Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/UE: Decizia Comisiei din 21 octombrie 2010 de modificare a Deciziilor 2006/920/CE și 2008/231/CE privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și management al traficului” al sistemului feroviar transeuropean convențional și de mare viteză [notificată cu numărul C(2010) 7179] Text cu relevanță pentru SEE
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/29


DECIZIA COMISIEI

din 21 octombrie 2010

de modificare a Deciziilor 2006/920/CE și 2008/231/CE privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și management al traficului” al sistemului feroviar transeuropean convențional și de mare viteză

[notificată cu numărul C(2010) 7179]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2010/640/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1),

având în vedere recomandările Agenției Europene a Căilor Ferate din 17 iulie 2009 privind coerența normelor ERTMS din STI-urile de control-comandă și semnalizare, precum și de exploatare și management al traficului (ERA/REC/2009-02/INT), privind anexa P revizuită referitoare la STI-urile de exploatare și management al traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză și convențional (ERA/REC/2009-03/INT), privind anexa T revizuită referitoare la STI-urile de exploatare și management al traficului pentru sistemul feroviar convențional (ERA/REC/2009-04/INT) și privind o modificare care vizează realizarea coerenței între Directiva 2007/59/CE și STI-urile de exploatare și management al traficului cu privire la dispozițiile privind competențele mecanicilor de locomotivă (ERA/REC/2009-05/INT),

întrucât:

(1)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede obligativitatea ca Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare „agenția”) să asigure adaptarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare „STI”) la progresele tehnice și la tendințele pieței, precum și la cerințele sociale și să propună Comisiei orice modificări ale STI-urilor pe care le consideră necesare.

(2)

Prin Decizia C(2007) 3371 din 13 iulie 2007, Comisia a acordat agenției un mandat-cadru pentru efectuarea anumitor activități în temeiul Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3) și al Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (4). În temeiul acestui mandat-cadru, agenției i s-a solicitat să efectueze revizuirea STI referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar convențional, adoptată prin Decizia 2006/920/CE a Comisiei (5), și a STI revizuite referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză, adoptată prin Decizia 2008/231/CE a Comisiei (6), precum și să emită avize tehnice cu privire la erori critice și să publice o listă a erorilor minore detectate.

(3)

Un sistem european de control al trenurilor (denumit în continuare „ETCS”) și un sistem global de comunicații mobile – căi ferate (denumit în continuare „GSM-R”) sunt considerate mijloace la fel de importante pentru armonizarea sistemului feroviar transeuropean. Prin urmare, este necesară armonizarea normelor referitoare la sistemele respective cât mai curând posibil. Pornind de la acest principiu, ETCS și GSM-R sunt specificate în STI-uri.

(4)

Este vital ca cerințele stabilite în STI-uri să fie coerente și neechivoce. Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu se poate ca STI-uri diferite să facă referire la cerințe tehnice în diferite etape de dezvoltare. Prin urmare, toate STI-urile fac referire la cerințe tehnice identice.

(5)

În vederea armonizării normelor pertinente din STI-urile referitoare la sistemul feroviar transeuropean convențional și de mare viteză, normele referitoare la aspectele operaționale trebuie publicate sub forma unui document tehnic pe site-ul web al agenției.

(6)

STI referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar convențional trebuie să conțină aceeași trimitere ca STI revizuită referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar de mare viteză.

(7)

Revizuirea documentului tehnic „anexa A la STI OPE” trebuie să urmărească „procesul de gestionare a controlului modificărilor” (Change Control Management Process – CCM) aplicabil pentru validarea specificațiilor tehnice ERTMS.

(8)

În conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, fiecare vehicul trebuie să primească un număr european de vehicul (NEV) în momentul acordării autorizației inițiale de dare în exploatare. În conformitate cu Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE (7), NEV este înregistrat în registrul național al vehiculelor ținut și actualizat de organismul național desemnat de statul membru în cauză.

(9)

Cerințele privind identificarea vehiculelor menționate în anexa P la STI referitoare la exploatarea și managementul traficului (pentru sistemul feroviar de mare viteză și convențional) trebuie revizuite, ținând cont, de asemenea, de evoluțiile cadrului juridic oferit de Directiva 2008/57/CE și de Decizia 2007/756/CE. Întrucât un număr de coduri tehnice au un caracter evolutiv datorită progresului tehnic, agenția trebuie însărcinată cu publicarea și actualizarea listelor de coduri tehnice.

(10)

Cerințele privind performanțele de frânare sunt un punct deschis în cadrul STI referitoare la exploatarea și managementul traficului pentru sistemul feroviar convențional. Trebuie armonizate aspectele operaționale referitoare la performanțele de frânare.

(11)

Cerințele privind competențele profesionale, aptitudinile fizice și psihice ale mecanicilor de locomotivă sunt prevăzute în Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) Pentru a se evita suprapunerea și paralelismul, STI-urile referitoare la exploatarea și managementul traficului nu trebuie să includă astfel de cerințe.

(12)

Prin urmare, Deciziile 2006/920/CE și 2008/231/CE trebuie modificate în consecință.

(13)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificare a Deciziei 2006/920/CE

Decizia 2006/920/CE se modifică după cum urmează:

(a)

Se inserează următoarele articole 1a și 1b:

„Articolul 1a

Gestionarea codurilor tehnice

(1)   Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) publică pe site-ul său web listele codurilor tehnice menționate în anexele P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13.

(2)   ERA actualizează listele de coduri menționate la alineatul (1) și informează Comisia în legătură cu evoluția acestora. Comisia informează statele membre cu privire la evoluția codurilor tehnice prin intermediul comitetului instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 1b

Până la 31 decembrie 2013, dacă un vehicul este vândut sau închiriat pentru o perioadă continuă care depășește 6 luni și dacă toate caracteristicile tehnice în temeiul cărora vehiculul a primit autorizația de dare în exploatare rămân neschimbate, numărul său european de vehicul (NEV) poate fi modificat printr-o nouă înmatriculare a vehiculului și prin retragerea primei înmatriculări.

În cazul în care noua înmatriculare vizează alt stat membru decât cel al primei înmatriculări, entitatea de înmatriculare competentă pentru noua înmatriculare poate solicita o copie a documentației legate de prima înmatriculare.

O astfel de modificare a NEV nu aduce atingere aplicării articolelor 21-26 din Directiva 2008/57/CE în ceea ce privește procedurile de autorizare.

Costurile administrative suportate pentru modificarea NEV sunt acoperite de solicitantul care a cerut schimbarea NEV.”

(b)

Anexele se modifică în conformitate cu anexa I.

Articolul 2

Modificare a Deciziei 2008/231/CE

Decizia 2008/231/CE se modifică după cum urmează:

(a)

Se inserează următoarele articole 1a și 1b:

„Articolul 1a

Gestionarea codurilor tehnice

(1)   Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) publică pe site-ul său web listele codurilor tehnice menționate în anexele P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13.

(2)   ERA actualizează listele de coduri menționate la alineatul (1) și informează Comisia în legătură cu evoluția acestora. Comisia informează statele membre cu privire la evoluția codurilor tehnice prin intermediul comitetului instituit în temeiul articolului 29 din Directiva 2008/57/CE.

Articolul 1b

Până la 31 decembrie 2013, dacă un vehicul este vândut sau închiriat pentru o perioadă continuă care depășește 6 luni și dacă toate caracteristicile tehnice în temeiul cărora vehiculul a primit autorizația de dare în exploatare rămân neschimbate, numărul său european de vehicul (NEV) poate fi modificat printr-o nouă înmatriculare a vehiculului și prin retragerea primei înmatriculări.

