Help Print this page 

Document 32011R0201

Title and reference
Regulamentul (UE) nr. 201/2011 al Comisiei din 1 martie 2011 privind modelul de declarație de conformitate cu un tip autorizat de vehicul feroviar Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/8


REGULAMENTUL (UE) NR. 201/2011 AL COMISIEI

din 1 martie 2011

privind modelul de declarație de conformitate cu un tip autorizat de vehicul feroviar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 26 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Comisia trebuie să adopte modelul de declarație de conformitate cu un tip autorizat de vehicul, după cum se prevede în directivă.

(2)

La 30 iunie 2010, Agenția Europeană a Căilor Ferate a emis o recomandare cu privire la modelul de declarație de conformitate cu un tip autorizat de vehicul.

(3)

Anexele la declarația de conformitate cu tipul trebuie să dovedească încheierea procedurilor de verificare necesare în conformitate cu legislația Uniunii și cu normele naționale notificate aplicabile. Ele trebuie să indice trimiterile la directive, specificațiile tehnice de interoperabilitate, normele naționale și alte dispoziții. Autorizația de tip, identificată prin numărul european de identificare, trebuie să conțină informații referitoare la toate cerințele legale pe baza cărora a fost acordată autorizația de tip într-un stat membru.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modelul de declarație de conformitate cu tipul, menționat la articolul 26 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE, este stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 2 iunie 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, cu excepția Ciprului și Maltei, atât timp cât pe teritoriul acestora nu există un sistem feroviar.

Adoptat la Bruxelles, 1 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.


ANEXĂ

MODEL DE DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU UN TIP AUTORIZAT DE VEHICUL

Noi,

Solicitant (1)

[Denumirea comercială a societății]

[adresa completă]

Reprezentant autorizat:

[Denumirea comercială a societății]

[adresa completă]

al solicitantului

[Denumirea comercială a societății]

[adresa completă]

Declarăm pe propria răspundere că vehiculul [numărul european de identificare] (2) care face obiectul prezentei declarații

este conform cu tipul de vehicul [identificarea ERATV a tipului de vehicul] autorizat în următoarele state membre:

[statul membru 1] pe baza autorizației nr. [NEI al autorizației de tip în SM 1]

[statul membru 2] pe baza autorizației nr. [NEI al autorizației de tip în SM 2]

… (a se indica toate SM în care tipul de vehicul este autorizat)

respectă legislația aplicabilă a Uniunii, specificațiile tehnice de interoperabilitate și normele naționale aplicabile, după cum se indică în anexele la prezenta declarație;

a fost supus tuturor verificărilor necesare pentru întocmirea prezentei declarații.

Lista anexelor (3):

[titlurile anexelor]

Semnat în numele și pe seama [numele solicitantului]

Întocmită la [loc], [dată ZZ/LL/AAAA]

[numele, funcția] [semnătura]

Rubrică rezervată ANS:

NEV alocat vehiculului: [NEV]


(1)  Solicitantul poate fi entitatea contractantă sau fabricantul ori reprezentantul lor autorizat în Uniune.

(2)  Dacă la momentul întocmirii prezentei declarații vehiculului nu i-a fost încă alocat un număr european al vehiculului (NEV), acesta va fi identificat cu ajutorul unui alt sistem de identificare asupra căruia s-a căzut de acord în prealabil între solicitant și ANS competentă. În acest caz, atunci când vehiculului i se alocă un NEV, ANS trebuie să completeze rubrica rezervată în acest scop.

(3)  Anexele trebuie să conțină copii ale documentelor care dovedesc efectuarea verificărilor necesare în conformitate cu legislația Uniunii (declarații CE de verificare) și cu normele naționale aplicabile.


Top