Help Print this page 

Document 32011L0018

Title and reference
Directiva 2011/18/UE a Comisiei din 1 martie 2011 de modificare a anexelor II, V și VI la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 21–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 281 - 286

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/18/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/21


DIRECTIVA 2011/18/UE A COMISIEI

din 1 martie 2011

de modificare a anexelor II, V și VI la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 30 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2008/57/CE, care se referă la adaptarea anexelor II-IX la directiva respectivă, trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 29 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

(2)

Subsistemul control-comandă și semnalizare constă în echipamente terestre și de bord, care trebuie considerate ca fiind două subsisteme separate. Prin urmare, anexa II la Directiva 2008/57/CE trebuie modificată în consecință.

(3)

Echipamentul de măsurare a consumului de energie electrică este integrat fizic în materialul rulant. Prin urmare, anexa II la Directiva 2008/57/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să desemneze organismele responsabile pentru efectuarea procedurilor de verificare în cazul normelor naționale. Prin urmare, anexele V și VI la Directiva 2008/57/CE trebuie modificate pentru a specifica procedurile respective aplicate de aceste organisme.

(5)

În ceea ce privește secțiunea 2 din anexa VI la Directiva 2008/57/CE și recurgerea la declarațiile intermediare de verificare (denumite în continuare „DIV”), organismul notificat trebuie să întocmească mai întâi un certificat „CE” de declarație intermediară de verificare, iar apoi solicitantul trebuie să întocmească declarația „CE” corespunzătoare. Prin urmare, anexele V și VI la Directiva 2008/57/CE trebuie modificate în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele II, V și VI la Directiva 2008/57/CE se înlocuiesc cu textul care figurează în anexele I, II și, respectiv, III la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 2011 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele actelor respective.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Republica Cipru și Republica Malta nu au obligația de a transpune și a aplica prezenta directivă atât timp cât nu există un sistem feroviar pe teritoriile lor.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 martie 2011.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA II

SUBSISTEME

1.   Lista subsistemelor

În sensul prezentei directive, sistemul care constituie sistemul feroviar poate fi divizat în următoarele subsisteme:

(a)

din domeniul structural:

infrastructură;

energie;

control-comandă și semnalizare terestră;

control-comandă și semnalizare la bord;

material rulant;

(b)

din domeniul funcțional:

operare și gestionarea traficului;

întreținere;

aplicații telematice pentru serviciile de transport călători și marfă.

2.   Descrierea subsistemelor

Pentru fiecare subsistem sau parte a unui subsistem, lista elementelor constitutive și a aspectelor referitoare la interoperabilitate este propusă de agenție în momentul elaborării proiectului de STI relevantă. Fără a aduce atingere determinării aspectelor și elementelor constitutive referitoare la interoperabilitate sau ordinii în care acestea vor face obiectul STI-urilor, subsistemele includ:

2.1.   Infrastructură

Linia ferată, macazurile, lucrările de inginerie (poduri, tuneluri etc.), infrastructura asociată a stațiilor (peroane, zone de acces, incluzând nevoile persoanelor cu mobilitate redusă etc.), echipamente de siguranță și de protecție.

2.2.   Energie

Sistemul de electrificare, inclusiv liniile aeriene și componentele terestre ale sistemului de măsurare a consumului de energie electrică.

2.3.   Control-comandă și semnalizare terestră

Toate echipamentele terestre necesare pentru a asigura siguranța și pentru a comanda și controla mișcările trenurilor autorizate să circule în rețea.

2.4.   Control-comandă și semnalizare la bord

Toate echipamentele de bord necesare pentru a asigura siguranța și pentru a comanda și controla mișcările trenurilor autorizate să circule în rețea.

2.5.   Operare și gestionarea traficului

Procedurile și echipamentele asociate care permit operarea coerentă a diferitelor subsisteme structurale, atât în cursul unei operări normale, cât și al unei operări în condiții degradate, incluzând, în special, compunerea și conducerea trenurilor, planificarea și gestionarea traficului.

Calificările profesionale care pot fi necesare pentru efectuarea serviciilor transfrontaliere.

