Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0076

Directiva 2009/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 18–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 250 - 260

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogat prin 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/76/oj

1.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/18


DIRECTIVA 2009/76/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 13 iulie 2009

privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți

(versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 77/311/CEE a Consiliului din 29 martie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți (3) a fost modificată în mod substanțial, de mai multe ori (4). Din motive de claritate și de eficiență, ar trebui să se codifice respectiva directivă.

(2)

Directiva 77/311/CEE constituie una dintre directivele speciale referitoare la procedura de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți, înlocuită prin Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate (5), și stabilește cerințe tehnice cu privire la designul și construcția tractoarelor agricole sau forestiere în ceea ce privește nivelul sonor perceput de conducător. Aceste cerințe tehnice vizează apropierea legislațiilor statelor membre, în vederea aplicării, pentru fiecare tip de tractor, a procedurii de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 2003/37/CE. Prin urmare, dispozițiile Directivei 2003/37/CE privind tractoarele agricole sau forestiere, remorcile acestora și echipamentul remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate, se aplică prezentei directive.

(3)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa IV partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   În înțelesul prezentei directive, „tractor” (agricol sau forestier) înseamnă orice autovehicul pe roți sau șenile, care are cel puțin două axe, a cărui funcție constă în mod esențial în forța sa de tracțiune și care este special conceput pentru tractarea, împingerea, purtarea sau acționarea anumitor utilaje, mașini sau remorci destinate să fie folosite în exploatarea agricolă sau forestieră. Acesta poate fi amenajat pentru a transporta o încărcătură și însoțitori.

(2)   Prezenta directivă se aplică numai tractoarelor definite la alineatul (1), care sunt prevăzute cu pneuri și au o viteză maximă prin construcție între 6 și 40 km/h.

Articolul 2

(1)   Statele membre nu pot refuza eliberarea unei omologări CE, nici omologarea la scară națională a unui tractor din motive privind nivelul sonor perceput de conducătorul său, în cazul în care acest nivel nu depășește următoarele limite:

90 decibeli (A) măsurați în condițiile prevăzute la anexa I;

sau

86 decibeli (A) măsurați în condițiile prevăzute la anexa II.

(2)   În ceea ce privește vehiculele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta directivă, din motive legate de obiectul directivei în cauză, statele membre:

nu mai acordă omologarea CE de tip;

pot refuza acordarea omologării naționale.

(3)   În ceea ce privește vehiculele noi care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta directivă, din motive legate de obiectul directivei în cauză, statele membre:

consideră că certificatele de conformitate care însoțesc vehiculele noi în conformitate cu Directiva 2003/37/CE nu mai sunt valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din respectiva directivă;

pot refuza înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulație a unui astfel de vehicul nou.

(4)   Statele membre nu pot refuza înmatricularea și nici nu pot interzice vânzarea sau punerea în circulație sau folosirea unui tractor din motive ce privesc nivelul sonor perceput de conducătorul său, în cazul în care acest nivel nu depășește următoarele limite:

90 decibeli (A) măsurați în condițiile prevăzute la anexa I;

sau

86 decibeli (A) măsurați în condițiile prevăzute la anexa II.

Articolul 3

În înțelesul prezentei directive, „cabină” înseamnă orice structură realizată din elemente rigide, transparente sau nu, care înconjoară conducătorul din toate părțile și îl izolează de exterior și care poate rămâne închisă în permanență în timpul serviciului.

Articolul 4

Statele membre adoptă toate dispozițiile necesare pentru ca, atât în prezentarea pentru vânzare, cât și în publicitate, să nu se utilizeze nici un element care ar putea atribui tractoarelor, în ceea ce privește nivelul sonor perceput de conducător, caracteristici pe care nu le posedă.

Articolul 5

Modificările necesare în vederea adaptării cerințelor din anexele I, II și III la progresul tehnic se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 20 alineatul (3) din Directiva 2003/37/CE.

Articolul 6

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 7

Directiva 77/311/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa IV partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern și de aplicare a directivelor menționate în anexa IV partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 8

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 iulie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 120, 16.5.2008, p. 15.

(2)  Avizul Parlamentului European din 19 februarie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 iunie 2009.

(3)  JO L 105, 28.4.1977, p. 1.

(4)  A se vedea anexa IV partea A.

(5)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1.


