EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0218

Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 70–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 203 - 241

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj

31.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/70


REGULAMENTUL (CE) NR. 218/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2009

privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului pentru programul statistic,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului din 17 decembrie 1991 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (2) a fost modificat în mod substanțial și în repetate rânduri (3). Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia realizării de noi modificări la respectivul regulament, să se procedeze la reformarea acestuia.

(2)

Administrarea resurselor de pescuit ale Comunității necesită date statistice precise și actuale privind capturile efectuate în Atlanticul de Nord-Est de navele de pescuit ale statelor membre.

(3)

Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Est, aprobată prin Decizia 81/608/CEE a Consiliului (4), care a instituit Comisia pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est, solicită Comunității să-i furnizeze acesteia datele statistice disponibile pe care Comisia le-ar putea solicita.

(4)

Avizul primit din partea Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime pe baza Acordului de cooperare între respectiva organizație și Comunitate (5) va fi mai fiabil datorită datelor statistice disponibile privind activitatea flotei de pescuit comunitare.

(5)

Convenția privind conservarea somonului din Atlanticul de Nord, aprobată prin Decizia 82/886/CEE a Consiliului (6), care a instituit Organizația pentru conservarea somonului din Atlanticul de Nord (NASCO), impune Comunității să furnizeze NASCO informațiile statistice disponibile pe care aceasta le-ar putea solicita.

(6)

Mai multe state membre au solicitat să comunice datele sub o formă sau pe un suport diferit de cele definite în anexa IV (echivalentul chestionarelor Statlant).

(7)

Se impune detalierea definițiilor și a descrierilor utilizate în cadrul statisticilor referitoare la pescuit și la administrarea pescuitului în Atlanticul de Nord-Est.

(8)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (7).

(9)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adapteze lista speciilor și a zonelor statistice de pescuit, descrierea acestor zone de pescuit și gradul autorizat de agregare a datelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament, acestea trebuie să se adopte în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fiecare stat membru transmite Comisiei datele referitoare la capturile nominale anuale efectuate de navele înmatriculate în respectivul stat membru sau aflate sub pavilionul acestuia și care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Est.

Datele referitoare la capturile nominale includ toate produsele pescărești debarcate sau transbordate pe mare, în orice formă, dar exclud cantitățile care, după captură, sunt aruncate înapoi în mare, consumate la bord sau folosite ca momeală. Producția de acvacultură se exclude. Datele se înregistrează în echivalent de greutate în viu a cantităților debarcate sau transbordate, rotunjite la tona cea mai apropiată.

Articolul 2

(1)   Datele care trebuie furnizate se referă la capturile nominale din fiecare specie enumerată în anexa I, efectuate în zonele statistice de pescuit enumerate în anexa II și definite în anexa III.

(2)   Datele referitoare la fiecare an calendaristic sunt furnizate în termen de șase luni de la încheierea anului respectiv. Nu se solicită comunicarea datelor cu privire la combinațiile specie/zonă de pescuit pentru care nu s-a înregistrat nicio captură în cursul perioadei anuale luate în considerare. Datele referitoare la speciile care prezintă o importanță secundară într-un stat membru nu sunt identificate în mod individual în documentele de expediere, dar pot fi prezentate sub formă agregată, cu condiția ca greutatea produselor astfel înregistrate să nu depășească 10 % din greutatea totală a capturilor efectuate în respectivul stat membru în cursul lunii luate în considerare.

(3)   Comisia poate modifica listele cu speciile și zonele statistice de pescuit, descrierea acelor zone de pescuit și gradul autorizat de agregare a datelor.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5 alineatul (2).

Articolul 3

Sub rezerva unor dispoziții contrare adoptate în cadrul politicii comune de pescuit, orice stat membru este autorizat să folosească tehnici de prelevare de probe pentru a obține date despre capturile acelor părți ale flotei de pescuit pentru care obținerea de date complete ar necesita o aplicare excesivă a procedurilor administrative. Detaliile referitoare la procedurile de prelevare de probe, împreună cu detaliile despre proporția datelor totale obținute cu ajutorul acestor tehnici, trebuie să fie incluse de către statul membru respectiv în raportul prezentat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

Articolul 4

Statele membre își îndeplinesc obligațiile către Comisie în temeiul articolelor 1 și 2 prin furnizarea datelor pe un suport magnetic în formatul prezentat în anexa IV.

Statele membre pot transmite datele în formatul precizat în anexa V.

Cu acordul prealabil al Comisiei, statele membre pot prezenta datele și într-un alt format sau pe alt suport.

Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistici agricole, instituit prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (8), denumit în continuare „comitetul”.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 6

(1)   Până la 1 ianuarie 1993, statele membre prezintă Comisiei un raport detaliat privind metodele prin care se obțin datele despre capturi, cu precizarea gradului de reprezentativitate și de fiabilitate a datelor respective. În colaborare cu statele membre, Comisia elaborează o sinteză a acelor rapoarte.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la modificarea informațiilor furnizate în conformitate cu alineatul (1), în termen de trei luni de la introducerea acestora.

(3)   Rapoartele metodologice, disponibilitatea și fiabilitatea datelor menționate la alineatul (1), precum și alte chestiuni pertinente legate de aplicarea prezentului regulament sunt examinate o dată pe an în cadrul Grupului de lucru competent al comitetului.

Articolul 7

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VII.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  Avizul Parlamentului European din 17 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 26 februarie 2009.

(2)  JO L 365, 31.12.1991, p. 1.

(3)  A se vedea anexa VI.

(4)  JO L 227, 12.8.1981, p. 21.

(5)  Înțelegere sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană și Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (JO L 149, 10.6.1987, p. 14).

(6)  JO L 378, 31.12.1982, p. 24.

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.


ANEXA I

Lista speciilor raportate în statisticile privind capturile nominale comerciale efectuate în Atlanticul de Nord-Est

Statele membre trebuie să raporteze capturile nominale ale speciilor indicate cu asterisc (*). Raportarea capturilor celorlalte specii este facultativă în ceea ce privește identificarea fiecărei specii. Cu toate acestea, atunci când nu se comunică datele individuale pentru fiecare specie, datele vor fi incluse în categorii agregate. Statele membre pot transmite datele privind speciile care nu figurează pe listă, cu condiția ca acestea să fie clar identificate.

Observație

:

„n.a.p.” și „n.e.i.” sunt abrevieri pentru „neidentificat în altă parte” și „not elsewhere indicated”.

Denumirea în limba română

Codul alfabetic din 3 litere

Denumirea științifică

Denumirea în limba engleză

Plătică de apă dulce n.a.p.

FBR

Abramis spp.

Freshwater breams n.e.i.

Văduviță

FID

Leuciscus (= Idus) idus

Ide (Orfe)

Babușcă

FRO

Rutilus rutilus

Roach

Crap

FCP

Cyprinus carpio

Common carp

Caracudă

FCC

Carassius carassius

Crucian carp

Lin

FTE

Tinca tinca

Tench

Ciprinide n.a.p.

FCY

Cyprinidae

Cyprinids n.e.i.

Știucă

FPI

Esox lucius

Northern pike

Șalău

FPP

Sander lucioperca

Pike-perch

Biban

FPE

Perca fluviatilis

European perch

Mihalț

FBU

Lota lota

Burbot

Pești de apă dulce n.a.p.

FRF

ex Osteichthyes

Freshwater fishes n.e.i.

Sturioni n.a.p.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Anghilă

ELE (*)

Anguilia anguilla

European eel

Coregon mic

FVE

Coregonus albula

Vendace

Specii de coregoni n.a.p.

WHF

Coregonus spp.

Whitefishes n.e.i.

Somon de Atlantic

SAL (*)

Salmo salar

Atlantic salmon

Păstrăv de mare

TRS

Salmo trutta trutta

Sea trout

Specii de păstrăv n.a.p.

TRO

Salmo spp.

Trouts n.e.i.

Specii de fântânel n.a.p.

CHR

Salvelinus spp.

Chars n.e.i.

Merlan

SME

Osmerus eperlanus

European smelt

Salmonide n.a.p.

SLZ

Salmonidae

Salmonids n.e.i.

Păstrăv argintiu

PLN

Coregonus lavaretus

European whitefish

Coregonul de Marea Nordului

HOU

Coregonus oxyrinchus

Houting

Specii de Petromyzon

LAM

Petromyzon spp.

Lampreys

Specii de alose n.a.p.

SHD

Alosa alosa, A. fallax

Allis and twaite shads

Alte specii de clupeide

DCX

Clupeoidei

Diadromous clupeoids n.e.i.

Pești osoși

DIA

ex Osteichthyes

Diadromous fishes n.e.i.

Cambulă albă

MEG (*)

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim n.e.i.

Lepidorhombus boscii

LDB

Lepidorhombus boscii

Fourspot megrim

Specii de cardină n.a.p.

