Help Print this page 

Document 32009D0750

Title and reference
2009/750/CE: Decizia Comisiei din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia [notificată cu numărul C(2009) 7547] (Text cu relevanță pentru SEE)
  • In force
OJ L 268, 13.10.2009, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 224 - 242

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/750/oj
Multilingual display
Text

13.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 268/11


DECIZIA COMISIEI

din 6 octombrie 2009

privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia

[notificată cu numărul C(2009) 7547]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/750/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Directiva 2004/52/CE solicită Comisiei să definească serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) în conformitate cu procedura stabilită la articolul 5 alineatul (2).

(2)

Un singur contract cu un furnizor SETRE trebuie să permită utilizatorilor SETRE să își plătească taxele în toate domeniile SETRE ale rețelei europene de drumuri, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE, cu ajutorul, printre altele, al unui singur echipament de bord (EB) care poate fi utilizat în toate domeniile SETRE.

(3)

Prezenta decizie reglementează schimbul de informații între statele membre, autoritățile care impun taxa, furnizorii de servicii și utilizatorii drumurilor în vederea asigurării declarării corecte a taxelor datorate în contextul SETRE.

(4)

Introducerea SETRE presupune prelucrarea de date cu caracter personal, care se va efectua în strictă conformitate cu normele comunitare relevante, astfel cum sunt prevăzute, printre altele, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(5)

Autoritățile care impun taxa rutieră trebuie să acorde accesul la domeniul SETRE, fără discriminare, tuturor furnizorilor SETRE.

(6)

În vederea asigurării transparenței și accesului nediscriminatoriu al tuturor furnizorilor SETRE la domeniile SETRE, autoritățile care impun taxa rutieră publică toate informațiile necesare cu privire la drepturile de acces într-o declarație privind domeniul SETRE.

(7)

SETRE se bazează pe principiile transparenței și stabilirii prețurilor în mod eficient și corect.

(8)

Este necesară stabilirea unei proceduri de conciliere în scopul soluționării disputelor dintre autoritățile care impun taxa rutieră și furnizorii SETRE în cadrul negocierilor contractelor și al relațiilor lor contractuale. Organismele naționale de conciliere trebuie să fie consultate de către autoritățile care impun taxa rutieră și de către furnizorii SETRE atunci când se încearcă soluționarea unui litigiu în legătură cu accesul nediscriminatoriu la domeniile SETRE.

(9)

Gestionarea eficientă a accesului corect și nediscriminatoriu la SETRE, inclusiv evitarea sarcinilor administrative inutile, impune cooperarea strânsă dintre organismele de conciliere din statele membre (4) în ceea ce privește aplicarea acestor norme comunitare și în ceea ce privește tratarea eventualelor recursuri, fără a aduce atingere posibilității unei acțiuni în instanță.

(10)

Autoritățile care impun taxa rutieră pot avea politici diferite de taxare aferente diferitelor categorii de utilizatori și/sau vehicule și nu vor face diferențieri între utilizatorii SETRE, în sensul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne (5) (Directiva privind serviciile).

(11)

Utilizatorii SETRE nu vor plăti o taxă mai mare decât ar plăti în cazul taxei corespunzătoare naționale/locale.

(12)

La nivel național sau local, autoritățile care impun taxa rutieră pot păstra sau pot introduce propriile lor servicii naționale sau locale prin sisteme manuale, automate sau electronice. SETRE este un serviciu complementar serviciilor de taxare electronică naționale sau locale ale statelor membre pentru plata taxei, însă atunci când dispun de sisteme de taxare, statele membre iau măsurile necesare pentru sporirea utilizării sistemelor de taxare electronică și depun toate eforturile pentru a se asigura că cel puțin 50 % din fluxul de trafic de la fiecare stație de taxare poate utiliza sistemele electronice de taxare.

(13)

Politicile de taxare se bazează pe legislația europeană, națională sau locală; responsabilitatea aplicării acestora aparține autorităților care impun taxa rutieră. Fiecare stat membru decide în mod nediscriminatoriu cu privire la monitorizarea declarațiilor privind taxa, în conformitate cu legislația europeană, după caz. SETRE oferă mijloace interoperabile de monitorizare a corectitudinii declarației referitoare la o taxă pentru vehiculele despre care se presupune că utilizează SETRE.

(14)

Tehnologia de taxare permite, în beneficiul siguranței rutiere și scăderii congestionării, colectarea taxelor fără utilizarea de bariere fizice în scopul garantării colectării.

(15)

Veniturile din taxare contribuie în general la finanțarea construcției și costurilor de întreținere a infrastructurii de transport; transportatorii care nu plătesc taxa lipsesc statele membre și Comunitatea de resursele financiare în acest scop și obțin un avantaj concurențial injust față de transportatorii care plătesc; evaziunea de la plata taxei ar putea submina obiectivele de politică în ceea ce privește gestionarea traficului, congestionării și poluării.

(16)

Este necesară definirea cerințelor esențiale ce urmează a fi aplicate SETRE pe întreg teritoriul Comunității.

(17)

SETRE prezintă aspecte tehnice și organizaționale. Pentru fiecare dintre aceste aspecte trebuie specificate cerințele esențiale pentru a permite funcționarea interoperabilității SETRE din toate punctele de vedere. Specificațiile tehnice sunt necesare pentru întreaga Comunitate, în special în ceea ce privește elementele constitutive și interfețele, în scopul îndeplinirii cerințelor tehnice esențiale.

(18)

Pentru respectarea dispozițiilor relevante privind procedurile de achiziții în sectorul rutier, în special a dispozițiilor Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), autoritățile contractante includ specificațiile tehnice în anunțul de participare la licitație sau în altă documentație, cum ar fi documentele cu caracter general sau termenii și condițiile contractuale individuale. Specificațiile tehnice pot fi definite prin referire la anumite documente; în acest scop, este necesar să se stabilească un ansamblu de specificații tehnice pentru a servi ca referință.

(19)

În sensul Directivei 2004/18/CE, o specificație tehnică poate fi definită, între altele, prin referire la un standard european sau la un standard armonizat, la un agrement tehnic european sau la specificații tehnice comune. Standardele armonizate sunt elaborate de un organism european de standardizare, de exemplu Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnică (CENELEC) sau Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (ETSI), la îndemnul Comisiei, iar referințele acestor standarde sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (7).

(20)

Un sistem internațional de standardizare capabil să genereze standarde care sunt utilizate efectiv de către părțile implicate în comerțul internațional și care îndeplinesc cerințele politicii comunitare ar fi în interesul Comunității. Prin urmare, organismele europene de standardizare trebuie să continue cooperarea cu organismele internaționale de standardizare.

(21)

Într-o etapă ulterioară, ar putea fi necesară definirea unor specificații suplimentare sau a altor standarde. Aceste specificații sunt necesare pentru completarea cerințelor SETRE care au fost armonizate la nivelul Comunității.

(22)

Procedurile care reglementează evaluarea conformității cu specificațiile și a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate ale SETRE trebuie să se bazeze pe utilizarea modulelor reglementate de Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8). Pe cât posibil și pentru promovarea dezvoltării industriale, este necesar să se stabilească proceduri care implică un sistem de asigurare a calității. Aceste proceduri trebuie să permită organismelor notificate să evalueze conformitatea cu specificațiile și adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate ale SETRE pentru a garanta că în etapele de proiectare, construcție, punere în funcțiune și pe timpul exploatării rezultatele corespund reglementărilor și prevederilor tehnice și operaționale în vigoare. De asemenea, aceste proceduri trebuie să permită producătorilor să beneficieze de egalitatea de tratament, indiferent de țară.

(23)

Organismele notificate trebuie să își coordoneze deciziile într-un mod cât se poate de apropiat.

