Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0223

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 164–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 186 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj

31.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/164


REGULAMENTUL (CE) NR. 223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2009

privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene

(Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Pentru a garanta coerența și comparabilitatea statisticilor europene elaborate în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 285 alineatul (2) din tratat, ar trebui consolidate cooperarea și coordonarea dintre autoritățile care contribuie la dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

(2)

În acest scop, cooperarea și coordonarea autorităților respective ar trebui să aibă loc într-un mod mai sistematic și mai organizat, respectând pe deplin competențele naționale și comunitare și acordurile interinstituționale și luând în considerare necesitatea de a revizui cadrul juridic existent, pentru a-l adapta la realitatea actuală, pentru a face mai bine față provocărilor viitoare și pentru a garanta o mai bună armonizare a statisticilor europene.

(3)

În consecință, sunt necesare consolidarea activităților Sistemului statistic european (SSE) și îmbunătățirea guvernării acestuia, în special în vederea unei mai bune clarificări a rolurilor specifice ale institutelor naționale de statistică (INS-uri) și ale altor autorități naționale, precum și ale autorității comunitare de statistică.

(4)

Având în vedere specificitatea INS-urilor și a altor autorități naționale din fiecare stat membru responsabile cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a primi subvenții fără a fi necesară o cerere de propuneri în conformitate cu articolul 168 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4).

(5)

Având în vedere distribuirea sarcinilor financiare între bugetul Uniunii Europene și bugetele statelor membre în legătură cu punerea în aplicare a programului statistic, Comunitatea ar trebui, de asemenea, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5), să acorde sprijin financiar INS-urilor și altor autorități naționale pentru a acoperi integral cheltuielile suplimentare pe care INS-urile și alte autorități naționale ar fi nevoite să le suporte ca urmare a realizării acțiunilor statistice directe temporare stabilite de Comisie.

(6)

Autoritățile de statistică ale statelor membre din Asociația Europeană a Liberului Schimb care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (6) și autoritățile de statistică din Elveția ar trebui să fie implicate în cooperarea și coordonarea consolidată, astfel cum se prevede în Acordul privind Spațiul Economic European, în special la articolul 76 și în Protocolul 30 la respectivul acord, și în Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind cooperarea în domeniul statisticii (7), în special articolul 2 din respectivul acord.

(7)

În plus, este important să se garanteze o colaborare strânsă și o coordonare corespunzătoare între SSE și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC), în special în vederea creșterii schimbului de date confidențiale între cele două sisteme în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 285 din tratat și cu articolul 5 din Protocolul (nr. 18) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene anexat la tratat.

(8)

Statisticile europene urmează să fie, prin urmare, dezvoltate, elaborate și difuzate atât de SSE, cât și de SEBC, însă în temeiul unor cadre juridice diferite, care să reflecte structurile de guvernare specifice ale acestora. Prezentul regulament ar trebui, în consecință, să fie aplicabil fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (8).

(9)

În consecință, deși membrii SEBC nu participă la elaborarea de statistici europene în temeiul prezentului regulament, pe baza unui acord încheiat între o bancă națională centrală și autoritatea comunitară de statistică în cadrul sferelor lor specifice de competență și fără a aduce atingere acordurilor naționale încheiate între banca națională centrală și INS sau alte autorități naționale, datele elaborate de banca națională centrală pot fi, cu toate acestea, utilizate, direct sau indirect, de către INS-uri, de către alte autorități naționale și de către autoritatea comunitară de statistică în vederea elaborării de statistici europene. În mod similar, membrii SEBC pot utiliza, direct sau indirect, în cadrul sferei lor de competență, datele elaborate de SSE, cu condiția ca nevoia de a utiliza astfel de date să fi fost justificată.

(10)

În contextul general al relațiilor dintre SSE și SEBC, Comitetul pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanțe de plăți, înființat prin Decizia 2006/856/CE a Consiliului (9), joacă un rol important, în special prin asistența oferită Comisiei în elaborarea și punerea în aplicare a programelor de lucru privind statisticile monetare, financiare și referitoare la balanțele de plăți.

(11)

La dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene ar trebui luate în considerare recomandările și cele mai bune practici internaționale.

(12)

Este important să se asigure o cooperare strânsă și o coordonare adecvată între SSE și alți actori din sistemul internațional de statistică pentru a promova utilizarea conceptelor, clasificărilor și metodelor internaționale, în special în vederea asigurării unei mai mari coerențe și a unei mai bune comparabilități între statistici la nivel mondial.

(13)

În vederea alinierii conceptelor și a metodologiilor din statistică, ar trebui dezvoltată o cooperare interdisciplinară adecvată cu instituțiile academice.

