EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0048

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 170, 30.6.2009, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 213 - 249

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj

30.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/1


DIRECTIVA 2009/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 iunie 2009

privind siguranța jucăriilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la siguranța jucăriilor (3) a fost adoptată în contextul realizării pieței interne în scopul armonizării nivelurilor de siguranță a jucăriilor din statele membre și înlăturării barierelor din calea comerțului cu jucării între statele membre.

(2)

Directiva 88/378/CEE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor (4). Prin urmare, directiva stabilește cerințele esențiale de siguranță cu privire la jucării, inclusiv cerințele specifice de siguranță privind proprietățile fizice și mecanice, inflamabilitatea, proprietățile chimice, proprietățile electrice, igiena și radioactivitatea. Detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (5). Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, al căror număr de referință este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 88/378/CEE. Experiența a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcționează bine în sectorul jucăriilor și ar trebui menținute.

(3)

Cu toate acestea, progresul tehnologic de pe piața jucăriilor a ridicat anumite probleme referitor la siguranța jucăriilor și a dat naștere unor preocupări tot mai accentuate ale consumatorilor. Pentru a lua în considerare progresul tehnologic și pentru a clarifica cadrul de reglementare aplicabil comercializării de jucării, anumite aspecte ale Directivei 88/378/CEE ar trebui să fie revizuite și consolidate, iar, în scopul clarității, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită de prezenta directivă.

(4)

Jucăriile sunt reglementate, de asemenea, prin Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (6), care se aplică în mod complementar legislației sectoriale specifice.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor (7) stabilește dispoziții orizontale privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, marcajul CE și cadrul de supraveghere a pieței comunitare și controlarea produselor care intră pe piața comunitară care se aplică, de asemenea, în sectorul jucăriilor.

(6)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (8) stabilește principii comune și dispoziții de referință pentru legislația bazată pe principiile noii abordări. Pentru a asigura coerența cu legislația sectorială privind alte produse, este adecvată alinierea anumitor dispoziții ale prezentei directive la dispozițiile deciziei menționate anterior, în măsura în care particularitățile sectoriale nu necesită soluții diferite. Prin urmare, anumite definiții, obligațiile generale pentru operatorii economici, prezumția de conformitate, obiecția formală contra standardelor armonizate, normele privind marcajul CE, cerințele privind organismele de evaluare a conformității și procedurile de notificare, precum și dispozițiile privind procedurile de urmat în cazul produselor care prezintă un risc, ar trebui să fie aliniate la decizia respectivă.

(7)

Pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către producători și de către autoritățile naționale, domeniul de aplicare a prezentei directive ar trebui să fie clarificat prin completarea listei de produse care nu sunt incluse în domeniul său de aplicare, în special referitor la anumite produse noi, precum jocurile video și echipamentele periferice.

(8)

Este adecvată furnizarea unor anumite definiții noi specifice sectorului jucăriilor pentru a facilita înțelegerea și aplicarea uniformă a prezentei directive.

(9)

Jucăriile care sunt introduse pe piața comunitară ar trebui să fie conforme cu legislația comunitară relevantă, iar operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea jucăriilor, în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de distribuție astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, siguranța și protecția consumatorilor și a mediului, și să garanteze o concurență loială pe piața comunitară.

(10)

Toți operatorii economici ar trebui să acționeze în mod responsabil și în deplină conformitate cu cerințele legale aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție jucării pe piață.

(11)

Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că în condițiile unei utilizări normale și previzibile în mod rezonabil, jucăriile introduse pe piață nu au efecte periculoase pentru siguranța și sănătatea copiilor și că pun la dispoziție pe piață numai jucării care sunt conforme cu legislația comunitară relevantă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în procesul de aprovizionare și de distribuție.

(12)

Deoarece anumite sarcini pot fi îndeplinite numai de producător, este necesar să se facă distincția clară între producător și operatorii din avalul lanțului de distribuție. De asemenea, este necesar să se facă distincția clară între importator și distribuitor, deoarece importatorul introduce jucării din țări terțe pe piața comunitară. Importatorul trebuie așadar să asigure faptul că jucăriile respective respectă cerințele comunitare aplicabile.

(13)

Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura completă de evaluare a conformității jucăriilor. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(14)

Se impune să se asigure faptul că jucăriile provenind din țări terțe care intră pe piața comunitară respectă toate cerințele comunitare aplicabile, în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare adecvate pentru jucăriile în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a asigura respectarea de către jucăriile pe care le introduc pe piață a cerințelor aplicabile și de a nu introduce pe piață jucării care nu îndeplinesc cerințele respective sau care prezintă riscuri. Pentru aceleași motive, ar trebui să se adopte, de asemenea, dispoziții care să impună importatorilor obligația de a asigura aplicarea procedurilor de evaluare a conformității și disponibilitatea marcajului produselor și a documentației elaborate de producător pentru a fi inspectate de autoritățile de supraveghere.

(15)

Atunci când distribuitorul pune la dispoziție pe piață o jucărie după ce jucăria a fost introdusă pe piață de producător sau de importator, acesta ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că prin operațiunile sale de manipulare a jucăriei nu influențează negativ conformitatea jucăriei. Atât importatorii, cât și distribuitorii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a lua în considerare cerințele aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție jucării pe piață.

(16)

Atunci când introduc o jucărie pe piață, importatorii ar trebui să indice pe jucărie numele lor și adresa la care pot fi contactați. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea sau natura jucăriei nu permite acest lucru. Printre acestea se numără cazurile în care importatorii ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe produs.

(17)

Orice operator economic care introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa sau care modifică o jucărie, afectând conformitatea acesteia cu cerințele aplicabile, ar trebui să fie considerat producător și ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(18)

Distribuitorii și importatorii, fiind aproape de piață, ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ, furnizând respectivelor autorități toate informațiile necesare privind jucăria vizată.

(19)

Asigurarea trasabilității unei jucării pe tot parcursul lanțului de distribuție contribuie la simplificarea și eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață jucării neconforme.

(20)

Anumite cerințe esențiale de siguranță, stabilite în Directiva 88/378/CEE, ar trebui actualizate pentru a lua în considerare progresul tehnic realizat de la adoptarea directivei respective. În domeniul proprietăților electrice, în special, progresul tehnic a permis depășirea limitei de 24 de volți stabilite în Directiva 88/378/CEE, având garanția unei utilizări sigure a jucăriei în cauză.

(21)

Se impune, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Pentru a asigura un nivel înalt de protecție a copiilor împotriva riscurilor cauzate de substanțele chimice din jucării, ar trebui să se acorde o atenție deosebită utilizării substanțelor periculoase, în special a celor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), precum și a substanțelor alergene și a anumitor metale. Prin urmare, se impune, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice conținute în jucării care să precizeze faptul că jucăriile ar trebui să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (9). Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, ar trebui să fie prevăzute noi restricții privind substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, precum cu cea referitoare la parfumurile din jucării, ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Nichelul din oțelul inoxidabil s-a dovedit sigur și, prin urmare, este adecvat să se preconizeze că poate fi utilizat în jucării.

(22)

Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui, de asemenea, actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice. Ar trebui fixate valori limită, la jumătatea nivelurilor considerate sigure în conformitate cu criteriile comitetului științific competent, pentru arsenic, cadmiu, crom VI, plumb, mercur și staniu organic, care sunt extrem de toxice și care, prin urmare, nu ar trebui să fie folosite în mod intenționat în acele părți ale jucăriilor care sunt accesibile copiilor, pentru a garanta că numai urme care sunt compatibile cu bunele practici de producție vor fi prezente în jucării.

(23)

Jucăriile, componentele acestora sau ambalajele despre care se consideră în mod rezonabil că pot ajunge în contact cu produse alimentare ar trebui să respecte Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (10).

(24)

Pentru a asigura o protecție adecvată în cazul jucăriilor cu un grad înalt de expunere, ar trebui să fie posibilă adoptarea unor măsuri de punere în aplicare care stabilesc valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni și în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală, având în vedere cerințele Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 și diferențele dintre jucăriile și materialele care intră în contact cu alimentele.

(25)

Cerințele generale și specifice privind substanțele chimice prevăzute prin prezenta directivă ar trebui să vizeze protejarea sănătății copiilor de anumite substanțe din jucării, în timp ce preocupările legate de protecția mediului ridicate în legătură cu jucăriile sunt reglementate de legislația orizontală de mediu care se aplică jucăriilor electrice și electronice, și anume Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (11) și Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (12). În plus, aspectele de mediu privind deșeurile sunt reglementate prin Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 (13), aspectele referitoare la ambalaje și la deșeurile de ambalaje sunt reglementate prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 (14) și cele privind bateriile, acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori prin Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 (15).

(26)

Sistemul instituit prin prezenta directivă, ar trebui, de asemenea, să încurajeze, iar în anumite cazuri să asigure, înlocuirea substanțelor și materialelor periculoase utilizate în jucării cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, în cazurile în care sunt disponibile alternative viabile și acceptabile din punct de vedere economic și tehnic.

(27)

Pentru a proteja copiii de riscul unor probleme auditive cauzate de jucării care emit sunete, ar trebui să fie stabilite standarde mai stricte și mai cuprinzătoare pentru a limita valorile maxime atât pentru zgomotul de impulsuri, cât și pentru zgomotul prelungit emis de astfel de jucării. Se impune, prin urmare, să se stabilească o nouă cerință esențială de siguranță privind sunetul produs de astfel de jucării.

(28)

Se impune stabilirea unor cerințe de siguranță specifice pentru a reglementa potențialul pericol specific prezentat de prezența jucăriilor în produsele alimentare, în conformitate cu principiul precauției, din moment ce asocierea unei jucării cu un aliment poate constitui cauza riscului de înecare, risc diferit de cele prezentate de către jucărie în sine și care nu este, prin urmare, reglementat prin nicio măsură specifică la nivel comunitar.

