Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0641

Regulamentul (UE) nr. 641/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

OJ L 194, 24.7.2010, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2013; abrogat prin 32013R0228

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/641/oj

24.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 194/23


REGULAMENTUL (UE) NR. 641/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 7 iulie 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (3) a permis, timp de patru ani, livrarea de zahăr din Insulele Azore către restul Uniunii în cantități care depășeau fluxurile tradiționale. Recunoscând că diversificarea agriculturii în Insulele Azore ar putea fi avantajoasă și, prin urmare, pentru a facilita această diversificare, în special ținând seama de eliminarea treptată a sistemului de cote de lapte, este necesar să se ia măsurile adecvate pentru a sprijini restructurarea sectorului zahărului în această regiune. În acest sens, pentru a permite industriei locale de prelucrare a zahărului să fie viabilă, este oportun să se permită reexpedierea de zahăr în cantități care depășesc fluxurile tradiționale pentru o perioadă limitată de cinci ani și sub rezerva reducerii progresive a cantităților anuale.

(2)

Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede scutirea, în limita bilanțului previzional de aprovizionare, de taxe de import pentru aprovizionarea cu zahăr C în Insulele Azore, Madeira și Canare în perioada stabilită la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 19 iunie 2001 privind organizarea comună a piețelor în sectorul zahărului (4). În urma reformei zahărului și a încorporării sectorului zahărului în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (5), dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să fie adaptate. În special, Insulele Azore ar trebui să fie autorizate să beneficieze de scutirea de taxe de import pentru zahărul brut din trestie de zahăr în limita bilanțului previzional de aprovizionare.

(3)

Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede o perioadă de tranziție pe parcursul căreia Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu cantități prestabilite de preparate pe bază de lapte încadrate la codurile NC 1901 90 99 și 2106 90 92, destinate transformării industriale. Această perioadă de tranziție expiră la 31 decembrie 2009. Cu toate acestea, produsul încadrat la codul NC 1901 90 99 – lapte praf degresat cu grăsime vegetală – a devenit un produs tradițional pentru consumatorii locali, inclusiv pentru cei mai defavorizați. Comercializarea sa a generat o industrie locală specifică ce asigură locuri de muncă și valoare adăugată. Prin urmare, este necesar să se mențină aprovizionarea cu acest produs specific, care este destinat exclusiv consumului local.

(4)

Articolul 12 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se referă la dispozițiile privind controalele și sancțiunile din cadrul programelor comunitare de sprijin destinate regiunilor ultraperiferice, care trebuie trimise Comisiei spre aprobare de către statele membre. Ținând seama de experiența dobândită de Comisie și pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și adecvată a respectivelor programe de sprijin, este necesar să se elimine mențiunile referitoare la controale și sancțiuni de la articolul 12 litera (f) din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, astfel de măsuri naționale vor continua să fie comunicate Comisiei în conformitate cu articolul 27 din regulamentul menționat.

(5)

Articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 stabilește reguli privind aplicabilitatea normelor speciale pentru sectorul vitivinicol din regiunile ultraperiferice ale Uniunii. Organizarea comună a pieței vitivinicole a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole (6) și încorporată ulterior în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Prin urmare, se impune actualizarea mențiunilor referitoare la măsurile în cauză. Mai mult, articolul 85u alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 include o scutire explicită de la schema de defrișare pentru Insulele Azore, Madeira și Canare. Prin urmare, o astfel de scutire nu mai trebuie menționată în Regulamentul (CE) nr. 247/2006.

(6)

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede eliminarea treptată, până la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă. Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv prevede obligația Portugaliei de a notifica anual progresul lucrărilor de reconversie și de restructurare a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai stricte decât normele stabilite la articolul 120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă se elimină prin defrișare, cu excepția cazului în care vinul rezultat este destinat exclusiv consumului familiilor viticultorilor. Prin urmare, data de 31 decembrie 2013 menționată la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să fie eliminată pentru a înlătura disparitățile de tratament între regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe de o parte, și restul Uniunii, pe de altă parte.

(7)

În pofida dezvoltării recente a producției locale de lapte în departamentul francez de peste mări Réunion, cererea curentă de lapte de băut pentru consumul pe insulă nu este suficient acoperită. Mai mult, depărtarea și insularitatea acestei regiuni nu permit procurarea laptelui crud din alte surse. În consecință, autorizația de a produce lapte UHT reconstituit din lapte praf care provine din Uniune, acordată Insulei Madeira prin articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, ar trebui extinsă la Réunion.