În cazul în care noua înmatriculare vizează alt stat membru decât cel al primei înmatriculări, entitatea de înmatriculare competentă pentru noua înmatriculare poate solicita o copie a documentației legate de prima înmatriculare.

O astfel de modificare a NEV nu aduce atingere aplicării articolelor 21-26 din Directiva 2008/57/CE în ceea ce privește procedurile de autorizare.

Costurile administrative suportate pentru modificarea NEV sunt acoperite de solicitantul care a cerut schimbarea NEV.”

(b)

Anexele se modifică în conformitate cu anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se aplică de la 25 octombrie 2010.

Cu toate acestea, punctul 6 din anexa I și punctul 5 din anexa II se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2010.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6.

(4)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

(5)  JO L 359, 18.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 84, 26.3.2008, p. 1.

(7)  JO L 305, 23.11.2007, p. 30.

(8)  JO L 315, 3.12.2007, p. 51.


ANEXA I

Anexele la Decizia 2006/920/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.   PERSONAL ȘI TRENURI

Punctele 4.6 și 4.7 se aplică personalului care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de însoțirea unui tren, atunci când aceasta implică trecerea unei (unor) frontiere între state și exploatarea trenurilor dincolo de orice loc (locuri) desemnat(e) ca «frontieră» în documentul de referință al rețelei unui administrator de infrastructură și inclus(e) în autorizația sa de siguranță.

Punctul «4.6.2. Competențe lingvistice» se aplică suplimentar mecanicilor de locomotivă, astfel cum se specifică în anexa VI punctul 8 din Directiva 2007/59/CE.

Nu se consideră că un membru al personalului trece frontiera dacă activitatea sa se desfășoară numai până la orice loc «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentului punct.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de expedierea trenurilor și de autorizarea deplasării trenurilor, se aplică recunoașterea reciprocă între statele membre a calificărilor profesionale și a condițiilor de sănătate și de siguranță.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de pregătirea finală a unui tren înainte de trecerea unei (unor) frontiere și care lucrează dincolo de orice loc (locuri) «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentului punct, se aplică punctul 4.6, cu recunoașterea reciprocă între statele membre a condițiilor de sănătate și siguranță. Nu se consideră că un tren efectuează un serviciu transfrontalier dacă toate vehiculele trenului respectiv nu traversează frontiera statului decât până la unul dintre locurile «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentului punct.

Aceste cerințe pot fi rezumate în tabelele de mai jos:

Personal implicat în exploatarea trenurilor care traversează frontiere de stat și care își continuă traseul dincolo de locul de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

4.6

4.7

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

4.6

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă


Personal care exploatează trenuri care nu traversează frontiere de state sau care circulă doar până la locuri de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă”

(b)

La punctul 2.2.2, al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Normele operaționale detaliate privind Sistemul european de control al trenurilor (ETCS) și Sistemul global de comunicații mobile – căi ferate (GSM-R) sunt acum specificate în anexa A la prezenta STI.”

(c)

Punctul 4.2.2.6.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.2.6.2.   Performanțe de frânare

Administratorul de infrastructură trebuie să furnizeze întreprinderii feroviare performanța reală solicitată. Astfel de date includ, dacă este cazul, condițiile de utilizare a sistemelor de frânare care pot afecta infrastructura, cum ar fi frâna magnetică, prin recuperare și cu curenți Foucault.

Întreprinderii feroviare îi revine sarcina de a asigura că performanțele de frânare ale trenului sunt suficiente, furnizând personalului său reguli referitoare la frânare, pe care acesta trebuie să le respecte.

Regulile referitoare la performanțele de frânare trebuie gestionate în cadrul sistemului de management al siguranței al administratorului de infrastructură și al întreprinderii feroviare.

Cerințe suplimentare sunt specificate în anexa T.”

(d)

Punctul 4.3.2.6 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.2.6.    Utilizarea echipamentelor de sablare. Cerințe minime privind calificarea profesională pentru funcția de conducere a unui tren

Există o interfață între anexa B (secțiunea C1) la prezenta STI, pe de o parte, și punctul 4.2.11 (Compatibilitatea cu sistemele de cale de detecție a trenurilor) și punctul 4.1 din apendicele 1 la anexa A (astfel cum se menționează la punctul 4.3.1.10) la STI «CR CCS», pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea sablării.”

(e)

Punctul 4.3.3.11 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.11.   Compunerea trenului, anexa L

Există o interfață între punctul 4.2.2.5 și anexa L la prezenta STI, pe de o parte, și punctul 4.2.3.5 (Forțe de compresie longitudinală) din STI «CR RST» («Vagoane de marfă») în ceea ce privește conducerea și manevrarea trenurilor, precum și repartizarea vehiculelor care le compun.

Va exista o interfață cu versiunile viitoare ale STI «RST» care să vizeze unitățile de tracțiune și vehiculele de călători.”

(f)

La punctul 4.6.1, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Anexele J și L prezintă cerințele minime de calificare profesională pentru funcțiile individuale.”

(g)

Punctele C și D de la punctul 4.6.3.1 se înlocuiesc cu următorul text:

„C.   Evaluarea inițială

condiții de bază

programul de evaluare, inclusiv demonstrații practice

calificarea formatorilor

eliberarea unui atestat

D.   Păstrarea competențelor

principiile de păstrare a competențelor

modalitățile de monitorizare a evaluării

formalizarea procesului de păstrare a competențelor

procesul de evaluare.”

(h)

Punctul 4.6.3.2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„4.6.3.2.3.1.   Cunoașterea rutelor

Întreprinderea feroviară trebuie să definească procesul prin care personalul de bord al trenului dobândește și își menține cunoștințele referitoare la rutele parcurse. Acest proces trebuie:

să se bazeze pe informațiile privind rutele furnizate de administratorul de infrastructură; și

să fie conform procesului descris la punctul 4.2.1 din prezenta STI.”

(i)

Punctul 4.7.5.4 se elimină.

(j)

Punctul 4.7.6 se elimină.

(k)

Punctul 7.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„7.3.2.   LISTA CAZURILOR SPECIFICE

Lăsată intenționat în alb”.

2.

Anexele A1 și A2 se înlocuiesc cu anexa A următoare:

„ANEXA A

REGULILE DE EXPLOATARE ERTMS/ETCS șI ERTMS/GSM-R

Regulile de exploatare pentru ERTMS/ETCS și ERTMS/GSM-R sunt menționate în documentul tehnic «ETCS and GSM-R rules and principles – version 1» («Reguli și principii ETCS și GSM-R – versiunea 1») publicat pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).”

3.

În anexa G, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

pentru parametrul «Condiții de sănătate și siguranță», în coloana «Elemente care trebuie verificate pentru fiecare parametru» se elimină elementul «sarcina (femei mecanic)»;

(b)

pentru parametrul «Condiții de sănătate și siguranță», se elimină rândul «Cerințele speciale pentru mecanici: vederea, cerințe de auz/dicție, parametri antropometrici» și trimiterea la punctul 4.7.6.

4.

Anexa H se elimină.

5.

În anexa N, se elimină ultimul rând al tabelului (4.7.6 – Criterii specifice privind funcția de conducere a unui tren).

6.

Anexele P, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13 se înlocuiesc cu următorul text:

„ANEXA P

IDENTIFICAREA VEHICULELOR

1.   Observații generale

Prezenta anexă descrie numărul european de vehicul și marcajele corespunzătoare aplicate în mod vizibil pe vehicul pentru a-l identifica în mod unic și permanent în timpul exploatării. Prezenta anexă nu descrie alte numere sau marcaje gravate sau fixate eventual în mod permanent pe șasiu sau pe principalele componente ale vehiculului în momentul fabricării acestuia.