(29)

Deoarece pot exista sau pot fi create jucării care prezintă pericole care nu sunt reglementate printr-o anumită cerință de siguranță prevăzută în prezenta directivă, se impune stabilirea unei cerințe generale de siguranță, ca temei juridic pentru orice măsură luată împotriva acestor jucării. În acest sens, siguranța jucăriilor ar trebui să fie determinată în funcție de modul de utilizare pentru care este destinată jucăria și luându-se în considerare și utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind comportamentul copiilor care, în mod normal, nu dovedesc același grad de precauție proprie utilizatorului adult. Atunci când un pericol nu poate redus la un nivel suficient de mic prin modul de proiectare sau măsuri de precauție, riscul rezidual poate fi abordat prin informații legate de produs adresate supraveghetorilor, ținând seama de capacitatea acestora de a face față acestui risc rezidual. În conformitate cu metodele acceptate de evaluare a riscurilor, nu este adecvat ca informațiile către supraveghetori sau lipsa accidentelor să se substituie îmbunătățirilor legate de proiectare.

(30)

În vederea promovării în continuare a unor condiții de siguranță pentru utilizarea jucăriilor, se impune suplimentarea dispozițiilor privind avertismentele care ar trebui să însoțească jucăria. Pentru a împiedica utilizarea greșită a avertismentelor pentru a se sustrage de la cerințele de siguranță aplicabile, lucru care s-a întâmplat în special în cazul avertismentului care informează că jucăria nu este recomandată copiilor mai mici de 36 de luni, este necesar să se prevadă explicit că avertismentele prevăzute pentru anumite categorii de jucării nu pot fi utilizate în cazul în care contravin utilizării standard a unei jucării.

(31)

Marcajul CE, care indică conformitatea unei jucării, reprezintă consecința vizibilă a unui întreg proces care cuprinde evaluarea conformității în sensul larg. Principiile generale care reglementează marcajul CE sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Normele care reglementează aplicarea marcajului CE ar trebui să fie stabilite prin prezenta directivă.

(32)

Este foarte important să se clarifice atât pentru producători, cât și pentru utilizatori că prin aplicarea marcajului CE pe jucărie, producătorul declară că produsul se conformează tuturor cerințelor aplicabile și că producătorul își asumă întreaga responsabilitate.

(33)

Marcajul CE ar trebui să fie singurul marcaj de conformitate care să indice conformitatea unei jucării cu legislația comunitară de armonizare. Cu toate acestea, pot fi utilizate și alte marcaje în măsura în care acestea contribuie la îmbunătățirea protecției consumatorilor și nu intră în domeniul de aplicare a legislației comunitare de armonizare.

(34)

Se impune stabilirea unor norme privind aplicarea marcajului CE care să asigure suficientă vizibilitate pentru marcaj în vederea facilitării supravegherii pieței jucăriilor.

(35)

Pentru a asigura respectarea cerințelor esențiale de siguranță, se impune stabilirea unor proceduri adecvate de evaluare a conformității care trebuie urmate de către producător. Pentru a veni în completarea obligațiilor juridice ale producătorului, care vizează să asigure siguranța jucăriilor, prezenta directivă ar trebui să prevadă o obligație expresă de a efectua o analiză a diferitelor pericole pe care le poate prezenta o jucărie și o evaluare a potențialei expuneri la acestea, care, în cazul substanțelor chimice, conține o evaluare a probabilității prezenței unor substanțe interzise sau restricționate în jucărie, iar producătorilor ar trebui să le revină obligația de a menține această evaluare a siguranței în documentația tehnică pentru a permite autorităților de supraveghere a pieței să își îndeplinească sarcinile în mod adecvat. Controlul intern al producției, bazat pe responsabilitatea producătorului pentru evaluarea conformității, s-a dovedit a fi adecvat în cazurile în care producătorul a respectat standardele armonizate al căror număr de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care reglementează toate cerințele de siguranță aplicabile jucăriei în cauză. În cazul în care astfel de standarde armonizate nu există, jucăria ar trebui să facă obiectul verificării de către o terță parte, în acest caz, al examinării CE de tip. Ar trebui să se procedeze în mod similar în cazul în care aceste standarde, sau numai unul dintre ele, a fost publicat cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau dacă producătorul nu a respectat, în întregime sau în parte, aceste standarde. Producătorul ar trebui să supună jucăria examinării CE de tip, în cazul în care consideră că natura, proiectarea, construcția sau scopul acestor jucării necesită o verificare de către o terță parte.

(36)

Deoarece se impune să se asigure un nivel ridicat uniform de performanță a organismelor care efectuează evaluarea conformității pentru jucării pe întreg teritoriul Comunității și deoarece toate aceste organisme ar trebui să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență loială, ar trebui să fie stabilite cerințe obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a oferi servicii de evaluare a conformității în temeiul prezentei directive.

(37)

Pentru a se asigura un nivel coerent al calității la realizarea evaluării conformității jucăriilor se impune nu numai consolidarea cerințelor care trebuie să fie îndeplinite de către organismele de evaluare a conformității, care doresc să fie notificate, ci, în paralel, și stabilirea cerințelor care trebuie să fie îndeplinite de autoritățile care notifică și de alte organisme implicate în evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(38)

Atunci când dovezile științifice disponibile nu sunt suficiente pentru a permite estimarea cu precizie a riscurilor, atunci când iau măsuri în sensul prezentei directive, statele membre ar trebui să aplice principiul precauției, care reprezintă un principiu de drept comunitar subliniat, printre altele, în Comunicarea Comisiei din 2 februarie 2000, ținând seama în mod corespunzător de celelalte norme și principii conținute de prezenta directivă, cum ar fi libera circulație a mărfurilor și prezumția de conformitate.

(39)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 completează și consolidează cadrul existent de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația comunitară de armonizare, inclusiv jucăriile. Prin urmare, statele membre ar trebui să organizeze și să efectueze supravegherea pieței jucăriilor în conformitate cu regulamentul menționat. În conformitate cu regulamentul menționat, aplicarea acestuia nu împiedică autoritățile de supraveghere a pieței să ia măsuri mai specifice de supraveghere a pieței, în temeiul Directivei 2001/95/CE. În plus, pentru a consolida posibilitatea autorităților de supraveghere a pieței de a acționa în cazul jucăriilor care intră sub incidența unui certificat de examinare CE de tip, prezenta directivă ar trebui să conțină unele măsuri speciale privind posibilitatea ca o autoritate de supraveghere a pieței să solicite informații de la un organism notificat și să ofere acestuia instrucțiuni.

(40)

Directiva 88/378/CEE prevede deja o procedură de salvgardare care permite Comisiei să examineze justificarea unei măsuri luate de către un stat membru împotriva jucăriilor pe care acesta le consideră necorespunzătoare. Pentru a spori transparența și a reduce timpul de prelucrare, se impune ameliorarea procedurii clauzei de salvgardare în vigoare, cu scopul de a o face mai eficientă și de a se baza pe expertiza disponibilă în statele membre.

(41)

Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură care să permită părților interesate să fie informate cu privire la măsurile adoptate în privința jucăriilor care prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau cu privire la alte aspecte de protecție a interesului public. De asemenea, aceasta ar permite autorităților de supraveghere a pieței să acționeze în stadiu incipient cu privire la astfel de produse, în cooperare cu operatorii economici relevanți.

(42)

În cazul în care statele membre și Comisia sunt de acord cu privire la justificarea unei măsuri luate de un stat membru, nu ar fi necesară intervenția ulterioară a Comisiei.

(43)

Măsurile necesare de punere în aplicare a prezentei directive ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (16).

(44)

În special, Comisia ar trebui împuternicită să adapteze cerințele referitoare la proprietățile chimice în anumite cazuri bine definite și să acorde, în anumite cazuri, exonerări de la interzicerea substanțelor CMR, precum și să adapteze textul avertismentelor specifice pentru anumite categorii de jucării. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, printre altele prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(45)

Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (17) se aplică, printre altele, jucăriilor care nu respectă cerințele legislației comunitare de armonizare. În temeiul directivei respective, producătorii și importatorii care au introdus pe piața comunitară jucării neconforme sunt răspunzători pentru daunele provocate.

(46)

Statele membre ar trebui să prevadă regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării prezentei directive. Sancțiunile respective trebuie să fie eficiente, proporționale și să aibă efect de descurajare.

(47)

Pentru a oferi producătorilor de jucării și operatorilor economici timp suficient de adaptare la noile cerințe, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție de doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, perioadă în care jucăriile care respectă Directiva 88/378/CEE pot fi introduse pe piață. În cazul cerințelor referitoare la substanțele chimice, această perioadă ar trebui să fie de patru ani, pentru a permite elaborarea standardelor armonizate necesare în vederea respectării cerințelor respective.

(48)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume asigurarea unui nivel înalt de siguranță a jucăriilor pentru a garanta siguranța și sănătatea copiilor și, în același timp, funcționarea pieței interne prin stabilirea unor cerințe de siguranță armonizate pentru jucării și a unor cerințe minime pentru supravegherea pieței, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, date fiind dimensiunile și efectele, acesta poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă prevede norme privind siguranța jucăriilor și libera circulație a acestora în Comunitate.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică produselor concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vârstă mai mică de 14 ani (denumite în continuare „jucării”).

Produsele enumerate în anexa I nu sunt considerate jucării în înțelesul prezentei directive.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică următoarelor jucării:

(a)

echipament pentru terenurile de joacă destinate uzului public;

(b)

mașini automate de divertisment, care funcționează cu monede sau nu, destinate uzului public;

(c)

vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă;

(d)

jucării cu motor cu aburi;

(e)

praștii și catapulte.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unei jucării pentru distribuție, consum sau uz pe piața comunitară pe parcursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

2.

„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unei jucării pe piața comunitară;

3.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce o jucărie sau pentru care se proiectează sau se produce o jucărie, și care comercializează respectiva jucărie sub numele sau marca sa;

4.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

5.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, care introduce pe piața comunitară o jucărie dintr-o țară terță;

6.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție o jucărie pe piață;

7.

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

8.

„standard armonizat” înseamnă standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei solicitări din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva directivă;

9.

„legislația comunitară de armonizare” înseamnă orice legislație comunitară prin care se armonizează condițiile de comercializare a produselor;

10.

„acreditare” are înțelesul atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

11.

„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat că au fost îndeplinite cerințele specificate pentru o jucărie;

12.

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție;

13.

„rechemare” înseamnă orice măsură cu scopul de a returna o jucărie, care a fost pusă deja la dispoziția utilizatorului final;

14.

„retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unei jucării în lanțul de distribuție;

15.

„supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a se asigura că jucăriile sunt conforme cerințelor aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

16.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că jucăria respectă cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea sa pe jucărie;

17.

„produs funcțional” înseamnă acel produs care are același rol și este utilizat în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinate uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;

18.

„jucărie funcțională” înseamnă acea jucărie care are același rol și este utilizată în același mod ca un produs, aparat sau instalație destinate uzului de către adulți și care poate fi un model redus la scară al unui astfel de produs, aparat sau instalație;

19.

„jucărie acvatică” înseamnă o jucărie destinată utilizării în apă de adâncime mică, capabilă să ducă sau să susțină copilul în apă;

20.

„viteza proiectată” înseamnă viteza de funcționare normală, determinată prin proiectarea jucăriei;

21.

„jucărie de activitate” înseamnă o jucărie destinată uzului domestic a cărei structură de sprijin este fixă pe parcursul activității și care este destinată efectuării următoarelor activități de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învârtire, mers târâș sau de-a bușilea sau orice combinație a acestora;

22.

„jucărie chimică” înseamnă o jucărie destinată manevrării directe a substanțelor și amestecurilor chimice și care este utilizată într-un mod adecvat vârstei, sub supravegherea unui adult;

23.

„joc de masă olfactiv” înseamnă o jucărie al cărei scop este să asiste un copil să recunoască diferite mirosuri sau arome;

24.

„trusă cosmetică” înseamnă o jucărie al cărei scop este să ajute copilul să învețe să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, spume de baie, luciu de buze (glossuri), rujuri, alte produse de machiat, pastă de dinți și balsamuri;

25.

„joc gustativ” înseamnă o jucărie al cărei scop este să permită copiilor să obțină dulciuri sau să realizeze rețete culinare care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum dulciuri, lichide, pudre și arome;

26.

„vătămare” înseamnă rănire fizică sau orice alt efect nefast pentru sănătate, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătății;

27.

„pericol” înseamnă o potențială sursă de vătămare;

28.

„risc” înseamnă probabilitatea ocurenței unui pericol de vătămare și gradul de severitate a vătămării;

29.

„destinat uzului de către” înseamnă că un părinte sau tutore poate considera în mod rezonabil, în virtutea funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor unei anumite jucării că aceasta este destinată uzului copiilor din categoria de vârstă indicată.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 4

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc jucăriile lor pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 10 și în anexa II.

(2)   Producătorii întocmesc documentația tehnică, solicitată în conformitate cu articolul 21 și efectuează sau au efectuat procedura aplicabilă de evaluare a conformității prevăzută la articolul 19.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerințele aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație CE de conformitate, astfel cum se prevede la articolul 15 și aplică marcajul CE, astfel cum se prevede la articolul 17 alineatul (1).

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația CE de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață.

(4)   Producătorii asigură existența unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei și modificările standardelor armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformității unei jucării, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o jucărie, producătorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investigând și, dacă este cazul, păstrând un registru de reclamații, de jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.

(5)   Producătorii asigură faptul că pe jucăriile lor sunt afișate tipul, lotul sau numărul de serie sau al modelului sau alt element de identificare, sau, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

(6)   Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

(7)   Producătorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni și informații de siguranță în limba sau limbile ușor de înțeles de către consumatori, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.

(8)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu respectă legislația comunitară de armonizare corespunzătoare, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să se conformeze respectivei legislații, ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, producătorii informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.

(9)   Producătorii, la cererea motivată a autorității naționale competente, furnizează acestei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă ușor de înțeles de respectiva autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piață.

Articolul 5

Reprezentanții autorizați

(1)   Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.

(2)   Obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.

(3)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a)

să mențină declarația CE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piață;

(b)

la cererea motivată a autorității naționale competente, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care dețin un mandat.

Articolul 6

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piața comunitară numai jucării conforme.

(2)   Înainte de introducerea unei jucării pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător.

Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut și că aceasta este însoțită de documentele prevăzute și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (5) și (6).

Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 10 și în anexa II, acesta nu introduce jucăria pe piață până când aceasta nu respectă cerințele în cauză. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în această privință.

(3)   Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

(4)   Importatorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni și informații de siguranță într-o limbă sau în limbi ușor de înțeles de către consumatori, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.

(5)   Importatorii asigură faptul că, atâta timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II.

(6)   În cazul în care acest lucru este considerat oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investighează și, dacă este cazul, păstrează un registru de reclamații, de jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind astfel de monitorizări.

(7)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu respectă legislația comunitară de armonizare corespunzătoare, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să se conformeze legislației menționate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.

(8)   Importatorii păstrează o copie a declarației CE de conformitate la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(9)   Importatorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează respectivei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării, într-o limbă ușor de înțeles de acea autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziție pe piață.

Articolul 7

Obligațiile distribuitorilor

(1)   În cazul în care pun la dispoziție o jucărie pe piață, distribuitorii acționează cu diligența cuvenită în ceea ce privește cerințele aplicabile.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție o jucărie pe piață, distribuitorii verifică dacă jucăria poartă marcajul de conformitate cerut, dacă aceasta este însoțită de documentele necesare și de instrucțiuni și informații de siguranță, în limba sau în limbile ușor de înțeles de către consumatorii din statul membru în care jucăria este pusă la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 4 alineatele (5) și (6) și la articolul 6 alineatul (3).

Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II, acesta nu pune la dispoziție jucăria pe piață până când aceasta nu se conformează respectivelor cerințe. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul informează în acest sens producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței.

(3)   Distribuitorii asigură faptul că, atâta timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II.

(4)   Distribuitorii, care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu respectă legislația comunitară de armonizare corespunzătoare, se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să se conformeze legislației menționate, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(5)   Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale competente, furnizează respectivei autorități toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziție pe piață.

Articolul 8

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și îi revin obligațiile producătorului în temeiul articolului 4 atunci când introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piață într-un mod care poate afecta respectarea de către aceasta a cerințelor aplicabile.

Articolul 9

Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat o jucărie;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat o jucărie.

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la primul paragraf pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a jucăriei, în cazul producătorului, și pentru o perioadă de 10 ani după ce le-a fost furnizată jucăria, în cazul altor operatori economici.

CAPITOLUL III

CONFORMITATEA JUCĂRIILOR

Articolul 10

Cerințe esențiale de siguranță

(1)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că jucăriile pot fi introduse pe piață numai dacă respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute, în ceea ce privește cerințele generale de siguranță, la alineatul (2) și în ceea ce privește cerințele speciale de siguranță, în anexa II.

(2)   Jucăriile, inclusiv substanțele chimice pe care le conțin, nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinația lor sau atunci când sunt utilizate în mod previzibil, ținând seama de comportamentul obișnuit al copiilor.

Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sunt destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specifice.

Etichetele aplicate în temeiul articolului 11 alineatul (2) precum și instrucțiunile de utilizare care însoțesc jucăriile, atrag atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.

(3)   Jucăriile introduse pe piață respectă cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei previzibile sau normale de utilizare.

Articolul 11

Avertismente

(1)   În vederea garantării unei utilizări în siguranță, avertismentele făcute în temeiul articolului 10 alineatul (2) specifică limitele utilizării adecvate, în conformitate cu anexa V partea A.

În ceea ce privește categoriile de jucării enumerate în anexa V partea B, se iau în considerare avertismentele prevăzute în aceasta. Avertismentele prevăzute la punctele 2-10 din anexa V partea B se folosesc așa cum au fost formulate.

Jucăriile nu sunt însoțite de unul sau mai multe dintre avertismentele specifice prevăzute în anexa V partea B în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, astfel cum au fost stabilite ținând seama de funcția, dimensiunea și caracteristicile acestora.

(2)   Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil și ușor lizibil, ușor de înțeles și precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe instrucțiunile de folosire care însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj au aplicate pe ele avertismentele corespunzătoare.

Avertismentele sunt precedate de cuvintele „Avertisment” sau „Avertismente”, după caz.

Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vârsta minimă și maximă a utilizatorului și celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa V, sunt indicate pe ambalajul de comercializare sau sunt vizibile în mod clar pentru consumator înainte de cumpărare, inclusiv atunci când cumpărarea este făcută pe Internet.

(3)   În conformitate cu articolul 4 alineatul (7), un stat membru poate să dispună ca, pe teritoriul său, avertismentele și instrucțiunile de siguranță să fie scrise în limba sau limbile ușor de înțeles pentru consumatori, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.

Articolul 12

Libera circulație

Statele membre nu pot împiedica punerea la dispoziție pe piață, pe teritoriul lor, a jucăriilor care respectă prezenta directivă.

Articolul 13

Prezumția de conformitate

Jucăriile care respectă, în întregime sau parțial, standardele armonizate ale căror trimiteri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate ca fiind în conformitate cu cerințele aflate sub incidența respectivelor standarde sau a unor părți ale acestora, stabilite la articolul 10 și în anexa II.

Articolul 14

Obiecția formală în raport cu un standard armonizat

(1)   În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în întregime cerințele aflate sub incidența sa și care sunt prevăzute la articolul 10 și anexa II, Comisia sau statul membru în cauză înaintează chestiunea comitetului instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentând argumentele. După consultarea organismelor europene de standardizare relevante, comitetul pronunță avizul său fără întârziere.

(2)   Luând în considerare avizul comitetului, Comisia decide cu privire la publicarea sau nepublicarea, publicarea cu restricții, menținerea, menținerea cu restricție sau retragerea, în sau din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a referințelor la standardul armonizat în cauză.

(3)   Comisia informează organismul european de standardizare în cauză și, în cazul în care este necesar, solicită revizuirea standardelor armonizate în cauză.

Articolul 15

Declarația CE de conformitate

(1)   Declarația CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 10 și în anexa II a fost demonstrată.

(2)   Declarația CE de conformitate conține cel puțin elementele prevăzute în anexa III la prezenta directivă și în modulele relevante stabilite în Anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE și se actualizează în permanență. Declarația CE de conformitate se redactează după modelul prevăzut în anexa III la prezenta directivă. Aceasta este tradusă în limba sau în limbile solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia este introdusă sau pusă la dispoziție jucăria.

(3)   Prin redactarea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.

Articolul 16

Principii generale ale marcajului CE

(1)   Jucăriile puse la dispoziție pe piață poartă marcajul CE.

