Help Print this page 

Document 32010D0862

Title and reference
Decizia nr. 862/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind participarea Uniunii în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) derulat de mai multe state membre Text cu relevanță pentru SEE
  • In force
OJ L 256, 30.9.2010, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/862/oj
Multilingual display
Text

30.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/1


DECIZIA NR. 862/2010/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 septembrie 2010

privind participarea Uniunii în cadrul Programului comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică (BONUS) derulat de mai multe state membre

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 185 și articolul 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (3) („Al șaptelea program-cadru”) prevede participarea Comunității în cadrul programelor de cercetare și dezvoltare derulate de mai multe state membre, inclusiv participarea în cadrul structurilor create pentru executarea acelor programe, în sensul articolului 169 din Tratatul de instituire a Comunității Europene („Tratatul CE”).

(2)

Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (4) încurajează abordarea multitematică a subiectelor de cercetare relevante pentru una sau mai multe teme ale celui de Al șaptelea program-cadru și, în acest context, a identificat o inițiativă în temeiul articolului 169 din Tratatul CE în domeniul cercetării comune la Marea Baltică ca fiind unul dintre domeniile adecvate pentru participarea Comunității în programele naționale de cercetare puse în aplicare în comun.

(3)

Ecosistemul Mării Baltice, o mare europeană interioară semiînchisă, reprezintă una dintre cele mai mari mase de apă salmastră și a fost grav afectat de numeroase presiuni naturale și de presiuni cauzate de activitatea umană, cum ar fi poluarea prin deversarea de arme chimice, de exemplu gazele de luptă din timpul celui de al doilea război mondial, și poluarea cu compuși de metale grele, substanțe organice, materiale radioactive și scurgeri de petrol și de produse din petrol utilizate pentru încălzire. Dezvoltarea agriculturii în bazinul hidrografic al Mării Baltice a cauzat, de asemenea, deversarea excesivă de îngrășăminte și de materiale organice, ceea ce a condus la eutrofizare avansată, precum și introducerea de organisme străine nonendemice în mediu. Exploatarea dezechilibrată a stocurilor de pește și schimbările climatice determină pierderea biodiversități inițiale. Acești factori, precum și intruziunea permanentă a activităților umane, incluzând proiectele de infrastructură din zona de coastă, din zona limitrofă acesteia și din bazinul hidrografic al Mării Baltice, precum și turismul nesustenabil din punct de vedere al mediului, conduc la degradarea mediului natural. Toate aceste aspecte reduc drastic capacitatea Mării Baltice de a furniza în mod durabil bunurile și serviciile de care oamenii depind direct și indirect pentru nevoile sociale, culturale și economice.

(4)

Consiliul European din 14 decembrie 2007 a subliniat preocuparea în privința situației mediului din Marea Baltică, astfel cum se reflectă în Comunicarea Comisiei din 10 iunie 2009 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice. În plus, Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere de inițiativă în temeiul articolului 169 din Tratatul CE pentru regiunea Mării Baltice.

(5)

Știința ar trebui să contribuie la abordarea acestor provocări și la găsirea unor soluții pentru problemele stringente de mediu de la Marea Baltică. Totuși, gravitatea situației actuale necesită o accelerare din punct de vedere calitativ și cantitativ a cercetării în curs în regiunea Mării Baltice prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unei abordări complet integrate în cadrul căreia programele de cercetare relevante din toate statele vecine să poată fi raționalizate și orientate pentru a soluționa problemele complexe și stringente în mod coordonat, eficient și eficace.

(6)

În prezent, o serie de programe sau activități de cercetare și dezvoltare derulate de statele membre în mod individual la nivel național pentru sprijinirea cercetării și dezvoltării în regiunea Mării Baltice nu sunt coordonate suficient la nivelul Uniunii pentru a obține masa critică necesară în domeniile strategice de cercetare și dezvoltare.

(7)

În plus, actualele structuri de cercetare specifice în funcție de sector, care au evoluat de-a lungul unei lungi tradiții de politici naționale, sunt puternic ancorate în sistemele naționale de guvernanță și împiedică dezvoltarea și finanțarea cercetării multidisciplinare, interdisciplinare și transdisciplinare din domeniul mediului, necesară pentru abordarea provocărilor de la Marea Baltică.

(8)

Deși există o lungă tradiție a cooperării în domeniul cercetării la Marea Baltică în rândul țărilor situate atât în interiorul, cât și în exteriorul zonei Mării Baltice, eforturile de colaborare nu au beneficiat până în prezent de resursele financiare adecvate pentru exploatarea optimă a potențialului de cercetare, din cauza situației economice și de dezvoltare neuniforme din aceste țări, precum și din cauza agendelor, temelor și priorităților naționale în materie de cercetare extrem de diferite.

(9)

În programul său de lucru din 11 iunie 2007 pentru perioada 2007-2008 privind punerea în aplicare a programului specific „Cooperare”, Comisia a oferit sprijin financiar pentru BONUS ERA-NET și ERA-NET PLUS în domeniul cercetării de mediu de la Marea Baltică în vederea consolidării cooperării între agențiile de finanțare a cercetării din domeniul mediului din regiunea Mării Baltice și în vederea facilitării tranziției către un program comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică care să fie pus în aplicare în temeiul articolului 169 din Tratatul CE.

(10)

În general, BONUS ERA-NET și ERA-NET PLUS au funcționat bine și, prin urmare, este important să se asigure continuitatea eforturilor de cercetare pentru a aborda provocările importante din domeniul mediului.

(11)

În conformitate cu abordarea din cel de Al șaptelea program-cadru și astfel cum s-a confirmat în cadrul consultărilor cu părțile interesate pe parcursul derulării BONUS ERA-NET, în regiunea Mării Baltice sunt necesare programe de cercetare circumscrise unei politici.

(12)

Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda și Suedia (denumite în continuare „statele participante”) au convenit să deruleze împreună Programul comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică BONUS (denumit în continuare „BONUS”). BONUS vizează sprijinirea dezvoltării științifice și a inovării prin asigurarea cadrului juridic și organizațional necesar pentru cooperare transnațională între statele de la Marea Baltică în ceea ce privește cercetarea în domeniul mediului din regiunea Mării Baltice.