ANEXA I

APARAT, CONDIȚII ȘI METODĂ DE MĂSURARE

1.   UNITATE DE MĂSURĂ ȘI APARAT DE MĂSURĂ

1.1.   Unitate de măsură

Se măsoară valoarea A a nivelului sonor LA în dB, prescurtat dB(A).

1.2.   Aparat de măsură

Măsurările nivelului sonor perceput de conducători se efectuează cu ajutorul unui sonometru conform tipului descris în publicația nr. 179, ediția întâi din 1965, a Comisiei Electrotehnice Internaționale.

În caz de indicație variabilă, trebuie luate valorile medii ale valorilor maxime.

2.   CONDIȚII DE MĂSURARE

Măsurările se efectuează în următoarele condiții:

2.1.

tractorul trebuie să fie neîncărcat, adică fără accesorii opționale, dar cu lichid de răcire, lubrifianți, carburant, utilaj și conducător. Acesta din urmă nu trebuie să poarte îmbrăcăminte prea groasă, nici fular sau pălărie. Nu trebuie să se afle pe tractor nici un obiect care ar putea exercita o acțiune perturbatoare în plan sonor;

2.2.

pneurile trebuie să fie umflate la presiunea de aer prevăzută de constructorul tractorului; motorul, transmisia și axele motor trebuie să fie la temperatura normală de funcționare, iar clapetele de răcire, în cazul în care tractorul este dotat cu aceste clapete, trebuie să rămână deschise;

2.3.

echipamentul suplimentar acționat de motor sau acționat autonom, cum ar fi, de exemplu, ștergătoarele, aeroterma, priza de putere etc., trebuie oprit pe durata măsurărilor dacă este de natură să influențeze măsurarea nivelului sonor; dispozitivele care în mod normal funcționează în același timp cu motorul, de exemplu ventilatorul de răcire al motorului, trebuie să fie în funcțiune pe durata măsurărilor;

2.4.

parcursul stabilit pentru măsurare trebuie să se afle într-o zonă degajată și suficient de silențioasă; acest parcurs poate fi constituit, de exemplu, dintr-un spațiu deschis cu o rază de 50 de metri, a cărui parte centrală trebuie să fie practic orizontală pe o rază de cel puțin 20 de metri, sau dintr-un spațiu orizontal cu o pistă solidă, pe cât posibil plană și fără fisuri. În măsura în care este posibil, pista trebuie să fie curată și uscată (de exemplu fără pietriș, frunze, zăpadă etc.). Nu se admit pante sau denivelări decât dacă variațiile nivelului sonor cauzate de acestea sunt cuprinse în limitele de eroare ale aparatelor de măsură;

2.5.

suprafața pistei de rulare trebuie să fie în așa fel încât pneurile să nu producă un zgomot excesiv;

2.6.

trebuie să fie vreme frumoasă, iar vântul slab.

Nivelul sonor ambiant datorat vântului sau altor surse sonore asupra urechii conducătorului trebuie să fie mai mic cu cel puțin 10 dB(A) față de nivelul sonor al tractorului;

2.7.

dacă pentru înregistrarea măsurărilor se utilizează un vehicul, acesta trebuie să fie remorcat sau condus la o distanță suficient de mare de tractor pentru a se evita orice interferență. În timpul procedurii de măsurare, nici un obiect care poate împiedica măsurarea sau nici o suprafață reflectantă nu trebuie să se afle pe o distanță de 20 de metri de fiecare parte a traiectoriei și nici la o distanță de 20 de metri în fața și în spatele vehiculului. Condiția poate fi considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care variațiile nivelului sonor astfel cauzate rămân în interiorul limitelor de eroare; dacă nu, măsurarea trebuie întreruptă pe perioada perturbării;

2.8.

toate măsurările aceleiași serii trebuie să se execute pe același parcurs.

3.   METODĂ DE MĂSURARE

3.1.

Microfonul se plasează lateral, la 250 mm de planul median al scaunului, partea aleasă fiind aceea unde se înregistrează nivelul sonor cel mai ridicat.

Membrana microfonului se orientează către înainte, iar centrul microfonului se plasează la 790 mm deasupra și la 150 mm în fața punctului de referință al scaunului descris la anexa III. Trebuie să se evite o vibrație excesivă a microfonului.

3.2.

Pentru a obține nivelul sonor maxim în dB(A):

3.2.1.

la tractoarele de serie echipate cu cabină închisă, toate spațiile deschise (de exemplu uși, ferestre etc.) se închid în timpul unei prime serii de măsurări;

3.2.1.1.

