Help Print this page 

Document 32011D0155

Title and reference
2011/155/UE: Decizia Comisiei din 9 martie 2011 privind publicarea și gestionarea documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate [notificată cu numărul C(2011) 1536] Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj
Multilingual display
Text

10.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/22


DECIZIA COMISIEI

din 9 martie 2011

privind publicarea și gestionarea documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

[notificată cu numărul C(2011) 1536]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/155/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 27 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Agenției Europene a Căilor Ferate din 15 aprilie 2010 având ca subiect documentul de referință prevăzut la articolul 27 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE,

întrucât:

(1)

Anexa la Decizia 2009/965/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 privind documentul de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE (2) conține o listă a parametrilor ce trebuie utilizați la clasificarea normelor de drept intern din documentul de referință menționat la articolul 27 din Directiva 2008/57/CE.

(2)

Este important să se definească foarte clar normele de drept intern vizate de documentul de referință, pentru a se determina în ce măsură ele pot fi declarate ca fiind echivalente, maximizându-se astfel numărul de norme care aparțin grupei A în conformitate cu secțiunea 2 a anexei VII la Directiva 2008/57/CE.

(3)

Statele membre sunt responsabile de actualizarea normelor lor naționale. Actualizările normelor de drept intern pot să afecteze clasificarea acestora față de normele altui stat în cazul unui parametru specific prevăzut în secțiunea 1 a anexei VII la Directiva 2008/57/CE.

(4)

Este necesar ca baza de date comparativă care conține normele de drept intern să fie actualizată permanent.

(5)

Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare „agenția”) trebuie, pentru fiecare stat membru, să fie responsabilă de compilarea, publicarea și întreținerea unei liste de norme naționale de autorizare a vehiculelor care să facă trimitere, pentru fiecare parametru, la norma națională pentru fiecare parametru și la clasificarea normelor altor state membre pentru parametrul respectiv. Aceste liste trebuie să constituie o parte a documentului de referință.

(6)

Statele membre trebuie să asigure coerența între normele enumerate în documentul de referință și normele notificate în temeiul articolului 17 din Directiva 2008/57/CE. În acest scop, statele membre trebuie să aibă la dispoziție suficient timp pentru actualizarea documentului de referință sau pentru notificarea/modificarea/retragerea normelor potrivit procedurii de la articolul 17. Până la alinierea ambelor seturi de norme și până când devine disponibilă o fișă de date unică (data entry) pentru normele naționale, autoritățile naționale responsabile cu siguranța pot să facă uz de normele enumerate în documentul de referință în scopul acordării de autorizații pentru punerea în funcțiune a vehiculelor, în cazul în care există discrepanțe între cele două seturi de norme.

(7)

Mai mult, în ceea ce privește notificarea normelor naționale în materie de siguranță în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), ele nu sunt relevante pentru documentul de referință. Directiva 2008/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) a modificat cealaltă directivă pentru a elimina din anexa II la Directiva 2004/49/CE normele naționale în materie de siguranță, legate de cerințele de autorizare a punerii în funcțiune și mentenanței vehiculelor.

(8)

La compilarea documentelor naționale de referință, ANS trebuie să determine prioritățile în funcție de obiectivele Directivei 2008/57/CE, ținând cont de resursele disponibile în ANS după discuțiile purtate în cadrul grupurilor de lucru relevante.

(9)

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE, Comisiei trebuie să i se permită să adopte oricând o măsură adresată agenției în vederea modificării documentului de referință.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului menționat la articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Conținutul documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE este precizat în anexa la prezenta decizie.

(2)   Agenția publică și întreține documentul de referință. Accesul liber la informațiile din documentul de referință se asigură prin website-ul agenției. Agenția publică prima versiune a documentului de referință în termen de patru luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(3)   Cel puțin o dată pe an, agenția prezintă Comisiei și comitetului menționat la articolul 29 din Directiva 2008/57/CE un raport asupra progreselor înregistrate la publicarea și gestionarea documentului de referință.

