Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Regulamentul (CE) nr. 552/2009 al Comisiei din 22 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

26.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/7


REGULAMENTUL (CE) NR. 552/2009 AL COMISIEI

din 22 iunie 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (1), în special articolul 131,

întrucât:

(1)

Directiva 76/769/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (2) a stabilit în anexa I restricții pentru anumite substanțe și preparate periculoase. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 abrogă și înlocuiește Directiva 76/769/CEE începând cu 1 iunie 2009. Anexa XVII la respectivul regulament înlocuiește anexa I la Directiva 76/769/CEE.

(2)

Articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede că substanțele, amestecurile sau articolele nu pot fi produse, introduse pe piață sau utilizate decât dacă respectă condițiile oricăror restricții stabilite referitor la ele în anexa XVII.

(3)

Directiva 2006/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 de modificare pentru a treizecea oară a Directivei 76/769/CEE a Consiliului [sulfonați de perfluorooctan (PFOS)] (3) și Directiva 2006/139/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului în ceea ce privește restricțiile de introducere pe piață și utilizare a compușilor arsenicului în scopul adaptării anexei I la progresul tehnic (4) de modificare a anexei I la Directiva 76/769/CEE au fost adoptate la scurt timp înainte de adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 în decembrie 2006, dar restricțiile în cauză nu au fost încă incluse în anexa XVII la respectivul regulament. Prin urmare, anexa XVII ar trebui modificată pentru a include restricțiile corespunzătoare Directivelor 2006/122/CE și 2006/139/CE, deoarece, altfel, restricțiile în cauză vor fi abrogate la 1 iunie 2009.

(4)

În conformitate cu articolul 137 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, orice modificare a restricțiilor adoptate în temeiul Directivei 76/769/CEE începând de la 1 iunie 2007 trebuie integrată în anexa XVII la respectivul regulament, începând cu 1 iunie 2009.

(5)

Directiva 2007/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață a anumitor dispozitive de măsurare care conțin mercur (5) a fost adoptată la 25 septembrie 2007. Decizia nr. 1348/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și nitrat de amoniu (6) a fost adoptată la 16 decembrie 2008. Restricțiile în cauză nu au fost încă incluse în anexa XVII la regulamentul respectiv. Anexa XVII ar trebui modificată pentru a integra restricțiile privind anumite dispozitive de măsurare care conțin mercur, adoptate în conformitate cu Directiva 2007/51/CE, precum și restricțiile privind 2-(2-metoxietoxi)etanolul, 2-(2-butoxietoxi)etanolul, metilen-difenilul diizocianat, ciclohexanul și nitratul de amoniu, adoptate în conformitate cu Decizia nr. 1348/2008/CE.

(6)

Ar trebui luate în considerare dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (7).

(7)

Deoarece dispozițiile titlului VIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și, în special, anexa XVII urmează să fie direct aplicabile de la 1 iunie 2009, restricțiile ar trebui să fie redactate în mod clar în scopul de a permite operatorilor și autorităților competente să le pună în aplicare în mod corect. Prin urmare, redactarea restricțiilor ar trebui reexaminată. Terminologia pentru diferitele intrări ar trebui să fie armonizată și să devină mai coerentă cu definițiile incluse în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(8)

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) (8) impune ca echipamentul care conține PCB și TPC să fie decontaminat și eliminat cât mai repede posibil și stabilește condițiile pentru decontaminarea echipamentului care conține acele substanțe. Prin urmare, intrarea din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 referitoare la TPC nu ar trebui să includă dispoziții privind echipamentul care conține TPC, deoarece acesta este reglementat în întregime în conformitate cu Directiva 96/59/CE.

(9)

Restricțiile care există cu privire la substanțele 2-naftilamină, benzidină, 4-nitrodifenil, 4-aminodifenil sunt ambigue și nu este clar dacă interdicția se referă doar la comercializarea către publicul larg sau, de asemenea, la comercializarea către utilizatorii profesioniști. Acest aspect ar trebui clarificat. Deoarece Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă (9) interzice producția, fabricarea și utilizarea la locul de muncă a substanțelor respective, restricțiile din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind substanțele respective ar trebui să fie consecvente cu Directiva 98/24/CE.

(10)

Substanțele tetraclorură de carbon și 1,1,1-tricloretan sunt strict restricționate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon (10). Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 impune pentru tetraclorura de carbon o interdicție cu excepții, iar pentru 1,1,1-tricloretan, o interdicție completă. Prin urmare, restricțiile privind tetraclorura de carbon și 1,1,1-tricloretanul din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt inutile și ar trebui eliminate.

(11)

Deoarece mercurul din baterii este reglementat în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori (11), dispozițiile privind mercurul din baterii, incluse în prezent în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, sunt inutile și, prin urmare, ar trebui eliminate.

(12)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, deșeurile nu sunt considerate a fi substanțe, amestecuri sau articole în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Prin urmare, deoarece deșeurilor nu li se aplică restricțiile în conformitate cu regulamentul respectiv, dispozițiile din anexa XVII la acesta, care exclude deșeurile, sunt redundante și ar trebui eliminate.

(13)

Anumite restricții din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificate pentru a ține cont de definițiile „utilizării” și „introducerii pe piață” incluse la articolul 3 din regulamentul respectiv.

(14)

Intrarea din anexa I la Directiva 76/769/CEE privind fibrele de azbest a inclus o derogare pentru diafragmele care conțin crisotil. Ar trebui să se precizeze faptul că această derogare va fi revizuită în urma primirii rapoartelor care vor trebui prezentate de statele membre care utilizează această derogare. De asemenea, având în vedere definiția „introducerii pe piață” din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a permite introducerea pe piață a unor articole care conțin astfel de fibre, în cazul în care articolele erau deja instalate sau în exploatare înainte de 1 ianuarie 2005, în condiții specifice care să garanteze un nivel înalt de protecție a sănătății umane.

(15)

Ar trebui să se clarifice faptul că, pentru substanțele care au fost integrate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ca o consecință a restricțiilor adoptate în cadrul Directivei 76/769/CEE (intrările 1-58), restricțiile nu se aplică pentru depozitarea, păstrarea, tratarea, umplerea de containere sau transferul de la un container la altul al substanțelor destinate exportului, cu excepția cazului în care producerea substanțelor este interzisă.

(16)

Spre deosebire de Directiva 76/769/CEE, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 definește termenul „articol”. În scopul de a se referi la aceleași elemente ca cele prevăzute în restricția inițială referitoare la cadmiu, ar trebui adăugat în unele dispoziții termenul „amestecuri”.

(17)

Ar trebui să se clarifice faptul că restricțiile incluse în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind comercializarea anumitor dispozitive de măsurare care conțin mercur nu se aplică dispozitivelor care erau deja utilizate în Comunitate la data intrării în vigoare a restricției.

(18)

În intrările din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, pentru substanțele difenileter, derivați pentabromurați și difenileter, precum și derivați octabromurați, ar trebui să se prevadă că restricțiile nu se aplică articolelor deja utilizate la data de la care urma să se aplice restricția, deoarece substanțele respective erau integrate în articole care au un ciclu de viață lung și care se vând pe piața produselor de mâna a doua, cum ar fi avioanele și vehiculele. În plus, deoarece utilizarea substanțelor în echipamentele electrice și electronice este reglementată în conformitate cu Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (12), echipamentul respectiv nu ar trebui să fie supus restricțiilor în cauză.

(19)

Ar trebui să se clarifice, în privința restricției referitoare la nonifenol și la etoxilatul de nonifenol, faptul că nu ar trebui să fie afectată valabilitatea autorizațiilor naționale existente pentru pesticide și produse biocide care conțin etoxilat de nonifenol ca și coformulant, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2003/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2003 de efectuare a celei de a douăzeci și șasea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (nonilfenol, etoxilat de nonilfenol și ciment) (13).

(20)

Ar trebui să se clarifice faptul că restricțiile incluse în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind sulfonații de perfluorooctan nu se aplică produselor care erau deja utilizate în Comunitate când a intrat în vigoare restricția.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2009.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

(3)  JO L 372, 27.12.2006, p. 32.

(4)  JO L 384, 29.12.2006, p. 94.

(5)  JO L 257, 3.10.2007, p. 13.

(6)  JO L 348, 24.12.2008, p. 108.

(7)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(8)  JO L 243, 24.9.1996, p. 31.

(9)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

(10)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1.

(11)  JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(12)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(13)  JO L 178, 17.7.2003, p. 24.


ANEXĂ

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Titlul se înlocuiește după cum urmează:

2.

Tabelul care stabilește denumirea substanțelor, a grupelor de substanțe și a amestecurilor, precum și condițiile de restricționare este înlocuit cu următorul text:

„Pentru substanțele care au fost integrate în prezenta anexă ca o consecință a restricțiilor adoptate în cadrul Directivei 76/769/CEE (intrările 1-58), restricțiile nu se aplică pentru depozitarea, păstrarea, tratarea, umplerea de containere sau transferul de la un container la altul a acestor substanțe destinate exportului, cu excepția cazului în care producerea substanțelor este interzisă.


Coloana 1

Denumirea substanței, a grupelor de substanțe sau a amestecului

Coloana 2

Condiții de restricționare

1.

Terfenili policlorurați (TPC)

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea:

ca substanțe;

în amestecuri, inclusiv în uleiuri uzate sau în echipamente, în concentrații mai mari de 50 mg/kg (0,005 % în greutate).

