

Nr. CICAP 223

(±)-2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat

960 g/kg

1 martie 2003

28 februarie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru etofumesat, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 26 februarie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției apelor subterane, atunci când substanța activă este utilizată în regiuni cu sol vulnerabil și/sau condiții climatice speciale și, dacă este necesar, trebuie să aplice măsuri de reducere a riscurilor.

30

Iprovalicarb

Nr. CAS 140923-17-7

Nr. CICAP 620

izopropilester al acidului {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbamic

950 g/kg (specificație provizorie)

1 iulie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la iprovalicarb, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 26 februarie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat în dosarul referitor la toxicitate trebuie comparat și verificat în raport cu aceste specificații ale materialului tehnic;

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției operatorilor.

31

Prosulfuron

Nr. CAS 94125-34-5

Nr. CICAP 579

1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)-fenilsulfonil]-uree

950 g/kg

1 iulie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la prosulfuron, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 26 februarie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să evalueze cu atenție riscul la care sunt expuse plantele acvatice dacă substanța activă este aplicată în apropierea apelor de suprafață. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor;

să acorde, în mod special, atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

32

Sulfosulfuron

Nr. CAS 141776-32-1

Nr. CICAP 601

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[2-etansulfonil-imidazo[1,2-a]piridin) sulfonil]uree

980 g/kg

1 iulie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la sulfosulfuron, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul fitosanitar permanent la data de 26 februarie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției plantelor acvatice și algelor. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor;

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice în situația în care substanța activă este aplicată în regiuni cu sol vulnerabil și/sau cu condiții climatice vulnerabile.

33

Cinidon-etil

Nr. CAS 142891-20-1

Nr. CIPAC 598

(Z)-etil 2-clor-3-[2-clor-5-(ciclohex-1-enă-1,2-dicarboximid)fenil]acrilat

940 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind substanța cinidon-etil, în special din anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 19 aprilie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apei freatice în situația în care substanța activă este aplicată în regiuni cu sol vulnerabil (de exemplu, sol cu pH neutru sau mare) și/sau cu condiții climatice vulnerabile;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscului.

34

Cihalofop-butil

Nr. CAS 122008-85-9

Nr. CIPAC 596

Butil-(R)-2-[4(4-cian-2-fluorfenoxi) fenoxi]propionat

950 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind substanța cihalofop butil, în special din anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 19 aprilie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

să evalueze cu atenție posibila incidență a pulverizărilor în aer asupra organismelor care nu au fost vizate, în special asupra speciilor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, restricții sau măsuri de reducere a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită posibilului impact al pulverizării asupra organismelor acvatice din orezării. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscului.

35

Famoxadon

Nr. CAS 131807-57-3

Nr. CIPAC 594

3-anilin-5-metil-5-(4-fenoxifenil)-1,3-oxazolidin-2,4-dionă

960 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind substanța famoxadon, în special din anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 19 aprilie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită riscului cronic potențial al substanței active sau al metaboliților ei asupra râmelor;

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită protecției operatorilor.

36

Florasulam

Nr. CAS 145701-23-1

Nr. CIPAC 616

2′, 6′, 8-trifluor-5-metoxi-[1,2,4]-triazol [1,5-c] primidin-2-sulfonanilidă

970 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la florasulam, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 19 aprilie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane în situația în care substanța activă este aplicată în regiuni cu sol vulnerabil și/sau cu condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscului.

37

Metalaxil-M

Nr. CAS 70630-17-0

Nr. CIPAC 580

Metil (R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)-metoxiacetil] amino }propionat

910 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la metalaxil-M, în special de cele din apendicele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 19 aprilie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

ar trebui să se acorde o atenție deosebită riscului contaminării apei subterane de către substanța activă sau produsele sale de degradare CGA 62826 și CGA 108906, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni vulnerabile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice. După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

38

Picolinafen

Nr. CAS 137641-05-5

Nr. CIPAC 639

4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolil)oxi]picolinanilidă

970 g/kg

1 octombrie 2002

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind substanța picolinafen, în special din anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 19 aprilie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

39

Flumioxazin

Nr. CAS 103361-09-7

Nr. CICAP 578

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-enă-1,2-dicarboximidă

960 g/kg

1 ianuarie 2003

31 decembrie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind flumioxazin, în special de anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 28 iunie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

trebuie să evalueze cu atenție riscurile pentru plantele acvatice și alge. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscului.

40

Deltametrin

Nr. CAS 52918-63-5

Nr. CIPAC 333

(S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat

980 g/kg

1 noiembrie 2003

31 octombrie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru deltametrin, în special de apendicele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului fitosanitar permanent la 18 octombrie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor și asigură includerea măsurilor de protecție corespunzătoare în condițiile de autorizare;

trebuie să observe efectele expunerii acute la reziduurile din alimente pentru consumatori în perspectiva reevaluării limitelor maxime de reziduuri;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice, a albinelor și a artropodelor nețintă și să asigure, după caz, includerea în condițiile de autorizare a măsurilor de atenuare a riscurilor.

41

Imazamox

Nr. CAS 114311-32-9

Nr. CIPAC 619

Acid (+)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-(metoximetil) nicotinic

950 g/kg

1 iulie 2003

30 iunie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru imazamox și în special anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală la data de 3 decembrie 2002.

În cadrul evaluării generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității contaminării pânzei freatice, în cazul în care substanța activă se folosește în regiuni sensibile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

42

Oxasulfuron

Nr. CAS 144651-06-9

Nr. CIPAC 626

Oxetan-3-il 2 [(4,6-dimetilpirimidin-2-il) carbomil-sulfamoil] benzoat

930 g/kg

1 iulie 2003

30 iunie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru oxasulfuron, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 3 decembrie 2002.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității contaminării pânzei freatice, în cazul în care substanța activă se folosește în regiuni sensibile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice.

După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

43

Etoxisulfuron

Nr. CAS 126801-58-9

Nr. CIPAC 591

3-(4,6-dimetoxpirimidin-2-il)-1-(2-etoxifenoxi-sulfonil) uree

950 g/kg

1 iulie 2003

30 iunie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru etoxisulfuron și în special anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală la data de 3 decembrie 2002.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției plantelor acvatice și algelor nețintă din canalele de scurgere. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

44

Foramsulfuron

Nr. CAS 173159-57-4

Nr. CIPAC 659

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamidofenilsulfonil)uree

940 g/kg

1 iulie 2003

30 iunie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru foramsulfuron și în special anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală la data de 3 decembrie 2002.

În cadrul evaluării generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției plantelor acvatice. După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

45

Oxadiargil

Nr. CAS 39807-15-3

Nr. CIPAC 604

5-terț-butil-3-(2, 4-dicloro-5-propargiloxifenil)-1, 3, 4 oxadiazol-2-(3H) onă

980 g/kg

1 iulie 2003

30 iunie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru oxadiargil, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 3 decembrie 2002.

În cadrul evaluării generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției algelor și plantelor acvatice. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

46

Ciazofamid

Nr. CAS 120116-88-3

Nr. CIPAC 653

4-cloro-2-ciano-N, N-dimetil-5-P-tolilimidazol-1-sulfonamidă

935 g/kg

1 iulie 2003

30 iunie 2013

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru ciazofamid și în special anexele I și II, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală la data de 3 decembrie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice;

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită cineticii degradării metabolitului CTCA în sol, în special în regiunile din nordul Europei.

După caz, trebuie luate măsuri de atenuare a riscurilor sau de restricționare a utilizării.

47

2,4-DB

Nr. CAS 94-82-6

Nr. CIPAC 83

Acid 4-(2,4-diclorofenoxi) butiric

940 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se autorizează numai utilizarea ca erbicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra 2,4-DB, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 decembrie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției apei freatice, în cazul în care substanța activă este utilizată în regiuni cu condiții vulnerabile de sol și/sau climatice; După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

48

Beta-ciflutrin

Nr. CAS 68359-37-5 (stereochimie nedefinită)

Nr. CIPAC 482

Acid (1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan carboxilic (SR)-α-ciano-(4-fluoro-3-fenoxi-fenil) metil ester

965 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se autorizează numai utilizarea ca insecticid.

Alte utilizări decât pentru plante ornamentale de seră sau pentru tratarea semințelor nu sunt încă suficient de bine documentate și nu sunt, prin urmare, acceptabile ținând seama de criteriile prevăzute de articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Pentru a putea fi emise autorizații pentru acele utilizări, trebuie să se obțină și să se transmită statelor membre date și informații care să demonstreze că sunt acceptabile pentru consumul uman și pentru mediu. Aceste date sunt în special date care să permită evaluarea detaliată a riscurilor la utilizarea pentru tratamente foliare în aer liber și riscurile alimentare ale tratamentelor foliare aplicate culturilor comestibile.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru beta-ciflutrin, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 decembrie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării artropodelor nețintă. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de atenuare a riscurilor.

49

Ciflutrin

Nr. CAS 68359-37-5 (stereochimie nedefinită)

Nr. CIPAC 385

(RS),-α-ciano-(4-fluoro-3-fenoxi-benzil)-[(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan carboxilat

920 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se autorizează numai utilizarea ca insecticid.

Alte utilizări decât pentru plante ornamentale de seră sau pentru tratarea semințelor nu sunt încă suficient de bine documentate și nu sunt, prin urmare, acceptabile ținând seama de criteriile prevăzute de articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Pentru a putea fi emise autorizații pentru acele utilizări, trebuie să se obțină și să se transmită statelor membre date și informații care să demonstreze că sunt acceptabile pentru consumul uman și pentru mediu. Aceste date sunt în special date care să permită evaluarea detaliată a riscurilor la utilizarea pentru tratamente foliare în aer liber și riscurile alimentare ale tratamentelor foliare aplicate culturilor comestibile.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru ciflutrin, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 3 decembrie 2002. În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării artropodelor nețintă. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de atenuare a riscurilor.

50

Iprodion

Nr. CAS 36734-19-7

Nr. CIPAC 278

3-(3,5-diclorofenil)-Nisopropil-2,4-dioxo-imidazolidin-1-carboximidă

960 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid și ca nematocid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de analiză a iprodionei, în special de anexele I și II la acesta, finalizate la 3 decembrie 2002 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală. În cursul evaluării generale, statele membre trebuie:

să acorde o atenție specială contaminării potențiale a apelor subterane atunci când substanța activă este aplicată în doze ridicate (în special pe gazon) pe soluri acide (pH-ul mai mic de 6) în condiții climatice vulnerabile;

trebuie să ia în considerare cu atenție riscul pentru nevertebratele acvatice, dacă substanța activă este aplicată în locuri direct adiacente apelor de suprafață. După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

51

Linuron

Nr. CAS 330-55-2

Nr. CIPAC 76

3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-metiluree

900 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se autorizează numai utilizarea ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză pentru linuron, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 3 decembrie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării mamiferelor sălbatice, artropodelor nețintă și organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

să acorde în mod special atenție protejării operatorilor

52

Hidrazidă maleică

Nr. CAS 123-33-1

Nr. CIPAC 310

6-hidroxi-2H-piridazin-3-onă

940 g/kg.

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se autorizează numai utilizarea ca regulator de creștere.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra hidrazidei maleice, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 decembrie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării artropodelor nețintă, iar autorizarea să fie condiționată, după caz, de adoptarea de măsuri în vederea reducerii riscurilor

să acorde în mod special atenție riscului de contaminare a pânzei freatice, atunci când substanța este utilizată în zone în care solul și/sau condițiile climaterice sunt vulnerabile. După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

53

Pendimetalin

Nr. CAS 40487-42-1

Nr. CIPAC 357

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-xilidenă

900 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se autorizează numai utilizarea ca erbicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra pendimetalinului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 decembrie 2002. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării organismelor acvatice și plantelor terestre. Autorizarea este condiționată, după caz, de adoptarea de măsuri în vederea reducerii riscurilor

să acorde în mod special atenție posibilității ca substanța activă să fie transportată pe distanțe scurte prin aer

54

Propineb

Nr. CAS 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolimer)

Nr. CIPAC 177

Zinc 1,2-propilen-bis (ditiocarbamat) polimeric

Substanța tehnică activă trebuie să fie conformă cu specificația FAO

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra propinebului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 26 februarie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde în mod special atenție potențialului de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni cu un sol sensibil și/sau cu condiții climaterice extreme;

statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării micilor mamifere, a organismelor acvatice și a artropodelor nețintă. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

statele membre observă cazurile de expunere acută de origine alimentară a consumatorilor, în vederea unei revizuiri viitoare a limitelor maxime ale reziduurilor

55

Propizamid

Nr. CAS 23950-58-5

Nr. CIPAC 315

3,5-dicloro-N-(1,1-dimetil-prop-2-inil) benzamidă

920 g/kg

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra propizamidului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 26 februarie 2003. În cursul evaluării generale, statele membre trebuie:

să acorde în mod special atenție protejării operatorilor și să vegheze ca autorizarea să fie condiționată, dacă este cazul, de adoptarea de măsuri în vederea reducerii riscurilor;

să acorde în mod special atenție protejării păsărilor și a mamiferelor sălbatice, în special dacă substanța se aplică în perioada de reproducere a acestora. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

56

Mecoprop

Nr. CAS 7085-19-0

Nr. CIPAC 51

Acid (RS)-2-(4-cloro-o-toliloxi)-propionic

930 g/kg

1 iunie 2004

31 mai 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru mecoprop, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării artropodelor nețintă. După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

57

Mecoprop-P

Nr. CAS 16484-77-8

Nr. CIPAC 475

Acid (R)-2-(4-cloro-o-toliloxi)-propionic

860 g/kg

1 iunie 2004

31 mai 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de evaluare a substanței mecoprop-p, în special de anexele I și II la acesta, finalizatela 15 aprilie 2003 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală. În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

58

Propiconazol

Nr. CAS 60207-90-1

Nr. CIPAC 408

(±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il metil]-1H-1,2,4-triazol

920 g/kg

1 iunie 2004

31 mai 2014

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra propiconazolului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării artropodelor și organismelor acvatice nețintă. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării organismelor din sol, în cazul în care se aplică concentrații mai mari de 625 g a.i./ha (de exemplu: utilizare pentru gazon). Autorizarea este condiționată, după caz, de adoptarea de măsuri în vederea reducerii riscurilor (de exemple: sisteme de aplicare prin spotare).

59

Trifloxistrobin

Nr. CAS 141517-21-7

Nr. CIPAC 617

Metil (E)-metoxiimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolil)etiliden aminooxil]-o-tolil}acetat

960 g/kg

1 octombrie 2003

30 septembrie 2013

Pot fi autorizate numai utilizările ca fungicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra trifloxostrobinului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde, în mod special, atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice.

După caz, se pot adopta măsuri în vederea reducerii riscurilor sau se pot pune în aplicare programe de monitorizare.

60

Carfentrazon etil

nr. CAS: 128639-02.1

Nr. CIPAC 587

Etil (RS)-2-cloro-3-[2-cloro-5-(4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-il)-4-fluorofenil] propionat

900 g/kg

1 octombrie 2003

30 septembrie 2013

Numai utilizările ca erbicid sunt autorizate.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra carfentrazon-etilului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde, în mod special, atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

61

Mezotrion

nr. CAS: 104206-8

Nr. CIPAC 625

2-(4-mesil-2-nitrobenzoil) ciclohexan -1,3-dionă

920 g/kg

1-ciano-6-(metilsulfonil)-7-nitro-9H-xanthen-9-ona (impuritate rezultată din procesul de producție) poate constitui o problemă toxicologică și trebuie să fie sub 0,0002 % (w/w) din produsul tehnic.

1 octombrie 2003

30 septembrie 2013

Numai utilizările ca erbicid sunt autorizate.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru mezotrion, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003.

62

Fenamidon

Nr. CAS 161326-34-7

Nr. CIPAC 650

(S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-onă

975 g/kg

1 octombrie 2003

30 septembrie 2013

Pot fi autorizate numai utilizările ca fungicid.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra fenamidonului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde o atenție deosebită protecției artropodelor nevizate;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

63

Izoxaflutol

Nr. CAS 141112-29-0

Nr. CIPAC 575

5-ciclopropil-4-(2-metilsulfonil-4-trifluorometilbenzoil) izoxazol

950 g/kg

1 octombrie 2003

30 septembrie 2013

Numai utilizările ca erbicid sunt autorizate.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză asupra izoxaflutolului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde, în mod special, atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice. Dacă este cazul, se pot adopta măsuri pentru reducerea riscurilor sau se pot pune în aplicare programe de monitorizare.