LEZ (*)

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Calcan-mare

TUR (*)

Psetta maxima

Turbot

Calcan-mic

BLL (*)

Scophthalmus rhombus

Brill

Halibut

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Cambulă de Baltica

PLE (*)

Pleuronectes platessa

European plaice

Halibut negru

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Cambulă cenușie

WIT (*)

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Cambulă americană

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

Long-rough dab

Limandă

DAB (*)

Limanda limanda

Common dab

Limbă-roșie

LEM (*)

Microstomus kitt

Lemon sole

Cambulă

FLE (*)

Platichthys flesus

European flounder

Limbă-de-mare comună

SOL (*)

Solea solea

Common sole

Limbă de nisip

SOS

Pegusa lascaris

Sand sole

Limbă-de-mare senegaleză

OAL

Solea senegalensis

Senegalese sole

Specii de limbă-de-mare

SOO (*)

Solea spp.

SOO Soles spp.

Pești plați n.a.p.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Ierosme

USK (*)

Brosme brosme

Tusk (= cusk)

Cod de Atlantic

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Merluciu

HKE (*)

Merluccius merluccius

European hake

Mihalț-de-mare

LIN (*)

Molva molva

Ling

Mihalț-de-mare albastru

BLI (*)

Molva dypterygia (= byrkelange)

Blue ling

 

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Egrefin

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

 

COW

Eleginus nawaga

Wachna cod (= navaga)

Cod negru

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock = coalfish)

Polac

POL (*)

Pollachius pollachius

Pollack

Pește din specia Boreogadus saida

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Merluciu norvegian

NOP (*)

Trisopterus esmarkii

Norway pout

Tacaud

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= bib)

Merlan albastru

WHB (*)

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Merlan

WHG (*)

Merlangius merlangus

Whiting

Grenadier

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Moride

MOR

Moridae

Morid cods

Capelan de Mediterana

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Cod

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Cod arctic

ATG

Arctogadus glacialis

Arctic cod

Gadiforme n.a.p.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

 

ARU

Argentina silus

Greater argentine

 

ARY

Argentina sphyraena

Argentine

Specii din genul Argentina

ARG

Argentina spp.

Argentines

Conger

COE

Conger conger

European conger

Zeus

JOD

Zeus faber

Atlantic John Dory

Lavrac

BSS

Dicentrarchus labrax

Sea bass

 

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Biban-de-epavă

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Seranide

BSX

Serranidae

Sea basses, sea perches

Specii de pomadasyde n.a.p.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts n.e.i.

 

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Doradă roșie

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= common) sea bream

Pagel roșu

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Dentex cu ochi mari

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Specii de dentex

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pagrus comun

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Doradă

SBG

Sparus aurata

Gilthead sea bream

Boops

BOG

Boops boops

Bogue

Sparide n.a.p.

SBX

Sparidae

Porgies, sea breams n.e.i.

Barbun vărgat

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Drac-de-mare

WEG

Trachinus draco

Greater weaver

Lup-de-mare

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish (= catfish)

Lup-de-mare mic

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Mama-anghilă

ELP

Zoarces viviparus

Eel-pout

Specii de țipari

SAN (*)

Ammodytes spp.

Sand eels (= sand lances)

Specii de guvizi

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Sebaste

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes

Scorpionide

SCO

Scorpaenidae

Scorpion fishes n.e.i.

Specii de rândunică-de-mare n.a.p.

GUX (*)

Triglidae

Gurnards n.e.i.

Lump

LUM

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Pește pescar

MON (*)

Lophius piscatorius

Monk (= anglerfish)

Pește pescar cu burta neagră

ANK

Lophius budegassa

Blackbellied angler

Specii de pește pescar

MNZ (*)

Lophius spp.

Monkfishes n.e.i.

Specii de ghidrin

SKB

Gasterosteus spp.

Sticklebacks

Pagel auriu

SBA

Pagellus acarne

Axillary (= Spanish) seabream

Dințos

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Specii de pești trompetă

SNI

Macroramphosidae

Snipe fishes

Lavrac vărgat

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Specii de lup-de-mare

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes (= catfishes) n.e.i.

Sebastă de adânc

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Sebastă de mare

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Rândunică-de-mare roșie

GUR (*)

Aspitrigla (= Trigla) cuculus

Red gurnard

Rândunică-de-mare cenușie

GUG (*)

Eutrigla (= Trigla) gurnardus

Grey gurnard

 

GUM

Chelidonichthys obscurus

Long-finned gurnard

 

CTZ

Trigloporus lastoviza

Streaked gurnard

 

CBC

Cepola macrophthalma

Red bandfish

 

TLD

Nemadactylus monodactylus

St Paul's fingerfin

 

IYL

Sicyopterus lagocephalus

Bichique

 

EPI

Epigonus telescopus

Black cardinal fish

Pește pion mediteraneean

HPR

Hoplostethus mediterraneus

Mediterranean slimehead

 

TZY

Trachyscorpia echinata

Spiny Scorpionfish

Peștele buzat pătat

USB

Labrus bergylta

Ballan wrasse

Peștele cu buze de mierlă

WRM

Labrus merula

Brown wrasse

 

BYS

Beryx splendens

Splendid alfonsino

Perciformes n.a.p.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Capelin

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Zărgan

CAR

Belone belone

Garfish

Zărgan de Atlantic

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Chefali

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Stavrid negru

HOM (*)

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

 

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Stavrid de Mediterana

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Specii de stavrizi

JAX (*)

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Lihia

LEE

Lichia amia

Leerfish

Plătică de Atlantic

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Atherinidae

SIL

Atherinidae

Silversides (= sandsmelt)

Perciformes n.a.p.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Hering

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Sardinele n.a.p.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardină marocană

PIL (*)

Sardina pilchardus

European sardine (= pilchard)

Șprot

SPR (*)

Sprattus sprattus

Sprat

Hamsie

ANE (*)

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Alte specii de clupeide n.a.p.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Pălămidă

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Pește-spadă

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Melvă

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Ton roșu

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Ton alb

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Albacora

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Ton dungat

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Ton obez

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Specii de scombride n.a.p.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Macrou spaniol

MAS (*)

Scomber japonicus

Chub mackerel

Macrou de Atlantic

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Scombride n.a.p.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Pește-sabie cu coadă

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Sabie neagră

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Specii de scombride n.a.p.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Rechin comun

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Rechin uriaș

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Câine-de-mare

DGS (*)

Squalus acanthias

Picked (= spiny) dogfish

Rechin de Groenlanda

GSK

Somniosus microcephalus

Greenland shark

Specii de rechin n.a.p.

DGX (*)

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Specii de vulpi-de-mare n.a.p.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Rechini cu spini

DGH (*)

Squalidae, Scyliorhinidae

Dogfishes and hounds

Diverși rechini n.a.p.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Specii de rechini Galeus

GAU

Galeus spp.

Crest-tail catsharks n.e.i.

 

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Rechin leopard

SYC

Scyliorhinus canicula

Small-spotted catshark

Specii de rechini pisică n.a.p.

API

Apristurus spp.

Deep-water catsharks

 

PTM

Pseudotriakis microdon

False catshark

 

SOR

Somniosus rostratus

Little sleeper shark

 

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

 

CPU

Squalus uyato

Little gulper shark

 

GUQ

Centrophorus squamosus

Leafscale gulper shark

 

CPL

Centrophorus lusitanicus

Lowfin gulper shark

 

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

 

ETR

Etmopterus princeps

Great lanternshark

 

ETP

Etmopterus pusillus

Smooth lanternshark

Specii de Etmopterus

SHL

Etmopterus spp.

Lantern sharks n.e.i.

Specii de Deania n.a.p.

DNA

Deania spp.

Deania dogfishes n.e.i.

 

DCA

Deania calcea

Birdbeak dogfish

Rechin portughez

CYO

Centroscymnus coelolepis

Portuguese dogfish

 

CYP

Centroselachus crepidater

Longnose velvet dogfish

 

CYY

Centroscymnus cryptacanthus

Shortnose velvet dogfish

 

SYO

Scymnodon obscurus

Smallmouth knifetooth dogfish

 

SYR

Scymnodon ringens

Knifetooth dogfish

 

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

 

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

 

OXY

Oxynotus centrina

Angular roughshark

 

OXN

Oxynotus paradoxus

Sailfin roughshark

Rechin buclat

SHB

Echinorhinus brucus

Bramble shark

Diferite specii de vulpi-de-mare

RAJ

Rajidae

Rays and skates n.e.i.

 

RJR

Amblyraja radiata

Starry ray

 

RJH

Raja brachyura

Blonde ray

 

RJl

Leucoraja circularis

Sandy ray

 

RJE

Raja microocellata

Small-eyed ray

Pisica-de-mare marmorată

RJU

Raja undulata

Undulate ray

Vulpe-de-mare albă

RJA

Rostroraja alba

White skate

Vulpe rotundă

RJY

Rajella fyllae

Round ray

Himeră

CMO

Chimaera monstrosa

Rabbit fish

Specii de Hydrolagus

HYD

Hydrolagus spp.

Ratfishes n.e.i.

Specii de Rhinochimaera

RHC

Rhinochimaera spp.

Knife-nosed chimaeras

Specii de Hariotta

HAR

Harriotta spp.