2.

Cloretilenă (clorură de vinil)

Nr. CAS 75-01-4

Nr. CE 200-831-0

Este interzisă utilizarea ca agent de propulsare a aerosolilor, indiferent de scopul acestei utilizări.

Se interzice introducerea pe piață a dispersoarelor de aerosoli care conțin substanța ca agent de propulsare.

3.

Substanțe sau amestecuri lichide considerate periculoase în conformitate cu definițiile din Directiva 67/548/CEE a Consiliului și Directiva 1999/45/CE.

1.

Este interzisă utilizarea în:

articole ornamentale, destinate producerii de efecte luminoase sau de culoare prin diferite faze, cum ar fi în lămpi ornamentale și scrumiere;

trucaje și obiecte folosite în organizarea farselor;

jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau realizarea oricărui articol destinat a se utiliza în acest scop, chiar dacă are aspect ornamental.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează alineatului (1).

3.

Este interzisă introducerea pe piață în cazul în care conțin un agent colorant (cu excepția cazului în care este necesar din motive fiscale), un parfum sau ambele, precum și dacă:

prezintă un pericol în caz de aspirare și sunt etichetate cu mențiunile de risc R65 sau H304; și

pot fi utilizate drept combustibil în lămpile decorative și

sunt ambalate în containere cu capacitatea de cel mult 15 litri.

4.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea acestora pe piață, că ambalajele substanțelor și amestecurilor menționate la alineatul (3), atunci când sunt destinate să fie utilizate în lămpi, sunt marcate cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpile umplute cu acest lichid.»

4.

Fosfat de trei (2,3-dibromopropil)

Nr. CAS 126-72-7

1.

Este interzisă utilizarea în articole textile, cum ar fi îmbrăcăminte, lenjerie de corp și pânzeturi, care sunt destinate să vină în contact cu pielea.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează alineatului (1).

5.

Benzen

Nr. CAS 71-43-2

Nr. CE 200-753-7

1.

Este interzisă utilizarea în jucării sau părți ale jucăriilor în care concentrația de benzen în stare liberă este mai mare de 5 mg/kg (0,0005 %) din greutatea jucăriei sau a respectivei părți a jucăriei.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și părților de jucării care nu se conformează alineatului (1).

3.

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea substanței:

ca atare;

drept constituent al altor substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate.

4.

Cu toate acestea, se exceptează de la dispozițiile alineatului (3):

(a)

carburanții pentru motoare reglementați de Directiva 98/70/CE;

(b)

substanțele și amestecurile destinate utilizării în procesele industriale care nu permit emisia benzenului în cantități ce depășesc limitele stabilite în legislația în vigoare.

6.

Fibre de azbest

(a)

Crocidolit

Nr. CAS 12001-28-4

(b)

Amosit

Nr. CAS 12172-73-5

(c)

Antofilit

Nr. CAS 77536-67-5

(d)

Actinolit

Nr. CAS 77536-66-4

(e)

Tremolit

Nr. CAS 77536-68-6

(f)

Crisotil

Nr. CAS 12001-29-5

Nr. CAS 132207-32-0

1.

Sunt interzise fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea acestor fibre și a articolelor care conțin aceste fibre, adăugate în mod intenționat.

Cu toate acestea, statele membre pot oferi derogare pentru introducerea pe piață și utilizarea diafragmelor care conțin crisotil [litera (f)] pentru instalațiile electrolitice existente, până când ajung la sfârșitul perioadei de utilizare sau până când devin disponibili substituenți adecvați fără azbest, oricare dintre acestea se produce mai devreme.

Statele membre care aplică această derogare prezintă Comisiei, până la data de 1 iunie 2011, un raport privind disponibilitatea substituenților fără azbest pentru instalațiile electrolitice și privind eforturile depuse pentru găsirea unor astfel de alternative, precum și privind protecția sănătății lucrătorilor în instalații, privind sursa și cantitățile de crisotil, privind sursa și cantitățile de diafragme care conțin crisotil și privind data la care se preconizează că se va înceta aplicarea derogării. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului larg.

După primirea rapoartelor menționate anterior, Comisia solicită agenției să pregătească un dosar, în conformitate cu articolul 69, în vederea interzicerii introducerii pe piață și a utilizării diafragmelor care conțin crisotil.

2.

Utilizarea articolelor care conțin fibre de azbest menționate la alineatul (1) care erau deja instalate și/sau în utilizare înainte de 1 ianuarie 2005 este autorizată în continuare până la eliminarea lor sau până la încheierea ciclului lor de viață. Cu toate acestea, statele membre pot, din rațiuni de protecție a sănătății umane, să restricționeze, să interzică sau să supună unor condiții specifice utilizarea unor asemenea articole înainte de eliminarea lor sau de încheierea ciclului lor de viață.

Statele membre pot permite introducerea pe piață a articolelor în integralitatea lor care conțin fibre de azbest menționate la alineatul (1), dacă acestea au fost instalate și/sau au intrat în funcțiune înainte de 1 ianuarie 2005, sub rezerva unor anumite condiții care asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. Statele membre comunică măsurile naționale respective Comisiei, până la data de 1 iunie 2011. Comisia pune aceste informații la dispoziția publicului larg.

3.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, introducerea pe piață și utilizarea articolelor care conțin aceste fibre, autorizate în conformitate cu derogările menționate, sunt autorizate numai în cazul în care furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că articolele sunt etichetate în conformitate cu apendicele 7 la prezenta anexă.

7.

Oxid de tri-(aziridinil) fosfină

Nr. CAS 545-55-1

Nr. CE 208-892-5

1.

Este interzisă utilizarea în articole textile, cum ar fi îmbrăcăminte, lenjerie de corp și pânzeturi, care sunt destinate să vină în contact cu pielea.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează alineatului (1).

8.

Difenili polibromurați Polibromodifenili (PBB)

Nr. CAS 59536-65-1

1.

Este interzisă utilizarea în articole textile, cum ar fi îmbrăcăminte, lenjerie de corp și pânzeturi, care sunt destinate să vină în contact cu pielea.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează alineatului (1).

9.

(a)

Pudră din scoarță de săpunariță

(Quillaja saponaria) și derivații acesteia care conțin saponine

Nr. CAS 68990-67-0

Nr. CE 273-620-4

(b)

Pudră din rădăcină de spânz verde (Helleborus viridis) și spânz negru (Helleborus niger)

(c)

Pudră din rădăcină de steregoaie albă (Veratrum album) și steregoaie neagră (Veratrum nigrum)

(d)

Benzidină și/sau derivații acesteia

Nr. CAS 92-87-5

Nr. CE 202-199-1

(e)

o-Nitrobenzaldehidă

Nr. CAS 552-89-6

Nr. CE 209-025-3

(f)

Pudră de lemn (rumeguș)

1.

Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) și a farselor sau în amestecuri sau articole destinate unei astfel de utilizări, de exemplu ca un constituent al prafului de strănutat sau al bombelor cu miros urât.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a glumelor (trucajelor) și a farselor sau a amestecurilor sau articolelor destinate unei astfel de utilizări care nu se conformează alineatului (1).

3.

Cu toate acestea, se exceptează de la alineatele (1) și (2) bombele cu miros urât care au un conținut de lichid de cel mult 1,5 ml.

10.

(a)

Sulfură de amoniu

Nr. CAS 12135-76-1

Nr. CE 235-223-4

(b)

Hidrosulfură de amoniu

Nr. CAS 12124-99-1

Nr. CE 235-184-3

(c)

Polisulfură de amoniu

Nr. CAS 9080-17-5

Nr. CE 232-989-1

1.

Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) și a farselor sau în amestecuri sau articole destinate unei astfel de utilizări, de exemplu ca un constituent al prafului de strănutat sau al bombelor cu miros urât.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a glumelor (trucajelor) și a farselor sau a amestecurilor sau a articolelor destinate unei astfel de utilizări care nu se conformează alineatului (1).

3.

Cu toate acestea, se exceptează de la alineatele (1) și (2) bombele cu miros urât care au un conținut de lichid de cel mult 1,5 ml.

11.

Esteri volatili ai acizilor bromoacetici:

(a)

Bromoacetat de metil

Nr. CAS 96-32-2

Nr. CE 202-499-2

(b)

Bromoacetat de etil

Nr. CAS 105-36-2

Nr. CE 203-290-9

(c)

Bromoacetat de propil

Nr. CAS 35223-80-4

(d)

Bromoacetat de butil

Nr. CAS 18991-98-5

Nr. CE 242-729-9

1.

Este interzisă utilizarea pentru realizarea glumelor (trucajelor) și a farselor sau în amestecuri sau articole destinate unei astfel de utilizări, de exemplu ca un constituent al prafului de strănutat sau al bombelor cu miros urât.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a glumelor (trucajelor) și a farselor sau a amestecurilor sau articolelor destinate unei astfel de utilizări care nu se conformează alineatului (1).

3.

Cu toate acestea, se exceptează de la alineatele (1) și (2) bombele cu miros urât care au un conținut de lichid de cel mult 1,5 ml.

12.

2-Naftilamină

Nr. CAS 91-59-8

Nr. CE 202-080-4 și sărurile acesteia

13.

Benzidină

Nr. CAS 92-87-5

Nr. CE 202-199-1 și sărurile acesteia

14.

4-Nitrodifenil

Nr. CAS 92-93-3

Nr. Einecs CE 202-204-7

15.

