EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0130

Acțiunea comună 2009/130/PESC a Consiliului din 16 februarie 2009 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

JO L 46, 17.2.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/130/oj

17.2.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 46/43


ACȚIUNEA COMUNĂ 2009/130/PESC A CONSILIULUI

din 16 februarie 2009

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14, articolul 18 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 5 octombrie 2006, Consiliul a adoptat Decizia 2006/670/PESC (1) de numire a dlui Pierre MOREL în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Asia Centrală.

(2)

La 12 februarie 2008, Consiliul a adoptat Acțiunea comună 2008/107/PESC (2) de modificare și de prelungire a mandatului RSUE până la 28 februarie 2009.

(3)

Ca urmare a reexaminării Acțiunii comune 2008/107/PESC, mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o nouă perioadă de 12 luni.

(4)

RSUE își va pune în aplicare mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și ar putea afecta obiectivele politicii externe și de securitate comune prevăzute la articolul 11 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA ACȚIUNE COMUNĂ:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Pierre MOREL în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Asia Centrală se prelungește până la 28 februarie 2010.

Articolul 2

Obiectivele politicii

Mandatul RSUE se bazează pe obiectivele politicii Uniunii în Asia Centrală. Aceste obiective includ:

(a)

promovarea unor relații bune și apropiate între țările Asiei Centrale și Uniunea Europeană pe baza valorilor și intereselor comune enunțate în acordurile relevante;

(b)

contribuția la consolidarea stabilității și cooperării între țările din regiune;

(c)

contribuția la consolidarea democrației, a statului de drept, a bunei guvernări și a respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Asia Centrală;

(d)

abordarea amenințărilor majore, în special a problemelor specifice cu implicații directe pentru Europa;

(e)

sporirea eficienței și vizibilității Uniunii Europene în regiune, inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu alți parteneri și organizații internaționale competente, precum OSCE.

Articolul 3

Mandatul

(1)   În vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii, mandatul RSUE constă în:

(a)

promovarea coordonării politicii globale a Uniunii Europene în Asia Centrală și asigurarea coerenței acțiunilor externe ale Uniunii Europene în regiune, fără a aduce atingere competenței comunitare;

(b)

monitorizarea, în numele Înaltului Reprezentant și în conformitate cu mandatul acestuia, împreună cu Comisia și cu Președinția și fără a aduce atingere competenței comunitare, procesului de punere în aplicare a strategiei UE în vederea încheierii unui nou parteneriat cu Asia Centrală, înaintarea de recomandări și de rapoarte periodice către organismele competente ale Consiliului;

(c)

sprijinirea Consiliului în vederea dezvoltării în continuare a unei politici globale privind Asia Centrală;

(d)

urmărirea îndeaproape a evoluțiilor politice din Asia Centrală prin dezvoltarea și menținerea unor contacte strânse cu guvernele, parlamentele, sistemele juridice, societatea civilă și mass-media;

(e)

încurajarea Kazahstanului, a Republicii Kârghâze, a Tadjikistanului, a Turkmenistanului și a Uzbekistanului să coopereze în chestiuni regionale de interes comun;

(f)

dezvoltarea contactelor și a cooperării adecvate cu principalii actori interesați din regiune și cu toate organizațiile regionale și internaționale relevante, inclusiv cu Organizația pentru cooperare de la Shanghai (OCS), Comunitatea Economică Eurasiatică (EURASEC), Conferința privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA), Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), Programul regional de cooperare economică în Asia Centrală (CAREC) și Centrul regional de informare și coordonare pentru Asia Centrală (CARICC);

(g)

contribuția la aplicarea politicii Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului și a liniilor directoare ale Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, în special în ceea ce privește copiii și femeile din zonele de conflict, în principal prin monitorizarea și adaptarea la evoluțiile din acest domeniu;

(h)

contribuția, în strânsă cooperare cu OSCE, la prevenirea și rezolvarea conflictelor prin dezvoltarea de contacte cu autoritățile și alți actori locali (ONG-uri, partide politice, minorități, grupuri religioase și liderii acestora);

(i)

furnizarea de informații pentru formularea aspectelor de securitate energetică, de luptă împotriva drogurilor și de gestiune a resurselor de apă din cadrul PESC, în ceea ce privește Asia Centrală.

(2)   RSUE sprijină activitatea Secretarului General/Înaltului Reprezentant (SG/ÎR) și menține o privire de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii Europene din regiune.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE este responsabil de executarea mandatului, acționând sub autoritatea și îndrumarea operațională a SG/ÎR.

(2)   Comitetul Politic și de Securitate (COPS) menține o legătură privilegiată cu RSUE și este principalul punct de contact cu Consiliul. COPS îi oferă RSUE îndrumare strategică și politică în cadrul mandatului acestuia.

