Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0642

Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 95 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/oj

23.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 191/42


REGULAMENTUL (CE) NR. 642/2009 AL COMISIEI

din 22 iulie 2009

de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (1), în special articolul 15 alineatul (1),

după consultarea forumului consultativ privind proiectarea ecologică,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2005/32/CE, Comisia trebuie să stabilească cerințe de proiectare ecologică pentru produsele consumatoare de energie care reprezintă volume importante de vânzări și comerț, care au un impact important asupra mediului și care prezintă un potențial deosebit de îmbunătățire în ceea ce privește efectele asupra mediului înconjurător, fără să implice costuri excesive.

(2)

Articolul 16 alineatul (2) prima liniuță din Directiva 2005/32/CE stipulează că, în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (3) și cu criteriile stabilite la articolul 15 alineatul (2) și după consultarea forumului consultativ privind proiectarea ecologică, Comisia introduce, după caz, măsuri de punere în aplicare pentru produse electronice de consum.

(3)

Comisia a efectuat un studiu pregătitor în care a analizat aspectele tehnice, ecologice și economice referitoare la aparatele TV. Studiul a fost elaborat împreună cu părțile interesate din Comunitate și țări terțe, iar rezultatele au fost publicate pe site-ul web EUROPA al Comisiei.

(4)

Aparatele TV reprezintă o grupă importantă de produse electronice de consum din punctul de vedere al consumului de energie electrică și constituie, așadar, o prioritate a politicii privind proiectarea ecologică.

(5)

Aspectul impactului aparatelor TV asupra mediului înconjurător identificat ca fiind semnificativ în sensul prezentului regulament îl constituie consumul de energie electrică în faza de utilizare.

(6)

Consumul anual de energie electrică al televizoarelor la nivelul Comunității a fost estimat la 60 TWh în 2007, echivalentul a 24 milioane de tone de emisii de CO2. Dacă nu se iau măsuri specifice pentru limitarea acestui consum, se preconizează că acesta va crește până la 132 TWh în 2020. Studiul pregătitor arată că se poate reduce semnificativ consumul de energie electrică în timpul fazei de utilizare.

(7)

Alte aspecte legate de mediu se referă la substanțele periculoase utilizate la fabricarea aparatelor TV și la deșeurile provenite de la aparate TV ieșite din uz. Îmbunătățirile în ceea ce privește impactul asupra mediului sunt abordate în Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (2) și, respectiv, Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (3) și nu mai trebuie abordate în prezentul regulament.

(8)

Studiul pregătitor arată că nu sunt necesare cerințe referitoare la alți parametri de proiectare ecologică menționați în anexa I partea 1 la Directiva 2005/32/CE.

(9)

Reducerea consumului de energie electrică al aparatelor TV este posibilă/viabilă prin aplicarea de tehnologii existente rentabile care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate, conducând la reducerea costului combinat de cumpărare și de exploatare al aparatelor TV.

(10)

Cerințele de proiectare ecologică trebuie să armonizeze cerințele referitoare la consumul de energie electrică al aparatelor TV la nivelul întregii Comunități, contribuind astfel la funcționarea pieței interne și la îmbunătățirea performanței de mediu a acestor produse.

(11)

Cerințele de proiectare ecologică nu trebuie să afecteze funcționalitatea produsului și nu trebuie să aibă un impact negativ asupra sănătății, siguranței sau mediului înconjurător. În special, avantajele reducerii consumului de energie electrică în faza de utilizare trebuie să compenseze cu prisosință eventualele efecte suplimentare asupra mediului provocate în timpul fazei de producție.

(12)

Introducerea în mod progresiv a cerințelor de proiectare ecologică ar trebui să acorde o perioadă corespunzătoare de timp producătorilor pentru a-și adapta produsele. Calendarul trebuie stabilit astfel încât să se evite efectele negative asupra funcționalității echipamentelor de pe piață, iar obiectivele prezentului regulament să fie atinse în timp util și ținând seama de impactul costurilor asupra utilizatorilor finali și producătorilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

(13)

Măsurătorile parametrilor relevanți ai produselor trebuie efectuate cu ajutorul unor metode de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv, dacă există, standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare, potrivit listei din anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (4).