(24)

Conformitatea cu specificațiile se poate dovedi insuficientă pentru evaluarea interoperabilității operaționale în teren; prin urmare, este necesar marcajul CE privind adecvarea la utilizare.

(25)

Articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2004/52/CE prevede luarea de către Comisie a unor decizii cu privire la definirea SETRE în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (9). Atunci când este necesar, anexa la Directiva 2004/52/CE poate fi modificată din motive tehnice, în conformitate cu procedurile menționate la articolul 5 alineatul (2) din respectiva directivă.

(26)

Prezenta decizie se bazează pe activitatea depusă în cadrul proiectelor paneuropene de cercetare (10) sprijinite de Comisie, care au implicat principalele părți interesate, precum și în cadrul grupurilor de experți înființate de Comisia Europeană, având ca scop definirea cu exactitate a conținutului și structurii organizaționale a SETRE.

(27)

Dată fiind importanța utilizării SETRE, este necesară efectuarea de către Comisie a unei revizuiri după optsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii. Având în vedere concluziile evaluării intermediare privind progresele realizate în utilizarea SETRE în statele membre, Comisia, asistată de Comitetul pentru taxarea electronică, propune măsurile necesare.

(28)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru taxarea electronică stabilit prin articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie definește serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE).

Prezenta decizie stabilește specificațiile tehnice și cerințele necesare în acest scop, precum și normele contractuale pentru furnizarea SETRE.

(2)   Prezenta decizie stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor SETRE, ale autorităților care impun taxa rutieră și ale utilizatorilor SETRE.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentei decizii:

(a)

„domeniu SETRE” înseamnă un domeniu de taxare care intră sub incidența Directivei 2004/52/CE;

(b)

„furnizor SETRE” înseamnă o persoană juridică ce îndeplinește cerințele articolului 3 și este înregistrată în statul membru în care este stabilită, care acordă accesul la SETRE unui utilizator SETRE;

(c)

„utilizator SETRE” înseamnă o persoană (fizică sau juridică) care încheie un contract cu un furnizor SETRE pentru a obține accesul la SETRE;

(d)

„elemente constitutive de interoperabilitate” înseamnă orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet al echipamentului încorporat sau care este planificat a fi încorporat în SETRE, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea serviciului, inclusiv obiectele tangibile și intangibile, cum sunt programele informatice;

(e)

„echipament de bord” înseamnă setul complet de componente hardware și software necesare pentru furnizarea SETRE, care este instalat la bordul unui vehicul în scopul colectării, stocării, prelucrării și primirii/transmiterii la distanță a datelor;

(f)

„adecvarea pentru utilizare” înseamnă capacitatea unui element constitutiv de interoperabilitate de a realiza și menține o performanță specificată atunci când este dat în exploatare, integrat reprezentativ în SETRE și conectat la sistemul autorității care impune taxa rutieră;

(g)

„clasa tarifară” înseamnă grupa de vehicule tratate în mod similar de către autoritatea care stabilește nivelul de taxare;

(h)

„programul tarifar” înseamnă atribuirea pentru fiecare clasă tarifară a unei taxe care trebuie plătită, definită de autoritatea care impune taxa rutieră;

(i)

„specificație tehnică” înseamnă o specificație, astfel cum este definită la articolul 23 și în anexa VI la Directiva 2004/18/CE;

(j)

„taxă” înseamnă un tarif, impozit sau obligație de plată percepută în legătură cu un vehicul într-un domeniu de taxare;

(k)

„autoritate care impune taxa rutieră” înseamnă o organizație publică sau privată care impune taxe pentru circulația autovehiculelor într-un domeniu SETRE;

(l)

„informații privind taxa rutieră” înseamnă datele definite de autoritatea competentă care impune taxa rutieră, necesare pentru stabilirea taxei datorate pentru circulația unui vehicul pe un anumit domeniu de taxare și pentru tranzacțiile legate de plata taxei;

(m)

„declarația privind taxa rutieră” înseamnă o declarație depusă la autoritatea care impune taxa rutieră, care confirmă circulația unui vehicul într-un domeniu de taxare, într-un format agreat între furnizorul de servicii de taxare și autoritatea care impune taxa rutieră;

(n)

„domeniu de taxare” înseamnă o zonă din teritoriul Uniunii Europene, o parte din rețeaua de drumuri europene sau o structură precum un tunel, un pod sau un feribot unde se percepe o taxă;

(o)

„regim de taxare” înseamnă setul de norme, inclusiv normele de aplicare, care reglementează colectarea unei taxe într-un domeniu de taxare;

(p)

„tranzacția de plată a taxei” înseamnă o acțiune sau mai multe acțiuni succesive prin care declarația privind plata taxei rutiere este transmisă autorității care impune taxa rutieră;

(q)

„parametri de clasificare a vehiculelor” înseamnă informațiile cu privire la vehicul, potrivit cărora se calculează taxele rutiere în baza informațiilor privind taxa rutieră.

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE

Articolul 3

Cerințe pentru furnizorii SETRE

Furnizorii SETRE solicită înregistrarea într-un stat membru în care sunt stabiliți, iar aceasta li se acordă dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

dețin o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;

(b)

demonstrează că dețin echipamentele tehnice și declarația sau certificatul CE de atestare a conformității elementelor constitutive de interoperabilitate, în conformitate cu dispozițiile din anexa IV punctul 1 din prezenta decizie;

(c)

demonstrează că au competențele necesare pentru asigurarea serviciilor de taxare rutieră electronică sau aferente altor domenii relevante;

(d)

au o capacitate financiară corespunzătoare;

(e)

mențin un plan de gestionare globală a riscurilor, care este auditat cel puțin o dată la doi ani;

(f)

au o reputație bună.

Articolul 4

Drepturile și obligațiile furnizorilor SETRE

(1)   Furnizorii SETRE încheie contracte privind SETRE care acoperă toate domeniile SETRE pe o perioadă de 24 de luni de la înregistrarea în conformitate cu articolul 19.

Furnizorii SETRE mențin în permanență acoperirea tuturor domeniilor SETRE. În cazul unor modificări ale domeniilor SETRE sau în orice situație care afectează acoperirea totală, furnizorii restabilesc acoperirea totală în termen de șase luni.

(2)   Furnizorii SETRE informează utilizatorii SETRE cu privire la domeniile SETRE pe care le acoperă și la orice modificare intervenită în legătură cu acestea.

Furnizorii SETRE depun o declarație anuală către statul membru în care sunt înregistrați, cu privire la acoperirea domeniilor SETRE.

(3)   După caz, furnizorii SETRE pun la dispoziția utilizatorilor SETRE echipamente de bord care satisfac cerințele tehnice relevante stabilite în prezenta decizie. Furnizorii trebuie să facă dovada respectării acestor cerințe.

(4)   Furnizorii SETRE monitorizează performanța nivelului lor de servicii. Aceștia instituie procese operaționale auditate, care prevăd măsurile corespunzătoare care trebuie luate în cazul în care apar probleme de performanță sau se produc violări ale integrității.

(5)   Furnizorii SETRE asigură servicii corespunzătoare și asistență tehnică pentru a garanta personalizarea corectă a echipamentelor de bord. Furnizorii SETRE sunt responsabili pentru parametrii invariabili de clasificare a vehiculelor, înregistrați de echipamentele instalate la bord sau în sistemul lor de informare. Parametrii variabili de clasificare a vehiculelor, care pot diferi de la un transport la altul sau în cadrul aceluiași transport și care sunt planificați a fi introduși printr-o intervenție asupra vehiculului, trebuie să poată fi configurați prin intermediul unei interfețe corespunzătoare om-mașină.