în timpul unei a doua serii de măsurări trebuie să fie lăsate deschise, sub rezerva ca atunci când sunt deschise să nu creeze vreun pericol pentru circulația rutieră; totuși, parbrizele rabatabile trebuie să rămână în poziție de protecție;

3.2.2.

se măsoară zgomotul utilizând reacția lentă a sonometrului până la încărcarea corespunzătoare zgomotului maxim, când s-a cuplat treapta de viteză care permite apropierea cea mai mare de viteza de 7,5 km/h la mers înainte.

Pedala de accelerație trebuie să fie apăsată până la limită. Se pornește de la o sarcină nulă, apoi se mărește încărcarea până la obținerea nivelului de zgomot maxim. La fiecare schimbare de încărcare, înainte de a se măsura, trebuie să se lase timpul necesar pentru stabilizarea nivelului de zgomot;

3.2.3.

zgomotul se măsoară utilizând reacția lentă a sonometrului la încărcarea corespunzătoare zgomotului maxim când s-a cuplat altă treaptă de viteză decât cea prevăzută la punctul 3.2.2 și pentru care s-a înregistrat un nivel sonor mai mare de 1 dB(A) cel puțin față de cel care se înregistrează pentru viteza menționată la punctul 3.2.2.

Pedala de accelerație trebuie să fie apăsată până la limită. Se pornește de la o sarcină nulă, apoi se mărește încărcarea până la obținerea nivelului de zgomot maxim. La fiecare schimbare de încărcare, înainte de a măsura, trebuie să se lase timpul necesar pentru stabilizarea nivelului de zgomot;

3.2.4.

se măsoară zgomotul la viteza maximă prin construcție a tractorului fără încărcătură.

3.3.

În procesul-verbal trebuie să figureze următoarele măsurări ale nivelului sonor:

3.3.1.

când se cuplează treapta de viteză care permite apropierea cea mai mare de viteza de 7,5 km/h;

3.3.2.

când se cuplează altă treaptă de viteză dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la punctul 3.2.3;

3.3.3.

la viteza maximă prin construcție.

4.   EVALUARE

Măsurările efectuate conform punctelor 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 și 3.2.4 nu trebuie să depășească limitele stabilite la articolul 2.


ANEXA II

APARAT, CONDIȚII ȘI METODĂ DE MĂSURARE

1.   UNITATE DE MĂSURĂ ȘI APARAT DE MĂSURĂ

1.1.   Unitate de măsură

Se măsoară valoarea A a nivelului sonor LA în dB, prescurtat dB(A).

1.2.   Aparat de măsură

Măsurările nivelului sonor perceput de conducători se efectuează cu ajutorul unui sonometru conform tipului descris în publicația nr. 179, ediția întâi din 1965, a Comisiei Electrotehnice Internaționale.

În caz de indicație variabilă, trebuie luate valorile medii ale valorilor maxime.

2.   CONDIȚII DE MĂSURARE

Măsurările se efectuează în următoarele condiții:

2.1.

tractorul trebuie să fie neîncărcat, adică fără accesorii opționale, dar cu lichid de răcire, lubrifianți, carburant, utilaj și conducător. Acesta din urmă nu trebuie să poarte îmbrăcăminte prea groasă, nici fular sau pălărie. Nu trebuie să se afle pe tractor nici un obiect care ar putea exercita o acțiune perturbatoare în plan sonor;

2.2.

pneurile trebuie să fie umflate la presiunea de aer prevăzută de către constructorul tractorului; motorul, transmisia și axele motor trebuie să se găsească la temperatura normală de funcționare, iar clapetele de răcire trebuie să rămână deschise, dacă tractorul este dotat cu aceste clapete;

2.3.

echipamentul suplimentar acționat de motor sau acționat autonom, cum ar fi, de exemplu, ștergătoarele, aeroterma, priza de forță etc., trebuie oprit pe durata măsurătorilor dacă este de natură să influențeze măsurarea nivelului sonor; dispozitivele care în mod normal funcționează în același timp cu motorul, de exemplu ventilatorul de răcire al motorului, trebuie să fie în funcțiune pe durata măsurărilor;

2.4.

