EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0850

2011/850/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător [notificată cu numărul C(2011) 9068]

OJ L 335, 17.12.2011, p. 86–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 285 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/850/oj

17.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 335/86


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI

din 12 decembrie 2011

de stabilire a normelor pentru Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește schimbul reciproc de informații și raportarea privind calitatea aerului înconjurător

[notificată cu numărul C(2011) 9068]

(2011/850/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător (1), în special articolul 5 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa (2), în special articolul 28 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2004/107/CE prevede valori țintă care trebuie atinse până la o anumită dată, stabilește metode și criterii comune pentru evaluarea poluanților enumerați, stabilește informațiile care trebuie transmise Comisiei și oferă garanții conform cărora informațiile corespunzătoare privind nivelul concentrațiilor acestor poluanți sunt puse la dispoziția publicului. Această directivă impune adoptarea unor modalități detaliate de transmitere a informațiilor privind calitatea aerului înconjurător.

(2)

Directiva 2008/50/CE stabilește cadrul pentru evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător. Aceasta prevede că, în vederea raportării și a schimbului reciproc de informații privind calitatea aerului, este necesar să se stabilească informațiile privind calitatea aerului înconjurător și termenele în care statele membre trebuie să pună la dispoziție aceste informații. Directiva stipulează, de asemenea, că trebuie identificate metode de raționalizare a activităților de raportare și de schimb de astfel de informații.

(3)

Decizia 97/101/CE a Consiliului din 27 ianuarie 1997 de stabilire a unui schimb reciproc de informații și date provenind de la rețele și stații individuale de măsurare a poluării aerului înconjurător în statele membre (3) enumeră informațiile privind calitatea aerului pe care statele membre trebuie să le prezinte în vederea schimbului reciproc.

(4)

Directiva 2008/50/CE stipulează că Decizia 97/101/CE trebuie abrogată începând cu sfârșitul celui de-al doilea an calendaristic care urmează intrării în vigoare a măsurilor de punere în aplicare cu privire la transmiterea informațiilor și raportare. În consecință, dispozițiile Deciziei 97/101/CE trebuie să se reflecte în prezenta decizie.

(5)

Domeniul de aplicare al prezentei decizii include raportarea anuală privind evaluarea calității aerului înconjurător și prezentarea informațiilor privind planurile și programele referitoare la valorile limită pentru anumiți poluanți în aerul înconjurător reglementate în prezent prin Decizia 2004/224/CE a Comisiei din 20 februarie 2004 de stabilire normelor de transmitere a informațiilor privind planurile sau programele solicitate în temeiul Directivei 96/62/CE a Consiliului în ceea ce privește valorile limită pentru anumiți poluanți în aerul înconjurător (4) și Decizia 2004/461/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a unui chestionar de utilizat pentru raportarea anuală privind evaluarea calității aerului înconjurător în conformitate cu Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE ale Consiliului și cu Directivele 2000/69/CE și 2002/3/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (5). Prin urmare, din motive de claritate și coerență a legislației Uniunii, deciziile respective trebuie abrogate.

(6)

Comisia trebuie să elaboreze, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, o interfață de Internet denumită „portalul privind calitatea aerului înconjurător” (Ambient Air Quality Portal), prin intermediul căreia statele membre să pună la dispoziție informații privind calitatea aerului, iar publicul să aibă acces la informațiile de mediu puse la dispoziție de statele membre.

(7)

Pentru a raționaliza cantitatea de informații furnizate de statele membre, pentru a maximiza utilitatea unor astfel de informații și pentru a reduce sarcina administrativă, statele membre trebuie să aibă obligația de a pune la dispoziție informațiile în mod dtandardizat și într-un format prelucrabil automat. Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, trebuie să elaboreze un astfel de format standardizat prelucrabil electronic în conformitate cu cerințele Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (6). Este deosebit de importantă desfășurarea de către Comisie, inclusiv la nivel de experți a unor consultări adecvate cu ocazia lucrărilor sale pregătitoare.

(8)

Atunci când pun la dispoziție informații și pentru a reduce sarcina administrativă și potențialul de eroare, statele membre trebuie să utilizeze un instrument electronic bazat pe Internet, accesibil prin intermediul portalului privind calitatea aerului înconjurător. Instrumentul respectiv trebuie să fie utilizat pentru a verifica coerența informațiilor, calitatea datelor și pentru a agrega datele primare. În cazul în care prezenta decizie prevede că informațiile trebuie puse la dispoziție într-o formă agregată, instrumentul trebuie, prin urmare, să efectueze această agregare. Statele membre trebuie să fie în măsură să utilizeze acest instrument independent de activitatea de punere la dispoziția Comisiei a informațiilor privind calitatea aerului înconjurător pentru a îndeplini o obligație de raportare sau pentru a realiza schimbul de date privind calitatea aerului înconjurător.

(9)

Agenția Europeană de Mediu trebuie să sprijine Comisia, după caz, în ceea ce privește gestionarea portalului privind calitatea aerului înconjurător și dezvoltarea instrumentului în vederea asigurării coerenței informațiilor, calității datelor și agregării datelor primare. În special, Agenția Europeană de Mediu trebuie să sprijine Comisia în ceea ce privește monitorizarea depozitului de date, precum și analizarea îndeplinirii de către statele membre a obligațiilor care le revin în temeiul Directivelor 2004/107/CE și 2008/50/CE.

(10)

Pentru a înțelege mai bine impactul poluării atmosferice și pentru a elabora politici corespunzătoare, se impune ca statele membre și Comisia să colecteze informații actualizate privind calitatea aerului, să realizeze schimburi de astfel de informații și să le evalueze. Pentru a facilita gestionarea și compararea informațiilor actualizate privind calitatea aerului, ele ar trebui să fie puse la dispoziția Comisiei într-un format standardizat identic cu cel al datelor validate într-un interval de timp rezonabil începând cu data la care acesta a fost pus la dispoziția publicului.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind calitatea aerului înconjurător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește normele de punere în aplicare a Directivelor 2004/107/CE și 2008/50/CE în ceea ce privește:

(a)

obligațiile statelor membre de a prezenta rapoarte referitoare la evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător;

(b)

schimbul reciproc de informații între statele membre referitoare la rețele și stații, precum și datele de măsurare a calității aerului obținute de la stațiile selecționate de statele membre dintre stațiile existente să participe la schimbul reciproc de informații.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei decizii și în completarea definițiilor prevăzute la articolul 2 din Directiva 2004/107/CE, la articolul 3 din Directiva 2007/2/CE, la articolul 2 și în anexa VII la Directiva 2008/50/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„stație” înseamnă un loc în care se fac măsurători sau se prelevează eșantioane din unul sau mai multe puncte de prelevare de pe același sit având o suprafață de aproximativ 100 m2;

2.