(14)

Prezentul regulament are ca scop stimularea introducerii pe piață a tehnologiilor care reduc impactului aparatelor TV asupra mediului înconjurător, determinând economii de energie electrică estimate la 28 TWh până în anul 2020, comparativ cu situația în care nu ar fi luată nicio măsură.

(15)

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 2005/32/CE, prezentul regulament trebuie să specifice procedurile aplicabile de evaluare a conformității.

(16)

Pentru a facilita verificarea conformității, producătorii trebuie să furnizeze informațiile din documentația tehnică menționate în anexele IV și V la Directiva 2005/32/CE, în măsura în care aceste informații se referă la cerințele stabilite în prezentul regulament.

(17)

Cel mai bun indice de eficiență energetică în modul activ al aparatelor TV înregistrat în prezent și efectele reduse asupra mediului în ceea ce privește substanțele periculoase sunt identificate prin decizia 2009/300/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice revizuite de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru televizoare (5). Aceste referințe vor asigura o largă disponibilitate și accesibilitate a informațiilor, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru firmele foarte mici, care vor facilita în continuare integrarea celor mai bune tehnologii de proiectare în vederea reducerii impactului aparatelor TV asupra mediului. Prin urmare, în prezentul regulament nu trebuie să se identifice valori de referință pentru cele mai bune tehnologii disponibile.

(18)

Cerințele de proiectare ecologică, aplicabile de la 7 ianuarie 2013, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de ecoproiectare pentru consumul de energie electrică în modul standby și oprit al echipamentelor electrice și electronice de uz casnic și de birou (6) trebuie să se aplice aparatelor TV mai devreme decât s-a prevăzut în regulamentul respectiv, deoarece tehnologiile care respectă dispozițiile acestuia pot fi implementate într-o perioadă mai scurtă de timp în cazul aparatelor TV și este posibil să se obțină economii suplimentare de energie. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 nu trebuie să se aplice aparatelor TV și trebuie modificat în consecință.

(19)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2005/32/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințele de proiectare ecologică pentru introducerea pe piață a aparatelor TV.

Articolul 2

Definiții

Pe lângă definițiile stabilite în Directiva 2005/32/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„aparat TV” înseamnă un televizor sau un monitor TV;

2.

„televizor” înseamnă un produs destinat în principal afișării și receptării de semnale audiovizuale, care este introdus pe piață sub o singură denumire de model sau de sistem și care este compus din următoarele elemente:

(a)

un ecran;

(b)

unul sau mai multe tunere/receptoare și funcții suplimentare opționale pentru stocarea datelor și/sau afișare, cum ar fi disc versatil digital (DVD), unitate de hard disk (HDD) sau videocasetofon cu înregistrare (VCR), fie într-o singură unitate combinată cu ecranul, fie într-una sau mai multe unități separate;

3.

„monitor TV” înseamnă un produs destinat afișării, pe un ecran integrat, a unui semnal video de la o varietate de surse, inclusiv semnale de teletransmisie, care opțional controlează și reproduce semnale audio de la un dispozitiv sursă externă, conectat prin căi standardizate de transmitere a semnalelor video, inclusiv tipul „cinch” (component, compus), SCART, HDMI și standarde viitoare pe suport radio (excepție făcând căile nestandardizate de transmitere a semnalelor video, cum ar fi DVI și SDI), dar nu poate recepta și prelucra semnale de radiodifuziune;

4.

„modul activ” înseamnă starea în care aparatul TV este conectat la rețeaua electrică și produce sunet și imagine;

5.

„modul de bază” înseamnă setarea aparatului TV recomandată de producător pentru utilizarea normală la domiciliu;

6.