(13)

Deși se concentrează în mare parte asupra cercetării din domeniul mediului, BONUS se intersectează cu o serie de programe de cercetare ale Uniunii conexe care privesc mai multe activități umane cu impact cumulat asupra ecosistemului, precum pescuitul, acvacultura, agricultura, infrastructura (inclusiv în domeniul energiei), transporturile, formarea și mobilitatea cercetătorilor, precum și cu aspecte socioeconomice. BONUS are o relevanță deosebită pentru o serie de politici și directive ale Uniunii, inclusiv Strategia Uniunii pentru regiunea Mării Baltice, politica comună în domeniul pescuitului, politica agricolă comună, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (5), Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (6), precum și angajamentele internaționale ale Uniunii, cum ar fi Planul de acțiune pentru Marea Baltică al HELCOM. Drept urmare, multe alte sectoare ale politicii Uniunii vor beneficia în urma BONUS.

(14)

Pentru a spori impactul BONUS, statele participante au fost de acord cu participarea Uniunii în cadrul acestuia.

(15)

BONUS ar trebui să includă o etapă strategică, urmată de o etapă de punere în aplicare, pentru a oferi oportunitatea de organizare a unei consultări extinse cu părțile interesate asupra unei agende de cercetare circumscrise unei viziuni strategice și care să poată aborda necesitățile de cercetare emergente. Pe parcursul etapei strategice a BONUS, este necesar să fie implicate și alte agenții de finanțare, orientate către sectoare, în vederea consolidării integrării cercetării care vizează necesitățile utilizatorilor finali intersectoriali și în vederea asigurării utilizării și asimilării eficace a rezultatelor în perspectiva dispozițiilor privind politicile și administrarea resurselor în cadrul mai multor sectoare economice.

(16)

La finalul etapei strategice, Comisia ar trebui să verifice că agenda strategică de cercetare, platformele de consultare a părților interesate și modalitățile de punere în aplicare sunt pregătite pentru a se putea trece la etapa de punere în aplicare a BONUS. Comisia poate, după caz, să facă recomandări pentru îmbunătățirea agendei strategice de cercetare. Tranziția către etapa de punere în aplicare ar trebui să se desfășoare fără întreruperi și fără întârzieri inutile.

(17)

Statele participante au convenit să contribuie cu 50 milioane EUR la BONUS. Contribuțiile în natură sub forma accesului la infrastructuri și a utilizării acestora („contribuție în natură la infrastructuri”) ar trebui să fie permise cu condiția ca acestea să nu reprezinte o parte semnificativă a contribuției în ansamblu. Ar trebui să se evalueze valoarea și utilitatea acestora pentru desfășurarea proiectelor BONUS.

(18)

Participarea Uniunii la BONUS ar trebui să nu depășească 50 milioane EUR pe întreaga durată a BONUS și să fie echivalentă, în această limită, cu contribuția statelor participante pentru a spori interesul acestora în ceea ce privește desfășurarea în comun a BONUS. O mare parte din contribuția financiară a Uniunii ar trebui să fie alocată etapei de punere în aplicare. Ar trebui să fie stabilit un plafon pentru fiecare etapă. Plafonul pentru etapa de punere în aplicare ar trebui să fie majorat cu orice sumă rămasă după punerea în aplicare a etapei strategice.

(19)

Punerea în aplicare în comun a BONUS necesită o structură de punere în aplicare specifică, astfel cum se stipulează în Decizia 2006/971/CE. Statele participante au convenit cu privire la această structură specifică de punere în aplicare și au înființat Rețeaua organizațiilor baltice pentru finanțarea cercetării științifice („BONUS GEIE”) pentru punerea în aplicare a BONUS. BONUS GEIE ar trebui să fie beneficiarul contribuției financiare a Uniunii. Reamintind statelor participante importanța principiului unui fond comun efectiv, fiecare stat participant va decide, în conformitate cu normele și procedurile comune de finanțare din cadrul BONUS, dacă să își administreze propria contribuție sau dacă aceasta va fi administrată de BONUS GEIE. BONUS GEIE ar trebui să se asigure, de asemenea, că punerea în aplicare a BONUS respectă principiul bunei gestiuni financiare.

(20)

Contribuția financiară a Uniunii ar trebui să fie furnizată sub rezerva angajamentelor oficiale din partea autorităților naționale competente ale statelor participante și a plății contribuțiilor financiare ale acestora.

(21)

Plata contribuției Uniunii pentru etapa strategică ar trebui să facă obiectul unui acord de finanțare încheiat între Comisie, în numele Uniunii, și BONUS GEIE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de Al șaptelea program-cadru și de diseminare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) (7) pentru facilitarea și simplificarea gestionării acestuia.

(22)

Plata contribuției Uniunii pentru etapa de punere în aplicare ar trebui să facă obiectul încheierii între Comisie, în numele Uniunii, și BONUS GEIE a unui acord de punere în aplicare care să conțină dispoziții detaliate privind utilizarea contribuției financiare a Uniunii. Această parte a contribuției financiare a Uniunii ar trebui să fie administrată sub forma gestiunii centralizate indirecte în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 56 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (8) („regulamentul financiar”) și articolul 35, articolul 38 alineatul (2) și articolul 41 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a regulamentului financiar (9).

(23)

Orice dobânzi generate de contribuțiile plătite către BONUS GEIE ar trebuie considerate a fi venituri ale BONUS GEIE și ar trebui alocate punerii în aplicare a BONUS.

(24)

În vederea protejării intereselor sale financiare, Uniunea ar trebui să aibă dreptul de a reduce, reține sau anula contribuția sa financiară în situația în care BONUS este pus în aplicare în mod necorespunzător, parțial sau cu întârziere sau statele participante nu contribuie sau contribuie parțial sau cu întârziere la finanțarea BONUS, în conformitate cu condițiile stabilite în acordurile care urmează a fi încheiate între Uniune și BONUS GEIE.

(25)

Pentru ca BONUS să fie pus în aplicare în mod eficient, pe parcursul etapei de punere în aplicare ar trebui să se acorde sprijin financiar participanților la proiectele BONUS selectate la nivel central sub responsabilitatea BONUS GEIE în urma cererilor de propuneri. Acordarea și furnizarea unui astfel de sprijin financiar participanților la BONUS ar trebui să fie transparente și nebirocratice și să se desfășoare în conformitate cu normele comune din cel de Al șaptelea program-cadru.