„rețea” înseamnă o structură organizațională care evaluează calitatea aerului înconjurător prin efectuarea de măsurători la una sau mai multe stații;

3.

„configurarea măsurătorii” înseamnă mijloacele tehnice utilizate pentru măsurarea unui poluant sau a unuia dintre compușii săi la o stație dată;

4.

„date de măsurare” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant, obținute prin măsurători;

5.

„date de modelare” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant, obținute prin simularea numerică a realității fizice;

6.

„date de estimare obiectivă” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant, obținute printr-o analiză la nivel de experți, eventual cu ajutorul unor instrumente statistice;

7.

„date primare” înseamnă informații privind concentrația sau nivelul de depunere al unui anumit poluant la rezoluția temporală cea mai ridicată avută în vedere în prezenta decizie;

8.

„date de evaluare primare actualizate” înseamnă date primare colectate cu o frecvență corespunzătoare metodei de evaluare a fiecărui poluant și puse la dispoziția publicului fără întârziere;

9.

„portalul privind calitatea aerului înconjurător” înseamnă o pagină web administrată de Comisie, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, prin intermediul căreia sunt furnizate informații referitoare la punerea în aplicare a prezentei decizii, inclusiv depozitul de date;

10.

„depozit de date” înseamnă un sistem de informații, conectat la portalul privind calitatea aerului înconjurător și gestionat de Agenția Europeană de Mediu, care conține informații referitoare la calitatea aerului înconjurător și date puse la dispoziție prin intermediul nodurilor de raportare și de schimb de informații naționale aflate sub controlul statelor membre;

11.

„tip de date” înseamnă un descriptor prin care date similare care urmează a fi utilizate în diferite scopuri sunt clasificate conform prevederilor din partea A a anexei II la prezenta decizie;

12.

„obiectiv de mediu” înseamnă un obiectiv referitor la calitatea aerului înconjurător care trebuie atins până la o anumită dată sau, în cazul în care este posibil, în cursul unei perioade date sau pe termen lung, conform Directivelor 2004/107/CE și 2008/50/CE.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND PROCESUL DE TRANSMITERE A INFORMAȚIILOR ȘI CONTROLUL DE CALITATE

Articolul 3

Portalul privind calitatea aerului înconjurător și depozitul de date

(1)   Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, înființează un depozit de date și îl face accesibil prin intermediul portalului privind calitatea aerului înconjurător (denumit în continuare „portalul”).

(2)   Statele membre pun la dispoziție în depozitul de date informațiile utilizate pentru raportarea și schimbul reciproc de informații, în conformitate cu articolul 5.

(3)   Agenția Europeană de Mediu administrează depozitul de date.

(4)   Publicul are acces gratuit la depozitul de date.

(5)   Fiecare stat membru desemnează una sau mai multe persoane responsabile cu alimentarea în numele său a depozitului de date cu fiecare informație care face obiectul raportării sau al schimbului de informații. Numai persoanele desemnate pun la dispoziție informațiile care fac obiectul raportării sau al schimbului de informații.

(6)   Fiecare stat membru comunică Comisiei numele persoanei sau al persoanelor menționate la alineatul (5).

Articolul 4

Codificarea informațiilor

Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, pune la dispoziția statelor membre, pe portal, o descriere standard prelucrabilă automat a modului de codificare a informațiilor solicitate prin prezenta decizie.

Articolul 5

Procedura de punere la dispoziție a informațiilor

(1)   Statele membre pun la dispoziție în depozitul de date informațiile solicitate prin prezenta decizie, în conformitate cu cerințele privind datele prevăzute în partea A a anexei I. Aceste informații trebuie prelucrate automat de un instrument electronic.

(2)   Instrumentul la care se face referire la alineatul (1) este utilizat pentru a îndeplini următoarele funcții:

(a)

verificarea coerenței informațiilor care trebuie puse la dispoziție;

(b)

verificarea datelor primare sub raportul obiectivelor specifice de calitate a datelor indicate în anexa IV la Directiva 2004/107/CE și în anexa I la Directiva 2008/50/CE;

(c)

agregarea datelor primare, în conformitate cu normele stabilite în anexa I la prezenta decizie și în anexele VII și XI la Directiva 2008/50/CE.

(3)   Atunci când datele agregate sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolele 6-14, acestea sunt generate de instrumentul menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

(4)   Comisia confirmă primirea informațiilor.

(5)   În cazul în care un stat membru dorește să actualizeze informațiile, acesta trebuie să descrie diferențele dintre informațiile actualizate și cele inițiale, precum și motivele actualizării, atunci când pun la dispoziție informațiile actualizate în depozitul de date.

Comisia confirmă primirea informațiilor actualizate. Ulterior acestei confirmări, informațiile actualizate sunt considerate informații oficiale.

CAPITOLUL III

PUNEREA LA DISPOZIȚIE A INFORMAȚIILOR DIN PARTEA STATELOR MEMBRE REFERITOARE LA CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR

Articolul 6

Zone și aglomerări

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în partea B a anexei II la prezenta decizie în ceea ce privește delimitarea și tipul zonelor și aglomerărilor stabilite conform articolului 3 din Directiva 2004/107/CE și articolului 4 din Directiva 2008/50/CE și în cazul cărora evaluarea și gestionarea calității aerului se realizează în anul calendaristic următor.

În ceea ce privește zonele și aglomerările supuse unei derogări sau unei prorogări în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/50/CE, informațiile puse la dispoziție trebuie să cuprindă o mențiune cu privire la derogarea sau prorogarea respectivă.

(2)   Statele membre pun informațiile menționate la alineatul (1) la dispoziția Comisiei cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Statele membre pot indica faptul că nu au survenit modificări ale informațiilor puse la dispoziție anterior.

(3)   Dacă se efectuează modificări ale delimitării și tipului de zone și aglomerări, statele membre informează Comisia în acest sens în termen de cel mult nouă luni de la sfârșitul anului calendaristic în care au fost efectuate modificările.

Articolul 7

Regimul de evaluare

(1)   În conformitate cu procedura la care se face referire la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în partea C a anexei II privind regimul de evaluare care trebuie aplicat în următorul an calendaristic pentru fiecare poluant din zonele și aglomerările individuale conform articolului 4 din Directiva 2004/107/CE și articolelor 5 și 9 din Directiva 2008/50/CE.

(2)   Statele membre pun informațiile menționate la alineatul (1) la dispoziția Comisiei cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Statele membre pot indica faptul că nu au survenit modificări ale informațiilor puse la dispoziție anterior.

Articolul 8

Metode pentru demonstrarea și scăderea depășirilor atribuibile surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile stabilite în partea D a anexei II privind metodele utilizate pentru demonstrarea și scăderea depășirilor atribuibile surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii aplicate în zonele și aglomerările individuale conform articolelor 20 și 21 din Directiva 2008/50/CE.