„modul (modurile) standby” înseamnă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pe o perioadă de timp nedefinită:

funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată; și/sau

afișarea de informații sau a stării;

7.

„modul oprit” reprezintă starea în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică dar nu asigură nicio funcție; aceasta include:

(a)

stări care asigură numai indicația stării de mod oprit,

(b)

stări care oferă numai funcționalitățile care au ca scop asigurarea compatibilității electromagnetice, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7);

8.

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un întrerupător la distanță, inclusiv telecomandă, un senzor intern, un dispozitiv de programare pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv modul activ;

9.

„afișarea de informații sau a stării” înseamnă o funcție permanentă care oferă informații sau indică starea echipamentului pe un afișaj, inclusiv ceasurile;

10.

„meniu de instalare” înseamnă o serie de setări ale aparatului TV, predefinite de producător, dintre care utilizatorul aparatului TV trebuie să selecteze o anumită setare în momentul pornirii inițiale a aparatului TV;

11.

„rezoluție HD completă” înseamnă o rezoluție a ecranului cu un număr de pixeli fizici de cel puțin 1 920 × 1 080.

Articolul 3

Cerințe de proiectare ecologică

Cerințele de proiectare ecologică aplicabile aparatelor TV sunt stabilite în anexa I.

Respectarea cerințelor de proiectare ecologică se măsoară în conformitate cu metodele specificate în anexa II.

Articolul 4

Evaluarea conformității

Procedura de evaluare a conformității menționată la articolul 8 din Directiva 2005/32/CE este sistemul de control intern al proiectării stabilit în anexa IV din aceeași directivă sau sistemul de management pentru evaluarea conformității specificat în anexa V la directiva respectivă.

Documentația tehnică necesară pentru evaluarea conformității este specificată în anexa I partea 5 punctul 1 la prezentul regulament.

Articolul 5

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

Controalele de supraveghere se efectuează în conformitate cu procedura de verificare stabilită în anexa III.

Articolul 6

Revizuire

Comisia revizuiește, în lumina progreselor tehnologice, prezentul regulament în termen de maximum trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și prezintă rezultatele acestei revizuiri forumului consultativ privind proiectarea ecologică.

Articolul 7

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1275/2008

Anexa I punctul 3 la Regulamentul (CE) nr. 1275/2008 se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 8

Intrare în vigoare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa I partea 1 punctul 1, partea 3, partea 4 și partea 5 punctul 2 se aplică începând de la 20 august 2010.

Cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa I partea 1 punctul 2 se aplică de la 1 aprilie 2012.

Cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa I partea 2 punctul 1 literele (a)-(d) se aplică de la 7 ianuarie 2010.

Cerințele de proiectare ecologică stabilite în anexa I partea 2 punctul 2 literele (a)-(e) se aplică începând de la 20 august 2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2009.

Pentru Comisie

Andris PIEBALGS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(4)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(5)  JO L 82, 28.3.2009, p. 3.

(6)  JO L 339, 18.12.2008, p. 45.

(7)  JO L 390, 31.12.2004, p. 24.


ANEXA I

CERINȚE DE PROIECTARE ECOLOGICĂ

1.   CONSUMUL DE PUTERE ÎN MODUL ACTIV

1.

De la 20 august 2010:

Consumul de putere în modul activ al unui aparat TV cu suprafața de vizibilitate a ecranului A exprimată în dm2 nu trebuie să depășească următoarele limite:

 

Rezoluție HD maximă

Toate celelalte rezoluții

Televizoare

20 wați + A · 1,12 · 4,3224 wați/dm2

20 wați + A · 4,3224 wați/dm2

Monitoare TV

15 wați + A · 1,12 · 4,3224 wați/dm2

15 wați + A · 4,3224 wați/dm2

2.