2.   Numărul european de vehicul și abrevierile corespunzătoare

Fiecare vehicul de cale ferată primește un număr constituit din 12 cifre [denumit număr european de vehicul (NEV)], cu următoarea structură:

Grupul de material rulant

Capacitatea de interoperabilitate și tipul de vehicul

[2 cifre]

Țara de înmatriculare a vehiculului

[2 cifre]

Caracteristicile tehnice

[4 cifre]

Numărul de serie

[3 cifre]

Cifra de control

[1 cifră]

Vagoane

de la 00 la 09

de la 10 la 19

de la 20 la 29

de la 30 la 39

de la 40 la 49

de la 80 la 89

[detalii în anexa P.6]

de la 01 la 99

[detalii în anexa P.4]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.9]

de la 000 la 999

de la 0 la 9

[detalii în anexa P.3]

Vehicule de călători remorcate

de la 50 la 59

de la 60 la 69

de la 70 la 79

[detalii în anexa P.7]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.10]

de la 000 la 999

Unități și material rulant de tracțiune într-o garnitură de tren cu compunere fixă sau predefinită

de la 90 la 99

[detalii în anexa P.8]

de la 0000000 la 8999999

[semnificația acestor cifre se definește de statele membre, eventual prin acorduri bilaterale sau multilaterale]

Vehicule speciale

de la 9000 la 9999

[detalii în anexa P.11]

de la 000 la 999

Într-o țară dată, cele șapte cifre ale caracteristicilor tehnice și numărul de serie sunt suficiente pentru a identifica în mod unic un vehicul în grupurile de vehicule speciale și de vehicule de călători remorcate (1).

Numărul este completat de marcaje alfabetice:

(a)

marcaje corespunzătoare capacității de interoperabilitate (detalii în anexa P.5);

(b)

abrevierea țării de înmatriculare a vehiculului (detalii în anexa P.4);

(c)

marcajul deținătorului vehiculului (detalii în anexa P.1);

(d)

abrevierea caracteristicilor tehnice (detalii în anexa P.12 pentru vagoane și în anexa P.13 pentru vehiculele de călători remorcate).

3.   Atribuirea numerelor

Numărul european de vehicul trebuie atribuit în conformitate cu regulile stabilite în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

Numărul european de vehicul se schimbă atunci când nu reflectă capacitatea de interoperabilitate sau caracteristicile tehnice în conformitate cu prezenta anexă din cauza modificărilor tehnice aduse vehiculului. Astfel de modificări tehnice pot necesita o nouă autorizație de dare în exploatare în conformitate cu articolele 20-25 din Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea.

ANEXA P.1

MARCAJUL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI

1.   Definirea marcajului deținătorului vehiculului (MDV)

Marcajul deținătorului vehiculului (MDV) este un cod alfabetic compus din două până la cinci litere (2 4 5 9). Acesta se înscrie pe fiecare vehicul feroviar, lângă numărul european de vehicul. MDV identifică deținătorul vehiculului, astfel cum a fost înregistrat în registrul național al vehiculelor.

Un MDV este unic și valabil în toate țările care fac obiectul prezentei STI, precum și în toate țările care încheie un acord ce implică aplicarea sistemului de numerotare a vehiculelor și de marcare a deținătorului vehiculului descris în prezenta STI.

2.   Formatul marcajului deținătorului vehiculului

MDV este o reprezentare a numelui complet sau abreviat al deținătorului vehiculului, care să permită pe cât posibil recunoașterea. Se pot utiliza toate cele 26 de litere ale alfabetului latin. Literele din MDV se scriu cu majuscule. Literele care nu ocupă primele poziții din cuvintele ce compun numele deținătorului se pot scrie cu minuscule. La verificarea unicității marcajului, literele scrise cu minuscule vor fi considerate majuscule.

Literele pot să includă semne diacritice (3 6 10). Acestea sunt ignorate la verificarea unicității marcajului.

Pentru vehiculele deținute de deținători rezidenți într-o țară care nu utilizează alfabetul latin, se poate atașa o traducere a MDV în propriul alfabet, după MDV și separată de acesta din urmă printr-o linie de fracție («/»). Respectivul MDV tradus nu se ia în considerare la prelucrarea datelor.

3.   Dispoziții privind atribuirea marcajelor de deținător de vehicul

Unui deținător de vehicul i se pot atribui mai multe MDV, în cazul în care:

deținătorul vehiculului are un nume oficial în mai multe limbi;

deținătorul vehiculului are motive întemeiate pentru a face distincția între diferite parcuri de vehicule din cadrul organizației sale.

Se poate atribui un singur MDV unui grup de societăți:

care aparțin unei singure structuri corporative (de exemplu, o structură de holding);

care aparțin unei singure structuri corporative ce a desemnat și acordat mandat unui organism din structura sa pentru a se ocupa de toate aspectele în numele tuturor celorlalte;

care au acordat unei persoane juridice unice separate mandat pentru a se ocupa de toate aspectele în numele lor, caz în care persoana juridică este deținătorul.

4.   Registrul marcajelor de deținător de vehicule și procedura de atribuire

Registrul MDV este public și actualizat în timp real.

O cerere de MDV se depune la autoritatea națională competentă a solicitantului și se transmite ERA. Un MDV se poate utiliza doar după publicarea sa de către ERA.

Deținătorul unui MDV trebuie să informeze autoritatea națională competentă atunci când nu mai utilizează marcajul, iar autoritatea națională competentă transmite informația către ERA. Respectivul MDV este apoi anulat, după ce deținătorul dovedește că marcajul a fost modificat pe toate vehiculele în cauză. Marcajul respectiv nu mai este reatribuit timp de zece ani, cu excepția cazului în care este reatribuit deținătorului inițial sau, la cererea acestuia, altui deținător.

Un MDV poate fi cedat altui deținător atunci când acesta este succesorul legal al deținătorului inițial. Un MDV rămâne valabil atunci când deținătorul își schimbă numele, iar noul nume nu are nicio asemănare cu MDV.

ANEXA P.2

ÎNSCRIEREA NUMĂRULUI ȘI A MARCAJULUI ALFABETIC CORESPUNZĂTOR PE CAROSERIE

1.   Dispoziții generale pentru marcajele exterioare

Majusculele și cifrele care alcătuiesc inscripțiile marcajului trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 80 mm și să fie scrise cu fonturi «sans serif» pentru corespondență. O înălțime mai mică se poate utiliza doar în cazul în care nu există altă posibilitate decât aceea de a plasa marcajul pe lonjeroane.

Marcajul nu trebuie să fie situat la o înălțime mai mare de 2 metri deasupra nivelului șinei.

2.   Vagoane

Marcajul se înscrie pe caroseria vagonului în modul următor:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pentru vagoanele ale căror caroserii nu prezintă o suprafață suficient de mare pentru acest tip de dispunere, în special în cazul vagoanelor platformă, marcajul se dispune în modul următor:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Atunci când se înscriu pe vagon una sau mai multe litere caracteristice cu importanță la nivel național, marcajul național trebuie să fie plasat după marcajul internațional în litere și despărțit de acesta printr-o cratimă, după cum urmează:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Vagoane și vehicule remorcate pentru transportul de călători

Numărul se aplică pe fiecare perete lateral al vehiculului, în modul următor:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

Marcajul țării de înmatriculare a vehiculului și caracteristicile tehnice sunt imprimate direct înainte de, după sau sub numărul european de vehicul.

În cazul vagoanelor cu cabină de conducere, numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul cabinei.