(2)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile menționate la alineatul (1) pentru un an calendaristic complet în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Articolul 9

Metode de evaluare

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile stabilite în partea D a anexei II privind calitatea și trasabilitatea metodelor de evaluare aplicate.

(2)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei informațiile menționate la alineatul (1) pentru un an calendaristic complet în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

(3)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, este obligatoriu să se efectueze măsurători fixe în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6 și 9 și articolul 10 alineatul (6) din Directiva 2008/50/CE, aceste informații trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

configurația măsurătorilor;

(b)

demonstrarea echivalenței în cazul în care se utilizează o metodă care nu face parte dintre metodele de referință;

(c)

amplasarea punctului de prelevare, descrierea și clasificarea acestuia;

(d)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(4)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se efectuează măsurători orientative în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6, 9 și 10 alineatul (6) din Directiva 2008/50/CE, aceste informații trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

metoda de măsurare aplicată;

(b)

punctele de prelevare și zona de acoperire;

(c)

metoda de validare;

(d)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(5)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se aplică tehnici de modelare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6 și 9 din Directiva 2008/50/CE, aceste informații trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

descrierea sistemului de modelare și a intrărilor sale;

(b)

validarea modelului prin măsurători;

(c)

zona de acoperire;

(d)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(6)   În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se aplică o estimare obiectivă în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2004/107/CE și cu articolele 6 și 9 din Directiva 2008/50/CE, informațiile trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

descrierea metodei de estimare;

(b)

documentația referitoare la calitatea datelor.

(7)   De asemenea, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea D a anexei II privind calitatea și trasabilitatea metodelor de evaluare aplicate, pentru rețelele și stațiile selecționate de statele membre în vederea schimbului reciproc de informații menționat la articolul 1 litera (b) pentru poluanții enumerați în partea B a anexei I și, după caz, pentru poluanții suplimentari enumerați în partea C a anexei I, precum și pentru poluanții suplimentari enumerați pe portal în acest scop. Alineatele (1)-(6) din prezentul articol se aplică informațiilor care fac obiectul schimbului de informații.

Articolul 10

Date de evaluare primare validate și date de evaluare primare actualizate

(1)   În conformitate cu procedura la care se face referire la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre trebuie să pună la dispoziție informațiile menționate în partea E a anexei II privind datele de evaluare primare validate pentru toate punctele de prelevare în care se colectează date de măsurare în scopul evaluării, astfel cum este indicat de statele membre în conformitate cu articolul 9 în ceea ce privește poluanții enumerați în părțile B și C ale anexei I.

În cazul în care, într-o anumită zonă sau aglomerare, se aplică tehnici de modelare, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în partea E a anexei II, la rezoluția temporală cea mai ridicată.

(2)   Datele de evaluare primare validate sunt puse la dispoziția Comisiei pentru un an calendaristic complet sub forma unor serii de timp complete în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

(3)   În cazul în care statele membre fac uz de posibilitatea prevăzută la articolul 20 alineatul (2) și la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2008/50/CE, acestea pun la dispoziție informații referitoare la cuantificarea contribuției din surse naturale, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE, sau din tratarea carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii, în conformitate cu articolul 21 alineatele (1) și (2) din aceeași directivă.

Informațiile includ:

(a)

întinderea spațială a scăderii;

(b)

cantitatea de date de evaluare primare validate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol care pot fi atribuite surselor naturale sau tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timpul iernii;

(c)

rezultatele aplicării metodelor raportate în conformitate cu articolul 8.

(4)   De asemenea, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea E a anexei II privind datele de evaluare primare actualizate pentru rețelele și stațiile selecționate de statele membre cu scopul precis de a pune la dispoziția rețelelor și a stațiilor selecționate de statele membre a unor informații actualizate în vederea schimbului reciproc de informații menționat la articolul 1 litera (b) pentru poluanții enumerați în partea B a anexei I și, după caz, pentru poluanții suplimentari enumerați în partea C a anexei I, precum și pentru poluanții suplimentari enumerați pe portal în acest scop.

(5)   De asemenea, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea E a anexei II privind datele de evaluare primare validate pentru rețelele și stațiile selecționate de statele membre în vederea schimbului reciproc de informații menționat la articolul 1 litera (b) pentru poluanții enumerați în partea B a anexei I și, după caz, pentru poluanții suplimentari enumerați în partea C a anexei I, precum și pentru poluanții suplimentari enumerați pe portal în acest scop. Alineatele (2) și (3) din prezentul articol se aplică informațiilor care fac obiectul schimbului de informații.

(6)   Datele de evaluare primare actualizate în conformitate cu alineatul (4) sunt puse la dispoziția Comisiei cu titlu provizoriu, cu frecvența corespunzătoare fiecărei metode de evaluare a poluanților și într-un interval de timp rezonabil de la data la care datele au fost puse la dispoziția publicului, în conformitate cu articolul 26 din Directiva 2008/50/CE, pentru poluanții prevăzuți în acest scop în partea B a anexei I la prezenta decizie.

Informațiile includ:

(a)

nivelurile de concentrație evaluate;

(b)

stadiul controlului calității.

(7)   Informațiile primare actualizate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (4) trebuie să fie compatibile cu informațiile puse la dispoziție în conformitate cu articolele 6, 7 și 9.

(8)   Statele membre pot actualiza datele de evaluare primare actualizate puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (4) în urma unui control de calitate suplimentar. Informațiile actualizate înlocuiesc informațiile originale, iar statutul acestora trebuie indicat în mod clar.

Articolul 11

Date de evaluare agregate și validate

(1)   Instrumentul menționat la articolul 5 alineatul (1) generează informațiile prevăzute în partea F a anexei II privind datele de evaluare agregate și validate pe baza informațiilor puse la dispoziție de statele membre referitoare la datele de evaluare primare validate în conformitate cu articolul 10.

(2)   Pentru poluanții supuși unor cerințe de monitorizare obligatorii, informațiile generate de instrument constau în nivelurile de concentrație măsurate și agregate pentru toate punctele de prelevare despre care statele membre trebuie să pună la dispoziție informații în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) litera (c).

(3)   Pentru poluanții cu obiective de mediu prestabilite, informațiile generate de instrument constau în nivelurile de concentrație exprimate în parametrul asociat obiectivului de mediu definit în partea B a anexei I și includ:

(a)

media anuală, dacă se stabilește un obiectiv mediu anual sau o valoare limită medie anuală;

(b)

numărul total de ore de depășire, dacă se stabilește o valoare limită orară;

(c)

numărul total de zile de depășire, dacă se stabilește o valoare limită zilnică, sau percentila 90,4 pentru PM10 în special atunci când sunt aplicate măsurători aleatorii în locul măsurătorilor continue;

(d)

numărul total de zile de depășire, dacă se stabilește un obiectiv sau o valoare limită zilnică maximă calculată ca medie pe 8 ore;

(e)

valoarea AOT40, astfel cum este definită în partea A a anexei VII la Directiva 2008/50/CE, în cazul valorii-țintă pentru ozon necesară protejării vegetației;

(f)

indicatorul mediu de expunere, în cazul obiectivului de reducere a expunerii la PM2,5 și a obligației referitoare la concentrația expunerii.