De la 1 aprilie 2012:

Consumul de putere în modul activ al unui aparat TV cu suprafața de vizibilitate a ecranului A exprimată în dm2 nu trebuie să depășească următoarele limite:

 

Toate rezoluțiile

Televizoare

16 wați + A · 3,4579 wați/dm2

Monitoare TV

12 wați + A · 3,4579 wați/dm2

2.   CONSUMUL DE PUTERE ÎN MODUL STANDBY/OPRIT

1.

De la 7 ianuarie 2010:

(a)

Consumul de putere în „modul oprit”

Consumul de putere al aparatelor TV în oricare stare de mod oprit nu trebuie să depășească 1,00 watt.

(b)

Consumul de putere în „modul (modurile) standby”

Consumul de putere al aparatelor TV, în oricare din stările care oferă numai funcția de reactivare sau numai funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată nu trebuie să depășească 1,00 watt.

Consumul de putere al aparatelor TV, în oricare dintre stările care oferă numai afișarea de informații sau a stării sau care oferă numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea de informații sau a stării, nu trebuie să fie mai mare de 2,00 wați.

(c)

Disponibilitatea modului oprit și/sau a modului standby

Aparatele TV trebuie să aibă un mod oprit și/sau un mod standby și/sau o altă stare în care nu se depășesc limitele aplicabile în ceea ce privește consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby atunci când aparatul este conectat la rețeaua electrică.

(d)

Pentru televizoarele care sunt compuse dintr-un ecran și unul sau mai multe tunere/receptoare și funcții suplimentare opționale pentru stocarea datelor și/sau afișare, cum ar fi disc versatil digital (DVD), unitate de hard disk (HDD) sau videocasetofon cu înregistrare (VCR) într-una sau mai multe unități separate, punctele (a)-(c) se aplică individual pentru ecran și pentru unitățile separate.

2.

De la 20 august 2011:

(a)

Consumul de putere în „modul oprit”

Consumul de putere al aparatelor TV în orice stare de mod oprit nu trebuie să depășească 0,30 wați, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în paragraful următor.

Pentru aparatele TV cu un comutator clar vizibil, care comută aparatul TV într-o stare în care consumul de putere nu depășește 0,01 wați atunci când se află în poziția „oprit”, consumul de putere în oricare stare de mod oprit a aparatului TV nu trebuie să depășească 0,50 wați.

(b)

Consumul de putere în „modul (modurile) standby”

Consumul de putere al aparatelor TV, în oricare stare care oferă numai funcția de reactivare sau care oferă numai funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată, nu trebuie să fie mai mare de 0,50 wați.

Consumul de putere al aparatelor TV, în oricare din stările care oferă numai afișarea de informații sau a stării sau care oferă numai o combinație între funcția de reactivare și afișarea de informații sau a stării, nu trebuie să fie mai mare de 1,00 watt.

(c)

Disponibilitatea modului oprit și/sau a modului standby

Aparatele TV trebuie să aibă un mod oprit și/sau un mod standby și/sau o altă stare în care nu se depășesc limitele aplicabile în ceea ce privește consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby atunci când aparatul este conectat la rețeaua electrică.

(d)

Oprirea automată

Aparatele TV trebuie să fie prevăzute cu o funcție având următoarele caracteristici:

(i)

După cel mult 4 ore în modul activ ca urmare a interacțiunii ultimului utilizator și/sau a unei schimbări de canal, aparatul este comutat automat din modul activ în:

modul standby; sau

modul oprit; sau

o altă stare în care nu sunt depășite limitele aplicabile în ceea ce privește consumul de putere pentru modul oprit și/sau modul standby.

(ii)

Aparatele TV trebuie să afișeze un mesaj de alertare înainte de comutarea automată din modul activ în starea/modurile aplicabile.

Această funcție trebuie să fie setată ca funcție standard.