4.   Locomotive, automotoare și vehicule speciale

Numărul european de vehicul trebuie să fie înscris pe fiecare perete lateral al materialului rulant de tracțiune în modul următor:

92 10 1108 062-6

Numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul fiecărei cabine a materialului rulant de tracțiune.

Deținătorul poate să adauge, cu litere de dimensiuni mai mari decât cele ale numărului european de vehicul, o numerotare proprie (care constă, în general, în cifre ale numărului de serie, completate de un cod alfabetic) utilă în exploatare. Locul de înscriere a numărului propriu este ales de deținător. Cu toate acestea, trebuie să fie mereu posibilă distingerea cu ușurință a numărului european de vehicul de numărul propriu al deținătorului.

ANEXA P.3

REGULI PENTRU STABILIREA CIFREI DE CONTROL (CIFRA 12)

Cifra de autocontrol se stabilește în modul următor:

cifrele în poziție pară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se iau la propria valoare zecimală;

cifrele în poziție impară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se înmulțesc cu 2;

se calculează apoi suma constituită din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

se reține cifra unităților din această sumă;

completarea necesară pentru a aduce cifra unităților la 10 reprezintă cifra de control; în cazul în care această cifră a unităților este egală cu zero, atunci și cifra de control este zero.

Exemple

1 —

Fie numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Cifra de control va fi prin urmare 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 33 84 4796 100-8.

2 —

Fie numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cifra unităților în această sumă este 0.

Cifra de control va fi prin urmare 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 31 51 3320 198-0.

ANEXA P.4

CODIFICAREA ȚĂRILOR DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (CIFRELE 3-4 ȘI ABREVIEREA)

Informațiile referitoare la țări terțe sunt date doar cu titlu informativ.

Țări

Codul alfabetic al țării (2 4 5 9)

Codul numeric al țării

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaidjan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia și Herțegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

China

RC

33

Croația

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipru

CY

 

Republica Cehă

CZ

54

Danemarca

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlanda

FIN

10

Franța

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungaria

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanda

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japonia

J

42

Kazahstan

KZ

27

Kârgâzstan

KS

59

Letonia

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Muntenegru

ME

62

Maroc

MA

93

Țările de Jos

NL

84

Coreea de Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegia

N

76

Polonia

PL

51

Portugalia

P

94

România

RO

53

Rusia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Coreea de Sud

ROK

61

Spania

E

71

Suedia

SE

74

Elveția

CH

85

Siria

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turcia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regatul Unit

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

ANEXA P.5

MARCAJUL ALFABETIC AL CAPACITĂȚII DE INTEROPERABILITATE

«TEN»: vehicul care îndeplinește următoarele condiții:

este conform cu toate STI-urile pertinente aflate în vigoare în momentul dării în exploatare și a fost autorizat pentru a fi dat în exploatare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE;

a primit o autorizație valabilă în toate statele membre în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE sau, alternativ, a primit autorizații individuale de la toate statele membre.

«PPV/PPW»: vehicul care este conform cu acordul PPV/PPW sau PGW (în interiorul statelor membre ale OSJD)

[original: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами]

Note:

(a)

Vehiculele marcate cu «TEN» corespund codificării de la 0 la 3 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

(b)

Vehiculele care nu sunt autorizate pentru exploatare în toate statele membre necesită un marcaj care indică statele membre în care au fost autorizate. Lista statelor membre care au acordat autorizația trebuie marcată în conformitate cu unul dintre următoarele desene, unde D reprezintă statul membru care a acordat prima autorizație (în exemplul dat, Germania), iar F reprezintă cel de-al doilea stat care a acordat autorizația (în exemplul dat, Franța). Statele membre sunt codificate în conformitate cu anexa P.4. Această cerință se poate referi la vehicule care sunt conforme cu STI sau nu. Vehiculele în cauză corespund codificării 4 sau 8 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

Image

Image

ANEXA P.6

CODURILE DE INTEROPERABILITATE UTILIZATE PENTRU VAGOANE (CIFRELE 1-2)

 

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a doua cifră

prima cifră

 

 

Ecartament

fix sau variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix sau variabil

Ecartament

 

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

0

cu osii

A nu se utiliza

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

a nu se utiliza (8)

Vagoane PPV/PPW

(ecartament variabil)

cu osii

0

1

cu boghiuri

cu boghiuri

1

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

2

cu osii

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

Vagoane PPV/PPW

(ecartament fix)

cu osii

2

3

cu boghiuri

cu boghiuri

3

Alte vagoane

4

cu osii (7 11)

vagoane pentru întreținere

Alte vagoane

Vagoane cu numerotare specială pentru caracteristicile tehnice, care nu au fost date în exploatare pe teritoriul UE

cu osii

4

8

cu boghiuri (7 11)

cu boghiuri

8

 

 

Trafic

Trafic intern sau internațional prin acord special

 

 

 

prima cifră

a doua cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prima cifră

a doua cifră

ANEXA P.7

CODURILE DE CAPACITATE PENTRU TRAFIC INTERNAțIONAL UTILIZATE LA VEHICULELE REMORCATE PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 1-2)

 

Trafic intern

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10) și/sau PPV/PPW

Trafic intern sau trafic internațional prin acord special

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vehicule pentru trafic intern

Vehicule cu ecartament fix, fără climatizare (inclusiv vagoane pentru transportul automobilelor)

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), fără climatizare

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), fără climatizare

Vehicule istorice

A nu se utiliza (7 11)

Vehicule cu ecartament fix

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu schimbarea boghiurilor

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu osii cu ecartament variabil

6

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament fix, cu climatizare

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu climatizare

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), cu climatizare

Vagoane pentru transportul automobilelor

A nu se utiliza (7 11)

7

Vehicule cu climatizare și presurizate

A nu se utiliza

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament fix, presurizate și cu climatizare

A nu se utiliza

Alte vehicule

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

ANEXA P.8

TIPURI DE UNITĂȚI ȘI MATERIAL RULANT DE TRACȚIUNE ÎNTR-O GARNITURĂ DE TREN CU COMPUNERE FIXĂ SAU PREDEFINITĂ (CIFRELE 1-2)

Prima cifră este «9».

În cazul în care cea de-a doua cifră descrie tipul de material rulant de tracțiune, este obligatorie codificarea următoare:

Codul

Tipul general al vehiculului

0

Diverse

1

Locomotivă electrică

2

Locomotivă Diesel

3

Ramă automotoare electrică (de mare viteză) [automotor sau remorcă]

4

Ramă automotoare electrică (cu excepția celor de mare viteză) [automotor sau remorcă]

5

Ramă automotoare Diesel [automotor sau remorcă]

6

Remorcă specializată

7

Locomotivă electrică de manevră

8

Locomotivă Diesel de manevră

9

Vehicul special

ANEXA P.9

MARCAJUL NUMERIC STANDARD AL VAGOANELOR (CIFRELE 5-8)

Prezenta anexă indică marcajul numeric asociat caracteristicilor tehnice principale ale vagonului și se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.10

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE MATERIALULUI RULANT REMORCAT PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 5-6)

Anexa P.10 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.11

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE VEHICULELOR SPECIALE (CIFRELE 6-8)

Anexa P.11 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.12

LITERELE DE MARCARE A VAGOANELOR, CU EXCEPȚIA VAGOANELOR ARTICULATE ȘI MULTIPLE

Anexa P.12 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.13

LITERE DE MARCARE PENTRU MATERIALUL RULANT REMORCAT DESTINAT TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI

Anexa P.13 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

7.

Anexa P.14 se abrogă.