Articolul 12

Atingerea obiectivelor de mediu

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile stabilite în partea G a anexei II privind atingerea obiectivelor de mediu stabilite prin Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția Comisiei pentru un an calendaristic complet în termen de cel mult nouă luni de la încheierea fiecărui an calendaristic.

Informațiile includ:

(a)

o declarație privind atingerea tuturor obiectivelor de mediu în fiecare zonă sau aglomerare specifică, inclusiv informații privind depășirea marjei de toleranță aplicabile;

(b)

dacă este cazul, o declarație conform căreia depășirea în zonă este atribuibilă surselor naturale;

(c)

dacă este cazul, o declarație conform căreia depășirea obiectivului privind calitatea aerului pentru PM10 în zonă sau aglomerare se datorează resuspensiei particulelor în urma tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă;

(d)

informații privind îndeplinirea obligației referitoare la concentrația expunerii la PM2,5.

(3)   În cazul în care a avut loc o depășire, informațiile puse la dispoziție includ, de asemenea, informații privind zona de depășire și numărul persoanelor expuse.

(4)   Informațiile puse la dispoziție sunt coerente cu delimitarea zonelor comunicată în conformitate cu articolul 6 pentru același an calendaristic și cu datele de evaluare agregate și validate comunicate în conformitate cu articolul 11.

Articolul 13

Planuri privind calitatea aerului

(1)   În conformitate cu procedura la care se face referire la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile menționate în părțile H, I, J și K ale anexei II la prezenta decizie privind planurile privind calitatea aerului, astfel cum se prevede la articolul 23 din Directiva 2008/50/CE, inclusiv:

(a)

elementele obligatorii ale planului privind calitatea aerului enumerate în conformitate cu articolul 23 din Directiva 2008/50/CE în secțiunea A din anexa XV la Directiva 2008/50/CE;

(b)

trimiterile la modalitățile prin care publicul poate avea acces la informații actualizate periodic cu privire la punerea în aplicare a planurilor privind calitatea aerului.

(2)   Aceste informații sunt puse de îndată la dispoziția Comisiei, nu mai târziu de doi ani de la încheierea anului calendaristic în care s-a constatat prima depășire.

Articolul 14

Măsuri pentru a asigura respectarea valorilor-țintă prevăzute de Directiva 2004/107/CE

(1)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 5 din prezenta decizie, statele membre pun la dispoziție informațiile prevăzute în partea K a anexei II la prezenta decizie privind măsurile luate în vederea respectării valorilor-țintă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/107/CE.

(2)   Aceste informații sunt puse la dispoziția Comisiei nu mai târziu de doi ani de la încheierea anului calendaristic în care s-a constatat depășirea care a antrenat măsura.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 15

Abrogare

Deciziile 2004/224/CE și 2004/461/CE se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

Articolul 16

Aplicabilitate

(1)   Prezenta decizie se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre pun la dispoziție informațiile necesare în conformitate cu articolele 6 și 7 pentru prima dată cel târziu la 31 decembrie 2013.

Articolul 17

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 12 decembrie 2011.

Pentru Comisie

Janez POTOČNIK

Membru al Comisiei


(1)  JO L 23, 26.1.2005, p. 3.

(2)  JO L 152, 11.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 35, 5.2.1997, p. 14.

(4)  JO L 68, 6.3.2004, p. 27.

(5)  JO L 156, 30.4.2004, p. 78.

(6)  JO L 108, 25.4.2007, p. 1.


ANEXA I

A.   Cerințe privind datele

1.   Raportarea timpului

Toate trimiterile temporale sunt puse la dispoziție în conformitate cu standardul ISO 8601: 2004(E), cu ajutorul formatului extins (AAAA-LL-ZZThh:mm:ss ± hh:mm) care indică diferența de fus orar față de ora universală coordonată (UTC).

Eticheta de timp se referă la sfârșitul perioadei de măsurare.

2.   Numărul de cifre și rotunjirea

Datele trebuie puse la dispoziție indicându-se un număr de cifre identic cu cel utilizat în cadrul rețelei de monitorizare.

Rotunjirea trebuie să reprezinte ultima etapă a oricărui calcul, adică imediat înainte de compararea rezultatului cu obiectivul de mediu, și trebuie efectuată o singură dată. Implicit, sistemul va efectua rotunjirea datelor puse la dispoziție, dacă este cazul, prin aplicarea regulilor comerciale de rotunjire.

3.   Echivalență

Atunci când, într-un loc dat, se utilizează mai mult de o metodă de evaluare, datele trebuie furnizate prin metoda de evaluare care prezintă cel mai mic grad de incertitudine la locul respectiv.

4.   Standardizare

Dispozițiile prevăzute în partea IV a anexei IV la Directiva 2004/107/CE și în partea C a anexei VI la Directiva 2008/50/CE trebuie să se aplice pentru schimbul reciproc de informații.

5.   Dispoziții privind PM2,5

Valorile limită + marja de toleranță

În ceea ce privește PM2,5, în conformitate cu partea E a anexei XIV la Directiva 2008/50/CE, suma valorilor limită (LV – limit value) + marja de toleranță (MOT – margin of tolerance) se aplică după cum urmează pentru anii menționați mai jos:

An

VL + MOT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Calcularea indicatorului mediu de expunere (AEI – „Average Exposure Indicator”) în conformitate cu partea A a anexei XIV la Directiva 2008/50/CE

Calculul se efectuează pentru fiecare an în parte, prin calcularea mediilor anuale PM2,5 pentru fiecare dintre punctele de prelevare selecționate. Informațiile adecvate puse la dispoziție trebuie să indice cu claritate selectarea punctelor de prelevare.

Mediile anuale valabile care respectă obiectivele privind calitatea datelor se calculează plecând de la toate siturile AEI desemnate din statele membre pentru a se obține o medie anuală.

Procedura se repetă pentru fiecare dintre cei trei ani, iar apoi se face media celor trei medii anuale pentru a se obține indicatorul mediu de expunere.

Acesta trebuie pus la dispoziție anual, ca medie a trei ani consecutivi. În cazul în care apare necesitatea de a actualiza oricare dintre datele care ar putea influența AEI în mod direct sau indirect (prin selectarea punctului de prelevare), toate informațiile afectate trebuie actualizate.