(14)

Se impune, de asemenea, revizuirea funcționării SSE, întrucât sunt necesare metode mai flexibile de dezvoltare, elaborare și difuzare a statisticilor europene, precum și stabilirea clară a priorităților, pentru a reduce sarcina de răspuns pentru respondenți și pentru membrii SSE, precum și pentru a îmbunătăți disponibilitatea și actualitatea statisticilor europene. O „abordare europeană privind statisticile” ar trebui să fie concepută în acest scop.

(15)

În timp ce statisticile europene se bazează, de obicei, pe date naționale elaborate și difuzate de autoritățile naționale de statistică ale tuturor statelor membre, acestea pot fi elaborate, în egală măsură, prin contribuții naționale nepublicate, prin subseturi de contribuții naționale și prin anchete statistice europene, concepute în acest scop, sau prin concepte sau metode armonizate.

(16)

În aceste cazuri specifice și justificate temeinic, ar trebui să poată fi pusă în aplicare o abordare europeană privind statisticile, alcătuită dintr-o strategie pragmatică pentru a facilita compilarea agregatelor statistice europene, care să reprezinte Uniunea Europeană ca întreg sau zona euro ca întreg și care prezintă o importanță deosebită pentru politicile comunitare.

(17)

De asemenea, ar putea fi stabilite sau dezvoltate în continuare structuri, instrumente și procese comune, prin rețele de cooperare, care implică INS-urile sau alte autorități naționale și autoritatea comunitară de statistică și care contribuie la specializarea anumitor state membre în activități statistice specifice în beneficiul SSE în ansamblu. Aceste rețele de cooperare între partenerii SSE ar trebui să contribuie la evitarea unei activități duble și, în consecință, la creșterea eficienței și la reducerea sarcinii de răspuns pentru operatorii economici.

(18)

În același timp, ar trebui acordată o atenție deosebită prelucrării coerente a datelor culese prin mai multe anchete. În acest sens, ar trebui constituite grupuri de lucru interdisciplinare.

(19)

Cadrul de reglementare îmbunătățit cu privire la statisticile europene ar trebui să răspundă, în special, nevoii de a reduce la minimum sarcina de răspuns pentru respondenți și ar trebui să contribuie la realizarea obiectivului mai general de a reduce sarcinile administrative care apar la nivel european, în conformitate cu Concluziile Președinției Consiliului European din 8 și 9 martie 2007. Ar trebui, însă, subliniat rolul important jucat de INS-uri și de alte autorități naționale la nivel național în minimizarea sarcinilor pentru societățile comerciale europene.

(20)

În vederea consolidării încrederii în statisticile europene, autoritățile naționale de statistică din fiecare stat membru și autoritatea comunitară de statistică din cadrul Comisiei ar trebui să beneficieze de independență profesională și să garanteze imparțialitatea și calitatea ridicată în elaborarea statisticilor europene, în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 285 alineatul (2) din tratat, precum și cu principiile dezvoltate în Codul de practici privind statisticile europene și consacrate de Comisie în Recomandarea sa din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și răspunderea autorităților statistice naționale și comunitare (încorporând Codul de practici privind statisticile europene). Principiile fundamentale ale statisticilor oficiale adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite la 15 aprilie 1992 și de Comisia de statistică a Organizației Națiunilor Unite la 14 aprilie 1994 ar trebui luate, de asemenea, în considerare.

(21)

Prezentul regulament garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (10).

(22)

Prezentul regulament garantează, de asemenea, protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și menționează, în privința statisticilor europene, normele prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (11) și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (12).

(23)

Informațiile confidențiale pe care autoritățile naționale și comunitare de statistică le culeg în vederea elaborării de statistici europene ar trebui protejate, pentru a câștiga și menține încrederea părților responsabile cu furnizarea acestor informații. Confidențialitatea datelor statistice ar trebui să respecte aceleași principii în toate statele membre.

(24)

În acest scop, este necesară elaborarea unor principii și orientări comune care să garanteze confidențialitatea datelor utilizate în vederea elaborării de statistici europene și accesul la datele confidențiale respective, respectând pe deplin evoluțiile tehnice și cerințele utilizatorilor dintr-o societate democratică.

(25)

Disponibilitatea datelor confidențiale pentru nevoile SSE prezintă o importanță deosebită în vederea maximizării beneficiilor datelor, în scopul creșterii calității statisticilor europene și al garantării unui răspuns flexibil la noile necesități ale Comunității în materie de statistică.