8.

Anexa T se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA T

PERFORMANȚE DE FRÂNARE

Rolul administratorului de infrastructură

Administratorul de infrastructură informează întreprinderile feroviare cu privire la performanțele de frânare necesare pentru fiecare rută în parte și trebuie să furnizeze informații referitoare la caracteristicile rutelor. Administratorul de infrastructură trebuie să se asigure că performanțele de frânare necesare țin seama de impactul caracteristicilor rutelor și de marje pentru echipamentele de cale.

Performanțele de frânare necesare se exprimă, în principiu, în procente ale greutății de frânare, cu excepția cazului în care administratorul de infrastructură și întreprinderea feroviară au convenit să utilizeze o altă unitate pentru a exprima performanța de frânare (de exemplu tone frânate, forțe de frânare, valori ale decelerației, profiluri ale decelerației).

La solicitarea întreprinderii feroviare, pentru garniturile de tren și trenurile cu compunere fixă, administratorul de infrastructură furnizează cerințele privind performanțele de frânare în valori ale decelerației.

Rolul întreprinderii feroviare

Întreprinderea feroviară se asigură că fiecare tren satisface sau depășește performanțele de frânare impuse de administratorul de infrastructură. Prin urmare, întreprinderea feroviară calculează performanțele de frânare ale unui tren luând în calcul compunerea trenului.

Întreprinderea feroviară trebuie să ia în calcul performanțele de frânare ale vehiculului sau ale garniturii de tren stabilite la momentul dării în exploatare a acestora. Trebuie luate în considerare marje legate de materialul rulant, cum ar fi fiabilitatea și disponibilitatea frânelor. De asemenea, întreprinderea feroviară trebuie să țină seama de informațiile referitoare la caracteristicile rutelor care afectează comportamentul trenului în momentul reglării performanțelor de frânare pentru oprirea și asigurarea unui tren.

Performanțele de frânare rezultate în urma verificării trenului efectiv (precum compunerea trenului, disponibilitatea frânelor, setările frânelor) vor fi utilizate ca valoare de intrare pentru orice regulă de exploatare care urmează să fie aplicată ulterior trenului.

Performanțe de frânare neîndeplinite

Administratorul de infrastructură trebuie să stabilească regulile care trebuie utilizate în cazul în care un tren nu îndeplinește performanțele de frânare necesare și să pună aceste reguli la dispoziția întreprinderilor feroviare.

În cazul în care un tren nu îndeplinește performanțele de frânare necesare pentru rutele pe care urmează să le parcurgă, întreprinderea feroviară trebuie să respecte constrângerile rezultate, precum restricțiile de viteză.”

9.

Anexa U se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA U

LISTA PUNCTELOR DESCHISE

Punctul 4.2.2 –   Documentul privind compunerea trenului

Anexa B (a se vedea punctul 4.4 din prezenta STI) – Alte reguli care permit o operare omogenă a noilor subsisteme structurale

Anexa R (a se vedea punctul 4.2.3.2 din prezenta STI) – Identificarea trenurilor

Anexa S (a se vedea punctul 4.2.2.1.3 din prezenta STI) – Vizibilitatea trenului – Semnalizare la partea din spate a trenului”.


(1)  Pentru vehiculele speciale, numărul trebuie să fie unic într-o țară dată și trebuie să conțină prima cifră și ultimele cinci cifre pentru caracteristicile tehnice și numărul de serie.

(2)  SNCB/NMBS poate utiliza în continuare litera B într-un cerc.

(3)  Semnele diacritice sunt «semnele de accentuare», de tipul À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Literele speciale ca Ø și Æ se vor reprezenta printr-o singură literă; la controalele unicității marcajului, Ø se consideră O și Æ, A.

(4)  În conformitate cu sistemul de codificare alfabetică descris în apendicele 4 la Convenția din 1949 și la articolul 45 alineatul (4) din Convenția din 1968 privind circulația rutieră.

(5)  Vagoane autorizate să poarte marcajul TEN, a se vedea anexa P.5.

(6)  Inclusiv vagoanele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(7)  Ecartament fix sau variabil.

(8)  Cu excepția vagoanelor din categoria I (vagoane cu temperatură controlată), a nu se utiliza pentru noile vehicule date în exploatare.

(9)  Conforme cu STI-urile aplicabile, a se vedea anexa P.5.

(10)  Inclusiv vehiculele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(11)  Cu excepția vagoanelor de călători cu ecartament fix (56) și cu ecartament variabil (66) aflate deja în exploatare, a nu se utiliza pentru vehiculele noi.


ANEXA II

Anexele la Decizia 2008/231/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunea 2.2.1 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.1.   Personal și trenuri

Secțiunile 4.6 și 4.7 se aplică personalului care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de însoțirea unui tren, atunci când aceasta implică trecerea unei (unor) frontiere între state și exploatarea trenurilor dincolo de orice loc (locuri) desemnat(e) ca «frontieră» în documentul de referință al rețelei unui administrator de infrastructură și inclus(e) în autorizația sa de siguranță.

Secțiunea «4.6.2. Competențe lingvistice» se aplică suplimentar mecanicilor de locomotivă, astfel cum se specifică în anexa VI punctul 8 la Directiva 2007/59/CE.

Nu se consideră că un membru al personalului trece frontiera dacă activitatea sa se desfășoară numai până la orice loc «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentei secțiuni.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de expedierea trenurilor și de autorizarea deplasării trenurilor, se aplică recunoașterea reciprocă între statele membre a calificărilor profesionale și a condițiilor de sănătate și de siguranță.

Pentru personalul care efectuează sarcinile de siguranță vitale legate de pregătirea finală a unui tren înainte de trecerea unei (unor) frontiere și care lucrează dincolo de orice loc (locuri) «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentei secțiuni, se aplică punctul 4.6, cu recunoașterea reciprocă între statele membre a condițiilor de sănătate și siguranță. Nu se consideră că un tren efectuează un serviciu transfrontalier dacă toate vehiculele trenului respectiv nu traversează frontiera statului decât până la unul dintre locurile «de frontieră», conform descrierii de la primul paragraf al prezentei secțiuni.

Aceste cerințe pot fi rezumate în tabelele de mai jos:

Personal implicat în exploatarea trenurilor care traversează frontiere de stat și care își continuă traseul dincolo de locul de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

4.6

4.7

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

4.6

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă


Personal care exploatează trenuri care nu traversează frontiere de stat sau care circulă doar până la locuri de frontieră

Funcție

Calificări profesionale

Cerințe medicale

Însoțirea unui tren

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Autorizarea deplasării trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Pregătirea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă

Expedierea trenurilor

Recunoaștere reciprocă

Recunoaștere reciprocă”

(b)

În secțiunea 4.2.2.1.2, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Specificații detaliate se găsesc în subsecțiunea 4.3.3.3.1.”

(c)

Secțiunea 4.3.2.6 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.2.6.   Utilizarea echipamentelor de sablare. Cerințe minime privind calificarea profesională pentru funcția de conducere a unui tren

Există o interfață între anexa B (secțiunea C1) la prezenta STI, pe de o parte, și subsecțiunea 4.2.11 (Compatibilitatea cu sistemele de cale de detecție a trenurilor) și secțiunea 4.1 din apendicele 1 la anexa A (astfel cum se menționează în subsecțiunea 4.3.1.10) la STI «HS CCS», pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea sablării.”

(d)

Secțiunea 4.3.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.2.   Cerințe privind vehiculele de călători

Există interfețe între subsecțiunea 4.2.2.4 din prezenta STI «OPE» și subsecțiunile 4.2.2.4 (uși), 4.2.5.3 (alarme), 4.3.5.17 (alarmă pasageri) și 4.2.7.1 (ieșiri de urgență) din STI «HS RST».”

