Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Directiva 2009/131/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 de modificare a anexei VII la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 273/12


DIRECTIVA 2009/131/CE A COMISIEI

din 16 octombrie 2009

de modificare a anexei VII la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 27 alineatul (4),

având în vedere Recomandarea agenției nr. ERA/REC/XA/01-2009 din 17 aprilie 2009,

întrucât:

(1)

Articolul 9b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede că Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare „agenția”) trebuie să revizuiască, până la 19 ianuarie 2009, lista parametrilor din secțiunea 1 din anexa VII la Directiva 2008/57/CE și să transmită Comisiei recomandările pe care le consideră necesare.

(2)

Având în vedere că actuala secțiune 1 din anexa VII la Directiva 2008/57/CE conține articole care nu reprezintă parametri ai vehiculelor, astfel de articole trebuie eliminate.

(3)

Secțiunea 1 din anexa respectivă conține totodată parametri care se referă în principal doar la partea de subsistem a materialului rulant aparținând unui vehicul. Este necesar ca lista parametrilor să vizeze toți parametrii unui vehicul care trebuie verificați în legătură cu autorizația de punere în funcțiune și clasificarea normelor naționale. Prin urmare, trebuie incluși parametrii altor subsisteme care intră în alcătuirea vehiculului.

(4)

Prin urmare, Directiva 2008/57/CE trebuie modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Secțiunea 1 din anexa VII la Directiva 2008/57/CE se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 19 iulie 2010. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere, cu ocazia publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

„1.   Lista parametrilor

1.1.

Documentație generală

Documentația generală (inclusiv descrierea vehiculului nou, reînnoit sau modernizat și utilizarea preconizată a acestuia, informații privind proiectarea, activitățile de reparație, exploatarea și întreținerea, fișa tehnică etc.)

1.2.

Caracteristici structurale și mecanice

Integritatea mecanică și interfața dintre vehicule (inclusiv dispozitivele de ciocnire și tractare, coridoarele de trecere), rezistența structurii vehiculului și a dotărilor (de exemplu, scaunele), capacitatea de încărcare, siguranța pasivă (inclusiv rezistența interioară și exterioară la șoc)

1.3.

Interacțiunea și calibrarea șinelor

Interfețele mecanice ale infrastructurii (inclusiv comportamentul static și dinamic, jocuri și toleranțe, gabaritul, mecanismul de rulare etc.)

1.4.

Echipament de frânare

Articole de frânare (inclusiv sistemul de antipatinare, sistemul de control al frânării, performanțele frânării de serviciu, frâna de staționare și frâna de urgență)

1.5.

Articole pentru pasageri

Instalații destinate uzului pasagerilor și mediul configurat pentru aceștia (inclusiv ferestrele și ușile pentru pasageri, exigențele pentru persoanele cu mobilitate redusă etc.)

1.6.

Condiții de mediu și efecte aerodinamice

Impactul mediului asupra vehiculului și impactul vehiculului asupra mediului (inclusiv condițiile aerodinamice, interfața dintre vehicul și zona limitrofă căii ferate a sistemului feroviar, precum și interfața cu mediul extern)

1.7.

Avertizarea externă, marcajele, cerințe privind funcțiile și integritatea software-ului

Avertizări externe, marcaje, funcțiile și integritatea software-ului, de exemplu funcții legate de siguranță cu impact asupra comportamentului trenului, inclusiv asupra magistralei trenului

1.8.

Rețeaua de alimentare cu curent electric și sistemele de control de la bord

Sistemele de propulsie, de alimentare cu curent electric și de control de la bord, la care se adaugă interfața vehiculului cu infrastructura de alimentare cu curent electric și toate aspectele legate de compatibilitatea electromagnetică

1.9.

Dotări, interfețe și mediu pentru personal

Dotările, interfețele, condițiile de lucru și mediu pentru personal existente la bord (inclusiv cabinele mecanicului de locomotivă, interfața mecanic/mașină)

1.10.

Protecția împotriva incendiilor și evacuarea

1.11.

Întreținere

Dotări și interfețe pentru întreținere existente la bord

1.12.

Control-comandă și semnalizare la bord

Toate echipamentele existente la bord, necesare pentru a garanta siguranța și control-comanda mișcărilor trenurilor autorizate să circule pe rețea și efectele acestora asupra zonei limitrofe căii ferate a sistemului feroviar

1.13.

Cerințe operaționale specifice

Cerințe operaționale specifice pentru vehicule (inclusiv modul de funcționare în caz de avarie, recuperarea vehiculului etc.)

1.14.

Articole referitoare la marfă

Exigențe specifice referitoare la marfă și mediu (inclusiv dotările specifice mărfurilor periculoase)

Explicațiile și informațiile de mai sus, scrise cu caractere cursive, au caracter informativ și nu reprezintă definiții ale parametrilor.”


Top