Help Print this page 

Document 32009R0407

Title and reference
Regulamentul (CE) nr. 407/2009 al Comisiei din 14 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea
  • In force
OJ L 123, 19.5.2009, p. 3–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/407/oj
Multilingual display
Text

19.5.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 407/2009 AL COMISIEI

din 14 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 338/97 enumeră speciile de animale și de plante în cazul cărora comerțul este supus restricțiilor sau controlului. Aceste liste le înglobează pe cele care figurează în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, denumită în continuare „Convenția CITES”.

(2)

La cererea Chinei, au fost adăugate următoarele specii în anexa III la Convenția CITES: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi și Corallium secundum.

(3)

Speciile Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus și Selenidera maculirostris – care sunt incluse în prezent în anexa B din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – nu fac obiectul unui comerț internațional al cărui volum să le pericliteze supraviețuirea, însă sunt incluse în anexa III la Convenția CITES, în urma cererilor formulate de Columbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaezia și Argentina, și, prin urmare, ar trebui transferate din anexa B în anexa C din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(4)

Speciile Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira și Tylototriton spp. – care nu sunt enumerate în prezent în anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – sunt importate în Comunitate în cantități care justifică monitorizarea acestora. Prin urmare, aceste specii ar trebui incluse în anexa D din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(5)

În cadrul celei de-a 14-a sesiuni a Conferinței părților la CITES din iunie 2007, s-au adoptat noi referințe de nomenclatură pentru animale. S-au constatat unele inconsecvențe între anexele la Convenția CITES și denumirile științifice din referințele de nomenclatură în ceea ce privește speciile Asarcornis scutulata și Pezoporus occidentalis, familiile Rheobatrachidae și Phasianidae, precum și ordinul SCANDENTIA. Având în vedere că aceste inconsecvențe apar și în anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97, aceasta ar trebui adaptată în consecință.

(6)

Ținând seama de amploarea modificărilor, este oportun ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice, instituit prin articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 338/97,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 mai 2009.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Notă privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1.

Speciile incluse în respectivele anexe A, B, C și D sunt indicate:

(a)

prin numele speciei; sau

(b)

ca fiind toate speciile aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.

2.

Abrevierea «spp.» se utilizează pentru a desemna toate speciile dintr-un taxon superior.

3.

Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.

4.

Speciile ale căror nume sunt tipărite cu aldine în anexa A sunt enumerate în această anexă în concordanță cu protecția care le este acordată prin Directiva 79/409/CEE a Consiliului («Directiva păsări») sau prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului («Directiva habitate»).

5.

Următoarele abrevieri se utilizează pentru taxonii de plante inferiori speciei:

(a)

«ssp.» se utilizează pentru a desemna subspecia;

(b)

«var(s).» se utilizează pentru a desemna varietatea (varietățile); iar

(c)

«fa» se utilizează pentru a desemna forma.

6.

Simbolurile «(I)», «(II)» și «(III)» plasate după numele unei specii sau al unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt enumerate speciile în cauză, după cum se indică în notele 7-9. În cazul în care nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt enumerate în anexele la convenție.

7.

Alăturarea simbolului (I) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.

8.

Alăturarea simbolului (II) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.

9.

Alăturarea simbolului (III) la numele unei specii sau al unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.

10.

Hibrizii pot fi incluși anume în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care, pe parcursul a patru generații precedente, au în descendența lor cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă într-una din anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament ca și cum ar fi specia respectivă pură, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus anume în anexe.

11.

În cazul în care o specie este inclusă în anexa A, B sau C, toate părțile și produsele derivate din specia în cauză sunt de asemenea incluse în respectiva anexă, cu excepția cazului în care specia respectivă este adnotată indicându-se că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t) din prezentul regulament, alăturarea simbolului «#» urmat de un număr la numele unei specii sau al unui taxon superior inclus în anexa B sau C desemnează părțile sau produsele derivate specificate în raport cu respectiva specie sau respectivul taxon, în scopul prezentului regulament, după cum urmează:

#1

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; precum și

(d)

a fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul Vanilla înmulțite artificial.

#2

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului; precum și

(b)

a produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul.

#3

Desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini.

#4

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a)

semințelor, cu excepția semințelor de cactuși mexicani originari din Mexic, și a polenului;

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c)

florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;

(d)

fructelor, părților și produselor derivate aferente, provenite de la plante aclimatizate sau înmulțite artificial; precum și

(e)

a elementelor de trunchiuri (ramificații), a părților și a produselor derivate aferente, provenite de la plante din genul Opuntia subgenul Opuntia înmulțite artificial.

#5

Desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir.

#6

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele.

#7

Desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele din acestea.

#8

Desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, secționate și măcinate.

#9

Desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta: «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement No BW/NA/ZA xxxxxx».

#10

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde.

#11

Desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele din acestea.

12.

Niciuna dintre specii sau niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibrizii săi să fie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibrizi, nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

13.

Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

14.

În ceea ce privește speciile de faună enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte, întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:

§ 1

Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.

§ 2

Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

15.

În ceea ce privește speciile de floră enumerate în anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:

§ 3

Plante proaspete și uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.

§ 4

Bușteni, lemn tăiat și plăci de furnir.

</

 

Anexa A

Anexa B

Anexa C

Denumire comună

FAUNĂ

CHORDATA (CORDATE)

MAMMALIA

 

 

 

Mamifere

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

Antilocapra americana (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

Mexican pronghorn

Bovidae

 

 

 

Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilopa mendes

 

Ammotragus lervia (II)

 

Oaie cu coamă

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Antilopă cervicapră

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bizon de pădure

Bos gaurus (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bos frontalis care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bos grunniens care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Iac sălbatic

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Se exclude forma domesticită cunoscută sub denumirea Bubalus bubalis care nu face obiectul prezentului regulament)

Bivol indian

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Bivol pitic

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa de munte

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Chinese serow

Capricornis rubidus (I)

 

 

Red serow

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Capricorn de Sumatra

Capricornis thar (I)

 

 

Himalayan serow

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke's duiker

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Bay duiker

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Antilopa lui Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Antilopa lui Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Antilopă uriașă

 

Cephalophus zebra (II)

 

Antilopă zebră

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuvier's gazelle

 

 

Gazella dorcas (III Algeria /Tunisia)

Dorcas gazelle

Gazella leptoceros (I)

 

 

Slender-horned gazelle

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilopă cal neagră

 

Kobus leche (II)

 

Antilopă de apă

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Red goral

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Long-tailed goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Himalayan goral

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Himalayan goral

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral

Nanger dama (I)

 

 

Gazelă dama

Oryx dammah (I)

 

 

Antilopă spadă

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orix alb

 

Ovis ammon (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Muflon euro-asiatic