(26)

Comunitatea cercetătorilor ar trebui să beneficieze de un acces mai larg la datele confidențiale folosite pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, pentru analiză în interesul progresului științific în Europa. Prin urmare, accesul cercetătorilor la date confidențiale în scopuri științifice ar trebui îmbunătățit, fără a compromite nivelul ridicat de protecție pe care îl necesită datele statistice confidențiale.

(27)

Utilizarea datelor confidențiale în scopuri care nu sunt exclusiv statistice, de exemplu în scopuri administrative, juridice sau fiscale, ori pentru verificarea unităților statistice ar trebui strict interzisă.

(28)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (13) și Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (14).

(29)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unui cadru juridic pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și poate fi, în consecință, realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, nu aduce atingere modalităților, rolului și condițiilor naționale specifice ale statisticilor naționale.

(30)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (15).

(31)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte măsuri privind criteriile de calitate aplicabile statisticilor europene și să stabilească modalitățile, normele și condițiile în care se poate acorda acces la datele confidențiale în scopuri științifice la nivel comunitar. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(32)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament ar trebui să le înlocuiască pe cele din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (16), Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului (17) și Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (18). Prin urmare, actele respective ar trebui abrogate. Măsurile de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 831/2002 al Comisiei din 17 mai 2002 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, în ceea ce privește accesul la date confidențiale în scopuri științifice (19) și în Decizia 2004/452/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizați să acceseze date confidențiale în scopuri științifice (20) ar trebui să se aplice în continuare.

(33)

Comitetul pentru programul statistic a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește un cadru juridic pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

În conformitate cu principiul subsidiarității și respectând independența, integritatea și responsabilitatea autorităților naționale și comunitare, statisticile europene reprezintă statistici relevante necesare în vederea îndeplinirii activităților Comunității. Statisticile europene sunt stabilite prin programul statistic european. Acestea sunt dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu principiile statistice prevăzute la articolul 285 alineatul (2) din tratat și dezvoltate în Codul de practici privind statisticile europene în conformitate cu articolul 11. Acestea se pun în aplicare în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 2

Principii statistice

(1)   Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene sunt guvernate de următoarele principii statistice:

(a)

„independență profesională” înseamnă că statisticile trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate într-un mod independent, în special în ceea ce privește alegerea tehnicilor, a definițiilor, a metodologiilor și a surselor care urmează să fie utilizate, precum și a momentului și a conținutului tuturor formelor de difuzare, în lipsa oricărei presiuni din partea unor grupuri politice sau de interese sau din partea autorităților naționale sau comunitare, fără a aduce atingere cerințelor instituționale, cum ar fi dispozițiile bugetare sau privind instituțiile comunitare sau naționale sau definirea necesităților statistice;

(b)

„imparțialitate” înseamnă că statisticile trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate într-un mod neutru, iar toți utilizatorii trebuie să beneficieze de tratament egal;

(c)

„obiectivitate” înseamnă că statisticile trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate într-un mod sistematic, fiabil și just; acest principiu implică utilizarea de standarde profesionale și etice și transparența politicilor și practicilor urmate față de utilizatori și respondenții la anchetă;

(d)

„fiabilitate” înseamnă că statisticile trebuie să măsoare, cât mai fidel, mai exact și mai cuprinzător posibil, realitatea pe care sunt menite să o reprezinte și presupune utilizarea unor criterii științifice de selectare a surselor, a metodelor și a procedurilor;

(e)

„confidențialitatea informațiilor statistice” înseamnă protejarea datelor confidențiale referitoare la unitățile statistice individuale, care sunt obținute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative sau din alte surse și implică interzicerea utilizării datelor în alte scopuri decât cele statistice și a divulgării ilegale a acestora;

(f)

„eficiența costurilor” înseamnă că costurile pe care le implică elaborarea de statistici trebuie să fie proporționale cu importanța rezultatelor și a beneficiilor urmărite, că resursele trebuie utilizate în mod optim, iar sarcina de răspuns trebuie redusă la minimum. Atunci când este posibil, informațiile solicitate trebuie să poată fi ușor de obținut din registrele sau sursele aflate la dispoziție.

Principiile statistice prevăzute în prezentul alineat sunt dezvoltate în Codul de practici în conformitate cu articolul 11.

(2)   Dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene trebuie să țină seama de recomandările și de cele mai bune practici internaționale.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:

1.

„statistici” înseamnă informațiile cantitative și calitative, agregate și reprezentative care caracterizează un fenomen colectiv în cadrul unei populații luate în considerare;

2.

„dezvoltare” înseamnă activitățile care vizează crearea, consolidarea și ameliorarea metodelor, standardelor și procedurilor statistice utilizate în vederea elaborării și difuzării de statistici, precum și a elaborării de noi statistici și indicatori;

3.