Articolul 5

Finanțarea

(1)   Valoarea financiară de referință destinată să acopere cheltuielile aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 martie 2009-28 februarie 2010 este de 998 000 EUR.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma menționată la alineatul (1) sunt eligibile începând cu 1 martie 2009. Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Comunităților Europene.

(3)   Gestiunea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE este răspunzător în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea, în urma consultărilor cu Președinția, a echipei sale, asistat fiind de SG/ÎR, precum și în deplină asociere cu Comisia. Echipa este formată din experți în chestiuni politice specifice, conform mandatului. RSUE informează Secretarul General/Înaltul Reprezentant, Președinția și Comisia cu privire la componența finală a echipei sale.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii Europene pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Salariul personalului detașat pe lângă RSUE de către un stat membru sau o instituție a UE este suportat de statul membru în cauză sau de instituția Uniunii Europene, după caz. Experții detașați de statele membre la Secretariatul General al Consiliului pot, de asemenea, să fie afectați RSUE. Personalul contractual internațional are naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau instituției UE care i-a detașat și își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului acestuia

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare executării și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și a membrilor personalului acestuia se stabilesc de comun acord cu partea/părțile-gazdă, după caz. Statele membre și Comisia oferă tot sprijinul necesar în acest sens.

Articolul 8

Securitatea informațiilor clasificate ale UE

RSUE și membrii echipei acestuia respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2001/264/CE a Consiliului din 19 martie 2001 de adoptare a regulamentului de securitate al Consiliului (3), în special atunci când gestionează informații clasificate ale UE.

Articolul 9

Accesul la informații și la asistența logistică

(1)   Statele membre, Comisia și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Președinția, Comisia și/sau statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica UE privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara UE, în conformitate cu titlul V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, conform mandatului său și condițiilor de securitate din regiunea geografică pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea personalului aflat sub directa sa autoritate, și anume:

(a)

elaborând, sub îndrumarea Secretariatului General al Consiliului, un plan de securitate specific misiunii, care include măsuri de securitate fizice, de structură și procedurale specifice misiunii, gestionând deplasarea personalului în condiții de siguranță la și în interiorul zonei de misiune, gestionând incidentele legate de securitate și prevăzând un plan în caz de urgență și un plan de evacuare a misiunii;

(b)

asigurând faptul că întreg personalul desfășurat în afara UE beneficiază de asigurările necesare pentru un grad înalt de risc, conform condițiilor specifice regiunii în care se află misiunea;

(c)

asigurând faptul că toți membrii echipei sale care urmează să fie desfășurați în afara UE, inclusiv personalul contractat la nivel local, participă, înainte de sau la sosirea pe teritoriul misiunii, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, bazate pe clasificări de risc stabilite pentru regiunea misiunii de către Secretariatul General al Consiliului;

(d)

asigurând punerea în aplicare a tuturor recomandărilor făcute ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și punerea la dispoziția SG/ÎR, Consiliului și Comisiei a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, prin intermediul rapoartelor intermediare de mandat și al celor de punere în aplicare a mandatului.

Articolul 11

Raportarea

RSUE prezintă SG/ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru, dacă este cazul. Rapoartele scrise periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. La recomandarea SG/ÎR sau COPS, RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe.

Articolul 12

Coordonarea

RSUE promovează coordonarea politică globală a UE. RSUE contribuie la garantarea faptului că toate instrumentele UE de pe teren sunt angajate în mod coerent în vederea realizării obiectivelor politice ale UE. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale Președinției și ale Comisiei, precum și cu cele ale altor RSUE activi în regiune, dacă este cazul. RSUE furnizează scurte informări periodice misiunilor statelor membre și delegațiilor Comisiei.

Pe teren, menține o strânsă legătură cu Președinția, Comisia și șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a-l susține pe RSUE în executarea mandatului. RSUE stabilește, de asemenea, contacte strânse cu alți factori internaționali și regionali de pe teren.

Articolul 13

Reexaminarea

Punerea în aplicare a prezentei acțiuni comune și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii Europene în regiune sunt reexaminate în mod periodic. RSUE prezintă SG/ÎR, Consiliului și Comisiei un raport privind progresele înregistrate înainte de sfârșitul lunii iunie 2009, precum și un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a mandatului, până la mijlocul lunii noiembrie 2009. Aceste rapoarte constituie elemente de bază ale evaluării prezentei acțiuni comune de către grupurile de lucru relevante și de către COPS. În contextul priorităților globale în materie de personal desfășurat SG/ÎR face recomandări COPS cu privire la decizia Consiliului de a reînnoi, modifica sau încheia mandatul.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta acțiune comună intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 15

Publicarea

Prezenta acțiune comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

O. LIŠKA


(1)  JO L 275, 6.10.2006, p. 65.

(2)  JO L 38, 13.2.2008, p. 19.

(3)  JO L 101, 11.4.2001, p. 1.


Top