(e)

Pentru televizoarele care sunt compuse dintr-un ecran și unul sau mai multe tunere/receptoare și funcții suplimentare opționale pentru stocarea datelor și/sau afișare, cum ar fi disc versatil digital (DVD), unitate de hard disk (HDD) sau videocasetofon cu înregistrare (VCR) într-o unitate separată, punctele (a)-(d) se aplică individual pentru ecran și pentru unitatea separată.

3.   „MODUL DE BAZĂ” PENTRU APARATELE TV LIVRATE CU MENIU DE INSTALARE

De la 20 august 2010:

Aparatele TV cu meniu de instalare la activarea inițială a aparatului trebuie să ofere un „meniu de bază” în meniul de instalare, care este opțiunea standard la activarea inițială a aparatului. În cazul în care utilizatorul selectează un mod diferit de „modul de bază” la activarea inițială a aparatului TV, va fi sugerat un proces de selectare secundar pentru a confirma opțiunea respectivă.

4.   RAPORTUL LUMINANȚEI MAXIME

De la 20 august 2010:

Aparate TV fără meniu de instalare: luminanța maximă în modul activ al aparatului în starea în care este livrat de către producător nu trebuie să fie mai mică de 65 % din luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul în modul activ.

Aparate TV cu meniu de instalare: luminanța maximă în modul de bază nu trebuie să fie mai mică de 65 % din luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi în modul activ.

5.   INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE PRODUCĂTORI

1.

În sensul evaluării conformității în temeiul articolului 5, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele elemente:

(a)

parametrii de testare pentru măsurători:

temperatura ambiantă;

tensiunea de testare în V și frecvența de testare în Hz;

distorsiunea armonică totală a sistemului de alimentare cu energie electrică;

terminalul de intrare pentru semnalele de testare audio și video;

informații și documentație privind instrumentele, configurația și circuitele utilizate pentru testarea electrică;

(b)

modul activ:

valorile consumului de putere în wați, rotunjite la prima zecimală pentru măsurătorile puterilor electrice până la 100 W și la primul număr întreg pentru măsurătorile puterilor electrice peste 100 W;

caracteristicile semnalului video de transmisie dinamică reprezentând conținutul tipic de transmisie TV;

ordinea pașilor pentru obținerea unei stări stabile în ceea ce privește consumul de putere;

în plus, pentru aparatele TV cu meniu de instalare, raportul dintre luminanța maximă în modul de bază și luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul în modul activ, exprimat în procente;

în plus, pentru monitoarele TV, o descriere a caracteristicilor relevante ale tunerului utilizat pentru măsurători;

(c)

pentru fiecare mod standby și/sau pentru modul oprit:

valorile consumului de putere în wați, rotunjite la a doua zecimală;

metoda de măsurare utilizată;

descrierea modalității în care a fost selectat sau programat modul respectiv;

ordinea pașilor necesari pentru a ajunge în modul în care aparatul schimbă automat modurile;

(d)

oprirea automată:

Durata stării de funcționare în modul activ înainte ca aparatul TV să ajungă automat în modul standby sau oprit sau în altă stare de funcționare în care nu sunt depășite limitele de consum de putere aplicabile pentru modul oprit și/sau modul standby.

(e)

substanțe periculoase:

Dacă aparatul TV conține mercur sau plumb: conținutul de mercur exprimat ca X,X mg și prezența plumbului.

2.

De la 20 august 2010:

Următoarele informații trebuie să fie publicate pe site-uri web cu acces liber:

valorile consumului de putere în modul activ, în wați, rotunjite la prima zecimală pentru măsurătorile puterilor electrice până la 100 W și la primul număr întreg pentru măsurătorile puterilor electrice peste 100 W;

pentru fiecare mod standby și/sau pentru modul oprit, valoarea consumului de putere în wați, rotunjită la a doua zecimală;

pentru aparatele TV fără meniu de instalare: raportul dintre luminanța maximă în modul activ al aparatului TV astfel cum este livrat de producător și luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul în modul activ, exprimat în procente și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

pentru aparatele TV cu meniu de instalare: raportul dintre luminanța maximă în modul de bază și luminanța maximă a luminozității celei mai mari pe care o poate oferi aparatul în modul activ, exprimat în procente și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

dacă aparatul TV conține mercur sau plumb: conținutul exprimat ca X,X mg și prezența plumbului.