„elaborare” înseamnă toate activitățile legate de culegere, stocare, prelucrare și analiză necesare pentru compilarea statisticilor;

4.

„difuzare” înseamnă activitatea de punere la dispoziția utilizatorilor a statisticilor și a analizelor statistice;

5.

„culegerea datelor” înseamnă anchetele și toate celelalte metode de obținere a informațiilor din diferite surse, inclusiv din surse administrative;

6.

„unitate statistică” înseamnă unitatea de observație de bază, și anume o persoană fizică, o gospodărie, un operator economic și alte întreprinderi la care se referă datele;

7.

„date confidențiale” înseamnă datele care permit identificarea unităților statistice, fie direct, fie indirect, dezvăluind astfel informații individuale. Pentru a stabili dacă o unitate statistică este identificabilă, trebuie luate în considerare toate mijloacele relevante care ar putea fi utilizate în mod justificat de către terți în vederea identificării unității statistice;

8.

„utilizare în scopuri statistice” înseamnă utilizarea exclusivă în vederea dezvoltării și elaborării de rezultate și de analize statistice;

9.

„identificare directă” înseamnă identificarea unei unități statistice pornind de la numele sau adresa acesteia sau de la un număr de identificare accesibil publicului;

10.

„identificare indirectă” înseamnă identificarea unității statistice prin oricare alte mijloace, altele decât identificarea directă;

11.

„funcționari ai Comisiei (Eurostat)” înseamnă funcționarii Comunităților, în sensul articolului 1 din Statutul funcționarilor Comunităților Europene, care își desfășoară activitatea în cadrul autorității comunitare de statistică;

12.

„alt personal al Comisiei (Eurostat)” înseamnă agenți ai Comunităților, în sensul articolelor 2-5 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, care își desfășoară activitatea în cadrul autorității comunitare de statistică.

CAPITOLUL II

GUVERNAREA STATISTICĂ

Articolul 4

Sistemul statistic european

Sistemul statistic european (SSE) reprezintă parteneriatul dintre autoritatea comunitară de statistică, care este Comisia (Eurostat), institutele naționale de statistică (INS-uri) și alte autorități naționale responsabile din fiecare stat membru în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene.

Articolul 5

Institutele naționale de statistică și alte autorități naționale

(1)   Autoritatea națională de statistică, desemnată de fiecare stat membru ca fiind organismul responsabil de coordonarea tuturor activităților la nivel național în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor europene („INS-uri”), reprezintă punctul de contact pentru Comisie (Eurostat) cu privire la chestiuni statistice. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta aplicarea acestei dispoziții.

(2)   Comisia (Eurostat) menține și publică pe pagina sa de Internet o listă a INS-urilor și a altor autorități naționale responsabile cu dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, desemnate de către statele membre.

(3)   INS-urile și celelalte autorități naționale cuprinse în lista menționată la alineatul (2) din prezentul articol pot primi subvenții fără a fi necesară o cerere de propuneri, în conformitate cu articolul 168 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

Articolul 6

Comisia (Eurostat)

(1)   Autoritatea comunitară de statistică desemnată de Comisie să dezvolte, să elaboreze și să difuzeze statistici europene este menționată în prezentul regulament sub denumirea „Comisia (Eurostat)”.

(2)   La nivel comunitar, Comisia (Eurostat) garantează faptul că statisticile europene sunt elaborate în conformitate cu normele și cu principiile statistice adoptate. În acest sens, Comisia (Eurostat) este unicul responsabil în ceea ce privește alegerea proceselor, metodelor, standardelor și procedurilor statistice, precum și conținutul și termenele de publicare a statisticilor.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Centrale Europene, Comisia (Eurostat) coordonează activitățile statistice ale instituțiilor și organismelor comunitare, în special în vederea garantării coerenței și calității datelor și a reducerii la minimum a sarcinii de raportare. În acest scop, Comisia (Eurostat) poate invita orice instituție sau organism comunitar spre consultare sau cooperare, în vederea dezvoltării metodelor și sistemelor, în scopuri statistice, în domeniul lor specific de competență. Oricare dintre aceste instituții sau organisme care propun elaborarea de statistici se consultă cu Comisia (Eurostat) și ia în considerare orice recomandare pe care aceasta o poate face în acest scop.

Articolul 7

Comitetul Sistemului statistic european

(1)   Se instituie Comitetul sistemului statistic european („Comitetul SSE”). Acesta oferă SSE consultanță profesională în dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, în conformitate cu principiile statistice prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

(2)   Comitetul SSE este alcătuit din reprezentanții INS-urilor care sunt experți naționali în domeniul statisticii. Acesta este prezidat de Comisie (Eurostat).