(e)

Secțiunea 4.3.3.9 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.9.   Echipamente de sablare

Există o interfață între anexa B (secțiunea C1) la prezenta STI, pe de o parte, și subsecțiunea 4.2.3.10 din STI „HS RST”, pe de altă parte, în ceea ce privește utilizarea sablării.”

(f)

Secțiunea 4.3.3.10 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.10.   Compunerea trenului, anexa J

Există o interfață între subsecțiunea 4.2.2.5 și anexa J la prezenta STI, pe de o parte, și subsecțiunile 4.2.1.2 (Proiectarea trenurilor) și 4.2.7.10 (Concepte de monitorizare și diagnosticare) din STI «HS RST», pe de altă parte, referitor la cunoștințele personalului asupra funcționalității materialului rulant.”

(g)

Secțiunea 4.3.3.12 se înlocuiește cu următorul text:

„4.3.3.12.   Înregistrarea datelor

Există o interfață între subsecțiunea 4.2.3.5.2 (Înregistrarea datelor de supraveghere la bordul trenului) din prezenta STI și punctul 4.2.7.10 din STI «HS RST» (Concepte de monitorizare și diagnosticare).”

(h)

În secțiunea 4.6.1, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Anexele J și L prezintă cerințele minime de calificare profesională pentru funcțiile individuale.”

(i)

Punctele C și D din secțiunea 4.6.3.1 se înlocuiesc cu următorul text:

„C.   Evaluarea inițială

condiții de bază

programul de evaluare, inclusiv demonstrații practice

calificarea formatorilor

eliberarea unui atestat

D.   Păstrarea competențelor

principiile de păstrare a competențelor

modalitățile de monitorizare a evaluării

formalizarea procesului de păstrare a competențelor

procesul de evaluare.”

(j)

Secțiunea 4.6.3.2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:

„4.6.3.2.3.1.   Cunoașterea traseului

Întreprinderea feroviară trebuie să definească procesul prin care personalul de bord al trenului dobândește și păstrează cunoștințele referitoare la rutele parcurse. Acest proces trebuie:

să se bazeze pe informațiile privind rutele furnizate de administratorul de infrastructură; și

să fie conform procesului descris la punctul 4.2.1 din prezenta STI.”

(k)

Secțiunea 4.7.5.4 se elimină.

(l)

Secțiunea 4.7.6 se elimină.

(m)

Secțiunea 7.3.2 se înlocuiește cu următorul text:

„7.3.2.   Lista cazurilor specifice

Lăsată intenționat în alb”.

2.

În anexa G, tabelul se modifică după cum urmează:

(a)

pentru parametrul „Condiții de sănătate și siguranță”, în coloana „Elemente de verificat pentru fiecare parametru”, se elimină elementul „sarcină (mecanici)”;

(b)

pentru parametrul „Condiții de sănătate și siguranță”, se elimină rândul „Cerințe speciale pentru mecanici: vedere, cerințe legate de auz/vorbire, antropometrie” și trimiterea la secțiunea 4.7.6.

3.

Anexa H se elimină.

4.

În anexa N, se elimină ultimul rând al tabelului (4.7.6 – Cerințe specifice privind îndatorirea conducerii unui tren).

5.

Anexele P, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 și P.13 se înlocuiesc cu următorul text:

„ANEXA P

IDENTIFICAREA VEHICULELOR

1.   Observații generale

Prezenta anexă descrie numărul european de vehicul și marcajele corespunzătoare aplicate în mod vizibil pe vehicul pentru a-l identifica în mod unic și permanent în timpul exploatării. Prezenta anexă nu descrie alte numere sau marcaje gravate sau fixate eventual în mod permanent pe șasiu sau pe principalele componente ale vehiculului în momentul fabricării acestuia.

2.   Numărul european de vehicul și abrevierile corespunzătoare

Fiecare vehicul de cale ferată primește un număr constituit din 12 cifre [denumit număr european de vehicul (NEV)], cu următoarea structură:

Grupul de material rulant

Capacitatea de interoperabilitate și tipul de vehicul

[2 cifre]

Țara de înmatriculare a vehiculului

[2 cifre]

Caracteristicile tehnice

[4 cifre]

Numărul de serie

[3 cifre]

Cifra de control

[1 cifră]

Vagoane

de la 00 la 09

de la 10 la 19

de la 20 la 29

de la 30 la 39

de la 40 la 49

de la 80 la 89

[detalii în anexa P.6]

de la 01 la 99

[detalii în anexa P.4]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.9]

de la 000 la 999

de la 0 la 9

[detalii în anexa P.3]

Vehicule de călători remorcate

de la 50 la 59

de la 60 la 69

de la 70 la 79

[detalii în anexa P.7]

de la 0000 la 9999

[detalii în anexa P.10]

de la 000 la 999

Unități și material rulant de tracțiune într-o garnitură de tren cu compunere fixă sau predefinită

de la 90 la 99

[detalii în anexa P.8]

de la 0000000 la 8999999

[semnificația acestor cifre se definește de statele membre, eventual prin acorduri bilaterale sau multilaterale]

Vehicule speciale

de la 9000 la 9999

[detalii în anexa P.11]

de la 000 la 999

Într-o țară dată, cele șapte cifre ale caracteristicilor tehnice și numărul de serie sunt suficiente pentru a identifica în mod unic un vehicul în grupurile de vehicule speciale și de vehicule de călători remorcate (1).

Numărul este completat de marcaje alfabetice:

(a)

marcaje corespunzătoare capacității de interoperabilitate (detalii în anexa P.5);

(b)

abrevierea țării de înmatriculare a vehiculului (detalii în anexa P.4);

(c)

marcajul deținătorului vehiculului (detalii în anexa P.1);

(d)

abrevierea caracteristicilor tehnice (detalii în anexa P.12 pentru vagoane și în anexa P.13 pentru vehiculele de călători remorcate).

3.   Atribuirea numerelor

Numărul european de vehicul trebuie atribuit în conformitate cu regulile stabilite în Decizia 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) și (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

Numărul european de vehicul se schimbă atunci când nu reflectă capacitatea de interoperabilitate sau caracteristicile tehnice în conformitate cu prezenta anexă din cauza modificărilor tehnice aduse vehiculului. Astfel de modificări tehnice pot necesita o nouă autorizație de dare în exploatare în conformitate cu articolele 20-25 din Directiva 2008/57/CE privind interoperabilitatea.

ANEXA P.1

MARCAJUL DEȚINĂTORULUI VEHICULULUI

1.   Definirea marcajului deținătorului vehiculului (MDV)

Marcajul deținătorului vehiculului (MDV) este un cod alfabetic compus din două până la cinci litere (2 4 5 9). Acesta se înscrie pe fiecare vehicul feroviar, lângă numărul european de vehicul. MDV identifică deținătorul vehiculului, astfel cum a fost înregistrat în registrul național al vehiculelor.

Un MDV este unic și valabil în toate țările care fac obiectul prezentei STI, precum și în toate țările care încheie un acord ce implică aplicarea sistemului de numerotare a vehiculelor și de marcare a deținătorului vehiculului descris în prezenta STI.

2.   Formatul marcajului deținătorului vehiculului

MDV este o reprezentare a numelui complet sau abreviat al deținătorului vehiculului, care să permită pe cât posibil recunoașterea. Se pot utiliza toate cele 26 de litere ale alfabetului latin. Literele din MDV se scriu cu majuscule. Literele care nu ocupă primele poziții din cuvintele ce compun în numele deținătorului se pot scrie cu minuscule. La verificarea unicității marcajului, literele scrise cu minuscule vor fi considerate majuscule.

