Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0637

Regulamentul (CE) nr. 637/2008 al Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

OJ L 178, 5.7.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 203 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/637/oj

5.7.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 178/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 637/2008 AL CONSILIULUI

din 23 iunie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și de stabilire a programelor naționale de restructurare pentru sectorul bumbacului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare din 1979, în special alineatul (6) din Protocolul 4 privind bumbacul (1), anexat la acesta, denumit în continuare „Protocolul 4”,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (3),

întrucât:

(1)

Capitolul 10a din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (4), astfel cum a fost introdus prin articolul 1 alineatul (20) din Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului (5) prevede norme privind ajutorul special pentru bumbac.

(2)

Prin hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene din 7 septembrie 2006 în cauza C-310/04 (6), capitolul 10a din titlul IV al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 a fost anulat pentru încălcarea principiului proporționalității, în special în ceea ce privește circumstanța în care „Consiliul, autorul Regulamentului (CE) nr. 864/2004, nu a arătat curții că în adoptarea noii scheme de sprijin pentru bumbac, stabilite prin regulamentul respectiv, și-a exercitat într-adevăr libertatea de apreciere, care presupune luarea în considerare a tuturor factorilor relevanți și a împrejurărilor importante în speță, inclusiv a tuturor costurilor cu forța de muncă legate de cultivarea bumbacului și viabilitatea întreprinderilor de egrenare, care ar fi fost necesar să fie avute în vedere pentru evaluarea profitabilității respectivei culturi” și circumstanța în care curții nu i s-a permis „să stabilească dacă legiuitorul comunitar [a fost] în măsură, fără a depăși limitele libertății largi de care dispune în materie, să ajungă la concluzia că stabilirea valorii ajutorului special pentru bumbac la 35 % din ajutorul total existent în temeiul schemei de sprijin anterioare ar fi suficientă pentru a garanta obiectivul stabilit în considerentul 5 din preambulul la Regulamentul nr. 864/2004, și anume asigurarea profitabilității și, astfel, a continuării culturii respective, un obiectiv care îl reflectă pe cel prevăzut la alineatul (2) din Protocolul 4”. De asemenea, curtea a dispus ca efectele anulării să fie suspendate până la adoptarea, într-un termen rezonabil, a unui nou regulament.

(3)

O nouă schemă privind ajutorul special pentru bumbac ar trebui adoptată în concordanță cu hotărârea curții în cauza C-310/04.

(4)

Ar trebui luate în considerare toate aspectele și circumstanțele relevante în ceea ce privește situația specifică a sectorului bumbacului, inclusiv toate elementele necesare pentru evaluarea profitabilității respectivei culturi. În acest sens, a fost lansat un proces de evaluare și consultare: au fost efectuate două studii privind impactul socioeconomic și de mediu al viitoarei scheme de sprijin pentru bumbac asupra sectorului bumbacului în Comunitate și au fost organizate seminarii și o consultare pe Internet cu părțile interesate.

(5)

Noua schemă ar trebui să îndeplinească obiectivele stabilite la alineatul (2) din Protocolul 4, și anume: de a sprijini producția de bumbac în regiunile din Comunitate în care aceasta este importantă pentru economia agricolă, de a permite producătorilor în cauză să câștige un venit echitabil și de a stabiliza piața prin îmbunătățiri structurale la nivelul ofertei și al comercializării.

(6)

Schema ar trebui, de asemenea, să fie în concordanță cu o politică de sprijinire a veniturilor agricultorilor, care constituie principiul director major al politicii agricole comune reformate (PAC).

(7)

Decuplarea sprijinului direct acordat producătorilor și introducerea schemei de plată unică sunt elemente esențiale în procesul de reformă a PAC. Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 a introdus aceste elemente pentru mai multe produse agricole.