(3)   Comitetul SSE își adoptă regulamentul de procedură, în care sunt reflectate sarcinile sale.

(4)   Comisia consultă Comitetul SSE cu privire la:

(a)

măsurile pe care Comisia le are în vedere pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene, justificarea acestora pe baza eficienței costurilor, mijloacele și termenele de realizare a acestora și sarcina de răspuns pentru respondenții la anchete;

(b)

progresele și prioritățile propuse în cadrul programului statistic european;

(c)

inițiativele de a concretiza repoziționarea priorităților și reducerea sarcinii de răspuns;

(d)

chestiuni privind confidențialitatea statistică;

(e)

continuarea dezvoltării Codului de practici; și

(f)

orice alte aspecte, în special cele legate de metodologie, semnalate de președinte, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui stat membru, care survin ca urmare a creării sau a punerii în aplicare a programelor statistice.

Articolul 8

Cooperarea cu alte organisme

Comitetul consultativ european pentru statistică și Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică sunt consultate în conformitate cu competențele specifice ale acestora.

Articolul 9

Cooperarea cu SEBC

Pentru a reduce la minimum sarcina de raportare și pentru a garanta coerența necesară în vederea elaborării statisticilor europene, SSE și SEBC cooperează îndeaproape, respectând în același timp principiile statistice astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 10

Cooperarea internațională

Fără a aduce atingere poziției și rolului statelor membre individuale, poziția SSE în ceea ce privește chestiunile care prezintă o importanță deosebită pentru statisticile europene la nivel internațional, precum și acordurile specifice privind reprezentarea la nivelul organismelor statistice internaționale, este pregătită de Comitetul SSE și coordonată de Comisie (Eurostat).

Articolul 11

Codul de practici al statisticilor europene

(1)   Obiectivul Codului de practici al statisticilor europene este de a asigura încrederea publică în statisticile europene, prin determinarea modului în care statisticile europene trebuie dezvoltate, elaborate și difuzate, respectând principiile statistice prevăzute la articolul 2 alineatul (1) și cele mai bune practici statistice internaționale.

(2)   Codul de practici este revizuit și actualizat, în măsura în care acest lucru este necesar, de către Comitetul SSE. Comisia publică modificările aduse acestuia.

Articolul 12

Calitatea statistică

(1)   Pentru a garanta calitatea rezultatelor, statisticile europene sunt dezvoltate, elaborate și difuzate pe baza standardelor uniforme și a metodelor armonizate. În acest sens, se aplică următoarele criterii de calitate:

(a)

„relevanța” se referă la măsura în care statisticile răspund nevoilor actuale și potențiale ale utilizatorilor;

(b)

„acuratețea” se referă la gradul de apropiere a estimărilor față de valori reale necunoscute;

(c)

„actualitatea” se referă la intervalul dintre momentul în care informațiile devin disponibile și producerea evenimentului sau a fenomenului pe care îl descriu acestea;

(d)

„punctualitatea” se referă la intervalul dintre data difuzării datelor și data țintă (data la care datele ar fi trebuit să fie difuzate);

(e)

„accesibilitatea” și „claritatea” se referă la condițiile și la modalitățile în care utilizatorii pot obține, utiliza și interpreta datele;

(f)

„comparabilitatea” se referă la măsurarea impactului diferențelor dintre conceptele, instrumentele și procedurile de măsurare statistice aplicate, atunci când se face o comparație între statistici pe diferite zone geografice, domenii sectoriale sau în timp;

(g)

„coerența” se referă la caracterul adecvat al datelor pentru a fi combinate fiabil în moduri diferite și pentru utilizări diferite.

(2)   În aplicarea criteriilor de calitate prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol în ceea ce privește datele cărora li se aplică legislația sectorială din domenii statistice specifice, modalitățile, structura și periodicitatea rapoartelor de calitate prevăzute în legislația sectorială se stabilesc de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 27 alineatul (2).

Anumite cerințe de calitate, cum ar fi valorile țintă și standardele minime pentru elaborarea de statistici, pot fi prevăzute în legislația sectorială. Acolo unde legislația sectorială nu prevede acest lucru, măsurile pot fi adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).

(3)   Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise. Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor transmise și întocmește și publică rapoarte privind calitatea statisticilor europene.

CAPITOLUL III

ELABORAREA STATISTICILOR EUROPENE

Articolul 13

Programul statistic european

(1)   Programul statistic european asigură cadrul de dezvoltare, elaborare și difuzare a statisticilor europene, principalele domenii și obiective ale acțiunilor prevăzute pentru o perioadă de maximum cinci ani. Programul statistic european se stabilește de Parlamentul European și de Consiliu. Impactul și eficiența costurilor programului se evaluează cu ajutorul experților independenți.