4-Aminodifenil xenilamină

Nr. CAS 92-67-1

Nr. Einecs CE 202-177-1 și sărurile acesteia

Pentru intrările 12-15 se aplică următoarele:

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate.

16.

Carbonați de plumb:

(a)

Carbonat neutru anhidru (PbCO3)

Nr. CAS 598-63-0

Nr. CE 209-943-4

(b)

Dihidroxi-bis-(carbonat) de triplumb 2Pb CO3-Pb(OH)2

Nr. CAS 1319-46-6

Nr. CE 215-290-6

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat utilizării ca vopsea.

Cu toate acestea, statele membre pot, în conformitate cu dispozițiile Convenției nr. 13 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind utilizarea albului de plumb și a sulfaților de plumb în vopsele, să permită utilizarea pe teritoriul lor a substanței sau a amestecului pentru restaurarea și întreținerea lucrărilor de artă, a construcțiilor istorice și a interioarelor acestora.

17.

Sulfați de plumb:

(a)

PbSO4

Nr. CAS 7446-14-2

Nr. CE 231-198-9

(b)

PbxSO4

Nr. CAS 15739-80-7

Nr. CE 239-831-0

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat utilizării ca vopsea.

Cu toate acestea, statele membre pot, în conformitate cu dispozițiile Convenției nr. 13 a OIM privind utilizarea albului de plumb și a sulfaților de plumb în vopsele, să permită utilizarea pe teritoriul lor a substanței sau a amestecului pentru restaurarea și întreținerea lucrărilor de artă, a construcțiilor istorice și a interioarelor acestora.

18.

Compuși de mercur

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat a fi utilizat pentru:

(a)

prevenirea depunerilor datorate activității microorganismelor, a plantelor sau a animalelor, pe:

carenele navelor;

cuștile, flotoarele, plasele (năvoade, capcane) de pescuit și alte unelte de pescuit sau echipamente utilizate în piscicultură sau conchiliocultură (cultura scoicilor);

orice dispozitive sau echipamente imersate integral sau parțial;

(b)

conservarea lemnului;

(c)

impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare și a firelor textile utilizate la producerea acestora;

(d)

tratarea apelor industriale, indiferent de utilizarea acestora.

18a.

Mercur

Nr. CAS 7439-97-6

Nr. CE 231-106-7

1.

Se interzice introducerea pe piață:

(a)

în termometre medicale;

(b)

în alte dispozitive de măsurare destinate vânzării către publicul larg (precum manometre, barometre, sfigmomanometre, termometre altele decât cele medicale).

2.

Restricția de la alineatul (1) nu se aplică dispozitivelor de măsurare care erau utilizate în Comunitate înainte de 3 aprilie 2009. Cu toate acestea, statele membre pot restricționa sau interzice introducerea pe piață a unor astfel de dispozitive de măsurare.

3.

Restricția de la alineatul (1) litera (b) nu se aplică:

(a)

dispozitivelor de măsurare mai vechi de 50 de ani la 3 octombrie 2007;

(b)

barometrelor [cu excepția celor menționate la litera (a)] până la 3 octombrie 2009.

4.

Până la 3 octombrie 2009, Comisia efectuează o reexaminare a disponibilității unor alternative viabile și mai sigure, fezabile din punct de vedere tehnic și economic, pentru sfigmomanometre și alte dispozitive de măsurare care conțin mercur, folosite în domeniul asistenței medicale și având și alte utilizări profesionale și industriale. Pe baza acestei reexaminări sau de îndată ce sunt disponibile noi informații referitoare la alternative fiabile mai sigure privind sfigmomanometrele și alte dispozitive de măsurare care conțin mercur, Comisia prezintă, dacă este cazul, o propunere legislativă prin care extinde restricțiile menționate la alineatul (1) asupra sfigmomanometrelor și altor dispozitive de măsurare folosite în domeniul asistenței medicale și având și alte utilizări profesionale și industriale, astfel încât utilizarea mercurului în dispozitivele de măsurare să fie eliminată treptat atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

19.

Compuși ai arsenicului

1.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat utilizării pentru prevenirea depunerilor datorate activității microorganismelor, a plantelor sau a animalelor, pe:

carenele navelor;

cuștile, flotoarele, plasele (năvoade, capcane) de pescuit și alte unelte de pescuit sau echipamente utilizate în piscicultură sau conchiliocultură (cultura scoicilor);

dispozitivele sau echipamentele imersate integral sau parțial.

2.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat utilizării în tratarea apelor industriale, indiferent de utilizarea acestora.

3.

Este interzisă utilizarea pentru conservarea lemnului. De asemenea, este interzisă introducerea pe piață a lemnului tratat în acest mod.

4.

Prin derogare de la alineatul (3):

(a)

Referitor la substanțele și amestecurile pentru conservarea lemnului: acestea pot fi utilizate numai în instalații industriale care utilizează vidul sau presiunea pentru impregnarea lemnului, în cazul în care sunt soluții de compuși anorganici ai cuprului, ai cromului, ai arsenicului (CCA) de tipul C și dacă sunt autorizate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 98/8/CE. Lemnul astfel tratat poate fi introdus pe piață numai după ce agentul de conservare este complet fixat.

(b)

Lemnul tratat cu soluții CCA, în conformitate cu litera (a), poate fi introdus pe piață pentru utilizări profesionale și industriale, cu condiția ca integritatea structurală a lemnului să fie solicitată pentru siguranța oamenilor sau a animalelor și să existe o posibilitate extrem de redusă ca populația să intre în contact cu acesta în timpul duratei sale de viață:

ca lemn pentru construcții în clădiri publice și agricole, în clădiri de birouri și construcții industriale;

în poduri și construcția podurilor;

ca lemn de construcție în zonele cu apă dulce și apă salmastră, de exemplu jetele și poduri;

ca bariere de zgomot;

în controlul avalanșelor;

în gardurile și barierele de siguranță de pe autostrăzi;

ca stâlpi din lemn rotund de conifere decojit pentru gardurile de împrejmuire a animalelor;

în structurile de susținere a solului;

ca stâlpi pentru transmiterea energiei electrice și pentru telecomunicații;

ca traverse la șinele subterane.

(c)

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestuia, că orice lemn tratat introdus pe piață este etichetat individual: «Destinat exclusiv instalațiilor și uzului profesional și industrial, conține arsenic». De asemenea, orice lemn introdus pe piață în ambalaje este etichetat cu următorul text: «A se purta mănuși la manipularea acestui lemn. A se purta o mască antipraf și de protecție pentru ochi la tăierea sau prelucrarea acestui lemn. Deșeurile din acest lemn sunt tratate ca deșeuri periculoase de către o întreprindere autorizată.»

(d)

Este interzisă utilizarea lemnului tratat menționat la litera (a):

în construcțiile de locuințe, indiferent de scop;

în orice aplicație care prezintă riscul de a intra în contact frecvent cu pielea;

în apele marine;

în scopuri agricole, altele decât pentru stâlpii gardurilor de împrejmuire a animalelor și pentru structuri, în conformitate cu litera (b);

în orice dispozitiv în care lemnul tratat poate intra în contact cu produse intermediare sau finite destinate consumului uman și/sau animal.

5.

Lemnul tratat cu compuși ai arsenicului care a fost utilizat în Comunitate înainte de 30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piață în conformitate cu alineatul (4) poate rămâne în uz până la sfârșitul duratei sale de viață.

6.

Lemnul tratat cu CCA de tipul C care a fost utilizat în Comunitate înainte de 30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piață în conformitate cu alineatul (4):

poate fi utilizat sau reutilizat, cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la alineatul (4) literele (b), (c) și (d);

poate fi introdus pe piață, cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la alineatul (4) literele (b), (c) și (d).

7.

Statele membre pot permite ca lemnul tratat cu alte tipuri de soluții CCA, care a fost utilizat în Comunitate înainte de 30 septembrie 2007:

să fie utilizat sau reutilizat, cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la alineatul (4) literele (b), (c) și (d);

să fie introdus pe piață, cu condiția respectării condițiilor sale de utilizare menționate la alineatul (4) literele (b), (c) și (d).

20.

Compuși organostanici

1.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv acționează ca biocid în vopsele cu componenți nelegați chimic.

2.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv acționează ca biocid pentru prevenirea depunerilor datorate activității microorganismelor a plantelor sau a animalelor, pe:

(a)

toate navele, indiferent de lungimea acestora, destinate a fi utilizate pe căi de navigație maritimă, costieră, de estuar, interioară și pe lacuri;

(b)

cuștile, flotorii, plasele (năvoade, capcane) de pescuit și alte unelte de pescuit sau echipamente utilizate în piscicultură sau conchiliocultură (cultura scoicilor);

(c)

orice dispozitive sau echipamente imersate integral sau parțial.

3.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat utilizării în tratarea apelor industriale.

21.

Di-μ-oxo-di-n-butilstano-hidroxiboran/ hidrogenoborat de dibutilstaniu C8H19BO3Sn (DBB)

Nr. CAS 75113-37-0

Nr. CE 401-040-5

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate.

Cu toate acestea, se exceptează de la primul paragraf această substanță (DBB) sau amestecurile care conțin această substanță în cazul în care sunt destinate exclusiv transformării în produse, în care această substanță nu va mai apărea într-o concentrație mai mare sau egală cu 0,1 %.

22.