64

Flurtamonă

Nr. CAS 96525-23-4

(RS)-5-metilamino-2-fenil-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolil) furan-3 (2H)-onă

960 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru flurtamon, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde în mod special atenție protejării algelor și altor plante acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

65

Flufenacet

Nr. CAS 142459-58-3

Nr. CIPAC 588

4′-fluoro-N-izopropil-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol-2-iloxi]acetanilidă

950 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru flufenacet, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde în mod special atenție protejării algelor și altor plante acvatice;

să acorde în mod special atenție protejării operatorilor.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

66

Iodosulfuron

Număr CAS: 185119-76-0 (substanța mamă)

144550-36-7 (iodosulfuron-metil-sodiu) Număr CIPAC:

634 (substanța mamă)

634 501 (iodosulfuron-metil-sodiu)

4-iodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureidosulfonil]benzoat

910 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra iodosulfuronului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde o atenție specială protecției plantelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

67

p-dimetenamidă

Nr. CAS 163515-14-8

Nr. CIPAC 638

S-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)-acetamidă

890 g/kg (valoare preliminară determinată pe baza unei uzine pilot)

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra p-dimetenamidei, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție contaminării potențiale a apelor subterane de către metaboliții p-dimetenamidei, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde o atenție deosebită protecției ecosistemelor acvatice, în special plantelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

68

Picoxistrobină

Nr. CAS 117428-22-5

Nr. CIPAC 628

Metil (E)-3-metoxi-2-{2-[6-(trifluorometil) -2- piridiloximetil]fenil} acrilat

950 g/kg (valoare preliminară determinată pe baza unei uzine pilot)

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra picoxistrobinei, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde în mod special atenție protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde în mod special atenție protejării organismelor care trăiesc în sol;

să acorde în mod special atenție protejării ecosistemelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

69

Fostiazat

Nr. CAS 98886-44-3

Nr. CIPAC 585

(RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioat

930 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Pot fi autorizate numai utilizările ca insecticid sau nematicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru fostiazat, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

să acorde o atenție deosebită protejării apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

să acorde o atenție deosebită protejării păsărilor și mamiferelor sălbatice în special în cazul în care substanța este utilizată în timpul sezonului de împerechere;

să acorde o atenție deosebită protejării organismelor nețintă din sol.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor. Pentru a reduce riscul potențial privind păsările mici, autorizațiile pentru produse trebuie să impună realizarea unui nivel foarte ridicat de încorporare a granulelor în sol.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

70

Siltiofam

Nr. CAS 175217-20-6

Nr. CIPAC 635

N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-carboxamidă

950 g/kg

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Utilizările altele decât la tratarea semințelor nu sunt în acest moment suficient susținute de date. Pentru obținerea de autorizații în vederea unor astfel de utilizări, trebuie obținute și prezentate statelor membre date și informații care să dovedească faptul că substanța prezintă riscuri acceptabile pentru consumatori, operatori și mediu.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru siltiofam, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cadrul acestei evaluări de ansamblu, statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării operatorilor. După caz, trebuie aplicate măsuri pentru reducerea riscurilor.

71

Coniothyrium minitans

Sușă CON/M/91-08 (DSM 9660)

Nr. CIPAC 614

Nu se aplică

Pentru mai multe precizări privind puritatea și controlul producției, vezi raportul de revizuire

1 ianuarie 2004

31 decembrie 2013

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

La acordarea autorizațiilor se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra Coniothyrium minitans, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003.

În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre acordă în mod special atenție siguranței utilizatorilor și a lucrătorilor și veghează ca autorizarea să fie condiționată de adoptarea măsurilor de protecție adecvate.

72

Molinat

Nr. CAS 2212-67-1

Nr. CIPAC 235

 

S-etil azepan-1-carbotioat;

 

S-etil perhidroazepin-1-carbotioat;

 

S-etil perhidroazepin-1-tiocarboxilat

950 g/kg

1 august 2004

31 iulie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru molinat, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre trebuie să acorde în mod special atenție posibilității ca substanța activă să fie transportată pe distanțe scurte pe calea aerului.

73

Tiram

Nr. CAS 137-26-8

Nr. CIPAC 24

 

Disulfură de tetrametiltiuram;

 

Disulfură de bis (dimetiltiocarbamoil)

960 g/kg

1 august 2004

31 iulie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid sau repelent.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru tiram, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre acordă o atenție deosebită protecției organismelor acvatice. După caz, trebuie adoptate măsuri pentru reducerea riscurilor.

Statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării mamiferelor mici și păsărilor în cazul în care substanța se folosește primăvara ca tratament pentru semințe. După caz, trebuie adoptate măsuri în vederea reducerii riscurilor.

74

Ziram

Nr. CAS 137-30-4

Nr. CIPAC 31

Bis (dimetilditiocarbamat) de zinc

950 g/kg (specificație FAO)

 

arsenic: maximum 250 mg/kg

 

Apã: maximum 1,5 %

1 august 2004

31 iulie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid sau repelent.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru ziram, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 4 iulie 2003. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde în mod special atenție protejării artropodelor și organismelor acvatice nețintă. După caz, trebuie adoptate măsuri pentru reducerea riscurilor.

Statele membre trebuie să monitorizeze cazurile de expunere acută de origine alimentară a consumatorilor în vederea revizuirilor viitoare ale limitelor maxime ale reziduurilor.

75

Mezosulfuron

Nr. CAS 400852-66-6

Nr. CIPAC 441

Acid 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il carbamoil) sulfamoil]-α-(metan-sulfonamido)-p-toluic

930 g/kg

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Numai utilizările ca erbicid sunt autorizate.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra mezosulfuronului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 octombrie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

trebuie să acorde în mod special atenție protejării plantelor acvatice;

să acorde în mod special atenție contaminării potențiale a apelor subterane cu mezosulfuron și metaboliții acestuia, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

76

Propoxicarbazon

Nr. CAS 145026-81-9

Nr. CIPAC 655

Acid 2-(4,5-dihidro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il)carboxamido sulfonil benzoic-metil ester

≥ 950 g/kg (sub formă de propoxi-carbazon de sodiu)

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de raportul de examinare privind propoxicarbazonul, în special de anexele I și II, astfel cum au fost întocmite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 octombrie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane cu propoxicarbazon și metaboliții săi, atunci când se aplică substanța activă în regiuni sensibile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

să acorde o atenție deosebită protecției ecosistemelor acvatice, în special plantelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

77

Zoxamid

Nr. CAS 156052-68-5

Nr. CIPAC 640

(RS)-3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamidă

950 g/kg

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Pot fi autorizate numai utilizările ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de analiză pentru zoxamidă, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 octombrie 2003.

78

Clorprofam

Nr. CAS 101-21-3

Nr. CIPAC 43

3-clorofenilcarbamat de etil

975 g/kg

1 februarie 2005

31 ianuarie 2015

Se poate autoriza numai utilizarea ca ierbicid și substanță pentru stoparea încolțirii.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză cu privire la clorprofam și în special de apendicele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 28 noiembrie 2003. În cadrul acestei evaluări globale, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială protecției operatorilor, consumatorilor și artropodelor nevizate. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

79

Acid benzoic

Nr. CAS 65-85-0

Nr. CIPAC 622

Acid benzoic

990 g/kg

1 iunie 2004

31 mai 2014

Doar utilizările ca dezinfectant pot fi autorizate.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de revizuire a acidului benzoic, în special de anexele I și II la acesta la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 28 noiembrie 2003.

80

Flazasulfuron

Nr. CAS 104040-78-0

Nr. CIPAC 595

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)3-(3-trifluorometil-2-piridil-sulfonil)uree

940 g/kg

1 iunie 2004

31 mai 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de revizuire a flazasulfuronului, în special de anexele I și II la acesta la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 28 noiembrie 2003. Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

ar trebui să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apei subterane, în cazul în care substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climaterice vulnerabile;

să acorde o atenție specială protecției plantelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

81

Piraclostrobin

Nr. CAS 175013-18-0

Nr. CIPAC 657

Metil N-(2-{[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oximetil}fenil) N-metoxi carbamat

975 g/kg

Dimetilsulfatul (DMS), impuritatea rezultată din procesul de fabricație, este considerat a fi toxic și nu trebuie să depășească o concentrație de 0,0001 % în produsul tehnic.

1 iunie 2004

31 mai 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid sau ca regulator de creștere a plantelor.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare privind piraclostrobinul, în special de anexele I și II la acesta, finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 28 noiembrie 2003. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice, în special a peștilor;

să acorde o atenție deosebită protejării artropodelor terestre și râmelor.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

82

Quinoxifen

Nr. CAS 124495-18-7

Nr. CIPAC 566

5,7-dicloro-4(ρ-fluorofenoxi) quinolină

970 g/kg

1 septembrie 2004

31 august 2014

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de analiză privind quinoxifenul și în special de anexele I și II la aceasta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 28 noiembrie 2003.

Statele membre acordă o atenție deosebită protecției organismelor acvatice. Se aplică măsuri de diminuare a riscurilor, iar în zonele vulnerabile se inițiază programe de monitorizare, după caz.

83

Alfa-cipermetrin

Nr. CAS 67375-30-8

Nr. CIPAC

Racemat conținând

 

(S)-α-ciano-3 fenoxibenzil –(1R)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan carboxilat

și

 

(R)-α-ciano-3 fenoxibenzil –(1S)-cis-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan carboxilat

(= pereche de doi izomeri cis ai cipermetrinului)

930 g/kg CIS-2

1 martie 2005

28 februarie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de examinare a alfa-cipermetrinului, în special anexele I și II la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 13 februarie 2004. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice, albinelor și artropodelor care nu sunt vizate și trebuie să asigure includerea de măsuri de diminuare a riscurilor în condițiile de autorizare;

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită securității utilizatorilor și trebuie să asigure includerea de măsuri de protecție adecvate în condițiile de autorizare.

84

Benalaxil

Nr. CAS 71626-11-4

Nr. CIPAC 416

N-fenilacetil-N-2,6-xilil-DL-alanină

960 g/kg

1 martie 2005

28 februarie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de examinare a benalaxilului, în special anexele I și II la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 13 februarie 2004. În această evaluare generală, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apei freatice, în cazul în care substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climaterice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

85

Bromoxinil

Nr. CAS 1689-84-5

Nr. CIPAC 87

3,5-dibromo4-hidroxibenzonitril

970 g/kg

1 martie 2005

28 februarie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de examinare a bromoxinilului, în special anexele I și II la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 13 februarie 2004. În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor și a mamiferelor sălbatice, în special în cazul în care substanța se aplică iarna și la organismele acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

86

Desmedifam

Nr. CAS 13684-56-5

Nr. CIPAC 477

 

3′-fenilcarbamoiloxicarbaniliat de etil

 

3′-fenilcarbamoiloxifenilcarbamat de etil

Min. 970 g/kg

1 martie 2005

28 februarie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de examinare a desmedifamului, în special anexele I și II la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 13 februarie 2004. În această evaluare generală, statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și a râmelor. Ar trebui să se aplice măsuri de diminuare a riscurilor, după caz.

87

Ioxinil

Nr. CAS 13684-83-4

Nr. CIPAC 86

4-hidroxi-3,5-di-iodobenzonitril

960 g/kg

1 martie 2005

28 februarie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de examinare a ioxinilului, în special anexele I și II la acesta, finalizat în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 13 februarie 2004. În această evaluare generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor și a mamiferelor sălbatice, în special în cazul în care substanța se aplică iarna și la organismele acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

88

Fenmedifam

Nr. CAS 13684-63-4

Nr. CIPAC 77

 

3-(3-metilcarbaniloiloxi)carbanilat de metil

 

3′-metilcarbanilat de 3-metoxicarbonilaminofenil

Min. 970 g/kg

1 martie 2005

28 februarie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de examinare a fenmedifamului, în special anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 13 februarie 2004. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

89

Pseudomonas chlororaphis

Sușă: MA 342

Nr. CIPAC 574

Nu se aplică

Cantitatea de metabolit secundar 2,3-deepoxi-2,3-didehidro-rizoxin (DDR) din fermentat la centrul de preparare a produsului nu trebuie să depășească limita de cuantificare (LOQ de 2 mg/l).

1 octombrie 2004

30 septembrie 2014

Se pot autoriza numai utilizările în calitate de fungicid în procesul de tratare a semințelor în mașini de tratare închise.

La acordarea unei autorizații, se iau în considerare concluziile raportului de examinare a Pseudomonas chlororaphis, în special anexele I și II la acesta, elaborate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 30 martie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre ar trebui să acorde o atenție deosebită securității utilizatorilor și lucrătorilor. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

90

Mepanipirim

Nr. CAS 110235-47-7

Nr. CIPAC 611

N-(4-metil-6-prop-1-inil-pirimidin-2-il)anilină

960 g/kg

1 octombrie 2004

30 septembrie 2014

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare privind mepanipirima și, în special, de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătătea animală la 30 martie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

91

Acetamiprid

Nr. CAS 160430-64-8

Nr. CIPAC neatribuit încă

(E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidină

≥ 990 g/kg

1 ianuarie 2005

31 decembrie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare privind acetamipridul, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 29 iunie 2004.

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției operatorilor;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

92

Tiacloprid

Nr. CAS 111988-49-9

Nr. CIPAC 631

(Z)-N-{3-[(6-cloro-3-piridinil)metil]-1,3-tiazolan-2-iliden} cianamidă

≥ 975 g/kg

1 ianuarie 2005

31 decembrie 2014

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare privind tiaclopridul, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost finalizate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 29 iunie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției artropodelor nevizate;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice;

să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

93

Ampelomyces quisqualis

Sușă: AQ 10

Colecția de culturi nr. CNCM I-807

Nr. CIPAC:

Nealocat

Nu se aplică

 

1 aprilie 2005

31 martie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

În momentul acordării autorizațiilor, se va ține seama de concluziile raportului de examinare pentru Ampelomyces quisqualis și în special de anexele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 8 octombrie 2004.

94

Imazosulfuron

Nr. CAS 122548-33-8

Nr. CIPAC 590

1-(2-clorimidazo [1,2-α] piridin-3-ilsulfonil)-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) uree

≥ 980 g/kg

1 aprilie 2005

31 martie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru imazosulfuron, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 8 octombrie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție specială protecției plantelor acvatice și terestre care nu sunt vizate. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

95

Laminarin

Nr. CAS 9008-22-4

Nr. CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucan

(potrivit comisiei comune UICPA-UIB pentru nomenclatura biochimică)

≥ 860 g/kg de materie uscată

1 aprilie 2005

31 martie 2015

Pot fi autorizate numai utilizările ca generator de mecanisme naturale de apărare ale culturii.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru laminarină, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 8 octombrie 2004.

96

Metoxifenozid

Nr. CAS 161050-58-4

Nr. CIPAC 656

N-terț-butil-N′-(3-metoxi-o-toluoil)-3,5-xilohidrazidă

≥ 970 g/kg

1 aprilie 2005

31 martie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru metoxifenozidă, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 8 octombrie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție specială protecției artropodelor terestre și acvatice care nu sunt vizate.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

97

S-metolaclor

Nr. CAS 87392-12-9

(izomerul Z)

178961-20-1 (izomerul R)

Nr. CIPAC 607

Amestec:

 

(aRS, 1 S)-2-clor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoxi-1-metiletil) acetamidă (80-100 %)

și:

 

(aRS, 1 R)-2-clor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)acetamidă (200 %)

≥ 960 g/kg

1 aprilie 2005

31 martie 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru S-metolaclor, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 8 octombrie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție specială posibilității de contaminare a apelor subterane, în special cu substanța activă și cu metaboliții săi CGA 51202 și CGA 354743, atunci când substanța activă este utilizată în regiuni sensibile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

să acorde o atenție specială protecției plantelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

98

Gliocladium catenulatum

Sușă: J 1446

Colecția de culturi nr. DSM 9212

Nr. CIPAC:

Nealocat

Nu se aplică

 

1 aprilie 2005

31 martie 2015

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

În momentul acordării autorizațiilor, se va ține seama de concluziile raportului de examinare pentru Gliocladium catenulatum și în special de anexele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 30 martie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție specială protecției utilizatorilor și muncitorilor. Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

99

Etoxazol

Nr. CAS 153233-91-1

Nr. CIPAC 623

(RS)-5-terț-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-4-il] fenetol

≥ 948 g/kg

1 iunie 2005

31 mai 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra etoxazolului, în special de anexele I și II la acesta, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 decembrie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

100

Tepraloxidim

Nr. CAS 149979-41-9

Nr. CIPAC 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil}-3-hidroxi-5-perhidropiran-4-ilciclohex-2-en-1-onă

≥ 920 g/kg

1 iunie 2005

31 mai 2015

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra tepraloxidimului, în special de anexele I și II la acesta, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 decembrie 2004.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției atropodelor terestre nevizate.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

101

Clorotalonil

Nr. CAS 1897-45-6

Nr. CIPAC 228

Tetracloroisoftalonitril

985 g/kg

Hexaclorobenzen: maximum 0,04 g/kg

Decaclorobifenil: maximum 0,03 g/kg

1 martie 2006

28 februarie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra clorotalonilului, în special de anexele I și II la acesta, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 februarie 2005.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției:

organismelor acvatice;

apelor subterane, în special cu privire la substanța activă și metaboliții săi R417888 și R611965 (SDS46851), atunci când substanța este utilizată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice.