Longnose chimaeras

Selacieni n.a.p.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Pești bentonici n.a.p.

GRO

ex Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

Pești pelagici n.a.p.

PEL

ex Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

Pești marini n.a.p.

MZZ

ex Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Pești osoși n.a.p.

FIN

ex Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

Crab comun

CRE (*)

Cancer pagurus

Edible crab

Crab verde

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Păianjen de mare

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Crabi marini n.a.p.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Specii de crabi de țărm

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs n.e.i.

Specii de languste subtropicale n.a.p.

CRW (*)

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Homar

LBE (*)

Homarus gammarus

European lobster

Homar norvegian

NEP (*)

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Garid de piatră

CPR (*)

Palaemon serratus

Common prawn

Crevete nordic

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Crevete cenușiu

CSH (*)

Crangon crangon

Common shrimp

Specii de peneide n.a.p.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Creveți Palaemonidae

PAL (*)

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Specii de creveți roz

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crangonide

CRN (*)

Crangonidae

Crangonid shrimps

Specii de crevete decapode n.a.p.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Specii de anatife

GOO

Lepas spp.

Goose barnacles

Crevete de stâncă

PNQ

Palaemon elegans

Rockpool prawn

Crevete din genul Palaemon longirostris

PIQ

Palaemon longirostris

Delta prawn

Langustă St Paul

JSP

Jasus paulensis

St Paul rock lobster

Crabi marini n.a.p.

LOX

Reptantia

Lobsters n.e.i.

Familia Galatheidae

LOQ

Galatheidae

Craylets, squat lobsters n.e.i.

Crustacee marine n.a.p.

CRU

ex Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Melc-de-mare

WHE

Buccinum undatum

Whelk

Litorină

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Specii de litorine n.a.p.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Stridie plată

OYF (*)

Ostrea edulis

European flat oyster

Stridie japoneză

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Specii de stridie scobită n.a.p.

OYC (*)

Crassostrea spp.

Cupped oyster n.e.i.

Midie

MUS (*)

Mytilus edulis

Blue mussel

Specii de midii n.a.p.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Scoică Saint-Jacques

SCE (*)

Pecten maximus

Common scallop

Pecten

QSC (*)

Aequipecten opercularis

Queen scallop

Familia Pectinidae n.a.p.

SCX (*)

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Cardium

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Scoică

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpet shell

 

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Specii de moluște bivalve n.a.p.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Specii de solenidae

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Scoică mică

CTS

Venerupis pullastra

Carpet shell

Venus

SVE

Chamelea gallina

Striped venus

Familia Veneridae n.a.p.

CLV

Veneridae

Venus clams n.e.i.

Familia Mactridae n.a.p.

MAT

Mactridae

Mactra surf clams n.e.i.

 

KFA

Circomphalus casina

Chamber venus

 

GKL

Glycymeris glycymeris

Common European bittersweet

Specii de donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Familia Cardiidae n.a.p.

COZ

Cardiidae

Cockles n.e.i.

 

LVC

Laevicardium crassum

Norwegian egg cockle

Specii de Patella n.a.p.

LPZ

Patella spp.

Limpets n.e.i.

Specii de Haliotis n.a.p.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Gasteropode n.a.p.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

 

ULV

Spisula ovalis

Oval surf clam

Specii de Tellina n.a.p.

TWL

Tellina spp.

Tellins n.e.i.

Sepie

CTC (*)

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Specii de calmari

SQC (*)

Loligo spp.

Common squids

Calmar roșu nordic

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Caracatițe n.a.p.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Calmari n.a.p.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Sepii, Sepiole n.a.p.

CTL (*)

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes n.e.i.

Calmar european

SQE (*)

Todarodes sagittatus

European flying squid

Cefalopode n.a.p.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Moluște marine n.a.p.

MOL

ex Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Stea-de-mare roșie

STH

Asterias rubens

Starfish

Stele-de-mare n.a.p.

STF

Asteroidea

Starfishes n.e.i.

 

URS

Echinus esculentus

Sea urchin

 

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea urchin

Arici-de-mare n.a.p.

URX

Echinoidea

Sea urchins n.e.i.

Castraveți-de-mare n.a.p.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Arici-de-mare n.a.p.

ECH

Echinodermata

Echinoderms n.e.i.

 

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea squirt

Ascidii n.a.p.

SSX

Ascidiacea

Sea squirts n.e.i.

Crabul-potcoavă

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Nevertebrate marine n.a.p.

INV

ex lnvertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.

Alge brune

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

 

IMS

Chondrus crispus

Carragheen

Specii de Gelidium

GEL

Gelidium spp.

Gelidium spp.

Specii de Gigartina

GIG

Gigartina spp.

Gigartina spp.

Specii de litotamnii

LIT

Lithothamnium spp.

Lithothamnium spp.

Alge roșii

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Specii de Fucus

UCU

Fucus spp.

Wracks n.e.i.

 

ASN

Ascophyllum nodosum

North Atlantic rockweed

 

FUU

Fucus serratus

Toothed wrack

Alge verzi

UVU

Ulva lactuca

Sea lettuce

Alge n.a.p.

SWX

ex Algae

Seaweeds n.e.i.


ANEXA II

Zonele statistice de pescuit din Atlanticul de Nord-Est pentru care trebuie să se prezinte date

ICES diviziunea Ia

ICES diviziunea Ib

ICES subdiviziunea IIa 1

ICES subdiviziunea IIa 2

ICES subdiviziunea IIb 1

ICES subdiviziunea IIb 2

ICES diviziunea IIIa

ICES diviziunea IIIb, c

ICES diviziunea IVa

ICES diviziunea IVb

ICES diviziunea IVc

ICES subdiviziunea Va 1

ICES subdiviziunea Va 2

ICES subdiviziunea Vb 1a

ICES subdiviziunea Vb 1b

ICES subdiviziunea Vb 2

ICES diviziunea VIa

ICES subdiviziunea VIb 1

ICES subdiviziunea VIb 2

ICES diviziunea VIIa

ICES diviziunea VIIb

ICES subdiviziunea VIIc 1

ICES subdiviziunea VIIc 2

ICES diviziunea VIId

ICES diviziunea VIIe

ICES diviziunea VIIf

ICES diviziunea VIIg

ICES diviziunea VIIh

ICES subdiviziunea VIIj 1

ICES subdiviziunea VIIj 2

ICES subdiviziunea VIIk 1

ICES subdiviziunea VIIk 2

ICES diviziunea VIIIa

ICES diviziunea VIIIb

ICES diviziunea VIIIc

ICES subdiviziunea VIIId 1

ICES subdiviziunea VIIId 2

ICES subdiviziunea VIIIe 1

ICES subdiviziunea VIIIe 2

ICES diviziunea IXa

ICES subdiviziunea IXb 1

ICES subdiviziunea IXb 2

ICES subdiviziunea Xa 1

ICES subdiviziunea Xa 2

ICES diviziunea Xb

ICES subdiviziunea XIIa 1

ICES subdiviziunea XIIa 2

ICES subdiviziunea XIIa 3

ICES subdiviziunea XIIa 4

ICES diviziunea XIIb

ICES diviziunea XIIc

ICES diviziunea XIVa

ICES subdiviziunea XIVb 1

ICES subdiviziunea XIVb 2

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Observații

1.

Zonele statistice de pescuit care sunt precedate de „ICES” au fost identificate și definite de către Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime.

2.

Zonele statistice de pescuit care sunt precedate de „BAL” au fost identificate și definite de către Comisia internațională pentru pescuit în Marea Baltică.

3.

Datele trebuie prezentate astfel încât să includă cât mai multe detalii. Zonele agregate și cele „necunoscute” ar trebui să se utilizeze numai în cazul în care nu sunt disponibile informații detaliate. Atunci când se prezintă informații detaliate, nu ar trebui utilizate categoriile agregate.

Zone statistice de pescuit pentru Atlanticul de Nord-Est

Image

Image

Image


ANEXA III

Descrierea subzonelor și a diviziunilor ICES utilizate în scopuri statistice și pentru regulamentele de pescuit în Atlanticul de Nord-Est

Zona statistică ICES (Atlanticul de Nord-Est)

Totalitatea apelor Oceanelor Atlantic și Arctic, precum și mările tributare, delimitate printr-o linie trasată de la Polul Nord geografic, de-a lungul meridianului de 40o 00′ longitudine vestică până la coasta de nord a Groenlandei; apoi în direcția est și sud, de-a lungul coastei Groenlandei până la un punct situat la 44o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 59o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 42o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 36o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la un punct de pe coasta Spaniei (Istmul Punta Marroqui), situat la 5o 36′ longitudine vestică; de aici, în direcția nord-vest și nord, de-a lungul coastei de sud-vest a Spaniei, al coastei Portugaliei, al coastelor de nord-vest și nord ale Spaniei, al coastelor Franței, Belgiei, Țărilor de Jos și Germaniei, până la extremitatea de vest a frontierei acesteia din urmă cu Danemarca; apoi de-a lungul coastei de vest a Iutlandei, până la Thyboroen; apoi în direcția sud și est, de-a lungul coastei de sud a Limfjord până la Capul Egensekloster; apoi în direcția sud, de-a lungul coastei de est a Iutlandei până la extremitatea de est a frontierei dintre Danemarca și Germania; apoi de-a lungul coastelor Germaniei, Poloniei, Rusiei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Rusiei, Finlandei, Suediei și Norvegiei și al coastei de nord a Rusiei, până la Khaborova; apoi prin intrarea dinspre vest în Strâmtoarea Yugorskiy Shar; apoi în direcția vest și nord de-a lungul coastei Insulei Vaigach; apoi prin intrarea dinspre vest în strâmtoarea Karskiye Vorota; apoi spre vest și nord de-a lungul coastei insulei de sud a arhipelagului Novaia Zemlia; apoi prin intrarea dinspre vest în strâmtoarea Matochkin Shar; apoi de-a lungul coastei de vest a insulei de nord a arhipelagului Novaia Zemlia, până la un punct situat la 68o 30′ longitudine estică; iar de aici spre nord până la Polul Nord geografic.