(4)   La cererea agenției, a unui stat membru ori din proprie inițiativă, Comisia poate să adopte orice decizie de modificare a documentului de referință publicat de agenție, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 2

În sensul prezentului document de referință:

(a)

„normă” înseamnă o cerință aplicabilă într-un stat membru, care trebuie respectată de solicitantul autorizației de punere în funcțiune a vehiculelor și care este legată de:

un parametru din lista din anexa la Decizia 2009/965/CE; și/sau

cerințele de verificare și încercare; și/sau

un proces la care se recurge în vederea obținerii autorizației de punere în funcțiune a vehiculelor;

(b)

„clasificare” înseamnă clasificarea de către un stat membru a unei norme naționale a unui alt stat membru, care vizează un parametru anume în funcție de una dintre cele trei grupe A, B sau C, definite în secțiunea 2 a anexei VII la Directiva 2008/57/CE.

Articolul 3

(1)   Documentul de referință național al fiecărui stat membru trebuie să conțină, pentru fiecare parametru din lista prevăzută în anexa la Decizia 2009/965/CE:

(a)

o trimitere la normele naționale pertinente aplicate în respectivul stat membru la autorizarea punerii în funcțiune a vehiculelor sau o declarație conform căreia nu există nicio cerință referitoare la acest parametru;

(b)

clasificarea, în conformitate cu secțiunea 2 a anexei VII la Directiva 2008/57/CE, a normelor aplicate în alte state membre.

(2)   Agenția trebuie să faciliteze clasificarea normelor naționale de autorizare a vehiculelor de către autoritățile naționale în materie de siguranță (ANS), dacă este cazul, prin organizarea de întruniri.

Articolul 4

(1)   Fiecare ANS trebuie să furnizeze agenției informațiile necesare pentru compilarea documentului național de referință. În mod special, ANS:

(a)

în cazul fiecărui parametru, furnizează agenției trimiteri la normele naționale și clasificarea lor;

(b)

anunță agenția cu privire la modificările aduse normelor, în momentul publicării modificărilor respective;

(c)

nominalizează o persoană sau un departament responsabil de furnizarea acestor informații către agenție;

(d)

fac un schimb activ de opinii și experiențe cu alte ANS pentru a permite clasificarea normelor în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b). ANS cooperează cu scopul de a elimina cerințele superflue și verificările redundante.

(2)   Fiecare stat membru își aprobă propriul document național de referință.

(3)   În termen de un an de la publicarea documentului național de referință pertinent, statele membre asigură coerența între cerințele din documentul de referință și cerințele din normele notificate în temeiul articolului 17 din Directiva 2008/57/CE. Odată disponibilă o fișă de date unică pentru notificarea normelor naționale și pentru documentul de referință, termenul de asigurare a coerenței între acestea va fi de șase luni. Comisia comunică statelor membre data până la care este disponibilă fișa de date unică pentru notificarea normelor naționale. După această perioadă, agenția trebuie să sesizeze statul membru în cazul în care constată vreo incoerență. Dacă o normă din documentul de referință nu este încă notificată, respectiva normă trebuie modificată sau documentul de referință trebuie actualizat.

(4)   În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, statele membre notifică Comisiei numele departamentului competent care va avea în sarcină validarea și aprobarea documentului național de referință și a modificărilor aduse acestuia.

Articolul 5

(1)   În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b), dacă modificarea unei norme este de natură să afecteze clasificarea ei într-un alt stat membru, agenția notifică ANS din statele membre vizate, pentru ca acestea să poată revizui clasificarea.

(2)   Dacă agenția află că un stat membru intenționează să clasifice în grupa B sau C o normă care, în opinia agenției, trebuie clasificată în grupa A, aduce acest subiect în discuțiile cu ANS relevante pentru a se ajunge la un consens cu privire la clasificarea corectă.