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflon himalaian

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali

 

Ovis canadensis (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

Mexican bighorn sheep

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflon de Cipru

 

Ovis vignei (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakh urial

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru, antilopă de Tibet

 

Philantomba monticola (II)

 

Blue duiker

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Siola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Capră neagră de Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Mongolian saiga

 

Saiga tatarica (II)

 

Antilopă saiga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilopă cu patru coarne

Camelidae

 

 

 

Camelide, guanaco, vigonie

 

Lama glama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Cu excepția populațiilor din: Argentina [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan; Bolivia [întreaga populație]; Chile [populația din Primera Región]; și Peru [întreaga populație]; care sunt incluse în anexa B)

Vicugna vicugna (II) (numai populațiile din Argentina  (1) [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semi-captive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan]; Bolivia (  (2) [întreaga populație]; Chile (  (3) [populația din Primera Región]; Peru (  (4) [întreaga populație]; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

 

Vigonie

Cervidae

 

 

 

Căprioară, huemuls, muntiac, pudus

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamian deer

Axis kuhlii (I)

 

 

Bawean deer

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerb axis de Thailanda

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerb de mlaștină

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Bactrian deer

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)

Barbary deer

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerb de cașmir

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Cerb lopătar persan

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Cerb de Anzi

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Cerb roșu american

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntiac negru

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntiac uriaș

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerb catâr de Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerb de pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu nordic

Pudu puda (I)

 

 

Cerb chilian

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

Rucervus eldii (I)

 

 

Eld's deer

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam pitic

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam

Moschidae

 

 

 

Cerb moscat

Moschus spp. (I) (Numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Moschus spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)

 

Cerb moscat

Suidae

 

 

 

Babirusa, mistreți, porci

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusă

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola Batu babirusa

Babyrousa celebensis (I)

 

 

North Sulawesi babirusa

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Malenge babirusa

Sus salvanius (I)

 

 

Mistreț pitic

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse la anexa A și excluzând populațiile de Pecari tajacu din Mexic și din Statele Unite, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Pecari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari de Chaco

CARNIVORA

Ailuridae

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda roșu

Canidae

 

 

 

Câini, vulpi, lupi

 

 

Canis aureus (III India)

Șacal auriu

Canis lupus (I/II)

(Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt enumerate în anexa II.)

Canis lupus (II) (Populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39)

 

Lup

Canis simensis

 

 

Lup etiopian

 

Cerdocyon thous (II)

 

Vulpe de pădure

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lup cu coamă

 

Cuon alpinus (II)

 

Câine roșu

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Vulpe roșie sud-americană

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darwin's fox

 

Lycalopex griseus (II)

 

Vulpe mică gri (America de Sud)

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Vulpe de pampas

Speothos venaticus (I)

 

 

Câinele de tufiș

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Vulpe bengaleză

 

Vulpes cana (II)

 

Vulpea lui Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenec (vulpea deșertului)

Eupleridae

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanouc

 

 

Fossa fossana (II)

 

Malagasy civet

Felidae

 

 

 

Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri, etc.

 

Felidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele în forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 

Pisici

Acinonyx jubatus (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu astfel de exemplare face obiectul dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament.]

 

 

Ghepard

Caracal caracal (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Caracal

Catopuma temminckii (I)

 

 

Pisică aurie

Felis nigripes (I)

 

 

Pisică cu labe negre

Felis silvestris (II)

 

 

Pisică sălbatică

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy's cat

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Pisică de munte din Anzi

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Linx eurasiatic

Lynx pardinus (I)

 

 

Linx iberic

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Clouded leopard

Panthera leo persica (I)

 

 

Leu asiatic

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Panteră

Panthera tigris (I)

 

 

Tigru

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marbled cat

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)

 

 

Bengal leopard cat

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomote cat

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Pisică cu capul plat

Prionailurus rubiginosus (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)

 

 

Rusty-spotted cat

Puma concolor coryi (I)

 

 

Pumă de Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Pumă de America

Puma concolor couguar (I)

 

 

Eastern cougar

Puma yagouaroundi (I) (Numai populațiile din America centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Irbis, leopardul zăpezilor

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Indian brown mongoose

 

 

Herpestes edwardsi (III India)

Indian grey mongoose

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Small Indian mongoose

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangustă Smith

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta crabilor

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangustă cu gât dungat

Hyaenidae

 

 

 

Lupi de pământ, hiene

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Lup de pământ

Mephitidae

 

 

 

Sconcși

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Sconcs de Patagonia

Mustelidae

 

 

 

Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

Lutrinae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vidre

Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Cameroon clawless otter

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Calan, vidra de mare

Lontra felina (I)

 

 

Vidră de mare

Lontra longicaudis (I)

 

 

Vidră cu coadă lungă

Lontra provocax (I)

 

 

Vidră sud-americană

Lutra lutra (I)

 

 

Vidră

Lutra nippon (I)

 

 

Japanese otter

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Vidra uriașă braziliană

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, jderi americani, nevăstuici, hermine

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grizon

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Jder cu gâtul galben

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Pietrar

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Nilgiri marten

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Honey badger

Mustela nigripes (I)

 

 

Dihor cu labe negre

Odobenidae

 

 

 

Morse

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morsă

Otariidae

 

 

 

Foci cu blană, lei de mare

 

Arctocephalus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Focă cu blană

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernández fur seal

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadalupe fur seal

Phocidae

 

 

 

Foci

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefant de mare

Monachus spp. (I)

 

 

Foci

Procyonidae

 

 

 

Coati

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Urs maki

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Basarisc

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, urs cu trompă

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati brazilian

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkaju

Ursidae

 

 

 

Urși

 

Ursidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Urși

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda uriaș

Helarctos malayanus (I)

 

 

Urs malaez

Melursus ursinus (I)

 

 

Urs buzat

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Urs cu ochelari

Ursus arctos (I/II)

(Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia Ursus arctos isabellinus sunt enumerate în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II).