(2)   Programul statistic european stabilește prioritățile cu privire la necesitatea de informații pentru realizarea activităților Comunității. Necesitatea de informații se evaluează în contextul resurselor necesare la nivel comunitar și național pentru elaborarea statisticilor cerute, precum și al sarcinii de răspuns și al costurilor aferente pentru respondenți.

(3)   Comisia prezintă inițiative care permit stabilirea de priorități și reducerea sarcinii de răspuns, pentru întregul program statistic european sau pentru o parte din acesta.

(4)   Comisia prezintă Comitetului SSE proiectul de program statistic european pentru examinarea prealabilă.

(5)   Pentru fiecare program statistic european, Comisia, după consultarea Comitetului SSE, prezintă un raport intermediar privind progresele, precum și un raport de evaluare final, pe care le transmite Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 14

Punerea în aplicare a programului statistic european

(1)   Programul statistic european este pus în aplicare prin acțiuni statistice individuale care sunt stabilite:

(a)

fie de către Parlamentul European și Consiliu;

(b)

fie de către Comisie, în cazuri specifice și temeinic justificate, în special pentru a satisface nevoi neprevăzute, în conformitate cu dispozițiile alineatului (2);

(c)

fie prin acorduri încheiate între INS-uri și alte autorități naționale și Comisie (Eurostat) în cadrul sferelor lor specifice de competențe. Aceste acorduri se încheie în scris.

(2)   Comisia poate să decidă asupra unei acțiuni statistice directe temporare în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 27 alineatul (2) cu condiția ca:

(a)

acțiunea să nu prevadă culegerea de date pe o perioadă de referință mai mare de trei ani;

(b)

datele să fie deja disponibile sau accesibile INS-urilor și altor autorități naționale responsabile sau să poată fi obținute direct, utilizând eșantioanele corespunzătoare pentru observarea populației statistice la nivel european, în coordonare corespunzătoare cu INS-urile și alte autorități naționale; și

(c)

în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, Comunitatea să acorde sprijin financiar INS-urilor și altor autorități naționale pentru a acoperi cheltuielile suplimentare suportate de acestea.

(3)   În propunerea uneia dintre acțiunile care urmează să fie stabilită în conformitate cu alineatul (1) litera (a) sau (b), Comisia prezintă informații privind:

(a)

motivele care justifică acțiunea, în special în lumina scopurilor pe care le urmărește politica comunitară respectivă;

(b)

obiectivele acțiunii și rezultatele așteptate;

(c)

o analiză a eficienței costurilor, inclusiv o evaluare a sarcinii suportate de respondenți și a costurilor de elaborare a statisticilor; și

(d)

modurile în care acțiunea urmează să se efectueze, inclusiv durata acesteia și rolul Comisiei și al statelor membre.

Articolul 15

Rețelele de cooperare

În ceea ce privește acțiunile statistice individuale, se dezvoltă sinergii, atunci când acest lucru este posibil în cadrul SSE, cu ajutorul rețelelor de cooperare, prin partajarea expertizei și rezultatelor sau prin încurajarea specializării cu privire la anumite sarcini specifice. În acest scop, se elaborează o structură financiară corespunzătoare.

Rezultatul acestor acțiuni, cum ar fi structuri, instrumente, procese și metode comune, este pus la dispoziție prin intermediul SSE. Inițiativele privind înființarea de rețele de cooperare, precum și rezultatele acestora, sunt examinate de către Comitetul SSE.

Articolul 16

Abordarea europeană privind statisticile

(1)   În cazuri specifice și justificate temeinic și în cadrul programului statistic european, abordarea europeană privind statisticile are drept obiective:

(a)

maximizarea disponibilității agregatelor statistice la nivel european și creșterea actualității statisticilor europene;

(b)

reducerea sarcinii suportate de respondenți, precum și a sarcinilor care le revin INS-urilor și altor autorități naționale, pe baza unei analize a eficienței costurilor.

(2)   Cazurile în care abordarea europeană privind statisticile este relevantă includ:

(a)

elaborarea de statistici europene prin utilizarea:

(i)

contribuțiilor naționale nepublicate sau a contribuțiilor naționale ale unui subgrup de state membre;

(ii)

sistemelor de sondaj concepute în scopuri specifice;

(iii)

informațiilor parțiale prin tehnici de modelare;

(b)

difuzarea agregatelor statistice la nivel european prin aplicarea unor tehnici specifice de control al divulgării informațiilor statistice fără a afecta dispozițiile naționale privind difuzarea.