(8)

Pentru a îndeplini obiectivele aflate la baza reformei PAC, precum și obiectivele prevăzute în Protocolul 4, sprijinul pentru bumbac ar trebui să fie decuplat în mare parte și integrat în schema de plată unică. Întrucât obiectivele vizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere necesitatea unei acțiuni comune, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(9)

Integrarea completă și imediată în schema de plată unică a schemei de sprijin din sectorul bumbacului este posibil să genereze un risc semnificativ de perturbare a producției pentru regiunile producătoare de bumbac din Comunitate. Prin urmare, o parte a sprijinului ar trebui să fie legată în continuare de cultivarea bumbacului printr-un ajutor special pentru fiecare hectar de cultură eligibil. Valoarea acestuia ar trebui calculată astfel încât să se îndeplinească obiectivele stabilite la alineatul (2) din Protocolul 4, integrând în același timp schema pentru bumbac în procesul general de reformă și simplificare a PAC. În acest sens, ținând seama de evaluarea efectuată, este justificat ca valoarea totală a ajutorului disponibil pentru fiecare stat membru să fie stabilită la 35 % din cota națională a ajutorului care se acorda în mod indirect producătorilor. Un asemenea procentaj permite sectorului bumbacului să se orienteze spre o viabilitate pe termen lung, promovează dezvoltarea durabilă a regiunilor producătoare de bumbac și asigură un venit echitabil producătorilor agricoli.

(10)

Restul de 65 % din cota națională de ajutor care se acorda în mod indirect producătorilor ar trebui să fie disponibil pentru schema de plată unică.

(11)

Din motive de mediu, ar trebui stabilită o suprafață de bază pentru fiecare stat membru producător. În plus, suprafețele eligibile ar trebui limitate la cele autorizate de statele membre.

(12)

Ar trebui stabilită o productivitate fixă la hectar pentru fiecare stat membru producător. Aceasta va determina – împreună cu cerința privind suprafața de bază, reducerea globală a fondurilor și caracterul în mare măsură decuplat al schemei – caracterul programului care vizează limitarea producției, îndeplinind totodată obiectivele Protocolului 4.

(13)

Pentru a răspunde necesităților sectorului de egrenare, eligibilitatea pentru ajutor ar trebui corelată cu o calitate minimă a bumbacului recoltat efectiv.

(14)

În plus, pentru a permite producătorilor și egrenorilor să amelioreze calitatea bumbacului, ar trebui încurajată constituirea de organizații interprofesionale, care să fie autorizate de statele membre. Comunitatea ar trebui să contribuie indirect la activitățile acestor organizații prin creșterea ajutorului acordat agricultorilor care sunt membri ai organizațiilor.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 ar trebui modificat în consecință.

(16)

Pe lângă noul regim privind ajutorul special pentru bumbac, ar fi oportună adoptarea unui nou set de norme în scopul de a sprijini stabilizarea sectorului bumbacului în noul cadru juridic, respectiv în noul context al pieței.

(17)

În măsura în care prezența sectorului de egrenare este considerată necesară în regiunile producătoare, necesitățile sectorului respectiv ar fi acoperite în mod satisfăcător, inter alia, prin stabilirea unei calități minime a bumbacului recoltat efectiv și permițând organizațiilor interprofesionale să amelioreze calitatea bumbacului. În plus, având în vedere supracapacitatea semnificativă a sectorului de egrenare, este oportun să se prevadă măsuri suplimentare de sprijinire a procesului de restructurare a acestora în vederea unei mai bune orientări a pieței.

(18)

De asemenea, ar fi oportun să se introducă măsuri de orientare a pieței în sprijinul sistemelor de calitate specifice, precum și activități conexe de promovare. Prin urmare, ar trebui stabilite programe naționale pentru restructurarea sectorului bumbacului. Deși măsurile relevante ar trebui să fie finanțate de Comunitate, statele membre ar trebui să aibă libertatea de a selecta combinația de măsuri adecvată pentru a răspunde necesităților din teritoriile lor, ținând seama de particularitățile regionale, dacă este cazul.