 

 

Urs brun

Ursus thibetanus (I)

 

 

Urs asiatic

Viverridae

 

 

 

Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civet

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong, urs jder

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civeta americană

 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampolon

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Banded palm civet

 

 

Paguma larvata (III India)

Masked palm civet

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Asian palm civet

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdon's palm civet

 

Prionodon linsang (II)

 

Lisang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Spotted linsang

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetă

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetă asiatică

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetă pitică

CETACEA

 

 

 

Cetacee (delfini, marsuini, balene)

CETACEA spp. (I/II)  (5)

 

 

Cetacee

CHIROPTERA

Phyllostomidae

 

 

 

Broad-nosed bats

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

White-lined bat

Pteropodidae

 

 

 

Lilieci frugivori, vulpi zburătoare

 

Acerodon spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vulpi zburătoare

Acerodon jubatus (I)

 

 

Liliac frugivor

 

Pteropus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Vulpi zburătoare

Pteropus insularis (I)

 

 

Liliac din Insulele Truk

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Comoro flying fox

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japanese flying fox

Pteropus mariannus (I)

 

 

Liliac din Insulele Mariane

Pteropus molossinus (I)

 

 

Vulpe zburătoare de Pohnpei

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelew flying fox

Pteropus pilosus (I)

 

 

Liliac mare din Insulele Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigues flying fox

Pteropus samoensis (I)

 

 

Liliac din Insulele Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Liliac din Insulele Tonga

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosrae flying fox

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pemba flying fox

Pteropus yapensis (I)

 

 

Yap flying fox

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Tatu

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Northern naked-tailed armadillo

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatu mare, tatu cu coadă golașă

 

Chaetophractus nationi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

Andean hairy armadillo

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatu uriaș

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Șoareci marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Șoarece marsupial cu coadă lungă

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Șoarece marsupial de deșert

Thylacinidae

 

 

 

Tigru tasmanian

Thylacinus cynocephalus (posibil dispărută) (I)

 

 

Thylacine

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Canguri, canguri-iepure

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Cangur de copac gri

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Cangur de copac negru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic roșu

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic cu dungi

Onychogalea fraenata (I)

 

 

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

Crescent nail-tail wallaby

Phalangeridae

 

 

 

Cuscus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Eastern common cuscus

 

Phalanger mimicus (II)

 

Southern common cuscus

 

Phalanger orientalis (II)

 

Cuscus gri

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Admiralty Island cuscus

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Common spotted cuscus

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Waigeou cuscus

Potoroidae

 

 

 

Canguri-șobolani

Bettongia spp. (I)

 

 

Canguri-șobolani

Caloprymnus campestris (posibil dispărută) (I)

 

 

Cangur-șobolan de deșert

Vombatidae

 

 

 

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Northern hairy-nosed wombat

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Iepuri de câmp, iepuri de crescătorie

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Iepure de Assam

Romerolagus diazi (I)

 

 

Iepure de vulcan

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidnă cu cioc lung

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandicoots

Chaeropus ecaudatus (posibil dispărută) (I)

 

 

Marsupial cu picioare de porc

Peramelidae

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Marsupial de bougainville

Thylacomyidae

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Iepure marsupial

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Iepure marsupial cu coada albă

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Cai, măgari sălbatici, zebre

Equus africanus (I) (Se exclude forma domesticită Equus asinus, care nu face obiectul prezentului regulament)

 

 

Măgar sălbatic african

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra lui Grevzei

Equus hemionus (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile Equus hemionus hemionus și Equus hemionus khur sunt enumerate în anexa I)

 

 

Măgar sălbatic asiatic

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Cal sălbatic de stepă

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra lui Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Zebra de munte

Rinoceri

 

 

 

Rhinoceroses

Rhinocerotidae spp. (I) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)

 

 

Rinoceri

 

Ceratotherium simum simum (II) (Numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru destinații și corespunzătoare și acceptabile și comerțul cu trofee de vânătoare. Orice alte exemplar se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

Rinocer alb

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

 

 

Tapirs

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir de câmpie

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica și Manis pentadactyla, pentru exemplare capturate din natură în scopuri în principal comerciale)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Leneși

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leneș cu gât maro

Megalonychidae

 

 

 

Two-toed sloth

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau

Myrmecophagidae

 

 

 

Furnicari

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Furnicar mare

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

PRIMATES

 

 

 

Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)

 

PRIMATES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Primate

Atelidae

 

 

 

Maimuțe din Lumea Nouă (urlătoare, agățătoare)

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba Island howler

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantled howler

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemalan black howler

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Maimuță agățătoare

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Maimuță agățătoare de Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Maimuță păianjen

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Yellow-tailed woolly monkey

Cebidae

 

 

 

Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldi's marmoset

Callithrix aurita (I)

 

 

Buffy-tufted marmoset

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Buffy-headed marmoset

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lion tamarins

Saguinus bicolor (I)

 

 

Pied tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy's tamarin

Saguinus leucopus (I)

 

 

White-footed tamarin

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Cottontop tamarin

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Central American squirrel monkey

Cercopithecidae

 

 

 

Maimuțe din Lumea Veche

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangab cu creastă

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diana monkey

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Roloway monkey

Colobus satanas (II)

 

 

Sun-tailed monkey

Colobus satanas (II)

 

 

Maimuță mătăsoasă neagră

Macaca silenus (I)

 

 

Maimuță Banderus

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Maimuță Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

Nasalis larvatus (I)

 

 

Maimuță năsoasă

Piliocolobus foai (II)

 

 

Central African red colobus

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Uzungwa red colobus

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Zanzibar red colobus

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Pennant's red colobus

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuss's red colobus

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Maimuța mătăsoasă de Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandan red colobus

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Thollon's red colobus

Presbytis potenziani (I)

 

 

Maimuță Mentawi

Pygathrix spp. (I)

 

 

Maimuță îmbrăcată

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Snub-nosed monkeys

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Kashmir grey langur

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Southern Plains grey langur

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulman

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarai grey langur

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Black-footed grey langur

Semnopithecus priam (I)

 

 

Tufted grey langur

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepal grey langur

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Delacour's langur

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

François's langur

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gee's golden langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinh langur

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri langur

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotian langur

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Capped langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

White-headed langur

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Shortridge's langur

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurieni pitici

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurieni pitici

Daubentoniidae

 

 

 

Lemurieni Aye Aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Lemurieni Aye Aye

Hominidae

 

 

 

Cimpanzei, gorile, urangutani

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorila

Gorilla gorilla (I)

 

 

Western gorilla

Pan spp. (I)

 

 

Cimpanzeu

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatran orangutan

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Urangutan

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indri, safka și lemurieni blănoși

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, safka și lemurieni blănoși

Lemuridae

 

 

 

Lemurieni

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemurieni

Lepilemuridae

 

 

 

Sportive lemurs

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Sportive lemurs

Lorisidae

 

 

 

Lorises

Nycticebus spp. (I)

 

 

Slow lorises

Pitheciidae

 

 

 

Uacaris, titis, sakis

Cacajao spp. (I)

 

 

Uacaris

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Barbara Brown's Titi

Callicebus melanochir (II)

 

 

Coastal Black-handed Titi

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Black-fronted Titi

Callicebus personatus (II)

 

 

Atlantic titi

Chiropotes albinasus (I)

 

 

White-nosed saki

Tarsiidae

 

 

 

Maki

Tarsius spp. (II)

 

 

Maki

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Elefanți

Elephas maximus (I)

 

 

Elefant asiatic

Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B)

Loxodonta africana (II)

(Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (6); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A)

 

Elefant african

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Șinșila

Chinchilla spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu fac obiectul prezentului regulament)

 

 

Șinșila

Cuniculidae

 

 

 

Pacas

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Lowland paca

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti

Erethizontidae

 

 

 

Porci spinoși din Lumea Nouă

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc spinos de copac mexican

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Porc spinos

Hystricidae

 

 

 

Porci spinoși din nordul Africii

Hystrix cristata

 

 

Porc spinos nord-african

Muridae

 

 

 

Șoareci, șobolani

Leporillus conditor (I)

 

 

Șobolan constructor

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Șobolan de apă

Xeromys myoides (I)

 

 

Pseudoșobolan de apă

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Șobolan cu coadă mare

Sciuridae

 

 

 

Veverițe terestre, veverițe arboricole

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Câine de prerie mexican

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotă cu coadă lungă

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotă himalaiană

 

Ratufa spp. (II)

 

Veveriță uriașă

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Veverița lui Deppe

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupai

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugong

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis și Trichechus manatus sunt enumerate în anexa I. Trichechus senegalensis este enumerat în anexa II.)

 

 

Lamantini

AVES

 

 

 

Păsări

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Rațe, gâște, lebede etc.

Anas aucklandica (I)

 

 

Auckland Islands teal

 

Anas bernieri (II)

 

Madagascar teal

Anas chlorotis (I)

 

 

Brown teal

 

Anas formosa (II)

 

Baikal teal

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysan duck

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbell Island teal

Anas oustaleti (I)

 

 

Marianas mallard

Anas querquedula

 

 

Rață cârâitoare

Asarcornis scutulata (I)

 

 

White-winged duck

Aythya innotata

 

 

Madagascar pochard

Aythya nyroca

 

 

Rață roșie

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleutian goose

Branta ruficollis (II)

 

 

Gâscă cu pieptul roșu

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Rață leșească

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Coscoroba swan

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Black-necked swan

 

Dendrocygna arborea (II)

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Rață arboricolă cu pântece negru

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Fulvous whistling-duck

Mergus octosetaceus

 

 

Brazilian merganser

 

Oxyura jamaicensis

 

Ruddy duck

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Rață cu obrazul alb

Rhodonessa caryophyllacea (posibil dispărută) (I)

 

 

Pink-headed duck

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Comb duck

Tadorna cristata

 

 

Crested shelduck

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Colibri

 

Trochilidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Colibri

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Hook-billed hermit

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Păsările ogorului

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Double-striped thick-knee

Laridae

 

 

 

Pescăruși, rândunici de mare

Larus relictus (I)

 

 

Relict gull

Scolopacidae

 

 

 

Culici, fluierari

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimo curlew

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Culic cu cioc subțire

Tringa guttifer (I)

 

 

Nordmann's greenshank

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Egrete, stârci

Ardea alba

 

 

Egreta mare

Bubulcus ibis

 

 

Stârc de cireadă

Egretta garzetta

 

 

Egreta mică

Balaenicipitidae

 

 

 

Shoebill, whale-headed stork

 

Balaeniceps rex (II)

 

Pasărea-gheată

Ciconiidae

 

 

 

Berze

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ciconia nigra

Ciconia nigra (II)

 

 

Barza neagră

Ciconia stormi

 

 

Storm's stork

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru american

Leptoptilos dubius

 

 

Greater adjutant stork

Mycteria cinerea (I)

 

 

Milky stork

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiși, lopătari

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis roșu

Geronticus calvus (II)

 

 

Bald ibis

Geronticus eremita (I)

 

 

Waldrapp

Nipponia nippon (I)

 

 

Crested ibis

Platalea leucorodia (II)

 

 

Lopătar

Pseudibis gigantean

 

 

Giant ibis

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Turturele, porumbei

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Porumbel nicobar

Claravis godefrida

 

 

Purple-winged ground-dove

Columba livia

 

 

Porumbel de stâncă

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro zone-tailed pigeon

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Porumbel lovitură de pumnal

 

Goura spp. (II)

 

Crowned-pigeons

Leptotila wellsi

 

 

Grenada dove

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Pink pigeon

Streptopelia turtur

 

 

Turturică

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Calao

 

Aceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Calao

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rufous-necked hornbill

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Calao

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Calao

 

Berenicornis spp. (II)

 

Calao

 

Buceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Păsări-rinocer

Buceros bicornis (I)

 

 

Pasăre-rinocer bicorn

 

Penelopides spp. (II)

 

Hornbills

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Helmeted hornbill

 

Rhyticeros spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Hornbills

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Plain-pouched hornbill

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turaci

 

Tauraco spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Turaci

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannerman's turaco

FALCONIFORMES

 

 

 

Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a unei specii din familia Cathartidae inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Păsări de pradă diurne

Accipitridae

 

 

 

Ulii, vulturi

Accipiter brevipes (II)

 

 

Uliu cu picioare scurte

Accipiter gentilis (II)

 

 

Uliu porumbar

Accipiter nisus (II)

 

 

Uliu păsărar

Aegypius monachus (II)

 

 

Vultur pleșuv brun

Aquila adalberti (I)

 

 

Adalbert's eagle

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Acvila de munte

Aquila clanga (II)

 

 

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Acvila de câmp

Aquila pomarina (II)

 

 

Acvila țipătoare mică

Buteo buteo (II)

 

 

Șorecar comun

Buteo lagopus (II)

 

 

Șorecar încălțat

Buteo rufinus (II)

 

 

Șorecar mare

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Cuban hook-billed kite

Circaetus gallicus (II)

 

 

Șerpar

Circus aeruginosus (II)

 

 

Erete de stuf

Circus cyaneus (II)

 

 

Erete vânăt

Circus macrourus (II)

 

 

Erete alb

Circus pygargus (II)

 

 

Erete sur

Elanus caeruleus (II)

 

 

Gaie cenușie

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagascar serpent-eagle

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Zăgan

Gyps fulvus (II)

 

 

Vultur pleșuv sur

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla este enumerată în anexa I; celelalte specii sunt enumerate în anexa II)

 

 

Sea-eagles

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Acvilă porumbacă

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Acvila pitică

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Grey-backed hawk

Milvus migrans (II)

 

 

Gaie brună

Milvus milvus (II)

 

 

Gaie roșie

Neophron percnopterus (II)

 

 

Hoitar alb

Pernis apivorus (II)

 

 

Viespar

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Acvila maimuțelor

Cathartidae

 

 

 

Vulturi din Lumea Nouă

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor californian

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Vultur regal

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor de Anzi

Falconidae

 

 

 

Șoimi

Falco araeus (I)

 

 

Seychelles kestrel

Falco biarmicus (II)

 

 

Șoim sudic

Falco cherrug (II)