(2)   Marcajul CE este reglementat de principiile generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(3)   Statele membre presupun că jucăriile care au aplicat marcajul CE respectă prezenta directivă.

(4)   Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE sau care nu respectă într-un alt mod dispozițiile prezentei directive pot fi prezentate și utilizate în cadrul unor târguri sau expoziții, cu condiția să fie însoțite de un anunț care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă prezenta directivă și că acestea nu vor fi puse la dispoziție în Comunitate înainte de îndeplinirea cerințelor de conformitate.

Articolul 17

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și fără a putea fi șters fie pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj. În cazul jucăriilor de dimensiuni mici și a jucăriilor compuse din părți mici, marcajul CE poate fi aplicat alternativ pe o etichetă sau un prospect însoțitor. Dacă acest lucru nu este posibil din motive tehnice în cazul jucăriilor vândute prin automate, și cu condiția ca automatul să fi fost folosit inițial ca ambalaj pentru jucării, marcajul CE este aplicat la vedere, pe automat.

În cazul în care marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, dacă acesta există, trebuie cel puțin să fie aplicat pe ambalaj.

(2)   Marcajul CE se aplică înainte ca jucăria să fie introdusă pe piață. Poate fi însoțit de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

CAPITOLUL IV

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Articolul 18

Evaluări privind siguranța

Producătorii efectuează, înainte de a pune la dispoziție jucăria pe piață, o analiză a pericolelor de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, inflamabilitate, igienă și radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta și o evaluare a expunerii potențiale la acestea.

Articolul 19

Procedurile de evaluare a conformității aplicabile

(1)   Înaintea introducerii jucăriilor pe piață, producătorii trebuie să utilizeze procedurile de evaluare a conformității menționate la alineatele (2) și (3) pentru a demonstra faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II.

(2)   Dacă producătorul a aplicat standardele armonizate, al căror număr de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie, producătorul folosește procedura controlului intern al producției prevăzută în modulul A din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE.

(3)   Jucăria este supusă examinării CE de tip menționată la articolul 20, combinată cu procedura conformității de tip prevăzută în modulul C din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE în următoarele cazuri:

(a)

atunci când standardele armonizate, al căror număr de referință a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub incidența cărora se află toate cerințele relevante de siguranță pentru jucărie, nu există;

(b)

atunci când standardele armonizate menționate la litera (a) există dar producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parțial;

(c)

atunci când standardele armonizate menționate la litera (a) sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricție;

(d)

atunci când producătorul consideră că natura, proiectarea, construcția sau scopul jucăriei necesită o verificare de către o parte terță.

Articolul 20

Examinarea CE de tip

(1)   Prezentarea unei cereri pentru examinarea CE de tip, desfășurarea examinării și emiterea certificatului de examinare CE de tip se desfășoară în conformitate cu procedurile stabilite în modulul B din anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE.

Examinarea CE de tip se desfășoară astfel cum se prevede la punctul 2 a doua liniuță din modulul menționat.

În plus față de respectivele dispoziții, se aplică cerințele stabilite la alineatele (2) - (5) din prezentul articol.

(2)   Cererea pentru examinarea CE de tip include o descriere a jucăriei și o indicație a locului de producție, inclusiv adresa.

(3)   În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat în temeiul articolului 22 (denumit în continuare „organism notificat”), efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza pericolelor pe care jucăria le poate prezenta, efectuată de către producător în conformitate cu articolul 18.

(4)   Certificatul de examinare CE de tip include o trimitere la prezenta directivă, o imagine colorată și o descriere clară a jucăriei, inclusiv dimensiunile acesteia, și o listă a testelor efectuate făcând referință la raportul testului relevant.

Certificatul de examinare CE de tip este revizuit, ori de câte ori este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producție, a materiei prime sau a componentelor jucăriei și, în orice caz, la fiecare cinci ani.

Certificatul de examinare CE de tip este retras dacă jucăria nu îndeplinește cerințele stabilite la articolul 10 și în anexa II.

Statele membre asigură faptul că organismele lor notificate nu acordă un certificat de examinare CE de tip pentru jucării cărora li s-a refuzat sau retras un certificat.

(5)   Documentația tehnică și corespondența referitoare la procedurile de examinare CE de tip sunt întocmite într-una din limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

Articolul 21

Documentația tehnică

(1)   Documentația tehnică menționată la articolul 4 alineatul (2) conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că jucăriile respectă cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II și, în special, conține documentele enumerate în anexa IV.

(2)   Documentația tehnică este redactată într-una dintre limbile oficiale ale Comunității, sub rezerva cerințelor prevăzute la articolul 20 alineatul (5).

(3)   La cererea motivată a autorității de supraveghere a pieței dintr-un stat membru, producătorul oferă o traducere a părților relevante din documentația tehnică în limba respectivului stat membru.

Atunci când o autoritate de supraveghere a pieței solicită unui producător documentația tehnică sau traducerea unei părți a acestuia, aceasta poate stabili un termen de 30 de zile pentru a răspunde cererii, dacă existența unui risc serios și imediat nu justifică stabilirea unui termen mai scurt.

(4)   În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), autoritatea de supraveghere a pieței îi poate solicita acestuia să se supună unui test efectuat de un organism notificat, pe cheltuiala proprie într-un termen determinat, în vederea verificării conformității cu standardele armonizate și cerințele esențiale de siguranță.

CAPITOLUL V

NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

Articolul 22

Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul articolului 20.

Articolul 23

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității în sensul prezentei directive și pentru monitorizarea organismelor notificate, inclusiv în ce privește respectarea articolului 29.

(2)   Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în înțelesul și conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu constituie o entitate guvernamentală, organismul respectiv este persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 24 alineatele (1)-(5). În plus, un astfel de organism dispune de un regim care acoperă responsabilitățile care decurg din activitățile pe care le desfășoară.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 24

Cerințe privind autoritățile de notificare

(1)   Autoritățile de notificare sunt înființate astfel încât să nu apară conflicte de interese cu un organism de evaluare a conformității.

(2)   Autoritățile de notificare sunt organizate și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților lor.

(3)   Autoritățile de notificare sunt organizate astfel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(4)   Autoritățile de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

(5)   Autoritățile de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

(6)   Autoritățile de notificare au la dispoziție personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor lor.

Articolul 25

Obligația de informare cu privire la autoritățile de notificare

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări aduse acestora.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 26

Cerințe cu privire la organismele notificate

(1)   În sensul notificării în temeiul prezentei directive, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).

(2)   Organismele de evaluare a conformității sunt înființate în baza legislației naționale și au personalitate juridică.

(3)   Un organism de evaluare a conformității reprezintă un organism terț, independent de organizația sau de jucăria pe care o evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

(4)   Un organism de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu poate fi proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreținere a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor jucării în scopuri personale.

Un organism de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea sau fabricarea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(5)   Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(6)   Organismele de evaluare a conformității sunt capabile să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite acestora prin dispozițiile articolului 20 și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de jucărie pentru care este notificat, un organism de evaluare a conformității are la dispoziție:

(a)

personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;

(b)

descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;

(c)

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitățile ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru producerea jucăriei respective, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(7)   Personalul responsabil de îndeplinirea activităților de evaluare a conformității dispune de următoarele:

(a)

o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b)

cunoașterea satisfăcătoare a cerințelor evaluărilor pe care le efectuează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c)

cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară de armonizare relevantă și a regulamentelor de punere în aplicare a acesteia;

(d)

abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, evidențe și rapoarte care să demonstreze că au fost realizate evaluări.

(8)   Se asigură imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii generale și a personalului de evaluare al acestora.

Remunerația conducerii generale și a personalului de evaluare al unui organism de evaluare a conformității nu trebuie să depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele evaluărilor respective.

(9)   Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu revine, în conformitate cu legislația națională, statului membru, sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

(10)   Personalul unui organism de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul articolului 20 sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a respectivului articol, mai puțin față de autoritățile competente ale statului membru în care sunt îndeplinite activitățile sale. Drepturile de autor sunt protejate.

(11)   Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 38, sau asigură de informarea personalului lor de evaluare cu privire la aceste activități, și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.

Articolul 27

Prezumția de conformitate

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la articolul 26 în măsura în care aceste cerințe sunt reglementate de standardele armonizate aplicabile.

Articolul 28

Obiecția formală cu privire la standardele armonizate

În cazul în care un stat membru sau Comisia a ridicat o obiecție formală cu privire la standardele armonizate menționate la articolul 27, se aplică articolul 14.

Articolul 29

Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

(1)   În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

(2)   Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3)   Activitățile pot fi subcontractate sau îndeplinite de o filială doar cu acordul clientului.

(4)   Organismele notificate pun la dispoziția autorităților de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul articolului 20.

Articolul 30

Cererea de notificare

(1)   Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare în temeiul prezentei directive către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.

(2)   Cererea menționată la alineatul (1) este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a jucăriei sau jucăriilor pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în cazul în care acesta există, eliberat de un organism național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26.

(3)   În cazul în care un organism de evaluare a conformității nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității de notificare documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu cerințele prevăzute la articolul 26.

Articolul 31

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 26.

(2)   Autoritățile de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității, prin intermediul instrumentului de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.

(3)   Notificarea include detalii complete privind activitățile de evaluare a conformității, modulul sau modulele de evaluare a conformității și jucăria sau jucăriile în cauză, precum și atestarea competenței necesare.

(4)   În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare menționat la articolul 30 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul respectiv va fi monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 26.

(5)   Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare, în cazul în care se utilizează un certificat de acreditare, sau în termen de două luni de la notificare, în cazul în care nu se utilizează acreditarea.

Numai un astfel de organism este considerat drept organism notificat în sensul prezentei directive.

(6)   Comisia și celelalte state membre sunt înștiințate cu privire la orice modificări relevante ulterioare aduse notificării.

Articolul 32

Numerele de identificare și listele organismelor notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare fiecărui organism notificat.

Aceasta atribuie un singur număr de identificare, chiar și în cazul în care același organism este notificat în temeiul mai multor acte comunitare.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate și activitățile pentru care acestea au fost notificate.

Comisia asigură actualizarea listei respective.

Articolul 33

Modificări ale notificărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 26 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea de notificare informează imediat Comisia și statele membre în consecință.