(26)

Centrul Comun de Cercetare este un departament al Comisiei, însă institutele sale dețin capacități de cercetare care sunt relevante pentru BONUS și ar putea contribui la punerea în aplicare a acestuia. Prin urmare, se recomandă definirea rolului Centrului Comun de Cercetare sub raportul eligibilității sale pentru finanțare.

(27)

Pentru a asigura egalitatea de tratament, evaluarea propunerilor ar trebui să urmeze aceleași principii aplicabile propunerilor înaintate în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru. Prin urmare, evaluarea propunerilor ar trebui să se realizeze la nivel central, sub responsabilitatea BONUS GEIE, de către experți independenți care cunosc bine condițiile locale, pe baza unor criterii transparente și comune, iar fondurile ar trebui alocate conform unei liste cuprinzând o clasificare aprobată la nivel central. Clasificarea și ordinea de prioritate ar trebui să fie aprobate de către BONUS GEIE strict pe baza concluziilor evaluării independente, care ar trebui să fie obligatorii.

(28)

Orice stat membru și orice țară asociată la cel de Al șaptelea program-cadru ar trebui să aibă dreptul de a participa la BONUS.

(29)

În conformitate cu obiectivele celui de Al șaptelea program-cadru, participarea oricăror alte țări în cadrul BONUS, în special a acelor țări riverane Mării Baltice sau situate în bazinul hidrografic al acesteia, ar trebui să fie posibilă dacă această participare este prevăzută în acordul internațional relevant și dacă atât Comisia, cât și statul membru participant sunt de acord. În conformitate cu cel de Al șaptelea program-cadru, Uniunea ar trebui să aibă dreptul de a conveni asupra condițiilor legate de contribuția sa financiară la BONUS în raport cu participarea altor țări în conformitate cu normele și condițiile prevăzute în prezenta decizie.

(30)

Ar trebui luate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea abaterilor și a fraudei și ar trebui depuse eforturile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (10), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (11) și Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (12).

(31)

Activitățile de cercetare realizate în cadrul BONUS ar trebui să respecte principiile de etică în conformitate cu principiile generale formulate în cel de Al șaptelea program-cadru și să adere la principiile egalității de șanse dintre femei și bărbați și al integrării acestei dimensiuni, precum și la principiul dezvoltării durabile.

(32)

Din perspectiva evaluării intermediare efectuate de Comisie, asistată de experți independenți care cunosc bine condițiile locale, Comisia ar trebui să evalueze calitatea și eficiența punerii în aplicare a BONUS și progresele înregistrate în raport cu obiectivele stabilite și să efectueze o evaluare finală.

(33)

Participanții la BONUS ar trebui să comunice și să disemineze pe scară largă rezultatele acestora, în special altor proiecte regionale de cercetare marină similare, și să pună informațiile la dispoziția publicului.

(34)

Punerea în aplicare reușită a proiectelor deja efectuată în cazul BONUS ERA-NET și BONUS ERA-NET PLUS a dezvăluit situația dezastruoasă a Mării Baltice. Prin urmare, starea mediului din Marea Baltică ar trebui să continue să facă obiectul activităților de cercetare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Contribuția financiară a Uniunii

(1)   Contribuția financiară a Uniunii la Programul comun de cercetare și dezvoltare la Marea Baltică BONUS (denumit în continuare „BONUS”) derulat în comun de Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda și Suedia (denumite în continuare „statele participante”) este furnizată în condițiile stabilite în prezenta decizie.

(2)   Uniunea alocă o contribuție financiară care nu depășește 50 milioane EUR pentru întreaga durată a BONUS, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 pe durata etapei strategice și în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) litera (c) din regulamentul financiar pe durata etapei de punere în aplicare. În limita plafonului specificat, contribuția financiară a Uniunii este echivalentă cu contribuția statelor participante.

(3)   Contribuția financiară a Uniunii se plătește în comun din creditele de angajament alocate tuturor temelor relevante din programul specific „Cooperare”.

Articolul 2

Punerea în aplicare a BONUS

(1)   BONUS este pus în aplicare de către Rețeaua organizațiilor baltice pentru finanțarea cercetării științifice (denumită în continuare „BONUS GEIE”).

(2)   BONUS se pune în aplicare în două etape, și anume o etapă strategică, urmată de o etapă de punere în aplicare, în conformitate cu anexa I.

(3)   Etapa strategică a Bonus are o durată de până la 18 luni. Această etapă pregătește etapa de punere în aplicare. Pe parcursul etapei de punere în aplicare, BONUS GEIE îndeplinește următoarele sarcini:

(a)

pregătirea agendei strategice de cercetare, definind astfel partea referitoare la conținutul științific al BONUS, cu accent pe cererile de propuneri, în conformitate cu obiectivele celui de Al șaptelea program-cadru;

(b)

instituirea platformelor de consultare a părților interesate cu scopul consolidării și instituționalizării implicării părților interesate din toate sectoarele relevante;

(c)

pregătirea modalităților de punere în aplicare, inclusiv normele și procedurile juridice și financiare, dispozițiile care reglementează drepturile de proprietate intelectuală generate de activitățile BONUS, resursele umane și aspectele legate de comunicare.

(4)   Etapa de punere în aplicare are o durată de cel puțin cinci ani. Pe parcursul etapei de punere în aplicare se publică cererile de propuneri în vederea finanțării unor proiecte care abordează obiectivele BONUS. Aceste cereri de propuneri vizează proiecte transnaționale și care implică parteneri multipli, încurajând participarea corespunzătoare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), și includ activități de cercetare, dezvoltare tehnologică, formare și diseminare. Proiectele sunt selectate conform principiilor egalității de tratament, transparenței, evaluării independente, cofinanțării, activităților nonprofit, neretroactivității și necumulării finanțării cu finanțarea din alte surse ale Uniunii. Acordarea și furnizarea de finanțare participanților la BONUS se realizează conform normelor comune, astfel cum se prevede în cel de Al șaptelea program cadru.