ANEXA II

MĂSURĂTORI

1.   Măsurarea consumului de putere în modul activ

Măsurătorile consumului de putere menționate în anexa I partea 1 trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a)

Măsurătorile se efectuează cu ajutorul unei proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care ia în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație.

(b)

Condiții aplicabile aparatelor TV pentru măsurarea consumului de putere în modul activ:

Televizoare fără meniu de instalare: consumul de putere menționat la punctele 1 și 2 se măsoară atunci când aparatul se află în modul activ astfel cum este livrat de producător, adică toate comenzile de luminozitate ale aparatului se află în poziția stabilită de producător pentru utilizatorul final.

Televizoare cu meniu de instalare: consumul de putere menționat la punctele 1 și 2 se măsoară în modul de bază.

Monitoare TV fără meniu de instalare: monitorul TV trebuie să fie conectat la un tuner corespunzător. Consumul de putere menționat la punctele 1 și 2 se măsoară atunci când aparatul se află în modul activ astfel cum este livrat de producător, adică toate comenzile de luminozitate ale monitorului TV se află în poziția stabilită de producător pentru utilizatorul final. Consumul de putere al tunerului nu este relevant pentru măsurarea consumului de putere al monitorului TV aflat în modul activ.

Monitoare TV cu meniu de instalare: monitorul TV trebuie să fie conectat la un tuner corespunzător. Consumul de putere menționat la punctele 1 și 2 se măsoară în modul de bază.

(c)

Condiții generale:

Măsurătorile se efectuează la o temperatură ambiantă de 23 °C +/– 5 °C.

Măsurătorile se efectuează utilizând un semnal video de transmisie dinamică reprezentând conținutul tipic de transmisie TV. Măsurarea reprezintă consumul mediu de putere pe durata a 10 minute consecutive.

Măsurătorile se efectuează după ce aparatul TV s-a aflat în modul oprit timp de cel puțin o oră, urmată imediat de minimum o oră în modul activ și se finalizează înainte de epuizarea a trei ore de funcționare în modul activ. Semnalul video relevant este afișat pe toată durata modului activ. Pentru aparatele TV la care se cunoaște faptul că se stabilizează în decurs de o oră, aceste durate pot fi reduse dacă se poate demonstra că măsurătoarea obținută are o abatere de maximum 2 % față de rezultatele care ar fi obținute utilizându-se duratele indicate anterior.

Măsurătorile admit o marjă de eroare mai mică sau egală cu 2 %, la nivelul de încredere de 95 %.

Măsurătorile se efectuează cu funcția de reglare automată a luminozității dezactivată, în cazul în care există o astfel de funcție. Dacă există o funcție de reglare automată a luminozității și aceasta nu poate fi dezactivată, măsurătorile se efectuează cu o lumină de minimum 300 lux care intră direct în senzorul de lumină ambientală.

2.   Măsurarea consumului de putere în modul standby/oprit

Măsurătorile consumului de putere menționate în anexa I partea 2 trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a)

Consumul de putere menționat la punctul 1 literele (a) și (b) și la punctul 2 literele (a) și (b) se măsoară cu ajutorul unei proceduri fiabile, exacte și reproductibile care ia în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație.

(b)

Măsurătorile de putere de cel puțin 0,50 wați admit o incertitudine mai mică sau egală cu 2 %, la nivelul de încredere de 95 %. Măsurătorile de putere de sub 0,50 wați admit o incertitudine mai mică sau egală cu 0,01 wați la nivelul de încredere de 95 %.