2.6.   Aplicații telematice

În conformitate cu anexa I, acest subsistem cuprinde două elemente:

(a)

aplicații pentru serviciile destinate călătorilor, incluzând sistemele care oferă călătorilor informații înaintea și în cursul călătoriei, sistemele de rezervare și plată, gestionarea bagajelor și gestionarea legăturilor între trenuri și cu alte tipuri de transport;

(b)

aplicații pentru serviciile de transport de marfă, incluzând sistemele de informare (monitorizarea în timp real a mărfurilor și a trenurilor), sistemele de selectare și de alocare, sistemele de rezervare, plată și facturare, gestionarea legăturilor cu alte tipuri de transport și eliberarea documentelor electronice de însoțire.

2.7.   Material rulant

Structură, sistem de comandă și control pentru toate echipamentele trenului, dispozitive de captare a curentului electric, unități de tracțiune și de transformare a energiei, echipamente de bord pentru măsurarea consumului de energie electrică, mecanisme de frânare, cuplare și rulare (boghiuri, osii etc.) și suspensii, uși, interfețe om/mașină (mecanic, personal de bord și călători, incluzând nevoile persoanelor cu mobilitate redusă), dispozitive de siguranță pasive sau active și dispozitive necesare pentru asigurarea sănătății călătorilor și a personalului de bord.

2.8.   Întreținere

Procedurile, echipamentele asociate, centrele logistice pentru lucrări de întreținere și componente de rezervă care efectuează întreținerea corectivă și preventivă obligatorie pentru asigurarea interoperabilității sistemului feroviar și garantarea performanțelor cerute.”


ANEXA II

„ANEXA V

DECLARAȚIA DE VERIFICARE A SUBSISTEMELOR

1.   Declarația de verificare «CE» a subsistemelor

Declarația de verificare «CE» și documentele însoțitoare trebuie să fie datate și semnate.

Declarația respectivă trebuie să se bazeze pe informațiile rezultate în urma procedurii de verificare «CE» pentru subsisteme, definită în secțiunea 2 din anexa VI. Declarația trebuie să fie redactată în aceeași limbă ca și dosarul tehnic și trebuie să conțină cel puțin următoarele:

trimiteri la directivă;

denumirea și adresa entității contractante sau denumirea și adresa producătorului ori a reprezentantului său autorizat cu sediul în Uniunea Europeană (a se indica denumirea comercială și adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, a se indica și denumirea comercială a entității contractante sau a producătorului);

scurtă descriere a subsistemului;

denumirea și adresa organismului notificat care a efectuat verificarea «CE» menționată la articolul 18;

trimiteri la documentele conținute în dosarul tehnic;

toate dispozițiile relevante, provizorii sau finale, pe care trebuie să le respecte subsistemele și, în special, orice restricții sau condiții de funcționare, dacă este cazul;

în cazul unei declarații provizorii: perioada de valabilitate a declarației «CE»;

identitatea semnatarului.

Atunci când în anexa VI se face trimitere la DIV «CE», dispozițiile prezentei secțiuni se aplică declarației respective.

2.   Declarația de verificare a subsistemelor în cazul normelor naționale

Atunci când în anexa VI se face trimitere la declarația de verificare a subsistemelor în cazul normelor naționale, dispozițiile secțiunii 1 se aplică mutatis mutandis declarației respective.”


ANEXA III

„ANEXA VI

PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU SUBSISTEME

1.   PRINCIPII GENERALE

Procedura de verificare pentru un subsistem presupune controlul și certificarea faptului că un subsistem:

este proiectat, construit și instalat astfel încât să îndeplinească cerințele esențiale care i se aplică; și

poate fi autorizat pentru punere în funcțiune.

2.   PROCEDURA DE VERIFICARE «CE»

2.1.   Introducere

Verificarea «CE» este procedura prin care un organism notificat controlează și certifică faptul că subsistemul:

respectă STI relevantă (relevante);

respectă celelalte reglementări care decurg din tratat.

2.2.   Părțile subsistemului și etapele

2.2.1.   Declarația intermediară de verificare (DIV)

Dacă se precizează în STI-uri sau, după caz, la cererea solicitantului, subsistemul poate fi divizat în anumite părți sau poate fi verificat în anumite etape ale procedurii de verificare.

Declarația intermediară de verificare (DIV) este procedura prin care un organism notificat controlează și certifică anumite părți ale subsistemului sau anumite etape ale procedurii de verificare.

Fiecare DIV conduce la emiterea unui certificat DIV «CE» de către organismul notificat ales de solicitant, care întocmește, la rândul său, dacă este cazul, o DIV «CE». Certificatul DIV și DIV trebuie să facă trimitere la STI-urile față de care a fost evaluată conformitatea.