Condițiile de utilizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

102

Clortoluron (stereochimie nespecificată)

Nr. CAS 15545-48-9

Nr. CIPAC 217

3-(3-clor-p-tolil)-1,1-dimetil uree

975 g/kg

1 martie 2006

28 februarie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare privind clortoluronul, în special apendicele I și II, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 februarie 2005. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției apelor subterane, atunci când substanța activă este utilizată în regiuni cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

103

Cipermetrină

Nr. CAS 52315-07-8

Nr. CIPAC 332

(RS)-α-ciano-3 fenoxibenzil-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan carboxilat

(4 perechi de izomeri: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1 martie 2006

28 februarie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare privind cipermetrinul, în special apendicele I și II, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 februarie 2005. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice, albinelor și artropodelor nevizate. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri deprotecție.

104

Daminozid

Nr. CAS 1596-84-5

Nr. CIPAC 330

Acid N-dimetilaminosuccinamic

990 g/kg

Impurități:

N-nitrosodimetilamină: maximum 2,0 mg/kg

1,1-dimetilhidrazină: maximum 30 mg/kg

1 martie 2006

28 februarie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca regulator de creștere la culturi necomestibile.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare privind daminozidul, în special apendicele I și II, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 februarie 2005. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor și muncitorilor după revenirea în spațiul tratat. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri deprotecție.

105

Tiofanat-metil (stereochimie nespecificată)

Nr. CAS 23564-05-8

Nr. CIPAC 262

Dimetil 4,4′-(ofenilen)bis(3-tioalofanat)

950 g/kg

1 martie 2006

28 februarie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare privind tiofanat-metilul, în special apendicele I și II, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 februarie 2005. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice, râmelor și a altor macro-organisme din sol. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

106

Tribenuron

Nr. CAS 106040-48-6 (tribenuron)

Nr. CIPAC 546

Acid 2- [4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il (metil)carbamoilsulfamoil]benzoic

950 g/kg (exprimat în tribenuron metil)

1 martie 2006

28 februarie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare privind tribenuronul, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 februarie 2005. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției plantelor terestre care nevizate, a plantelor acvatice superioare și a apelor subterane în situații vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

107

MCPA

Nr. CAS 94-74-6

Nr. CIPAC 2

Acid 4-clor-o-toliloxiacetic

≥ 930 g/kg

1 mai 2006

30 aprilie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru MCPA, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și să se asigure că, după caz, condițiile de autorizare includ măsuri de reducere a riscurilor, precum instituirea unor zone-tampon.

108

MCPB

Nr. CAS 94-81-5

Nr. CIPAC 50

Acid 4-(4-cloro-o-toliloxi)butiric

≥ 920 g/kg

1 mai 2006

30 aprilie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru MCPB, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 aprilie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane, atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și să se asigure că, după caz, condițiile de autorizare includ măsuri de reducere a riscurilor, precum instituirea unor zone-tampon.

109

Bifenazat

Nr. CAS 149877-41-8

Nr. CIPAC 736

Izopropil 2-(4-metoxibifenil-3-il)hidrazino-format

≥ 950 g/kg

1 decembrie 2005

30 noiembrie 2015

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid.

PARTEA B

La evaluarea cererilor de autorizare pentru produsele fitofarmaceutice care conțin bifenazat pentru alte utilizări decât cele pentru plantele ornamentale în sere, statele membre vor acorda o atenție deosebită criteriilor menționate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se vor asigura că obțin toate datele și informațiile necesare înainte de a acorda o astfel de autorizație.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare pentru bifenazat, în special apendicele I și II, stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

110

Milbemectină

Milbemectina este un amestec de M.A3 și M.A4

Nr. CAS

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

Nr. CIPAC 660

 

M.A3: (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5′S, 6R, 6′R, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihidroxi-5′,6′,11,13,22-pentametil-3,7,19-trioxatetraciclo [15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-tetrahidropiran-2-onă

 

M.A4: (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5′S, 6R, 6′R, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S)-6′-etil-21,24-dihidroxi-5′,11,13,22-tetrametil-3,7,19-trioxatetraciclo 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-tetrahidropiran-2-onă

≥ 950 g/kg

1 decembrie 2005

30 noiembrie 2015

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid sau insecticid.

PARTEA B

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare pentru milbemectină, în special apendicele I și II, stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

111

Clorpirifos

Nr. CAS 2921-88-2

Nr. CIPAC 221

Tiofosfat de O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil

≥ 970 g/kg

Impuritatea O,O,O,O-tetraetil ditiopirofosfat (sulfotep) poate prezenta probleme toxicologice, iar conținutul maxim se stabilește la 3 g/kg

1 iulie 2006

30 iunie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare pentru clorpirifos, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice, albinelor și a artropodelor nevizate, precum și să garanteze că, după caz, condițiile de autorizare includ măsuri de reducere a riscurilor, precum zonele-tampon.

Statele membre solicită realizarea unor studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscurilor pentru păsări și mamifere. Ele se asigură că autorii notificărilor la solicitarea cărora clorpirifosul a fost inclus în prezenta anexă prezintă aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

112

Clorpirifos-metil

Nr. CAS 5598-13-0

Nr. CIPAC 486

Tiofosfat de O,O-dimetil și de O-3,5,6-tricloro-2-piridil

≥ 960 g/kg

Impuritățile O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfat (sulfotemp) și O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) ditiopirofosfat (sulfotemp-ester) pot prezenta probleme toxicologice, iar conținutul maxim pentru fiecare impuritate se stabilește la 5 g/kg.

1 iulie 2006

30 iunie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare pentru clorpirifos-metil, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice, albinelor și a artropodelor nevizate, precum și să garanteze că, după caz, condițiile de autorizare includ măsuri de reducere a riscurilor, precum zonele-tampon.

Statele membre solicită realizarea unor studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscurilor pentru păsări și mamifere, în cazul utilizării în exterior. Ele se asigură că autorii notificărilor la solicitarea cărora clorpirifos-metilul a fost inclus în prezenta anexă prezintă aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

113

Maneb

Nr. CAS 12427-38-2

Nr. CIPAC 61

Etilenbi(ditiocarbamat) de mangan (polimeric)

≥ 860 g/kg

Etilentioureea (impuritate rezultată din procesul de fabricație) poate constitui o problemă toxicologică și nu poate depăși 0,5 % din conținutul în maneb

1 iulie 2006

30 iunie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru maneb, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită riscului de contaminare a apelor subterane atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice extreme vulnerabile.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită reziduurilor prezente în produsele alimentare și să evalueze expunerea alimentară a consumatorilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și a artropodelor nevizate, precum și să garanteze că în condițiile de autorizare sunt incluse măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre solicită realizarea unor studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscurilor pentru păsări și mamifere și a riscurilor de toxicitate pentru dezvoltare.

Ele se asigură că autorii notificărilor la solicitarea cărora manebul a fost inclus în prezenta anexă prezintă aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

114

Mancozeb

Nr. CAS 8018-01-7 (anterior 8065-67-5)

Nr. CIPAC 34

Mangan etilenbis (ditiocarbamat) (polimer) complex cu sare de zinc

≥ 800 g/kg

Etilentioureea (impuritate rezultată din procesul de fabricație) poate constitui o problemă toxicologică și nu poate depăși 0,5 % din conținutul în mancozeb

1 iulie 2006

30 iunie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru mancozeb, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită riscului de contaminare a apelor subterane atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice extreme vulnerabile.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită reziduurilor prezente în produsele alimentare și să evalueze expunerea alimentară a consumatorilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și a artropodelor nevizate, precum și să garanteze că în condițiile de autorizare sunt incluse măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre solicită realizarea unor studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscurilor pentru păsări și mamifere și a riscurilor de toxicitate pentru dezvoltare.

Ele se asigură că autorii notificărilor la solicitarea cărora mancozebul a fost inclus în prezenta anexă prezintă aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

115

Metiram

Nr. CAS 9006-42-2

Nr. CIPAC 478

Etilenbis ditiocarbamat – poli [etilenbis(tiuram disulfură)] de zinc amoniu

≥ 840 g/kg

Etilentioureea (impuritate rezultată din procesul de fabricație) poate constitui o problemă toxicologică și nu poate depăși 0,5 % din conținutul în metiram

1 iulie 2006

30 iunie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru metiram, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 iunie 2005.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită riscului de contaminare a apelor subterane atunci când substanța activă se aplică în regiuni cu sol și/sau condiții climatice extreme vulnerabile.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită reziduurilor prezente în produsele alimentare și să evalueze expunerea alimentară a consumatorilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și a artropodelor nevizate, precum și să garanteze că în condițiile de autorizare sunt incluse măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre solicită realizarea unor studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscurilor pentru păsări și mamifere. Ele se asigură că autorii notificărilor la solicitarea cărora metiramul a fost inclus în prezenta anexă prezintă aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

116

Oxamil

Nr. CAS 23135-22-0

Nr. CIPAC 342

N,N-dimetil-2-metilcarbamoiloximino -2-(metiltio) acetamidă

970 g/kg

1 august 2006

31 iulie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca nematicid și insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de revizuire privind oxamilul, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 iulie 2005. În cadrul acestei evaluări generale:

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor și a mamiferelor, a râmelor, a organismelor acvatice, a apelor de suprafață și a apelor subterane în situații vulnerabile.

Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de protecție.

Statele membre solicită efectuarea unor studii suplimentare în vederea confirmării evaluării riscurilor pentru contaminarea apelor subterane în solurile acide, pentru păsări, mamifere și râme. Statele membre se asigură că autorii notificărilor la solicitarea cărora oxamilul a fost inclus în prezenta anexă furnizează Comisiei aceste studii termen de doi ani de la autorizare.

117

1-metilciclopropenă (nu se preconizează să se dea acestei substanțe active o denumire comună ISO)

Nr. CAS 3100-04-7

Nr. CIPAC neatribuit

1-metilciclopropenă

≥ 960 g/kg

1-cloro-2-metilpropenă și 3-cloro-2-metilpropenă (impuritățile rezultate din procesul de producție) pot constitui o problemă toxicologică și concentrația fiecăreia dintre ele nu trebuie să depășească 0,5 g/kg în substanța activă tehnică.

1 aprilie 2006

31 martie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca regulator de creștere, pentru produsele depozitate după recoltare într-un antrepozit cu închidere ermetică.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de revizuire privind 1-metilciclopropena în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 septembrie 2005.

118

Forclorfenuron

Nr. CAS 68157-60-8

Nr. CIPAC 633

1-(2-cloro-4-piridinil)-3-feniluree

≥ 978 g/kg

1 aprilie 2006

31 martie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Statele membre evaluează cererile de autorizare a utilizării produselor fitofarmaceutice care conțin forclorfenuron pentru plante, altele decât kiwi, acordând o atenție deosebită condițiilor stabilite la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că s-au transmis toate datele și informațiile necesare, înainte de a acorda o autorizație.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de revizuire a forclorfenuronului, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 septembrie 2005.

Statele membre trebuie să procedeze la această evaluare generală acordând o atenție deosebită posibilității contaminării apelor subterane atunci când se aplică substanța activă în regiunile cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

119

Indoxacarb

Nr. CAS 173584-44-6

Nr. CIPAC 612

Metil (S)-N-[7-cloro-2,3,4a,5-tetrahidro-4a-(metoxicarbonil)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ilcarbonil]-4′-(trifluorometoxi)carbanilat

MT (material tehnic): ≥ 628 g/kg indoxacarb

1 aprilie 2006

31 martie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare a indoxacarbului, în special anexele I și II, astfel cum au fost stabilite de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 septembrie 2005.

Statele membre trebuie să procedeze la această evaluare generală acordând o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Condițiile de utilizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

120

Warfarină

Nr. CAS 81-81-2

Nr. CIPAC 70

(RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cumarină 3-(α-acetonil-benzil)-4-(hidroxicumarină)

≥ 990 g/kg

1 octombrie 2006

30 septembrie 2013

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca rodenticid sub formă de momeli preparate în avans, plasate, la nevoie, în tremii construite în acest scop.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de revizuire privind warfarina, în special apendicele I și II, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 septembrie 2005. În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției operatorilor, a păsărilor și a mamiferelor nevizate.

Dacă este necesar, trebuie aplicate măsuri de reducere a riscurilor.

121

Clotianidin

Nr. CAS 210880-92-5

Nr. CIPAC 738

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin

≥ 960 g/kg

1 august 2006

31 iulie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru a proteja organismele nevizate, în special albinele melifere, pentru utilizările ca tratament al semințelor:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf.

Statele membre se asigură că:

pe eticheta semințelor tratate se menționează faptul că semințele au fost tratate cu substanța clotianidin și se indică măsurile de reducere a riscurilor prevăzute în autorizație;

condițiile de autorizare, în special pentru aplicarea prin pulverizare, includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele melifere;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor melifere la clotianidin în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind clotianidinul, în special de anexele sale I și II, astfel cum au fost întocmite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane atunci când se aplică substanța activă în regiuni sensibile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

să acorde o atenție deosebită riscurilor pentru păsări și mamifere granivore atunci când se utilizează substanța la tratarea semințelor.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

122

Petoxamid

Nr. CAS 106700-29-2

Nr. CIPAC 655

2-Cloro-N-(2-etoxietil)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil) acetamid

≥ 940 g/kg

1 august 2006

31 iulie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca ierbicid

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind petoxamidul, în special de anexele sale I și II, astfel cum au fost întocmite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

să acorde o atenție deosebită posibilității de contaminare a apelor subterane atunci când se aplică substanța activă în regiuni sensibile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

să acorde o atenție deosebită protecției mediului acvatic, în special plantelor acvatice superioare.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

123

Clodinafop

Nr. CAS 114420-56-3

Nr. CIPAC 683

Acid (R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridiloxi)-fenoxi]- propionic

950 g/kg (cantități de clodinafop-propargil)

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de examinare privind clodinafopul și, în special, de anexele sale I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

124

Pirimicarb

Nr. CAS 23103-98-2

Nr. CIPAC 231

2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin-4-il dimetilcarbamat

≥ 950 g/kg

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de examinare privind pirimicarbul și, în special, de anexele sale I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor și să vegheze ca instrucțiunile de folosire să prescrie utilizarea unor echipamente corespunzătoare de protecție personală.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice și să vegheze ca cerințele de autorizare să conțină, după caz, măsuri de atenuare a riscurilor, precum cele puse în aplicare în zonele tampon.

Statele membre în cauză trebuie să solicite studii complementare care să confirme evaluarea riscurilor pe termen lung legate, în special, de metabolitul R35140 pentru păsări și în materie de poluare eventuală a apelor subterane. Trebuie să vegheze, de asemenea, ca autorii notificărilor, la cererea cărora a fost inclus pirimicarbul în prezenta anexă, să furnizeze Comisiei respectivele studii în termen de doi ani de la autorizare.

125

Rimsulfuron

Nr. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

Nr. CIPAC 716

1-(4-6 dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) uree

≥ 960 g/kg (cantități de rimsulfuron)

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de examinare privind rimsulfuronul și, în special, de anexele sale I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protecției plantelor nevizate și a apelor subterane care se găsesc în situație de vulnerabilitate. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

126

Tolclofos-metil

Nr. CAS 57018-04-9

Nr. CIPAC 479

 

O-2,6-dicloro-p-tolil O,O- dimetil fosforotioat

 

O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil fosforotioat

≥ 960 g/kg

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare pentru produse fitosanitare care conțin tolclofos-metil pentru alte utilizări decât tratarea înainte de plantare a tuberculilor (semințelor) și tratarea solurilor de plantare a lăptucii în seră, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să vegheze la obținerea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de examinare privind tolclofos-metilul și, în special, de anexele sale I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

127

Triticonazol

Nr. CAS 131983-72-7

Nr. CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-clorobenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanol

≥ 950 g/kg

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare pentru produse fitosanitare care conțin triticonazol pentru alte utilizări decât tratarea semințelor, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să vegheze la obținerea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de examinare privind triticonazolul și, în special, de anexele sale I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 27 ianuarie 2006. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de protecție;

să acorde o atenție deosebită riscurilor de poluare a apelor subterane în zonele vulnerabile, în special prin substanța activă, care este foarte persistentă, și prin metabolitul său RPA 406341;

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor granivore (risc pe termen lung).

Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre în cauză trebuie să solicite studii complementare care să confirme evaluarea riscurilor pentru păsările granivore. Trebuie să vegheze, de asemenea, ca autorii notificărilor, la cererea cărora a fost inclus triticonazolul în prezenta anexă, să furnizeze Comisiei studii în termen de doi ani de la autorizare.

128

Dimoxistrobin

Nr. CAS 149961-52-4

Nr. CIPAC 739

(E)-o-(2,5-dimetil-fenoximetil)-2-metoximino-N-metilfenilacetamidă

≥ 980 g/kg

1 octombrie 2006

30 septembrie 2016

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor fitosanitare care conțin dimoxistrobină și care sunt destinate a fi utilizate în interior, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că obțin toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra dimoxistrobinei, în special de anexele I și II la acesta, astfel cum au fost stabilite de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 27 ianuarie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

să acorde o atenție deosebită protejării apelor subterane, atunci când substanța activă este aplicată în cazul în care factorul de încorporare de către culturi este scăzut sau în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

Statele membre în cauză solicită realizarea:

unei evaluări detaliate a riscurilor pentru păsări și mamifere, ținând seama de substanța activă formulată;

unei evaluări complete a riscului acvatic, ținând seama de riscul cronic ridicat pentru pești și de eficacitatea eventualelor măsuri adoptate pentru reducerea riscurilor și, luând în considerare, în special, scurgerea și drenajul.

Acestea se asigură că autorii notificărilor la cererea cărora dimoxistrobina a fost înscrisă în prezenta anexă transmit aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

129

Clopiralid

Nr. CAS 1702-17-6

Nr. CIPAC 455

Acid 3,6-diclorpiridin-2-carboxilic

≥ 950 g/kg

1 mai 2007

30 aprilie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

În cursul evaluării cererilor de autorizație pentru produse fitosanitare care conțin clopiralid pentru alte utilizări decât tratamentele de primăvară, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor enunțate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură să obțină toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind clopiralidul, în special anexele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 4 aprilie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protecția plantelor nevizate și a apelor subterane expuse. Condițiile de autorizare cuprind măsuri de atenuare a riscurilor, iar în zonele vulnerabile este necesar să se pună în aplicare programe de supraveghere, după caz, cu scopul de a depista o eventuală contaminare a apelor subterane.

Statele membre în cauză solicită studii suplimentare care vizează confirmarea rezultatelor privind metabolismul animalelor. Acestea se asigură că autorii notificărilor la a căror cerere clopiralidul a fost inclus în prezenta anexă furnizează aceste studii Comisiei în următorii doi ani de la autorizare.

130

Ciprodinil

Nr. CAS 121522-61-2

Nr. CIPAC 511

(4-ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenilamină

≥ 980 g/kg

1 mai 2007

30 aprilie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind ciprodinilul, în special anexele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 4 aprilie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită securității operatorilor și să se asigure că instrucțiunile de utilizare prevăd utilizarea unor echipamente adecvate de protecție individuală;

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor și organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, cum ar fi zone-tampon.

Statele membre în cauză solicită studii suplimentare care vizează confirmarea evaluării riscurilor pentru păsări și mamifere și care verifică eventuala prezență a metabolitului CGA 304075 în produsele alimentare de origine animală. Acestea se asigură că autorii notificărilor la a căror solicitare ciprodinilul a fost introdus în prezenta anexă prezintă Comisiei aceste studii în termen de doi ani de la autorizare.

131

Fosetil

Nr. CAS 15845-66-6

Nr. CIPAC 384

Etil hidrogen fosfonat

≥ 960 g/kg (exprimat în fosetil-Al)

1 mai 2007

30 aprilie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind fosetilul, în special anexele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 4 aprilie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor și organismelor acvatice, precum și artropodelor nevizate.

Condițiile de autorizare trebuie, după caz, să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, precum și zone-tampon.

Statele membre în cauză solicită studii suplimentare care vizează confirmarea evaluării riscurilor pentru artropodele nevizate, în special în ceea ce privește recuperarea în câmp, și pentru mamiferele erbivore. Acestea se asigură că autorii notificărilor la a căror solicitare fosetilul a fost inclus în prezenta anexă prezintă aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

132

Trinexapac

Nr. CAS 104273-73-6

Nr. CIPAC 732

4-(ciclopropil-hidroximetilenă)-3,5-acid dioxo-ciclohexanecarboxilic

≥ 940 g/kg (exprimat în trinexapac-etil)

1 mai 2007

30 aprilie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind trinexapacul, în special anexele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 4 aprilie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor și mamiferelor.

Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

133

Diclorprop-P

Nr. CAS 15165-67-0

Nr. CIPAC 476

Acid (R)-2-(2,4-diclorofenoxi) propanoic

≥ 900 g/kg

1 iunie 2007

31 mai 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare pentru diclorprop-P și, în special, de anexele I și II la acesta, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 mai 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protejării păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și plantelor nețintă. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre interesate solicită prezentarea unor studii complementare pentru a confirma rezultatele privind metabolismul animalelor și evaluarea riscurilor privind expunerea acută și de scurtă durată pentru păsări și expunerea acută pentru mamiferele erbivore.

Statele membre se asigură că autorii notificărilor la cererea cărora diclorprop-P-ul a fost înscris în prezenta anexă transmit aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

134

Metconazol

Nr. CAS 125116-23-6 (stereochimie nedefinită)

Nr. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanol

≥ 940 g/kg

(suma izomerilor cis și trans)

1 iunie 2007

31 mai 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid și regulator de creștere a plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare pentru metconazol, în special de anexele I și II la acesta, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 mai 2006.

În cadrul acestei evaluări generale:

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită protejării organismelor acvatice, păsărilor și mamiferelor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită siguranței operatorilor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de protecție.

135

Pirimetanil

Nr. CAS 53112-28-0

Nr. CIPAC neatribuit

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilină

≥ 975 g/kg

[cianamida (impuritatea generată în cadrul procesului de fabricație) poate reprezenta o problemă toxicologică, iar concentrația sa în produsul tehnic nu poate depăși 0,5 g/kg]

1 iunie 2007

31 mai 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare pentru pirimetanil, în special de anexele I și II la acesta, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 mai 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri pentru reducerea riscurilor, cum ar fi zonele tampon;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător.

Statele membre în cauză solicită prezentarea unor studii complementare pentru a confirma evaluarea riscurilor pentru pești. Ele se asigură că autorii notificărilor la cererea cărora pirimetanilul a fost înscris în prezenta anexă transmit aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

136

Triclopir

Nr. CAS 055335-06-3

Nr. CIPAC 376

Acid [(3,5,6-tricloro-2-piridinil)oxi] acetic

≥ 960 g/kg

(sub formă de [(3,5,6-tricloro-2-piridinil)oxi] acetat de 2-butoxiacetil

1 iunie 2007

31 mai 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

În cazul evaluării cererilor de autorizare pentru produsele fitosanitare care conțin triclopir, pentru utilizări altele decât aplicările pe pășuni și pajiști primăvara, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că obțin toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare pentru triclopir, în special de anexele I și II la acesta, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 23 mai 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protejării apelor subterane din zonele vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri pentru reducerea riscurilor și, după caz, în zonele vulnerabile, trebuie să se pună în aplicare programe de monitorizare;

să acorde o atenție deosebită securității operatorilor și să se asigure că instrucțiunile de utilizare prevăd utilizarea unor echipamente adecvate de protecție individuală;

să acorde o atenție deosebită protejării păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și plantelor nețintă. Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre interesate solicită prezentarea unor studii complementare pentru a confirma evaluarea riscului acut și a riscului pe termen lung pentru păsări și mamifere, precum și a riscurilor pentru organismele acvatice generate de expunerea la metabolitul 6-cloro-2-piridinol. Ele se asigură că autorii notificărilor la cererea cărora triclopirul a fost înscris în prezenta anexă transmit aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

137

Metrafenon

Nr. CAS 220899-03-6

Nr. CIPAC 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetra metoxil-2′,6-dimetil benzofenon

≥ 940 g/kg

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză cu privire la metrafenon și în special apendicele I și II în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 14 iulie 2006.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind specificația materialului tehnic astfel cum a fost fabricat comercial.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Tulpina QST 713, identică cu tulpina AQ 713

Colecția de culturi: NRRL B -21661

Nr. CIPAC neatribuit

Nu se aplică

 

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniformeprevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză cu privire la Bacillus subtilis și în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 14 iulie 2006.

139

Spinosad

nr. CAS: 131929-60-7 (Spinosin A)

131929-63-0 (Spinosin D)

Nr. CIPAC 636

 

Spinosin A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosiloxi)-13-(4-dimetil amino-2,3,4,6-tetradeoxi-ß-D-eritropiranosiloxi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahidro-14-metil-1H-8-oxaciclododeca[b]as-indacen-7,15-dion

 

Spinosin D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosiloxi)-13-(4-dimetil amino-2,3,4,6-tetradeoxi-ß-D-eritropiranosiloxi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahidro-4,14-dimetil-1H-8-oxaciclododeca[b]as-indacen-7,15-dion

Spinosad este un amestec de 50-95 % spinosin A și 5-50 % spinosin D

≥ 850 g/kg

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportul de analiză cu privire la spinosad și în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 iulie 2006.

Cu ocazia acestei evaluări generale, statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice;

să acorde o atenție deosebită riscului pentru râme atunci când substanța este utilizată în sere.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

140

Tiametoxam

Nr. CAS 153719-23-4

Nr. CIPAC 637

(E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamin

≥ 980 g/kg

1 februarie 2007

31 ianuarie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru a proteja organismele nevizate, în special albinele melifere, pentru utilizările ca tratament al semințelor:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf.

Statele membre se asigură că:

pe eticheta semințelor tratate se menționează faptul că semințele au fost tratate cu substanța thiamethoxam și se indică măsurile de reducere a riscurilor prevăzute în autorizație;

condițiile de autorizare, în special pentru aplicarea prin pulverizare, includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele melifere;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor melifere la thiamethoxam în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză cu privire la thiamethoxam și în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală în 14 iulie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită potențialei contaminări a apei subterane, în special cu substanța activă și metaboliții NOA 459602, SYN 501406 și CGA 322704, atunci când substanța activă se aplică în regiunile cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile;

să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice;

să acorde o atenție deosebită riscului pe termen lung pentru animalele erbivore în cazul în care substanța este utilizată pentru tratarea semințelor.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

141

Fenamifos

Nr. CAS 22224-92-6

Nr. CIPAC 692

(RS)-isopropilfosforamidat de etil și de 4-metiltio-m-tolil

≥ 940 g/kg

1 august 2007

31 iulie 2017

PARTEA A

Nu pot fi autorizate decât utilizările ca nematicid aplicate prin irigare picătură cu picătură în serele cu structură permanentă.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de examinare privind fenamifosul, în special de anexele I și II ale acestuia, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 iulie 2006.

În cadrul acestei evaluări generale:

este necesar ca statele membre să acorde o atenție deosebită protecției organismelor acvatice, organismelor care nu sunt țintă și trăiesc în sol și apelor subterane în situații vulnerabile.

Condițiile de autorizare cuprind măsuri de atenuare a riscurilor, iar în zonele vulnerabile este necesar să se pună în aplicare programe de supraveghere, după caz, cu scopul de a depista o eventuală contaminare a apelor subterane.

142

Etefon

Nr. CAS 16672-87-0

Nr. CIPAC 373

Acid 2-cloroetilfosfonic

≥ 910 g/kg (produs tehnic - TC)

MEPHA (acid mono 2-cloroetil ester, 2-cloroetilfosfonic) și 1,2-dicloroetan (impurități care rezultă din procesul de producție) pot să constituie o problemă toxicologică, iar concentrația lor în produsul tehnic nu poate depăși, respectiv, 20 g/kg și 0,5 g/kg.

1 august 2007

31 iulie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de examinare privind etefonul, în special de anexele I și II ale acestuia, în versiunea finală elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 iulie 2006.

143

Flusilazol (2)

Nr. CAS 85509-19-9

Nr. CIPAC 435

Bis(4-fluorofenil)(metil) (1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) silan

925 g/kg

1 ianuarie 2007

30 iunie 2008 (2)

PARTEA A

Pot fi autorizate doar utilizările ca fungicid pentru următoarele culturi:

cereale (altele decât orezul) (2);

porumb (2);

semințe de rapiță (2);

sfeclă de zahăr (2),

în procente care nu depășesc 200 g de substanță activă pe hectar și pe aplicare.

Următoarele utilizări nu pot fi autorizate:

aplicare aeriană;

pompe de stropit de spate sau pompe de mână, nici de către utilizatori amatori, nici de utilizatori profesioniști;

grădinărit de casă.

Statele membre se asigură că sunt aplicate toate măsurile corespunzătoare de reducere a riscului. Trebuie acordată o atenție specială protecției:

organismelor acvatice. Trebuie să se mențină o distanță corespunzătoare între suprafețele tratate și masele de apă de suprafață. Această distanță poate să depindă de aplicarea sau nu a tehnicilor sau dispozitivelor care reduc dispersia;

păsărilor și mamiferelor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, precum alegerea judicioasă a momentului aplicării și selecția formulărilor care, datorită prezentării fizice sau a prezenței agenților care asigură o prevenire corespunzătoare, reduc expunerea speciilor în cauză;

operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată, în special mănuși, salopete, încălțăminte din cauciuc, protecție pentru față sau ochelari de protecție în timpul operațiilor de amestecare, încărcare, aplicare și curățare a echipamentelor, cu excepția cazului în care expunerea la substanță este înlăturată în mod corespunzător prin proiectarea și construcția echipamentelor propriu-zise sau prin instalarea de componente de protecție specifice pe aceste echipamente.

PARTEA B

În vederea aplicării principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind flusilazolul, în special apendicele I și II.

Statele membre trebuie să se asigure că titularii autorizațiilor semnalează, până la 31 decembrie a fiecărui an, impactul asupra sănătății operatorilor. Statele membre pot solicita ca elemente precum date despre vânzare și o anchetă despre modul de utilizare să fie furnizate pentru a avea o imagine realistă a condițiilor de utilizare și a eventualului impact toxicologic al flusilazolului.

Statele membre solicită prezentarea altor studii privind proprietățile potențial generatoare de tulburări endocrine ale flusilazolului în termen de doi ani de la adoptarea liniilor directoare privind studiile despre tulburările endocrine de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Acestea se asigură că autorul notificării, la cererea căruia flusilazolul a fost înscris în prezenta anexă, furnizează aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la adoptarea liniilor directoare menționate mai sus.

144

Carbendazim (stereochimie nedefinită)

Nr. CAS 10605-21-7

Nr. CIPAC 263

Metil benzimidazol-2-il carbamat

980 g/kg

1 ianuarie 2007

13 iunie 2011

PARTEA A

Pot fi autorizate doar utilizările ca fungicid pentru următoarele culturi:

cereale

semințe de colză;

sfeclă de zahăr;

porumb

în cantități care nu depășesc:

0,25 kg de substanță activă pe hectar și pe aplicare pentru cereale și semințe de colză;

0,075 kg de substanță activă pe hectar și pe aplicare pentru sfeclă de zahăr;

0,1 kg de substanță activă la hectar și pe aplicare pentru porumb.

Următoarele utilizări nu pot fi autorizate:

aplicare aeriană;

pompe de stropit de spate sau aparate operate manual, nici de către utilizatori amatori, nici de utilizatori profesioniști;

grădinărit de casă.

Statele membre se asigură că sunt aplicate toate măsurile corespunzătoare de reducere a riscului. Trebuie acordată o atenție specială protecției:

organismelor acvatice. Trebuie să se mențină o distanță corespunzătoare între suprafețele tratate și masele de apă de suprafață. Această distanță poate să depindă de aplicarea sau nu a tehnicilor sau dispozitivelor care reduc dispersia;

viermilor de pământ și a altor microorganisme din sol. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, precum alegerea celei mai potrivite combinații între numărul de aplicări, momentul aplicării, dozaje și, în cazul în care este necesar, gradul de concentrație al substanței active;

păsărilor și mamiferelor. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, precum alegerea judicioasă a momentului aplicării și selecția formulărilor care, datorită prezentării fizice sau a prezenței agenților care asigură o prevenire corespunzătoare, reduc expunerea speciilor în cauză;

operatorilor, care trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată, în special mănuși, salopete, încălțăminte din cauciuc, protecție pentru față sau ochelari de protecție în timpul operațiilor de amestecare, încărcare, aplicare și curățare a echipamentelor, cu excepția cazului în care expunerea la substanță este înlăturată în mod corespunzător prin proiectarea și construcția echipamentelor propriu-zise sau prin instalarea de componente de protecție specifice pe aceste echipamente.