Zona descrisă corespunde zonei statistice 27 (zona statistică a Atlanticului de Nord-Est) din clasificarea statistică internațională standard a zonelor de pescuit stabilită de FAO.

Subzona statistică ICES I

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Polul Nord geografic, de-a lungul meridianului de 30o 00′ longitudine estică până la 72o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 26o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la coasta Norvegiei; de aici, în direcția est, de-a lungul coastelor Norvegiei și Rusiei, până la Khaborova; apoi prin intrarea dinspre vest în strâmtoarea Yugorskiy Shar; apoi în direcția vest și nord de-a lungul coastei Insulei Vaigach; apoi prin intrarea dinspre vest în Strâmtoarea Karskiye Vorota; apoi spre vest și nord de-a lungul coastei insulei de sud a arhipelagului Novaia Zemlia; apoi prin intrarea dinspre vest în Strâmtoarea Matochkin Shar; apoi de-a lungul coastei de vest a insulei de nord a arhipelagului Novaia Zemlia, până la un punct situat la 68o 30′ longitudine estică; iar de aici spre nord până la Polul Nord geografic.

Diviziunea statistică ICES Ia

Acea parte din subzona I încercuită de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

73,98 N

33,70 E

74,18 N

34,55 E

74,36 N

35,28 E

74,71 N

36,38 E

75,14 N

37,57 E

75,45 N

38,31 E

75,84 N

39,05 E

76,26 N

39,61 E

76,61 N

41,24 E

76,96 N

42,81 E

76,90 N

43,06 E

76,75 N

44,48 E

75,99 N

43,51 E

75,39 N

43,18 E

74,82 N

41,73 E

73,98 N

41,56 E

73,17 N

40,66 E

72,20 N

40,51 E

72,26 N

39,76 E

72,62 N

38,96 E

73,04 N

37,74 E

73,37 N

36,61 E

73,56 N

35,70 E

73,98 N

33,70 E

Diviziunea statistică ICES Ib

Partea din subzona I situată în afara diviziunii Ia.

Subzona statistică ICES II

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Polul Nord geografic de-a lungul meridianului de 30o 00′ longitudine estică până la 72o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest până la 26o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la coasta Norvegiei; apoi în direcția vest și sud-vest, de-a lungul coastei Norvegiei, până la 62o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 63o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la Polul Nord geografic.

Diviziunea statistică ICES IIa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta Norvegiei la 62o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 63o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 72o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 30o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la 72o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 26o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la coasta Norvegiei; apoi în direcția vest și sud-vest, de-a lungul coastei Norvegiei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES IIa 1

Partea din diviziunea IIa situată în interiorul liniei care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

73,50 N

00,20 V

73,50 N

07,21 E

73,45 N

07,28 E

73,14 N

07,83 E

72,76 N

08,65 E

72,49 N

09,33 E

72,31 N

09,83 E

72,18 N

10,29 E

71,98 N

09,94 E

71,91 N

09,70 E

71,64 N

08,75 E

71,36 N

07,93 E

71,13 N

07,42 E

70,79 N

06,73 E

70,17 N

05,64 E

69,79 N

05,01 E

69,56 N

04,74 E

69,32 N

04,32 E

69,10 N

04,00 E

68,86 N

03,73 E

68,69 N

03,57 E

68,46 N

03,40 E

68,23 N

03,27 E

67,98 N

03,19 E

67,77 N

03,16 E

67,57 N

03,15 E

67,37 N

03,18 E

67,18 N

03,24 E

67,01 N

03,31 E

66,84 N

03,42 E

66,43 N

03,27 E

66,39 N

03,18 E

66,23 N

02,79 E

65,95 N

02,24 E

65,64 N

01,79 E

65,38 N

01,44 E

65,32 N

01,26 E

65,08 N

00,72 E

64,72 N

00,04 E

64,43 N

00,49 V

64,84 N

01,31 V

64,92 N

01,56 V

65,13 N

02,17 V

65,22 N

02,54 V

65,39 N

03,19 V

65,47 N

03,73 V

65,55 N

04,19 V

65,59 N

04,56 V

65,69 N

05,58 V

65,96 N

05,60 V

66,22 N

05,67 V

66,47 N

05,78 V

67,09 N

06,25 V

67,61 N

06,62 V

67,77 N

05,33 V

67,96 N

04,19 V

68,10 N

03,42 V

68,33 N

02,39 V

68,55 N

01,56 V

68,86 N

00,61 V

69,14 N

00,08 E

69,44 N

00,68 E

69,76 N

01,18 E

69,97 N

01,46 E

70,21 N

01,72 E

70,43 N

01,94 E

70,63 N

02,09 E

70,89 N

02,25 E

71,14 N

02,35 E

71,35 N

02,39 E

71,61 N

02,38 E

71,83 N

02,31 E

72,01 N

02,22 E

72,24 N

02,06 E

72,43 N

01,89 E

72,60 N

01,68 E

72,75 N

01,48 E

72,99 N

01,08 E

73,31 N

00,34 E

73,50 N

00,20 V

Subdiviziunea statistică ICES IIa 2

Partea din diviziunea IIa care nu este inclusă în subdiviziunea IIa 1.

Diviziunea statistică ICES IIb

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Polul Nord geografic de-a lungul meridianului de 30o 00′ longitudine estică până la 73o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la Polul Nord geografic.

Subdiviziunea statistică ICES IIb 1

Acea parte din diviziunea IIb definită de următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

73,50 N

07,21 E

73,50 N

00,20 V

73,60 N

00,48 V

73,94 N

01,88 V

74,09 N

02,70 V

74,21 N

05,00 V

74,50 N

04,38 V

75,00 N

04,29 V

75,30 N

04,19 V

76,05 N

04,30 V

76,18 N

04,09 V

76,57 N

02,52 V

76,67 N

02,10 V

76,56 N

01,60 V

76,00 N

00,80 E

75,87 N

01,12 E

75,64 N

01,71 E

75,21 N

03,06 E

74,96 N

04,07 E

74,86 N

04,55 E

74,69 N

05,19 E

74,34 N

06,39 E

74,13 N

06,51 E

73,89 N

06,74 E

73,60 N

07,06 E

73,50 N

07,21 E

Subdiviziunea statistică ICES IIb 2

Acea parte din diviziunea IIb care nu este inclusă în subdiviziunea IIb 1.

Subzona statistică ICES III

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta Norvegiei la 7o 00′ longitudine estică; apoi spre sud până la 57o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 8o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la 57o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Danemarcei; apoi, de-a lungul coastelor de nord-vest și est ale Peninsulei Iutlanda, până la Hals; apoi, prin intrarea dinspre est în Strâmtoarea Limfjord, până la Capul Egensekloster; de aici în direcția sudică, de-a lungul coastei Peninsulei Iutlanda, până la extremitatea de vest a frontierei dintre Danemarca și Germania; apoi, de-a lungul coastelor Germaniei, Poloniei, Rusiei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Rusiei, Finlandei, Suediei și Norvegiei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IIIa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta Norvegiei la 7o 00′ longitudine estică; apoi spre sud până la 57o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 8o 00′ longitudine estică; apoi spre sud până la 57o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Danemarcei; apoi, de-a lungul coastelor de nord-vest și est ale Peninsulei Iutlanda, până la Hals; apoi, prin intrarea dinspre est în Limfjord, până la Capul Egensekloster; apoi în direcția sud, de-a lungul coastei Peninsulei Iutlanda, până la Capul Hasenore; apoi prin Great Belt, până la Gniben Point; apoi, de-a lungul coastei de nord a Insulei Zealand, până la Capul Gilbjerg; apoi prin intrările dinspre nord în Œresund, până la Kullen, pe coasta Suediei; apoi, în direcția est și nord, de-a lungul coastei de vest a Suediei și al coastei sudice a Norvegiei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IIIb și c