2.2.2.   Părțile subsistemului

Solicitantul poate cere o DIV pentru fiecare parte. Fiecare parte este controlată în fiecare dintre etapele descrise la punctul 2.2.3.

2.2.3.   Etapele procedurii de verificare

Subsistemul, sau anumite părți ale subsistemului, este controlat în fiecare dintre următoarele etape:

proiectare generală;

producție: construcție, incluzând, în special, lucrările de inginerie civilă, producerea, asamblarea elementelor constitutive și reglajele generale;

testarea finală.

Solicitantul poate cere o DIV pentru etapa de proiectare (inclusiv pentru testele de tip) și pentru etapa de producție.

2.3.   Certificatul de verificare

2.3.1.   Organismul notificat responsabil pentru verificarea «CE» evaluează proiectarea, producția și testarea finală a subsistemului și întocmește certificatul de verificare «CE» destinat solicitantului, care, la rândul său, întocmește declarația de verificare «CE». Certificatul de verificare «CE» trebuie să facă trimitere la STI-urile față de care a fost evaluată conformitatea.

Dacă un subsistem nu a fost evaluat în ceea ce privește conformitatea sa cu toate STI-urile relevante (de exemplu, în cazul unei derogări, al aplicării parțiale a STI-urilor din motive de adaptare sau de reînnoire, al unei perioade de tranziție pentru o STI sau într-un caz specific), certificatul «CE» face trimitere în mod precis la STI-urile sau la părțile acestora cu care nu a fost examinată conformitatea de către organismul notificat în cursul procedurii de verificare «CE».

2.3.2.   Dacă au fost eliberate certificate DIV «CE», organismul notificat responsabil pentru verificarea «CE» a subsistemului ține seama de aceste certificate DIV «CE» și, înainte de eliberarea certificatului de verificare «CE»:

verifică dacă certificatele DIV «CE» acoperă, în mod corect, cerințele relevante ale STI-urilor;

verifică toate aspectele care nu sunt acoperite de certificatul (certificatele) DIV «CE»; și

verifică testarea finală a subsistemului în ansamblul său.

2.4.   Dosarul tehnic

Dosarul tehnic care însoțește declarația de verificare «CE» trebuie să conțină următoarele:

caracteristicile tehnice legate de proiect, inclusiv planuri generale și detaliate conforme cu execuția, scheme electrice și hidraulice, scheme ale circuitelor de control, descrierea sistemelor automate și de procesare a datelor, documentație privind operarea și întreținerea etc. relevante pentru subsistemul respectiv;

lista elementelor constitutive de interoperabilitate, menționate la articolul 5 alineatul (3) litera (d), care sunt încorporate în subsistem;

copii ale declarațiilor «CE» de conformitate sau de adecvare pentru utilizare care trebuie furnizate împreună cu elementele constitutive menționate mai sus, în conformitate cu articolul 13 din directivă, însoțite, dacă este cazul, de notele de calcul corespunzătoare și de copii ale rapoartelor privind testările și examinările efectuate de organismele notificate pe baza specificațiilor tehnice comune;

dacă este disponibil, certificatul (certificatele) DIV «CE» și, în acest caz, dacă e relevant, DIV «CE» (DIV-urile «CE») care însoțește (însoțesc) certificatul de verificare «CE», inclusiv rezultatul verificării valabilității certificatelor de către organismul notificat;

certificatul de verificare «CE», însoțit de notele de calcul corespunzătoare și semnat de organismul notificat responsabil pentru verificarea «CE», în care se declară că subsistemul îndeplinește cerințele STI-urilor relevante și se menționează orice rezerve formulate în cursul desfășurării activităților și care nu au fost retrase; certificatul de verificare «CE» trebuie să fie însoțit și de rapoartele de inspecție și de audit întocmite de același organism în exercitarea atribuțiilor sale menționate la punctele 2.5.3 și 2.5.4;

certificate «CE» eliberate în conformitate cu alte acte legislative care decurg din tratat;

în cazul în care se solicită integrarea în siguranță în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 352/2009 al Comisiei (1), solicitantul trebuie să includă în dosarul tehnic raportul evaluatorului privind Metodele de siguranță comune (MSC) pentru evaluarea riscului menționate la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 2004/49/CE.

2.5.   Monitorizare

2.5.1.   Scopul monitorizării «CE» este asigurarea faptului că obligațiile care rezultă din dosarul tehnic au fost îndeplinite în cursul producției subsistemului.