Articolul 3

Condițiile privind contribuția financiară a Uniunii

(1)   Contribuția financiară a Uniunii pentru etapa strategică nu depășește 1,25 milioane EUR și este echivalentă, în această limită, cu contribuția statelor participante. Angajamentul Uniunii de a contribui la etapa strategică este luat sub rezerva unui angajament echivalent din partea statelor participante.

(2)   Contribuția financiară a Uniunii pentru etapa de punere în aplicare nu depășește 48,75 milioane EUR și este echivalentă cu contribuția statelor participante, în limita menționată. Plafonul poate fi majorat cu suma rămasă după etapa strategică. Pe parcursul etapei de punere în aplicare, până la 25 % din contribuția din partea statelor participante poate consta în contribuții în natură la infrastructuri.

(3)   Contribuția financiară a Uniunii pentru etapa de punere în aplicare este condiționată de:

(a)

stabilirea de către statele participante a agendei strategice de cercetare, a platformelor de consultare a părților interesate și a modalităților de punere în aplicare menționate la articolul 2 alineatul (3), precum și de progresele înregistrate în raport cu obiectivele și rezultatele preconizate prevăzute în anexa I secțiunea 2. Comisia poate, după caz, să facă recomandări pentru îmbunătățirea agendei strategice de cercetare;

(b)

demonstrarea de către BONUS GEIE a capacității de punere în aplicare a BONUS, inclusiv primirea, alocarea și monitorizarea contribuției financiare a Uniunii în conformitate cu gestiunea centralizată indirectă în temeiul articolului 54 alineatul (2) litera (c) și al articolului 56 din regulamentul financiar și al articolului 35, al articolului 38 alineatul (2) și al articolului 41 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002, precum și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

(c)

menținerea și aplicarea unui model de guvernanță adecvat și eficient pentru BONUS în conformitate cu anexa II;

(d)

desfășurarea eficientă de către BONUS GEIE a activităților legate de etapa de punere în aplicare a BONUS prevăzute în anexa I, inclusiv lansarea cererilor de propuneri în vederea acordării de subvenții;

(e)

un angajament luat de fiecare stat participant privind propria contribuție la finanțarea BONUS și plata efectivă a contribuției lor financiare, în special finanțarea participanților la proiectele BONUS selecționate în urma cererilor de propuneri;

(f)

conformitatea cu normele Uniunii privind ajutorul de stat, în special cu cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (13);

(g)

asigurarea unui nivel ridicat de excelență științifică, respectarea principiilor de etică în conformitate cu principiile generale formulate în Al șaptelea program-cadru și aderarea la principiile egalității de șanse dintre femei și bărbați și al integrării acestei dimensiuni, precum și la principiul privind dezvoltarea durabilă.

Articolul 4

Participarea Centrului Comun de Cercetare

(1)   Centrul Comun de Cercetare este eligibil pentru finanțare prin BONUS în aceleași condiții ca entitățile eligibile din statele participante.

(2)   Resursele proprii al Centrului Comun de Cercetare care nu sunt acoperite de finanțarea de către BONUS nu vor fi considerate ca făcând parte din contribuția financiară a Uniunii în sensul articolului 1.

Articolul 5

Acordurile dintre Uniune și BONUS GEIE

(1)   Dispozițiile detaliate pentru gestionarea și controlul fondurilor și protecția intereselor financiare ale Uniunii pe parcursul etapei strategice sunt incluse într-un acord de finanțare care urmează a fi încheiat între Comisie, în numele Uniunii, și BONUS GEIE în conformitate cu normele prevăzute de prezenta decizie și de Regulamentul (CE) nr. 1906/2006.

(2)   Dispozițiile detaliate privind gestionarea și controlul fondurilor și protecția intereselor financiare ale Uniunii pe parcursul etapei de punere în aplicare sunt stabilite printr-un acord de punere în aplicare și prin acorduri financiare anuale care urmează a fi încheiate între Comisie, în numele Uniunii, și BONUS GEIE.

Acordul de punere în aplicare include în special următoarele:

(a)

o definire a sarcinilor delegate;

(b)

dispoziții referitoare la protecția fondurilor Uniunii;

(c)

condițiile și dispozițiile detaliate pentru îndeplinirea sarcinilor, inclusiv normele privind finanțarea și limitele superioare ale finanțării aplicabile proiectelor BONUS, dispozițiile adecvate pentru delimitarea responsabilităților și controalele efectuate cu privire la punerea în aplicare;

(d)

normele privind raportarea către Comisie cu privire la modul în care sunt îndeplinite sarcinile;

(e)

condițiile în care încetează îndeplinirea sarcinilor;

(f)

dispozițiile detaliate în ceea ce privește controalele efectuate de Comisie;

(g)

condițiile care reglementează utilizarea unui cont bancar separat și tratamentul aplicat dobânzii generate;

(h)

dispozițiile care asigură vizibilitatea acțiunii Uniunii în raport cu alte activități ale BONUS GEIE;

(i)

un angajament potrivit căruia nu se întreprinde nicio acțiune care ar putea determina apariția unui conflict de interese în sensul articolului 52 alineatul (2) din regulamentul financiar;

(j)

dispozițiile care reglementează drepturile de proprietate intelectuală generate din punerea în aplicare a BONUS în conformitate cu articolul 2;

(k)

criteriile care vor fi utilizate în evaluările intermediare și finale, inclusiv cele la care se face referire la articolul 13.

(3)   Comisia efectuează o evaluare ex ante a BONUS GEIE pentru a obține probe privind existența și funcționarea adecvată a procedurilor și sistemelor menționate la articolul 56 din regulamentul financiar.

Articolul 6

Dobânda generată de contribuțiile financiare

Dobânda acumulată de contribuțiile financiare alocate pentru BONUS este considerată venit al BONUS GEIE și se alocă BONUS.

Articolul 7

Reducerea, reținerea sau anularea contribuției financiare a Uniunii

În cazul în care BONUS nu este pus în aplicare sau este pus în aplicare fie în mod necorespunzător, fie parțial, fie cu întârziere, Uniunea poate reduce, reține sau anula contribuția sa financiară ținând seama de progresele înregistrate în punerea în aplicare a BONUS.