(8)

Condițiile pentru extinderea în continuare a producției locale de lapte din regiunile ultraperiferice, care beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt foarte limitate din cauza topografiei insulelor în cauză. Deși se menține obligația de a asigura colectarea și desfacerea producției locale de lapte, se impune eliminarea obligației Comisiei de a stabili o rată de încorporare a laptelui proaspăt produs pe plan local, prevăzută la al doilea paragraf din articolul respectiv.

(9)

Aplicarea retroactivă a dispozițiilor prezentului regulament începând cu 1 ianuarie 2010 ar trebui să asigure continuitatea măsurilor specifice din domeniul agriculturii în regiunile ultraperiferice ale Uniunii și, de asemenea, să răspundă așteptărilor legitime ale operatorilor în cauză.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), următoarele cantități maxime de zahăr (cod NC 1701) pot fi expediate anual din Azore către restul Uniunii pentru o perioadă de cinci ani:

:

în 2011

:

3 000 de tone;

:

în 2012

:

2 500 de tone;

:

în 2013

:

2 000 de tone;

:

în 2014

:

1 500 de tone;

:

în 2015

:

1 000 de tone.”;

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Zahăr

(1)   În perioada stabilită la articolul 204 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (7), producția de zahăr care depășește cota menționată la articolul 61 din regulamentul respectiv este scutită de taxe de import în limita bilanțului previzional de aprovizionare menționat la articolul 2 din prezentul regulament, în ceea ce privește:

(a)

zahărul introdus pentru consum în Madeira sau Insulele Canare sub formă de zahăr alb încadrat la codul NC 1701;

(b)

zahărul rafinat și consumat în Insulele Azore sub formă de zahăr brut încadrat la codul NC 1701 12 10 (zahăr brut din sfeclă de zahăr).

(2)   În Insulele Azore, în scop de rafinare, cantitățile menționate la alineatul (1) pot fi suplimentate, în limita bilanțului previzional de aprovizionare, cu zahăr brut încadrat la codul NC 1701 11 10 (zahăr brut din trestie de zahăr). La stabilirea necesarului de zahăr brut pentru Insulele Azore, se ține seama de dezvoltarea producției locale de sfeclă de zahăr. Cantitățile incluse în regimul de aprovizionare se stabilesc astfel încât să se asigure faptul că volumul total de zahăr rafinat anual în Insulele Azore nu depășește 10 000 de tone.

3.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Preparate pe bază de lapte

Prin derogare de la articolul 2, Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu preparate pe bază de lapte încadrate la codul NC 1901 90 99 (lapte praf degresat cu grăsimi vegetale) destinate procesării industriale în limita a 800 de tone/an. Ajutorul acordat pentru aprovizionarea din Uniune cu acest produs nu poate depăși 210 EUR/tonă și este inclus în limita prevăzută la articolul 23. Acest produs este destinat exclusiv consumului local.”;

4.

La articolul 12, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

măsurile luate pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și adecvată a programelor, inclusiv în materie de publicitate, monitorizare și evaluare, precum și stabilirea indicatorilor cuantificați, utilizați la evaluarea programului.”;

5.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Vin

(1)   Măsurile menționate la articolele 103v, 103w, 103x și 182a din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu se aplică în Insulele Azore și Madeira.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 120a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, strugurii proveniți din soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), recoltați în Azore și Madeira, pot fi utilizați pentru producția de vin care poate circula numai în interiorul regiunilor menționate.

Portugalia procedează la eliminarea treptată a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă, beneficiind, după caz, de ajutoarele prevăzute la articolul 103q din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

(3)   Măsurile menționate la articolele 103v, 103w și 103y din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu se aplică Insulelor Canare.”;

6.

Articolul 19 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Fără a aduce atingere articolului 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se autorizează producția de lapte UHT reconstituit din lapte praf originar din Uniune în Madeira și în departamentul francez de peste mări Réunion, în limita necesarului de consum local, atât timp cât această măsură nu împiedică colectarea și desfacerea laptelui obținut pe plan local. Acest produs este destinat numai consumului local.

Metoda prin care a fost obținut laptele UHT astfel reconstituit se indică în mod clar pe eticheta de vânzare.”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 7 iulie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  Avizul din 17 martie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 18 mai 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 29 iunie 2010.

(3)  JO L 42, 14.2.2006, p. 1.

(4)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1.

(5)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

(7)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1.”;


Top