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Capul Hasenoere, de pe coasta de est a Iutlandei, până la Capul Gniben, de pe coasta de vest a Insulei Zealand, până la Capul Gilbjerg; apoi, prin căile dinspre nord în Œresund, până la Kullen, pe coasta Suediei; de aici, în direcția sud, de-a lungul coastei Suediei, până la farul de la Falsterbo; apoi, prin intrarea de la sud în Œresund, până la farul de la Stevns; apoi de-a lungul coastei de sud-est a Insulei Zealand; apoi prin intrarea dinspre est în Strâmtoarea Storstroem; apoi, de-a lungul coastei orientale a Insulei Falster, până la Gedser; apoi, până la Darsser Ort, de pe coasta Germaniei; de aici, în direcția sud-vest, de-a lungul coastei Germaniei și al coastei de est a Iutlandei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 22 (BAL 22)

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Capul Hasenoere (56o 09′ latitudine nordică, 10o 44′ longitudine estică) de pe coasta de est a Iutlandei până la Gniben Point (56o 01′ latitudine nordică, 11o 18′ longitudine estică) de pe coasta de vest a Insulei Zealand; apoi, de-a lungul coastelor de vest și de sud ale Insulei Zealand, până la un punct situat la 12o 00′ longitudine estică; de aici spre sud, până la Insula Falster; apoi, de-a lungul coastei de est a Insulei Falster, până la Gedser Odd (54o 34′ latitudine nordică și 11o 58′ longitudine estică); apoi, spre est, până la 12o 00′ longitudine estică; apoi, spre sud, până la coasta Germaniei, apoi, în direcție sud-vest, de-a lungul coastei Germaniei și al coastei de est a Iutlandei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 23 (BAL 23)

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Capul Gilbjerg (56o 08′ latitudine nordică, 12o 18′ longitudine estică) de pe coasta de nord a Insulei Zealand, până la Kullen (56o 18′ latitudine nordică, 12o 28′ longitudine estică), de pe coasta Suediei; apoi pe direcția sud, de-a lungul coastei Suediei, până la farul de la Falsterbo (55o 23′ latitudine nordică, 12o 50′ longitudine estică), apoi prin intrarea de la sud în strâmtoare, până la farul de la Stevns (55o 19′ latitudine nordică, 12o 29′ longitudine estică), de pe coasta Insulei Zealand; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei de est a Insulei Zealand, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 24 (BAL 24)

Apele delimitate printr-o linie trasată de la farul de la Stevns (55o 19′ latitudine nordică, 12o 29′ longitudine estică), de pe coasta de est a Insulei Zealand, prin intrarea dinspre sud în strâmtoare, până la farul de la Falsterbo (55o 23′ latitudine nordică, 12o 50′ longitudine estică), de pe coasta Suediei; apoi, de-a lungul coastei Suediei, până la farul de la Sandhammaren (55o 24′ latitudine nordică, 14o 12′ longitudine estică); apoi, până la farul de la Hammerodde (55o 18′ latitudine nordică, 14o 47′ longitudine estică), de pe coasta de nord a Insulei Bornholm; apoi, de-a lungul coastelor de vest și sud ale Bornholm, până la un punct situat la 15o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la coasta Poloniei; apoi în direcție vest, de-a lungul coastelor Poloniei și Germaniei, până la un punct situat la 12o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la un punct situat la 54o 34′ latitudine nordică și 12o 00′ longitudine estică; de aici spre vest, până la Gedser Odde (54o 34′ latitudine nordică, 11o 58′ longitudine estică); apoi, de-a lungul coastelor de est și nord ale Insulei Falster, până la un punct situat la 12o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la coasta de sud a Insulei Zealand; apoi în direcția vest și nord, de-a lungul coastei de vest a Insulei Zealand, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 25 (BAL 25)

Apele delimitate printr-o linie care pleacă dintr-un punct situat pe coasta de est a Suediei, la 56o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta vestică a Insulei Œland, până la un punct situat pe coasta de est la 56o 30′ latitudine nordică, apoi spre est, până la 18o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la coasta Poloniei; apoi în direcția vest, de-a lungul coastei Poloniei, până la un punct situat la 15o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la Insula Bornholm; apoi de-a lungul coastelor de sud și vest ale Insulei Bornholm, până la farul de la Hammerodde (55o 18′ latitudine nordică, 14o 47′ longitudine estică); apoi până la farul de la Sandhammaren (55o 24′ latitudine nordică, 14o 12′ longitudine estică), de pe coasta de sud a Suediei; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei de est a Suediei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 26 (BAL 26)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct situat la 56o 30′ latitudine nordică, 18o 00′ longitudine estică; apoi spre est, până la coasta de vest a Letoniei; apoi, în direcția sud, de-a lungul coastelor Letonei, Lituaniei, Rusiei și Poloniei, până la un punct de pe coasta poloneză situat la 18o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 27 (BAL 27)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct situat în estul coastei continentale a Suediei, la 59o 41′ latitudine nordică, 19o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la coasta de nord a Insulei Gotland; apoi în direcția sud, de-a lungul coastei de vest a Insulei Gotland, până la un punct situat la 57o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la 56o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta de est a Insulei Œland; apoi, după ce ocolește Insula Œland pe la sud, până la un punct de pe coasta de vest a acesteia, situat la 56o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta Suediei; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei de est a Suediei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 28 (BAL 28)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct situat la 58o 30′ latitudine nordică, 19o 00′ longitudine estică; apoi spre est, până la coasta de vest a Insulei Saaremaa; apoi, după ce ocolește Insula Saaremaa pe la nord, până la un punct de pe coasta de est a acesteia, situat la 58o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Estoniei; apoi în direcția sud, de-a lungul coastelor de vest ale Estoniei și Letoniei, până la un punct situat la 56o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la 57o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta de vest a Insulei Gotland; apoi în direcția nord, până la un punct de pe coasta de nord a Insulei Gotland, situat la 19o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 28-1 (BAL 28-1)

Apele delimitate la vest printr-o linie trasată de la farul Ovisi (57o 34.1234′ N, 21o 42.9574′ E), situat pe coasta de vest a Letoniei, până la stânca de sud a Capului Loode (57o 57.4760′ N, 21o 58.2789′ E), de pe Insula Saaremaa, apoi spre sud, până la punctul cel mai sudic de pe Peninsula Sõrve și apoi în direcția nord-est, de-a lungul coastei de est a Insulei Saaremaa, iar la nord, de o linie trasată de la 58o 30.0′ N, 23o 13.2′ E până la 58o 30′ N, 23o 41.1′ E.

Subdiviziunea statistică ICES 28-2 (BAL 28-2)

Acea parte a subdiviziunii 28 situată în afara subdiviziunii 28-1.

Subdiviziunea statistică ICES 29 (BAL 29)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct situat în estul coastei continentale a Suediei, la 60o 30′ latitudine nordică, apoi spre est, până la coasta continentală a Finlandei; apoi în direcția sud, de-a lungul coastelor de vest și sud ale Finlandei, până la un punct situat pe coasta sudică continentală a acesteia, la 23o 00′ longitudine estică; apoi spre sud, până la 59o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta continentală a Estoniei; apoi în direcția sud, de-a lungul coastei de vest a Estoniei, până la un punct situat la 58o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta de est a Insulei Saaremaa; apoi, după ce trece pe la nordul Insulei Saaremaa, până la un punct de pe coasta de vest a acesteia, situat la 58o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 19o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la un punct de pe coasta de est a părții continentale a Suediei, situat la 59o 41′ latitudine nordică; iar de aici, în direcția nord, de-a lungul coastei de est a Suediei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 30 (BAL 30)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct situat pe coasta de est a Suediei, la 63o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta continentală a Finlandei; apoi în direcția sud, de-a lungul coastei Finlandei, până la un punct situat la 60o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta continentală a Suediei; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei de est a Suediei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 31 (BAL 31)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct situat pe coasta de est a Suediei, la 63o 30′ latitudine nordică; apoi, după ce ocolește pe la nord Golful Botnia, până la un punct de pe coasta de vest a părții continentale a Finlandei, situat la 63o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES 32 (BAL 32)

Apele delimitate printr-o linie care pornește de la un punct de pe coasta de sud a Finlandei, situat la 23o 00′ longitudine estică; apoi, după ce ocolește Golful Finlandei pe la est, până la un punct de pe coasta de vest a Estoniei situat la 59o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 23o 00′ longitudine estică; iar de aici spre nord, până la punctul de plecare.