(3)   Măsurile de punere în aplicare a abordării europene privind statisticile se realizează cu implicarea totală a statelor membre. Măsurile de punere în aplicare a abordării europene privind statisticile se stabilesc în cadrul acțiunilor statistice individuale menționate la articolul 14 alineatul (1).

(4)   Dacă este necesar, se instituie o politică coordonată de publicare și revizuire, în cooperare cu statele membre.

Articolul 17

Programul anual de lucru

În fiecare an, înainte de sfârșitul lunii mai, Comisia înaintează Comitetului SSE programul său de lucru pentru anul următor. Comisia ia în considerare în cea mai mare măsură posibilă observațiile Comitetului SSE. Programul de lucru respectiv se bazează pe programul statistic european și indică, în special:

(a)

acțiunile pe care Comisia le consideră prioritare, ținând cont de nevoile de natură politică ale Comunității și de constrângerile financiare atât la nivel național, cât și la nivel comunitar, precum și de sarcina de răspuns;

(b)

inițiativele cu privire la reexaminarea priorităților și la reducerea sarcinii de răspuns;

(c)

procedurile și orice alte instrumente juridice pe care Comisia le are în vedere pentru punerea în aplicare a programului.

CAPITOLUL IV

DIFUZAREA STATISTICILOR EUROPENE

Articolul 18

Măsuri privind difuzarea

(1)   Difuzarea statisticilor europene se realizează respectând pe deplin principiile statistice, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (1), în special în ceea ce privește protejarea confidențialității statistice și garantarea egalității accesului, astfel cum este necesar în conformitate cu principiul imparțialității.

(2)   Difuzarea statisticilor europene se face de către Comisie (Eurostat), INS-uri și alte autorități naționale, în cadrul sferelor lor specifice de competențe.

(3)   În cadrul sferelor lor specifice de competențe, statele membre și Comisia oferă sprijinul necesar, în vederea garantării accesului egal al tuturor utilizatorilor la statisticile europene.

Articolul 19

Fișierele publice

Datele privind unitățile statistice individuale pot fi difuzate sub forma unui fișier public alcătuit din registre anonime realizate astfel încât unitatea statistică să nu poate fi identificată, direct sau indirect, luându-se în considerare toate mijloacele relevante care pot fi utilizate în mod rezonabil de către terți.

În cazul în care datele au fost transmise către Comisie (Eurostat), este necesară aprobarea explicită din partea INS-ului și a altei autorități naționale care a furnizat datele.

CAPITOLUL V

CONFIDENȚIALITATEA STATISTICĂ

Articolul 20

Protecția datelor cu caracter confidențial

(1)   Pentru a garanta faptul că datele confidențiale sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice și pentru a preveni divulgarea ilegală a acestora se aplică următoarele norme și măsuri.

(2)   Datele confidențiale obținute exclusiv pentru elaborarea de statistici europene se utilizează de către INS-uri și alte autorități naționale și de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice, cu excepția cazului în care unitatea statistică și-a dat consimțământul în mod expres în vederea utilizării acestora în orice alte scopuri.

(3)   Rezultatele statistice care fac posibilă identificarea unei unități statistice pot fi, în următoarele cazuri excepționale, difuzate de INS-uri și de alte autorități naționale și Comisie (Eurostat):

(a)

atunci când sunt stabilite anumite condiții și modalități specifice printr-un act al Parlamentului European și al Consiliului hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, iar rezultatele statistice sunt modificate astfel încât difuzarea lor să nu aducă atingere confidențialității statistice în toate cazurile în care unitatea statistică a solicitat acest lucru; sau

(b)

atunci când unitatea statistică și-a dat acordul explicit pentru divulgarea datelor.

(4)   În cadrul sferelor lor specifice de competențe, INS-urile și alte autorități naționale și Comisia (Eurostat) iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și de organizare necesare pentru a asigura protecția fizică și logică a datelor confidențiale (controlul privind divulgarea informațiilor statistice).

INS-urile și alte autorități naționale și Comisia (Eurostat) iau toate măsurile necesare pentru a asigura armonizarea principiilor și orientărilor privind protecția fizică și logică a datelor confidențiale. Comisia adoptă măsurile respective în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 27 alineatul (2).

(5)   Funcționarii și ceilalți membri ai personalului INS-urilor și al altor autorități naționale care au acces la date confidențiale trebuie să respecte această confidențialitate chiar după ce încetează să mai dețină funcția respectivă.