 

 

Șoim dunărean

Falco columbarius (II)

 

 

Șoimuleț de iarnă

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonora's falcon

Falco jugger (I)

 

 

Laggar falcon

Falco naumanni (II)

 

 

Vânturel mic

Falco newtoni (I) (Numai populația din Seychelles)

 

 

Newton's kestrel

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Șoim călător

Falco peregrinus (I)

 

 

Peregrine falcon

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritius kestrel

Falco rusticolus (I)

 

 

Șoim de vânătoare

Falco subbuteo (II)

 

 

Șoimul rândunelelor

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vânturel roșu

Falco vespertinus (II)

 

 

Șoimuleț de seară

Pandionidae

 

 

 

Ospreys

Pandion haliaetus (II)

 

 

Vultur pescar

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

Crax fasciolata

 

Crax fasciolata

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Blue-knobbed curassow

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Red-billed curassow

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Yellow-knobbed curassow

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Wattled curassow

 

 

 

Crax rubra (III Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)

Great currasow

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoas curassow

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Horned guan

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

Plain chachalaca

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

 

Helmeted curassow

 

Penelope albipennis (I)

 

 

White-winged guan

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Crested guan

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Highland guan

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Black-fronted piping guan

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidad piping guan

Megapodiidae

 

 

 

Megapodes, scrubfowl

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Cocoș-ciocan cu picioare roșii

Phasianidae

 

 

 

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

 

 

Arborophila campbelli (III Malaezia)

Grey-breasted partridge

 

 

Arborophila charltonii (III Malaezia)

Chestnut-necklaced partridge

 

Argusianus argus (II)

 

Fazan argus

 

 

Caloperdix oculeus (III Malaezia)

Ferruginous partridge

Catreus wallichii (I)

 

 

Cheer pheasant

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Masked bobwhite

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

White eared-pheasant

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brown eared-pheasant

 

Gallus sonneratii (II)

 

Grey junglefowl

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Blood pheasant

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalayan monal

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Chinese monal

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Sclater's monal

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edwards' pheasant

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaezia)

Crestless fireback

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnamese fireback

 

 

Lophura ignita (III Malaezia)

Crested fireback

Lophura imperialis (I)

 

 

Fazan imperial

Lophura swinhoii (I)

 

 

Swinhoe's pheasant

 

 

Melanoperdix niger (III Malaezia)

Black partridge

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Ocellated turkey

Odontophorus strophium

 

 

Gorgeted wood-quail

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalayan quail

 

Pavo muticus (II)

 

Green peafowl

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Grey peacock-pheasant

 

Polyplectron germaini (II)

 

Germain's peacock-pheasant

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaezia)

Mountain peacock-pheasant

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malayan peacock-pheasant

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawan peacock-pheasant

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Bornean peacock-pheasant

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Crested argus

 

 

Rhizothera dulitensis (III Malaezia)

Hose's partridge

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaezia)

Long-billed partridge

 

 

Rollulus rouloul (III Malaezia)

Prepelița cu creastă

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Elliot's pheasant

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Hume's pheasant

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikado pheasant

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Caspian snowcock

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetan snowcock

Tragopan blythii (I)

 

 

Blyth's tragopan

Tragopan caboti (I)

 

 

Cabot's tragopan

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Western tragopan

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Satyr tragopan

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Attwater's prairie-chicken

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Cocori

 

Gruidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cocori

Grus americana (I)

 

 

Cocor alb

Grus canadensis (I/II) (Specia este enumerată în anexa II, dar subspeciile Grus canadensis nesiotes și Grus canadensis pulla sunt enumerate în anexa I)

 

 

Cocor canadian

Grus grus (II)

 

 

Cocorul mare

Grus japonensis (I)

 

 

Red-crowned crane

Grus leucogeranus (I)

 

 

Siberian crane

Grus monacha (I)

 

 

Hooded crane

Grus nigricollis (I)

 

 

Black-necked crane

Grus vipio (I)

 

 

White-necked crane

Otididae

 

 

 

Dropii

 

Otididae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Dropii

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indian bustard

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Macqueen's bustard

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Dropie gulerată

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengal florican

Otis tarda (II)

 

 

Dropie

Sypheotides indicus (II)

 

 

Lesser florican

Tetrax tetrax (II)

 

 

Spârcaci

Rallidae

 

 

 

Lișițe, cristei

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Lord Howe rail

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Scrub-birds

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Pasărea gălăgioasă

Cotingidae

 

 

 

Cotingide, păsări împodobite

 

 

Cephalopterus ornatus (III Columbia)

Pasărea umbrelă

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Banded cotinga

 

Rupicola spp. (II)

 

Cocks-of-the-rock

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

White-winged cotinga

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Yellow cardinal

 

Paroaria capitata (II)

 

Yellow-billed cardinal

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinal verde

 

Tangara fastuosa (II)

 

Seven-coloured tanager

Estrildidae

 

 

 

Mannikins, waxbills

 

Amandava formosa (II)

 

Green avadavat

 

Lonchura fuscata

 

Lonchura fuscata

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Java sparrow

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Southern black-throated finch

Fringillidae

 

 

 

Sticleți, canari

Carduelis cucullata (I)

 

 

Scatiu

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Yellow-faced siskin

Hirundinidae

 

 

 

Rândunici

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

White-eyed river-martin

Icteridae

 

 

 

Icteride

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Saffron-cowled blackbird

Meliphagidae

 

 

 

Melifage

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Helmeted honeyeater

Muscicapidae

 

 

 

Muscari din Lumea Veche

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodrigues brush-warbler

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rueck's blue-flycatcher

Dasyornis broadbenti litoralis (posibil dispărută) (I)

 

 

Western rufous bristlebird

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Western bristlebird

 

Garrulax canorus (II)

 

Melodious laughingthrush

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Silver-eared mesia

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pasărea-soarelui

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei Shan liocichla

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Cioară cheală cu gât alb

Picathartes oreas (I)

 

 

Grey-necked rockfowl

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mascarene paradise-flycatcher

Paradisaeidae

 

 

 

Pasărea paradisului

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Pasărea paradisului

Pittidae

 

 

 

Pittas

 

Pitta guajana (II)

 

Banded pitta

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurney's pitta

Pitta kochi (I)

 

 

Whiskered pitta

 

Pitta nympha (II)

 

Fairy pitta

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuls

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Straw-headed bulbul

Sturnidae

 

 

 

Grauri

 

Gracula religiosa (II)

 

Mierlă mandarin

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali myna

Zosteropidae

 

 

 

White-eyes

Zosterops albogularis (I)

 

 

White-chested white-eye

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Fregate

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregată cu pântece alb

Pelecanidae

 

 

 

Pelicani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelican creț

Sulidae

 

 

 

Corbi de mare

Papasula abbotti (I)

 

 

Abbott's booby

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Barbets

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Toucan barbet

Picidae

 

 

 

Ciocănitori

Campephilus imperialis (I)

 

 

Ciocănitoarea imperială

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Tristram's woodpecker

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Saffron toucanet

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Tucan cu capul negru

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Chestnut-eared aracari

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Green aracari

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Tucan bălțat

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucanul pește

 

Ramphastos toco (II)

 

Toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Red-billed toucan

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Channel-billed toucan

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Tucan cu cioc scurt

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Cârstei

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlan Grebe

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatroși

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Short-tailed albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali, etc.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus și Psittacula krameri, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

Papagali, peruși, etc.