(6)   Furnizorii SETRE păstrează listele cu echipamentele de bord nevalidate aflate în legătură cu contractele lor SETRE cu utilizatorii SETRE. Aceste liste sunt menținute în strictă conformitate cu normele comunitare privind protecția datelor cu caracter personal, stabilite, inter alia, prin Directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

(7)   Furnizorii SETRE comunică politica lor de contractare utilizatorilor SETRE.

(8)   În facturile emise de furnizorii SETRE utilizatorilor individuali SETRE, se separă în mod clar costul serviciilor asigurate de furnizorul SETRE și taxele suportate și se specifică, dacă utilizatorul nu decide altfel, cel puțin momentul și locul unde au fost suportate taxele, precum și elementele de taxare relevante pentru utilizator.

(9)   Furnizorii SETRE informează utilizatorul SETRE, cât mai repede posibil, cu privire la orice situație de nedeclarare a unei taxe în legătură cu contul acestuia, oferindu-i, după caz, posibilitatea de a-și regulariza contul înainte de aplicarea oricăror măsuri.

(10)   Furnizorii SETRE cooperează cu autoritățile care impun taxa rutieră în ceea ce privește aplicarea măsurilor.

Articolul 5

Drepturile și obligațiile autorităților care impun taxa rutieră

(1)   În cazul în care un domeniu SETRE nu corespunde condițiilor tehnice și procedurale de interoperabilitate ale SETRE, stabilite în Directiva 2004/52/CE și în prezenta decizie, autoritatea responsabilă care impune taxa rutieră evaluează problema împreună cu părțile interesate implicate și, dacă aceasta intră în sfera sa de responsabilitate, ia măsuri de remediere pentru a garanta interoperabilitatea SETRE în sistemul de taxare rutieră. Dacă este cazul, autoritatea care impune taxa rutieră informează statul membru în vederea actualizării registrului menționat la articolul 19 alineatul (1) litera (a).

(2)   Fiecare autoritate care impune o taxă rutieră întocmește și menține o declarație privind domeniile SETRE, enunțând condițiile generale de accesare a domeniilor de taxare de către furnizorii SETRE, în conformitate cu dispozițiile anexei I.

(3)   Autoritățile acceptă în mod nediscriminatoriu orice furnizor SETRE care solicită autorizația de a furniza SETRE într-un domeniu (în mai multe domenii) SETRE aflat(e) în responsabilitatea autorității care impune taxa rutieră.

Acceptarea unui furnizor SETRE într-un domeniu de taxare este condiționată de respectarea condițiilor generale prevăzute în declarația privind domeniul SETRE în scopul finalizării negocierii în perioada de timp indicată în articolul 4 alineatul (1) și poate, de asemenea, face obiectul unor condiții contractuale specifice.

În cazul în care o autoritate care impune o taxă rutieră și furnizorul SETRE nu ajung la un acord, cauza poate fi deferită organului de conciliere responsabil pentru domeniul de taxare în cauză.

(4)   Taxa percepută utilizatorilor SETRE de autoritățile care impun taxa rutieră nu trebuie să depășească taxa națională/locală corespunzătoare.

(5)   Autoritățile care impun taxa rutieră acceptă în cadrul domeniilor lor SETRE orice echipamente funcționale de bord, de la furnizorii SETRE cu care au relații contractuale, care au fost certificate în conformitate cu dispozițiile anexei IV și care nu apar pe o listă de echipamente de bord nevalidate, menționată la articolul 7 alineatul (3).

Autoritățile care impun taxa rutieră mențin pe site-ul lor web o listă ușor accesibilă publicului, incluzând toți furnizorii SETRE cu care au încheiat un contract.

(6)   Autoritatea care impune taxa rutieră poate solicita colaborarea unui furnizor SETRE în vederea efectuării unor teste neanunțate și detaliate ale sistemului de taxare, la vehiculele care circulă sau care au circulat recent pe domeniul (domeniile) SETRE ale autorității respective. Numărul vehiculelor supuse unor asemenea teste în decurs de un an pentru un singur furnizor SETRE este proporțional cu traficul mediu anual sau cu previziunile de trafic ale furnizorului SETRE pe domeniul (domeniile) SETRE ale autorității care impune taxa rutieră.

(7)   În cazul unei defecțiuni a SETRE, imputabile autorității care impune taxa rutieră, aceasta asigură o modalitate de funcționare a serviciului în condiții de avarie, permițând vehiculelor dotate cu echipamentele menționate la punctul 5 să circule cu o întârziere minimă și fără a se considera că acestea se sustrag de la plata taxei.

(8)   Autoritățile care impun taxa rutieră cooperează fără nicio discriminare cu furnizorii SETRE și/sau cu producătorul și/sau cu organismul notificat în vederea evaluării adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate din cadrul domeniilor lor de taxare.

Articolul 6

Informații privind taxa rutieră

Autoritățile care impun taxa rutieră comunică statului sau statelor membre în care se află domeniile lor de taxare orice modificare a informațiilor privind taxa rutieră, în legătură, printre altele, cu următoarele:

(a)

definirea domeniului SETRE, în special a întinderii geografice a acestuia și a infrastructurii care face obiectul taxei;

(b)

natura taxei și principiile de percepere;

(c)

vehiculele supuse taxării;

(d)

parametrii de clasificare a vehiculelor (cum ar fi numărul de osii, greutatea maximă admisă a remorcii, tipul de suspensii etc.) cu poziția ocupată în structura tarifară a autorității care impune taxa rutieră;

(e)

declarațiile necesare privind taxa rutieră.

Articolul 7

Taxe rutiere

(1)   Taxa este calculată de către autoritatea care impune taxa rutieră, luând în considerare anumite criterii, inter alia, clasificarea vehiculului. Clasificarea vehiculului este determinată pe baza parametrilor de clasificare a vehiculelor specificați în anexa VI. În cazul în care există neconcordanțe între clasificarea vehiculului utilizată de furnizorul SETRE și cea utilizată de către autoritatea care impune taxa rutieră, clasificarea acesteia din urmă are prioritate, cu excepția erorilor care pot fi demonstrate.

(2)   În plus față de solicitarea unei plăți din partea unui furnizor SETRE pentru orice declarație argumentată privind taxa, o autoritate care impune o taxă rutieră poate solicita furnizorului SETRE plata pentru orice nedeclarare a unei taxe, susținută de probe, aferentă oricărui cont de utilizator administrat de furnizorul SETRE respectiv.

(3)   În cazul în care transmite autorității care impune taxa rutieră o listă a echipamentelor de bord nevalidate menționată la articolul 4 alineatul (6), furnizorul SETRE nu răspunde pentru nicio taxă suplimentară suportată în urma utilizării acestor echipamente de bord nevalidate. Numărul de intrări în lista echipamentelor de bord nevalidate, formatul listei și frecvența de actualizare a acesteia sunt stabilite prin convenție între autoritățile care impun taxa rutieră și furnizorii SETRE.

(4)   În sistemele de taxare bazate pe tehnologia cu microunde, autoritățile care impun taxa rutieră comunică furnizorilor SETRE declarațiile argumentate privind taxa rutieră în legătură cu taxele suportate de respectivii utilizatori SETRE.

Articolul 8

Contabilitate

În cazul în care o organizație este atât autoritate care impune taxa rutieră, cât și furnizor SETRE, statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta întocmirea și publicarea separată a conturilor de profit și pierderi și a bilanțurilor contabile pentru fiecare tip de activitate, precum și excluderea posibilității de subvenție încrucișată între cele două activități.

Sistemele contabile pentru activitățile de autoritate care impune taxa rutieră și de furnizor SETRE sunt separate și de conturile aferente altor activități, astfel încât să fie posibilă evaluarea clară a cheltuielilor și beneficiilor în activitatea de furnizare a SETRE.