(2)   În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru în cauză adoptă măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele acelui organism sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziția autorităților de notificare responsabile și de supraveghere a pieței responsabile, la solicitarea acestora.

Articolul 34

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care se îndoiește sau i se atrage atenția asupra unei îndoieli privind competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru care a transmis notificarea prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la baza notificării sau la menținerea competenței organismului în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, aceasta informează în mod corespunzător statul membru care a transmis notificarea și îi solicită acestuia să adopte măsurile corective necesare, inclusiv de-notificarea, în funcție de necesitate.

Articolul 35

Obligații operaționale pentru organismele notificate

(1)   Organismele notificate îndeplinesc evaluări ale conformității în concordanță cu procedura de evaluare a conformității prevăzută la articolul 20.

(2)   Evaluarea conformității se desfășoară în mod proporționat, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul jucăriei în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu prezenta directivă.

(3)   În cazul în care un organism notificat constată că producătorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II sau standardele armonizate corespunzătoare, acesta solicită producătorului respectiv să adopte măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de examinare CE de tip menționat la articolul 20 alineatul (4).

(4)   În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior emiterii unui certificat de examinare CE de tip, un organism notificat constată că o jucărie nu mai este conformă, acesta solicită producătorului să adopte măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, în funcție de necesitate.

(5)   În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatul de examinare CE de tip, după caz.

Articolul 36

Obligația de informare care revine organismelor notificate

(1)   Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:

(a)

orice refuz, restricționare, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare CE de tip;

(b)

toate circumstanțele care afectează domeniul de aplicare și condițiile notificării;

(c)

orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.

(2)   Organismele notificate furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentei directive, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității care se referă la aceleași jucării, informații relevante privind aspecte legate de rezultate negative și, la cerere, pozitive ale evaluării conformității.

Articolul 37

Schimbul de experiență

Comisia prevede organizarea schimbului de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 38

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentei directive și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate.

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului sau grupurilor respective, în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚII ȘI COMPETENȚE ALE STATELOR MEMBRE

Articolul 39

Principiul precauției

Când autoritățile competente din statele membre adoptă măsuri în conformitate cu prezenta directivă și în special cele menționate la articolul 40, țin seama în mod corespunzător de principiul precauției.

Articolul 40

Obligația generală de organizare a supravegherii pieței

Statele membre organizează și efectuează supravegherea jucăriilor introduse pe piață, în conformitate cu articolele 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În plus față de articolele respective, se aplică articolul 41 din prezenta directivă.

Articolul 41

Instrucțiuni pentru organismul notificat

(1)   Autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita unui organism notificat să furnizeze informații cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a emis sau l-a retras, sau cu privire la orice refuz de a emite un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică.

(2)   În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței constată că o jucărie nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 10 și în anexa II, aceasta furnizează organismului notificat, dacă este cazul, instrucțiuni în vederea retragerii certificatului de examinare CE de tip pentru jucăria respectivă.

(3)   În funcție de necesități și în special în cazurile precizate la articolul 20 alineatul (4) al doilea paragraf, autoritatea de supraveghere a pieței furnizează organismului notificat instrucțiuni în vederea revizuirii certificatului de examinare CE de tip.

Articolul 42

Procedura aplicabilă jucăriilor care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au luat măsuri în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, sau în cazul în care au motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei directive prezintă un risc la adresa sănătății sau siguranței persoanelor, reglementate de prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței de câte ori este necesar.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă, acestea solicită fără întârziere operatorului economic relevant să întreprindă orice acțiune corectivă adecvată pentru ca jucăria să se conformeze cerințelor respective, să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică în cazul măsurilor menționate la paragraful al doilea din prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu este limitată la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate să fie întreprinse de operatorul economic relevant.

(3)   Operatorul economic în cauză se asigură că sunt luate acțiunile corective adecvate pentru jucăriile pe care respectivul operator le-a pus la dispoziție pe piața comunitară.

(4)   În cazul în care operatorul economic în cauză nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție a jucăriei pe piața lor națională, a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema.

Acestea informează Comisia și celelalte state membre, fără întârziere, cu privire la respectivele măsuri.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării jucăriei neconforme, originea acesteia, natura neconformității invocate și riscul implicat, tipul și durata măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează:

(a)

fie neîndeplinirii de către jucărie a cerințelor referitoare la sănătatea sau siguranța persoanelor sau;

(b)

fie deficiențelor existente în standardele armonizate menționate la articolul 13, care conferă o prezumție de conformitate.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care inițiază procedura, informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și la informațiile suplimentare aflate la dispoziția lor referitoare la neconformitatea jucăriei în cauză și, în caz de dezacord cu măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4), nu se ridică nicio obiecție din partea unui stat membru sau a Comisiei cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive adecvate în legătură cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a acesteia de pe piața lor.

Articolul 43

Procedura comunitară de salvgardare

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 42 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației comunitare, Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează măsura națională.

Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economic(i) relevant (relevanți).

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piețele lor și informează Comisia în consecință.

În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 42 alineatul (5) litera (b), Comisia informează organismul sau organismele de standardizare europene relevante și sesizează Comitetul constituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consultă cu organismul (organismele) european (europene) de standardizare relevant(e) și emite de îndată avizul său.

Articolul 44

Schimbul de informații – Sistemul comunitar de schimb rapid de informații

În cazul în care o măsură menționată la articolul 42 alineatul (4) reprezintă un tip de măsură pentru care, în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, se solicită notificarea prin intermediul sistemului comunitar de informare rapidă, nu se impune efectuarea unei notificări separată în temeiul articolului 42 alineatul (4) din prezenta directivă, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

notificarea prin intermediul Sistemului comunitar de schimb rapid de informații specifică faptul că notificarea măsurii este solicitată și de către prezenta directivă;

(b)

documentele justificative menționate la articolul 42 alineatul (5) sunt anexate la notificarea Sistemului comunitar de schimb rapid de informații.

Articolul 45

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 42, un stat membru solicită operatorului economic în cauză să pună capăt neconformității respective atunci când constată oricare dintre următoarele aspecte:

(a)

marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea articolului 16 sau a articolului 17;

(b)

marcajul CE nu a fost aplicat;

(c)

declarația CE de conformitate nu a fost redactată;

(d)

declarația CE de conformitate nu a fost redactată corect;

(e)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză adoptă măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.

CAPITOLUL VII

PROCEDURA COMITETULUI

Articolul 46

Modificări și măsuri de punere în aplicare

(1)   Comisia poate modifica, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice, următoarele:

(a)

anexa I;

(b)

punctele 11 și 13 din partea III a anexei II;

(c)

anexa V.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 47 alineatul (2).

(2)   Comisia poate adopta valori limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării concepute pentru a fi introduse în cavitatea bucală, având în vedere cerințele referitoare la ambalarea alimentelor, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și măsurile specifice aferente referitoare la anumite materiale, precum și diferențele dintre jucăriile și materialele care intră în contact cu alimentele. Comisia modifică în mod corespunzător apendicele C al anexei II la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 47 alineatul (2) din prezenta directivă.

(3)   Comisia poate decide cu privire la utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor substanțe sau amestecuri care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile prevăzute în anexa II apendicele B punctul 5 și care au fost evaluate de către comitetul științific competent și poate modifica în mod corespunzător apendicele A al anexei II. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 47 alineatul (2).

Articolul 47

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE SPECIALE

Articolul 48

Raportarea

Până la 20 iulie 2014 și, ulterior, la fiecare cinci ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentei directive.

Raportul respectiv conține o evaluare a situației cu privire la siguranța jucăriilor și la eficacitatea prezentei directive, precum și o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre.

Comisia elaborează și face public rezumatul rapoartelor naționale respective.

Articolul 49

Transparență și confidențialitate

În cazul în care autoritățile competente ale statelor membre și Comisia adoptă măsuri în temeiul prezentei directive, se aplică cerințele de transparență și confidențialitate prevăzute la articolul 16 din Directiva 2001/95/CE.

Articolul 50

Motivația măsurilor

Orice măsură adoptată în temeiul prezentei directive în vederea interzicerii sau a restricționării introducerii pe piață a unei jucării sau a retragerii de pe piață sau rechemării acesteia precizează motivele exacte care stau la baza măsurii respective.

Astfel de măsuri sunt notificate fără întârziere părții vizate, care este în același timp informată asupra căilor de atac de care dispune în temeiul legislației în vigoare în statul membru respectiv și asupra termenelor aplicabile în cazul acestor căi de atac.

Articolul 51

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor pentru operatorii economici, care pot include sancțiuni penale în cazul încălcărilor grave, aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura executarea acestora.

Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și pot fi mai severe în cazul în care operatorul economic relevant a comis anterior o încălcare similară a dispozițiilor prezentei directive.

Statele membre informează Comisia cu privire la aceste dispoziții până la 20 iulie 2011 și notifică Comisia fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 52

Aplicarea Directivelor 85/374/CEE și 2001/95/CE

(1)   Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 85/374/CEE.

(2)   Directiva 2001/95/CE se aplică în cazul jucăriilor în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă.

Articolul 53

Perioade de tranziție

(1)   Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înainte de 20 iulie 2011.

(2)   În plus față de dispozițiile de la alineatul (1), statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu toate cerințele prezentei directive, cu excepția celor stabilite în partea a III-a din anexa II, cu condiția ca aceste jucării să îndeplinească cerințele stabilite în partea a treia din anexa II la Directiva 88/378/CEE și să fi fost introduse la piață înainte de 20 iulie 2013.

Articolul 54

Transpunerea

Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 ianuarie 2011. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste măsuri cu începere de la 20 iulie 2011.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea includ o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Statele membre comunică Comisiei dispozițiile de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 55

Abrogarea

Directiva 88/378/CEE, cu excepția articolului 2 alineatul (1) și a părții a treia din anexa II, se abrogă cu începere de la 20 iulie 2011. Articolul 2 alineatul (1) și partea a treia din anexa II la respectiva directivă se abrogă cu începere de la 20 iulie 2013.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 56

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 57

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 iunie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

Š. FÜLE


(1)  JO C 77, 31.3.2009, p. 8.

(2)  Avizul Parlamentului European din 18 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 mai 2009.