3.   Măsurarea luminanței maxime

Măsurătorile luminanței maxime menționate în anexa I partea 4 trebuie să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a)

Măsurătorile se efectuează cu ajutorul unei proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care ia în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație.

(b)

Măsurarea luminanței maxime se realizează cu un aparat fotometric, detectându-se partea de ecran care prezintă o imagine albă integrală (100 %), parte dintr-un model de testare pe întregul ecran, care nu depășește punctul nivelului mediu de imagine (average picture level – APL) în care orice limitare de putere are loc în sistemul de comandă a luminanței ecranului.

(c)

Măsurarea raportului luminanței se face fără interferențe cu punctul de detectare pe ecran al aparatului fotometric, în timp ce se operează schimbarea între stările menționate în anexa I partea 4.


ANEXA III

PROCEDURA DE VERIFICARE

Pentru a efectua verificările în scopul supravegherii pieței menționate la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2005/32/CE, autoritățile statelor membre aplică următoarea procedură de verificare privind cerințele stabilite în anexa I.

1.

Autoritățile statului membru testează o singură unitate de aparat TV.

2.

Modelul este considerat ca fiind conform cu cerințele stabilite în anexa I dacă:

(a)

rezultatul pentru consumul de putere în modul activ de funcționare nu depășește cu mai mult de 7 % valoarea limită aplicabilă stabilită în anexa I partea 1 punctele 1 și 2; și

(b)

rezultatele pentru stările de funcționare în mod oprit/standby, după caz, nu depășesc cu mai mult de 0,10 wați valorile limită aplicabile stabilite în anexa I partea 2 punctul 1 literele (a) și (b) și punctul 2 literele (a) și (b); și

(c)

rezultatul pentru raportul luminanței maxime stabilit în anexa I partea 3 nu este mai mic de 60 %.

3.

Dacă nu se obțin rezultatele menționate la punctul (2) litera (a) sau (b) sau (c), atunci se testează încă trei unități din același model de aparat TV.

4.

După testarea acestor alte trei unități din același model, modelul respectiv se consideră ca fiind conform cu cerințele stabilite în anexa I dacă:

(a)

media rezultatelor testelor efectuate pe cele trei unități pentru consumul de putere în modul activ nu depășește cu mai mult de 7 % valoarea-limită stabilită în anexa I partea 1 punctele 1 și 2; și

(b)

media rezultatelor testelor efectuate pe cele trei unități pentru stările de funcționare în modul oprit/standby, după caz, nu depășește cu mai mult de 0,10 wați valorile-limită aplicabile stabilite în anexa I partea 2 punctul 1 literele (a) și (b) și punctul 2 literele (a) și (b); și

(c)

media rezultatelor testelor efectuate pe cele trei unități pentru raportul luminanței maxime stabilit în anexa I partea 3 nu este mai mică de 60 %.

5.

În cazul în care rezultatele menționate la punctul 4 literele (a), (b) și (c) nu sunt obținute, modelul este considerat neconform cu cerințele.

6.

În sensul verificării conformității cu cerințele, autoritățile statelor membre utilizează procedura stabilită în anexa II, precum și proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare general recunoscute de ultimă generație, inclusiv metodele stabilite în documente ale căror numere de referință sunt publicate în acest scop în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


ANEXA IV

Lista produselor consumatoare de energie care fac obiectul dispozițiilor anexei I punctul 3 la Regulamentul (CE) nr. 1275/2008

 

Radiouri

 

Camere video

 

Aparate video cu înregistrare

 

Aparatură de înregistrare Hi-fi

 

Amplificatoare audio

 

Sisteme „home theatre”

 

Instrumente muzicale

Și alte echipamente utilizate în scopul înregistrării sau reproducerii sunetului sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii pentru distribuția de sunet și imagine altele decât telecomunicațiile, excepție făcând însă aparatele TV, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 642/2009 al Comisiei.


Top