Cacatuidae

 

 

 

Cacadu

Cacatua goffini (I)

 

 

Cacadu de Tanimbar

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Philippine cockatoo

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Salmon-crested cockatoo

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Yellow-crested cockatoo

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palm cockatoo

Loriidae

 

 

 

Lories, lorikeets

Eos histrio (I)

 

 

Red and blue lory

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina este enumerat în anexa I, celelalte specii sunt enumerate în anexa II)

 

 

Blue lorikeets

Psittacidae

 

 

 

Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali

Amazona arausiaca (I)

 

 

Red-necked parrot

Amazona auropalliata (I)

 

 

Yellow-naped parrot

Amazona barbadensis (I)

 

 

Yellow-shouldered parrot

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Red-tailed parrot

Amazona finschi (I)

 

 

Lilac-crowned parrot

Amazona guildingii (I)

 

 

St Vincent parrot

Amazona imperialis (I)

 

 

Papagal imperial

Amazona leucocephala (I)

 

 

Cuban parrot

Amazona oratrix (I)

 

 

Yellow-headed parrot

Amazona pretrei (I)

 

 

Red-spectacled parrot

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Red-browed parrot

Amazona tucumana (I)

 

 

Tucuman parrot

Amazona versicolor (I)

 

 

Saint Lucia parrot

Amazona vinacea (I)

 

 

Vinaceous parrot

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Green-cheeked parrot

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rican parrot

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Blue macaws

Ara ambiguus (I)

 

 

Great green macaw

Ara glaucogularis (I)

 

 

Blue-throated macaw

Ara macao (I)

 

 

Ara roșu-albastru

Ara militaris (I)

 

 

Ara verde

Ara rubrogenys (I)

 

 

Red-fronted macaw

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spix's macaw

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolk Island parakeet

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Chatham Island yellow-fronted parakeet

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Red-fronted parakeet

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Red-crowned parakeet

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Coxen's double-eyed fig parrot

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Horned parakeet

Guarouba guarouba (I)

 

 

Golden parakeet

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Orange-bellied parrot

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Yellow-eared parrot

Pezoporus occidentalis (probabil dispărută) (I)

 

 

Night parrot

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Ground parrot

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pileated parrot

Primolius couloni (I)

 

 

Blue-headed macaw

Primolius maracana (I)

 

 

Blue-winged macaw

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Golden-shouldered parrot

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Hooded parrot

Psephotus pulcherrimus (probabil dispărută) (I)

 

 

Paradise parrot

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritius parakeet

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Blue-throated parakeet

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Thick-billed parrots

Strigops habroptilus (I)

 

 

Papagal-bufniță

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (Cu excepția Pterocnemia pennata pennata care este inclusă în anexa B)

 

 

Lesser rhea

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Lesser rhea

 

Rhea americana (II)

 

Struț sud-american, nandu

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Jackass penguin

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pinguinul lui Humboldt

STRIGIFORMES

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Bufnițe, huhurezi

Strigidae

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

Aegolius funereus (II)

 

 

Minuniță

Asio flammeus (II)

 

 

Ciuf de câmpie

Asio otus (II)

 

 

Ciuf de pădure

Athene noctua (II)

 

 

Cucuveaua comună

Bubo bubo (II)

 

 

Buha mare

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Cucuveaua pitică

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Forest owlet

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Lesser eagle-owl

Ninox natalis (I)

 

 

Christmas hawk-owl

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Norfolk boobook

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Bufniță polară

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke scops-owl

Otus scops (II)

 

 

Ciuf pitic

Strix aluco (II)

 

 

Huhurez mic

Strix nebulosa (II)

 

 

Huhurez bărbos

Strix uralensis (II)

 

 

Huhurez mare

Surnia ulula (II)

 

 

Ciuhurez undulat

Tytonidae

 

 

 

Strigi

Tyto alba (II)

 

 

Strigă

Tyto soumagnei (I)

 

 

Soumagne's owl

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Struți

Struthio camelus (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

Struți

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinamous

Tinamus solitarius (I)

 

 

Solitary tinamou

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Quetzals

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Resplendent quetzal

REPTILIA

 

 

 

Reptile

CROCODYLIA

 

 

 

Crocodili, aligatori, caimani, gaviali, etc.

 

 

 

Crocodili, aligatori, caimani, gaviali, etc.

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

 

 

Aligator chinezesc

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Rio Apaporis spectacled caiman

Caiman latirostris (I) (Cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B)

 

 

Caiman cu bot lat

Melanosuchus niger (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor)

 

 

Caiman negru

Crocodylidae

 

 

 

Crocodili

Crocodylus acutus (I) (Cu excepția populației din Cuba, care este inclusă în anexa B)

 

 

Crocodil american

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

African slender-snouted crocodile

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Crocodil din Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Crocodil din Flipine

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Crocodil din Guatemala

Crocodylus niloticus (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (care face obiectul unei cote anuale de export de 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B)

 

 

Crocodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Crocodil de mlaștină

 

 

 

Crocodil marin

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Crocodil cubanez

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Crocodil siamez

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Crocodil pitic african

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

False gharial

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavialul de Gange

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataras

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataras

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Spiny-tailed lizards (Agamas, mastigures)

 

Uromastyx spp. (II)

 

Spiny-tailed lizards

Chamaeleonidae

 

 

 

Cameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

Cameleon pitic

 

Brookesia spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleon pitic

Brookesia perarmata (I)

 

 

Dwarf spiny chameleon

 

Calumma spp. (II)

 

Madagascar chameleons

 

Chamaeleo spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Cameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagascar chameleons

Cordylidae

 

 

 

Spiny-tailed lizards

 

Cordylus spp. (II)

 

Girdled lizards

Gekkonidae

 

 

 

Geckos

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Serpent Island gecko

 

 

Hoplodactylus spp. (III Noua Zeelandă)

Sticky-toed geckos

 

 

Naultinus spp. (III Noua Zeelandă)

New Zealand tree geckos

 

Phelsuma spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Day geckos

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Round Island day gecko

 

Uroplatus spp. (II)

 