În cazul în care statele participante nu contribuie sau contribuie doar parțial sau cu întârziere la finanțarea BONUS, Uniunea poate reduce contribuția sa financiară ținând seama de valoarea fondurilor publice alocate de către statele participante în conformitate cu condițiile acordului de finanțare menționat la articolul 5 alineatul (1).

Articolul 8

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii de către statele participante

Pentru punerea în aplicare a BONUS, statele participante adoptă măsuri legislative, de reglementare, administrative sau de altă natură necesare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii. În special, statele participante iau măsurile necesare pentru a asigura recuperarea în întregime a sumelor datorate Uniunii în conformitate cu regulamentul financiar și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

Articolul 9

Controlul exercitat de Comisie și de Curtea de Conturi

Comisia și Curtea de Conturi a Uniunii Europene au dreptul de a efectua toate verificările și inspecțiile necesare pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a fondurilor Uniunii și pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii împotriva oricărei fraude sau abateri. În acest scop, statele participante și BONUS GEIE pun la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi toate documentele pertinente.

Articolul 10

Informarea reciprocă

Comisia comunică toate informațiile pertinente Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi. Statele participante sunt invitate să transmită Comisiei, prin intermediul BONUS GEIE, orice informații suplimentare solicitate de Parlamentul European, Consiliu sau Curtea de Conturi privind gestionarea financiară a BONUS GEIE care corespund cerințelor generale de raportare prevăzute la articolul 13.

Articolul 11

Participarea altor state membre și țări asociate

Orice stat membru și orice țară asociată la cel de Al șaptelea program-cadru se pot alătura BONUS în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (3) literele (e) și (f). Statele membre și țările care se alătură BONUS sunt considerate state participante în sensul prezentei decizii.

Articolul 12

Participarea altor țări

Statele participante și Comisia pot conveni cu privire la participarea oricărei alte țări, sub rezerva îndeplinirii criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și articolul 3 alineatul (3) literele (e) și (f), cu condiția ca această participare să fie prevăzută de acordul internațional pertinent.

Statele participante și Comisia definesc condițiile în temeiul cărora entitățile juridice stabilite sau rezidente într-o astfel de țară sunt eligibile pentru finanțarea BONUS.

Articolul 13

Raport anual și evaluare

Comisia include un raport al activităților BONUS în raportul anual privind cel de Al șaptelea program-cadru pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului în temeiul articolului 190 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Comisia efectuează o evaluare intermediară a BONUS până cel târziu la 31 decembrie 2014. Această evaluare vizează progresele înregistrate în raport cu obiectivele prevăzute la articolul 2 și în anexa I, precum și recomandările BONUS cu privire la cele mai adecvate modalități pentru sporirea integrării, calității și eficienței punerii în aplicare, inclusiv integrarea științifică, administrativă și financiară, precum și adecvarea nivelului contribuțiilor financiare ale statelor participante, ținând seama de cererea potențială din partea comunităților naționale de cercetare ale acestora. Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului concluziile evaluării sale intermediare, însoțite de observațiile sale.

La finalul participării Uniunii în cadrul BONUS, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2017, Comisia efectuează o evaluare finală a BONUS. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 15

Destinatari

Decizia se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 22 septembrie 2010.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

O. CHASTEL


(1)  Avizul din 29 aprilie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 iunie 2010 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 iulie 2010.

(3)  JO L 412, 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400, 30.12.2006, p. 86.

(5)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 164, 25.6.2008, p. 19.

(7)  JO L 391, 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(11)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.

(12)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO C 323, 30.12.2006, p. 1.


ANEXA I

OBIECTIVELE ȘI PUNEREA ÎN APLICARE A BONUS

1.   Obiectivele BONUS

BONUS consolidează capacitatea de cercetare a regiunii Mării Baltice pentru a susține dezvoltarea și punerea în aplicare a unor regulamente, politici și practici de gestionare adaptate scopului urmărit, pentru a răspunde în mod eficace provocărilor majore din domeniul mediului și provocărilor esențiale la nivel de societate cu care regiunea se confruntă și se va confrunta în următorii ani și pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea abordării și programării fragmentare în materie de cercetare în domeniul mediului în regiunea Mării Baltice, prin integrarea activităților de cercetare din sistemul Mării Baltice într-un program multinațional interdisciplinar de cooperare durabil, bine integrat și orientat.

BONUS contribuie, de asemenea, la stabilirea și structurarea spațiului european de cercetare în regiunea Mării Baltice.

Pentru a îndeplini aceste obiective este necesară îmbunătățirea eficienței și a eficacității programării fragmentare în materie de cercetare în domeniul mediului în regiunea Mării Baltice prin integrarea activităților de cercetare într-un program multinațional interdisciplinar de cooperare durabil, bine integrat și orientat, în sprijinul dezvoltării durabile a regiunii. În acest scop, BONUS:

(a)

stabilește agende strategice de cercetare circumscrise unei politici;

(b)

sporește coordonarea și integrarea durabilă a programelor publice de cercetare transfrontaliere și intersectoriale;

(c)

crește capacitatea de cercetare a noilor state membre ale Uniunii Europene de la Marea Baltică;

(d)

instituie platforme adecvate de consultare a părților interesate în care sunt reprezentate toate sectoarele relevante;

(e)

mobilizează resurse financiare suplimentare printr-o mai bună colaborare intersectorială în domeniul cercetării în sistemul Mării Baltice;

(f)

instituie modalități adecvate de punere în aplicare care permit punerea în aplicare eficientă a BONUS prin intermediul unei entități juridice și al unei structuri de guvernanță pentru gestionarea în comun;

(g)

lansează cel puțin trei cereri de propuneri multitematice comune, concentrate pe strategii și cu parteneri multipli.

2.   Etapa strategică

2.1.   Obiectiv

Etapa strategică pregătește etapa de punere în aplicare. Această etapă vizează dezvoltarea strategică a BONUS pentru a asigura faptul că se poate obține integrarea optimă a cercetării sistemului de la Marea Baltică. Se urmărește o mai mare implicare a părților interesate și a grupurilor de utilizatori pentru a se asigura că cercetarea corespunde politicii și cerințelor de administrare și că stabilirea temelor de cercetare prioritare urmărește cerințele impuse de politica adoptată. De asemenea, se urmărește în mod activ implicarea pe deplin a oamenilor de știință și a instituțiilor de cercetare respective, precum și a comunităților de părți interesate în sens larg.