(19)

Programele de restructurare ar trebui prezentate Comisiei în vederea verificării respectării, de către măsurile respective, a condițiilor prevăzute în prezentul regulament și în normele de punere în aplicare ale acestuia. Statele membre ar trebui să răspundă de punerea în aplicare a acestor programe de restructurare.

(20)

Măsurile respective ar trebui să fie complementare măsurilor existente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (7).

(21)

Măsurile din cadrul acestor programe pot include dezafectarea totală și definitivă a unei părți din instalațiile de prelucrare din sectorul de egrenare pentru a asigura o mai mare viabilitate a acestui sector. De asemenea, poate fi acordat un sprijin pentru investiții în sectorul de egrenare, direcționat către îmbunătățirea performanței economice a întreprinderilor. În plus, ajutoare pot fi puse la dispoziția întreprinderilor de utilaje subcontractante afectate ca urmare a restructurării sectorului bumbacului.

(22)

Pentru a ameliora calitatea bumbacului european, producătorii agricoli care participă la anumite sisteme de calitate ar trebui să primească, în cadrul acestor programe, un sprijin destinat acoperirii unei părți din costurile conexe. De asemenea, ar trebui sprijinite acțiunile de informare și promovare referitoare la bumbacul care face obiectul acestor sisteme de calitate.

(23)

Alocarea fondurilor destinate programelor naționale de restructurare între statele membre ar trebui să aibă la bază nevoile specifice în materie de restructurare și adaptare din principalele regiuni producătoare de bumbac. Având în vedere obiectivul temporar de restructurare și adaptare a sectorului bumbacului, programele pot fi încheiate la cererea statelor membre, după care bugetul anual pentru programele de restructurare poate fi adăugat la plafonul național al statului membru în cauză, pentru plăți decuplate, astfel cum este prevăzut în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(24)

Având în vedere absența sectorului de egrenare în Portugalia și aplicarea schemei de plată unică pe suprafață în Bulgaria, nu este necesară alocarea unui buget destinat programelor naționale de restructurare în aceste două state membre.

(25)

Pentru a aplica noul sistem de ajutoare pentru bumbac, precum și schema de restructurare a sectorului bumbacului de la începutul campaniei de producție, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu anul calendaristic 2009,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

AJUTORUL SPECIAL PENTRU BUMBAC

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1782/2003

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se modifică după cum urmează:

1.

În titlul IV, capitolul 10a se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 10a

AJUTORUL SPECIAL PENTRU BUMBAC

Articolul 110a

Domeniu de aplicare

Ajutorul se acordă agricultorilor care produc bumbac prevăzut la codul NC 5201 00, conform condițiilor stabilite în prezentul capitol.

Articolul 110b

Eligibilitate

(1)   Ajutorul se acordă pe hectar de suprafață eligibilă cultivată cu bumbac. Pentru a fi eligibilă pentru ajutor, suprafața trebuie să constituie teren agricol autorizat de statele membre pentru producția de bumbac, să fie însămânțată cu soiuri recunoscute și să fie recoltată efectiv în condiții normale de creștere.

Ajutorul menționat la articolul 110a se plătește pentru bumbac de bună calitate comercială.

(2)   Statele membre autorizează terenurile și soiurile astfel cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol, conform normelor și condițiilor detaliate adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 144 alineatul (2).

Articolul 110c

Suprafețe de bază, productivitate fixă și cuantumuri de referință

(1)   Suprafețele naționale de bază se stabilesc după cum urmează:

Bulgaria: 3 342 ha;

Grecia: 250 000 ha;

Spania: 48 000 ha;

Portugalia: 360 ha.

(2)   Productivitatea fixă pentru perioada de referință se stabilește după cum urmează:

Bulgaria: 1,2 tone/ha;

Grecia: 3,2 tone/ha;

Spania: 3,5 tone/ha;

Portugalia: 2,2 tone/ha.

(3)   Valoarea ajutorului pe hectar de suprafață eligibilă se stabilește prin înmulțirea indicelui productivității prevăzut la alineatul (2) cu următoarele cuantumuri de referință:

Bulgaria: 671,33 EUR;

Grecia: 251,75 EUR;

Spania: 400,00 EUR;

Portugalia: 252,73 EUR.