Articolul 9

Drepturile și obligațiile utilizatorilor SETRE

(1)   Utilizatorii SETRE se pot abona la SETRE prin intermediul oricărui furnizor SETRE, indiferent de naționalitate, de statul de reședință sau de statul în care este înmatriculat vehiculul. La semnarea unui contract, utilizatorii SETRE sunt informați corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la drepturile care decurg din legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

(2)   Utilizatorii SETRE se asigură de corectitudinea tuturor datelor privind utilizatorul și vehiculul pe care le declară furnizorului SETRE.

(3)   Utilizatorii SETRE iau toate măsurile necesare pentru a asigura funcționarea echipamentelor instalate la bord pe durata circulației vehiculului pe un domeniu SETRE.

(4)   Utilizatorii SETRE folosesc echipamentele instalate la bord în conformitate cu instrucțiunile furnizorului SETRE, în special dacă acestea se referă la declararea parametrilor variabili ai vehiculului.

(5)   Plata taxei de către utilizatorul SETRE către furnizorul SETRE se consideră a reprezenta achitarea obligațiilor de plată ale utilizatorului SETRE către autoritatea corespunzătoare care impune taxa rutieră.

CAPITOLUL III

ORGANISMUL DE CONCILIERE

Articolul 10

Instituire și funcții

(1)   Fiecare stat membru cu cel puțin un domeniu SETRE desemnează sau înființează un organism de conciliere în scopul facilitării medierii între autoritățile care impun taxa rutieră având domeniul de taxare pe teritoriul organismului și furnizorii SETRE care au contracte sau se află în negociere contractuală cu aceste autorități. Organismul de conciliere este autorizat, în special, să analizeze condițiile contractuale impuse de autoritatea care impune taxa rutieră diferiților furnizori SETRE, pentru a stabili dacă aceste condiții sunt nediscriminatorii și reflectă în mod corect costurile și riscurile părților contractante.

(2)   Statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a garanta caracterul independent al organismului de conciliere, în ceea ce privește organizarea și structura juridică, față de interesele comerciale ale autorităților care impun taxa rutieră și ale furnizorilor SETRE.

Articolul 11

Procedura de mediere

(1)   O autoritate care impune o taxă rutieră sau un furnizor SETRE trebuie să solicite organismului de conciliere relevant să intervină în orice litigiu referitor la relațiile lor contractuale sau la negocieri.

(2)   În termen de o lună de la primirea unei asemenea solicitări de intervenție, organismul de conciliere confirmă dacă se află sau nu în posesia tuturor documentelor necesare medierii.

(3)   Organul de conciliere emite un aviz cu privire la litigiul respectiv în termen de cel mult șase luni de la solicitarea intervenției.

(4)   Pentru a-l sprijini în îndeplinirea sarcinilor, statele membre autorizează organismul de conciliere să solicite informații relevante de la autoritățile care impun taxa rutieră, de la furnizorii SETRE și de la orice terț implicat în asigurarea serviciilor SETRE în statul membru în cauză.

(5)   Organismele de conciliere fac schimb de informații cu privire la activitatea lor, la principiile directoare și la practicile utilizate.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TEHNICE

Articolul 12

Serviciu unic permanent

Statele membre garantează că serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) este furnizat utilizatorilor ca serviciu unic permanent. Acest lucru înseamnă că:

(a)

după înregistrarea în memorie și/sau declararea parametrilor de clasificare, inclusiv a celor variabili, nu mai este necesară nicio intervenție umană în interiorul vehiculului pe perioada unei deplasări, exceptând cazul în care intervine o modificare a caracteristicilor vehiculului;

(b)

interacțiunea umană cu o anumită piesă a echipamentului de bord rămâne aceeași, indiferent de domeniul SETRE.

Articolul 13

Cerințe care trebuie îndeplinite de SETRE

(1)   SETRE îndeplinește cerințele minime prevăzute în anexa III.

(2)   Pe lângă taxare, echipamentul SETRE instalat la bord trebuie să permită implementarea graduală în viitor a altor servicii bazate pe localizare. Utilizarea echipamentelor SETRE instalate la bord în scopul asigurării altor servicii nu trebuie să interfereze cu operațiunile de taxare din niciun domeniu de taxare.

Articolul 14

Elemente constitutive de interoperabilitate

(1)   Elementele constitutive de interoperabilitate, inclusiv interfețele, trebuie să corespundă cerințelor stabilite în anexa II.

Statele membre consideră drept conforme cu cerințele esențiale pertinente elementele constitutive de interoperabilitate care poartă marca CE.

(2)   Evaluarea conformității cu specificațiile și/sau adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate se efectuează în conformitate cu anexa IV.

Elementele constitutive de interoperabilitate ale SETRE pot purta marca CE dacă fac obiectul unor declarații de conformitate „CE” în ceea ce privește specificațiile și/sau adecvarea pentru utilizare.

(3)   Declarațiile de conformitate cu specificațiile și/sau privind adecvarea pentru utilizare sunt întocmite de către producătorul elementelor constitutive de interoperabilitate, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat în conformitate cu anexa IV.

Conținutul declarației este cel prevăzut în anexa IV punctul 3.

(4)   Statele membre nu trebuie, invocând prezenta decizie, să interzică, să restricționeze sau să împiedice introducerea pe piață a elementelor constitutive de interoperabilitate pentru utilizare în cadrul SETRE dacă acestea sunt marcate CE sau dacă sunt însoțite de o declarație de conformitate cu specificațiile și/sau de adecvare pentru utilizare. Mai precis, statele membre nu pot solicita verificări care au fost deja efectuate ca parte a procedurii de verificare a conformității cu specificațiile și/sau a adecvării pentru utilizare.

(5)   Dacă specificațiile tehnice relevante ale SETRE sunt publicate după adoptarea prezentei decizii, Comisia consideră că acestea pot fi aplicate în conformitate cu procedura menționată la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/52/CE.

CAPITOLUL V

CLAUZE DE SIGURANȚĂ

Articolul 15

(1)   În cazul în care un stat membru are motive să considere că este posibil ca elementele constitutive de interoperabilitate marcate CE și introduse pe piață, când sunt utilizate conform destinației lor, să nu îndeplinească cerințele esențiale, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru restricționarea domeniului de aplicare al acestor elemente, interzicerea utilizării acestora sau retragerea de pe piață. Statul membru informează de îndată Comisia cu privire la măsurile luate și prezintă argumentele deciziei adoptate, precizând, în special, dacă neconformitatea este determinată de:

(a)

aplicarea incorectă a specificațiilor tehnice;

(b)

inadecvarea specificațiilor tehnice.

(2)   Comisia consultă părțile implicate cât mai repede posibil.

(a)

Dacă, în urma consultărilor, Comisia constată că măsura este justificată, aceasta informează imediat statul membru în cauză, precum și celelalte state membre.

(b)

Dacă, în urma consultărilor cu părțile implicate, Comisia stabilește că măsura nu este justificată, aceasta informează fără întârziere statul membru în cauză, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate, precum și celelalte state membre.

(3)   În cazul în care elementele constitutive de interoperabilitate marcate CE nu îndeplinesc cerințele de interoperabilitate, statul membru competent solicită producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Comunitate să readucă elementul constitutiv de interoperabilitate la starea de conformitate cu specificațiile și/sau de adecvare pentru utilizare, în condițiile stabilite de statul membru respectiv, și informează, în acest sens, Comisia, precum și celelalte state membre.