Pentaclorofenol

Nr. CAS 87-86-5

Nr. CE 201-778-6 și sărurile și esterii acestuia

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea substanței:

ca atare;

drept constituent al altor substanțe sau în amestecuri în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate.

23.

Cadmiu

Nr. CAS 7440-43-9

Nr. CE 231-152-8 și compușii acestuia

În sensul prezentei secțiuni, codurile și capitolele indicate în paranteze pătrate sunt codurile și capitolele nomenclaturii tarifare și statistice din Tariful vamal comun, așa cum a fost stabilit prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1).

1.

Este interzisă utilizarea pentru colorarea articolelor produse din următoarele substanțe și amestecuri:

(a)

policlorură de vinil (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

poliuretan (PUR) [3909 50]

polietilenă de densitate joasă (ld PE), cu excepția polietilenei de densitate joasă utilizate pentru producerea de preamestecuri colorate (amestecuri în topitură colorate) [3901 10]

acetat de celuloză (CA) [3912 11] [3912 12]

acetobutirat de celuloză (CAB) [3912 11] [3912 12]

rășini epoxidice [3907 30]

rășini melamin-formaldehidice (MF) [3909 20]

rășini ureo-formaldehidice (UF)[3909 10]

poliesteri nesaturați (UP) [3907 91]

polietilentereftalat (PET) [3907 60]

polibutilentereftalat (PBT)

polistiren transparent/uz general (universal) [3903 11] [3903 19]

acrilonitril-metacrilat de metil (AMMA)

polietilenă reticulată (VPE)

polistiren cu rezistență crescută la impact

polipropilenă (PP) [3902 10]

(b)

vopsele [3208] [3209]

Cu toate acestea, în cazul în care vopselele au un conținut ridicat de zinc, concentrația reziduală de cadmiu trebuie să fie cât mai scăzută posibil și să nu depășească, în orice caz, 0,1 % în greutate.

În orice caz, indiferent de utilizarea acestora sau de destinația lor finală, este interzisă introducerea pe piață a articolelor sau a componentelor acestor articole produse din substanțele și amestecurile menționate mai sus, colorate cu cadmiu, în cazul în care conținutul lor de cadmiu (exprimat sub formă de cadmiu metalic) depășește 0,01 % din greutatea materialului plastic.

2.

Cu toate acestea, se exceptează de la alineatul (1) articolele care se colorează din motive de siguranță.

3.

Este interzisă utilizarea pentru stabilizarea următoarelor amestecuri sau articole produse din polimeri sau copolimeri ai clorurii de vinil:

materiale de ambalare (saci, pungi, recipiente, bidoane, capace, dopuri) [3923 29 10]

articole de birou sau articole școlare [3926 10]

garnituri pentru mobilă, caroserii sau similare [3926 30]

articole și accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuși) [3926 20]

învelitori pentru podele și pereți [3918 10]

țesături impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate [5903 10]

piele sintetică [4202]

discuri de gramofon

tuburi, țevi, furtunuri și accesorii ale acestora [3917 23]

uși batante

vehicule pentru transport rutier (interior, exterior, cadrul inferior)

acoperirea de protecție a tablelor de oțel utilizate în construcții sau industrie

izolații pentru conductori electrici.

În orice caz, indiferent de utilizarea sau de destinația lor finală, este interzisă introducerea pe piață a amestecurilor, a articolelor sau a componentelor de articole enumerate mai sus, produse din polimeri sau copolimeri de clorură de vinil, stabilizate cu substanțe ce conțin cadmiu, în cazul în care conținutul lor de cadmiu (exprimat în cadmiu metalic) depășește 0,01 % din greutatea polimerului.

4.

Cu toate acestea, se exceptează de la alineatul (3) amestecurile și articolele care utilizează stabilizatori pe bază de cadmiu, din motive de siguranță.

5.

În înțelesul prezentei intrări, prin «placare cu cadmiu» se înțelege orice depunere sau acoperire cu cadmiu metalic a unei suprafețe metalice.

Este interzisă placarea cu cadmiu a articolelor sau a componentelor articolelor care sunt utilizate în următoarele sectoare/domenii de aplicare:

(a)

echipamente și mașini pentru:

producția alimentară [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

agricultură [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

răcire și congelare [8418]

tipărire și legarea cărților [8440] [8442] [8443]

(b)

echipamente și mașini (utilaje) pentru producerea de:

bunuri de uz casnic [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

mobilă [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

instalații sanitare [7324]

încălzire centrală și instalații de condiționare a aerului [7322] [8403] [8404] [8415]

În orice caz, indiferent de utilizarea sau de destinația lor finală, este interzisă introducerea pe piață a articolelor placate cu cadmiu sau a componentelor acestor articole utilizate în sectoarele/domeniile de aplicare menționate la literele (a) și (b) de mai sus și a articolelor produse în sectoarele menționate la litera (b) de mai sus.

6.

Dispozițiile menționate la alineatul (5) se aplică, de asemenea, articolelor placate cu cadmiu sau componentelor acestor articole, atunci când sunt utilizate în sectoarele/domeniile de aplicare menționate la literele (a) și (b) de mai jos, precum și articolelor produse în sectoarele menționate la litera (b) de mai jos:

(a)

echipament și mașini (utilaje) pentru producerea de:

hârtie și carton [8419 32] [8439] [8441]

textile și îmbrăcăminte [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

(b)

echipamente și mașini (utilaje) pentru producerea de:

echipamente și utilaje de manipulare industrială [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

vehicule de transport rutier și agricole [capitolul 87]

material rulant [capitolul 86]

nave [capitolul 89]

7.

Cu toate acestea, se exceptează de la restricțiile alineatelor (5) și (6):

articolele și componentele articolelor utilizate în sectoarele aeronautic, aerospațial, minier, marin (în zona costieră) și nuclear, ale căror aplicații necesită standarde ridicate de siguranță, precum și în dispozitivele de siguranță pentru vehicule rutiere și agricole, material rulant și nave;

contactoarele electrice destinate oricărui sector de utilizare, având în vedere fiabilitatea cerută pentru aparatele pe care se instalează acestea.

24.

Monometil-tetracloro difenilmetan

Denumire comercială: Ugilec 141

Nr. CAS 76253-60-6

1.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestei substanțe sau a amestecurilor care conțin această substanță.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care conțin această substanță.

2.

Cu titlu de derogare, se exceptează de la dispozițiile alineatului (1):

(a)

instalațiile și mașinile (utilajele) aflate deja în exploatare la data de 18 iunie 1994, până la eliminarea acestora;

(b)

întreținerea instalațiilor și a mașinilor (utilajelor) care se aflau deja în exploatare într-un stat membru la data de 18 iunie 1994.

În sensul literei (a), din motive de protecție a sănătății populației și a mediului, statele membre pot interzice pe teritoriul lor utilizarea unor asemenea instalații sau mașini (utilaje) înainte de eliminarea lor.

25.

Monometil-diclorodifenilmetan

Denumire comercială: Ugilec 121

Ugilec 21

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestei substanțe sau a amestecurilor care conțin această substanță.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care conțin această substanță.

26.

Monometil-dibromodifenilmetan; bromobenzilbromotoluen, amestec de izomeri

Denumire comercială: DBBT

Nr. CAS 99688-47-8

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestei substanțe sau a amestecurilor care conțin această substanță.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care conțin această substanță.

27.

Nichel

Nr. CAS 7440-02-0

Nr. CE 231-111-4 și compușii acestuia

1.

Este interzisă utilizarea acestei substanțe:

(a)

în ansamblurile de tije care sunt introduse în urechi perforate și în alte părți perforate ale corpului uman, cu excepția cazului în care rata de eliberare a nichelului din astfel de ansambluri de tije este sub 0,2 μg/cm2/săptămână (limita de migrație);

(b)

în articole destinate să vină în contact direct și prelungit cu pielea, cum ar fi:

cercei;

coliere, brățări și lanțuri, brățări de picior, inele;

carcase ale ceasurilor de mână, curele de ceas fixe și elastice;

nasturi tip nit, catarame, nituri, fermoare, insigne metalice, atunci când acestea sunt utilizate în articole de îmbrăcăminte,

în cazul în care rata de eliberare a nichelului din părțile acestor articole care vin în contact direct și prelungit cu pielea este de peste 0,5 μg/cm2/săptămână;

(c)

în articole precum cele enumerate la litera (b), care sunt acoperite cu alte materiale decât nichelul, cu excepția cazurilor în care o astfel de acoperire este suficientă pentru a garanta că rata de eliberare a nichelului din componentele articolelor respective care vin în contact direct și prelungit cu pielea nu va depăși 0,5 μg/cm2/săptămână pentru o perioadă de cel puțin doi ani de utilizare normală a articolului.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care sunt conforme cu cerințele formulate la alineatul respectiv.

3.

Standardele adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) sunt utilizate ca metode de încercare pentru demonstrarea conformității articolelor cu dispozițiile alineatelor (1) și (2).

28.

Substanțe care figurează în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificate drept cancerigene de categoria 1A sau 1B (tabelul 3.1) sau drept cancerigene de categoria 1 sau 2 (tabelul 3.2) și care sunt enumerate după cum urmează:

substanțele cancerigene de categoria 1A (tabelul 3.1)/cancerigene de categoria 1 (tabelul 3.2) sunt enumerate în apendicele 1

substanțele cancerigene de categoria 1B (tabelul 3.1)/cancerigene de categoria 2 (tabelul 3.2) sunt enumerate în apendicele 2

29.