(3)   Dacă, în urma discuțiilor purtate cu ANS relevante, agenția este de părere că clasificarea în grupa B sau C de către o ANS nu este justificată în temeiul dispozițiilor Directivei 2008/57/CE și că reprezintă o cerință superfluă sau o verificare redundantă cu un impact disproporționat asupra costurilor sau amplorii temporale a autorizației de punere în funcțiune a vehiculelor, agenția informează Comisia în această privință și transmite un referat tehnic acesteia din urmă și statelor membre vizate.

(4)   Comisia adoptă măsurile în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE. Decizia se adresează agenției în scopul actualizării documentului de referință și statelor membre vizate în scopul aprobării documentului național de referință, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Articolul 6

Prezenta decizie nu se aplică Republicii Cipru și Maltei, atât timp cât pe teritoriul acestora nu există un sistem feroviar.

Articolul 7

Prezenta decizie se aplică de la 1 aprilie 2011.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre și Agenției Europene a Căilor Ferate.

Adoptată la Bruxelles, 9 martie 2011.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 341, 22.12.2009, p. 1.

(3)  JO L 164, 30.4.2004, p. 44.

(4)  JO L 345, 23.12.2008, p. 62.


ANEXĂ

DOCUMENTUL DE REFERINȚĂ

1.   Scopul documentului de referință

Scopul documentului de referință este de a facilita procedura de autorizare a punerii în funcțiune a vehiculelor prin:

(a)

enumerarea tuturor parametrilor ce trebuie verificați în legătură cu autorizația pentru punerea în funcțiune a vehiculelor;

(b)

identificarea tuturor normelor aplicate de statele membre în cazul autorizării punerii în funcțiune a vehiculelor;

(c)

punerea în corespondență a fiecărei norme cu unul dintre parametrii ce trebuie verificați în legătură cu autorizația pentru punerea în funcțiune a vehiculelor;

(d)

clasificarea tuturor normelor la grupele A, B sau C, în conformitate cu secțiunea 2 din anexa VII la Directiva 2008/57/CE;

(e)

în conformitate cu articolul 1 din Decizia 2009/965/CE, prezentarea cadrului juridic de drept intern care reglementează autorizația de punere în funcțiune a vehiculelor.

2.   Structură și conținut

Documentul de referință trebuie structurat după cum urmează:

Partea 1.

Ghidul de aplicare: Această parte trebuie să se refere la elementele incluse în prezenta decizie și la orice alte informații relevante pentru gestionarea, înțelegerea și utilizarea documentului de referință.

Partea 2.

Documentele naționale de referință: Documentul de referință trebuie să includă toate documentele naționale de referință în care se enumeră și se clasifică normele naționale, unul pentru fiecare stat membru, după cum se prevede la articolul 3.

Partea 3.

Informații cu privire la cadrele juridice de drept intern: În conformitate cu articolul 1 din Decizia 2009/965/CE, documentul de referință trebuie să cuprindă informații referitoare la cadrul juridic de drept intern care reglementează autorizația de punere în funcțiune a vehiculelor. Această parte trebuie completată de îndată ce statele membre notifică măsurile naționale de implementare a Directivei 2008/57/CE.

3.   Domeniul de aplicare al documentului de referință

Documentul de referință privește toate autorizațiile de punere în funcțiune a vehiculelor feroviare reglementate de Directiva 2008/57/CE în cazul cărora este necesară conformitatea cu normele naționale.

Conform articolului 1 din Directiva 2008/57/CE, sunt vizate vehiculele care urmează să ruleze în rețeaua TEN și în afara ei.

În ceea ce privește vehiculele conforme cu TSI, documentul de referință trebuie să permită compararea și trasarea de referințe, referitor la un anumit parametru, între normele aplicate în diverse state membre pentru a se verifica compatibilitatea tehnică cu infrastructura, conformitatea cu cazurile specifice, închiderea punctelor deschise și respectarea normelor naționale în cazurile în care se aplică o derogare.

În plus, documentul de referință trebuie să permită compararea și trasarea de referințe între normele naționale referitoare la lista parametrilor care trebuie verificați în legătură cu punerea în funcțiune a vehiculelor neconforme cu TSI.


Top