Articolul 21

Transmiterea datelor confidențiale

(1)   Transmiterea datelor confidențiale de la o autoritate SSE, astfel cum se menționează la articolul 4, care a cules datele, la o altă autoritate SSE poate avea loc cu condiția ca o astfel de transmitere să fie necesară în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării eficiente a statisticilor europene sau pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene.

(2)   Transmiterea datelor confidențiale între o autoritate SSE care le-a cules și un membru SEBC poate avea loc cu condiția ca o astfel de transmitere să fie necesară în vederea dezvoltării, elaborării și difuzării eficiente a statisticilor europene sau pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene, în cadrul sferelor specifice de competențe ale SSE și SEBC, și ca această necesitate să fi fost justificată.

(3)   Orice altă transmitere suplimentară primei transmiteri trebuie să fie autorizată în mod expres de către autoritatea care a cules datele.

(4)   Normele naționale privind confidențialitatea statistică nu pot fi invocate pentru a împiedica transmiterea datelor confidențiale în temeiul alineatelor (1) și (2) în cazul în care un act al Parlamentului European și al Consiliului, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, prevede transmiterea acestor date.

(5)   Datele confidențiale transmise în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopuri statistice și sunt accesibile doar personalului implicat în activități statistice, în cadrul domeniului său specific de activitate.

(6)   Dispozițiile privind confidențialitatea statistică prevăzute în prezentul regulament se aplică tuturor datelor confidențiale transmise în cadrul SSE, precum și între SSE și SEBC.

Articolul 22

Protecția datelor confidențiale în cadrul Comisiei (Eurostat)

(1)   Datele confidențiale sunt accesibile, sub rezerva excepțiilor prevăzute la alineatul (2), numai funcționarilor Comisiei (Eurostat) în limita domeniului lor specific de activitate.

(2)   În cazuri excepționale, Comisia (Eurostat) poate acorda acces la date confidențiale altor membri ai personalului său și altor persoane fizice care lucrează la Comisie (Eurostat) în baza unui contract în limita domeniului lor specific de activitate.

(3)   Persoanele care au acces la date confidențiale utilizează aceste date exclusiv în scopuri statistice. Persoanele respective sunt supuse acestei restricții chiar după ce încetează să mai dețină funcția respectivă.

Articolul 23

Accesul la date confidențiale în scopuri științifice

Comisia (Eurostat) sau INS-urile sau alte autorități naționale, în cadrul sferelor lor specifice de competențe, pot acorda acces la date confidențiale care permit doar identificarea indirectă a unităților statistice cercetătorilor care realizează analize statistice în scopuri științifice. În cazul în care datele au fost transmise către Comisie (Eurostat), este necesară aprobarea din partea INS-ului sau a altei autorități naționale care a furnizat datele.

Modalitățile, normele și condițiile de acces la date la nivel comunitar sunt stabilite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).

Articolul 24

Accesul la registrele administrative

Pentru a reduce sarcina de răspuns pentru respondenți, INS-urile și alte autorități naționale și Comisia (Eurostat) au acces la sursele de date administrative din cadrul propriului sistem administrativ public, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici comunitare.

Modalitățile practice, precum și condițiile de acces efectiv sunt stabilite, atunci când este cazul, de către fiecare stat membru și de către Comisie, în cadrul sferelor lor specifice de competențe.

Articolul 25

Date obținute din surse publice

Datele obținute din surse aflate la dispoziția publicului în mod legal și care rămân la dispoziția publicului conform legislației naționale nu sunt considerate date confidențiale în scopul difuzării de statistici obținute din aceste date.

Articolul 26

Încălcarea confidențialității statistice

Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a preveni și sancționa orice încălcare a confidențialității statistice.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul SSE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 28

Abrogări

(1)   Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1101/2008 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Trimiterile la Comitetul privind confidențialitatea datelor statistice, instituit prin regulamentul abrogat, se interpretează ca trimiteri la Comitetul SSE înființat prin articolul 7 din prezentul regulament.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 322/97 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

(3)   Decizia 89/382/CEE, Euratom se abrogă.

Trimiterile la Comitetul pentru programele statistice ale Comunităților Europene se interpretează ca trimiteri la Comitetul SSE instituit prin articolul 7 din prezentul regulament.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 291, 5.12.2007, p. 1.

(2)  JO C 308, 3.12.2008, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 februarie 2009.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(7)  JO L 90, 28.3.2006, p. 2.

(8)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(9)  JO L 332, 30.11.2006, p. 21.

(10)  JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

(11)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(14)  JO L 264, 25.9.2006, p. 13.

(15)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(16)  JO L 304, 14.11.2008, p. 70.

(17)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(18)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(19)  JO L 133, 18.5.2002, p. 7.

(20)  JO L 156, 30.4.2004, p. 1.


Top