Articolul 16

Orice decizie privind evaluarea conformității cu specificațiile sau adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și orice decizie adoptată în conformitate cu articolul 15 specifică în amănunțime motivele care au stat la baza adoptării acesteia. Decizia respectivă este comunicată cât mai rapid părții în cauză, indicând remediile posibile, conform legislației în vigoare în statul membru respectiv, și termenul limită acceptat pentru efectuarea acestor remedii.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE

Articolul 17

Organisme notificate

(1)   Statele membre transmit o notificare Comisiei și celorlalte state membre cu privire la organismele autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformității cu specificațiile sau a adecvării pentru utilizare menționate în anexa IV, indicând domeniul de competență al fiecărui organism notificat și numerele de identificare obținute în prealabil de la Comisie. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista organismelor notificate, numerele de identificare și domeniile de competență ale acestora și menține această listă actualizată.

(2)   Statele membre aplică criteriile prevăzute în anexa V pentru evaluarea organismelor ce urmează a fi notificate. Organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene relevante se consideră că îndeplinesc criteriile respective.

(3)   Un stat membru retrage aprobarea unui organism în cazul în care acesta nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa V. Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la acest lucru.

(4)   Dacă un stat membru sau Comisia consideră că un organism notificat de un alt stat membru nu îndeplinește criteriile relevante, acest lucru este adus la cunoștința Comitetului privind taxarea electronică, iar acesta va emite un aviz în termen de trei luni. Luând în considerare avizul comitetului, Comisia informează statul membru în cauză cu privire la modificările necesare pentru ca organismul notificat să își păstreze statutul care i-a fost conferit.

Articolul 18

Grupul de coordonare

Un Grup de coordonare (denumit în continuare Grupul de coordonare) al organismelor notificate în conformitate cu dispozițiile articolului 17 alineatul (1) din prezenta directivă este înființat ca grup de lucru al Comitetului privind taxarea electronică, în conformitate cu Regulamentul de procedură al comitetului.

Grupul de coordonare întocmește și menține o listă cuprinzătoare de standarde, specificații tehnice și documente normative conform cărora poate fi evaluată conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate SETRE cu specificațiile și adecvarea pentru utilizare. Grupul de coordonare are rolul unui forum în care sunt discutate orice probleme care pot apărea în legătură cu procedurile de evaluare a conformității cu specificațiile și a adecvării pentru utilizare și în care sunt propuse soluții pentru aceste probleme.

Articolul 19

Registre

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentei decizii, fiecare stat membru păstrează un registru electronic național referitor la următoarele:

(a)

domeniile SETRE aflate pe teritoriul lor, inclusiv informații cu privire la:

autoritățile corespunzătoare care impun taxa rutieră;

tehnologiile de taxare electronică utilizate;

informații privind taxa rutieră;

declarația privind domeniul SETRE;

furnizorii de servicii care dețin contracte SETRE cu autoritățile care impun taxa rutieră și care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență.

Un stat membru introduce modificări în registrul autorităților care impun taxa rutieră, inclusiv, dacă este cazul, data intrării în vigoare a modificărilor, imediat după adoptarea acestora, respectând dispozițiile din anexa VI punctele 3 și 4;

(b)

furnizorii SETRE cărora li se acordă înregistrarea, conform articolului 3.

În lipsa unor dispoziții contrare, statele membre verifică cel puțin o dată pe an îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolul 3 literele (a), (d), (e) și (f) și la articolul 4 alineatul (2) și actualizează registrul în mod corespunzător. Registrul conține, de asemenea, concluziile auditului prevăzut la articolul 3 litera (e). Statul membru nu este responsabil pentru acțiunile furnizorilor SETRE incluși în registrul său.

(2)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate datele conținute în registrul electronic național sunt actualizate și corecte.

(3)   Registrele sunt accesibile publicului pe cale electronică.

(4)   Aceste registre sunt disponibile în termen de nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii.

(5)   La sfârșitul fiecărui an calendaristic, autoritățile statelor membre în ale căror atribuții intră întocmirea și menținerea acestor registre comunică pe cale electronică autorităților omoloage din celelalte state membre, precum și Comisiei, registrele la zi ale domeniilor SETRE și ale furnizorilor SETRE. Orice incompatibilități în raport cu situația dintr-un stat membru este adusă în atenția statului membru în care s-a efectuat înregistrarea și Comisiei.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Sistemele de taxare pilot

Pentru a permite dezvoltarea din punct de vedere tehnic a SETRE, statele membre autorizează periodic, în anumite zone limitate ale domeniului lor de taxare și în paralel cu sistemul conform SETRE, sisteme de taxare pilot care includ concepte sau tehnologii noi care nu sunt conforme cu una sau mai multe dispoziții ale Directivei 2004/52/CE sau cu prezenta decizie.

Această autorizație face obiectul aprobării prealabile din partea Comisiei. Perioada inițială a acestei autorizații nu depășește 3 ani.

Nu este necesar ca furnizorii SETRE să participe în cadrul sistemelor de taxare pilot.

Articolul 21

Raport

În termen de maximum 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia întocmește un raport asupra progreselor înregistrate în ceea ce privește utilizarea SETRE.

Articolul 22

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 octombrie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 124.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(3)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(4)  Decizia privind instituirea unui organism de conciliere căruia i se încredințează funcția de mediere aparține fiecărui stat membru, cu condiția îndeplinirii cerințelor din capitolul IV care asigură tuturor furnizorilor SETRE accesul corect la domeniile SETRE.

(5)  JO L 376, 27.12.2006, p. 36.

(6)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).

(7)  Principalele elemente ale „noii abordări” au fost definite în Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardizării (JO C 136, 4.6.1985, p. 1).

(8)  Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

(9)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(10)  Proiectele CESARE și RCI.


ANEXA I

CONȚINUTUL DECLARAȚIEI PRIVIND DOMENIUL SETRE

Declarația privind domeniul SETRE conține următoarele informații:

1.

O secțiune privind cerințele aplicate furnizorilor SETRE, care include cel puțin taxele fixe impuse furnizorilor SETRE în baza costurilor suportate de autoritatea care impune taxa rutieră pentru punerea la dispoziție, operarea și întreținerea în conformitate cu cerințele a unui sistem SETRE în domeniul său de taxare, atunci când aceste costuri nu sunt incluse în taxă.

Această secțiune poate cuprinde, de asemenea, dispoziții privind o garanție bancară sau un instrument financiar echivalent, care nu depășește valoarea medie a tranzacțiilor aferente taxei rutiere plătite lunar de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de taxare. Această valoare este determinată în baza sumei totale a tranzacțiilor aferente taxei rutiere plătite de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de taxare în anul anterior. Pentru societățile noi, valoarea se determină în baza mediei lunare a tranzacțiilor aferente taxei rutiere prevăzute a fi plătită de către furnizorul SETRE pentru acest domeniu de taxare, în funcție de numărul de contracte și de taxa medie per contract estimată în planul de afaceri al furnizorului SETRE.

2.

O secțiune privind condițiile procedurale, care sunt nediscriminatorii și includ cel puțin:

(a)

politica tranzacțiilor aferente taxei rutiere (parametrii autorizației, informațiile privind taxa rutieră, listele negre etc.);

(b)

procedurile și acordul privind nivelul serviciilor (cum ar fi formatul pentru comunicarea datelor din declarația privind taxa rutieră, termenele și periodicitatea transferului datelor din declarațiile privind taxa rutieră, procentul admis de taxe omise/eronate, exactitatea datelor din declarațiile privind taxa rutieră, performanța disponibilității funcționale etc.);

(c)

politica de facturare;

(d)

politica de plată;

(e)

condițiile comerciale care trebuie convenite prin negocieri bilaterale între autoritatea care impune taxa rutieră și furnizorul de servicii SETRE, inclusiv cerințele privind nivelul serviciilor.


ANEXA II

ROLUL PĂRȚILOR INTERESATE ȘI AL INTERFEȚELOR SETRE

1.

Utilizatorii SETRE nu interacționează direct cu autoritățile care impun taxa rutieră ca parte a SETRE. Interacțiunile dintre utilizatorii SETRE și furnizorii SETRE (sau echipamentele de bord ale acestora) pot fi specifice pentru fiecare furnizor SETRE, fără a compromite interoperabilitatea SETRE.