(3)  JO L 187, 16.7.1988, p. 1.

(4)  JO C 136, 4.6.1985, p. 1.

(5)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(6)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(7)  JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

(8)  JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(9)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(11)  JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

(12)  JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

(13)  JO L 114, 27.4.2006, p. 9.

(14)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(15)  JO L 266, 26.9.2006, p. 1.

(16)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 210, 7.8.1985, p. 29.


ANEXA I

Lista produselor care nu sunt considerate în mod special jucării în înțelesul prezentei directive

[menționate la articolul 2 alineatul (1)]

1.

Obiecte decorative pentru festivități și ceremonii

2.

Produse destinate colecționarilor, cu condiția ca produsele respective sau ambalajul acestora să indice în mod clar și lizibil că sunt destinate colecționarilor în vârstă de cel puțin 14 ani. Exemple din această categorie sunt următoarele:

(a)

modele detaliate și fidele la scară redusă;

(b)

truse de asamblare a modelelor detaliate și fidele la scară redusă;

(c)

păpuși folclorice și decorative și alte articole similare;

(d)

copii istorice de jucării;

(e)

reproduceri ale armelor de foc reale.

3.

Echipament sportiv, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie și skateboarduri destinate uzului de către copiii cu o masă corporală de peste 20 kg

4.

Biciclete cu o înălțime maximă a șeii mai mare de 435 mm, măsurată ca distanța verticală de la sol la suprafața superioară a șeii, cu șaua în poziție orizontală și reglată în poziția cea mai joasă

5.

Scutere și alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șosele sau drumuri publice

6.

Vehicule cu motor electric care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șoselele sau drumurile publice sau pe trotuarul de pe marginea acestora

7.

Echipament acvatic destinat utilizării în apă adâncă și dispozitive destinate învățării înotului de către copii, precum scaune pentru bazine de înot și accesorii de facilitare a înotului

8.

Puzzle-uri care conțin peste 500 de piese

9.

Puști și pistoale cu gaz comprimat, cu excepția puștilor și a pistoalelor cu apă, precum și arcuri cu săgeți cu lungime mai mare de 120 cm

10.

Artificii, inclusiv capse de percuție care nu sunt concepute în mod special pentru jucării

11.

Produse și jocuri care utilizează proiectile cu vârf ascuțit, precum seturile de săgeți darts cu vârf metalic

12.

Produse educative funcționale, cum ar fi cuptoare electrice, fiare de călcat sau alte produse funcționale alimentate la o tensiune nominală mai mare de 24 de volți vândute exclusiv în scopuri didactice și utilizate sub supravegherea adulților

13.

Produsele destinate să fie utilizate în școli în scopuri educative specifice sau în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele științifice

14.

Echipamentele electronice, cum ar fi calculatoarele personale și consolele de jocuri, care sunt utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive și perifericelor asociate acestora, în cazul în care echipamentele electronice sau perifericele asociate nu sunt special concepute pentru copii și destinate acestora și nu au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute

15.

Programele informatice interactive, destinate activităților recreative și de divertisment, cum ar fi jocurile pe calculator și mediile lor de stocare, cum ar fi CD-urile

16.

Suzete pentru copii

17.

Corpuri de iluminat atrăgătoare pentru copii

18.

Transformatoare electrice pentru jucării

19.

Accesorii de modă pentru copii, care nu sunt destinate utilizării pentru joacă


ANEXA II

CERINȚE SPECIALE DE SIGURANȚĂ

I.   Proprietăți fizice și mecanice

1.

Jucăriile și părțile acestora, precum și elementele de fixare în cazul jucăriilor montate, trebuie să aibă rezistență mecanică și, după caz, stabilitatea necesară pentru a rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma cu riscul de a provoca răniri fizice.

2.

Muchiile, proeminențele, șnururile, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât pericolul unei răniri fizice să fie redus pe cât posibil la minimum la contactul cu acestea.

3.

Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte vreun risc sau doar riscurile minime inerente utilizării acestora care ar putea fi cauzate de mișcarea părților componente ale acestora.

4.

(a)

Jucăriile și părțile lor componente nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare.

(b)

Jucăriile și părțile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției externe a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

(c)

Jucăriile și părțile componente ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte niciun pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucției căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală sau faringe sau la intrarea căilor respiratorii inferioare.

(d)

Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părțile lor componente și orice parte detașabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să nu poată fi înghițite sau inhalate. Acest lucru se aplică și altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum și părților componente ale acestora și părților detașabile.

(e)

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

(f)

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să împiedice înghițirea și/sau inhalarea acestuia.

(g)

Ambalajul jucăriilor, menționat la literele (e) și (f), care este sferic, în forma unui ou sau elipsoidal și orice parte detașabilă a acestuia, sau a unui ambalaj cilindric cu capete rotunjite al unei jucării, trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice cauzarea obstrucției căilor respiratorii prin înțepenirea lui în cavitatea bucală sau faringe sau prin depunerea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare.

(h)

Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încât este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sunt interzise. Părțile jucăriilor atașate în mod direct la un produs alimentar îndeplinesc cerințele stabilite la literele (c) și (d).

5.

Jucăriile acvatice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se reducă, pe cât posibil, atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor de utilizare, pericolul de a-și pierde starea de plutire și sprijinul acordat copilului.

6.

Jucăriile în care se poate pătrunde și care constituie astfel un spațiu închis pentru ocupanți trebuie să aibă o ieșire pe care utilizatorul să o poată deschide cu ușurință acționând din interior spre exterior.

7.

Jucăriile care conferă mobilitate pentru utilizatori trebuie să fie dotate, pe cât posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie și energiei cinetice generate de aceasta. Dispozitivul de frânare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți.

Viteza maximă prin construcție a jucăriilor electrice prevăzute cu loc trebuie să fie limitată astfel încât să reducă la minimum riscul de răniri fizice.

8.

Forma și compoziția proiectilelor și energia cinetică pe care o pot genera în momentul lansării lor, pentru o jucărie concepută în acest scop, trebuie să fie astfel încât să nu existe pericolul de rănire a utilizatorului jucăriei sau a terților, ținând seama de natura jucăriei.

9.

Jucăriile trebuie să fie fabricate astfel încât să garanteze că:

(a)

temperatura maximă și minimă a oricărei suprafețe accesibile să nu provoace pericolul unor vătămări corporale la atingere;

(b)

lichidele, vaporii și gazul conținute în jucărie să nu atingă temperaturi sau presiuni periculoase, astfel încât evacuarea acestora, cu excepția unor rațiuni indispensabile bunei funcționări a jucăriei, să poată provoca arsuri sau alte vătămări corporale.

10.

Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate în ceea ce privește valorile maxime ale zgomotului de impulsuri și ale zgomotului prelungit astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor.

11.

Jucăriile de activități sunt fabricate astfel încât să reducă, pe cât posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părților corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec. În special, orice suprafață a acestora la care au acces și unde se pot juca unul sau mai mulți copii este concepută pentru a le putea sprijini greutatea.

II.   Inflamabilitatea

1.

Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul înconjurător al copilului. În acest scop, ele trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a)

să nu ardă sub acțiunea directă a unei flăcări, scântei sau a unei alte surse potențiale de foc;

(b)

să nu fie ușor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);

(c)

dacă se aprind, trebuie să ardă încet și să prezinte o viteză mică de propagare a flăcării;

(d)

jucăriile sunt concepute, oricare ar fi compoziția chimică a acestora, astfel încât să întârzie mecanic procesul de ardere.

Astfel de materiale inflamabile nu trebuie să prezinte pericolul ca focul să se propage la celelalte materiale folosite la realizarea acesteia.

2.

Jucăriile care, din rațiuni indispensabile funcționării lor, conțin substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare prevăzute la punctul 1 din apendicele B, în special materiale și echipamente pentru experiențe chimice, asamblarea de machete, mulaje plastice sau ceramice, emailare, fotografiere sau alte activități similare, nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri care să poată deveni inflamabile în urma pierderii componenților volatili neinflamabili.

3.

Jucăriile, cu excepția capselor cu percuție, nu trebuie să fie explozibile sau să conțină elemente sau substanțe susceptibile să explodeze în caz de utilizare, în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) primul paragraf.

4.

Jucăriile și în special jocurile și jucăriile tip truse chimice nu trebuie să conțină ca atare substanțe sau amestecuri:

(a)

care, în amestec, pot exploda prin reacție chimică sau prin încălzire;

(b)

care în amestec cu substanțe oxidante pot exploda;

(c)

care conțin componente volatile inflamabile în aer și care sunt capabile să formeze amestecuri de vapori/aer inflamabile sau explozibile.

III.   Proprietăți chimice

1.

Jucăriile sunt proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte nici un pericol de efecte nocive asupra sănătății umane cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este cea descrisă la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf.

Jucăriile respectă legislația comunitară relevantă referitoare la anumite categorii de produse sau restricțiile referitoare la anumite substanțe și amestecuri.

2.

Jucăriile care constituie în sine substanțe sau amestecuri trebuie să respecte, de asemenea, Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (1), Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (2) și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (3), după caz, referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase.

3.

Fără a aduce atingere restricțiilor menționate la punctul 1 al doilea paragraf, substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) categoria 1A, 1B sau 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 nu sunt utilizate în jucării, în compoziția părților componente ale jucăriilor sau în părțile componente ale acestora cu o microstructură distinctă.

4.

Prin derogare de la punctul 3, substanțele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile prevăzute la punctul 3 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor sub rezerva îndeplinirii uneia sau a mai multora dintre următoarele condiții:

(a)

aceste substanțe și amestecuri sunt în concentrații individuale egale sau mai mici decât concentrațiile relevante stabilite în actele comunitare juridice la care face referire punctul 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care conțin aceste substanțe;

(b)

aceste substanțe și amestecuri sunt inaccesibile copiilor în orice formă, inclusiv inhalare, când jucăria este utilizată în conformitate cu primul paragraf din articolul 10 alineatul (2);

(c)

s-a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările acestora permise au fost incluse în apendicele A.

Respectiva decizie poate fi adoptată dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

utilizarea substanței sau amestecului a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii;

(ii)

după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță sau amestec corespunzător disponibil; și

(iii)

substanța sau amestecul nu sunt interzise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau amestecuri de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și cel puțin o dată la cinci ani de la data la care o decizie a fost adoptată, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3).