Substanțe care figurează în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificate drept mutagene asupra celulelor germinative de categoria 1A sau 1B (tabelul 3.1) sau drept mutagene asupra celulelor germinative de categoria 1 sau 2 (tabelul 3.2) și care sunt enumerate după cum urmează:

substanțele mutagene asupra celulelor germinative de categoria 1A (tabelul 3.1)/mutagene asupra celulelor germinative de categoria 1 (tabelul 3.2) sunt enumerate în apendicele 3

substanțele mutagene asupra celulelor germinative de categoria 1B (tabelul 3.1)/mutagene asupra celulelor germinative de categoria 2 (tabelul 3.2) sunt enumerate în apendicele 4

30.

Substanțe care figurează în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, clasificate drept toxice pentru reproducere de categoria 1A sau 1B (tabelul 3.1) sau drept toxice pentru reproducere de categoria 1 sau 2 (tabelul 3.2) și care sunt enumerate după cum urmează:

substanțele toxice pentru reproducere categoria 1A efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării (tabelul 3.1) sau substanțele toxice pentru reproducere categoria 1, etichetate cu mențiunea de risc R60 (Poate altera fertilitatea) sau R61 (Poate provoca efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii) (tabelul 3.2) sunt enumerate în apendicele 5

substanțele toxice pentru reproducere categoria 1B efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării (tabelul 3.1) sau substanțele toxice pentru reproducere categoria 2, etichetate cu mențiunea de risc R60 (Poate altera fertilitatea) sau R61 (Poate provoca efecte dăunătoare asupra copilului nenăscut, în timpul sarcinii) (tabelul 3.2) sunt enumerate în apendicele 6

Fără a aduce atingere celorlalte părți din prezenta anexă, pentru pozițiile 28-30 se aplică următoarele dispoziții:

1.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea

ca substanțe;

drept constituenți ai altor substanțe; sau

în amestecuri,

în scopul comercializării către publicul larg, în concentrații individuale în cadrul substanței sau al amestecului care sunt egale cu sau mai mari decât:

fie limita de concentrație specifică relevantă precizată în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,

fie concentrația relevantă specificată în Directiva 1999/45/CE.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că ambalajele unor astfel de substanțe și amestecuri sunt marcate cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«Utilizare limitată numai în scopuri profesionale».

2.

Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile alineatului (1):

(a)

produsele de uz medical sau veterinar, așa cum sunt definite de Directiva 2001/82/CE și Directiva 2001/83/CE;

(b)

produse cosmetice, astfel cum sunt definite de Directiva 76/768/CEE;

(c)

următorii carburanți și produse petroliere:

carburanții pentru motoare reglementați de Directiva 98/70/CE;

produsele din uleiuri minerale utilizate drept carburant pentru instalații de combustie, mobile sau fixe;

combustibilii comercializați în dispozitive închise (de exemplu, butelii cu gaz lichefiat);

(d)

vopselele pentru pictură, reglementate de Directiva 1999/45/CE.

31.

(a)

Creozot; ulei de spălare

Nr. CAS 8001-58-9

Nr. CE 232-287-5

(b)

Ulei de creozot; ulei de spălare

Nr. CAS 61789-28-4

Nr. CE 263-047-8

(c)

Distilate de gudron de cărbune, uleiuri naftalenice; țiței naftenic

Nr. CAS 84650-04-4

Nr. CE 283-484-8

(d)

Ulei de creozot, fracția acenaftenică; ulei de spălare

Nr. CAS 90640-84-9

Nr. CE 292-605-3

(e)

Distilate superioare de gudron de cărbune; ulei greu de antracen

Nr. CAS 65996-91-0

Nr. CE 266-026-1

(f)

Ulei de antracen

Nr. CAS 90640-80-5

Nr. CE 292-602-7

(g)

Uleiuri acide din gudron de ulei brut; fenoli bruți

Nr. CAS 65996-85-2

Nr. CE 266-019-3

(h)

Creozot de lemn

Nr. CAS 8021-39-4

Nr. CE 232-419-1

(i)

Gudron de huilă de temperatură joasă, alcalin; reziduuri de extracție alcalină (cărbune), gudron de huilă de temperatură joasă

Nr. CAS 122384-78-5

Nr. CE 310-191-5

1.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestor substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat tratării lemnului. De asemenea, este interzisă introducerea pe piață a lemnului tratat în acest mod.

2.

Prin derogare de la alineatul (1):

(a)

substanțele și amestecurile pot fi utilizate pentru tratamentul lemnului în instalații industriale sau de către specialiștii menționați de legislația comunitară privind protecția lucrătorilor pentru retratarea «pe amplasament», numai în cazul în care acestea conțin:

(i)

benzo[a]piren în concentrație mai mică de 50 mg/kg (0,005 % în greutate); și

(ii)

fenoli extractibili cu apă, în concentrație mai mică de 3 % în greutate.

Astfel de substanțe și amestecuri destinate a fi utilizate la tratarea lemnului în instalații industriale sau de către specialiști:

pot fi introduse pe piață numai în ambalaje cu o capacitate de cel puțin 20 litri;

nu pot fi comercializate publicului larg.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că ambalajul unor astfel de substanțe și amestecuri este marcat cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«A se utiliza numai în instalații industriale sau de către utilizatori profesioniști»;

(b)

lemnul tratat în instalații industriale sau de către specialiști, în conformitate cu litera (a), care este introdus pe piață pentru prima dată sau retratat «pe amplasament», poate fi utilizat numai în scopuri industriale sau profesionale, de exemplu la căi ferate, în sectoarele de transmisie a energiei electrice și în telecomunicații, pentru îngrădiri (împrejmuiri), pentru scopuri agricole (de exemplu parii-suport pentru copaci), în radele portuare și deschiderile (jgheaburile) de la baraje (echipate cu stăvilare sau vane);

(c)

interdicția de la alineatul (1) privind introducerea pe piață nu se aplică lemnului care a fost tratat cu substanțele enumerate la poziția 31 literele (a)-(i) înainte de 31 decembrie 2002 și comercializat la mâna a doua (pe piața de second-hand), în vederea reutilizării.

3.

Este interzisă utilizarea lemnului tratat menționat la alineatul (2) literele (b) și (c):

în interiorul clădirilor, indiferent de destinația acestora;

în jucării;

pe terenuri de joacă;

în parcuri, grădini sau spații de recreere în aer liber și amenajări pentru petrecerea timpului liber, acolo unde există riscul unui contact cutanat frecvent;

la fabricarea mobilierului de grădină, cum ar fi mesele pentru picnic (camping);

la fabricarea, utilizarea și orice fel de tratare:

a recipientelor utilizate pentru culturi;

a ambalajelor care pot veni în contact cu materii prime, produse intermediare sau finite destinate consumului uman și/sau animal;

a altor materiale care pot contamina articolele menționate mai sus.

32.

Cloroform

Nr. CAS 67-66-3

Nr. CE 200-663-8

34.

1,1,2-Tricloroetan

Nr. CAS 79-00-5

Nr. CE 201-166-9

35.

1,1,2,2-Tetracloroetan

Nr. CAS 79-34-5

Nr. CE 201-197-8

36.

1,1,1,2-Tetracloroetan

Nr. CAS 630-20-6

37.

Pentacloretan

Nr. CAS 76-01-7

Nr. CE 200-925-1

38.

1,1-Dicloroetilenă

Nr. CAS 75-35-4

Nr. CE 200-864-0

Fără a aduce atingere celorlalte părți din prezenta anexă, pentru pozițiile 32-38 se aplică următoarele dispoziții:

1.

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea

ca substanțe;

drept constituenți ai altor substanțe sau în amestecuri în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate,

atunci când substanța sau amestecul respectiv sunt destinate comercializării către publicul larg și/sau utilizării în aplicații care implică difuzia, cum ar fi curățarea suprafețelor și curățarea materialelor textile.

2.

Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că ambalajul unor astfel de substanțe și amestecuri care conțin aceste substanțe în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate este marcat cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«Utilizare limitată numai pentru instalații industriale».

Prin derogare, se exceptează de la această dispoziție:

(a)

produsele de uz medical și veterinar definite de Directiva 2001/82/CE și Directiva 2001/83/CE;

(b)

produsele cosmetice definite de Directiva 76/768/CEE.

40.

Substanțe care întrunesc criteriile de inflamabilitate definite de Directiva 67/548/CEE și clasificate ca fiind inflamabile, foarte inflamabile sau extrem de inflamabile, indiferent dacă figurează sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

1.

Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de amestecuri în dispersoare de aerosoli atunci când acestea din urmă sunt introduse pe piață în vederea comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de divertisment, cum ar fi:

materiale strălucitoare metalizate destinate utilizării, în principal, în scopuri decorative;

zăpadă și chiciură artificiale;

pernițe «pârâitoare»;

sprayuri cu panglici;

imitații de excremente;

suflători destinate utilizării în scopuri de divertisment;

paiete și spumă decorativă;

pânze de păianjen artificiale;

bombe cu miros urât.

2.

Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că ambalajele dispersoarelor de aerosoli menționate anterior sunt marcate cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«Numai pentru utilizare profesională».

3.

Prin derogare, alineatele (1) și (2) nu se aplică dispersoarelor de aerosoli menționate la articolul 8 alineatul (1a) din Directiva 75/324/CEE a Consiliului (2).

4.

Dispersoarele de aerosoli menționate la alineatele (1) și (2) pot fi introduse pe piață numai în cazul în care respectă cerințele indicate.