parcursul pentru măsurare trebuie să se afle într-o zonă degajată și suficient de silențioasă; acest parcurs poate fi constituit, de exemplu, dintr-un spațiu deschis cu o rază de 50 de metri, a cărui parte centrală trebuie să fie practic orizontală pe o rază de cel puțin 20 de metri, sau dintr-un parcurs orizontal cu o pistă solidă, pe cât posibil plană și fără fisuri. Dacă este posibil, pista trebuie să fie curată și uscată (de exemplu fără pietriș, frunze, zăpadă etc.). Nu se admit pante sau denivelări decât dacă variațiile nivelului sonor cauzate de acestea se află cuprinse în limitele de eroare ale aparatelor de măsurare;

2.5.

suprafața pistei de rulare trebuie să fie în așa fel încât pneurile să nu producă un zgomot excesiv;

2.6.

trebuie să fie vreme frumoasă, iar vântul slab.

Nivelul sonor ambiant datorat vântului sau altor surse sonore percepute de conducător trebuie să fie mai mic cu cel puțin 10 dB(A) față de nivelul sonor al tractorului;

2.7.

dacă pentru înregistrarea măsurărilor se utilizează un vehicul, acesta trebuie să fie remorcat sau condus la o distanță suficient de mare de tractor pentru a se evita orice interferență. În timpul procedurii de măsurare, nici un obiect care poate împiedica măsurarea sau nici o suprafață reflectantă nu trebuie să se afle pe o distanță de 20 de metri de fiecare parte a traiectoriei și nici la o distanță de 20 de metri în fața și în spatele vehiculului. Condiția poate fi considerată ca fiind îndeplinită dacă variațiile nivelului sonor astfel cauzate rămân în interiorul limitelor de eroare; dacă nu, măsurarea trebuie întreruptă pe perioada perturbării;

2.8.

toate măsurările aceleiași serii trebuie să se execute pe același parcurs.

3.   METODĂ DE MĂSURARE

3.1.

Microfonul se plasează lateral, la 250 mm de planul median al scaunului, partea aleasă fiind aceea unde se înregistrează nivelul sonor cel mai înalt.

Membrana microfonului se orientează către înainte, iar centrul microfonului se plasează la 790 mm deasupra și la 150 mm în fața punctului de referință al scaunului descris în anexa III. Trebuie să se evite o vibrație excesivă a microfonului.

3.2.

Pentru a obține nivelul sonor, se procedează astfel:

3.2.1.

tractorul trebuie să circule pe același parcurs de cel puțin trei ori la o viteză de probă egală pe o durată de cel puțin 10 secunde;

3.2.2.

la tractoarele de serie echipate cu cabină închisă, toate spațiile deschise (de exemplu uși, ferestre etc.) se închid în timpul unei prime serii de măsurări;

3.2.2.1.

în timpul unei a doua serii de măsurări trebuie să fie lăsate deschise, sub rezerva ca, atunci când sunt deschise, să nu creeze vreun pericol pentru circulația rutieră; totuși, parbrizele rabatabile trebuie să rămână în poziție de protecție;

3.2.3.

se măsoară zgomotul în regim maxim de turație utilizând reacția lentă a sonometrului, adică viteza care, în cazul regimului nominal al motorului, este cea mai aproape de viteza de 7,5 km/h. În timpul măsurării, tractorul trebuie să circule fără încărcătură.

4.   EVALUARE

Măsurările efectuate conform punctelor 3.2.2 și 3.2.3 nu trebuie să depășească limitele stabilite la articolul 2.


ANEXA III

DETERMINAREA PUNCTULUI DE REFERINȚĂ AL SCAUNULUI

1.   DEFINIȚIE

1.1.

Punctul de referință al scaunului (S) este punctul de intersecție situat în planul median longitudinal al scaunului între planul tangențial la baza spătarului și un plan orizontal. Acest plan orizontal taie suprafața inferioară a panoului fundului scaunului la 150 mm înaintea punctului de referință al scaunului.

2.   DETERMINAREA PUNCTULUI DE REFERINȚĂ AL SCAUNULUI

2.1.

Punctul de referință al scaunului se obține utilizând dispozitivul reprezentat în figura 1 și figura 2 din apendicele la prezenta anexă, dispozitiv care permite simularea ocupării scaunului de către conducător.

2.2.

Scaunul trebuie să fie reglat în poziția centrală a reglajului vertical, acest reglaj fiind independent de reglajul orizontal. Pentru determinarea amplasării microfonului prevăzut la punctul 3 din anexele I și II, scaunul trebuie să se găsească în poziția centrală a reglajului orizontal sau cât mai aproape posibil de această poziție.