PARTEA B

În vederea punerii în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor avea în vedere concluziile raportului de examinare privind carbendazimul, în special apendicele I și II.

Statele membre trebuie să se asigure că titularii autorizațiilor semnalează, până la 31 decembrie a fiecărui an, impactul asupra sănătății operatorilor. Statele membre pot solicita ca elemente precum datele despre vânzare și o anchetă despre modul de utilizare să fie furnizate pentru a avea o imagine realistă a condițiilor de utilizare și a eventualului impact toxicologic al carbendazimului.

145

Captan

Nr. CAS 133-06-02

Nr. CIPAC 40

N-(triclorometiltio)ciclohex-4-en-1,2-dicarboximid

≥ 910 g/kg

Impurități:

 

Perclorometilmercaptan (R005406): maximum 5 g/kg

 

Folpet: maximum 10 g/kg

 

Tetraclorură de carbon: nu mai mult de 0,1 g/kg.

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicide.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru utilizarea produselor fitosanitare care conțin captan în alte cazuri decât pentru protecția tomatelor, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură de furnizarea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de emiterea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză a captanului și în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 29 septembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente de protecție personală corespunzătoare și aplicarea de măsuri de minimalizare a riscurilor în vederea reducerii gradului de expunere;

expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare revizuiri ale limitelor maxime de reziduuri;

protecției pânzei freatice în condiții vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de minimalizare a riscurilor și trebuie inițiate programe de monitorizare în zonele vulnerabile, după caz;

protecției păsărilor, a mamiferelor și a organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de minimalizare a riscurilor.

Statele membre în cauză vor solicita înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări și mamifere, precum și evaluarea toxicologică a metaboliților care pot exista în pânza freatică în condiții vulnerabile. Acestea trebuie să se asigure că notificatorii, la a căror solicitare s-a inclus captanul în prezenta anexă, pun la dispoziția Comisiei asemenea studii în termen de doi ani de la autorizare.

146

Folpet

Nr. CAS 133-07-3

Nr. CIPAC 75

N-(triclorometiltio)ftalimidă

≥ 940 g/kg

Impurități:

 

Perclorometilmercaptan (R005406): maximum 3,5 g/kg

 

nu mai mult de 4 g/kg.

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicide.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru utilizarea produselor fitosanitare care conțin folpet în alte cazuri decât pentru protecția grâului de toamnă, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură de furnizarea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de emiterea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză a folpetului și în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 29 septembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și lucrătorilor. Condițiile autorizate de utilizare trebuie să prevadă utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător;

expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare revizuiri ale limitelor maxime de reziduuri;

protecției păsărilor, mamiferelor, organismelor acvatice și celor din sol. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de minimalizare a riscurilor.

Statele membre în cauză vor solicita înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări, mamifere și râme. Acestea trebuie să se asigure că notificatorii, la a căror solicitare s-a inclus folpetul în prezenta anexă, pun la dispoziția Comisiei astfel de studii în termen de 2 ani de la autorizare.

147

Formetanat

Nr. CAS 23422-53-9

Nr. CIPAC 697

3-dimetilaminometil neaminopenil metilcarbamat

≥ 910 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid și insecticid.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru utilizarea produselor fitosanitare care conțin formetanat în alte cazuri decât pentru tomatele de câmp și arbuștii ornamentali, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură de furnizarea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de emiterea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză a formetanatului și în special apendicele I și II la acesta, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 29 septembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, artropodelor nespecificate și albinelor și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt prevăzute, unde este cazul, măsuri de minimalizare a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea de echipamente de protecție personală corespunzătoare;

să acorde o atenție deosebită expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare modificări ale nivelurilor reziduale maxime.

Statele membre în cauză solicită înaintarea de studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pe termen lung pentru păsări, mamifere și artropode nespecificate. Acestea trebuie să se asigure că notificatorul, la a cărui solicitare s-a inclus formetanatul în prezenta anexă, pune la dispoziția Comisiei astfel de studii în termen de doi ani de la autorizare.

148

Metiocarb

Nr. CAS 2032-65-7

Nr. CIPAC 165

4-metiltio-3,5-xilil metilcarbamat

≥ 980 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca agenți de protecție în tratarea semințelor, insecticide și moluscide.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru utilizarea produselor fitosanitare care conțin metiocarb în alte cazuri decât pentru tratarea semințelor de porumb, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor din articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură de furnizarea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de emiterea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de analiză a metiocarbului și în special apendicele I și II la acesta, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 29 septembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție deosebită protecției păsărilor, mamiferelor, artropodelor nespecificate și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt prevăzute, unde este cazul, măsuri de minimalizare a riscurilor;

să acorde o atenție deosebită siguranței operatorului și a celor prezenți și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea de echipamente de protecție personală corespunzătoare;

să acorde o atenție deosebită expunerii alimentare a consumatorilor în vederea unor viitoare modificări ale nivelurilor reziduale maxime.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului pentru păsări, mamifere și artropodele nețintă, precum și pentru confirmarea evaluării toxicologice privind metaboliții care pot fi prezenți în recolte. Acestea trebuie să se asigure că notificatorul, la a cărui solicitare s-a inclus metiocarbul în prezenta anexă, pune la dispoziția Comisiei astfel de studii în termen de doi ani de la autorizare.

149

Dimetoat

Nr. CAS 60-51-5

Nr. CIPAC 59

O,O-dimetil-S-(N-metil carbamoil metil) fosforoditioat; 2-dimetoxi-fosfinotioiltio-N-metilacetamidă

≥ 950 g/kg

Impurități:

ometoat: maximum 2 g/kg

isodimetoat: maximum 3 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de evaluare cu privire la dimetoat, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

protecției păsărilor, a mamiferelor, a organismelor acvatice și a altor artropode nețintă. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de limitare a riscului, după caz, cum ar fi crearea zonelor tampon și reducerea infiltrării scurgerilor de suprafață și a apelor din drenaje în apele de suprafață;

expunerii alimentare a consumatorilor;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului pentru păsări, mamifere și artropodele nețintă, precum și pentru confirmarea evaluării toxicologice privind metaboliții care pot fi prezenți în recolte.

Ele asigură faptul că notificatorul la cererea căruia dimetoatul a fost inclus în această anexă trimite astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

150

Dimetomorf

Nr. CAS 110488-70-5

Nr. CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acriloil]morfolină

≥ 965 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la dimetomorf, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile autorizate de utilizare trebuie să prevadă utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător;

protecției păsărilor, mamiferelor și organismelor acvatice.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, după caz.

151

Glufosinat

Nr. CAS 77182-82-2

Nr. CIPAC 437.007

Amoniu (DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfinat

950 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

La evaluarea cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin glufosinat, pentru alte utilizări decât în livezile de meri, statele membre acordă o atenție deosebită, în mod special în ceea ce privește expunerea operatorului și a consumatorului, criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și asigură faptul că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de acordarea autorizației.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportului de evaluare cu privire la glufosinat, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor, a lucrătorilor și a persoanelor prezente. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de protecție, după caz;

potențialului de contaminare a apelor freatice, atunci când substanța activă este aplicată în zone cu sol și/sau condiții climatice vulnerabile;

protecției mamiferelor, a artropodelor nețintă și a plantelor nețintă.

Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului pentru mamiferele și artropodele nețintă în livezile de meri. Statele membre asigură faptul că notificatorul la cererea căruia glufosinatul a fost inclus în această anexă trimite astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

152

Metribuzin

Nr. CAS 21087-64-9

Nr. CIPAC 283

4-amino-6-terț-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-onă

≥ 910 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru autorizarea produselor fitosanitare care conțin metribuzin pentru alte utilizări decât ca erbicid selectiv cu aplicare postemergentă pentru cartofi, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor menționate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și asigură faptul că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de acordarea autorizației.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la metribuzin, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

protecției algelor, a plantelor acvatice, a plantelor nețintă din afara câmpului tratat și trebuie să asigure faptul că în condițiile de autorizare sunt incluse, după caz, măsuri de reducere a riscului;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție corespunzător.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor date suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului privind apa freatică. Acestea trebuie să se asigure că notificatorii, la a căror solicitare s-a inclus metribuzinul în prezenta anexă, pun la dispoziția Comisiei astfel de studii în termen de doi ani de la autorizare.

153

Fosmet

Nr. CAS 732-11-6

Nr. CIPAC 318

O,O-dimetil S-ftalimidometil fosforoditioat; N-(dimetoxifosfinotioil tiometil) ftalimidă

≥ 950 g/kg

Impurități:

fosmet oxon: maximum 0,8 g/kg

isofosmet: maximum 0,4 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid și insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de evaluare cu privire la fosmet, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

protecției păsărilor, a mamiferelor, a organismelor acvatice, a albinelor și a altor artropode nețintă. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de reducere a riscului, după caz, cum ar fi crearea zonelor tampon și reducerea infiltrării scurgerilor de suprafață și a apelor din drenaje în apa de suprafață;

siguranței operatorilor și să asigure faptul că în condițiile de utilizare este prevăzută utilizarea echipamentului individual de protecție și a celui de protecție respiratorie corespunzătoare.

Statele membre în cauză solicită trimiterea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscului privind păsările (risc acut) și mamiferele erbivore (risc pe termen lung). Statele membre asigură faptul că notificatorul la cererea căruia fosmetul a fost inclus în această anexă trimite astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

154

Propamocarb

Nr. CAS 24579-73-5

Nr. CIPAC 399

Propil 3-(dimetilamino)propil carbamat

≥ 920 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

La evaluarea cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin propamocarb, pentru alte utilizări decât tratamente foliare, statele membre acordă o deosebită atenție criteriilor, în mod deosebit în ceea ce privește expunerea lucrătorului, de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și asigură faptul că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de acordarea autorizației.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile raportului de evaluare cu privire la propamocarb, în special apendicele I și II la acesta, așa cum au fost finalizate în Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 24 noiembrie 2006.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile de autorizare ar trebui să cuprindă măsuri de protecție, după caz;

transferării reziduurilor din sol pentru rotația culturilor sau pentru culturile succesive;

protecției apelor de suprafață și a celor freatice din zonele vulnerabile;

protecției păsărilor, a mamiferelor și a organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, după caz.

155

Etoprofos

Nr. CAS 13194-48-4

Nr. CIPAC 218

O-etil S,S-dipropil fosforoditioat

> 940 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Pot fi autorizate numai utilizările ca insecticid sau nematocid prin aplicare în sol.

Autorizațiile ar trebui limitate la utilizatorii profesioniști.

PARTEA B

Pentru a evalua cererile de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin etoprofos pentru alte utilizări decât tratarea cartofilor care nu sunt destinați consumului uman sau animal, statele membre vor acorda o atenție specială criteriilor de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se vor asigura că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de eliberarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a etoprofosului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 16 martie 2007.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

reziduurilor și să evalueze expunerea alimentară a consumatorilor în vederea revizuirilor ulterioare ale limitelor maxime de reziduuri;

siguranței operatorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prescrie utilizarea unor echipamente adecvate de protecție individuală și respiratorie și a altor măsuri de limitare a riscurilor, cum ar fi utilizarea unui dispozitiv închis de transfer pentru aplicarea produsului;

protejării păsărilor, a mamiferelor, a organismelor acvatice, a apelor de suprafață și subterane expuse riscurilor; condițiile de autorizare ar trebui să includă măsuri de limitare a riscului, cum ar fi zone-tampon și atingerea unei încorporări complete a granulelor în sol.

Statele membre în cauză solicită efectuarea de studii suplimentare în vederea confirmării evaluării riscurilor pe termen lung pentru păsări și pentru mamiferele care se hrănesc cu râme. Acestea se asigură că notificatorii la cererea cărora etoprofosul a fost inclus în prezenta anexă furnizează aceste studii Comisiei în termen de doi ani de la data autorizare.

156

Pirimifos-metil

Nr. CAS 29232-93-7

Nr. CIPAC 239

 

O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il

 

O,O- dimetilfosforotioat

> 880 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Pot fi autorizate numai utilizările ca insecticid pentru depozitarea după recoltare.

Aplicările cu echipamente de mână nu se autorizează.

PARTEA B

Pentru a evalua cererile de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin pirimifos-metil pentru alte utilizări decât aplicarea prin sisteme automatizate în depozite de cereale goale, statele membre vor acorda o atenție specială criteriilor de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se vor asigura că toate datele și informațiile necesare sunt furnizate înainte de eliberarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de reexaminare privind pirimifos-metilul, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 martie 2007.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prescrie utilizarea unui echipament adecvat de protecție individuală, inclusiv echipamente de protecție respiratorie și măsuri de limitare a riscurilor, în vederea reducerii expunerii;

expunerii alimentare a consumatorilor în vederea revizuirilor ulterioare ale limitelor maxime de reziduuri.

157

Fipronil

Nr. CAS 120068-37-3

Nr. CIPAC 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazol-3-carbonitril

≥ 950 g/kg

1 octombrie 2007

30 septembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid pentru tratarea semințelor.

Pentru a proteja organismele nevizate, în special albinele melifere:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf.

Statele membre se asigură că:

pe eticheta semințelor tratate se menționează faptul că semințele au fost tratate cu substanța fipronil și se indică măsurile de reducere a riscurilor prevăzute în autorizație;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor melifere la fipronil în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține cont de concluziile raportul de examinare a fipronilului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 16 martie 2007. În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

ambalării produselor comercializate pentru a evita generarea fotodegradării unor produse;

potențialului de contaminare a pânzei freatice, în special de la metaboliții care sunt mai persistenți decât compusul principal, în cazul în care substanța activă se aplică în regiuni cu sol vulnerabil și/sau condiții climaterice vulnerabile;

protejării păsărilor granivore și a mamiferelor, a organismelor acvatice, a artropodelor nevizate și a albinelor.

Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Statele membre în cauză solicită studii suplimentare pentru a confirma evaluarea riscului pentru păsări granivore și mamifere, respectiv albine și în special larve de albine. Acestea se asigură că notificatorii la cererea cărora fipronilul a fost inclus în prezenta anexă furnizează aceste studii Comisiei în termen de un an de la autorizare.

158

Beflubutamid

Nr. CAS 113614-08-7

Nr. CIPAC 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluoro-metil-fenoxil) butanamidă

≥ 970 g/kg

1 decembrie 2007

30 noiembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare a beflubutamidului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 mai 2007.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre:

să acorde o atenție specială riscului prezentat pentru organismele acvatice.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, după caz.

159

Virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua

Nr. CIPAC:

Nealocat

Nu se aplică

 

1 decembrie 2007

30 noiembrie 2017

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de examinare a Spodoptera exigua NPV, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 15 mai 2007.

160

Prosulfocarb

Nr. CAS 52888-80-9

Nr. CIPAC 539

S-benzil dipropil(tiocarbamat)

970 g/kg

1 noiembrie 2008

31 octombrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a prosulfocarbului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 9 octombrie 2007.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protejării organismelor acvatice și să vegheze ca cerințele de autorizare să conțină, după caz, măsuri de atenuare a riscurilor ca, de exemplu, zone-tampon;

protejării plantelor nevizate și să vegheze ca cerințele de autorizare să conțină, după caz, măsuri de atenuare a riscurilor ca, de exemplu, prezența pe teren a unor zone tampon netratate cu substanța activă.

161

Fludioxonil

Nr. CAS 131341-86-1

Nr. CIPAC 522

4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-carbonitril

950 g/kg

1 noiembrie 2008

31 octombrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare pentru produse de protecție a plantelor care conțin fludioxonil pentru alte utilizări decât tratarea semințelor, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să vegheze la obținerea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații și:

să acorde o atenție deosebită riscurilor de poluare a apelor subterane în zonele vulnerabile, în special prin metaboliții de fotoliză din sol CGA 339833 și CGA 192155;

să acorde o atenție deosebită protejării peștilor și organismelor acvatice nevertebrate.

Condițiile de autorizare trebuie să includă, dacă este necesar, măsuri de reducere a riscurilor.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a fludioxonilului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 9 octombrie 2007.

