EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1114

Regulamentul (UE) nr. 1114/2010 al Comisiei din 1 decembrie 2010 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de calitate ale sistemului de ponderi IAPC și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2454/97 al Comisiei Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 316, 2.12.2010, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 293 - 295

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2020; abrogat prin 32020R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1114/oj

2.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 316/4


REGULAMENTUL (UE) NR. 1114/2010 AL COMISIEI

din 1 decembrie 2010

de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de calitate ale sistemului de ponderi IAPC și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2454/97 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (1), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) reprezintă mărimi armonizate privind inflația solicitate de către Comisie și Banca Centrală Europeană pentru a-și exercita funcțiile în conformitate cu dispozițiile articolului 140 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. IAPC au rolul de a facilita comparațiile internaționale ale inflației prețurilor de consum. Aceștia sunt indicatori importanți pentru gestionarea politicii monetare.

(2)

Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 prevede că ponderile IAPC sunt actualizate cu o frecvență suficientă pentru a se îndeplini cerințele de comparabilitate și fiabilitate. IAPC bazate pe ponderi actualizate la frecvențe diferite pot să nu îndeplinească cerințele de comparabilitate și fiabilitate.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2454/97 al Comisiei din 10 decembrie 1997 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de calitate ale ponderărilor IAPC (2) prevede norme care să asigure faptul că IAPC au fost construite utilizând ponderi suficient de fiabile și de relevante pentru a se preta comparațiilor internaționale. Normele respective ar trebui să fie în prezent modificate pentru a se ține cont de evoluțiile din domeniul IAPC. Prin urmare, măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să înlocuiască măsurile din Regulamentul (CE) nr. 2454/97, care ar trebui abrogat.

(4)

Articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95 prevede ca IAPC să fie indici de preț de tip Laspeyres. Atunci când prețurile relative ale diferitelor mărfuri și servicii se schimbă, modelele cheltuielilor de consum se pot schimba într-o măsură care face necesară actualizarea ponderilor grupelor de cheltuieli corespunzătoare, în special a cantităților de bază, în vederea asigurării relevanței acestora.

(5)

În temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1749/96 al Comisiei din 9 septembrie 1996 privind măsurile inițiale de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (3), IAPC ar trebui să fie calculat astfel încât să includă schimbările de preț ale bunurilor și serviciilor devenite recent semnificative, precum și cheltuielile asociate acestora.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere standardelor minime pentru modul de tratare a ponderilor pentru asigurări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1617/1999 al Comisiei din 23 iulie 1999 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime pentru modul de tratare a asigurărilor în Indicele armonizat al prețurilor de consum (4).

(7)

Ponderile la nivel de diviziuni, grupe și clase COICOP/IAPC (5) trebuie să nu varieze de la o lună la alta în timpul anului, cu excepția cazurilor în care sunt respectate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 330/2009 al Comisiei (6) în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul IAPC.

(8)

Prezentul regulament nu ar trebui să solicite statelor membre efectuarea de noi anchete statistice sau efectuarea de anchete privind bugetul familial mai des decât o dată la cinci ani, ținând cont de faptul că statele membre trebuie să întocmească conturi naționale în conformitate cu Sistemul european de conturi (ESA 1995) (7) și de faptul că ponderile țărilor, care sunt necesare pentru producerea agregatelor pentru zona euro, a agregatelor pentru UE, precum și a altor agregate IAPC, sunt bazate pe datele conturilor naționale.

(9)

Principiul rentabilității a fost luat în considerare, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2494/95.

(10)

Banca Centrală Europeană a fost consultată în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2494/95.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Scopul prezentului regulament este de a stabili standardele minime de calitate ale sistemului de ponderi IAPC în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum („IAPC”).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„perioada de referință a ponderilor” unui indice IAPC înseamnă perioada de 12 luni de consum sau de cheltuieli pe baza căreia se estimează ponderile pentru obținerea celui mai recent indice IAPC;

2.

„subindici” înseamnă subindicii prevăzuți în Regulamentul (CE) nr. 2214/96 al Comisiei din 20 noiembrie 1996 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum: transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC (8).

Articolul 3

Standarde minime pentru sistemul de ponderi IAPC

(1)   În fiecare lună din anul curent t, statele membre produc IAPC utilizând ponderile subindicilor care reflectă modelul cheltuielilor de consum din perioada de referință a ponderilor și urmăresc ca acestea să fie cât mai reprezentative pentru modelele de cheltuieli consum din anul calendaristic precedent.

(2)   Prin urmare, în fiecare an statele membre revizuiesc și actualizează ponderile subindicilor IAPC, ținând cont atât de datele preliminare ale conturilor naționale privind modelele de consum din anul t-2, cu excepția cazurilor excepționale și în circumstanțe motivate corespunzător, cât și de orice informații relevante și disponibile din anchetele bugetelor de familie și din alte surse de date suficient de fiabile pentru a fi utilizate la calcularea IAPC.

(3)   În ceea ce privește ponderile sub nivelurile subindicilor, inclusiv cele pentru grupele de produse elementare astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1749/96, statele membre nu vor utiliza în niciun caz ponderi mai vechi de șapte ani.

(4)   Statele membre reexaminează anual eventualele evoluții importante și susținute ale pieții care ar putea afecta cantitățile din subdiviziunile COICOP/IAPC între perioadele descrise la alineatele (2) și (3) și perioada t-1, cu scopul de a estima cele mai actualizate ponderi posibile. Se vor reexamina, în special, cheltuielile de consum pentru subdiviziunile COICOP/IAPC cu modificări cunoscute ca urmare a unor decizii administrative și pentru produsele de pe piețele cu evoluție rapidă.

(5)   Orice ajustare a ponderilor efectuată în temeiul prezentului articol intră în vigoare odată cu indicele pentru luna ianuarie a anului t. Ponderile IAPC pentru anii precedenți nu se revizuiesc, fără a se aduce atingere posibilității de corectare a erorilor în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1921/2001 al Comisiei din 28 septembrie 2001 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind standardele minime de revizuire a indicelui armonizat al prețurilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2602/2000 (9). În toate cazurile, ponderile IAPC intră în vigoare odată cu indicele pentru luna ianuarie a fiecărui an și fac obiectul unei actualizări a prețurilor în raport cu prețurile din luna decembrie a anului precedent.

Articolul 4

Controlul calității

Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat), la cererea acesteia, informații suficiente privind ponderile pe baza cărora s-au calculat indicii IAPC, inclusiv perioadele de referință ale ponderilor utilizate, rezultatul reexaminărilor anuale și ajustările efectuate, pentru a se putea evalua respectarea dispozițiilor prezentului regulament.

Articolul 5

Aplicare

Dispozițiile prezentului regulament intră în vigoare cel târziu odată cu indicele pentru luna ianuarie 2012.

Articolul 6

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 2454/97 se abrogă începând cu ianuarie 2012. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.

(2)  JO L 340, 11.12.1997, p. 24.

(3)  JO L 229, 10.9.1996, p. 3.

(4)  JO L 192, 24.7.1999, p. 9.

(5)  Clasificarea consumului individual după destinație, adaptată nevoilor IAPC.

(6)  JO L 103, 23.4.2009, p. 6.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).

(8)  JO L 296, 21.11.1996, p. 8.

(9)  JO L 261, 29.9.2001, p. 49.


Top