Subzona statistică ICES IV

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta Norvegiei situat la 62o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la coasta Scoției; de aici spre est și sud, de-a lungul coastelor Scoției și Angliei, până la un punct situat la 51o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Franței; apoi, în direcția nord-est, de-a lungul coastelor Franței, Belgiei, Țărilor de Jos și Germaniei, până la extremitatea vestică a acesteia din urmă cu Danemarca; apoi de-a lungul coastei de vest a Iutlandei, până la Thyboroen; apoi în direcția sud și est, de-a lungul coastei de sud a Limfjord, până la Capul Egensekloster; apoi prin intrarea de la est în Strâmtoarea Limfjord, până la Hals; apoi în direcția vest, de-a lungul coastei de nord a Strâmtorii Limfjord, până la punctul cel mai sudic al Agger Tange; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei de vest a Iutlandei, până la un punct situat la 57o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 8o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la 57o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 7o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la coasta Norvegiei; apoi în direcția nord-vest, de-a lungul coastei Norvegiei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IVa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta Norvegiei, situat la 62o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 3o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la coasta Scoției; apoi în direcția est și sud, de-a lungul coastei Scoției, până la un punct situat la 57o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 7o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la coasta Norvegiei; apoi în direcția nord-vest, de-a lungul coastei Norvegiei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IVb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta de vest a Danemarcei, situat la 57o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 8o 00′ longitudine estică; apoi spre nord, până la 57o 30′ latitudine nordică; apoi, spre vest, până la coasta Scoției, apoi în direcția sud, de-a lungul coastelor Scoției și Angliei, până la un punct situat la 53o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Germaniei; apoi spre nord-est, de-a lungul coastei Iutlandei, până la Thyboroen; apoi în direcția sud și est, de-a lungul coastei de sud a Strâmtorii Limfjord, până la Capul Egensekloster; apoi prin intrarea de la est în Strâmtoarea Limfjord, până la Hals; apoi în direcția vest, de-a lungul coastei nordice a Strâmtorii Limfjord, până la punctul cel mai sudic al Agger Tange; de aici spre nord, de-a lungul coastei vestice a Iutlandei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IVc

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta de vest a Germaniei, situat la 53o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta Angliei; apoi în direcția sud, până la un punct situat la 51o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Franței; apoi în direcția nord-est, de-a lungul coastelor Franței, Belgiei, Țărilor de Jos și Germaniei, până la punctul de plecare.

Subzona statistică ICES V

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 68o 00′ latitudine nordică și 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 27o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 62o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 15o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 60o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 63o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES Va

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 68o 00′ latitudine nordică și 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 27o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 62o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 15o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 63o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES Va 1

Zona din interiorul dreptunghiului definit de următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

63,00 N

24,00 V

62,00 N

24,00 V

62,00 N

27,00 V

63,00 N

27,00 V

63,00 N

24,00 V

Subdiviziunea statistică ICES Va 2

Acea parte a diviziunii Va care nu este inclusă în subdiviziunea Va 1.

Diviziunea statistică ICES Vb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 63o 00′ latitudine nordică și 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 15o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 4o 00′ longitudine vestică; de aici spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES Vb 1

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 63o 00' latitudine nordică și 4o 00' longitudine vestică; apoi spre vest, până la 15o 00' longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00' latitudine nordică; apoi spre est, până la 10o 00' longitudine vestică; apoi spre nord, până la 61o 30' latitudine nordică; apoi spre est, până la 8o 00' longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii de gradație a busolei, până la un punct situat la 61o 15' latitudine nordică și 7o 30' longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 30' latitudine nordică; apoi spre vest, până la 8o 00' longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00' latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00' longitudine vestică; apoi spre nord, până la 60o 30' latitudine nordică; apoi spre est, până la 4o 00' longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES Vb 1a

Partea din subdiviziunea Vb 1 situată în interiorul liniei care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

60,49 N

15,00 V

60,71 N

13,99 V

60,15 N

13,29 V

60,00 N

13,50 V

60,00 N

15,00 V

60,49 N

15,00 V

Subdiviziunea statistică ICES Vb 1b

Partea din subdiviziunea Vb 1 care nu este inclusă în subdiviziunea Vb 1a.

Subdiviziunea statistică ICES Vb 2

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 60o 00′ latitudine nordică și 10o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 61o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 8o 00′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii de gradație a busolei, până la un punct situat la 61o 15′ latitudine nordică și 7o 30′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la până 60o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 8o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la punctul de plecare.

Subzona statistică ICES VI

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta nordică a Scoției, situat la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 60o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 54o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Irlandei; apoi în direcția nord și est, de-a lungul coastelor Irlandei și Irlandei de Nord, până la un punct situat pe coasta Irlandei de Nord, la 55o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Scoției; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei vestice a Scoției, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta nordică a Scoției, situat la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 60o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 54o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Irlandei; apoi în direcția nord și est, de-a lungul coastelor Irlandei și Irlandei de Nord, până la un punct situat pe coasta Irlandei de Nord, la 55o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Scoției; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei vestice a Scoției, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 60o 00′ latitudine nordică și 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 54o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES VIb 1

Partea din diviziunea VIb închisă în interiorul liniei care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

54,50 N

18,00 V

60,00 N

18,00 V

60,00 N

13,50 V

60,15 N

13,29 V

59,65 N

13,99 V

59,01 N

14,57 V

58,51 N

14,79 V

57,87 N

14,88 V

57,01 N

14,63 V

56,57 N

14,34 V

56,50 N

14,44 V

56,44 N

14,54 V

56,37 N

14,62 V

56,31 N

14,72 V

56,24 N

14,80 V

56,17 N

14,89 V

56,09 N

14,97 V

56,02 N

15,04 V

55,95 N

15,11 V

55,88 N

15,19 V

55,80 N

15,27 V

55,73 N

15,34 V

55,65 N

15,41 V

55,57 N

15,47 V

55,50 N

15,54 V

55,42 N

15,60 V

55,34 N

15,65 V

55,26 N

15,70 V

55,18 N

15,75 V

55,09 N

15,79 V

55,01 N

15,83 V

54,93 N

15,87 V

54,84 N

15,90 V

54,76 N

15,92 V

54,68 N

15,95 V

54,59 N

15,97 V

54,51 N

15,99 V

54,50 N

15,99 V

54,50 N

18,00 V

Subdiviziunea statistică ICES VIb 2

Acea parte din diviziunea VIb care nu este inclusă în diviziunea VIb 1.

Subzona statistică ICES VII

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta occidentală a Irlandei, la 54o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Franței; apoi în direcția nord și nord-est, de-a lungul coastei Franței, până la un punct situat la 51o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta de sud-est a Angliei; apoi în direcția vest și nord, de-a lungul coastelor Angliei, Țării Galilor și Scoției, până la un punct de pe coasta de vest a Scoției, situat la 55o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta Irlandei de Nord; de aici spre nord și vest, de-a lungul coastelor Irlandei de Nord și Irlandei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Scoției, la 55o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta Irlandei de Nord; apoi în direcția sud, de-a lungul coastelor Irlandei de Nord și Irlandei, până la un punct situat pe coasta de sud-est a Irlandei, la 52o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Țării Galilor; apoi în direcția nord-est și nord, de-a lungul coastelor Țării Galilor, Angliei și Scoției, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Irlandei, la 54o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 52o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Irlandei; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei Irlandei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIc

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 54o 30′ latitudine nordică și 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 52o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 12o 00′ longitudine vestică; apoi în direcția nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES VIIc 1

Partea din diviziunea VIIc definită de următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

54,50 N

15,99 V

54,42 N

15,99 V

54,34 N

16,00 V

54,25 N

16,01 V

54,17 N

16,01 V

54,08 N

16,01 V

53,99 N

16,00 V

53,91 N

15,99 V

53,82 N

15,97 V

53,74 N

15,96 V

53,66 N

15,94 V

53,57 N

15,91 V

53,49 N

15,90 V

53,42 N

15,89 V

53,34 N

15,88 V

53,26 N

15,86 V

53,18 N

15,84 V

53,10 N

15,88 V

53,02 N

15,92 V

52,94 N

15,95 V

52,86 N

15,98 V

52,77 N

16,00 V

52,69 N

16,02 V

52,61 N

16,04 V

52,52 N

16,06 V

52,50 N

16,06 V

52,50 N

18,00 V

54,50 N

18,00 V

54,50 N

15,99 V

Subdiviziunea statistică ICES VIIc 2

Acea parte din diviziunea VIIc care nu este inclusă în diviziunea VIIc 1.

Diviziunea statistică ICES VIId

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Franței, la 51o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta Angliei; apoi spre vest, de-a lungul coastei de sud a Angliei, până la 2o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la coasta Franței, la Capul Hague; apoi în direcția nord-est, de-a lungul coastei Franței, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIe

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de sud a Angliei, la 2o 00′ longitudine vestică; apoi în direcția sud și vest, de-a lungul coastei Angliei, până la un punct situat la 50o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 7o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 49o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Franței; apoi în direcția nord și nord-est, de-a lungul coastei Franței, până la Capul Hague; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIf

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de sud a Țării Galilor, la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 51o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 6o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 50o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 7o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 50o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Angliei; apoi de-a lungul coastei de sud-vest a Angliei și al coastei de sud a Țării Galilor, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIg

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Țării Galilor, la 52o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la coasta de sud-est a Irlandei; apoi în direcția sud-vest, de-a lungul coastei Irlandei, până la un punct situat la 9o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 50o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 7o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 50o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 6o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 51o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la coasta de sud a Țării Galilor; apoi în direcția nord-vest, de-a lungul coastei Țării Galilor, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIh

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 50o 00′ latitudine nordică și 7o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 9o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 49o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 7o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIj

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Irlandei, la 52o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 9o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la coasta de sud a Irlandei; apoi în direcția nord, de-a lungul coastei Irlandei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES VIIj 1

Acea parte a diviziunii VIIj închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

48,43 N

12,00 V

48,42 N

11,99 V

48,39 N

11,87 V

48,36 N

11,75 V

48,33 N

11,64 V

48,30 N

11,52 V

48,27 N

11,39 V

48,25 N

11,27 V

48,23 N

11,14 V

48,21 N

11,02 V

48,19 N

10,89 V

48,17 N

10,77 V

48,03 N

10,68 V

48,00 N

10,64 V

48,00 N

12,00 V

48,43 N

12,00 V

Subdiviziunea statistică ICES VIIj 2

Acea parte a diviziunii VIIj care nu este inclusă în diviziunea VIIj 1.

