Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0069

2010/69/: Decizia Comisiei din 8 februarie 2010 de modificare a Deciziei 2008/456/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii , în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanțate de fond [notificată cu numărul C(2010) 694]

OJ L 36, 9.2.2010, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 182 - 183

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/69(1)/oj

9.2.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 36/30


DECIZIA COMISIEI

din 8 februarie 2010

de modificare a Deciziei 2008/456/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanțate de fond

[notificată cu numărul C(2010) 694]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice)

(2010/69/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii” (1), în special articolul 25,

întrucât:

(1)

Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost pusă în aplicare prin Decizia 2008/456/CE a Comisiei (2).

(2)

Având în vedere principiul bunei gestiuni financiare, se cuvine fixarea unui prag pentru totalul cumulativ al plăților de prefinanțare care urmează a fi efectuate pentru programele anuale.

(3)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu a participat la adoptarea Deciziei nr. 574/2007/CE, care nu i se aplică și nu prevede obligații pentru aceasta. Cu toate acestea, având în vedere faptul că Decizia nr. 574/2007/CE se bazează pe acquis-ul Schengen, în temeiul dispozițiilor titlului V din partea a treia a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca a notificat, prin scrisoarea din 19 iunie 2007, transpunerea Deciziei nr. 574/2007/CE în legislația sa internă, în conformitate cu articolul 4 din protocol. Prin urmare, prezenta decizie prevede obligații pentru Danemarca, în temeiul dreptului internațional.

(4)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (3). Prin urmare, decizia nu prevede obligații pentru Regatul Unit și nu i se aplică acestuia.

(5)

Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (4). Prin urmare, decizia nu prevede obligații pentru Irlanda și nu i se aplică acesteia.

(6)

În ceea ce privește Islanda și Norvegia, Decizia nr. 574/2007/CE constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (5), care intră sub incidența articolului 1 literele A și B din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999 privind anumite modalități de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene, Republica Islanda și Regatul Norvegiei în ceea ce privește asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării și dezvoltării acquis-ului Schengen (6).

(7)

În ceea ce privește Elveția, Decizia nr. 574/2007/CE constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (7), care intră sub incidența articolului 1 literele A și B din Decizia 1999/437/CE, în coroborare cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului din 28 ianuarie 2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (8).

(8)

În ceea ce privește Liechtenstein, Decizia nr. 574/2007/CE constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care intră sub incidența articolului 1 literele A și B din Decizia 1999/437/CE, în coroborare cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului din 28 februarie 2008 privind semnarea în numele Comunităților Europene, precum și aplicarea provizorie a anumitor dispoziții din Protocolul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind asocierea Confederației Elvețiene la punerea în practică, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen (9).

(9)

Prin urmare, Decizia 2008/456/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2008/456/CE se modifică după cum urmează:

1.

Titlul articolului 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Rapoarte intermediare și finale privind punerea în aplicare a programelor anuale și cererile de plată”.

2.

La articolul 24 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Astfel cum se menționează la articolul 41 alineatele (3) și (4) din actul de bază, totalul cumulativ al plăților de prefinanțare vărsate statului membru nu depășește 90 % din suma totală alocată statului membru respectiv prin decizia de finanțare care aprobă programul anual.

În cazul în care un stat membru a angajat la nivel național o sumă mai mică decât suma totală prevăzută în decizia de finanțare care aprobă programul anual, totalul cumulativ al plăților de prefinanțare nu depășește 90 % din suma angajată la nivel național.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 8 februarie 2010.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Vicepreședinte


(1)  JO L 144, 6.6.2007, p. 22.

(2)  JO L 167, 27.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(4)  JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(5)  JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(7)  JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(8)  JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(9)  JO L 83, 26.3.2008, p. 3.


Top