EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0437

Regulamentul (UE) nr. 437/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce privește eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate

OJ L 132, 29.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1301

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/437/oj

29.5.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 437/2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 19 mai 2010

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională în ceea ce privește eligibilitatea intervențiilor în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În vederea creșterii coeziunii economice și sociale a Uniunii, este necesară sprijinirea intervențiilor limitate pentru renovarea imobilelor existente destinate locuirii în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior acestei date. Aceste intervenții se pot realiza în condițiile prezentate la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul european de dezvoltare regională (3).

(2)

Cheltuielile ar trebui programate în cadrul unei operațiuni integrate de dezvoltare urbană sau al unei axe prioritare pentru zonele afectate sau amenințate de deteriorare fizică și de excludere socială. Din motive de claritate, ar trebui simplificate condițiile în care se pot realiza intervențiile în domeniul locuințelor în zonele urbane. În acest sens, cheltuielile privind intervențiile în domeniul locuințelor ar trebui programate ținându-se cont de diferiți parametri, indiferent de sursa de finanțare. De asemenea, ar trebui să fie eligibile exclusiv cheltuielile privind intervențiile asupra imobilelor existente.

(3)

În mai multe state membre, pentru comunitățile marginalizate care trăiesc în zone urbane sau rurale, o locuință constituie un factor decisiv de integrare. Prin urmare, este necesară extinderea eligibilității cheltuielilor privind intervențiile în domeniul locuințelor din toate statele membre la comunitățile care trăiesc în zone urbane sau rurale.

(4)

Indiferent dacă comunitățile sunt situate în zone urbane sau rurale, din cauza condițiilor lor de locuit de o calitate extrem de precară, ar trebui să fie, de asemenea, eligibile cheltuielile pentru renovarea sau înlocuirea locuințelor existente, inclusiv cu altele nou construite.

(5)

În conformitate cu principiul nr. 2 din Principiile de bază comune privind incluziunea romilor, reluate în Concluziile Consiliului privind incluziunea romilor din 8 iunie 2009, intervențiile în domeniul locuințelor care vizează un grup specific nu ar trebui să excludă alte persoane care se află în circumstanțe socioeconomice similare.

(6)

În conformitate cu principiul nr. 1 din Principiile de bază comune, în vederea limitării riscurilor de segregare, intervențiile în domeniul locuințelor în favoarea comunităților marginalizate ar trebui să se realizeze în cadrul unei abordări integrate care include cu precădere acțiuni în domeniile educației, sănătății, afacerilor sociale, ocupării forței de muncă și securității, și măsuri de desegregare.

(7)

Ar trebui asigurate condiții uniforme de aplicare pentru adoptarea listei de criterii necesare pentru identificarea zonelor afectate sau amenințate de deteriorare fizică și de excludere socială, precum și a adoptării listei de intervenții eligibile. Articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că normele și principiile generale privind mecanismele de care statele membre dispun pentru a controla modul în care Comisia își exercită competențele de executare se stabilesc în prealabil printr-un regulament adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Până la adoptarea respectivului nou regulament și pentru a evita orice perturbare a activității legislative a Uniunii, ar trebui să se aplice în continuare Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cheltuielile privind locuințele, cu excepția acelora pentru eficiența energetică și pentru utilizarea surselor regenerabile de energie, astfel cum sunt prezentate la alineatul (1a), sunt eligibile în următoarele cazuri:

(a)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior acestei date și în cadrul unei abordări integrate de dezvoltare urbană pentru zonele afectate sau amenințate de deteriorare fizică și de excludere socială;

(b)

pentru toate statele membre, doar în cadrul unei abordări integrate pentru comunitățile marginalizate.

Alocația aferentă cheltuielilor privind locuințele se ridică fie la cel mult 3 % din contribuția FEDER la programele operaționale în cauză, fie la 2 % din contribuția totală FEDER.

(2a)   Fără a aduce atingere paragrafului al doilea din prezentul alineat, cheltuielile în sensul literelor (a) și (b) din alineatul (2) se limitează la următoarele:

(a)

renovarea părților comune ale locuințelor multifamiliale existente;

(b)

renovarea și schimbarea utilizării imobilelor existente aparținând autorităților publice sau operatorilor fără scop lucrativ pentru utilizarea ca locuințe destinate familiilor cu venit redus sau persoanelor cu nevoi speciale.

În sensul literei (b) din alineatul (2), intervențiile pot include renovarea sau înlocuirea locuințelor existente.

Comisia adoptă lista criteriilor necesare pentru stabilirea zonelor prevăzute la litera (a) din alineatul (2) și lista intervențiilor eligibile în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 19 mai 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Avizul din 5 noiembrie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 10 februarie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 aprilie 2010.

(3)  JO L 210, 31.7.2006, p. 1.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


Top