Diviziunea statistică ICES VIIk

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 52o 30′ latitudine nordică și 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 12o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES VIIk 1

Partea diviziunii VIIk, închisă în interiorul liniei care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

48,00 N

18,00 V

52,50 N

18,00 V

52,50 N

16,06 V

52,44 N

16,07 V

52,36 N

16,08 V

52,27 N

16,09 V

52,19 N

16,09 V

52,11 N

16,09 V

52,02 N

16,08 V

51,94 N

16,07 V

51,85 N

16,07 V

51,77 N

16,05 V

51,68 N

16,04 V

51,60 N

16,02 V

51,52 N

15,99 V

51,43 N

15,96 V

51,34 N

15,93 V

51,27 N

15,90 V

51,18 N

15,86 V

51,10 N

15,82 V

51,02 N

15,77 V

50,94 N

15,73 V

50,86 N

15,68 V

50,78 N

15,63 V

50,70 N

15,57 V

50,62 N

15,52 V

50,54 N

15,47 V

50,47 N

15,42 V

50,39 N

15,36 V

50,32 N

15,30 V

50,24 N

15,24 V

50,17 N

15,17 V

50,10 N

15,11 V

50,03 N

15,04 V

49,96 N

14,97 V

49,89 N

14,89 V

49,82 N

14,82 V

49,75 N

14,74 V

49,69 N

14,65 V

49,62 N

14,57 V

49,56 N

14,48 V

49,50 N

14,39 V

49,44 N

14,30 V

49,38 N

14,22 V

49,32 N

14,13 V

49,27 N

14,04 V

49,21 N

13,95 V

49,15 N

13,86 V

49,10 N

13,77 V

49,05 N

13,67 V

49,00 N

13,57 V

48,95 N

13,47 V

48,90 N

13,37 V

48,86 N

13,27 V

48,81 N

13,17 V

48,77 N

13,07 V

48,73 N

12,96 V

48,69 N

12,85 V

48,65 N

12,74 V

48,62 N

12,64 V

48,58 N

12,54 V

48,55 N

12,43 V

48,52 N

12,32 V

48,49 N

12,22 V

48,46 N

12,11 V

48,43 N

12,00 V

48,00 N

18,00 V

Subdiviziunea statistică ICES VIIk 2

Acea parte a diviziunii VIIk care nu este inclusă în diviziunea VIIk 1.

Subzona statistică ICES VIII

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Franței, la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 43o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până pe coasta de vest a Spaniei; apoi spre nord, de-a lungul coastelor Spaniei și Franței, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIIa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Franței, la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 8o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 47o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 6o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 47o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 46o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta Franței; apoi spre nord-vest, de-a lungul coastei Franței, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIIb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de vest a Franței, la 46o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 45o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 3o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 44o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 2o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la coasta de nord a Spaniei; apoi de-a lungul coastei de nord a Spaniei și al coastei de vest a Franței, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIIc

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de nord a Spaniei, la 2o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 44o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 43o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la coasta de vest a Spaniei; apoi în direcția nord și est, de-a lungul coastei Spaniei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES VIIId

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 48o 00′ latitudine nordică și 8o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 44o 30′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 3o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 45o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 4o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 46o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 5o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 47o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 6o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 47o 30′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 8o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES VIIId 1

Acea parte a diviziunii VIIId închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

48,00 N

11,00 V

48,00 N

10,64 V

47,77 N

10,37 V

47,45 N

09,89 V

46,88 N

09,62 V

46,34 N

10,95 V

46,32 N

11,00 V

48,00 N

11,00 V

Subdiviziunea statistică ICES VIIId 2

Acea parte a diviziunii VIIId care nu este inclusă în diviziunea VIIId 1.

Diviziunea statistică ICES VIIIe

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 48o 00′ latitudine nordică și 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 43o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES VIIIe 1

Acea parte a diviziunii VIIIe închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

43,00 N

18,00 V

48,00 N

18,00 V

48,00 N

11,00 V

46,32 N

11,00 V

44,72 N

13,31 V

44,07 N

13,49 V

43,00 N

13,80 V

Subdiviziunea statistică ICES VIIIe 2

Acea parte a diviziunii VIIIe care nu este inclusă în diviziunea VIIIe 1.

Subzona statistică ICES IX

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de nord-vest a Spaniei, la 43o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 36o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la un punct de pe coasta de sud a Spaniei (istmul Punta Marroqui), situat la 5o 36′ longitudine vestică; apoi în direcția nord-vest, de-a lungul coastei de sud-vest a Spaniei, al coastei Portugaliei și al coastei de nord-vest a Spaniei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IXa

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat pe coasta de nord-vest a Spaniei, la 43o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 36o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la un punct de pe coasta de sud a Spaniei (istmul Punta Marroqui), situat la 5o 36′ longitudine vestică; apoi în direcția nord-vest, de-a lungul coastei de sud-vest a Spaniei, al coastei Portugaliei și al coastei de nord-vest a Spaniei, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES IXb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 43o 00′ latitudine nordică și 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 36o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES IXb 1

Acea parte a diviziunii IXb închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

43,00 N

18,00 V

43,00 N

13,80 V

42,88 N

13,84 V

42,04 N

13,64 V

41,38 N

13,27 V

41,13 N

13,27 V

40,06 N

13,49 V

38,75 N

13,78 V

38,17 N

13,69 V

36,03 N

12,73 V

36,04 N

15,30 V

36,02 N

17,90 V

36,00 N

18,00 V

43,00 N

18,00 V

Subdiviziunea statistică ICES IXb 2

Acea parte a diviziunii IXb care nu este inclusă în diviziunea IXb 1.

Subzona statistică ICES X

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 48o 00′ latitudine nordică și 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest până la 42o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 36o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES Xa

Acea parte a subzonei X situată la sud de 43o N.

Subdiviziunea statistică ICES Xa 1

Acea parte a diviziunii Xa închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

36,00 N

18,00 V

36,00 N

22,25 V

37,58 N

20,62 V

39,16 N

21,32 V

40,97 N

23,91 V

41,35 N

24,65 V

41,91 N

25,79 V

42,34 N

28,45 V

42,05 N

29,95 V

41,02 N

35,11 V

40,04 N

35,26 V

38,74 N

35,48 V

36,03 N

31,76 V

36,00 N

32,03 V

36,00 N

42,00 V

43,00 N

42,00 V

43,00 N

18,00 V

36,00 N

18,00 V

Subdiviziunea statistică ICES Xa 2

Acea parte a diviziunii Xa care nu este inclusă în diviziunea Xa 1.

Diviziunea statistică ICES Xb

Acea parte din subzona X la nord de 43o N.

Subzona statistică ICES XII

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct situat la 62o 00′ latitudine nordică și 15o 00′ longitudine vestică; apoi spre vest, până la 27o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 59o 00′ latitudine nordică; apoi spre vest, până la 42o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 48o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 18o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 60o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 15o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la punctul de plecare.

Diviziunea statistică ICES XIIa

Acea parte a subzonei XII închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

62,00 N

15,00 V

62,00 N

27,00 V

59,00 N

27,00 V

59,00 N

42,00 V

52,50 N

42,00 V

52,50 N

18,00 V

54,50 N

18,00 V

54,50 N

24,00 V

60,00 N

24,00 V

60,00 N

18,00 V

60,00 N

15,00 V

62,00 N

15,00 V

Subdiviziunea statistică ICES XIIa 1

Acea parte a diviziunii XIIa închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

52,50 N

42,00 V

56,55 N

42,00 V

56,64 N

41,50 V

56,75 N

41,00 V

56,88 N

40,50 V

57,03 N

40,00 V

57,20 N

39,50 V

57,37 N

39,00 V

57,62 N

38,50 V

57,78 N

38,25 V

57,97 N

38,00 V

58,26 N

37,50 V

58,50 N

37,20 V

58,63 N

37,00 V

59,00 N

36,77 V

59,00 N

27,00 V

60,85 N

27,00 V

60,69 N

26,46 V

60,45 N

25,09 V

60,37 N

23,96 V

60,22 N

23,27 V

60,02 N

21,76 V

60,00 N

20,55 V

60,05 N

18,65 V

60,08 N

18,00 V

60,00 N

18,00 V

60,00 N

24,00 V

54,50 N

24,00 V

54,50 N

18,00 V

52,50 N

18,00 V

52,50 N

42,00 V

Subdiviziunea statistică ICES XIIa 2

Acea parte a diviziunii XIIa închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