2.2.   Rezultate preconizate

BONUS GEIE prezintă Comisiei rezultatele preconizate enumerate mai jos la cel târziu 15 luni de la inițierea etapei strategice.

Comisia acordă, la cererea BONUS GEIE, avize și asistență pe parcursul pregătirii acestor aspecte. BONUS GEIE raportează la cererea Comisiei progresele înregistrate.

2.2.1.   Agenda strategică de cercetare

Agenda strategică de cercetare este dezvoltată și aprobată pe baza consultării dintre statele participante, o gamă largă de părți interesate și Comisie. Aceasta reprezintă baza pentru un program circumscris unei politici. Aceasta extinde sfera cercetării astfel încât să cuprindă, pe lângă ecosistemul marin, o abordare a bazinului hidrografic care să vizeze aspectele-cheie care afectează calitatea și productivitatea ecosistemelor din regiunea Mării Baltice.

Agenda de cercetare strategică include descrierea cercetării fundamentale și de ultimă generație a sistemului Mării Baltice, prezintă o viziune strategică clară și o foaie de parcurs cu privire la modalitatea de a atinge obiectivele stabilite și stabilește temele orientative ale cererilor de propuneri circumscrise unei politici, bugetele acestora, programul de publicare și durata preconizată a proiectelor. În plus, agenda include măsuri pentru abordarea necesităților de cercetare emergente, promovează integrarea panbaltică a cercetării și include o foaie de parcurs comună pentru utilizarea în comun și posibila planificare pentru viitoarele investiții în capacitățile regionale de infrastructură.

2.2.2.   Platformele de consultare a părților interesate

Pe baza unei analize cuprinzătoare a părților interesate relevante în ceea ce privește BONUS la nivel local, național, regional și european, se instituie platforme de consultare a părților interesate și mecanisme având ca scop consolidarea și instituționalizarea implicării părților interesate din toate sectoarele relevante pentru identificarea deficiențelor critice, stabilirea temelor de cercetare prioritare și îmbunătățirea asimilării rezultatelor cercetării. Aceasta include participarea oamenilor de știință, inclusiv din alte domenii ale științelor naturale nonmarine pertinente și din disciplinele științelor sociale și economice, pentru a asigura multidisciplinaritatea necesară pentru dezvoltarea agendei strategice de cercetare, a viziunii strategice a acesteia și a priorităților de cercetare.

Se instituie un forum al sectorului de cercetare (un organism format din reprezentanți ai ministerelor și ai altor actori din domeniul cercetării și guvernanței sistemului Mării Baltice) ca organism permanent în sprijinul BONUS, responsabil de discutarea planificării acestuia, a rezultatelor și a necesităților de cercetare emergente din perspectiva procesului decizional. Forumul facilitează și promovează integrarea panbaltică a cercetării, inclusiv utilizarea în comun și planificarea capacităților de infrastructură, sprijină procesul de identificare a necesităților de cercetare, promovează utilizarea rezultatelor cercetării și facilitează integrarea fondurilor pentru cercetare.

2.2.3.   Modalitățile de punere în aplicare

Modalitățile de punere în aplicare includ toate aspectele care asigură punerea în aplicare reușită a agendei strategice de cercetare. După caz, acestea respectă normele aferente celui de Al șaptelea program-cadru. Modalitățile de punere în aplicare constau, inter alia, în următoarele elemente:

(a)

adoptarea de măsuri (elaborarea de documente, stabilirea de proceduri, angajarea și formarea de personal) prevăzute de regulamentul financiar pentru gestiunea centralizată indirectă;

(b)

obținerea angajamentelor formale ale statelor participante reprezentând cel puțin 48,75 milioane EUR, din care maximum 25 % pot fi sub formă de contribuții în natură la infrastructuri;

(c)

realizarea unei estimări realiste și bazate pe probe a valorii contribuțiilor în natură la infrastructuri a statelor participante;

(d)

alcătuirea unei liste cuprinzătoare a tuturor infrastructurilor, inclusiv detaliile de contact ale proprietarilor acestora, ale operatorilor sau ale altor autorități responsabile, precum și publicarea acesteia și actualizarea acesteia de câte ori este necesar;

(e)

asigurarea faptului că se convin și se instituie modalități comune de punere în aplicare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii BONUS care urmează a fi încheiate la nivel central de către BONUS GEIE, inclusiv normele comune convenite pentru participare, modelul de acord de finanțare, instrucțiunile pentru solicitanți, participanți și evaluatori independenți și modalitățile pentru auditarea beneficiarilor, inclusiv posibilitatea efectuării unor astfel de audituri de către Comisie și Curtea de Conturi;

(f)

dezvoltarea unei structuri adecvate de guvernanță pentru gestionarea BONUS în toate etapele ciclului de viață al proiectului;

(g)

garantarea faptului că se oferă finanțare adecvată pentru consolidarea BONUS GEIE în ceea ce privește resursele umane și opiniile calificate în multiple discipline, pentru a i se permite să sprijine atât aspectele strategice, cât și punerea în aplicare eficientă a BONUS;

(h)

dezvoltarea unei structuri financiare pentru finanțarea proiectelor BONUS;

(i)

dezvoltarea unei strategii de comunicare și diseminare care să garanteze, în măsura posibilului, faptul că rezultatele și datele respectă standardele rețelei europene de observare și date privind mediul marin.

În ceea ce privește contribuțiile în natură sub formă de acces la infrastructură, în timpul etapei strategice se dezvoltă abordarea și normele specifice prin care statele participante se angajează să asigure beneficiarilor BONUS acces la infrastructură și posibilitatea utilizării acesteia (în special nave de cercetare) în mod gratuit. Costurile pentru utilizarea acestei infrastructuri nu sunt considerate costuri eligibile în cadrul proiectului. În această privință, BONUS GEIE încheie acorduri relevante cu statele participante sau cu proprietarii infrastructurii care:

(a)

definesc metodologia pentru evaluarea contribuțiilor în natură sub formă de acces la infrastructură;

(b)

asigură efectuarea de către BONUS GEIE, Comisie și Curtea de Conturi a unor audituri privind accesul la infrastructură și utilizarea acesteia, precum și costurile aferente;

(c)

stipulează că părțile contractante întocmesc rapoarte anuale cu privire la costurile suportate pentru asigurarea accesului la infrastructură sau utilizarea acesteia de către beneficiarii BONUS.