B.   Obiectivele de mediu și parametrii de raportare

Formula

Domeniu de protejat

Tipul obiectivului de mediu [Cod (1)]

Perioada medie de evaluare

Parametru utilizat pentru raportarea privind obiectivul de mediu

Valori numerice ale obiectivului de mediu

(număr autorizat de depășiri)

Poluanți pentru care trebuie raportate date actualizate și validate

NO2

Sănătate

LV

O oră

Ore de depășire într-un an calendaristic

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

Un an calendaristic

Medie anuală

40 μg/m3

LVMT

ALT

O oră

Trei ore consecutive de depășire (în locuri reprezentative pentru calitatea aerului pe o suprafață de cel puțin 100 km2 sau într-o zonă sau aglomerare întreagă, în funcție de care este mai mică)

400 μg/m3

NOx

Vegetație

CL

Un an calendaristic

Medie anuală

30 μg/m3

PM10

Sănătate

LV

O zi

Zile de depășire într-un an calendaristic

50 μg/m3 (35)

Percentilă 90,4

LV

Un an calendaristic

Medie anuală

40 μg/m3

WSS (2)

O zi

Zile de depășire scăzute într-un an calendaristic

Nu se aplică

Un an calendaristic

Scăderea mediei anuale

Nu se aplică

NAT (2)

O zi

Zile de depășire scăzute într-un an calendaristic

Nu se aplică

Un an calendaristic

Scăderea mediei anuale

Nu se aplică

PM2,5

Sănătate

ECO

Trei ani calendaristici consecutivi

Indicatorul mediu de expunere: (pentru calcul, a se vedea Directiva 2008/50/CE)

20 μg/m3

ERT

În conformitate cu anexa IV partea B la Directiva 2008/50/CE

TV

Un an calendaristic

Medie anuală

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Sănătate

LV

O oră

Ore de depășire într-un an calendaristic

350 μg/m3 (24)

O zi

Zile de depășire într-un an calendaristic

125 μg/m3 (3)

ALT

O oră

Trei ore consecutive de depășire (în locuri reprezentative pentru calitatea aerului pe o suprafață de cel puțin 100 km2 sau într-o zonă sau aglomerare întreagă, în funcție de care este mai mică)

500 μg/m3

NAT (2)

O oră

Ore de depășire scăzute într-un an calendaristic

Nu se aplică

O zi

Zile de depășire scăzute într-un an calendaristic

Nu se aplică

Vegetație

CL

Un an calendaristic

Medie anuală

20 μg/m3

Iarnă

Valoarea medie pe perioada lunilor de iarnă, și anume între 1 octombrie a anului x-1 și 31 martie a anului x

20 μg/m3

O3

Sănătate

TV

Media zilnică maximă pe 8 ore

Zile când media zilnică maximă pe 8 ore a depășit media valorii-țintă calculată pe trei ani

120 μg/m3 (25)

LTO

Media zilnică maximă pe 8 ore

Zile când media zilnică maximă pe 8 ore a depășit obiectivul pe termen lung într-un an calendaristic

120 μg/m3

INT

O oră

Ore de depășire într-un an calendaristic

180 μg/m3

ALT

O oră

Ore de depășire într-un an calendaristic

240 μg/m3

Vegetație

TV

1 mai-31 iulie

AOT40 (pentru calcul, a se vedea anexa VII la Directiva 2008/50/CE)

18 000 μg/m3·h

LTO

1 mai-31 iulie

AOT40 (pentru calcul, a se vedea anexa VII la Directiva 2008/50/CE)

6 000 μg/m3 ·h

CO

Sănătate

LV

Media zilnică maximă pe 8 ore

Zile când media zilnică maximă pe 8 ore a depășit valoarea limită

10 mg/m3

Poluanți pentru care trebuie raportate numai date validate

Benzen

Sănătate

LV

Un an calendaristic

Medie anuală

5 μg/m3

Plumb

Sănătate

LV

Un an calendaristic

Medie anuală

0,5 μg/m3

Cadmiu

Sănătate

TV

Un an calendaristic

Medie anuală

5 ng/m3

Arsen

Sănătate

TV

Un an calendaristic

Medie anuală

6 ng/m3

Nichel

Sănătate

TV

Un an calendaristic

Medie anuală

10 ng/m3

B(a)P

Sănătate

TV

Un an calendaristic

Medie anuală

1 ng/m3

C.   Poluanți supuși cerințelor de monitorizare

Lista include toți poluanții supuși cerințelor de monitorizare menționate în Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE. Pe portal este disponibilă o listă, elaborată de Agenția Europeană de Mediu, care include și alți poluanți în privința cărora statele membre practică schimbul reciproc de date.

Cod Airbase

Formula poluantului

Denumirea poluantului

Unitatea de măsură

Poluanți gazoși anorganici

1

SO2

Dioxid de sulf

μg/m3

8

NO2

Dioxid de azot

μg/m3

9

NOx  (3)

Oxizi de azot

μg/m3

7

O3

Ozon

μg/m3

10

CO

Monoxid de carbon

mg/m3

Particule (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Speciație PM2,5

1047

SO4 2 + în PM2,5

Sulfat în PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - în PM2,5

Nitrat în PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + în PM2,5

Amoniu în PM2,5

μg/m3

1771

elem. C în PM2,5

Carbon elementar în PM2,5

μg/m3

1772

org. C în PM2,5

Carbon organic în PM2,5

μg/m3

1629

Ca2 + în PM2,5

Calciu în PM2,5

μg/m3

1659

Mg2 + în PM2,5

Magneziu în PM2,5

μg/m3

1657

K + în PM2,5

Potasiu în PM2,5

μg/m3

1668

Na + în PM2,5

Sodiu în PM2,5

μg/m3

1631

Cl- în PM2,5

Clor în PM2,5

μg/m3

Metale grele

5012

Pb

Plumb în PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmiu în PM10

ng/m3

5018

As

Arsenic în PM10

ng/m3

5015

Ni

Nichel în PM10

ng/m3

Depunere metale grele

2012

Depunere Pb

Depunere în stare umedă/totală de Pb

μg/m2.zi

2014

Depunere Cd

Depunere în stare umedă/totală de Cd

μg/m2.zi

2018

Depunere As

Depunere în stare umedă/totală de As

μg/m2.zi

2015

Depunere Ni

Depunere în stare umedă/totală de Ni

μg/m2.zi

7013

Depunere Hg

Depunere în stare umedă/totală de Hg

μg/m2.zi

Mercur

4013

Hg metalic gazos

Mercur elementar gazos

ng/m3

4813

Total Hg gazos

Total Hg gazos

ng/m3

653

Hg gazos reactiv

Mercur gazos reactiv

ng/m3

5013

Hg sub formă de particule

Mercur sub formă de particule

ng/m3

Hidrocarburi aromatice policiclice

5029

B(a)P

Benzo(a)piren în PM10

ng/m3

5610

Benzo(a)antracen

Benzo(a)antracen în PM10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluoranten

Benzo(b)fluoranten in PM10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluoranten

Benzo(j)fluoranten în PM10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluoranten

Benzo(k)fluoranten în PM10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3,-cd)piren

Indeno(1,2,3,-cd)piren în PM10

ng/m3

5763

Dibenzo(a,h)antracen

Dibenzo(a,h)antracen în PM10

ng/m3

Depunere de hidrocarburi aromatice policiclice

7029

B(a)P

Depunere de benzo(a)piren

μg/m2.zi

611

Benzo(a)antracen

Depunere de benzo(a)antracen

μg/m2.zi

618

Benzo(b)fluoranten

Depunere de benzo(b)fluoranten

μg/m2.zi

760

Benzo(j)fluoranten

Depunere de benzo(j)fluoranten

μg/m2.zi

627

Benzo(k)fluoranten

Depunere de benzo(k)fluoranten

μg/m2.zi

656

Indeno(1,2,3,-cd)piren

Depunere de indeno(1,2,3,-cd)piren

μg/m2.zi

7419

Dibenzo(a,h)antracen

Depunere de dibenzo(a,h)antracen

μg/m2.zi

Compuși organici volatili

20

C6H6

Benzen

μg/m3

428

C2H6

Etan

μg/m3

430

C2H4

Etenă (etilenă)

μg/m3

432

HC≡CH

Etină (acetilenă)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propan

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propenă

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metilpropran (i-butan)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-butenă

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-butenă

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-butenă

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadienă

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutan (i-pentan)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-pentenă

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-pentenă

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadienă (izopren)

μg/m3

443

C6H14

n-hexan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metilpentan (i-hexan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptan

μg/m3

475

C8H18

n-octan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-(CH3)2

2,2,4-trimetilpentan (i-octan)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etilbenzen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xilen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xilen

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetilbenzen

μg/m3

32

THC(NM)

total hidrocarburi, altele decât metanul

μg/m3

25

HCHO

Metanal (formaldehidă)

μg/m3


(1)  LV: valoare limită, LVMT (limit value plus margin of tolerance): valoare limită + marjă de toleranță, TV (target value): valoare țintă, LTO (long-term objective): obiectiv pe termen lung, INT (information theshold): prag de informare, ALT (alert threshold): prag de alertă, CL (critical level): nivel critic, NAT (assessment of natural contribution): evaluare a contribuției din surse naturale, WSS (assessment of winter sanding and salting): evaluarea tratării cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă, ERT (exposure reduction target): obiectiv de reducere a expunerii, ECO (exposure concentration obligation): obligație referitoare la concentrația expunerii.

(2)  Nu trebuie furnizate date actualizate.

(3)  Posibilitate de a raporta NOx sau suma dintre măsurătorile de NO și NO2 efectuate în același loc. Formulă de raportare: μg NO2/m3.


ANEXA II

A.   Tipuri de date comune

În cazul necesității de a pune la dispoziție un anumit tip de date în conformitate cu părțile B și K ale prezentei anexe, trebuie incluse toate informațiile enumerate la tipul de date relevant, conform celor ce urmează:

1.   Tip de date „Detalii de contact”

1.

Denumirea autorității, instituției sau organismului responsabil

2.

Numele persoanei responsabile

3.

Adresa web

4.

Adresă

5.

Număr de telefon

6.

E-mail

2.   Tip de date „Situație de depășire”

1.

Cod al situației de depășire

2.

Obiectiv de mediu depășit

3.

Zona în care s-a înregistrat situația de depășire (tip de date „Întindere spațială”)

4.

Clasificarea zonei

5.

Unități administrative

6.

Estimare a suprafeței unde nivelul a depășit obiectivul de mediu

7.

Estimare a lungimii drumului unde nivelul a depășit obiectivul de mediu

8.

Stații de monitorizare din zona de depășire (link la D)

9.

Depășire modelată (link la D)

10.

Estimare a populației totale rezidente din zona de depășire

11.

Estimare a suprafeței ecosistemului sau a zonei de vegetație expusă la un nivel mai mare decât obiectivul de mediu

12.

An de referință

3.   Tip de date „Obiectiv de mediu”

1.

Tip de obiectiv

2.

Perioada medie de evaluare

3.

Domeniu de protejat

4.   Tip de date „Întindere spațială”

1.

Informații GIS furnizate sub formă de coordonate

5.   Tip de date „Observare spațială”

1.

Date de evaluare spațială

6.   Tip de date „Publicare”

1.

Publicare

2.

Titlu

3.

Autor (autori)

4.

Data publicării

5.

Editor

6.

Adresa web

7.   Tip de date „Documentație privind modificările”

1.

Modificare

2.

Descriere a modificării

B.   Informații privind zonele și aglomerările (articolul 6)

1.

Furnizor (tip de date „Detalii de contact”)

2.

Documentație privind modificările (tip de date „Documentație privind modificările”)

3.

Codul zonei

4.

Denumirea zonei

5.

Tipul zonei

6.

Delimitarea zonei (tip de date „Întindere spațială”)

7.

Istoricul zonei: date de început și de final

8.

Predecesori (link la B)

9.

Populație rezidentă

10.

Populație rezidentă în anul de referință

11.

Codul poluantului desemnat

12.

Domeniu de protejat

13.

Derogare sau prorogare în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/50/CE

C.   Informații privind regimul de evaluare (articolul 7)

1.

Furnizor (tip de date „Detalii de contact”)

2.

Documentație privind modificările (tip de date „Documentație privind modificările”)

3.

Informații privind zona (link la B)

4.

Poluant

5.

Obiectiv de mediu (tip de date „Obiectiv de mediu”)

6.

Prag de evaluare atins

7.

An de clasificare a pragului de evaluare

8.

Documentația aferentă clasificării (link web)

9.

Tip de evaluare

10.

Tip de evaluare: descriere

11.

Metadate individuale de evaluare, inclusiv codul stației și informații referitoare la loc (link la D)

12.

Autoritatea responsabilă cu evaluarea calității aerului (tip de date „Detalii de contact”)

13.

Autoritatea responsabilă cu aprobarea sistemelor de măsurare (tip de date „Detalii de contact”)

14.

Autoritatea responsabilă cu asigurarea acurateței măsurătorilor (tip de date „Detalii de contact”)

15.

Autoritatea responsabilă cu analizarea metodei de evaluare (tip de date „Detalii de contact”)

16.

Autoritatea responsabilă cu coordonarea asigurării calității la nivel național (tip de date „Detalii de contact”)

17.

Autoritatea responsabilă cu cooperarea cu alte state membre și cu Comisia (tip de date „Detalii de contact”)

D.   Informații privind metodele de evaluare (articolele 8 și 9)

(i)   Generalități: Informații pentru toate metodele de evaluare

1.