5.

Prin derogare de la punctul 3, substanțele sau amestecurile clasificate ca CMR din categoriile prevăzute la punctul 4 din apendicele B pot fi utilizate în jucării, în componente ale jucăriilor sau în părți microstructurale distincte ale jucăriilor sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

aceste substanțe și amestecuri sunt în concentrații individuale egale sau mai mici decât concentrațiile relevante stabilite în actele comunitare juridice la care face referire punctul 2 din apendicele B privind clasificarea amestecurilor care conțin aceste substanțe; sau

(b)

aceste substanțe și amestecuri sunt inaccesibile în orice formă copiilor, inclusiv prin inhalare, atunci când jucăria este utilizată în conformitate cu primul paragraf din articolul 10 alineatul (2); sau

(c)

s-a adoptat o decizie în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) cu privire la autorizarea substanței sau a amestecului, precum și a utilizării acestora, iar substanța sau amestecul, precum și utilizările acestora permise au fost incluse în apendicele A.

Respectiva decizie poate fi adoptată dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

(i)

utilizarea substanței sau amestecului a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii; și

(ii)

substanța sau amestecul nu sunt interzise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau amestecuri de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și cel puțin o dată la cinci ani de la data la care o decizie a fost adoptată, în conformitate cu articolul 46 alineatul (3).

6.

Punctele 3, 4 și 5 nu se aplică în cazul nichelului din oțel inoxidabil.

7.

Punctele 3, 4 și 5 nu se aplică materialelor care respectă valorile-limită specifice stabilite în apendicele C sau până când sunt stabilite astfel de dispoziții, dar nu mai târziu de 20 iulie 2017, precum și materialelor care respectă și la care fac referire dispozițiile privind materialele care vin în contact cu alimentele, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1835/2004 și măsurile specifice aferente privind materialele speciale.

8.

Fără a aduce atingere punerii în aplicare a punctelor 3 și 4, se interzice utilizarea nitrosaminelor și a substanțelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanțelor este egală cu sau mai mare de 0, 05 mg/kg pentru nitrosamine și 1 mg/kg pentru substanțele nitrozabile.

9.

Comisia evaluează în mod sistematic și periodic prezența substanțelor sau a materialelor periculoase în jucării. Aceste evaluări țin seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pieței și de preocupările exprimate de statele membre și de părțile interesate.

10.

Produsele cosmetice de jucărie, cum ar fi cosmeticele pentru păpuși, respectă cerințele de compoziție și etichetare prevăzute de Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice. (4)

11.

Jucăriile nu conțin următoarele substanțe de parfumare potențial alergene:

Nr.

Denumirea substanței de parfumare alergene

Numărul CAS

(1)

Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

97676-35-2

(2)

Alil-tioizocianat

57-06-7

(3)

Cianură de benzil

140-29-4

(4)

4-terț-Butilfenol

98-54-4

(5)

Ulei de pelin

8006-99-3

(6)

Alcool cyclamen

4756-19-8

(7)

Maleat de dietil

141-05-9

(8)

Dihidrocumarină

119-84-6

(9)

2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

6248-20-0

(10)

3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină

17874-34-9

(12)

Citraconat de dimetil

617-54-9

(13)

7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

26651-96-7

(14)

6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

141-10-6

(15)

Difenilamină

122-39-4

(16)

Acrilat de etil

140-88-5

(17)

Frunză de smochin, proaspătă și preparate

68916-52-9

(18)

trans-2-Heptenal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexenal dietil acetal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexenal dimetil acetal

18318-83-7

(21)

Alcool hidroabietilic

13393-93-6

(22)

4-etoxifenol

622-62-8

(23)

6-izopropil-2-decahidronaftalenol

34131-99-2

(24)

7-Metoxicumarină

531-59-9

(25)

4-Metoxifenol

150-76-5

(26)

4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă

943-88-4

(27)

1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă

104-27-8

(28)

Trans-2-butenoat de metil

623-43-8

(29)

6-Metilcumarină

92-48-8

(30)

7-Metilcumarină

2445-83-2

(31)

5-Metil-2,3-hexandionă

13706-86-0

(32)

Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-Etoxi-4-metilcumarină

87-05-8

(34)

Hexahidrocumarină

700-82-3

(35)

Balsam de Peru, brut [exudatul de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch]

8007-00-9

(36)

2-pentiliden-ciclohexanonă

25677-40-1

(37)

3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă

1117-41-5

(38)

Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)

8024-12-2

(39)

Ambră de mosc (4-terț-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)

83-66-9

(40)

4-fenil-3-buten-2-onă

122-57-6

(41)

Amil cinamal

122-40-7

(42)

Alcool amilcinamilic

101-85-9

(43)

Alcool benzilic

100-51-6

(44)

Salicilat de benzil

118-58-1

(45)

Alcool cinamilic

104-54-1

(46)

Cinamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Cumarină

91-64-5

(49)

Eugenol

97-53-0

(50)

Geraniol

106-24-1

(51)

Hidroxi-citronelal

107-75-5

(52)

Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

31906-04-4

(53)

Izoeugenol

97-54-1

(54)

Extract din mușchiul stejarului

90028-68-5

(55)

Extract din mușchiul arborilor

90028-67-4

Cu toate acestea, prezența urmelor acestor substanțe de parfumare este permisă, cu condiția ca această prezență să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricație și să nu depășească 100 mg/kg.

În plus, denumirile următoarelor substanțe de parfumare potențial alergene sunt enumerate pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoțește jucăria, dacă sunt adăugate unei jucării, ca atare, în concentrații care depășesc 100 mg/kg din jucărie sau părțile componente ale acesteia:

Nr.

Denumirea substanței de parfumare alergene

Numărul CAS

(1)

Alcool anisic

105-13-5

(2)

Benzil benzoat

120-51-4

(3)

Cinamat de benzil

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexil cinamaldehidă

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Metil heptin carbonat

111-12-6

(11)

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

127-51-5

12.

Utilizarea substanțelor de parfumare menționate la punctele 41-55 din lista de la punctul 11 primul paragraf și a substanțelor de parfumare menționate la punctele 1-11 din lista de la punctul 11 al treilea paragraf este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative, cu condiția ca:

(i)

substanțele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul prevăzut la punctul 10 din anexa V partea B;

(ii)

dacă este cazul, produsele rezultate realizate de copil conform instrucțiunilor să respecte cerințele din Directiva 76/768/CEE; și

(iii)

dacă este cazul, substanțele de parfumare să fie conforme cu legislația relevantă referitoare la produsele alimentare.

Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice și a jocurilor gustative de către copii mai mici de 36 de luni. Aceste jocuri să respecte dispozițiile din anexa V partea B punctul 1.

13.

Fără a aduce atingere punctelor 3, 4 și 5, nu trebuie depășite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părților componente ale jucăriilor:

Element

mg/kg

în materialul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

mg/kg

în materialul lichid sau lipicios al jucăriei

mg/kg

material răzuit al jucăriei

Aluminiu

5 625

1 406

70 000

Antimoniu

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Bariu

4 500

1 125

56 000

Bor

1 200

300

15 000

Cadmiu

1,9

0,5

23

Crom (III)

37,5

9,4

460

Crom (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cupru

622,5

156

7 700

Plumb

13,5

3,4

160

Mangan

1 200

300

15 000

Mercur

7,5

1,9

94

Nichel

75

18,8

930

Seleniu

37,5

9,4

460

Stronțiu

4 500

1 125

56 000

Staniu

15 000

3 750

180 000

Staniu organic

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părților componente ale jucăriilor care, din cauza accesibilității, funcției, volumului sau masei exclud orice risc cauzat prin aspirație, lingere, înghițire sau contact prelungit cu pielea în cazul în care sunt utilizate în condițiile definite la articolul 10 alineatul (2) primul paragraf.

IV.   Proprietăți electrice

1.

Jucăriile trebuie să fie alimentate la o sursă de energie a cărei tensiune nominală nu depășește 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent și niciun reper accesibil nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent.

Tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 de volți curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația actuală generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, chiar dacă jucăria este distrusă.

2.

Piesele jucăriilor care sunt în contact sau care pot fi în contact cu o sursă de electricitate capabilă să provoace șocuri electrice, precum și cablurile sau alte fire conductoare prin care trece electricitatea către aceste piese, trebuie să fie bine izolate și protejate din punct de vedere mecanic astfel încât să se prevină pericolul unor asemenea șocuri.

3.

Jucăriile electrice trebuie proiectate și fabricate astfel încât să garanteze că temperaturile maxime atinse de toate suprafețele direct accesibile să nu producă arsuri prin atingerea lor.

4.

În condiții previzibile de defectare, jucăriile trebuie să asigure protecție împotriva riscurilor legate de electricitate, generate de o sursă de energie electrică.

5.

Jucăriile electrice trebuie să asigure o protecție adecvată împotriva riscurilor de incendiu.

6.

Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât câmpurile electrice, magnetice și electromagnetice, precum și alte radiații generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru funcționarea jucăriei și trebuie să funcționeze la un nivel de siguranță, în conformitate cu tehnologia general recunoscută, ținând seama de măsurile comunitare specifice.

7.

Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze în deplină siguranță, chiar și în caz de nefuncționare a sistemului electronic care decurge dintr-o defecțiune a sistemului în sine, sau a unui factor extern.

8.

Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să nu prezinte niciun pericol pentru sănătate și niciun pericol de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emițătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de radiație.

9.

Transformatorul electric pentru jucării nu face parte integrantă din jucărie.

V.   Igienă

1.

Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să respecte cerințele de igienă și de curățenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

2.

O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată și fabricată astfel încât să poată fi curățată. O jucărie textilă este lavabilă, în acest scop, cu excepția cazului în care conține un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se infiltrează apă la spălare. Jucăria trebuie să continue să îndeplinească cerințele de siguranță și după ce a fost curățată în conformitate cu prezentul punct și cu instrucțiunile fabricantului.

VI.   Radioactivitate

Jucăriile trebuie să respecte toate măsurile relevante adoptate în temeiul capitolului III din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.


(1)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1.