2.2.4.   Finanțarea din partea Uniunii pentru etapa strategică

Costurile eligibile se rambursează în proporție de până la 50 % și sunt reprezentate de acele costuri reale contractate de BONUS GEIE și înregistrate în contabilitatea acesteia necesare pentru îndeplinirea obiectivului identificat la punctul 1. Costurile pot fi eligibile începând cu 1 ianuarie 2010 și sunt definite ulterior în acordul de finanțare pentru etapa strategică.

3.   Etapa de punere în aplicare

În cazul în care condițiile menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (a) sunt îndeplinite, iar rezultatele auditului ex ante al BONUS GEIE sunt pozitive, Comisia și BONUS GEIE încheie acordul de punere în aplicare.

3.1.   Obiective

Pe parcursul etapei de punere în aplicare, cereri comune de ofertă de propuneri se publică și se pun în aplicare în vederea finanțării proiectelor strategice din cadrul BONUS care abordează obiectivele inițiativei. Temele sunt luate din agenda strategică de cercetare a BONUS, respectă pe cât posibil foaia de parcurs stabilită și includ activități de cercetare, dezvoltare tehnologică, precum și de formare și/sau diseminare.

3.2.   Punerea în aplicare a proiectelor BONUS

Proiectele BONUS se pun în aplicare prin intermediul unor proiecte transnaționale cu parteneri multipli în care sunt implicate cel puțin trei entități juridice independente eligibile din trei state membre sau țări asociate diferite, dintre care cel puțin două trebuie să fie din statele participante.

Entitățile juridice din statele membre și țările asociate pot primi finanțare BONUS. Orice consorțiu care înaintează o propunere pentru un proiect BONUS poate include participanți dintr-un stat terț, cu condiția ca acesta să poată garanta în mod realist că dispune de resursele necesare pentru a acoperi în întregime costurile legate de participarea sa.

Fiecare cerere de propuneri indică în mod clar temele științifice. Aceste teme sunt identificate de către BONUS GEIE în urma consultării Comisiei. Pentru identificarea temelor, BONUS GEIE și Comisia țin seama de necesitățile emergente, de rezultatele și concluziile proiectelor puse în aplicare anterior și de consultările pe scară largă cu părțile interesate derulate pe parcursul etapei strategice și pe parcursul BONUS.

BONUS GEIE publică cererile de propuneri pe o scară cât mai largă, utilizând mijloace de informare specifice, în special paginile de internet referitoare la cel de Al șaptelea program-cadru, și se adresează tuturor părților interesate pertinente, prin presa de specialitate și broșuri. Cererile de propuneri rămân deschise pe o perioadă de cel puțin trei luni. Proiectele propuse sunt transmise la nivel central către BONUS GEIE de către solicitanți ca răspuns la cererile de propuneri și fac obiectul unei proceduri de evaluare constând într-o singură etapă.

Proiectele propuse sunt evaluate și selectate la nivel central pe baza unei evaluări independente în funcție de criteriile definite de eligibilitate, selecție și acordare a finanțării. Principalele criterii de evaluare sunt excelența științifică, calitatea punerii în aplicare și impactul scontat al proiectului. Cererile de propuneri încorporează principalele criterii de evaluare. Pot fi introduse criterii suplimentare, cu condiția ca acestea să fie publicate în cererea de propuneri, să nu fie discriminatorii și să nu aibă prioritate în fața principalelor criterii de evaluare.

BONUS GEIE se asigură că fiecare propunere primită este evaluată cu asistența a cel puțin trei experți independenți numiți de BONUS GEIE pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1906/2006. Fiecărei propuneri de proiect i se acordă un punctaj. Experții independenți examinează proiectele pe baza criteriilor de evaluare și le clasifică pe o scală de la 0 la 5 per criteriu, în conformitate cu normele de depunere a propunerilor și cu procedurile aferente de evaluare, selecție și acordare a finanțării din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru.

BONUS GEIE stabilește o listă de finanțare strict în conformitate cu rezultatele evaluării independente. Lista de clasificare stabilită de experții independenți este considerată obligatorie pentru alocarea fondurilor BONUS.

Gestionarea administrativă a subvențiilor acordate proiectelor BONUS selectate se realizează la nivel central sub responsabilitatea BONUS GEIE.

3.3.   Activități ulterioare

În afară de gestionarea BONUS prevăzută la punctele 3.1 și 3.2, BONUS GEIE desfășoară, de asemenea, următoarele activități:

(a)

actualizarea periodică a agendei strategice de cercetare și stabilirea priorităților în privința temelor de cercetare, ținând seama de necesitățile emergente și de rezultatele și concluziile proiectelor puse în aplicare anterior și pe baza procedurilor de consultare pe scară largă a părților interesate menționate la punctul 2.2.2;

(b)

facilitarea accesului echipelor transnaționale și multidisciplinare de cercetare din cadrul proiectelor finanțate prin BONUS la infrastructuri și instalații de cercetare unicat;

(c)

promovarea unei interfețe știință-politică eficiente, pentru a asigura asimilarea optimă a rezultatelor cercetării;

(d)

obținerea de finanțare din partea statelor participante pentru a asigura sustenabilitatea BONUS fără finanțarea din partea Uniunii în perioada post-BONUS;

(e)

colaborarea sporită dintre programele regionale de cercetare în domeniul mediului și comunitățile științifice relevante din bazinele hidrografice ale celorlalte mări europene;

(f)

activități de comunicare și diseminare;

(g)

BONUS GEIE depune toate eforturile necesare în sensul schimbului de bune practici în ceea ce privește bazinele hidrografice regionale ale celorlalte mări europene, precum și al unei relaționări adecvate la nivel european pentru asigurarea armonizării și raționalizării.