162

Clomazon

Nr. CAS 81777-89-1

Nr. CIPAC 509

2-(2-clorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-onă

960 g/kg

1 noiembrie 2008

31 octombrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a clomazonului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 9 octombrie 2007.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protejării plantelor-nețintă și să vegheze ca cerințele de autorizare să conțină, după caz, măsuri de atenuare a riscurilor, ca, de exemplu, zone-tampon.

163

Bentiavalicarb

Nr. CAS 413615-35-7

Nr. CIPAC 744

Acid [(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-il)etil]carbamoil}-2-metilpropil]carbamic

≥ 910 g/kg

Următoarele impurități de fabricație au o importanță toxicologică și fiecare dintre ele nu trebuie să depășească un anumit nivel în materialul tehnic:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzotiazol: < 3,5 mg/kg

 

disulfură de bis(2-amino-5-fluorofenil): < 14 mg/kg

1 august 2008

31 iulie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a bentiavalicarbului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

securității operatorilor;

protecției organismelor artropode ne-țintă.

Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri adecvate de atenuare a riscurilor.

În cursul evaluării cererilor de autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bentiavalicarb pentru alte utilizări decât în sere, statele membre vor acorda o atenție deosebită criteriilor enunțate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se vor asigura de obținerea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Statele membre informează Comisia, în conformitate cu articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, cu privire la specificațiile materialului tehnic astfel cum a fost produs în scopuri comerciale.

164

Boscalid

Nr. CAS 188425-85-6

Nr. CIPAC 673

2-cloro-N-(4′-clorobifenil-2-il)nicotinamidă

≥ 960 g/kg

1 august 2008

31 iulie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a boscalidului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cadrul acestei evaluări generale, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

securității operatorilor;

riscului pe termen lung pentru păsări și organisme din sol;

riscului de acumulare în sol dacă substanța este folosită pentru culturi perene sau pentru culturi succesive în cazul rotației culturilor.

Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, după caz.

165

Carvonă

Nr. CAS 99-49-0 (d/l amestec)

Nr. CIPAC 602

5-isopropenil-2-metilciclohex-2-en-1-onă

≥ 930 g/kg cu un raport d/l de cel puțin 100: 1

1 august 2008

31 iulie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a carvonei, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cadrul acestei evaluări de ansamblu, statele membre trebuie să acorde o atenție specială riscului prezentat pentru operatori.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, după caz.

166

Fluoxastrobin

Nr. CAS 361377-29-9

Nr. CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoropirimidin-4-iloxi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)metanonă O-metiloximă

≥ 940 g/kg

1 august 2008

31 iulie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a fluoxastrobinului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

securității operatorilor, mai ales la manipularea concentratului nediluat. Condițiile de utilizare trebuie să cuprindă măsuri de protecție adecvate, precum portul unui ecran de protecție facială;

protejării organismelor acvatice. Acolo unde este cazul trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon;

nivelurilor de reziduuri ale metaboliților fluoxastrobinului, în cazul folosirii paielor din zonele tratate pentru furaje. Condițiile de utilizare trebuie să cuprindă restricții privitoare la hrănirea animalelor, după caz;

riscului de acumulare în suprafața solului dacă substanța este folosită pentru culturi perene sau pentru culturi succesive în cazul rotației culturilor.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

Statele membre vizate vor solicita prezentarea următoarelor:

date permițând efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a riscului acvatic, ce va lua în considerare derivele pulverizărilor, apele de scurgere, de drenaj și eficacitatea eventualelor măsuri de reducere a riscurilor;

date cu privire la toxicitatea metaboliților animalelor diferite de rozătoare dacă paiele din zonele tratate urmează să fie folosite ca furaj.

Acestea trebuie să se asigure că notificatorul la cererea căruia fluoxastrobinul a fost inclus în prezenta anexă furnizează aceste studii Comisiei în termen de 2 ani de la autorizare.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 tulpina 251 (AGAL: Nr. 89/030550)

Nr. CIPAC 753

Nu se aplică

 

1 august 2008

31 iulie 2018

PARTEA A

Pot fi autorizate numai utilizările ca nematocid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare pentru Paecilomyces lilacinus, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

securității operatorilor (deși nu a fost necesară stabilirea unui NAEO, ca regulă generală, microorganismele trebuie considerate ca sensibilizatori potențiali);

protecției artropodelor ne-țintă care trăiesc pe frunze.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, după caz.

168

Protioconazol

Nr. CAS 178928-70-6

Nr. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tionă

≥ 970 g/kg

Următoarele impurități de fabricație au o importanță toxicologică și fiecare dintre ele nu trebuie să depășească un anumit nivel în materialul tehnic:

Toluen: < 5 g/kg

Protioconazol-destio (2-(1-clorociclopropil)1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1 august 2008

31 iulie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a protioconazolului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

securității operatorilor cu ocazia aplicării prin stropire. Condițiile de utilizare trebuie să includă măsuri de protecție adecvate;

protejării organismelor acvatice. Acolo unde este cazul trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon;

protecției păsărilor și a mamiferelor mici. Acolo unde este cazul, se vor aplica măsuri de reducere a riscurilor.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

Statele membre vizate vor solicita prezentarea următoarelor:

informații care să permită efectuarea unei evaluări a expunerii consumatorilor la derivații metabolitului de tip triazol în culturile primare, rotația culturilor și produse de origine animală;

o comparație a modului de acțiune al protioconazolului și a derivaților metabolitului de tip triazol care să permită efectuarea unei evaluări a toxicității rezultând din expunerea combinată la acești compuși;

informații asupra riscului pe termen lung pentru mamifere și păsări granivore, rezultând din utilizarea protioconazolului ca tratament la sămânță.

Acestea trebuie să se asigure că notificatorul la cererea căruia protioconazolul a fost inclus în prezenta anexă furnizează aceste studii Comisiei în termen de 2 ani de la autorizare.

169

Amidosulfuron

Nr. CAS 120923-37-7

Nr. CIPAC 515

 

3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonil-aminosulfonil)uree

sau

 

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-mesil(metil) sulfamoiluree

≥ 970 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

În momentul evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin amidosulfuron pentru alte destinații decât pajiștile și pășunile, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că orice date sau informații necesare sunt luate în considerare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a amidosulfuronului, în special cele din apendicele I și II, astfel cum au fost finalizate de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 22 ianuarie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protecției apei freatice datorită posibilității contaminării apei freatice cu unele dintre produsele de degradare ale amidosulfuronului atunci când acesta este aplicat în regiuni cu sol și/sau condiții climaterice vulnerabile;

protecției plantelor acvatice.

Referitor la aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de diminuare a riscului, cum ar fi zonele-tampon.

170

Nicosulfuron

Nr. CAS 111991-09-4

Nr. CIPAC 709

 

2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfamoil]-N,N-dimetilnicotinamidă

sau

 

1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilcarbamoil-2-piridilsulfonil)uree

≥ 910 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de analiză a nicosulfuronului, în special cele din apendicele I și II, astfel cum au fost finalizate de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, la 22 ianuarie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

posibilității expunerii mediului acvatic la metabolitul DUDN atunci când nicosulfuronul este aplicat în regiuni cu condiții de sol vulnerabil;

protecției plantelor acvatice și trebuie să se asigure că, acolo unde este cazul, condițiile de autorizare includ măsuri de diminuare a riscului, cum ar fi zonele-tampon;

protecției plantelor nevizate și trebuie să se asigure că, acolo unde este cazul, condițiile de autorizare includ măsuri de diminuare a riscului, cum ar fi prezența în teren a unei zone-tampon nepulverizate;

protecției apei freatice și a apei de suprafață în condiții de vulnerabilitate a solului și a climei.

171

Clofentezin

Nr. CAS 74115-24-5

Nr. CIPAC 418

3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazină

≥ 980 g/kg (materie uscată)

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de revizuire a substanței clofentezin, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat pentru întocmirea dosarelor de toxicitate se compară și se verifică în raport cu aceste specificații ale materialului tehnic;

siguranței operatorilor și a lucrătorilor, care impun ca în condițiile de utilizare să fie prevăzută folosirea, acolo unde este cazul, a unor echipamente adecvate de protecție individuală;

potențialului de răspândire la mare distanță pe calea aerului;

riscului pentru organismele nevizate. Condițiile de autorizare includ, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.

Statele membre în cauză se asigură că notificatorul prezintă Comisiei până la 31 iulie 2011 un program de monitorizare pentru evaluarea potențialului răspândirii substanței clofentezin la mare distanță pe calea aerului și a riscurilor consecutive pentru mediu. Rezultatele respectivului program de monitorizare se transmit statului membru raportor și Comisiei, până la 31 iulie 2013, sub forma unui raport de monitorizare.

Statele membre în cauză se asigură că notificatorul transmite Comisiei, până la 30 iunie 2012, studiile de confirmare cu privire la riscurile toxicologice și de mediu ale metaboliților substanței clofentezin.

172

Dicamba

Nr. CAS 1918-00-9

Nr. CIPAC 85

Acid 3,6-diclor-2-metoxibenzoic

≥ 850 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare a dicamba, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

173

Difenoconazol

Nr. CAS 119446-68-3

Nr. CIPAC 687

3-clor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2il]fenil 4- clorfenil eter

≥ 940 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare a difenoconazol, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protejării organismelor acvatice.

Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, după caz.

174

Diflubenzuron

Nr. CAS 35367-38-5

Nr. CIPAC 339

1-(4-clorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)uree

≥ 950 g/kg impurități: max. 0,03 g/kg 4-cloranilină

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de revizuire a substanței diflubenzuron, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat pentru întocmirea dosarelor de toxicitate se compară și se verifică în raport cu aceste specificații ale materialului tehnic;

protejării organismelor acvatice;

protejării organismelor terestre;

protejării artropodelor nevizate, inclusiv a albinelor.

Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri adecvate de atenuare a riscurilor.

Statele membre în cauză se asigură că notificatorul transmite Comisiei, până la 30 iunie 2011, studii suplimentare care să abordeze relevanța toxicologică potențială a impurității și a metabolitului 4-cloranilină (PCA).

175

Imazaquin

Nr. CAS 81335-37-7

Nr. CIPAC 699

Acid 2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]quinolin-3-carboxilic

≥ 960 g/kg (amestec racemic)

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de evaluare a imazaquin, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

176

Lenacil

Nr. CAS 01.08.2164

Nr. CIPAC 163

3-ciclohexil-1,5,6,7-tetrahidrociclopentapirimidin-2,4(3H)-dionă

≥ 975 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de revizuire a substanței lenacil, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

riscului pentru organismele acvatice, în special pentru alge și plante acvatice. Condițiile de autorizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zone tampon între zonele tratate și apele de suprafață;

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni cu sol și condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare includ măsuri de atenuare a riscurilor și, acolo unde este cazul, trebuie inițiate programe de monitorizare pentru a depista potențiala contaminare a apelor subterane din zonele vulnerabile cu metaboliți IN-KF 313, M1, M2 și M3.

Statele membre în cauză se asigură că notificatorul transmite Comisiei informații de confirmare referitoare la identitatea și caracteristicile metaboliților din sol Polar B și Polars și a metaboliților M1, M2 și M3, care au apărut în studiile de lizimetrie, precum și date de confirmare privind culturile rotate succesiv, incluzând posibilele efecte fitotoxice. Statele membre se asigură că notificatorii transmit aceste informații Comisiei până la 30 iunie 2012.

Dacă o decizie privind clasificarea substanței lenacil în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) identifică necesitatea unor informații suplimentare cu privire la relevanța metaboliților IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B și Polars, statele membre în cauză solicită transmiterea unor astfel de informații. Ele se asigură că notificatorul furnizează Comisiei informațiile respective în termen de șase luni de la notificarea unei astfel de decizii de clasificare.

177

Oxadiazon

Nr. CAS 19666-30-9

Nr. CIPAC 213

5-terț-butil-3-(2,4-dicloro-5-izopropoxifenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-onă

≥ 940 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de revizuire a substanței oxadiazon, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul testat utilizat pentru întocmirea dosarelor de toxicitate se compară și se verifică în raport cu aceste specificații ale materialului tehnic;

potențialului apelor subterane de a se contamina cu metabolitul AE0608022 în cazurile în care substanța activă este utilizată în situații pentru care se prevăd condiții anaerobe de durată sau în regiuni cu sol sau condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă, după caz, măsuri de reducere a riscului.

Statele membre vizate se asigură că notificatorul transmite Comisiei:

studii suplimentare care abordează relevanța toxicologică potențială a unei impurități în specificațiile tehnice propuse;

informații destinate elucidării suplimentare a apariției metabolitului AE0608033 în culturile primare și în culturile rotate succesiv;

studii suplimentare privind culturile rotate succesiv (și anume rădăcinoase și cereale) și un studiu de metabolism privind rumegătoarele pentru a confirma evaluarea riscului pentru consumator;

informații care să aprofundeze evaluarea riscurilor pentru păsările și mamiferele care se hrănesc cu râme, precum și riscurile pe termen lung pentru pești.

Statele membre se asigură că notificatorul transmite aceste informații Comisiei până la 30 iunie 2012.

178

Picloram

Nr. CAS 01.02.1918

Nr. CIPAC 174

Acid 4-amino-3,5,6-triclorpiridin-2-carboxilic

≥ 920 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de revizuire a substanței picloram, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În evaluarea generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

potențialului de contaminare a apelor subterane în cazul în care substanța picloram se aplică în regiuni cu sol și condiții climatice vulnerabile. Condițiile de autorizare trebuie să includă, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.

Statele membre vizate se asigură că notificatorul transmite Comisiei:

informații suplimentare destinate a confirma că metoda analitică de monitorizare aplicată în studiile privind reziduurile cuantifică corect reziduurile de picloram și conjugații acestuia;

un studiu de fotoliză a solului pentru a confirma evaluarea degradării substanței picloram.

Statele membre se asigură că notificatorul transmite aceste informații Comisiei până la 30 iunie 2012.

179

Piriproxifen

Nr. CAS 95737-68-1

Nr. CIPAC 715

4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi)propil eter

≥ 970 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține cont de concluziile raportului de revizuire a substanței piriproxifen, în special apendicele I și II, astfel cum au fost definitivate în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 mai 2010.

În evaluarea generală, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită:

siguranței operatorilor, care impun ca în condițiile de utilizare să fie prevăzută folosirea, acolo unde este cazul, a unor echipamente adecvate de protecție individuală;

riscului pentru organismele acvatice. Condițiile de utilizare includ, acolo unde este cazul, măsuri adecvate de atenuare a riscurilor.

Statele membre în cauză se asigură că notificatorul transmite Comisiei informații suplimentare care să confirme evaluarea riscului în raport cu două aspecte și anume: riscul pentru insectele acvatice generat de piriproxifen și de metabolitul DPH-pir și riscul pentru polenizatori generat de piriproxifen. Statele membre se asigură că notificatorul transmite aceste informații Comisiei până la 30 iunie 2012.

180

Bifenox

Nr. CAS 42576-02-3

Nr. CIPAC 413

Metil 5-(2,4-diclorfenoxi)-2-nitrobenzoat

≥ 970 g/kg impurități:

 

max. 3 g/kg 2,4 diclorfenol

 

max. 6 g/kg 2,4-dicloranisol

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a bifenoxului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 14 martie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

expunerii consumatorilor prin alimentație la reziduuri de bifenox din produse de origine animală și din rotația ulterioară a culturilor.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

informații cu privire la reziduurile de bifenox și metabolitul acestuia, acid hidroxi bifenox, din produsele de origine animală și la reziduurile de bifenox din rotația culturilor.

informații privind combaterea riscului pe termen lung, care decurge din utilizarea bifenoxului, pentru mamiferele erbivore.

Acestea se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

181

Diflufenican

Nr. CAS 83164-33-4

Nr. CIPAC 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi) nicotinanilidă

≥ 970 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, iau în considerare concluziile din raportul de analiză a diflufenicanului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protejării organismelor acvatice. Acolo unde este cazul trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon;

protejării plantelor cărora nu li se adresează acest produs. Acolo unde este cazul trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, ca, de exemplu, prezența pe teren a unor zone tampon netratate cu substanța activă.

182

Fenoxaprop-P

Nr. CAS 113158-40-0

Nr. CIPAC 484

Acid (R)-2[4-[(6-cloro-2-benzoxazolil)oxi]-fenoxi]-propanoic

≥ 920 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a substanței fenoxaprop-P, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protejării plantelor cărora nu li se adresează acest produs;

prezenței agentului de protecție a plantelor mefenpir-dietil în produsele preparate având în vedere expunerea operatorului, a lucrătorului și a persoanelor prezente;

persistenței substanței și a produselor rezultate din degradarea acesteia în zonele și regiunile mai reci în care se pot crea condiții anaerobe.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, după caz.