Literele pot să includă semne diacritice (3 6 10). Acestea sunt ignorate la verificarea unicității marcajului.

Pentru vehiculele deținute de deținători rezidenți într-o țară care nu utilizează alfabetul latin, se poate atașa o traducere a MDV în propriul alfabet, după MDV și separată de acesta din urmă printr-o linie de fracție («/»). Respectivul MDV tradus nu se ia în considerare la prelucrarea datelor.

3.   Dispoziții privind atribuirea marcajelor de deținător de vehicul

Unui deținător de vehicul i se pot atribui mai multe MDV, în cazul în care:

deținătorul vehiculului are un nume oficial în mai multe limbi;

deținătorul vehiculului are motive întemeiate pentru a face distincția între diferite parcuri de vehicule din cadrul organizației sale.

Se poate atribui un singur MDV unui grup de societăți:

care aparțin unei singure structuri corporative (de exemplu, o structură de holding);

care aparțin unei singure structuri corporative ce a desemnat și acordat mandat unui organism din structura sa pentru a se ocupa de toate aspectele în numele tuturor celorlalte;

care au acordat unei persoane juridice unice separate mandat pentru a se ocupa de toate aspectele în numele lor, caz în care persoana juridică este deținătorul.

4.   Registrul marcajelor de deținător de vehicule și procedura de atribuire

Registrul MDV este public și actualizat în timp real.

O cerere de MDV se depune la autoritatea națională competentă a solicitantului și se transmite ERA. Un MDV se poate utiliza doar după publicarea sa de către ERA.

Deținătorul unui MDV trebuie să informeze autoritatea națională competentă atunci când nu mai utilizează marcajul, iar autoritatea națională competentă transmite informația către ERA. Respectivul MDV este apoi anulat, după ce deținătorul dovedește că marcajul a fost modificat pe toate vehiculele în cauză. Marcajul respectiv nu mai este reatribuit timp de zece ani, cu excepția cazului în care este reatribuit deținătorului inițial sau, la cererea acestuia, altui deținător.

Un MDV poate fi cedat altui deținător atunci când acesta este succesorul legal al deținătorului inițial. Un MDV rămâne valabil atunci când deținătorul își schimbă numele, iar noul nume nu are nicio asemănare cu MDV.

ANEXA P.2

ÎNSCRIEREA NUMĂRULUI ȘI A MARCAJULUI ALFABETIC CORESPUNZĂTOR PE CAROSERIE

1.   Dispoziții generale pentru marcajele exterioare

Majusculele și cifrele care alcătuiesc inscripțiile marcajului trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 80 mm și să fie scrise cu fonturi «sans serif» pentru corespondență. O înălțime mai mică se poate utiliza doar în cazul în care nu există altă posibilitate decât aceea de a plasa marcajul pe lonjeroane.

Marcajul nu trebuie să fie situat la o înălțime mai mare de 2 metri deasupra nivelului șinei.

2.   Vagoane

Marcajul se înscrie pe caroseria vagonului în modul următor:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Pentru vagoanele ale căror caroserii nu prezintă o suprafață suficient de mare pentru acest tip de dispunere, în special în cazul vagoanelor platformă, marcajul se dispune în modul următor:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Atunci când se înscriu pe vagon una sau mai multe litere caracteristice cu importanță la nivel național, marcajul național trebuie să fie plasat după marcajul internațional în litere și despărțit de acesta printr-o cratimă, după cum urmează:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Vagoane și vehicule remorcate pentru transportul de călători

Numărul se aplică pe fiecare perete lateral al vehiculului, în modul următor:

-SNCF

61 87 -7

 

B10 tu

Marcajul țării de înmatriculare a vehiculului și caracteristicile tehnice sunt imprimate direct înainte de, după sau sub numărul european de vehicul.

În cazul vagoanelor cu cabină de conducere, numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul cabinei.

4.   Locomotive, automotoare și vehicule speciale

Numărul european de vehicul trebuie să fie înscris pe fiecare perete lateral al materialului rulant de tracțiune în modul următor:

92 10 1108 062-6

Numărul european de vehicul se înscrie, de asemenea, în interiorul fiecărei cabine a materialului rulant de tracțiune.

Deținătorul poate să adauge, cu litere de dimensiuni mai mari decât cele ale numărului european de vehicul, o numerotare proprie (care constă, în general, în cifre ale numărului de serie, completate de un cod alfabetic) utilă în operare. Locul de înscriere a numărului propriu este ales de deținător. Cu toate acestea, trebuie să fie mereu posibilă distingerea cu ușurință a numărului european de vehicul de numărul propriu al deținătorului.

ANEXA P.3

REGULI PENTRU STABILIREA CIFREI DE CONTROL (CIFRA 12)

Cifra de control se stabilește în modul următor:

cifrele în poziție pară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se iau la propria valoare zecimală;

cifrele în poziție impară (numărând de la dreapta) din numărul de bază se înmulțesc cu 2;

se calculează apoi suma constituită din cifrele în poziție pară și din toate cifrele care constituie produsele parțiale obținute din pozițiile impare;

se reține cifra unităților din această sumă;

completarea necesară pentru a aduce cifra unităților la 10 reprezintă cifra de control; în cazul în care această cifră a unităților este egală cu zero, atunci și cifra de control este zero.

Exemple

1 —

Fie numărul de bază

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Suma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Cifra unităților în această sumă este 2.

Cifra de control va fi prin urmare 8, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 33 84 4796 100-8.

2 —

Fie numărul de bază

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Factorul de multiplicare

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Suma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Cifra unităților în această sumă este 0.

Cifra de control va fi prin urmare 0, iar numărul de bază devine astfel numărul de înmatriculare 31 51 3320 198-0.

ANEXA P.4

CODIFICAREA ȚĂRILOR DE ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (CIFRELE 3-4 ȘI ABREVIEREA)

Informațiile referitoare la țări terțe sunt date doar cu titlu informativ.

Țări

Codul alfabetic al țării (2 4 5 9)

Codul numeric al țării

Albania

AL

41

Algeria

DZ

92

Armenia

AM

58

Austria

A

81

Azerbaijan

AZ

57

Belarus

BY

21

Belgia

B

88

Bosnia și Herțegovina

BIH

49

Bulgaria

BG

52

China

RC

33

Croația

HR

78

Cuba

CU (2 4 5 9)

40

Cipru

CY

 

Republica Cehă

CZ

54

Danemarca

DK

86

Egipt

ET

90

Estonia

EST

26

Finlanda

FIN

10

Franța

F

87

Georgia

GE

28

Germania

D

80

Grecia

GR

73

Ungaria

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Irlanda

IRL

60

Israel

IL

95

Italia

I

83

Japonia

J

42

Kazahstan

KZ

27

Kârgâzstan

KS

59

Letonia

LV

25

Liban

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Lituania

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedonia

MK

65

Malta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongolia

MGL

31

Muntenegru

ME

62

Maroc

MA

93

Țările de Jos

NL

84

Coreea de Nord

PRK (2 4 5 9)

30

Norvegia

N

76

Polonia

PL

51

Portugalia

P

94

România

RO

53

Rusia

RUS

20

Serbia

SRB

72

Slovacia

SK

56

Slovenia

SLO

79

Coreea de Sud

ROK

61

Spania

E

71

Suedia

SE

74

Elveția

CH

85

Siria

SYR

97

Tadjikistan

TJ

66

Tunisia

TN

91

Turcia

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ucraina

UA

22

Regatul Unit

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

ANEXA P.5

MARCAJUL ALFABETIC AL CAPACITĂȚII DE INTEROPERABILITATE

«TEN»: Vehicul care îndeplinește următoarele condiții:

este conform cu toate STI-urile pertinente aflate în vigoare în momentul dării în exploatare și a fost autorizat pentru a fi dat în exploatare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE;

a primit o autorizație valabilă în toate statele membre în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE sau, alternativ, a primit autorizații individuale de la toate statele membre.