2.5.2.   Organismul notificat responsabil pentru controlul producției trebuie să aibă acces permanent în șantierele de construcții, în atelierele de producție, în depozite și, dacă este cazul, în instalațiile de prefabricare sau de testare și, în general, în toate incintele în care consideră că îi este necesar accesul pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Organismul notificat trebuie să primească de la solicitant toate documentele necesare în acest scop și, în special, planurile de implementare și documentația tehnică referitoare la subsistem.

2.5.3.   Organismul notificat responsabil pentru controlul implementării trebuie să efectueze periodic audituri în vederea confirmării respectării STI-urilor relevante. Acest organism trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de audit. Prezența organismului respectiv poate fi necesară în anumite etape ale lucrărilor de construcție.

2.5.4.   În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate pe șantiere sau la atelierele de producție. Cu ocazia unor astfel de vizite, organismul notificat poate efectua audituri complete sau parțiale. Organismul respectiv trebuie să furnizeze persoanelor responsabile de implementare un raport de inspecție și, dacă este cazul, un raport de audit.

2.5.5.   În vederea eliberării declarației «CE» de adecvare pentru utilizare, menționată în secțiunea 2 din anexa IV, organismul notificat poate să monitorizeze un subsistem pe care este montat un element constitutiv de interoperabilitate pentru a evalua, atunci când acest lucru este solicitat de STI corespunzătoare, adecvarea acestuia pentru utilizare în domeniul feroviar căruia îi este destinat.

2.6.   Prezentare

Dosarul complet menționat la punctul 2.4 trebuie să fie prezentat solicitantului pentru susținerea certificatului (certificatelor) DIV «CE», dacă este disponibil, eliberat de organismul notificat responsabil în acest sens, sau pentru susținerea certificatului de verificare eliberat de organismul notificat responsabil pentru verificarea «CE» a subsistemului. Dosarul trebuie atașat la declarația de verificare «CE» pe care solicitantul o trimite autorității competente la care depune cererea pentru autorizare de punere în funcțiune.

O copie a dosarului trebuie păstrată de solicitant pe toată durata de funcționare a subsistemului. O copie a dosarului trebuie trimisă oricărui stat membru care o solicită.

2.7.   Publicare

Fiecare organism notificat trebuie să publice periodic informații relevante privind:

cererile de verificare «CE» și DIV primite;

cererile de evaluare a conformității și/sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate;

certificatele DIV «CE» eliberate sau refuzate;

certificatele «CE» de conformitate și/sau de adecvare pentru utilizare eliberate sau refuzate;

certificatele de verificare «CE» eliberate sau refuzate.

2.8.   Limba

Dosarele și corespondența referitoare la procedurile de verificare «CE» trebuie redactate într-o limbă oficială a UE și a statului membru în care este stabilit solicitantul sau într-o limbă oficială a UE acceptată de solicitant.

3.   PROCEDURA DE VERIFICARE ÎN CAZUL NORMELOR NAȚIONALE

3.1.   Introducere

Procedura de verificare în cazul normelor naționale este procedura prin care organismul desemnat în temeiul articolului 17 alineatul (3) (organismul desemnat) controlează și certifică faptul că subsistemul este conform cu normele naționale notificate în conformitate cu articolul 17 alineatul (3).

3.2.   Certificatul de verificare

Organismul desemnat responsabil pentru procedura de verificare în cazul normelor naționale întocmește certificatul de verificare destinat solicitantului.

Certificatul conține o trimitere precisă la norma (normele) națională (naționale) a cărei conformitate a fost examinată de organismul desemnat în procesul de verificare, inclusiv la normele referitoare la părțile care fac obiectul unei derogări de la o STI, al unei adaptări sau al unei reînnoiri.

În cazul normelor naționale referitoare la subsistemele care compun un vehicul, organismul desemnat împarte certificatul în două părți, o parte care cuprinde trimiterile la normele naționale strict referitoare la compatibilitatea tehnică dintre vehicul și rețeaua în cauză și a doua parte rezervată tuturor celorlalte norme naționale.

3.3.   Dosarul tehnic

Dosarul tehnic care însoțește certificatul de verificare în cazul normelor naționale trebuie să fie inclus în dosarul tehnic menționat la punctul 2.4 și să conțină datele tehnice relevante pentru evaluarea conformității subsistemului cu normele naționale.”


(1)  JO L 108, 22.4.2009, p. 4.


Top