41.

Hexacloretan

Nr. CAS 67-72-1

Nr. CE 200-666-4

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea acestei substanțe, ca atare sau în amestecuri, atunci când substanța sau amestecul respectiv este destinat obținerii sau prelucrării metalelor neferoase.

42.

Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (SCCP-uri)

Nr. CE 287-476-5

Nr. CAS 85535-84-8

Este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea ca substanțe sau drept constituenți ai altor substanțe sau în amestecuri în concentrații mai mari de 1 % în greutate, atunci când substanța sau amestecul respectiv sunt destinate:

prelucrării metalelor;

gresării pieilor.

43.

Coloranți azoici și substanțe azoice

1.

Se interzice utilizarea în articole textile și de pielărie care pot veni în contact direct și prelungit cu pielea umană sau cu cavitatea bucală, a coloranților azoici care pot elibera, prin scindare reductivă a uneia sau mai multor grupări azoice, una sau mai multe amine aromatice enumerate în apendicele 8, în concentrații detectabile, și anume peste 30 mg/kg (0,003 % în greutate) în articole sau, respectiv, în părțile colorate ale acestora, în conformitate cu metodele analitice enumerate în apendicele 10, de exemplu în:

articole de îmbrăcăminte, așternuturi, prosoape, meșe de păr, peruci, pălării, scutece și alte obiecte sanitare, saci de dormit;

încălțăminte, mănuși, curele de ceas, poșete, portmonee/portofele, serviete, învelitoare pentru scaune, portmonee purtate în jurul gâtului;

jucării din textile sau piele și jucării care încorporează articole textile și de pielărie;

fire și țesături destinate utilizării de către consumatorii finali.

2.

De asemenea, articolele textile și de pielărie menționate la alineatul (1) pot fi introduse pe piață numai în cazul în care respectă cerințele indicate la alineatul respectiv.

3.

Substanțele azoice care figurează în apendicele 9, «Lista coloranților azoici», nu pot fi introduse pe piață sau utilizate ca atare sau în amestecuri în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate, atunci când substanța sau amestecul respectiv sunt destinate vopsirii articolelor textile și de pielărie.

44.

Difenileter, derivat pentabromurat

C12H5Br5O

1.

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea substanței:

ca atare;

în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor, în cazul în care acestea sau părțile ignifuge ale acestora conțin această substanță în concentrații mai mari decât 0,1 % în greutate.

3.

Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile alineatului (2):

articolele care erau deja utilizate în Comunitate înainte de 15 august 2004;

echipamentele electrice și electronice care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

45.

Difenileter, derivat octabromurat

C12H2Br8O

1.

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea substanței:

ca atare;

sub formă de constituent al altor substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a articolelor, în cazul în care acestea sau părțile ignifuge ale acestora conțin această substanță în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate.

3.

Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile alineatului (2):

articolele care erau deja utilizate în Comunitate înainte de 15 august 2004;

echipamentele electrice și electronice care se încadrează în domeniul de aplicare al Directivei 2002/95/CE.

46.

(a)

Nonilfenol

C6H4(OH)C9H19

Nr. CAS 25154-52-3

Nr. CE 246-672-0

(b)

Nonilfenol etoxilat

(C2H4O)nC15H24O

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate, în următoarele scopuri:

1.

în procese de curățare specifice activității din cadrul obiectivelor industriale și socioeconomice, cu excepția:

sistemelor închise și controlate de curățare uscată, în care lichidul de curățare este reciclat sau incinerat;

sistemelor de curățare cu tratament special, în care lichidul de curățare este reciclat sau incinerat;

2.

în procese de curățare din domeniul casnic;

3.

în procese de prelucrare a textilelor și a pieilor, cu excepția:

prelucrării care nu antrenează eliberarea de substanțe în apele uzate;

sistemelor ce presupun un tratament special, în care apa folosită este pretratată în vederea eliminării în totalitate a fracției organice înainte de epurarea biologică a apelor uzate (degresarea pieilor de oaie);

4.

ca emulgator în produsele agricole de tratare prin imersarea ugerelor;

5.

în procese de prelucrare a metalelor, cu excepția:

utilizării în cadrul sistemelor închise și controlate, în care lichidul de curățare este reciclat sau incinerat;

6.

în procese de fabricare a celulozei și a hârtiei;

7.

în produsele cosmetice;

8.

în alte produse de igienă corporală, cu excepția:

spermicidelor;

9.

în coaditivi în pesticide și biocide. Cu toate acestea, autorizațiile naționale pentru pesticide sau produse biocide care conțin etoxilați de nonifenol ca și coformulant, care au fost acordate înainte de 17 iulie 2003, nu sunt afectate de această restricție până la data expirării lor.

47.

Compușii cromului VI

1.

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea cimentului și a amestecurilor care conțin ciment, dacă acestea conțin, atunci când sunt hidratate, o cantitate de crom VI solubil mai mare de 2 mg/kg (0,0002 %) din totalul greutății de ciment uscat.

2.

În cazul în care se folosesc agenți reducători, fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că pe ambalajul cimentului sau al amestecurilor care conțin ciment sunt marcate în mod vizibil, lizibil și rezistent la ștergere informații privind data ambalării, condițiile de depozitare, precum și perioada limită de depozitare în care agentul reducător se menține activ și conținutul de crom VI solubil rămâne sub limita prevăzută la alineatul (1).

3.

Prin derogare, cerințele de la alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul introducerii pe piață și al utilizării în procese controlate, închise și în totalitate automatizate, în care cimentul și amestecurile care conțin ciment sunt manevrate exclusiv de către mașini și unde nu există nicio posibilitate de contact cutanat.

48.

Toluen

Nr. CAS 108-88-3

Nr. CE 203-625-9

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea substanței ca atare sau în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate, atunci când substanța sau amestecul respectiv sunt utilizate în adezivi sau în vopsele care se aplică prin pulverizare, destinate comercializării către publicul larg.

49.

Triclorbenzen

Nr. CAS 120-82-1

Nr. CE 204-428-0

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea substanței ca atare sau în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate, pentru orice utilizare, cu excepția:

utilizării ca substanță intermediară de sinteză; sau

ca solvent de reacție în aplicațiile chimice în sistem închis pentru reacțiile de clorurare; sau

la fabricarea 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzenului (TATB).

50.

Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)

(a)

Benzo [a]piren (BaP)

Nr. CAS 50-32-8

(b)

Benzo [e]piren (BeP)

Nr. CAS 192-97-2

(c)

Benzo[a]antracen (BaA)

Nr. CAS 56-55-3

(d)

Crisen (CHR)

Nr. CAS 218-01-9

(e)

Benzo[b]fluoranten (BbFA)

Nr. CAS 205-99-2

(f)

Benzo[j]fluoranten (BjFA)

Nr. CAS 205-82-3

(g)

Benzo[k]fluoranten (BkFA)

Nr. CAS 207-08-9

(h)

Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA)

Nr. CAS 53-70-3

1.

De la 1 ianuarie 2010 este interzisă introducerea pe piață sau utilizarea uleiurilor de diluție la producerea de anvelope sau de părți de anvelope, în cazul în care conțin:

peste 1 mg/kg (0,0001 % în greutate) de BaP; sau

peste 10 mg/kg (0,001 % în greutate) din suma tuturor PAH-urilor enumerate.

Aceste limite sunt considerate ca fiind respectate în cazul în care extractul de hidrocarburi aromatice policiclice, măsurat în conformitate cu standardul Institutului de Petrol IP 346: 1998 [Determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice în uleiurile de bază lubrifiante, neutilizate, și în fracțiile petroliere fără astfalten – metoda indicelui de refracție al extractului în dimetil-sulfoxid (DMSO)], este mai mic de 3 % în greutate, cu condiția ca producătorul sau importatorul să controleze conformitatea cu valorile limită ale BaP și cele ale PAH-urilor enumerate, precum și corelarea valorilor măsurate cu extractul de hidrocarburi aromatice policiclice, o dată la șase luni sau după fiecare modificare majoră în exploatare, luându-se în considerare termenul cel mai apropiat.

2.

În plus, este interzisă introducerea pe piață a anvelopelor și a suprafețelor de rulare destinate reșapării, produse după 1 ianuarie 2010, în cazul în care conțin uleiuri de diluție care depășesc valorile limită indicate la alineatul (1).

Aceste limite sunt considerate ca fiind respectate în cazul în care compușii cauciucului vulcanizat nu depășesc valoarea limită de 0,35 % de unități protoni Bay, măsurată și calculată prin metoda ISO 21461 (Cauciuc vulcanizat – Determinarea gradului de aromatizare a uleiurilor în compușii pe bază de cauciuc vulcanizat).

3.

Prin derogare, se exceptează de la dispozițiile alineatului (2) anvelopele reșapate, în cazul în care suprafața de rulare a acestora nu conține uleiuri de diluție peste limitele menționate la alineatul (1).

4.

În sensul prezentei secțiuni, «anvelope» înseamnă anvelope pentru vehicule care intră sub incidența:

Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora (4);

Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate (5); și

Directivei 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului (6).

51.

Următorii ftalați (sau alte numere CAS și CE care se referă la substanță):

(a)

Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP)

Nr. CAS 117-81-7

Nr. CE 204-211-0

(b)

Ftalat de dibutil (DBP)

Nr. CAS 84-74-2

Nr. CE 201-557-4

(c)

Ftalat de butil și benzil (BBP)

Nr. CAS 85-68-7

Nr. CE 201-622-7

1.