Flat-tailed geckos

Helodermatidae

 

 

 

Șopârle veninoase

 

Heloderma spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Șopârla scorpion

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Guatemalan beaded lizard

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguana marină

Brachylophus spp. (I)

 

 

Iguana de Fiji

 

Conolophus spp. (II)

 

Iguane terestre de Galapagos

Cyclura spp. (I)

 

 

Iguana terestră

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Șopârle

Sauromalus varius (I)

 

 

San Esteban Island chuckwalla

Lacertidae

 

 

 

Lizards

Gallotia simonyi (I)

 

 

Șopârlă de zid

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lilford's wall lizard

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Șopârle

Scincidae

 

 

 

Skinks

 

Corucia zebrata (II)

 

Prehensile-tailed skink

Teiidae

 

 

 

Caiman lizards, tegu lizards

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Dragon lizard

 

Dracaena spp. (II)

 

Caiman lizards

 

Tupinambis spp. (II)

 

Tegus

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Indian monitor

Varanus flavescens (I)

 

 

Yellow monitor

Varanus griseus (I)

 

 

Desert monitor

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragonul de Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

Clouded monitor

Varanus olivaceus (II)

 

 

Gray's monitor

Xenosauridae

 

 

 

Chinese crocodile lizard

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Chinese crocodile lizard

SERPENTES

 

 

 

Șerpi

Boidae

 

 

 

Șerpi Boa

 

Boidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Șerpi Boa

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagascar ground boas

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentine boa constrictor

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Rican boa

Epicrates monensis (I)

 

 

Virgin Island tree boa

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaican boa

Eryx jaculus (II)

 

 

Șarpe de stepă

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagascar tree boa

Bolyeriidae

 

 

 

Round Island boas

 

Bolyeriidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Round Island boas

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Round Island boa

Casarea dussumieri (I)

 

 

Round Island keel-scaled boa

Colubridae

 

 

 

Șerpi

 

 

Atretium schistosum (III India)

Olive keel-back

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Dog-faced water snake

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

False cobra

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indian egg-eating snake

 

Ptyas mucosus (II)

 

Common rat snake

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Checkered keel-back

Elapidae

 

 

 

Cobre, șerpi corali

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Broad-headed snake

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlantic coral snake

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Central American coral snake

 

Naja atra (II)

 

Șarpe-cu-ochelari

 

Naja kaouthia (II)

 

Monocellate cobra

 

Naja mandalayensis (II)

 

Burmese spitting cobra

 

Naja naja (II)

 

Indian cobra

 

Naja oxiana (II)

 

Central Asian cobra

 

Naja philippinensis (II)

 

North Philippine spitting cobra

 

Naja sagittifera (II)

 

Andaman cobra

 

Naja samarensis (II)

 

South-east Philippine spitting cobra

 

Naja siamensis (II)

 

Cobra indiană

 

Naja sputatrix (II)

 

South Indonesian spitting cobra

 

Naja sumatrana (II)

 

Golden spitting cobra

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Cobra regală

Loxocemidae

 

 

 

Mexican dwarf boa

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Mexican dwarf boa

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (Cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

Piton indian

Tropidophiidae

 

 

 

Wood boas

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Wood boas

Viperidae

 

 

 

Șerpi cu clopoței, vipere

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Șarpe cu clopoței tropical

 

Crotalus durissus unicolor

 

Aruba rattlesnake

 

 

Daboia russelii (III India)

Russell's viper

Vipera latifii

 

 

Latifi's viper

Vipera ursinii (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste ultime populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament)

 

 

Vipera de stepă

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagner's viper

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Pig-nosed turtles

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Pig-nosed turtle

Chelidae

 

 

 

Austro-American sideneck turtles

 

Chelodina mccordi (II)

 

Roti snake-necked turtle

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Western swamp turtle

Cheloniidae

 

 

 

Broaște țestoase marine

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Broaște țestoase marine

Chelydridae

 

 

 

Snapping turltes

 

 

Macrochelys temminckii (III Statele Unite ale Americii)

Alligator snapping turtle

Dermatemydidae

 

 

 

Central American river turtle

 

Dermatemys mawii (II)

 

Central American river turtle

Dermochelyidae

 

 

 

Leatherback turtle

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Leatherback turtle

Emydidae

 

 

 

Box turtles, freshwater turtles

 

Chrysemys picta

 

Painted turtle

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Wood turtle

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Bog turtle

 

 

Graptemys spp. (III Statele Unite ale Americii)

Map turtles

 

Terrapene spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Box turtles

Terrapene coahuila (I)

 

 

Aquatic box turtle

 

Trachemys scripta elegans

 

Red-eared terrapin

Geoemydidae

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Painted terrapin

 

 

Cuora spp. (II)

 

Asian box turtles

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Black pond turtle

 

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

Black-breasted leaf turtle

 

 

Heosemys annandalii (II)

 

Yellow-headed temple turtle

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Arakan forest turtle

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Giant Asian turtle

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Spiny turtle

 

 

Kachuga spp. (II)

 

Roofed turtles

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Sulawesi forest turtle

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Snail-eating turtle

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Ricefield turtle

 

 

Mauremys annamensis (II)

 

Annam pond turtle

 

 

 

Mauremys iversoni (III China)

Fujian pond turtle

 

 

 

Mauremys megalocephala (III China)

Big-headed pond turtle

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Yellow pond turtle

 

 

 

Mauremys nigricans (III China)

Red-necked turtle

 

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

Pritchard's pond turtle

 

 

 

Mauremys reevesii (III China)

Reeves's turtle

 

 

 

Mauremys sinensis (III China)

Chinese stripe-necked turtle

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Three-keeled land tortoise

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Burmese swamp turtle

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Malayan flat-shelled turtle

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

Notch-mouthed stripe-necked turtle

 

 

 

Ocadia philippeni (III China)

Philippen's stripe-necked turtle

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malayan giant turtle

 

 

Pangshura spp. (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Roofed turtles

 

Pangshura tecta (I)

 

 

Indian roofed turtle

 

 

 

Sacalia bealei (III China)

Beal's eyed turtle

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

Chinese false-eyed turtle

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III China)

Four-eyed turtle

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Black marsh turtle

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Philippine pond turtle

Platysternidae

 

 

 

Big-headed turtle

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Big-headed turtle

Podocnemididae

 

 

 

Afro-American sideneck turtles

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagascar sideneck turtle

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Big-headed sideneck turtle

 

Podocnemis spp. (II)

 

Sideneck turtles

Testudinidae

 

 

 

Broaște țestoase

 

Testudinidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A, s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru Geochelone sulcata pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale.)