«PPV/PPW»: Vehicul care este conform cu acordul PPV/PPW sau PGW (în interiorul statelor membre ale OSJD)

[original: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами]

Note:

(a)

Vehiculele marcate cu «TEN» corespund codificării de la 0 la 3 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

(b)

Vehiculele care nu sunt autorizate pentru exploatare în toate statele membre necesită un marcaj care indică statele membre în care au fost autorizate. Lista statelor membre care au acordat autorizația trebuie marcată în conformitate cu unul dintre următoarele desene, unde D reprezintă statul membru care a acordat prima autorizație (în exemplul dat, Germania), iar F reprezintă cel de-al doilea stat care a acordat autorizația (în exemplul dat, Franța). Statele membre sunt codificate în conformitate cu anexa P.4. Această cerință se poate referi la vehicule care sunt conforme cu STI sau nu. Vehiculele în cauză corespund codificării 4 sau 8 a primei cifre din numărul de vehicul specificat în anexa P.6.

Image

Image

ANEXA P.6

CODURILE DE INTEROPERABILITATE UTILIZATE PENTRU VAGOANE (CIFRELE 1-2)

 

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a doua cifră

prima cifră

 

 

Ecartament

fix sau variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix

variabil

fix sau variabil

Ecartament

 

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

0

cu osii

A nu se utiliza

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

a nu se utiliza (8)

Vagoane PPV/PPW

(ecartament variabil)

cu osii

0

1

cu boghiuri

cu boghiuri

1

TEN (2 4 5 9)

și/sau

COTIF (3 6 10)

și/sau

PPV/PPW

2

cu osii

Vagoane TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF

Vagoane PPV/PPW

(ecartament fix)

cu osii

2

3

cu boghiuri

cu boghiuri

3

Alte vagoane

4

cu osii (7 11)

vagoane pentru întreținere

Alte vagoane

Vagoane cu numerotare specială pentru caracteristicile tehnice, care nu au fost date în exploatare pe teritoriul UE

cu osii

4

8

cu boghiuri (7 11)

cu boghiuri

8

 

 

Trafic

Trafic intern sau internațional prin acord special

 

 

 

prima cifră

a doua cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prima cifră

a doua cifră

ANEXA P.7

CODURILE DE CAPACITATE PENTRU TRAFIC INTERNAȚIONAL UTILIZATE LA VEHICULELE REMORCATE PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 1-2)

 

Trafic intern

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10) și/sau PPV/PPW

Trafic intern sau trafic internațional prin acord special

TEN (2 4 5 9) și/sau COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

a doua cifră

prima cifră

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vehicule pentru trafic intern

Vehicule cu ecartament fix, fără climatizare (inclusiv vagoane pentru transportul automobilelor)

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), fără climatizare

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), fără climatizare

Vehicule istorice

A nu se utiliza (7 11)

Vehicule cu ecartament fix

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu schimbarea boghiurilor

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu osii cu ecartament variabil

6

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament fix, cu climatizare

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1520), cu climatizare

Vehicule de serviciu

Vehicule cu ecartament variabil (1435/1668), cu climatizare

Vagoane pentru transportul automobilelor

A nu se utiliza (7 11)

7

Vehicule cu climatizare și presurizate

A nu se utiliza

A nu se utiliza

Vehicule cu ecartament fix, presurizate și cu climatizare

A nu se utiliza

Alte vehicule

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

A nu se utiliza

ANEXA P.8

TIPURI DE UNITĂȚI ȘI MATERIAL RULANT DE TRACȚIUNE ÎNTR-O GARNITURĂ DE TREN CU COMPUNERE FIXĂ SAU PREDEFINITĂ (CIFRELE 1-2)

Prima cifră este «9».

În cazul în care cea de-a doua cifră descrie tipul de material rulant de tracțiune, este obligatorie codificarea următoare:

Codul

Tipul general al vehiculului

0

Diverse

1

Locomotivă electrică

2

Locomotivă Diesel

3

Ramă automotoare electrică (de mare viteză) [automotor sau remorcă]

4

Ramă automotoare electrică (cu excepția celor de mare viteză) [automotor sau remorcă]

5

Ramă automotoare Diesel [automotor sau remorcă]

6

Remorcă specializată

7

Locomotivă electrică de manevră

8

Locomotivă Diesel de manevră

9

Vehicul special

ANEXA P.9

MARCAJUL NUMERIC STANDARD AL VAGOANELOR (CIFRELE 5-8)

Prezenta anexă indică marcajul numeric asociat caracteristicilor tehnice principale ale vagonului și se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.10

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE MATERIALULUI RULANT REMORCAT PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI (CIFRELE 5-6)

Anexa P.10 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.11

CODURILE AFERENTE CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE VEHICULELOR SPECIALE (CIFRELE 6-8)

Anexa P.11 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.12

LITERELE DE MARCARE A VAGOANELOR, CU EXCEPȚIA VAGOANELOR ARTICULATE ȘI MULTIPLE

Anexa P.12 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

ANEXA P.13

LITERELE DE MARCARE PENTRU MATERIALUL RULANT REMORCAT DESTINAT TRANSPORTULUI DE CĂLĂTORI

Anexa P.13 se publică pe site-ul web al ERA (www.era.europa.eu).

Cererea pentru un cod nou se depune la entitatea de înmatriculare (menționată în Decizia 2007/756/CE) și se transmite ERA. Un cod nou poate fi utilizat doar după ce a fost publicat de ERA.

6.

Anexa P.14 se abrogă.


(1)  Pentru vehiculele speciale, numărul trebuie să fie unic într-o țară dată și trebuie să conțină prima cifră și ultimele cinci cifre pentru caracteristicile tehnice și numărul de serie.

(2)  SNCB/NMBS poate utiliza în continuare litera B într-un cerc.

(3)  Semnele diacritice sunt «semnele de accentuare», de tipul À, Ç, Ö, Č, Ž, Å etc. Literele speciale ca Ø și Æ se vor reprezenta printr-o singură literă; la controalele unicității marcajului, Ø se consideră O și Æ, A.

(4)  În conformitate cu sistemul de codificare alfabetică descris în apendicele 4 la Convenția din 1949 și la articolul 45 alineatul (4) din Convenția din 1968 privind circulația rutieră.

(5)  Vagoane autorizate să poarte marcajul TEN, a se vedea anexa P.5.

(6)  Inclusiv vagoanele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în prezentul tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(7)  Ecartament fix sau variabil.

(8)  Cu excepția vagoanelor din categoria I (vagoane cu temperatură controlată), a nu se utiliza pentru noile vehicule date în exploatare.

(9)  Conforme cu STI-urile aplicabile, a se vedea anexa P.5.

(10)  Inclusiv vehiculele care, în conformitate cu reglementările existente, poartă cifrele definite în acest tabel. COTIF: vehicul care respectă regulamentul COTIF în vigoare în momentul dării în exploatare.

(11)  Cu excepția vagoanelor de călători cu ecartament fix (56) și cu ecartament variabil (66) aflate deja în exploatare, a nu se utiliza pentru vehiculele noi.


Top