183

Fenpropidin

Nr. CAS 67306-00-7

Nr. CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidină

≥ 960 g/kg (racemat)

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a fenpropidinului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protecției organismelor acvatice și să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

informații privind combaterea riscului pe termen lung, care decurge din utilizarea fenpropidinului, pentru mamifere erbivore și păsări insectivore.

Acestea se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

184

Chinoclamină

Nr. CAS 2797-51-5

Nr. CIPAC 648

2-amino-3-clor-1,4-naftochinonă

≥ 965 g/kg impurități:

dichlon (2,3-diclor-1,4-naftochinonă) max. 15 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

La analizarea cererilor de autorizare pentru utilizarea produselor de protecție a plantelor care conțin chinoclamină în alte cazuri decât pentru protecția plantelor ornamentale și de pepinieră, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că au fost furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de eliberarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a chinoclaminei, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată la 14 martie 2008 în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului, a lucrătorului și a persoanelor prezente și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protecției organismelor acvatice;

protecției păsărilor și a mamiferelor mici.

Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, după caz.

185

Cloridazon

Nr. CAS 1698-60-8

Nr. CIPAC 111

5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazin-3(2H)-onă

920 g/kg

Impuritatea 4-amino-5-cloro-izomer, rezultată din procesul de fabricație, poate constitui o problemă toxicologică, iar nivelul maxim al acesteia nu poate depăși 60 g/kg

1 ianuarie 2009

31 decembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid, în doze de aplicare de maximum 2,6 kg/ha, numai o dată la trei ani pe același teren.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se va ține seama de concluziile raportului de examinare privind cloridazonul, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 4 decembrie 2007.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protecției organismelor acvatice;

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor și, după caz, trebuie demarate programe de monitorizare destinate să verifice o potențială contaminare a apelor subterane cu metaboliți B și B1, în zonele vulnerabile.

186

Tritosulfuron

Nr. CAS 142469-14-5

Nr. CIPAC 735

1-(4-metoxi-6-trifluormetil-1,3-5-triazin-2-il)-3-(2-trifluormetil-benzensulfonil) uree

≥ 960 g/kg

Următoarea impuritate de fabricație are o importanță toxicologică și nu trebuie să depășească un anumit nivel în materialul tehnic:

2-amino-4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazină: < 0,2 g/kg

1 decembrie 2008

30 noiembrie 2018

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de examinare a tritosulfuronului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 20 mai 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

potențialului de contaminare a apei subterane, în cazurile în care această substanță activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

protecției organismelor acvatice;

protejării mamiferelor mici.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, după caz.

187

Flutolanil

Nr. CAS 66332-96-5

Nr. CIPAC 524

α,α,α-trifluor-3′-izopropoxi-o-toluanilidă

≥ 975 g/kg

1 martie 2009

28 februarie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin flutolanil în vederea altor utilizări decât tratarea tuberculilor de cartofi, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se asigure că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a flutolanilului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală din 20 mai 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, după caz.

188

Benfluralin

Nr. CAS 1861-40-1

Nr. CIPAC 285

N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidină

≥ 960 g/kg

Impurități:

etil-butil-nitrosamină: max. 0,1 mg/kg

1 martie 2009

28 februarie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin benfluralin în vederea altor utilizări decât cele referitoare la salată și andive, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se asigure că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a benfluralinului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 20 mai 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protejării siguranței operatorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente de protecție individuală corespunzătoare și aplicarea unor măsuri de reducere a riscurilor pentru a diminua expunerea;

reziduurilor din alimentele pe bază de plante și animale și să evalueze gradul de expunere alimentară a consumatorilor;

protecției păsărilor, mamiferelor, apelor de suprafață și a organismelor acvatice. În ceea ce privește aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon.

Statele membre în cauză solicită prezentarea unor studii suplimentare privind metabolismul în rotația culturilor și confirmarea evaluării riscurilor pentru metabolitul B12 și pentru organismele acvatice. Acestea se asigură că notificatorii la cererea cărora benfluralinul a fost inclus în anexă transmit astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

189

Fluazinam

Nr. CAS 79622-59-6

Nr. CIPAC 521

3-clor-N-(3-clor-5-trifluormetil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidină

≥ 960 g/kg

Impurități:

5-clor-N-(3-clor-5-trifluormetil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidină:

maximum 2 g/kg

1 martie 2009

28 februarie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin fluazinam în vederea altor utilizări decât cele referitoare la cartofi, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se asigure că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a fluazinamului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 20 mai 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protejării siguranței operatorilor și lucrătorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente de protecție individuală corespunzătoare și aplicarea unor măsuri de reducere a riscurilor pentru a diminua expunerea;

reziduurilor din alimentele pe bază de plante și animale și să evalueze gradul de expunere alimentară a consumatorilor;

protejării organismelor acvatice. În ceea ce privește riscurile identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele-tampon.

Statele membre în cauză solicită prezentarea unor studii suplimentare pentru confirmarea evaluării riscurilor pentru organismele acvatice și macroorganismele din sol. Acestea se asigură că notificatorii la cererea cărora fluazinamul a fost inclus în anexă transmit astfel de studii Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

190

Fuberidazol

Nr. CAS 3878-19-1

Nr. CIPAC 525

2-(2′-furil)benzimidazol

≥ 970 g/kg

1 martie 2009

28 februarie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare pentru produse de protecție a plantelor care conțin fuberidazol în vederea altor utilizări decât tratarea semințelor, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se asigure că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a fuberidazolului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 20 mai 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

riscului pe termen lung pentru mamifere și să se asigure că în condițiile de autorizare sunt prevăzute, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor. În astfel de cazuri, ar trebui să se aplice utilizarea echipamentului corespunzător care asigură un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minim a scurgerii pe perioada aplicării.

Condițiile de utilizare includ măsuri de atenuare a riscurilor, după caz.

191

Mepiquat

Nr. CAS 15302-91-7

Nr. CIPAC 440

clorură de 1,1-dimetilpiperidiniu (clorură de mepiquat)

≥ 990 g/kg

1 martie 2009

28 februarie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin mepiquat în vederea altor utilizări decât cele referitoare la orz, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se asigure că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de analiză a mepiquatului, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 20 mai 2008.

Statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită reziduurilor din alimentele pe bază de plante și animale și să evalueze gradul de expunere alimentară a consumatorilor.

192

Diuron

Nr. CAS 330-54-1

Nr. CIPAC 100

3-(3,4-diclorfenil)-1,1-dimetiluree

≥ 930 g/kg

1 octombrie 2008

30 septembrie 2018

PARTEA A

Nu poate fi utilizat decât în calitate de erbicid în cantități care nu depășesc 0,5 kg/ha (medie pe suprafață).

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de reexaminare referitor la diuron, în special apendicele I și II, în versiunea definitivă elaborată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 11 iulie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului; condițiile de utilizare prescriu utilizarea de echipament individual de protecție, dacă este necesar;

protejării organismelor acvatice și a plantelor nevizate.

Condițiile de autorizare cuprind, după caz, măsuri de reducere a riscurilor.

193

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai

SUȘA: ABTS -1857

Colecția de culturi: nr. SD-1372

SUȘA: GC-91

Colecția de culturi: nr. NCTC 11821

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) și GC-91 (SANCO/1538/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipul H-14)

SUȘA: AM65-52

Colecția de culturi: nr. ATCC -1276

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotipul H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

SUȘA: ABTS 351

Colecția de culturi: nr. ATCC SD-1275

 

SUȘA: PB 54

Colecția de culturi: nr. CECT 7209

 

SUȘA: SA 11

Colecția de culturi: nr. NRRL B-30790

 

SUȘA: SA 12

Colecția de culturi: nr. NRRL B-30791

 

SUȘA: EG 2348

Colecția de culturi: nr. NRRL B-18208

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Bacillus thuringiensis subsp kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 și EG 2348 (SANCO/1543/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

SUȘA: NB 176 (TM 14 1)

Colecția de culturi: nr. SD-5428

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

197

Beauveria bassiana

 

SUȘA: ATCC 74040

Colecția de culturi: nr. ATCC 74040

 

SUȘA: GHA

Colecția de culturi: nr. ATCC 74250

Nu se aplică

Nivelul maxim de beauvericină: 5 mg/kg

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) și GHA (SANCO/1547/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Nu se aplică

Microorganisme contaminante (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

199

Lecanicillium muscarium

(anterior Verticilium lecanii)

SUȘA: Ve 6

Colecția de culturi: nr. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Lecanicillium muscarium (anterior Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(anterior Metarhizium anisopliae)

SUȘA: BIPESCO 5/F52

Colecția de culturi: nr. M.a. 43; nr. 275-86 (acronime V275 sau KVL 275); nr. KVL 99-112 (Ma 275 sau V 275); nr. DSM 3884; nr. ATCC 90448; nr. ARSEF 1095

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid și insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anterior Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 și F52 (SANCO/1862/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

201

Phlebiopsis gigantea

 

SUȘA: VRA 1835

Colecția de culturi: nr. ATCC 90304

 

SUȘA: VRA 1984

Colecția de culturi: nr. DSM16201

 

SUȘA: VRA 1985

Colecția de culturi: nr. DSM 16202

 

SUȘA: VRA 1986

Colecția de culturi: nr. DSM 16203

 

SUȘA: FOC PG B20/5

Colecția de culturi: nr. IMI 390096

 

SUȘA: FOC PG SP log 6

Colecția de culturi: nr. IMI 390097

 

SUȘA: FOC PG SP log 5

Colecția de culturi: nr. IMI 390098

 

SUȘA: FOC PG BU 3

Colecția de culturi: nr. IMI 390099

 

SUȘA: FOC PG BU 4

Colecția de culturi: nr. IMI 390100

 

SUȘA: FOC PG 410.3

Colecția de culturi: nr. IMI 390101

 

SUȘA: FOC PG97/1062/116/1.1

Colecția de culturi: nr. IMI 390102

 

SUȘA: FOC PG B22/SP1287/3.1

Colecția de culturi: nr. IMI 390103

 

SUȘA: FOC PG SH 1

Colecția de culturi: nr. IMI 390104

 

SUȘA: FOC PG B22/SP1190/3,2

Colecția de culturi: nr. IMI 390105

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

202

Pythium oligandrum

SUȘELE: M1

Colecția de culturi nr. ATCC 38472

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

203

Streptomyces K61 (anterior S. griseoviridis)

SUȘA: K61

Colecția de culturi: nr. DSM 7206

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Streptomyces (anterior Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

204

Trichoderma atroviride

(anterior T. harzianum)

 

SUȘA: IMI 206040 Colecția de culturi:

nr. IMI 206040, ATCC 20476;

 

SUȘA: T11

Colecția de culturi: nr.

Colecția spaniolă de cultură tip CECT 20498, identică cu IMI 352941

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din rapoartele de reexaminare cu privire la Trichoderma atroviride (anterior T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) și, respectiv, T-11 (SANCO/1841/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

205

Trichoderma polysporum

SUȘA: Trichoderma polysporum IMI 206039

Colecția de culturi: nr. IMI 206039, ATCC 20475

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

SUȘA:

Trichoderma harzianum T-22;

Colecția de culturi nr. ATCC 20847

 

SUȘA: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Colecția de culturi nr. CBS 118749

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, iau în considerare concluziile din rapoartele de reexaminare cu privire la Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) și, respectiv, ITEM 908 (SANCO/1840/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

207

Trichoderma asperellum

(anterior T. harzianum)

 

SUȘA: ICC012

Colecția de culturi nr. CABI CC IMI 392716

 

SUȘA: Trichoderma asperellum

(anterior T. viride T25) T25

Colecția de culturi nr. CECT 20178

 

SUȘA: Trichoderma asperellum

(anterior T. viride TV1) TV1

Colecția de culturi nr. MUCL 43093

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din rapoartele de reexaminare cu privire la Trichoderma asperellum (anterior T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) și Trichoderma asperellum (anterior T. viride T25 și TV1) T11 și TV1 (SANCO/1868/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

208

Trichoderma gamsii (anterior T. viride)

SUȘELE:

ICC080

Colecția de culturi: nr. IMI CC Numărul 392151 CABI

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

209

Verticillium albo-atrum

(anterior Verticillium dahliae)

SUȘA: Verticillium albo-atrum izolat WCS850

Colecția de culturi nr. CBS 276,92

Nu se aplică

Nicio impuritate relevantă

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la Verticillium albo-atrum (anterior Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

210

 

Abamectină

Nr. CAS 71751-41-2

 

Avermectin B1a

Nr. CAS 65195-55-3

 

Avermectin B1b

Nr. CAS 65195-56-4

 

Abamectin

nr. CIPAC 495

 

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butil]-21,24-dihidroxi-5′,11,13,22-tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozidă

 

AvermectinB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroxi-6′-izopropil-5′,11,13,22-tetrametil-2-oxo-3,7,19-trioxatetraciclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoxi-4-O-(2,6-dideoxi-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-hexopiranozidă

≥ 850 g/kg

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Utilizat numai ca insecticid, acaricid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin abamectin în vederea altor utilizări decât cele pentru citrice, salată și tomate, statele membre trebuie să acorde o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și să se asigure că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile raportului de reexaminare privind substanța abamectin, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 11 iulie 2008, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

reziduurilor din produsele alimentare pe bază de plante și să evalueze gradul de expunere a consumatorilor prin intermediul alimentelor;

protecției albinelor, artropodelor nevizate, păsărilor, mamiferelor și a organismelor acvatice. Referitor la aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de diminuare a riscului, cum ar fi zonele tampon, perioadele de așteptare.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

studii suplimentare privind specificațiile;

informații pentru a aprofunda evaluarea riscului pentru păsări și mamifere;

informații pentru a evalua riscul pentru organismele acvatice al prezenței principalilor metaboliți în sol;

informații pentru a evalua riscul pentru apele subterane al prezenței metabolitului U8.

Statele membre se asigură că notificatorii prezintă aceste studii Comisiei, în termen de doi ani de la autorizare.

211

Epoxiconazol

Nr. CAS 135319-73-2 (anterior 106325-08-0)

Nr. CIPAC 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-clorofenil)-2,3-epoxi-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,20,4-triazol

≥ 920 g/kg

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare privind substanța epoxiconazol, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 11 iulie 2008, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare, dacă este cazul;

expunerea consumatorilor prin intermediul alimentelor la metaboliții epoxiconazolului (triazol);

potențialul de răspândire la mare distanță pe calea aerului;

riscul pentru organismele acvatice, păsări și mamifere. Condițiile de autorizare includ, acolo unde este cazul, măsuri de atenuare a riscurilor.

Statele membre respective se asigură că notificatorul transmite Comisiei studii suplimentare privind proprietățile substanței epoxiconazol care pot provoca tulburări ale sistemului endocrin, într-un interval de doi ani de la adoptarea orientărilor OCDE pentru testele privind tulburările sistemului endocrin sau a orientărilor convenite la nivel comunitar în materie de teste.

Statele membre respective se asigură că notificatorul prezintă Comisiei, nu mai târziu de 30 iunie 2009, un program de monitorizare pentru evaluarea răspândirii substanței epoxiconazol la mare distanță pe calea aerului și a riscurilor conexe pentru mediul înconjurător. Rezultatele acestei monitorizări vor fi transmise Comisiei, sub forma unui raport de monitorizare, până la 31 decembrie 2011, cel târziu.

Statele membre respective se asigură că notificatorul transmite, cel târziu în termen de doi ani de la autorizare, informații privind reziduurile de metaboliți ai substanței epoxiconazol în culturile principale, culturile în sistem de rotație și în produsele de origine animală, precum și informații pentru a evalua în detaliu riscurile pe termen lung pentru păsările și mamiferele erbivore.

212

Fenpropimorf

Nr. CAS 67564-91-4

Nr. CIPAC 427

(RS)-cis-4-[3-(4-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

≥ 930 g/kg

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de reexaminare privind substanța fenpropimorf, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 11 iulie 2008, în cadrul Comitetului.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente corespunzătoare de protecție individuală și aplicarea unor măsuri de diminuare a riscurilor în vederea reducerii gradului de expunere, precum restricții privind programul de lucru zilnic;

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice,

protejării organismelor acvatice. Condițiile de autorizare trebuie, după caz, să cuprindă măsuri de reducere a riscurilor, precum zone-tampon, reducerea scurgerilor și duze pentru reducerea dispersiilor.

