Help Print this page 

Document 32010D0245

Title and reference
2010/245/: Decizia Comisiei din 28 aprilie 2010 de acordare în beneficiul Franței a unei derogări parțiale de la prevederile Deciziei 2006/66/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul material rulant – zgomot al sistemului feroviar transeuropean convențional și de la prevederile Deciziei 2006/861/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul material rulant – vagoane de marfă al sistemului feroviar transeuropean convențional [notificată cu numărul C(2010) 2588]
OJ L 107, 29.4.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/245/oj
Multilingual display
Text

29.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 107/24


DECIZIA COMISIEI

din 28 aprilie 2010

de acordare în beneficiul Franței a unei derogări parțiale de la prevederile Deciziei 2006/66/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „material rulant – zgomot” al sistemului feroviar transeuropean convențional și de la prevederile Deciziei 2006/861/CE privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul „material rulant – vagoane de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional

[notificată cu numărul C(2010) 2588]

(Numai textul în limba franceză este autentic)

(2010/245/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 9,

având în vedere cererea depusă de Franța la 27 august 2009,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2008/57/CE, Franța a depus la 27 august 2009 o cerere de derogare parțială de la prevederile Deciziei 2006/66/CE a Comisiei (2) (STI privind zgomotul) și ale Deciziei 2006/861/CE a Comisiei (3) (STI privind vagoanele de marfă) pentru vagoanele de tip NA și AFA aparținând societății LOHR.

(2)

Cererea de derogare are ca obiect vagoane de marfă care sunt folosite la transportarea feroviară a autocamioanelor și care sunt fabricate după planuri anterioare intrării în vigoare a celor două STI.

(3)

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4), Agenția Europeană a Căilor Ferate a prezentat la 24 noiembrie 2009 un aviz tehnic privind cererea de derogare parțială.

(4)

Avizul indică faptul că, din cauza restricțiilor de construcție datorate tipului special de produs transportat, vagoanelor respective nu li se pot aplica prevederile a șase secțiuni din STI privind vagoanele de marfă care descriu organele de tracțiune, ridicarea cu macaraua și ridicarea cu cricuri, fixarea echipamentelor, gabaritul cinematic, comportamentul dinamic al vehiculului și frâna de staționare (în secțiunile 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 și, respectiv, 4.2.4.1.2.8). În legătură cu STI privind zgomotul, vagoanele în cauză trebuie să folosească pentru a atinge performanțele de frânare necesare și tălpi de frână din fontă care produc mai mult zgomot, în combinație cu tălpile de frână compozite. Prin urmare, nu se pot respecta limitele pentru zgomotul la trecere (secțiunea 4.2.1.1 din STI) înainte de implementarea unei tehnologii mai silențioase.

(5)

Impactul economic total al aplicării celor două STI, în special a secțiunilor 4.2.3.1 și 4.2.3.4 din STI privind vagoanele de marfă, la vagoanele de tip NA și AFA ale societății LOHR este estimat la aproape 204 milioane EUR. Suma respectivă, împreună cu celelalte cerințe care ar trebui aplicate pentru a respecta STI, ar duce nu numai la compromiterea severă a viabilității economice a proiectului, dar și la întârzierea gravă a implementării sale sau chiar la oprirea acestui proces.

(6)

Derogarea se acordă pentru o perioadă de timp limitată care trebuie să fie folosită de Franța pentru a accelera dezvoltarea soluțiilor inovatoare promovate de specificațiile armonizate și care să respecte STI în cauză.

(7)

Dispozițiile din prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 29 din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Derogarea parțială de la prevederile STI privind zgomotul și de la prevederile STI privind vagoanele de marfă, cerută de Franța la 27 august 2009 pentru vagoanele LOHR de tip NA și AFA în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2008/57/CE, se acordă cu următoarele restricții:

(a)

în legătură cu prevederile secțiunii 4.2.1.1 din STI privind zgomotul, pentru intervalul de timp în care nu sunt disponibile soluțiile tehnice necesare atingerii conformității;

(b)

în legătură cu prevederile secțiunilor 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (numai pentru tipul NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4 și 4.2.4.1.2.8 din STI privind vagoanele de marfă, până la intrarea în vigoare a deciziei revizuite privind STI vagoane de marfă.

Prezenta derogare parțială nu se aplică în niciun caz vagoanelor din cele două tipuri care sunt puse în circulație după data de 1 ianuarie 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2010.

Pentru Comisie

Siim KALLAS

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 37, 8.2.2006, p. 1.

(3)  JO L 344, 8.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.


Top