60,00 N

20,55 V

60,00 N

15,00 V

60,49 N

15,00 V

60,44 N

15,22 V

60,11 N

17,32 V

60,05 N

18,65 V

60,00 N

20,55 V

Subdiviziunea statistică ICES XIIa 3

Acea parte a diviziunii XIIa închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

59,00 N

42,00 V

56,55 N

42,00 V

56,64 N

41,50 V

56,75 N

41,00 V

56,88 N

40,50 V

57,03 N

40,00 V

57,20 N

39,50 V

57,37 N

39,00 V

57,62 N

38,50 V

57,78 N

38,25 V

57,97 N

38,00 V

58,26 N

37,50 V

58,63 N

37,00 V

59,00 N

36,77 V

59,00 N

42,00 V

Subdiviziunea statistică ICES XIIa 4

Acea parte a diviziunii XIIa închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

62,00 N

27,00 V

60,85 N

27,00 V

60,69 N

26,46 V

60,45 N

25,09 V

60,37 N

23,96 V

60,22 N

23,27 V

60,02 N

21,76 V

60,00 N

20,55 V

60,05 N

18,65 V

60,11 N

17,32 V

60,44 N

15,22 V

60,49 N

15,00 V

62,00 N

15,00 V

62,00 N

27,00 V

Diviziunea statistică ICES XIIb

Acea parte a subzonei XII închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

60,00 N

18,00 V

54,50 N

18,00 V

54,50 N

24,00 V

60,00 N

24,00 V

60,00 N

18,00 V

Diviziunea statistică ICES XIIc

Acea parte a subzonei XII închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

52,50 N

42,00 V

48,00 N

42,00 V

48,00 N

18,00 V

52,50 N

18,00 V

52,50 N

42,00 V

Subzona statistică ICES XIV

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Polul Nord geografic, de-a lungul meridianului de 40o 00′ longitudine vestică, până la coasta de nord a Groenlandei; apoi în direcția est și sud, de-a lungul coastei Groenlandei, până la un punct situat la 44o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 59o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 27o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la 68o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la Polul Nord geografic.

Diviziunea statistică ICES XIVa

Apele delimitate printr-o linie trasată de la Polul Nord geografic, de-a lungul meridianului de 40o 00′ longitudine vestică, până la coasta de nord a Groenlandei; apoi în direcția est și sud, de-a lungul coastei Groenlandei, până la un punct de la Capul Savary, situat la 68o 30′ latitudine nordică; apoi spre sud, de-a lungul meridianului de 27o 00′ longitudine vestică, până la 68o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 11o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la Polul Nord geografic.

Diviziunea statistică ICES XIVb

Apele delimitate printr-o linie care pornește dintr-un punct de pe coasta de sud a Groenlandei, situat la 44o 00′ longitudine vestică; apoi spre sud, până la 59o 00′ latitudine nordică; apoi spre est, până la 27o 00′ longitudine vestică; apoi spre nord, până la un punct de la Capul Savary, situat la 68o 30′ latitudine nordică; apoi în direcția sud-vest, de-a lungul coastei Groenlandei, până la punctul de plecare.

Subdiviziunea statistică ICES XIVb 1

Acea parte a diviziunii XIVb închisă de linia care unește următoarele coordonate:

Latitudine

Longitudine

59,00 N

27,00 V

59,00 N

36,77 V

59,35 N

36,50 V

59,50 N

36,35 V

59,75 N

36,16 V

60,00 N

35,96 V

60,25 N

35,76 V

60,55 N

35,50 V

60,75 N

35,37 V

61,00 N

35,15 V

61,25 N

34,97 V

61,50 N

34,65 V

61,60 N

34,50 V

61,75 N

34,31 V

61,98 N

34,00 V

62,25 N

33,70 V

62,45 N

33,53 V

62,50 N

33,27 V

62,56 N

33,00 V

62,69 N

32,50 V

62,75 N

32,30 V

62,87 N

32,00 V

63,03 N

31,50 V

63,25 N

31,00 V

63,31 N

30,86 V

63,00 N

30,61 V

62,23 N

29,87 V

61,79 N

29,25 V

61,44 N

28,61 V

61,06 N

27,69 V

60,85 N

27,00 V

59,00 N

27,00 V

Diviziunea statistică ICES XIVb 2

Acea parte a diviziunii XIVb care nu este inclusă în diviziunea XIVb 1.


ANEXA IV

Formatul de prezentare a datelor privind capturile nominale efectuate în Atlanticul de Nord-Est

Suporturi magnetice

Benzi magnetice: nouă piste cu o densitate 1 600 sau 6 250 BPI și codare EBCDIC sau ASCII, de preferință fără etichetă. În cazul în care sunt etichetate, ar trebui să se includă un cod de sfârșit de fișier.

Dischete: Dischete formatate în MS-DOS de 3,5” 720 K sau 1,4 MB sau dischete de 5,25” 360 K sau 1,2 MB.

Formatul de înregistrare

Numărul de octeți

Poziția

Observații

1-4

Țara (cod alfabetic ISO din 3 litere)

de ex. FRA = Franța

5-6

Anul

de ex. 90 = 1990

7-8

Principala zonă de pescuit FAO

27 = Atlanticul de Nord-Est

9-15

Divizia

de ex. IV a = diviziunea IV a a ICES

16-18

Specia

Codul alfabetic din 3 litere

19-26

Captura

Tone metrice

Observații:

(a)

Toate rubricile numerice ar trebui să fie aliniate la dreapta, cu spații libere la stânga. Toate rubricile alfanumerice ar trebui să fie aliniate la stânga, cu spații libere la dreapta.

(b)

Capturile ar trebui să fie înregistrate ca echivalent al greutății în viu a debarcărilor, rotunjit la cea mai apropiată valoare în tonă metrică.

(c)

Cantitățile (octeții 19-26) mai mici de jumătate de unitate ar trebui să fie înregistrate ca: „– 1”.

(d)

Cantitățile necunoscute (octeții 19-26) ar trebui să fie înregistrate ca: „– 2”.


ANEXA V

FORMAT DE PREZENTARE A DATELOR PE SUPORTURI MAGNETICE PRIVIND CAPTURILE ÎN ATLANTICUL DE NORD-EST

A.   Formatul de codare

Datele ar trebui să fie transmise sub formă de fișiere de lungime variabilă, rubricile fiind separate prin două puncte (:). Fiecare fișier ar trebui să cuprindă rubricile următoare:

Rubrica

Observații

Țara

Codul alfabetic din 3 litere (de ex. FRA = Franța)

Anul

de ex. 2001 sau 01

Principala zonă de pescuit FAO

27 = Atlanticul de Nord-Est

Diviziunea

de ex. IV a = ICES subdiviziunea 4a

Specia

codul alfabetic din 3 litere

Captura

Tone

(a)

Capturile ar trebui să fie înregistrate ca echivalent al greutății în viu a debarcărilor, rotunjit la cea mai apropiată valoare în tonă metrică.

(b)

Cantitățile mai mici de jumătate de unitate ar trebui să fie înregistrate ca: „– 1”.

(c)

Codul țărilor:

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bulgaria

BGR

Cipru

CYP

Republica Cehă

CZE

Germania

DEU

Danemarca

DNK

Spania

ESP

Estonia

EST

Finlanda

FIN

Franța

FRA

Regatul Unit

GBR

Anglia și Țara Galilor

GBRA

Scoția

GBRB

Irlanda de Nord

GBRC

Grecia

GRC

Ungaria

HUN

Irlanda

IRL

Islanda

ISL

Italia

ITA

Lituania

LTU

Luxemburg

LUX

Letonia

LVA

Malta

MLT

Țările de Jos

NLD

Norvegia

NOR

Polonia

POL

Portugalia

PRT

România

ROU

Slovacia

SVK

Slovenia

SVN

Suedia

SWE

Turcia

TUR

B.   Metoda de transmitere a datelor către Comisie

Dacă este posibil, datele trebuie să fie transmise sub formă electronică (de exemplu, sub forma unui fișier anexat la un curier electronic).

Dacă acest lucru nu este posibil, acestea pot fi transmise pe o dischetă 3,5” HD.


ANEXA VI

Regulamentul abrogat și lista modificărilor ulterioare

Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului

(JO L 365, 31.12.1991, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 1637/2001 al Comisiei

(JO L 222, 17.8.2001, p. 20)

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

numai punctul 4 din anexa I

Regulamentul (CE) nr. 448/2005 al Comisiei

(JO L 74, 19.3.2005, p. 5)

 


ANEXA VII

Tabel de corespondenţă

Regulamentul (CEE) nr. 3880/91

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 4 primul paragraf

Articolul 4 al doilea paragraf

Articolul 4 al doilea paragraf

Articlolul 4 al treilea paragraf

Articolul 5 alineatele (1) și (2)

Articolul 5 alineatele (1) și (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 alineatele (1) și (2)

Articolul 6 alineatele (1) și (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII


Top