 

Broaște țestoase

Astrochelys radiata (I)

 

 

Radiated tortoise

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Galapagos giant tortoise

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Bolson tortoise

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Pancake tortoise

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geometric tortoise

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Madagascar spider tortoise

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagascar flat-shelled tortoise

Testudo graeca (II)

 

 

Broacă țestoasă de uscat dobrogeană

Testudo hermanni (II)

 

 

Broască țestoasă de uscat

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egyptian tortoise

Testudo marginata (II)

 

 

Marginated tortoise

Trionychidae

 

 

 

Broaște țestoase cu carapace moale, trionyx

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Southeast Asian soft-shelled turtle

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Cuatro Cienagas soft-shell turtle

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Indian soft-shell turtle

Aspideretes hurum (I)

 

 

Peacock soft-shell turtle

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Black soft-shell turtle

 

Chitra spp. (II)

 

Narrow-headed softshell turtles

 

Lissemys punctata (II)

 

Indo-Gangetic flapshell turtle

 

Lissemys scutata (II)

 

Burmese flapshell turtle

 

 

Palea steindachneri (III China)

Wattle-necked softshell turtle

 

Pelochelys spp. (II)

 

Giant softshell turtles

 

 

Pelodiscus axenaria (III China)

Hunan softshell turtle

 

 

Pelodiscus maackii (III China)

Amur softshell turtle

 

 

Pelodiscus parviformis (III China)

Chinese softshell turtle

 

 

Rafetus swinhoei (III China)

Yangtze softshell turtle

AMPHIBIA

 

 

 

Amfibieni

ANURA

Bufonidae

 

 

 

Broaște și broaște râioase

Broaște râioase

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Malcolm's Ethiopian toad

Atelopus zeteki (I)

 

 

Golden frog

Bufo periglenes (I)

 

 

Broasca râioasă aurie

Bufo superciliaris (I)

 

 

Cameroon toad

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

African viviparous toads

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Nimba toads

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Osgood's Ethiopian toad

Dendrobatidae

 

 

 

Poison frogs

 

Allobates femoralis (II)

 

Brilliant-thighed poison frog

 

Allobates zaparo (II)

 

Sanguine poison frog

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Sky-blue poison frog

 

Dendrobates spp. (II)

 

Poison-arrow frogs

 

Epipedobates spp. (II)

 

Poison-arrow frogs

 

Phyllobates spp. (II)

 

Poison-arrow frogs

Mantellidae

 

 

 

Mantella frogs

 

Mantella spp. (II)

 

Mantella frogs

Microhylidae

 

 

 

Tomato frogs

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Tomato frog

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Red rain frog

Ranidae

 

 

 

Broaște

 

Conraua goliath

 

Broasca uriașă

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Six-fingered frog

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tiger frog

 

Rana catesbeiana

 

American bullfrog

Rheobatrachidae

 

 

 

Broaște cu incubație gastrică

 

Rheobatrachus spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Broască cu incubație gastrică

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Platypus frog

CAUDATA

Ambystomatidae

 

 

 

Axolot

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Lake Patzcuaro salamander

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandre uriașe

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandre uriașe

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Pești cartilaginoși, selacieni. rechini și vatos

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

 

 

 

Rechini pelerini

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Rechin pelerin

Lamnidae

 

 

 

Marele rechin alb

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Marele rechin alb

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

 

 

 

Rechini balenă

 

Rhincodon typus (II)

 

Rechin balenă

RAJIFORMES

Pristidae

 

 

 

Pești fierăstrău

Pristidae spp. (I) (Cu excepția speciilor incluse în anexa B)

 

 

Pești fierăstrău

 

Pristis microdon (II) (În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii pentru acvarii corespunzătoare și acceptabile, în principal în scopuri de conservare. Orice alte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință)

 

Freshwater sawfish

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Pești osoși

ACIPENSERIFORMES

 

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Sturioni, pești-spadă

Acipenseridae

 

 

 

Sturioni

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Shortnose sturgeon

Acipenser sturio (I)

 

 

Sip

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

 

 

 

Freshwater eels

 

Anguilla anguilla (II) (Cu intrare în vigoare la 13 martie 2009)

 

European eel

CYPRINIFORMES

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

Cyprinidae

 

 

 

Blind carps, plaeesok

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

African blind barb fish

Probarbus jullieni (I)

 

 

Ikan temoleh

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, bonytongues

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

Scleropages formosus (I)

 

 

Asian arowana

PERCIFORMES

Labridae

 

 

 

Wrasses

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Humphead wrasse

Sciaenidae

 

 

 

Totoabas

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Totoaba

SILURIFORMES

Pangasiidae

 

 

 

Pangasid catfish

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Giant catfish

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

 

 

 

Pipefishes, seahorses

 

Hippocampus spp. (II)

 

Căluți de mare

SARCOPTERYGII

 

 

 

Lungfishes

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

 

 

 

Australian lungfishes

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Australian lungfish

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

 

 

 

Coelacanths

Latimeria spp. (I)

 

 

Coelacanths

ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Castraveți-de-mare

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

 

 

 

Castraveți-de-mare

 

 

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Brown sea cucumber

ARTHROPODA (ARTROPODE)

ARACHNIDA

 

 

 

Păianjeni și scorpioni

ARANEAE

Theraphosidae

 

 

 

Tarantule

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

 

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Chihuahua rose-grey tarantula

 

Brachypelma spp. (II)

 

Central American tarantulas

SCORPIONES

Scorpionidae

 

 

 

Scorpioni

 

Pandinus dictator (II)

 

 

 

Pandinus gambiensis (II)

 

Giant Senegalese scorpion

 

Pandinus imperator (II)

 

Emperor scorpion

INSECTA

 

 

 

Insecte

COLEOPTERA

 

 

 

Gândaci

Lucanidae

 

 

 

Stag beetles

 

 

Colophon spp. (III Africa de Sud)

Cape stag beetles

LEPIDOPTERA

 

 

 

Fluturi

Papilionidae

 

 

 

Birdwing and swallowtail butterflies

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Sri Lankan rose

 

Atrophaneura palu

 

Palu swallowtail butterfly

 

Atrophaneura pandiyana (II)

 

Malabar rose

 

Bhutanitis spp. (II)

 

Swallowtail butterflies

 

Graphium sandawanum

 

Apo swallowtail butterfly

 

Graphium stresemanni

 

Seram swallowtail

 

Ornithoptera spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Birdwing butterflies

Ornithoptera alexandrae (I)

 

 

Queen Alexandra's birdwing

 

Papilio benguetanus

 

 

Papilio chikae (I)

 

 

Luzon peacock swallowtail

 

Papilio esperanza

 

 

Papilio homerus (I)

 

 

Homerus swallowtail

Papilio hospiton (I)

 

 

Corsican swallowtail

 

Papilio morondavana

 

Madagascan emperor swallowtail

 

Papilio neumoegeni