Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0584

2009/584/CE: Decizia Comisiei din 31 iulie 2009 de instituire a Grupului director la nivel înalt privind SafeSeaNet [notificată cu numărul C(2009) 5924] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 152 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/584/oj

1.8.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/63


DECIZIA COMISIEI

din 31 iulie 2009

de instituire a Grupului director la nivel înalt privind SafeSeaNet

[notificată cu numărul C(2009) 5924]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/584/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime (1), în special anexa III punctul 2.2,

întrucât:

(1)

Comisia este responsabilă cu gestionarea și dezvoltarea sistemului central SafeSeaNet la nivel de politică și cu supravegherea sistemului SafeSeaNet, în cooperare cu statele membre.

(2)

Punctul 2.2 din anexa III la Directiva 2002/59/CE prevede instituirea de către Comisie a unui grup director la nivel înalt care să ofere asistență pentru gestionarea sistemului SafeSeaNet.

(3)

Prin urmare, trebuie instituit Grupul director la nivel înalt și trebuie definite sarcinile și structura acestuia.

(4)

Grupul director la nivel înalt trebuie să fie alcătuit din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei.

(5)

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) este responsabilă cu implementarea tehnică a sistemului SafeSeaNet, în cooperare cu statele membre și Comisia, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2); prin urmare, trebuie să se implice îndeaproape în activitatea Grupului director la nivel înalt.

(6)

De asemenea, apare ca necesară abordarea aspectelor strategice legate de evoluțiile viitoare ale sistemului SafeSeaNet, ținând cont mai ales de obiectivele politicii maritime integrate a Uniunii Europene și de obiectivele politicii din domeniul transportului maritim pentru 2018 stabilite prin Comunicarea Comisiei privind obiectivele strategice și recomandările pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018 (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul director la nivel înalt privind SafeSeaNet

Se înființează Grupul director la nivel înalt privind SafeSeaNet, denumit în continuare „grupul”.

Articolul 2

Sarcini

Comisia poate consulta grupul în legătură cu orice problemă referitoare la evoluția actuală sau viitoare a SafeSeaNet, inclusiv în ceea ce privește contribuția sistemului la supravegherea maritimă din perspectivă holistică.

Misiunea grupului constă în:

(a)

formularea de recomandări în vederea îmbunătățirii eficacității și securității SafeSeaNet;

(b)

formularea de îndrumări corespunzătoare pentru dezvoltarea SafeSeaNet;

(c)

asistarea Comisiei în evaluarea performanței SafeSeaNet;

(d)

aprobarea documentului privind controlul interfeței și funcționalităților menționat la punctul 2.3 din anexa III la Directiva 2002/59/CE și a oricăror modificări aduse acestuia.

Articolul 3

Componența – Numirea membrilor

(1)   Grupul este format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și un reprezentant al Comisiei.

(2)   Statele membre își desemnează reprezentanții și supleanții acestora în cadrul grupului pentru un mandat de 3 ani care ar putea fi reînnoit. Aceștia sunt înalți funcționari.

(3)   Membrii grupului numiți de Comisie sunt înalți funcționari.

(4)   Un reprezentant al Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă (EMSA) participă la reuniunile grupului în calitate de observator. EMSA este reprezentată la nivel înalt.

(5)   Reprezentanții țărilor membre ale Spațiului Economic European pot participa la reuniuni în calitate de observatori.

(6)   Membrii rămân în funcție până la data la care sunt înlocuiți sau până la încheierea mandatului lor.

(7)   Membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod eficace la deliberările grupului sau care demisionează pot fi înlocuiți.

Articolul 4

Funcționare

(1)   Grupul este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   În acord cu Comisia, se pot constitui subgrupuri care să examineze aspecte specifice, pe baza unui mandat stabilit de grup. Aceste subgrupuri se dizolvă odată cu îndeplinirea mandatului lor.

(3)   Reprezentantul Comisiei, care prezidează grupul, poate solicita participarea la dezbaterile grupului sau subgrupului a unor experți cu competențe speciale într-un anumit subiect de pe ordinea de zi, în cazul în care acest lucru este util și/sau necesar.

(4)   Informațiile obținute cu ocazia participării la deliberările grupului sau ale unui subgrup nu sunt divulgate în cazul în care, în opinia Comisiei, aceste informații se referă la aspecte confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile acestuia se reunesc în mod normal la sediul Comisiei în conformitate cu procedurile și programul stabilite de aceasta. Comisia asigură secretariatul grupului.

(6)   Grupul adoptă propriul regulament de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie.

(7)   Comisia poate publica orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului.

Articolul 5

Cheltuieli aferente reuniunilor

În conformitate cu normele Comisiei privind rambursarea cheltuielilor experților, Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și, dacă este cazul, de subzistență ale membrilor grupului, ale experților și ale observatorilor, efectuate în legătură cu activitățile grupului.

Membrii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

Cheltuielile aferente reuniunilor se rambursează în limita bugetului anual alocat grupului de serviciile competente ale Comisiei.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 31 iulie 2009.

Pentru Comisie

Antonio TAJANI

Vicepreședinte


(1)  JO L 208, 5.8.2002, p. 10.

(2)  JO L 208, 5.8.2002, p. 1.

(3)  COM(2009) 8 final.


Top