EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

Regulamentul (CE) nr. 273/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar și de derogare de la unele dispoziții ale Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/14


REGULAMENTUL (CE) NR. 273/2009 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2009

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar și de derogare de la unele dispoziții ale Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1875/2006 al Comisiei (2) introduce în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3) obligativitatea, pentru operatorii economici, de a furniza autorităților vamale declarații sumare de intrare și ieșire electronice pentru mărfurile care intră sau ies de pe teritoriul vamal al Comunității, în scopul de a permite acestora să efectueze în mod informatizat analizele de risc necesare, pe baza informațiilor incluse în respectivele declarații și înainte ca mărfurile să intre sau să iasă de pe teritoriul vamal comunitar. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1875/2006, aceste informații trebuie furnizate începând cu 1 iulie 2009.

(2)

Datorită complexității procedurilor de introducere pe cale electronică a datelor din declarațiile sumare de intrare și de ieșire, au apărut întârzieri neprevăzute în implementarea procesului, astfel încât unii operatori economici nu vor fi în măsură să utilizeze în acest scop rețele informatice și baza de calcul aferentă până la 1 iulie 2009. Cu toate că rețelele informatice și baza de calcul pentru acestea facilitează comerțul internațional, acestea necesită totodată investiții în sisteme de transmisie automată a datelor, ceea ce poate provoca pe termen scurt anumite probleme pentru operatorii economici. Prin urmare, este necesar să țină seama de astfel de situații, prin prevederea unei perioade de tranziție în care operatorii economici să poată prezenta declarațiile sumare de intrare și de ieșire electronice pe bază facultativă, fără ca acest lucru să fie obligatoriu, pentru a le da posibilitatea de a-și adapta sistemele la noile dispoziții legale.

(3)

Introducerea unei perioade de tranziție pentru declarațiile sumare de ieșire justifică menținerea, pentru perioada de timp corespunzătoare tranziției, a scutirii care poate fi acordată în temeiul articolului 285a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 exportatorilor agreați care beneficiază de procedura de vămuire la domiciliu, cu condiția ca biroul vamal de ieșire să se afle în același stat membru cu biroul vamal de export și să primească informațiile necesare pentru ieșirea mărfurilor.

(4)

În cazurile în care operatorii economici nu introduc declarațiile sumare de intrare sau de ieșire pe care electronică sau în cazul utilizării procedurii de vămuire la domiciliu în conformitate cu articolul 285a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, autoritățile vamale nu sunt în măsură să efectueze analizele de risc de siguranță și securitate pe baza datelor din declarațiile sumare de intrare și de ieșire prevăzute în anexa 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. În aceste situații, autoritățile vamale trebuie să utilizeze în vederea analizelor de risc informațiile pe care le au la dispoziție cel târziu în momentul prezentării mărfurilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal al Comunității.

(5)

Pe baza informațiilor disponibile, se estimează că o perioadă de tranziție de 18 luni este suficientă pentru a permite operatorilor economici să se conformeze obligațiilor prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Este necesar ca derogările prevăzute de prezentul regulament să înceteze la 31 decembrie 2010. În consecință, după 31 decembrie 2010, declarațiile sumare de intrare și de ieșire conținând informațiile enumerate în anexa 30a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 trebuie prezentate pe cale electronică în termenele prevăzute pentru mărfurile care intră sau ies de pe teritoriul vamal al Comunității, iar derogarea prevăzută la articolul 285a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 trebuie să înceteze să se aplice.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În perioada cuprinsă între 1 iulie 2009 și 31 decembrie 2010, prezentarea declarațiilor sumare de intrare prevăzute la articolul 1 alineatul (17) și la articolul 183 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 nu este obligatorie.

Declarațiile sumare de intrare pot fi prezentate pe bază facultativă.

În cazurile în care, în temeiul primului paragraf, nu sunt prezentate declarații sumare de intrare, autoritățile vamale efectuează analizele de risc prevăzute la articolul 184d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 cel târziu în momentul prezentării mărfurilor, la sosirea pe teritoriul vamal al Comunității, pe baza declarației de depozitare temporară sau a declarației vamale aferente mărfurilor și a oricăror alte informații disponibile referitoare la acestea.

În cazurile în care, în temeiul primului paragraf, nu sunt prezentate declarații sumare de intrare, se aplică dispozițiile referitoare la mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Comunității prevăzute în titlul III din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și în partea I titlul VI din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 aplicabile la 30 iunie 2009.

Articolul 2

În perioada cuprinsă între 1 iulie 2009 și 31 decembrie 2010, prezentarea declarațiilor sumare de ieșire prevăzute la articolul 592f alineatul (1) și la articolele 842a și 842b din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 nu este obligatorie.

Declarațiile sumare de ieșire pot fi prezentate pe bază facultativă.

În cazurile în care, în temeiul primului paragraf, nu sunt prezentate declarații sumare de ieșire, autoritățile vamale efectuează analizele de risc prevăzute la articolul 842d alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 cel târziu în momentul prezentării mărfurilor la biroul vamal de ieșire, pe baza informațiilor disponibile referitoare la acestea.

În cazul în care, în temeiul primului paragraf, nu sunt prezentate declarații sumare de ieșire, reexporturile se notifică autorităților vamale în conformitate cu dispozițiile articolului 182 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 aplicabile la 30 iunie 2009.

Articolul 3

Articolul 285a alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 poate fi aplicat până la 31 decembrie 2010 în ceea ce privește exportatorii agreați care beneficiază de această scutire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, cu condiția ca biroul vamal de ieșire să se afle în același stat membru cu biroul vamal de export și să primească informațiile necesare pentru ieșirea mărfurilor.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2009 până la 31 decembrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2009.

Pentru Comisie

László KOVÁCS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 360, 19.12.2006, p. 64.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.


Top