Statele membre în cauză solicită prezentarea unor studii suplimentare pentru a confirma mobilitatea metabolitului BF-421-7 în sol. Acestea se asigură că notificatorii la cererea cărora fenpropimorful a fost inclus în prezenta anexă transmit aceste studii Comisiei, în termen de doi ani de la autorizare.

213

Fenpiroximat

Nr. CAS 134098-61-6

Nr. CIPAC 695

Terț-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil-5-fenoxipirazol-4-ilmetileneamino-oxi)-p-toluat

> 960 g/kg

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid.

Următoarele utilizări nu pot fi autorizate:

aplicări în culturile înalte care prezintă un risc ridicat de dispersie a pulverizării, de exemplu cu ajutorul unui dispozitiv de stropit instalat pe tractor și cu ajutorul pulverizatoarelor manuale.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de reexaminare privind substanța fenpiroximat, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 11 iulie 2008, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

impactului asupra organismelor acvatice și a artropodelor nevizate și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse măsuri de reducere a riscurilor, dacă este cazul.

Statele membre în cauză solicită prezentarea de informații pentru a evalua în detaliu următoarele:

riscul pentru organismele acvatice al prezenței metaboliților care conțin fracțiuni de benzil;

riscul bioamplificării în lanțul alimentar acvatic.

Statele membre se asigură că notificatorii la cererea cărora substanța fenpiroximat a fost inclusă în prezenta anexă transmit aceste informații Comisiei, în termen de doi ani de la autorizare.

214

Tralkoxidim

Nr. CAS 87820-88-0

Nr. CIPAC 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoxiimino)propil]-3-hidroxi-5-mesitilciclohex-2-en-1-onă

≥ 960 g/kg

1 mai 2009

30 aprilie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile raportului de reexaminare privind substanța tralkoxidim, în special apendicele I și II ale acestuia, în forma finalizată la 11 iulie 2008, în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

protejării apelor subterane, în special de prezența metabolitului R173642 în sol, atunci când substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice;

protejării mamiferelor erbivore.

Condițiile de utilizare includ măsuri de diminuare a riscului, atunci când este necesar.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

informații pentru evaluarea în detaliu a riscului pe termen lung pentru mamiferele erbivore, care decurge din utilizarea substanței tralkoxidim.

Statele membre se asigură că notificatorii la cererea cărora substanța tralkoxidim a fost inclusă în prezenta anexă transmit aceste informații Comisiei, în termen de doi ani de la autorizare.

215

Aclonifen

Nr. CAS 74070-46-5

Nr. CIPAC 498

2-cloro-6-nitro-3-fenoxianilină

≥ 970 g/kg

Impuritatea fenol poate constitui o problemă toxicologică, iar nivelul maxim stabilit este de 5 g/kg.

1 august 2009

31 iulie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Cu ocazia evaluării cererilor de autorizare a produselor de protecție a plantelor care conțin aclonifen în vederea altor utilizări decât cele referitoare la floarea soarelui, statele membre acordă o atenție deosebită criteriilor prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se asigură că sunt furnizate toate datele și informațiile necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de reexaminare privind aclonifenul, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 26 septembrie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

specificației materialului tehnic ca produs comercial, care trebuie să fie confirmată și susținută prin date analitice adecvate. Materialul de laborator utilizat în dosarele de toxicitate trebuie comparat și verificat în raport cu această specificație a materialului tehnic;

protejării siguranței operatorilor. Condițiile de utilizare autorizate trebuie să prevadă folosirea de echipamente de protecție individuală corespunzătoare și aplicarea unor măsuri de reducere a riscurilor pentru a diminua expunerea;

reziduurilor din rotațiile culturilor și să evalueze gradul de expunere a consumatorilor prin intermediul alimentelor;

protejării păsărilor, a mamiferelor, a organismelor acvatice și a plantelor nevizate. În ceea ce privește aceste riscuri identificate, acolo unde este cazul, trebuie aplicate măsuri de atenuare a riscurilor, cum ar fi zonele tampon.

Statele membre în cauză solicită prezentarea de studii suplimentare privind reziduurile din rotațiile culturilor și informații relevante pentru a confirma evaluarea riscului pentru păsări, mamifere, organismele acvatice și plantele nevizate.

Acestea se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

216

Imidacloprid

Nr. CAS 138261-41-3

Nr. CIPAC 582

(E)-1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamină

≥ 970 g/kg

1 august 2009

31 iulie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid.

Pentru a proteja organismele nevizate, în special albinele melifere și păsările, pentru utilizările ca tratament al semințelor:

învelirea semințelor se efectuează doar în unitățile profesioniste de tratare a semințelor. Unitățile respective trebuie să aplice cele mai bune tehnici disponibile, pentru a se asigura că emisia de praf în timpul aplicării asupra semințelor, depozitării și transportului poate fi redusă la minimum;

se utilizează un echipament de însămânțare adecvat care să asigure un grad înalt de încorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și a emisiilor de praf.

Statele membre se asigură că:

pe eticheta semințelor tratate se menționează faptul că semințele au fost tratate cu substanța imidacloprid și se indică măsurile de reducere a riscurilor prevăzute în autorizație;

condițiile de autorizare, în special pentru aplicarea prin pulverizare, includ, după caz, măsuri de reducere a riscurilor pentru a proteja albinele melifere;

sunt inițiate programe de monitorizare pentru a verifica expunerea efectivă a albinelor melifere la imidacloprid în zone utilizate în mod intensiv de albinele culegătoare sau de apicultori, după caz.

PARTEA B

În cursul evaluării cererilor de autorizație pentru produsele de protecție a plantelor care conțin imidacloprid pentru alte utilizări decât pentru roșiile cultivate în sere, statele membre vor acorda o atenție deosebită criteriilor enunțate la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și se vor asigura de obținerea tuturor datelor și informațiilor necesare înainte de acordarea unei astfel de autorizații.

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de reexaminare privind imidaclopridul, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 26 septembrie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorilor și a lucrătorilor și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

impactului asupra organismelor acvatice, a artropodelor nevizate, a râmelor și a altor macroorganisme din sol și trebuie să se asigure că în condițiile de autorizare sunt incluse măsuri de atenuare a riscurilor, după caz.

Statele membre în cauză solicită prezentarea următoarelor informații:

informații pentru a aprofunda evaluarea riscului pentru operatori și lucrători;

informații pentru a aprofunda evaluarea riscului pentru păsări și mamifere.

Acestea se asigură că notificatorul furnizează astfel de date și informații de confirmare Comisiei în termen de doi ani de la autorizare.

217

Metazaclor

Nr. CAS 67129-08-2

Nr. CIPAC 411

2-cloro-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2′,6′-xilididă

≥ 940 g/kg

Toluenul (impuritate rezultată din procesul de fabricație) poate constitui o problemă toxicologică, iar nivelul maxim stabilit este de 0,05 %.

1 august 2009

31 iulie 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid; aplicarea maximă este de 1,0 kg/ha, realizată doar o dată la trei ani pe același teren.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se vor lua în considerare concluziile din raportul de reexaminare privind metazaclorul, în special apendicele I și II, în forma lor finalizată de către Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la data de 26 septembrie 2008.

În cursul evaluării generale, este important ca statele membre să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

siguranței operatorului și să se asigure că în condițiile de utilizare este prevăzută folosirea echipamentelor de protecție individuală corespunzătoare;

protecției organismelor acvatice;

protejării apelor subterane, dacă substanța activă este utilizată în regiuni vulnerabile din punct de vedere al solului și/sau al condițiilor climatice.

Condițiile de autorizare trebuie să cuprindă măsuri de atenuare a riscurilor și, după caz, trebuie demarate programe de monitorizare destinate să verifice o potențială contaminare a apelor subterane cu metaboliți 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 și 479M12, în zonele vulnerabile.

În cazul în care metazaclorul este clasificat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 ca „susceptibil de a provoca cancer”, statele membre în cauză solicită prezentarea de informații suplimentare cu privire la relevanța metaboliților 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 și 479M12 în ceea ce privește cancerul.

Ele se asigură că notificatorii furnizează aceste informații Comisiei în termen de șase luni de la notificarea unei astfel de decizii de clasificare.

218

Acid acetic

Nr. CAS 64-19-7

Număr CIPAC neatribuit

Acid acetic

≥ 980 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se ține seama de concluziile din raportul de reexaminare cu privire la acidul acetic (SANCO/2602/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

219

Sulfat de amoniu și aluminiu

Nr. CAS 7784-26-1

Număr CIPAC neatribuit

Sulfat de amoniu și aluminiu

≥ 960 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor unitare prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la sulfatul de amoniu și aluminiu (SANCO/2985/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

220

Silicat de aluminiu

Nr. CAS 1332-58-7

Număr CIPAC neatribuit

Nu este disponibil

Denumire chimică: caolin

≥ 999,8 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la silicatul de aluminiu (SANCO/2603/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

221

Acetat de amoniu

Nr. CAS 631-61-8

Număr CIPAC neatribuit

Acetat de amoniu.

≥ 970 g/kg

Impuritate relevantă: metale grele ca Pb maxim 10 ppm

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza doar utilizările ca momeală.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la acetatul de amoniu (SANCO/2986/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

222

Făină de sânge

Număr CAS neatribuit

Număr CIPAC neatribuit

Nu este disponibil

≥ 990 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug. Făina de sânge trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la acidul acetic (SANCO/2604/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

223

Carbură de calciu

Nr. CAS 75-20-7

Număr CIPAC neatribuit

 

Carbură de calciu

 

Acetilură de calciu

≥ 765 g/kg

Conținând 0,08-0,52 g/kg fosfură de calciu

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la carbura de calciu (SANCO/2605/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

224

Carbonat de calciu

Nr. CAS 471-34-1

Număr CIPAC neatribuit

Carbonat de calciu

≥ 995 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la carbonatul de calciu (SANCO/2606/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

225

Dioxid carbon

Nr. CAS 124-38-9

Dioxid carbon

≥ 99,9 %

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Doar utilizările ca fumigant pot fi autorizate.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la dioxidul de carbon (SANCO/2987/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

226

Benzoat de denatoniu

Nr. CAS 3734-33-6

Număr CIPAC neatribuit

Benzoat benzildietil[(2,6-xililcarbometil)metil] de amoniu

≥ 995 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la benzoat de denatoniu (SANCO/2607/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

227

Etilenă

Nr. CAS 74-85-1

Număr CIPAC neatribuit

Etenă

≥ 99 %

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la etilenă (SANCO/2608/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

228

Extract de arbore de ceai

Nr. CAS: ulei de arbore de ceai 68647-73-4

Componente principale:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

Număr CIPAC neatribuit

Uleiul de arbore de ceai este un amestec complex de substanțe chimice

Componente principale:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol urme

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizări ca fungicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor unitare prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la extractul de arbore de ceai (SANCO/2609/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

229

Reziduuri de la distilarea grăsimilor

Număr CAS neatribuit

Număr CIPAC neatribuit

Nu este disponibil

≥ 40 % acizi grași fracționați

Impuritate relevantă: Ni, maxim 200 mg/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug. Reziduurile de la distilarea grăsimilor de origine animală trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la reziduurile de la distilarea grăsimilor (SANCO/2610/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

230

Acizi grași C7-C20

Nr. CAS: 112-05-0 (acid pelargonic)

 

67701-09-1 (Acizi grași C77-C18 și C18 săruri de potasiu nesaturate)

 

124-07-2 (acid caprilic)

 

334-48-5 (acid capric)

 

143-07-7 (acid lauric)

 

112-80-1 (acid oleic)

 

85566-26-3 (acizi grași C8-C10 Esteri metilici)

 

111-11-5 (octanoat de metil)

 

110-42-9 (decanoat de metil)

Număr CIPAC neatribuit

 

Acid nonanoic

 

Acid caprilic, acid pelargonic, acid capric, acid lauric, acid oleic (fiecare denumire ISO)

 

Acid octanoic, acid nonanoic, acid decanoic, acid dodecanoic, cis-9-acid octadecenoic (fiecare denumire IUPAC)

 

Acizi grași din C7-C10, esteri metilici

 

≥ 889 g/kg (acid pelargonic)

 

≥ 838 g/kg acizi grași

 

≥ 99 % esteri metilici din acizi grași

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insecticid, acaricid și erbicid și ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor unitare prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la acizii grași (SANCO/2610/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

231

Extract de usturoi

Nr. CAS 8008-99-9

Număr CIPAC neatribuit

Concentrat de suc de usturoi de calitate alimentară

≥ 99,9 %

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug, insecticid și nematicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la extractul de usturoi (SANCO/2612/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

232

Acid giberelic

Nr. CAS 05.06.1977

Nr. CIPAC 307

 

acid (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxilic

 

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-dihidroxi-3-metil-12-metilen-2-oxo-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperhidroindenol (1,2-b) furan-4-acid carboxilic

≥ 850 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la acidul giberelic (SANCO/2613/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

233

Gibereline

 

Nr. CAS: GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

Amestec de GA4A7: 8030-53-3

Număr CIPAC neatribuit

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-acid carboxilic

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroxi-3-metil-6-metilen-2-oxoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-acid carboxilic

Raport de examinare (SANCO/2614/2008).

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca agent de reglare a creșterii plantelor.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la gibereline (SANCO/2614/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

234

Proteine hidrolizate

Număr CAS neatribuit

Număr CIPAC neatribuit

Nu este disponibil

Raport de reexaminare (SANCO/2615/2008)

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza doar utilizările ca momeală. Proteinele hidrolizate de origine animală trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la proteinele hidrolizate (SANCO/2615/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

235

Sulfat de fier

 

Sulfat de fier (II) anhidru: Nr. CAS 7720-78-7

 

Sulfat de fier (II) monohidrat: Nr. CAS 17375-41-6

 

Sulfat de fier (II) heptahidrat: Nr. CAS 7782-63-0

Număr CIPAC neatribuit

Sulfat de fier (II)

 

Sulfat de fier (II) anhidru ≥ 367,5 g/kg

 

Sulfat de fier (II) monohidrat ≥ 300 g/kg

 

Sulfat de fier (II) heptahidrat ≥ 180 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la sulfatul de fier (SANCO/2616/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

236

Kieselgur (diatomit)

Nr. CAS 61790-53-2

Nr. CIPAC 647

Kieselgur (diatomit)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Maxim 0,1 % particule de siliciu cristalin (cu un diametru mai mic de 50 μm)

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca acaricid și insecticid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la kieselgur (SANCO/2617/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

237

Calcar

Nr. CAS 1317-65-3

Număr CIPAC neatribuit

indisponibil

≥ 980 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la calcar (SANCO/2618/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

238

Metil-nonil-cetonă

Nr. CAS 112-12-9

Număr CIPAC neatribuit

Undecan-2-one

≥ 975g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la metil-nonil-cetonă (SANCO/2619/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

239

Piper

Număr CAS neatribuit

Număr CIPAC neatribuit

Piper negru — Piper nigrum

Este un amestec complex de substanțe chimice, componenta piperină ca marker ar trebui să fie de cel puțin 4 %

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca insectifug.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la piper (SANCO/2620/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

240

Uleiuri vegetale/Ulei de lămâiță

Nr. CAS 8000-29-1

Număr CIPAC neatribuit

Uleiul de lămâiță este un amestec complex de substanțe chimice.

Principalele componente sunt următoarele:

 

Citronelal (3,7-dimetil-6-octenal).

 

Geraniol [(E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol)].

 

Citronellol (3,7-dimetil-6-octan-2-ol).

 

Acetat de geranil (3,7-dimetil-6-octen-1il acetat).

Impurități relevante metil eugenol și metil-isoeugenol maxim 0,1 %.

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca erbicid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la uleiul de lămâiță (SANCO/2621/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

241

Uleiuri vegetale/Ulei de cuișoare

Nr. CAS: 94961-50-2 (ulei de cuișoare)

97-53-0 (componentă principală – eugenol)

Număr CIPAC neatribuit

Uleiul de cuișoare este un amestec complex de substanțe chimice.

Principala componentă este eugenolul.

≥ 800 g/kg

1 septembrie 2009

31 august 2019

PARTEA A

Se pot autoriza numai utilizările ca fungicid și bactericid.

PARTEA B

Pentru punerea în aplicare a principiilor uniforme prevăzute la articolul 29 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, se iau în considerare concluziile din raportul de reexaminare cu privire la uleiul de cuișoare (SANCO/2622/2008), în special apendicele I și II, în forma lor finalizată în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală.

Condițiile de utilizare includ, după caz, măsuri de diminuare a riscurilor.

242

Uleiuri vegetale/Ulei de rapiță

Nr. CAS 8002-13-9

Număr CIPAC neatribuit

Ulei de rapiță

Uleiul de rapiță este un amestec complex de acizi grași

1 septembrie 2009

31 august 2019