2.

Interfețele electronice între furnizorii SETRE și autoritățile care impun taxa rutieră se împart în două categorii: interfețe electronice pe șosea între echipamentele de bord ale furnizorului SETRE și echipamentele fixe sau mobile ale autorității care impune taxa rutieră și interfețele electronice dintre sistemele de back office respective.

3.

Ca cerință minimă, interfețele standardizate de pe șosea dintre echipamentele de bord și echipamentele fixe sau mobile ale autorității care impune taxa rutieră trebuie să asigure:

(a)

tranzacții de plată a taxei DRSC (comunicații dedicate pe distanță scurtă);

(b)

operațiuni de verificare a conformității în timp real;

(c)

mărirea capacității de localizare (după caz).

Furnizorii SETRE trebuie să implementeze toate aceste trei interfețe în echipamentele lor de bord. Autoritățile care impun taxa rutieră pot implementa oricare sau toate interfețele în echipamentele lor fixe sau mobile de pe șosea, în conformitate cu cerințele acestora.

4.

Toți furnizorii SETRE trebuie să implementeze cel puțin următoarele interfețe de back office standardizate. Autoritățile care impun taxa rutieră trebuie să implementeze fiecare interfață, dar pot alege să sprijine doar procesul de percepere prin GNSS (sistemul global de navigație prin satelit) sau prin DSRC.

(a)

Schimbul de date din declarațiile privind taxa rutieră dintre furnizorii SETRE și autoritățile care impun taxa rutieră, mai precis:

transmiterea și validarea cererilor de plată a taxelor în baza operațiunilor de încărcare prin DSRC;

transmiterea și validarea declarațiilor privind taxa rutieră prin GNSS.

(b)

Facturarea/achitarea.

(c)

Schimbul de informații pentru a sprijini gestionarea excepțiilor:

în procesul de percepere prin DSRC;

în procesul de percepere prin GNSS.

(d)

Schimbul de liste negre SETRE.

(e)

Schimbul de garanții.

(f)

Transmiterea datelor privind taxa rutieră de la autoritățile care impun taxa rutieră la furnizorii SETRE.


ANEXA III

CERINȚE ESENȚIALE

1.   Cerințe generale

1.1.   Siguranță/sănătate

Orice dispozitive destinate a fi manevrate de către utilizatori trebuie să fie proiectate astfel încât să nu afecteze funcționarea în siguranță a dispozitivelor sau sănătatea și securitatea utilizatorilor dacă acestea sunt utilizate, în mod previzibil, neconform cu instrucțiunile afișate.

1.2.   Fiabilitate și disponibilitate

Monitorizarea și întreținerea părților componente fixe sau mobile implicate în funcționarea SETRE trebuie să fie organizate, executate și cuantificate astfel încât să se mențină funcționarea lor în condițiile prevăzute.

SETRE trebuie să fie proiectat astfel încât să permită sistemului să își continue misiunea, în caz de funcționare defectuoasă sau nefuncționare a componentelor, prin activarea unui mod de funcționare în caz de avarie, cu o întârziere minimă pentru utilizatorii SETRE.

1.3.   Protecția mediului

Echipamentele de bord și infrastructura de la sol trebuie să fie proiectate astfel încât să fie compatibile din punct de vedere electromagnetic cu instalațiile, echipamentele și rețelele publice sau private cu care ar putea să interfereze.

1.4.   Compatibilitate tehnică

În cazul interconectării echipamentelor în cadrul SETRE, caracteristicile tehnice ale echipamentelor furnizorilor SETRE trebuie să fie compatibile cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor autorităților care impun taxa.

1.5.   Securitate/confidențialitate

1.

SETRE asigură mijloacele corespunzătoare pentru protejarea autorităților care impun taxa rutieră, a furnizorilor SETRE și a utilizatorilor SETRE împotriva fraudelor/abuzului.

2.

SETRE asigură securitatea în legătură cu protecția datelor stocate, manevrate și transferate între părțile interesate din mediul SETRE. Caracteristicile de securitate trebuie să protejeze interesele părților interesate SETRE împotriva prejudiciului sau daunelor cauzate de lipsa disponibilității, confidențialității, integrității, autenticității, nerespingerii și accesului la date sensibile ale utilizatorilor, corespunzătoare unui mediu european cu utilizatori multipli.

2.   Cerințe specifice

2.1.   Cerințe privind infrastructura

2.1.1.   Generalități

2.1.1.1.   Pentru a asigura, pentru utilizatori, interoperabilitatea în cadrul Comunității a sistemelor de taxare electronică deja introduse în statele membre și a celor care urmează a fi introduse în viitor în cadrul serviciului european de taxare rutieră electronică, subsistemul de infrastructură SETRE trebuie să corespundă cerințelor stabilite la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/52/CE.

2.1.1.2.   Infrastructura SETRE trebuie să asigure proporționalitatea datelor din declarația privind plata taxelor cu cerințele regimului de taxare în vederea garantării egalității de tratament între utilizatorii SETRE în ceea ce privește taxele și tarifele (echitate).

2.1.1.3.   În conformitate cu cerințele privind interfețele SETRE descrise în anexa II, se încheie protocoale de comunicare comune între autoritățile care impun taxa rutieră și furnizorii echipamentelor SETRE. Prin canalele de comunicare interoperabile, furnizorii SETRE oferă autorităților respective informații securizate cu privire la operațiunile de taxare și control/aplicare, în conformitate cu specificațiile tehnice aplicabile.

2.1.1.4.   SETRE asigură mijloacele necesare pentru ca autoritățile care impun taxa rutieră să poată detecta cu ușurință și fără echivoc dacă un vehicul care circulă pe domeniul lor de taxare și care se presupune că utilizează SETRE este echipat cu un echipament SETRE de bord validat și care funcționează corect și furnizează informații exacte.

2.1.1.5.   Echipamentele instalate la bord asigură mijloacele necesare autorităților care impun taxa rutieră pentru a identifica furnizorul SETRE responsabil. Aceste echipamente monitorizează periodic această funcție, se autoanulează în cazul în care este detectată o neregularitate și, dacă este posibil, informează furnizorul SETRE cu privire la această anomalie.

2.1.1.6.   După caz, echipamentele SETRE sunt proiectate astfel încât elementele lor constitutive de interoperabilitate să utilizeze standarde deschise.

2.1.1.7.   Echipamentele SETRE de bord asigură o interfață om-mașină, indicând utilizatorului faptul că echipamentul funcționează corect, precum și o interfață care servește la declararea parametrilor de taxare variabili, precum și la indicarea setărilor acestor parametri.

2.1.1.8.   Echipamentele de bord sunt integrate în condiții de siguranță și securitate. Instalarea acestora corespunde cerințelor privind dotările pentru asigurarea câmpului de vizibilitate frontală (1) și cele din interiorul vehiculului (2).

2.1.1.9.   Atunci când este cazul, autoritățile care impun taxa rutieră informează conducătorii auto, prin intermediul semnalizărilor de pe șosea sau prin alte mijloace, cu privire la cerința privind plata taxei sau a tarifului pentru circulația vehiculului pe un domeniu de taxare, în special atunci când aceștia intră sau ies dintr-un astfel de domeniu.

2.1.2.   Sisteme de taxare electronică bazate pe tehnologia cu microunde

Sistemele SETRE bazate pe tehnologia cu microunde sunt luate în considerare în standardele următoare:

pentru echipamentele de bord ale furnizorilor SETRE: atât EN 15509, cât și în ETSI ES 200674-1 și rapoartele tehnice aferente pentru implementarea protocoalelor;

pentru echipamentele fixe și mobile de pe șosea, aparținând autorităților care impun taxa rutieră: EN 15509. În Italia, echipamentele fixe și mobile de pe șosea, aparținând autorităților care impun taxa rutieră, pot fi luate în considerare în standardul ETSI ES 200674-1 și în rapoartele tehnice aferente pentru implementarea protocoalelor.