(3)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

Apendicele A

Lista substanțelor CMR și a utilizărilor permise ale acestora în conformitate cu punctele 4, 5 și 6 din partea III

Substanța

Clasificarea

Utilizarea permisă

Nichel

CMR 2

în oțeluri inoxidabile

Apendicele B

CLASIFICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A AMESTECURILOR

Ca urmare a calendarului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 există modalități echivalente de referire la o anumită clasificare care ar trebui utilizate în diverse momente.

1.   Criterii pentru clasificarea substanțelor și amestecurilor în sensul punctului 2 din partea II

A.

Criterii care se aplică cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015.

Substanțe

Substanța îndeplinește criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

(a)

clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;

(b)

clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;

(c)

clasa de pericol 4.1;

(d)

clasa de pericol 5.1.

Amestecuri

Amestecul este periculos, în înțelesul Directivei 67/548/CEE.

B.

Criteriul aplicabil începând cu 1 iunie 2015:

Substanța sau amestecul îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:

(a)

clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;

(b)

clasele de pericol 3.1-3.6, 3.7 efectele adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;

(c)

clasa de pericol 4.1;

(d)

clasa de pericol 5.1.

2.   Actele comunitare care reglementează utilizarea anumitor substanțe în sensul punctului 4 litera (a) și al punctului 5 litera (a) din partea III

Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, concentrațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care conțin substanțe sunt cele stabilite în conformitate cu Directiva 1999/45/CE.

Cu începere de la 1 iunie 2015, concentrațiile relevante pentru clasificarea amestecurilor care conțin substanțe sunt cele stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

3.   Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul punctului 4 din partea III

Substanțe

Punctul 4 din partea III se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A și 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Amestecuri

Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, dispozițiile din anexa II partea a III-a punctul 4 se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1 și 2 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, în funcție de caz.

Cu începere de la 1 iunie 2015, punctul 4 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A și 1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

4.   Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul punctului 5 din partea III

Substanțe

Punctul 5 din partea III se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Amestecuri

Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, punctul 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 3 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, în funcție de caz.

Cu începere de la 1 iunie 2015, punctul 5 din partea III se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

5.   Categorii de substanțe și amestecuri clasificate ca fiind carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în sensul articolului 46 alineatul (3)

Substanțe

Articolul 46 alineatul (3) se referă la substanțe clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A, 1B și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Amestecuri

Cu începere de la 20 iulie 2011 până la 31 mai 2015, articolul 46 alineatul (3) se referă la amestecurile clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1, 2 și 3 în conformitate cu Directiva 1999/45/CE și Directiva 67/548/CEE, după caz.

Cu începere de la 1 iunie 2015, articolul 46 alineatul (3) se referă la amestecuri clasificate ca făcând parte din categoria CMR 1A, 1B și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Apendicele C

Valori-limită specifice pentru substanțele chimice utilizate în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate introducerii în cavitatea bucală, adoptate în conformitate cu articolul 46 alineatul (2)


ANEXA III

DECLARAȚIA „CE” DE CONFORMITATE

1.

Nr. … [număr unic de identificare a jucăriei (jucăriilor)]

2.

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

3.

Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:

4.

Obiectul declarației (identificare a jucăriei permițând trasabilitatea). Include o imagine colorată, suficient de clară pentru a permite identificarea jucăriei.

5.

Obiectul declarației descris la punctul 4 este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare

6.

Se declară trimiterile la standardele de armonizare relevante folosite sau trimiterile la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea:

7.

Acolo unde este cazul organismul notificat (denumire, număr) … a efectuat … (descrierea intervenției) … și a emis certificatul:

8.

Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele:

(locul și data emiterii)

(numele, funcția)(semnătura)


ANEXA IV

DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

Documentația tehnică menționată la articolul 21 include, în special, în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:

(a)

o descriere detaliată a proiectării și fabricației, inclusiv o listă a componentelor și materialelor utilizate în jucării, precum și fișa tehnică de securitate privind substanțele chimice folosite care urmează a fi obținută de la furnizorii de produse chimice;

(b)

evaluare (evaluări) privind siguranța efectuată(e) în conformitate cu articolul 18;

(c)

o descriere a procedurii urmate de evaluare a conformității;

(d)

o copie a declarației CE de conformitate;

(e)

adresa locurilor de fabricare și depozitare;

(f)

copii ale documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat, în cazul în care acesta este implicat;

(g)

rapoarte ale testelor și descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu standardele armonizate, dacă acest producător a urmat procedura de control intern al producției menționată la articolul 19 alineatul (2);

(h)

o copie a certificatului de examinare CE de tip, o descriere a mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producției cu tipul de produs descris în certificatul de examinare CE de tip și copii ale documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat, dacă producătorul a supus jucăria examinării CE de tip și a urmat procedura conformității CE de tip menționată la articolul 19 alineatul (3).


ANEXA V

AVERTISMENTE

(menționate la articolul 11)

PARTEA A

AVERTISMENTE GENERALE

Restricțiile privind utilizatorul menționate la articolul 11 alineatul (1) includ cel puțin vârsta minimă sau maximă a utilizatorului și, dacă este cazul, capacitatea utilizatorilor jucăriei, o greutate minimă sau maximă a utilizatorilor și necesitatea de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult.

PARTEA B

AVERTISMENTE SPECIFICE ȘI INDICAȚII PRIVIND PRECAUȚII DE UTILIZARE PENTRU ANUMITE CATEGORII DE JUCĂRII

1.   Jucării care nu sunt destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni

Jucării care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt însoțite de un avertisment, de exemplu: „Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau „Contraindicat copiilor mai mici de trei ani” sau de un avertisment cu următoarea reprezentare grafică:

Image

Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație, care poate figura în instrucțiunile de utilizare asupra pericolelor specifice care determină această precauție.

Prezentul punct nu se aplică jucăriilor care, prin funcții, dimensiuni, caracteristici, proprietăți sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident, necorespunzătoare pentru copiii mai mici de 36 de luni.

2.   Jucării de activitate

Jucăriile de activitate sunt însoțite de următorul avertisment:

„Numai pentru uz domestic”.

Jucăriile de activitate montate pe o traversă, precum și alte jucării de activitate, acolo unde este cazul sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare care atrag atenția asupra necesității verificării și întreținerii periodice a părților principale (elemente de susținere, fixare, ancorare etc.) și precizează că, dacă aceste verificări nu sunt efectuate, jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului.

De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însoțit de instrucțiuni referitoare la modul corect de asamblare, indicându-se acele părți care pot prezenta pericole, dacă sunt incorect asamblate. Sunt furnizate informații specifice cu privire la suprafața adecvată de amplasare a jucăriei.

3.   Jucării funcționale

Jucăriile funcționale sunt însoțite de următorul avertisment:

„A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte”.

În plus acest tip de jucării trebuie să fie însoțit de instrucțiuni de utilizare, precum și de măsurile de precauție pe care trebuie să le ia utilizatorul, și care, dacă nu sunt respectate, reprezintă pericole ce vor fi specificate în special pentru jucăriile care reprezintă un model la scară redusă sau imitația unui aparat. Este, de asemenea, indicat ca acest tip de jucărie să nu fie lăsat la îndemâna copiilor mai mici de o anumită vârstă care urmează a fi specificată de către producător.

4.   Jucării chimice

Fără a aduce atingere aplicării dispozițiilor menționate de legislația comunitară aplicabilă cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea anumitor substanțe și amestecuri, instrucțiunile de utilizare a jucăriilor conținând ca atare aceste substanțe sau amestecuri periculoase vor avea înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substanțele sau amestecurile din jucării și indicații asupra precauțiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a evita pericolele respective, care trebuie menționate concis în funcție de tipul de jucărie. În plus, trebuie ca instrucțiunile să cuprindă informații de prim ajutor în eventualitatea unor accidente grave rezultate din utilizarea acestui tip de jucărie. Se precizează, de asemenea, faptul că aceste jucării nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mai mici de o anumită vârstă care urmează a fi specificată de către producător.

În afară de indicațiile menționate la primul paragraf, jucăriile chimice poartă pe ambalaj următorul avertisment:

„Contraindicat copiilor mai mici de (1) ani. A se utiliza sub supravegherea unei persoane adulte”.

Jucării chimice sunt considerate următoarele tipuri de jucării: truse pentru experiențe chimice, cutiile cu interior de plastic, ateliere miniaturale de ceramică, de emailare, de fotografie și jucăriile similare care provoacă o reacție chimică sau o modificare similară a substanței în cursul utilizării.

5.   Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete și biciclete de jucărie pentru copii

În cazul în care sunt prezentate la vânzare ca jucării, acestea sunt însoțite de următorul avertisment:

„A se utiliza cu echipament de protecție. A nu se utiliza în trafic”.

În plus, instrucțiunile de utilizare trebuie să conțină mențiuni asupra faptului că jucăria trebuie să se folosească cu prudență de către utilizator sau terți, pentru că aceasta necesită îndemânare în utilizare în vederea evitării accidentelor prin cădere sau coliziune. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protecție necesar (cască, mănuși, genunchiere, cotiere etc.).

6.   Jucării acvatice

Jucăriile acvatice sunt însoțite de următorul avertisment:

„A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere”.

7.   Jucării prezente în produsele alimentare

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar sunt însoțite de următorul avertisment:

„Conține o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult”.

8.   Imitațiile de măști și căști de protecție

Imitațiile de măști și căști de protecție sunt însoțite de următorul avertisment:

„Această jucărie nu oferă protecție.”

9.   Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor

Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor poartă următorul avertisment pe ambalaj, iar acest avertisment este aplicat în mod permanent pe jucărie:

„Pentru a evita orice risc de rănire din cauza agățării, îndepărtați această jucărie de îndată ce copilul este capabil să se ridice în mâini și genunchi în poziție de-a bușilea”.

10.   Ambalajul substanțelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative

Ambalajul substanțelor de parfumare din jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative care conțin substanțele de parfumare stabilite la punctele 41-55 din lista de la anexa II partea a III-a punctul 11 primul paragraf, precum și ambalajul substanțelor de parfumare stabilite la punctele 1-11 din lista stabilită la punctul 11 al treilea paragraf conține următorul avertisment:

„Conține substanțe de parfumare care ar putea provoca alergii”.


(1)  Vârstă care urmează a fi specificată de către producător.


Top