Furnizor (tip de date „Detalii de contact”)

2.

Documentație privind modificările (tip de date „Documentație privind modificările”)

3.

Tip de evaluare

4.

Informații privind zona (link la B)

5.

Poluant

(ii)   Informații privind măsurătorile fixe

1.

Codul configurației măsurătorii

2.

Codul european al stației

3.

Codul rețelei

4.

Codul național al stației

5.

Numele stației de monitorizare

6.

Denumirea municipalității

7.

Data de începere și de finalizarea măsurătorii

8.

Tipul măsurătorii

9.

Metoda analitică/de măsurare/de prelevare de eșantioane

10.

Echipamentul de măsurare/de prelevare de eșantioane (după caz)

11.

Limita de detecție (după caz)

12.

Demonstrarea echivalenței

13.

Demonstrarea echivalenței: documentație (link web)

14.

Momentul prelevării de eșantioane

15.

Intervalul prelevării de eșantioane

16.

Întinderea spațială a zonei reprezentative (tip de date „Întindere spațială”) (după caz)

17.

Evaluarea reprezentativității (după caz)

18.

Documentația referitoare la reprezentativitate (link web) (după caz)

19.

Situarea punctului de prelevare: înălțimea de la sol a gurii de admisie a aerului

20.

Situarea punctului de prelevare: distanța orizontală față de gura de admisie a aerului în raport cu clădirea cea mai apropiată (pentru stațiile de trafic)

21.

Situarea punctului de prelevare: distanța de la cea gura de admisie a aerului până la cea mai apropiată bandă de circulație(pentru stațiile de trafic)

22.

Clasificarea stației în raport cu sursele de emisie predominante relevante pentru configurarea măsurătorii pentru fiecare poluant

23.

Surse principale (trafic, încălzire centrală, surse industriale sau zonă sursă etc.) (după caz)

24.

Distanța față de sursa de energie predominantă sau față de zona sursă (pentru stații industriale)

25.

Repere temporale ale stației: date de început și de final

26.

Coordonate geografice: longitudinea, latitudinea și altitudinea la care se află stația de monitorizare

27.

Documentația referitoare la stație, inclusiv hărți și fotografii (link web) (după caz)

28.

Clasificarea zonei

29.

Distanța până la joncțiunea majoră (pentru stațiile de trafic)

30.

Volumul estimat al traficului (pentru stațiile de trafic)

31.

Proporția de trafic greu (pentru stații de trafic, după caz)

32.

Viteza traficului (pentru stațiile de trafic, după caz)

33.

Canion stradal – lățimea străzii (pentru stațiile de trafic, după caz)

34.

Canion stradal – înălțimea medie a fațadelor clădirilor (pentru stațiile de trafic, după caz)

35.

Denumirea rețelei

36.

Rețea: data de începere și de finalizarea exploatării

37.

Organismul responsabil cu gestionarea rețelei (tip de date „Detalii de contact”)

38.

Metoda de evaluare pentru tratarea carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă (în cazul în care se aplică articolul 21 din Directiva 2008/50/CE)

39.

Metoda de evaluare pentru contribuția din surse naturale (în cazul în care se aplică articolul 20 din Directiva 2008/50/CE)

40.

Obiective privind calitatea datelor: perioada acoperită

41.

Obiective privind calitatea datelor: captură de date

42.

Obiective privind calitatea datelor: estimarea incertitudinii

43.

Obiective privind calitatea datelor: documentație privind trasabilitatea și estimarea incertitudinii

44.

Documentația AC/CC (asigurarea calității/controlul calității) a obiectivelor privind calitatea datelor (link web)

(iii)   Informații privind măsurătorile indicative

1.

Codul măsurătorii indicative

2.

Descrierea metodei de măsurare

3.

Tipul măsurătorii

4.

Metoda de măsurare

5.

Echipamentul de măsurare/de prelevare (după caz)

6.

Limita de detecție (după caz)

7.

Momentul prelevării

8.

Intervalul prelevării

9.

Coordonate geografice: longitudine, latitudine și altitudine

10.

Metoda de evaluare pentru tratarea carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă (în cazul în care se aplică articolul 21 din Directiva 2008/50/CE)

11.

Metoda de evaluare pentru contribuția din surse naturale (în cazul în care se aplică articolul 20 din Directiva 2008/50/CE)

12.

Obiective privind calitatea datelor: perioada acoperită

13.

Obiective privind calitatea datelor: captură de date

14.

Obiective privind calitatea datelor: estimarea incertitudinii

15.

Obiective privind calitatea datelor: documentație privind trasabilitatea și estimarea incertitudinii

16.

Obiective privind calitatea datelor: documentația AC/CC (link web)

(iv)   Informații privind modelarea

1.

Codul modelării

2.

Tip de obiectiv de mediu (tip de date „Obiectiv de mediu”)

3.

Metoda de modelare: denumire

4.

Metoda de modelare: descriere

5.

Metoda de modelare: documentație (link web)

6.

Metoda de modelare: validare prin măsurare

7.

Metoda de modelare: validare prin măsurare în siturile care nu fac obiectul unei raportări în temeiul Directivei privind calitatea aerului

8.

Perioadă de modelare

9.

Zona de modelare (tip de date „Întindere spațială”)

10.

Rezoluție spațială

11.

Metoda de evaluare pentru tratarea carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă (în cazul în care se aplică articolul 21 din Directiva 2008/50/CE)

12.

Metoda de evaluare pentru contribuția din surse naturale (în cazul în care se aplică articolul 20 din Directiva 2008/50/CE)

13.

Obiective privind calitatea datelor: estimarea incertitudinii

14.

Obiective privind calitatea datelor: documentația AC/CC (link web)

(v)   Informații privind estimarea obiectivă

1.

Codul estimării obiective

2.

Descriere

3.

Zona de estimare obiectivă (tip de date „Întindere spațială”)

4.

Obiectiv privind calitatea datelor: estimarea incertitudinii

5.

Obiective privind calitatea datelor: documentație privind trasabilitatea și estimarea incertitudinii

6.

Obiective privind calitatea datelor: documentația AC/CC (link web)

E.   Informații privind datele de evaluare primare validate și datele de evaluare primare actualizate (articolul 10)

1.

Furnizor (tip de date „Detalii de contact”)

2.

Documentația privind modificările (tip de date „Documentație privind modificările”)

3.

Numărul versiunii

4.

Poluant

5.

Unitate de măsură a poluantului

6.

Tip de evaluare

7.

Metodă de evaluare (link la D)

8.

Data de începere și de finalizare a prelevării

9.

Unități de timp și număr de unități de prelevare

10.

Valoarea măsurătorii [inclusiv cantitatea nivelurilor de concentrație a poluanților atribuibile surselor naturale și tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă (în cazul în care se aplică articolele 20 și 21 din Directiva 2008/50/CE)]

11.