2.1.3.   Sisteme de taxare electronică bazate pe sistemul global de navigație prin satelit (GNSS)

Furnizorii SETRE monitorizează disponibilitatea datelor privind localizarea obținute prin navigația prin satelit.

Furnizorii SETRE informează autoritățile care impun taxa rutieră cu privire la posibilele dificultăți pe care le au la stabilirea datelor din declarația privind taxa rutieră în legătură cu receptarea semnalelor prin satelit. Autoritățile care impun taxa rutieră folosesc informațiile primite pentru a identifica zonele cu probleme și, dacă este necesar, asigură semnale de mărire a capacității de localizare, în acord cu furnizorii SETRE.

2.2.   Cerințe privind operarea și gestionarea

1.

SETRE trebuie să îndeplinească cerințele legislației europene privind protejarea persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Mai precis, trebuie asigurată conformitatea cu cerințele Directivei 95/46/CE și ale Directivei 2002/58/CE.

2.

Autoritățile care impun taxa rutieră și furnizorii SETRE elaborează planuri de urgență pentru a evita întreruperile importante ale fluxului rutier în eventualitatea unei indisponibilități a SETRE.


(1)  Directiva 90/630/CEE a Comisiei din 30 octombrie 1990 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 77/649/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la câmpul de vizibilitate al conducătorului auto (JO L 341, 6.12.1990, p. 20).

(2)  Directiva 2000/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 februarie 2000 de modificare a Directivei 74/60/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la amenajarea interioară a autovehiculelor (părțile interioare ale habitaclului, altele decât oglinda sau oglinzile retrovizoare interioare, dispunerea comenzilor, plafonul sau plafonul care se deschide, spătarul și partea din spate a scaunelor) (JO L 87, 8.4.2000, p. 22).


ANEXA IV

CONFORMITATEA CU SPECIFICAȚIILE ȘI ADECVAREA PENTRU UTILIZARE A ELEMENTELOR CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

DECLARAȚII „CE”

1.   Conformitatea cu specificațiile

Pentru evaluarea conformității elementelor constitutive de interoperabilitate (inclusiv echipamentele și interfețele amplasate pe șosea) cu cerințele stabilite în prezenta decizie și cu toate specificațiile tehnice relevante, producătorul elementelor constitutive de interoperabilitate care urmează a fi utilizate în furnizarea serviciului european de taxare rutieră electronică sau reprezentantul autorizat al acestui producător selectează procedurile dintre modulele specificate în Decizia nr. 768/2008/CE. Prin urmare, acesta întocmește declarația „CE” de conformitate cu specificațiile pentru elementele constitutive de interoperabilitate, cu condiția, atunci când este cazul, obținerii unui certificat de examinare din partea unui organism notificat.

În funcție de modulele de evaluare a conformității selectate dintre cele specificate în Decizia nr. 768/2008/CE, declarația „CE” de conformitate cu specificațiile include autoevaluarea producătorului sau evaluarea efectuată de către un organism sau organisme notificate a conformității intrinseci a elementelor constitutive de interoperabilitate, considerate separat, cu specificațiile care trebuie respectate.

2.   Adecvarea pentru utilizare (interoperabilitatea serviciului)

Adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate este evaluată prin operarea sau utilizarea elementelor puse în funcțiune, integrate reprezentativ în sistemul de taxare SETRE al autorității sau autorităților care impun taxa rutieră pe al căror domeniu de taxare se află echipamentele de bord, pe o durată de funcționare specificată.

Pentru efectuarea unei asemenea examinări de tip prin experiența în exploatare, cu scopul de a demonstra interoperabilitatea în timpul funcționării a elementelor constitutive de interoperabilitate, producătorul, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat:

(a)

fie colaborează direct cu autoritatea sau autoritățile care impun taxa rutieră, pe al căror domeniu se află echipamentele de bord. În acest caz,

producătorul, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat:

1.

pune în funcțiune una sau mai multe mostre reprezentative din producția vizată;

2.

monitorizează comportamentul în exploatare al elementelor constitutive de interoperabilitate, utilizând o procedură agreată și controlată de autoritatea sau autoritățile care impun taxa rutieră;

3.

demonstrează autorității sau autorităților care impun taxa rutieră că elementele constitutive de interoperabilitate îndeplinesc toate cerințele de interoperabilitate ale acesteia (acestora);

4.

întocmește o declarație de adecvare pentru utilizare, aceasta fiind o condiție necesară pentru obținerea certificatului de adecvare pentru utilizare eliberat de autoritatea sau autoritățile care impun taxa rutieră. Declarația de adecvare pentru utilizare include evaluarea de către autoritatea sau autoritățile care impun taxa rutieră a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate ale SETRE în mediul SETRE al autorității (autorităților) respective,

iar autoritatea (autoritățile) care impun taxa rutieră:

1.

aprobă programul de validare prin experiență în funcționare;

2.

aprobă procedura de monitorizare a comportamentului în funcționare în domeniile proprii de taxare și efectuează verificările specifice;

3.

evaluează interoperabilitatea în funcționare cu sistemul propriu;

4.

atestă adecvarea pentru utilizare pe domeniile proprii a elementelor constitutive de interoperabilitate care demonstrează un comportament corespunzător;

(b)

fie apelează la organism notificat. În acest caz,

producătorul, furnizorul SETRE sau un reprezentant autorizat:

1.

pune în funcțiune una sau mai multe mostre reprezentative din producția vizată;

2.

monitorizează comportamentul în exploatare al elementelor constitutive de interoperabilitate, utilizând o procedură aprobată și controlată de organismul notificat (armonizată cu modulele specifice din Decizia nr. 768/2008/CE);

3.

demonstrează organismului notificat că elementele constitutive de interoperabilitate îndeplinesc toate cerințele specificate în prezenta decizie, inclusiv prin rezultatele obținute în experiența în exploatare;

4.

întocmește Declarația „CE” de adecvare pentru utilizare, aceasta fiind o condiție necesară pentru obținerea unui certificat de adecvare pentru utilizare eliberat de organismul notificat. Declarația „CE” de adecvare pentru utilizare include evaluarea/aprecierea organismului notificat în ceea ce privește adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate ale SETRE, studiate în mediul SETRE al autorității sau autorităților care impun taxa rutieră și, în special atunci când sunt implicate interfețe, comparativ cu specificațiile tehnice, mai ales cele de natură funcțională, care urmează a fi verificate,

iar organismul notificat:

1.

ia în considerare declarația de conformitate cu specificațiile. Prin urmare, examinarea în timpul funcționării nu realizează o reevaluare a specificațiilor de tip deja incluse în declarația de conformitate, exceptând cazul în care este evident că problemele de noninteroperabilitate întâmpinate sunt legate de aceste specificații;

2.

organizează colaborarea cu autoritatea (autoritățile) competentă (competente) selectată (selectate) de producător;

3.

verifică documentația tehnică și programul pentru validarea prin experiența în exploatare;

4.

aprobă procedura de monitorizare a comportamentului în exploatare și realizează supravegherea specifică;

5.

evaluează interoperabilitatea în exploatare cu sistemele și procesele operaționale ale autorității (autorităților) competente;

6.

eliberează un certificat de adecvare pentru utilizare în cazul în care elementele constitutive de interoperabilitate dovedesc un comportament corespunzător;

7.

emite un raport explicativ în cazul unui comportament necorespunzător al elementelor constitutive de interoperabilitate. Raportul are în vedere și problemele care pot apărea în urma neconformității cu standardele și specificațiile tehnice a sistemelor și proceselor unei autorități care impune taxa rutieră. Atunci când este cazul, raportul menționează recomandări pentru soluționarea problemelor.