3.4.   Contribuții pe parcursul etapei de punere în aplicare

Etapa de punere în aplicare a BONUS se cofinanțează de statele participante și de Uniune pe o perioadă minimă de cinci ani până la încheierea ciclului complet de viață al tuturor proiectelor finanțate prin BONUS, cu condiția ca angajamentele din partea Uniunii să fie îndeplinite până în 2013 și toate obligațiile de raportare către Comisie să fie îndeplinite. Contribuția financiară a Uniunii pe parcursul etapei de punere în aplicare este echivalentă cu contribuțiile în numerar și în natură sub formă de acces la infrastructură ale statelor participante la proiectele BONUS efectuate prin intermediul BONUS GEIE, precum și cu costurile de funcționare contractate de BONUS GEIE în etapa de punere în aplicare. Aceste costuri de funcționare nu pot depăși 5 milioane EUR.

BONUS GEIE este beneficiarul și administratorul contribuției financiare a Uniunii. Un stat participant poate decide să își administreze propriile fonduri și să își dedice contribuțiile în numerar exclusiv proiectelor de cercetare la nivel național selecționate la nivel central sau să delege competențele de administrare a contribuțiilor sale în numerar la nivel central, respectiv să fie preluate de BONUS GEIE.

Sub rezerva condițiilor convenite în acordurile financiare anuale menționate la articolul 5 alineatul (2), contribuția financiară a Uniunii este plătită pe baza dovezii de plată a contribuției în numerar a statelor participante către beneficiarii BONUS sau către BONUS GEIE și de asigurare a contribuțiilor în natură sub formă de acces la infrastructură pentru proiectele BONUS.

Utilizarea adecvată a finanțării BONUS de către beneficiari constituie responsabilitatea BONUS GEIE și se confirmă prin auditarea financiară independentă a proiectelor, care trebuie efectuată de BONUS GEIE sau în numele acesteia.

3.5.   Finanțarea proiectelor BONUS

Sub rezerva articolului 3 alineatul (3) litera (f), finanțarea proiectelor BONUS acoperă până la 100 % din costurile eligibile care urmează a fi calculate în conformitate cu normele și ratele comune de finanțare, astfel cum au fost stabilite de BONUS GEIE în modalitățile de punere în aplicare și convenite de către Comisie în acordul de punere în aplicare.


ANEXA II

GUVERNANȚA BONUS

BONUS se administrează de către BONUS GEIE prin intermediul secretariatului acestuia. BONUS GEIE a înființat următoarele structuri în vederea administrării BONUS:

(a)

comitetul director;

(b)

secretariatul;

(c)

consiliul consultativ;

(d)

forumul cercetării sectoriale; și

(e)

forumul coordonatorilor de proiect.

(a)

Comitetul director este cea mai înaltă autoritate a BONUS GEIE, care constituie organismul de adoptare a deciziilor și de conducere a secretariatului acestuia. Comitetul director este format din funcționari de rang superior din cadrul instituțiilor de finanțare și gestionare a cercetării, numiți de membrii BONUS GEIE. Acesta este prezidat de președinte, o funcție care este ocupată anual prin rotație de membrii BONUS GEIE. Președintele anterior, președintele actual și cel viitor formează comitetul executiv, care sprijină secretariatul în chestiunile de importanță strategică. Ținând seama de propunerile secretariatului, comitetul director ia decizii cu privire la orientarea strategică a BONUS, inclusiv decizii privind definirea și actualizarea BONUS, planificarea cererilor de propuneri, profilul bugetar, criteriile de eligibilitate și de selecție, echipa de evaluatori, aprobarea listei de clasificare a proiectelor BONUS care urmează a fi finanțate, monitorizarea progreselor înregistrate în cazul proiectelor BONUS finanțate și supravegherea activității adecvate și organizate a secretariatului în legătură cu BONUS.

(b)

Secretariatul este condus de directorul executiv, care pune în aplicare deciziile comitetului director și acționează ca reprezentant principal al BONUS atât în raporturile cu Comisia, cât și în cele cu diversele agenții naționale de finanțare. Secretariatul este responsabil de coordonarea și monitorizarea globală a activităților BONUS, de publicarea, evaluarea și rezultatele cererilor de propuneri și de monitorizarea proiectelor finanțate, atât din punct de vedere contractual, cât și din punct de vedere științific, precum și pentru raportarea progreselor înregistrate către comitetul director. Secretariatul răspunde, de asemenea, de planificarea și organizarea consultărilor cu părțile interesate și consiliul consultativ, precum și de integrarea și asimilarea ulterioară a acestora în agenda strategică de cercetare și în promovarea unor interfețe știință-politică eficace.

(c)

Consiliul consultativ sprijină comitetul director și secretariatul. Acesta este format din oameni de știință de prestigiu internațional, reprezentanți ai părților interesate relevante, incluzând de exemplu turismul, energiile regenerabile, pescuitul și acvacultura, transportul maritim, furnizorii de biotehnologie și tehnologie, precum și organizații industriale și organizații ale societății civile care au interese în aceste sectoare, alte programe de cercetare integrate în regiunea Mării Baltice și alte regiuni maritime europene. Consiliul consultativ oferă consiliere independentă, orientări și recomandări în ceea ce privește chestiunile legate de știință și politică ale BONUS, inclusiv consiliere cu privire la obiectivele, prioritățile și rezultatele vizate de BONUS, modalitățile de consolidare a performanțelor BONUS și calitatea rezultatelor cercetării sale, consolidarea capacităților, relaționarea și relevanța activității pentru atingerea obiectivelor BONUS. Consiliul consultativ oferă, de asemenea, sprijin privind utilizarea și diseminarea rezultatelor BONUS.

(d)

Forumul cercetării sectoriale este format din reprezentanți ai ministerelor și alți actori implicați în cercetarea și guvernanța din regiunea Mării Baltice. Acesta se reunește o dată pe an într-o reuniune de consultare în care se discută rezultatele BONUS și necesitățile de cercetare emergente din perspectiva adoptării deciziilor. Acesta constituie forumul pentru promovarea integrării panbaltice a cercetării, inclusiv a cercetării relevante finanțate la nivel sectorial și a utilizării și planificării infrastructurilor comune.

(e)

Forumul coordonatorilor de proiect este format din coordonatori ai proiectelor finanțate prin intermediul BONUS. Acesta sprijină secretariatul în ceea ce privește aspectele referitoare la coordonarea științifică a BONUS și integrarea și sinteza rezultatelor cercetării.


Top