EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0133

Acțiunea comună 2009/133/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

JO L 46, 17.2.2009, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/133/oj

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/53


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/133/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 20 februarie 2006, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2006/121/PESC (1) de numire a domnului Peter SEMNEBY în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Caucazul de Sud.

(2)

La 18 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/132/PESC (2) de modificare și de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/132/PESC, mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta atingerea obiectivelor politicii externe și de securitate comune, prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul domnului Peter SEMNEBY în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

(1)   Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii Europene pentru Caucazul de Sud. Aceste obiective includ următoarele:

(a)

asistarea Armeniei, a Azerbaidjanului și a Georgiei în realizarea reformelor politice și economice, în special în domeniul statului de drept, democratizării, drepturilor omului, bunei guvernări, dezvoltării și reducerii sărăciei;

(b)

prevenirea conflictelor din regiune în conformitate cu mecanismele existente, contribuția la soluționarea pașnică a conflictelor, inclusiv prin încurajarea întoarcerii refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării;

(c)

conlucrarea în mod constructiv cu principalii actori interesați în ceea ce privește regiunea;

(d)

încurajarea și sprijinirea cooperării în continuare între statele din regiune, în special între statele Caucazului de Sud, inclusiv în chestiuni referitoare la economie, energie și transport;

(e)

sporirea eficacității și a vizibilității Uniunii Europene în regiune.

(2)   RSUE sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) în regiune.

Articolul 3

Mandatul

Pentru realizarea obiectivelor politicii UE, mandatul RSUE constă în următoarele:

(a)

dezvoltarea unor contacte cu guvernele, parlamentele, sistemul judiciar și societatea civilă din regiune;

(b)

încurajarea Armeniei, a Azerbaidjanului și a Georgiei să coopereze în privința subiectelor regionale de interes comun, cum sunt amenințările împotriva securității comune, lupta împotriva terorismului, a traficului și a crimei organizate;

(c)

contribuția la prevenirea conflictelor și asistența pentru crearea condițiilor necesare progresului în materie de soluționare a conflictelor, inclusiv prin recomandări de acțiune referitoare la societatea civilă și la reabilitarea teritoriilor, fără a aduce atingere responsabilităților Comisiei care decurg din Tratatul CE;

(d)

contribuția la soluționarea conflictelor și facilitarea concretizării acestor soluționări în strânsă coordonare cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite și cu Reprezentantul său Special pentru Georgia, Grupul de prieteni al Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite pentru Georgia, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, inclusiv Grupul de la Minsk, precum și cu mecanismul de rezolvare a conflictelor pentru Osetia de Sud;

(e)

acordarea de orientare politică locală șefului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia);

(f)

intensificarea dialogului Uniunii Europene cu principalii actori interesați în ceea ce privește regiunea;

(g)

sprijinirea Consiliului în dezvoltarea în continuare a unei politici globale privind Caucazul de Sud;

(h)

prin intermediul unei echipe de sprijin:

furnizarea către Uniunea Europeană a unor rapoarte și evaluări permanente ale situației de la frontieră;

facilitarea instaurării unui climat de încredere între Georgia și Federația Rusă, asigurând astfel o cooperare și o legătură eficiente cu toți actorii implicați;

stabilirea contactelor necesare în zonele de conflict, dând astfel echipei de sprijin posibilitatea de a contribui la instaurarea unui climat de încredere și de a evalua chestiunile frontaliere din zonele respective, în urma convenirii unui mandat specific cu guvernul georgian și a consultărilor cu toate părțile implicate (nu și referitor la activitățile operaționale de pe teren din Abhazia și Osetia de Sud);

sprijinirea Gardei georgiene de frontieră și a altor instituții guvernamentale competente de la Tbilisi la punerea în aplicare a strategiei integrate globale de gestionare a frontierelor;

conlucrarea cu autoritățile georgiene în sensul dezvoltării comunicării dintre Tbilisi și frontieră, inclusiv prin consiliere. Aceasta se realizează în legătură și strânsă colaborare cu toate nivelurile lanțului de comandă dintre Tbilisi și graniță (nu și în cazul activităților operaționale de pe teren din Abhazia și din Osetia de Sud);

(i)

contribuția la punerea în aplicare a politicii UE privind drepturile omului și a orientărilor UE privind drepturile omului, în special în ceea ce privește copiii și femeile din zone de conflict, în special prin monitorizarea și adaptarea la evoluțiile din acest domeniu.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil pentru executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul politic și de securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință estimată pentru acoperirea cheltuielilor aferente mandatului RSUE în perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 2 510 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează SG/ÎR, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru în cauză sau de instituția Uniunii Europene, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul contractual internațional are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și ale membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a Regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitatea

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare și a celor de executare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

(1)   RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, în special cu RSUE pentru criza din Georgia, având totodată în vedere obiectivele specifice ale mandatului acestuia. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE acordă șefului Misiunii de Monitorizare a Uniunii Europene în Georgia (EUMM Georgia) orientare politică locală. RSUE și Comandantul operațiilor civile se vor consulta în funcție de necesități. RSUE stabilește, de asemenea, legături cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie elemente de bază ale evaluării prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal desfășurat, SG/ÎR face recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 49, 21.2.2006, p. 14.

(2)  JO L 43, 19.2.2008, p. 30.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


Top