3.   Conținutul declarațiilor „CE”

Declarațiile „CE” de conformitate cu specificațiile și de adecvare pentru utilizare, precum și documentele care le însoțesc trebuie să fie datate și semnate.

Declarațiile se redactează în aceeași limbă ca instrucțiunile și trebuie să conțină următoarele:

(a)

trimiterile la directivă;

(b)

denumirea și adresa fabricantului, a furnizorului SETRE sau a reprezentantului autorizat stabilit în Comunitate (a se indica denumirea și adresa completă, iar în cazul reprezentantului autorizat, a se indica și denumirea fabricantului sau a constructorului);

(c)

descrierea elementelor constitutive de interoperabilitate (originea, tipul, versiunea etc.);

(d)

descrierea procedurii utilizate pentru declararea conformității cu specificațiile sau a adecvării pentru utilizare;

(e)

toate cerințele relevante îndeplinite de elementele constitutive de interoperabilitate și, în special, condițiile de utilizare ale acestora;

(f)

numele și adresa autorității sau autorităților care impun taxa rutieră/organismului (organismelor) notificat (notificate) implicate în procedura urmată pentru evaluarea conformității cu specificațiile sau a adecvării pentru utilizare, atunci când este cazul;

(g)

trimiteri la specificațiile tehnice, atunci când este cazul;

(h)

identificarea semnatarului împuternicit să angajeze producătorul sau pe reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Comunitate.


ANEXA V

CRITERIILE MINIME CARE TREBUIE AVUTE ÎN VEDERE DE CĂTRE STATELE MEMBRE LA NOTIFICAREA ORGANISMELOR

(a)

Organismul în cauză este acreditat în conformitate cu seria de standarde EN 45000.

(b)

Organismul în cauză și personalul responsabil pentru verificări trebuie să efectueze aceste verificări la cel mai înalt nivel posibil de integritate profesională și competență tehnică și să se situeze în afara oricăror presiuni și interese, în special de ordin financiar, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele controlului, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane afectate de rezultatele verificărilor.

(c)

Organismul în cauză, directorul acestuia și personalul responsabil pentru efectuarea sau supravegherea verificărilor nu pot interveni, nici în mod direct și nici ca reprezentanți autorizați, în proiectarea, fabricația, construcția, comercializarea sau întreținerea elementelor constitutive de interoperabilitate și nici în utilizarea lor. Acest lucru nu exclude posibilitatea unui schimb de informații tehnice între producător sau constructor și organismul în cauză.

(d)

Organismul în cauză trebuie să dețină sau să aibă acces la mijloacele necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor tehnice și administrative legate de verificări.

(e)

Personalul responsabil pentru verificări trebuie să dețină:

o pregătire tehnică și profesională adecvată;

cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele legate de verificările pe care le efectuează și suficientă experiență în efectuarea acestor verificări;

capacitatea de a întocmi certificatele, înregistrările și rapoartele din care este constituit dosarul formal al controalelor efectuate.

(f)

Independența personalului responsabil de verificări trebuie să fie garantată. Niciun funcționar nu trebuie remunerat în funcție de numărul de verificări efectuate sau de rezultatele acestora.

(g)

Organismul în cauză trebuie să încheie asigurări de răspundere civilă, în afara cazului în care această răspundere este asigurată de către stat în cadrul legislației interne sau a cazului în care verificările sunt efectuate direct de către statul membru.

(h)

Personalul organismului în cauză este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informațiile primite pe parcursul exercitării atribuțiilor (dar nu și față de autoritățile administrative competente ale statului în care desfășoară aceste activități de verificare) în temeiul Directivei 2004/52/CE și al prezentei decizii sau al oricărei alte dispoziții de drept intern de aplicare a directivei.


ANEXA VI

PARAMETRI DE CLASIFICARE A VEHICULELOR

1.   Dispoziții generale

1.1.

Setul de parametri de clasificare a vehiculelor care urmează a fi deservite de SETRE nu impune limite în ceea ce privește alegerea schemelor de tarifare de către autoritățile care impun taxa rutieră. SETRE trebuie să fie flexibil și să asigure posibilitatea ca acești parametri de clasificare să evolueze în funcție de necesitățile previzibile din viitor.

1.2.

Autoritatea care impune taxa rutieră transmite corespondența dintre setul de parametri de clasificare a vehiculelor utilizați și clasele tarifare pentru fiecare schemă tarifară aplicată într-un domeniu aflat sub responsabilitatea sa, în conformitate cu dispozițiile articolului 19, cu cel puțin trei luni înainte de aplicare.

1.3.

Autoritatea care impune taxa rutieră publică corespondența claselor sale tarifare cu structura sa tarifară pentru fiecare schemă tarifară aplicată într-un domeniu de taxare aflat sub responsabilitatea sa, în conformitate cu dispozițiile articolului 19.

2.   Parametri de clasificare a vehiculelor

2.1.

Fără a aduce atingere dispozițiilor generale de la punctul 1.1 de mai sus, autoritatea care impune taxa rutieră poate utiliza ca parametri de clasificare a vehiculelor:

(a)

orice parametru măsurabil al vehiculului care poate fi măsurat cu precizie cu ajutorul echipamentelor de pe șosea;

(b)

orice parametru al vehiculului care este susținut prin standardele EN 15509 și ETSI ES 200674-1 și rapoartele tehnice aferente pentru implementarea protocoalelor;

(c)

parametrii vehiculului care sunt menționați în mod obligatoriu în documentele de înmatriculare a vehiculului (1), conform standardizării din CEN ISO/TS24534;

(d)

parametrii variabili de clasificare a vehiculelor utilizați în mod curent în sistemele de taxare, de exemplu numărul de osii (inclusiv cele în poziție ridicată), prezența remorcii etc.;

(e)

următorii parametri de mediu;

clasa de emisii a vehiculului, respectiv categoria de mediu în conformitate cu Directiva 88/77/CEE a Consiliului (2) și cu Directiva 2006/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3);

un parametru armonizat privind emisiile de CO2, de exemplu codul comunitar armonizat V.7 din documentele de înmatriculare pentru vehicule.

2.2.

Atunci când se află într-un domeniu de taxare, echipamentul instalat la bordul vehiculului trebuie să poată să comunice parametrii de clasificare ai vehiculului pe care este instalat și informații privind starea aparatului de bord la echipamentul de monitorizare a declarațiilor privind plata taxelor al autorității care impune taxa rutieră.

3.   Noi parametri de clasificare a vehiculelor

În cazul în care autoritatea care impune taxa rutieră intenționează să introducă noi parametri de clasificare a vehiculelor, statul membru în care este înregistrată aceasta informează Comisia și celelalte state membre cu privire la această intenție. Comisia supune chestiunea atenției Comitetului pentru taxare electronică înființat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE și emite un aviz în termen de șase luni, conform procedurii menționate la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2004/52/CE.

4.   Noi scheme de tarifare

4.1.

Atunci când se aplică schema tarifară care are la bază parametrii de clasificare a vehiculelor deja utilizați în cel puțin un domeniu SETRE, furnizorii SETRE sprijină noua schemă tarifară începând cu data intrării în vigoare a acesteia.

4.2.

Atunci când noua schemă tarifară introduce unul sau mai mulți parametri noi de clasificare a vehiculelor, se urmează procedura descrisă la punctul 3.


(1)  Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).

(2)  Directiva 88/77/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1987 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule (JO L 36, 9.2.1988, p. 33).

(3)  Directiva 2006/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă a taxelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri (JO L 157, 9.6.2006, p. 8).


Top