3.   CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI

3.1.

Dispozitivul prevăzut la punctul 2.1 este compus din planșa suportului scaunului și din două planșe pentru spătar.

3.2.

Planșa inferioară a spătarului este articulată la nivelul ischionului (A) și al rinichilor (B), fiind necesar ca un reglaj pe înălțime (a se vedea figura 2) să fie posibil și la nivel (B).

4.   MONTAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul se montează astfel:

4.1.

dispozitivul se instalează pe scaun;

4.2.

se aplică la 50 mm înaintea articulației (A) o forță de 550 N, iar cele două planșe prevăzute pentru spătar se apasă ușor, tangențial pe acesta;

4.3.

dacă nu se poate determina cu exactitate tangenta la partea inferioară spătarului, planșa inferioară prevăzută pentru spătar, în poziție verticală, se apasă ușor pe acesta;

4.4.

când suspensia scaunului poate fi reglată în funcție de greutatea conducătorului, reglajul se efectuează astfel încât scaunul să fie situat la distanță egală de cele două poziții extreme.

Apendice

Image

Image


ANEXA IV

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 7)

Directiva 77/311/CEE a Consiliului

(JO L 105, 28.4.1977, p. 1)

 

Directiva 82/890/CEE a Consiliului

(JO L 378, 31.12.1982, p. 45)

numai în ceea ce privește trimiterea la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 77/311/CEE

Directiva 97/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 277, 10.10.1997, p. 24)

numai în ceea ce privește trimiterea la articolul 1 prima liniuță din Directiva 77/311/CEE

Decizia 96/627/CE a Comisiei

(JO L 282, 1.11.1996, p. 72)

 

Decizia 2000/63/CE a Comisiei

(JO L 22, 27.1.2000, p. 66)

 

Directiva 2006/26/CE a Comisiei

(JO L 65, 7.3.2006, p. 22)

numai articolul 2 și anexa II

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern și de aplicare

(menționate la articolul 7)

Acte

Termen de transpunere

Data de aplicare

77/311/CEE

1 octombrie 1978

82/890/CEE

22 iunie 1984

97/54/CE

22 septembrie 1998

23 septembrie 1998

96/627/CE

29 septembrie 1999

2000/63/CE

30 septembrie 2001

2006/26/CE

31 decembrie 2006 (1)


(1)  În conformitate cu articolul 5 din Directiva 2006/26/CE:

„(1)   Cu efect de la 1 ianuarie 2007, în ceea ce privește vehiculele care îndeplinesc cerințele prevăzute de Directivele 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE și, respectiv, 89/173/CEE, astfel cum sunt modificate prin prezenta directivă, statele membre nu pot, din motive legate de obiectul directivei în cauză:

(a)

să refuze acordarea omologării CE sau a omologării naționale;

(b)

să interzică înregistrarea, vânzarea sau intrarea în circulație a unui astfel de vehicul.

(2)   Cu efect de la 1 iulie 2007, în ceea ce privește vehiculele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de Directivele 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE și, respectiv, 89/173/CEE, astfel cum sunt modificate prin prezenta directivă, și din motive legate de obiectul directivei în cauză, statele membre:

(a)

nu mai acordă omologarea CE;

(b)

pot refuza acordarea omologării naționale.

(3)   Cu efect de la 1 iulie 2009, în ceea ce privește vehiculele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de Directivele 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE și, respectiv, 89/173/CEE, astfel cum sunt modificate prin prezenta directivă, și din motive legate de obiectul directivei în cauză, statele membre:

(a)

consideră că certificatele de conformitate care însoțesc vehiculele noi în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/37/CE nu mai sunt valabile în sensul articolului 7 alineatul (1);

(b)

pot refuza înregistrarea, vânzarea sau intrarea în circulație a unui astfel de vehicul nou.”


ANEXA V

Tabel de corespondență

Directiva 77/311/CEE

Directiva 2006/26/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

 

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 2 alineatele (1) și (4)

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 2 alineatul (2)

 

 

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

 

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolele 3, 4 și 5

 

Articolele 3, 4 și 5

Articolul 6 alineatul (1)

 

Articolul 6 alineatul (2)

 

Articolul 6

 

Articolul 7

 

Articolul 8

Articolul 7

 

Articolul 9

Anexa I

 

Anexa I

Anexa II

 

Anexa II

Anexa III

 

Anexa III

 

Anexa IV

 

Anexa V


Top