Help Print this page 

Document 32010L0061

Title and reference
Directiva 2010/61/UE a Comisiei din 2 septembrie 2010 de adaptare, pentru prima dată, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj
Multilingual display
Text

3.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 233/27


DIRECTIVA 2010/61/UE A COMISIEI

din 2 septembrie 2010

de adaptare, pentru prima dată, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE fac trimitere la dispozițiile acordurilor internaționale cu privire la transportul interior de mărfuri rutier, feroviar și pe căile interioare, astfel cum este definit la articolul 2 din directiva respectivă.

(2)

Dispozițiile respectivelor acorduri internaționale sunt actualizate o dată la doi ani. În consecință, versiunile modificate ale acestor acorduri se aplică de la 1 ianuarie 2011, cu o perioadă de tranziție până la 30 iunie 2011.

(3)

Prin urmare, anexa I secțiunea I.1, anexa II secțiunea II.1 și anexa III secțiunea III.1 din Directiva 2008/68/CE trebuie modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul interior de mărfuri periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2008/68/CE

Anexele la Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea I.1 din anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„I.1.   ADR

Anexele A și B la ADR, aplicabil de la 1 ianuarie 2011, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

2.

Secțiunea II.1 din anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„II.1.   RID

Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2011, înțelegându-se că termenul de «stat contractant la RID» se înlocuiește cu termenul de «stat membru», după caz.”

3.

Secțiunea III.1 din anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„III.1.   ADN

Regulamente anexate la ADN, aplicabil de la 1 ianuarie 2011, precum și articolul 3 literele (f) și (h), articolul 8 alineatele (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2011 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 septembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.


Top