Este interzisă utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate material plastifiat, în jucării și articole de puericultură.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și a articolelor de puericultură care conțin acești ftalați într-o concentrație mai mare de 0,1 % în greutate material plastifiat.

3.

Până la 16 ianuarie 2010, Comisia reevaluează măsurile prevăzute în legătură cu această secțiune, având în vedere noile informații științifice privind aceste substanțe și înlocuitorii acestora, și, în cazul în care se justifică acest lucru, măsurile în cauză vor fi modificate în consecință.

4.

În sensul prezentei secțiuni, «articol de puericultură» înseamnă orice produs menit să faciliteze somnul, relaxarea, igiena, hrănirea copiilor sau suptul.

52.

Următorii ftalați (sau alte numere CAS și CE care se referă la substanță):

(a)

Ftalat de di-«izononil» (DINP)

Nr. CAS 28553-12-0 și 68515-48-0

Nr. CE 249-079-5 și 271-090-9

(b)

Ftalat de di-«izodecil» (DIDP)

Nr. CAS 26761-40-0 și 68515-49-1

Nr. CE 247-977-1 și 271-091-4

(c)

Ftalat de di-n-octil (DNOP)

Nr. CAS 117-84-0

Nr. CE 204-214-7

1.

Este interzisă utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari de 0,1 % în greutate material plastifiat, în jucării și articole de puericultură care pot fi introduse în gură de către copii.

2.

Este interzisă introducerea pe piață a jucăriilor și a articolelor de puericultură care conțin acești ftalați într-o concentrație mai mare de 0,1 % în greutate material plastifiat.

3.

Până la 16 ianuarie 2010, Comisia reevaluează măsurile prevăzute în legătură cu această secțiune, având în vedere noile informații științifice privind aceste substanțe și înlocuitorii acestora, și, în cazul în care se justifică acest lucru, măsurile în cauză vor fi modificate în consecință.

4.

În sensul prezentei secțiuni, «articol de puericultură» înseamnă orice produs menit să faciliteze somnul, relaxarea, igiena, hrănirea copiilor sau suptul.

53.

Sulfonați de perfluorooctan (PFOS) C8F17SO2X

[X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri]

1.

Se interzice introducerea pe piață sau utilizarea ca substanțe sau în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 50 mg/kg (0,005 % în greutate).

2.

Se interzice introducerea pe piață în produse sau articole semifinite sau în componente ale acestora, în cazul în care concentrația PFOS este mai mare sau egală cu 0,1 % în greutate, calculată în raport cu masa componentelor distincte din punct de vedere structural sau microstructural care conțin PFOS, sau, pentru produse textile sau alte materiale acoperite, în cazul în care cantitatea de PFOS este mai mare sau egală cu 1 μg/m2 de material acoperit.

3.

Prin derogare, alineatele (1) și (2) nu se aplică următoarelor articole, nici substanțelor sau amestecurilor necesare pentru producerea lor:

(a)

acoperirilor fotosensibile sau antireflectoare pentru procedeele fotolitografice;

(b)

acoperirilor fotografice aplicate pe filme, hârtie sau clișee de imprimare;

(c)

dispersoarelor de ceață pentru cromare dură (VI), nedecorativă și agenților tensioactivi utilizați în sisteme de acoperire galvanică în care cantitatea de PFOS eliberată în mediul înconjurător este redusă la minimum prin utilizarea integrală a celor mai bune tehnici disponibile corespunzătoare elaborate în cadrul Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7);

(d)

fluidelor hidraulice pentru aviație.

4.

Prin derogare de la alineatul (1), spumele pentru stingerea incendiilor care au fost introduse pe piață înainte de 27 decembrie 2006 pot fi utilizate până la 27 iunie 2011.

5.

Prin derogare, alineatul (2) nu se aplică produselor care erau deja utilizate în Comunitate înainte de 27 iunie 2008.

6.

Alineatele (1) și (2) se aplică fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

7.

De îndată ce vor fi disponibile noile informații privind modalitățile de utilizare și substanțele sau tehnologiile alternative mai sigure, Comisia va reexamina fiecare dintre derogările menționate la alineatul (3) literele (a)-(d), astfel încât:

(a)

utilizarea PFOS să fie eliminată treptat, de îndată ce utilizarea alternativelor mai sigure este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic;

(b)

o derogare să poată fi prelungită doar pentru utilizări esențiale pentru care nu există alternative mai sigure și atunci când au fost comunicate acțiunile întreprinse pentru găsirea de alternative mai sigure;

(c)

emisiile de PFOS în mediu au fost reduse la minimum prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

8.

Comisia examinează permanent activitățile de evaluare a riscului aflate în curs de desfășurare și existența unor substanțe sau tehnologii alternative mai sigure în legătură cu utilizarea acidului perfluoroctanic (APFO) și a substanțelor conexe și propune toate măsurile necesare pentru reducerea riscurilor identificate, inclusiv restricțiile de comercializare și utilizare, în special atunci când există substanțe sau tehnologii alternative mai sigure și care sunt fezabile din punct de vedere tehnic și economic.

54.

2-(2-metoxietoxi)etanol (DEGME)

Nr. CAS 111-77-3

Nr. CE 203-906-6

Este interzisă introducerea pe piață a acestei substanțe după 27 iunie 2010, pentru comercializarea către publicul larg drept constituent în vopsele, decapanți pentru vopsele, agenți de curățare, emulsii cu autoluciu sau etanșanți pentru pardoseli, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate.

55.

2-(2-butoxietoxi)etanol (DEGBE)

Nr. CAS 112-34-5

Nr. CE 203-961-6

1.

Este interzisă introducerea pe piață a acestei substanțe pentru prima oară după 27 iunie 2010, pentru comercializarea către publicul larg drept constituent în vopsele aplicate prin pulverizare sau în substanțe de curățare prin pulverizare incluse în dispersoare de aerosoli, în concentrații mai mari sau egale cu 3 % în greutate.

2.

După 27 decembrie 2010 este interzisă introducerea pe piață în vederea comercializării către publicul larg a vopselelor și a substanțelor de curățare prin pulverizare incluse în dispersoare de aerosoli care conțin DEGBE și care nu respectă cerințele de la alineatul (1).

3.

Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că vopselele, în afara celor aplicate prin pulverizare care conțin DEGBE în concentrații mai mari sau egale cu 3 % în greutate și care sunt introduse pe piață pentru a fi comercializate publicului larg, sunt marcate până la 27 decembrie 2010 cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«A nu se utiliza pentru echipamentul de vopsire prin pulverizare».

56.

Metilen-difenil diizocianat (MDI)

Nr. CAS 26447-40-5

Nr. CE 247-714-0

1.

După 27 decembrie 2010 se interzice introducerea pe piață a acestei substanțe în vederea comercializării către publicul larg drept constituent în amestecuri, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate MDI, cu excepția cazului în care furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestei substanțe, că ambalajul său:

(a)

conține mănuși de protecție care îndeplinesc cerințele Directivei 89/686/CEE a Consiliului (9);

(b)

este marcat în mod vizibil, lizibil și fără posibilitate de ștergere cu următoarea mențiune, fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor:

«—

Poate cauza la utilizare o reacție alergică la persoanele cu sensibilitate la diizocianate.

Persoanele care suferă de astm, eczeme sau afecțiuni ale pielii trebuie să evite contactul, inclusiv cutanat, cu acest produs.

Acest produs nu trebuie folosit în condiții de ventilație slabă, cu excepția cazului în care se folosește o mască protectoare prevăzută cu un filtru antigaz corespunzător (de exemplu o mască conformă cu standardul EN 14387, cu filtru de tipul A1).»

2.

Prin derogare, alineatul (1) litera (a) nu se aplică adezivilor termofuzibili.

57.

Ciclohexan

Nr. CAS 110-82-7

Nr. CE 203-806-2

1.

Este interzisă introducerea pe piață a acestei substanțe pentru prima oară după 27 iunie 2010, pentru comercializarea către publicul larg drept constituent în adezivii pe bază de neopren, în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate, în pachete mai mari de 350 g.

2.

După 27 decembrie 2010 este interzisă introducerea pe piață în vederea comercializării către publicul larg a adezivilor pe bază de neopren care conțin ciclohexan și care nu respectă cerințele de la alineatul (1).

3.

Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că adezivii pe bază de neopren care conțin ciclohexan în concentrații mai mari sau egale cu 0,1 % în greutate și care sunt introduși pe piață pentru a fi comercializați publicului larg după 27 decembrie 2010 prezintă următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:

«—

A nu se folosi în condiții de ventilație slabă.

A nu se folosi pentru fixarea mochetelor.»

58.

Nitratul de amoniu (AN)

Nr. CAS 6484-52-2

Nr. CE 229-347-8

1.

Este interzisă introducerea pe piață a acestei substanțe pentru prima oară după 27 iunie 2010 ca atare sau în amestecuri care conțin mai mult de 28 % în greutate nitrogen provenind din nitrat de amoniu, în vederea utilizării ca îngrășământ solid, simplu sau compus, în afara cazului în care îngrășământul respectă specificațiile tehnice pentru îngrășămintele pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de nitrogen prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (10).

2.