Valoarea modelată (tip de date „Observație spațială”) [inclusiv cantitatea nivelurilor de concentrație a poluanților atribuibile surselor naturale și tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă (în cazul în care se aplică articolele 20 și 21 din Directiva 2008/50/CE)]

12.

Valabilitate

13.

Situația verificării

F.   Informații privind datele agregate generate (articolul 11)

1.

Codul evaluării

2.

Informații privind zona (link la B)

3.

Poluant

4.

Unitate de măsură a poluantului

5.

Obiectiv de mediu (tip de date „Obiectiv de mediu”)

6.

Tip de evaluare

7.

Metodă de evaluare (link la D)

8.

Referințe temporale: data de începere și de final a perioadei de agregare

9.

Valoarea agregată a măsurătorilor

10.

Valoarea agregată modelată (tip de date „Observare spațială”)

11.

Obiectiv privind calitatea datelor: perioada acoperită

12.

Obiectiv privind calitatea datelor: captură de date

13.

Obiectiv privind calitatea datelor: estimarea incertitudinii

14.

Valabilitate

15.

Situația verificării

G.   Informații privind atingerea obiectivelor de mediu (articolul 12)

Aceste informații trebuie să vizeze toate zonele și aglomerările și să fie pe deplin consecvente cu informațiile generate în conformitate cu partea F a prezentei anexe privind datele de evaluare agregate și validate pentru poluanții caracterizați de obiective de mediu definite.

1.

Furnizor (tip de date „Detalii de contact”)

2.

An de raportare

3.

Documentație privind modificările (tip de date „Documentație privind modificările”)

4.

Informații privind zona (link la B)

5.

Situație de depășire (tip de date „Situație de depășire”)

6.

Poluant

7.

Informații referitoare la evaluare (link la D)

8.

Depășire a obiectivului de mediu

9.

Depășire a obiectivului de mediu, la care se adaugă marja de toleranță

10.

Depășire, ținând seama de sursele naturale

11.

Depășire, ținând seama de tratarea carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă

12.

Situație de depășire, după examinarea contribuțiilor din surse naturale și a tratării carosabilului cu nisip sau cu sare pe timp de iarnă (tip de date „Situație de depășire”).

13.

Numărul total al depășirilor (conform punctelor 8-11)

H.   Informații referitoare la planurile privind calitatea aerului (articolul 13)

1.

Furnizor (tip de date „Detalii de contact”)

2.

Documentație privind modificările (tip de date „Documentație privind modificările”)

3.

Plan privind calitatea aerului: cod

4.

Plan privind calitatea aerului: denumire

5.

Plan privind calitatea aerului an de referință al primei depășiri

6.

Autoritate competentă (tip de date „Detalii de contact”)

7.

Plan privind calitatea aerului: stadiu

8.

Plan privind calitatea aerului: poluanții vizați

9.

Plan privind calitatea aerului: data adoptării oficiale

10.

Plan privind calitatea aerului: calendarul punerii în aplicare

11.

Trimitere la planul privind calitatea aerului (link web)

12.

Trimitere la punerea în aplicare (link web)

13.

Publicare relevantă (tip de date „Publicare”)

14.

Codul situației (situațiilor) de depășire relevantă (relevante) (link la G)

I.   Informații privind repartizarea surselor (articolul 13)

1.

Codul (codurile) situației (situațiilor) de depășire relevantă (relevante) (link la G)

2.

An de referință

3.

Nivel de fond regional: total

4.

Nivel de fond regional: în interiorul statului membru

5.

Nivel de fond regional: transfrontalier

6.

Nivel de fond regional: natural

7.

Creșterea nivelului de fond urban: total

8.

Creșterea nivelului de fond urban: trafic

9.

Creșterea nivelului de fond urban: industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică

10.

Creșterea nivelului de fond urban: agricultură

11.

Creșterea nivelului de fond urban: surse comerciale și rezidențiale

12.

Creșterea nivelului de fond urban: transport maritim

13.

Creșterea nivelului de fond urban: echipamente mobile off road

14.

Creșterea nivelului de fond urban: surse naturale

15.

Creșterea nivelului de fond urban: transfrontalier

16.

Creștere locală: total

17.

Creștere locală: trafic

18.

Creștere locală: industrie, inclusiv producția de energie termică și electrică

19.

Creștere locală: agricultură

20.

Creștere locală: surse comerciale și rezidențiale

21.

Creștere locală: transport maritim

22.

Creștere locală: echipamente mobile off road

23.

Creștere locală: surse naturale

24.

Creștere locală: transfrontalier

J.   Informații privind scenariul prevăzut pentru anul de realizare a obiectivelor (articolul 13)

1.

Codul situației de depășire (link la G)

2.

Codul scenariului

3.

Codul planului privind calitatea aerului (link la H)

4.

An de referință pentru care sunt elaborate previziunile

5.

An de referință cu care încep previziunile

6.

Repartizarea surselor (link la I)

7.

Publicare relevantă (tip de date „Publicare”)

8.

Situație de referință: descrierea scenariului privind emisiile

9.

Situație de referință: emisiile totale în unitatea spațială relevantă

10.

Situație de referință: măsuri incluse (link la K)

11.

Situație de referință: niveluri de concentrație așteptate în anul de proiecție

12.

Situație de referință: numărul estimat de depășiri în anul de proiecție

13.

Proiecție: descrierea scenariului privind emisiile

14.

Proiecție: emisiile totale în unitatea spațială relevantă

15.

Proiecție: măsuri incluse (link la K)

16.

Proiecție: niveluri de concentrație așteptate în anul de proiecție

17.

Proiecție: numărul estimat de depășiri în anul de proiecție

K.   Informații privind măsurile (articolele 13 și 14)

1.

Codul (codurile) situației (situațiilor) de depășire (link la G)

2.

Codul planului privind calitatea aerului (link la H)

3.

Codul scenariului de evaluare (link la J)

4.

Măsura: cod

5.

Măsura: denumire

6.

Măsura: descriere

7.

Măsura: clasificare

8.

Măsura: tip

9.

Măsura: nivel administrativ

10.

Măsura: calendar

11.

Măsura: sectorul sursă afectat

12.

Măsura: scară spațială

13.

Costuri estimate pentru punerea în aplicare (după caz)

14.

Punere în aplicare planificată: date de începere și de finalizare

15.

Data la care măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare

16.

Alte date cheie privind punerea în aplicare

17.

Indicator pentru monitorizarea progreselor

18.

Reducerea emisiilor anuale ca urmare a măsurii aplicate

19.

Impactul preconizat în ceea ce privește nivelul concentrației în anul de proiecție (după caz)

20.

Impactul preconizat în ceea ce privește numărul depășirilor în anul de proiecție (după caz)


Top