Se interzice introducerea pe piață a substanței după 27 iunie 2010 ca atare sau în amestecuri care conțin concentrații mai mari sau egale cu 16 % în greutate nitrogen provenind din nitrat de amoniu, cu excepția furnizărilor către:

(a)

utilizatori în aval și distribuitori, inclusiv persoane fizice sau juridice autorizate în conformitate cu Directiva 93/15/CEE a Consiliului (11);

(b)

fermieri, în scopul utilizării în activități agricole, fie cu normă întreagă, fie cu jumătate de normă, și nu neapărat în funcție de dimensiunea terenului arabil.

În sensul prezentului paragraf:

(i)

«fermier» înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul și membrii săi îl dețin în temeiul dreptului național, a cărei exploatație se află pe teritoriul Comunității, așa cum este definit la articolul 299 din tratat, și care desfășoară o activitate agricolă;

(ii)

«activitate agricolă» înseamnă producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea de animale în scopuri agricole sau menținerea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu, conform dispozițiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului (12);

(c)

persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități profesionale precum horticultura, creșterea plantelor în sere, întreținerea parcurilor, a grădinilor sau a gazoanelor pentru activități sportive, silvicultura sau alte activități similare.

3.

Cu toate acestea, în privința restricțiilor de la alineatul (2), din motive socioeconomice, statele membre pot aplica până la 1 iulie 2014 o limită de până la 20 % în greutate nitrogen provenind din nitrat de amoniu, în cazul substanțelor și al amestecurilor introduse pe piață pe teritoriul lor. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta.

3.

În apendicele 1-6, prefața se înlocuiește cu următorul text:

„PREFAȚĂ

Explicații pentru titlurile coloanelor

Denumirea substanțelor:

Denumirea utilizată corespunde Identificării chimice internaționale folosite pentru substanță în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Acolo unde este posibil, substanțele sunt desemnate utilizându-se denumirile IUPAC ale acestora. Substanțele care figurează în Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață), ELINCS (European List of Notified Chemical Substances – Lista europeană a substanțelor chimice notificate) sau pe lista substanțelor care nu mai sunt clasificate drept polimeri (No longer polymers) sunt desemnate utilizându-se denumirile care figurează pe aceste liste. În anumite cazuri sunt incluse și alte denumiri, precum cele uzuale sau comune. Acolo unde este posibil, produsele de protecție a plantelor și substanțele biocide sunt desemnate utilizându-se denumirile ISO ale acestora.

Intrări pentru grupuri de substanțe:

În partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 sunt incluse câteva intrări pentru grupuri de substanțe. În aceste cazuri, cerințele privind clasificarea se aplică tuturor substanțelor care fac obiectul descrierii.

În anumite cazuri, este posibil ca anumite substanțe la care se referă o intrare pentru grupuri să facă obiectul unor cerințe specifice privind clasificarea. În astfel de cazuri, se include în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 o intrare specială pentru substanța respectivă, iar intrarea pentru grupul de substanțe se marchează cu textul următor: «cu excepția celor care figurează într-o altă parte a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008».

În unele cazuri, unele substanțe individuale pot face obiectul mai multor intrări pentru grupuri de substanțe. În aceste cazuri, clasificarea substanței reflectă clasificarea pentru fiecare dintre cele două intrări pentru grupuri de substanțe. În cazul în care sunt furnizate clasificări diferite pentru același pericol, se aplică clasificarea care face trimitere la pericolul cel mai grav.

Numărul index:

Numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Substanțele sunt enumerate în apendice în funcție de numărul index al acestora.

Numerele CE:

Numărul CE, și anume Einecs, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană. Numărul Einecs poate fi obținut din Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață (Einecs). Numărul ELINCS poate fi obținut de pe Lista europeană a substanțelor chimice notificate. Numărul NLP poate fi obținut de pe lista substanțelor care nu mai sunt considerate drept polimeri (No longer polymers). Aceste liste sunt publicate de către Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene.

Numărul CE reprezintă un sistem constituit din șapte cifre, de tipul XXX-XXX-X, care începe de la 200-001-8 (Einecs), de la 400-010-9 (ELINCS) și de la 500-001-0 (NLP). Acest număr este indicat în coloana intitulată «Nr. CE».

Numărul CAS:

Numerotarea CAS (Chemical Abstracts Service – Serviciul de catalogare a chimicalelor) a fost introdusă pentru a facilita identificarea substanțelor.

Note:

Textul complet al notelor poate fi găsit în partea 1 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Notele care se iau în considerare în sensul prezentului regulament sunt următoarele:

 

Nota A:

Fără a aduce atingere articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, denumirea substanței trebuie să figureze pe etichetă sub forma uneia dintre denumirile prevăzute în partea 3 a anexei VI la regulamentul menționat anterior.

În partea respectivă, se folosește uneori o descriere generală de tipul «compuși ai … » sau «săruri de … ». În acest caz, furnizorul care introduce o astfel de substanță pe piață are obligația de a preciza pe etichetă denumirea corectă, ținând seama în mod corespunzător de dispozițiile punctului 1.1.1.4 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

 

Nota C:

Anumite substanțe organice pot fi comercializate fie sub o formă izomerică bine definită, fie sub formă de amestec de mai mulți izomeri.

 

Nota D:

Anumite substanțe care sunt susceptibile de polimerizare sau descompunere spontană sunt introduse pe piață, în general, sub o formă stabilizată. Aceasta este forma sub care substanțele respective sunt enumerate în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Totuși, aceste substanțe sunt uneori introduse pe piață sub o formă nestabilizată. În acest caz, furnizorul care introduce o astfel de substanță pe piață trebuie să înscrie pe etichetă numele substanței, urmat de mențiunea «nestabilizat(ă)».

 

Nota J:

Nu este necesară clasificarea drept substanță cancerigenă sau mutagenă dacă se poate demonstra că aceasta conține mai puțin de 0,1 % greutate/greutate benzen (nr. CE 200-753-7).

 

Nota K:

Nu este necesară clasificarea unei substanțe drept cancerigenă sau mutagenă în cazul în care se poate demonstra că substanța conține mai puțin de 0,1 % greutate/greutate 1,3-butadienă (nr. CE 203-450-8).

 

Nota L:

Nu este necesară clasificarea drept substanță cancerigenă dacă se poate stabili că aceasta conține mai puțin de 3 % extract de DMSO măsurat prin metoda IP 346.

 

Nota M:

Nu este necesară clasificarea drept substanță cancerigenă dacă se poate stabili că aceasta conține mai puțin de 0,005 % greutate/greutate benzo[a]-piren (nr. CE 200-028-5).

 

Nota N:

Nu este necesară clasificarea drept substanță cancerigenă dacă se cunoaște istoricul complet al rafinării și dacă se poate demonstra că substanța din care este produsă nu este cancerigenă.

 

Nota P:

Nu este necesară clasificarea drept substanță cancerigenă sau mutagenă dacă se poate demonstra că aceasta conține mai puțin de 0,1 % greutate/greutate benzen (nr. CE 200-753-7).

 

Nota R:

Nu este necesară clasificarea drept cancerigene a fibrelor la care media geometrică a diametrului ponderată cu lungimea, minus două erori standard, este mai mare de 6 μm.”

4.

În apendicele 1, 2, 3, 5 și 6, la intrările de pe coloana intitulată „note” se elimină trimiterile către notele E, H și S.

5.

În apendicele 1, titlul se înlocuiește cu „Intrarea 28 – Substanțe cancerigene: categoria 1A (tabelul 3.1)/categoria 1 (tabelul 3.2)”.

6.

Apendicele 2 se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 28 – Substanțe cancerigene: categoria 1B (tabelul 3.1)/categoria 2 (tabelul 3.2)”.

(b)

La intrările de pe coloana Nr. index cu numerele 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 și 650-017-00-8, cuvintele „Anexa I la Directiva 67/548/CEE” se înlocuiesc cu următoarele: „Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008”.

(c)

Intrările cu numerele index 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 și 649-210-00-X se elimină.

7.

În apendicele 3, titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 29 – Substanțe mutagene: categoria 1A (tabelul 3.1)/categoria 1 (tabelul 3.2)”.

8.

În apendicele 4, titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 29 – Substanțe mutagene: categoria 1B (tabelul 3.1)/categoria 2 (tabelul 3.2)”.

9.

În apendicele 5, titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 30 – Substanțe toxice pentru reproducere: categoria 1A (tabelul 3.1)/categoria 1 (tabelul 3.2)”.

10.

În apendicele 6, titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 30 – Substanțe toxice pentru reproducere: categoria 1B (tabelul 3.1)/categoria 2 (tabelul 3.2)”.

11.

În apendicele 8, titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 43 – Coloranți azoici – Lista aminelor aromatice”.

12.

În apendicele 9, titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 43 – Coloranți azoici – Lista coloranților azoici”.

13.

Apendicele 10 se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul se înlocuiește cu: „Intrarea 43 – Coloranți azoici – Lista metodelor de testare”.

(b)

În nota de subsol, adresele CEN și Cenelec se înlocuiesc cu următorul text:

„CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, Tel. +32 2550 08 11, fax +32 2550 08 19 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, Tel. +32 25196871, fax +32 2519 69 19 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm”


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 42.

(2)  JO L 147, 9.6.1975, p. 40.

(3)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(4)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(5)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.

(6)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1.

(7)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(8)  JO L 104, 8.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 399, 30.12.1989, p. 18.

(10)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1.

(11)  JO L 121, 15.5.1993, p. 20.

(12)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.”


Top