(4)   În cazul în care într-un stat membru, pe parcursul unui an, suprafața de bumbac eligibilă pentru ajutor depășește suprafața de bază stabilită la alineatul (1), ajutorul prevăzut la alineatul (3) pentru statul membru respectiv se reduce proporțional cu depășirea suprafeței de bază.

(5)   Normele de aplicare a prezentului articol sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 144 alineatul (2).

Articolul 110d

Organizații interprofesionale autorizate

(1)   În sensul prezentului capitol, «organizație interprofesională autorizată» înseamnă orice entitate juridică formată din producători de bumbac și din cel puțin un egrenor, care desfășoară activități, precum:

contribuția la o mai bună coordonare a modului în care bumbacul este introdus pe piață, în special prin studii de cercetare și studii de piață;

întocmirea de contracte tip în conformitate cu normele comunitare;

orientarea producției spre produse mai bine adaptate necesităților pieței și cererii consumatorilor, în special în ceea ce privește calitatea și protecția consumatorilor;

actualizarea metodelor și a mijloacelor de îmbunătățire a calității produselor;

elaborarea de strategii de comercializare pentru promovarea bumbacului prin sisteme de certificare a calității.

(2)   Statul membru pe teritoriul căruia sunt stabiliți egrenorii autorizează organizațiile interprofesionale care respectă criteriile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 144 alineatul (2).

Articolul 110e

Plata ajutorului

(1)   Agricultorii primesc ajutorul pe hectar eligibil în conformitate cu articolul 110c.

(2)   Agricultorilor care sunt membri ai unei organizații interprofesionale autorizate li se acordă ajutorul pe hectar eligibil din suprafața de bază stabilită la articolul 110c alineatul (1), majorat cu o sumă de 2 EUR.”

2.

La articolul 156 alineatul (2), litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

Titlul IV capitolul 10a se aplică de la 1 ianuarie 2009 pentru bumbacul semănat începând cu data respectivă.”

CAPITOLUL 2

PROGRAME NAȚIONALE DE RESTRUCTURARE PENTRU SECTORUL BUMBACULUI

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul capitol prevede norme care reglementează acordarea de fonduri comunitare statelor membre și utilizarea acestor fonduri de către statele membre prin intermediul programelor naționale de restructurare (denumite în continuare „programe de restructurare”), în vederea finanțării măsurilor de restructurare specifice destinate să susțină sectorul bumbacului.

(2)   Nu se acordă sprijin:

(a)

pentru proiecte de cercetare și măsuri destinate să susțină astfel de proiecte;

(b)

pentru măsurile care sunt eligibile pentru sprijin comunitar în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Articolul 3

Cerințe generale

(1)   Programele de restructurare trebuie să fie compatibile cu legislația comunitară și în concordanță cu activitățile, politicile și prioritățile Comunității.

(2)   Statele membre răspund de programele de restructurare și se asigură că acestea sunt coerente și sunt elaborate și puse în aplicare în mod obiectiv, ținând seama de situația economică a producătorilor și a unităților de prelucrare în cauză și de necesitatea de a evita inegalitățile de tratament nejustificate între producători și/sau unitățile de prelucrare.

Statele membre răspund de asigurarea și efectuarea controalelor necesare și de aplicarea sancțiunilor necesare în cazul nerespectării programelor de restructurare.

Articolul 4

Prezentarea și aplicarea programelor de restructurare

(1)   O dată la patru ani și pentru prima dată până la 1 ianuarie 2009, fiecare stat membru producător înaintează Comisiei un proiect de program de restructurare pe patru ani care cuprinde măsuri conforme cu dispozițiile prezentului capitol.

Înainte de a fi înaintat Comisiei, programul de restructurare face obiectul unei consultări cu autoritățile și organizațiile competente din sectorul bumbacului.

Fiecare stat membru depune un singur proiect de program, care poate lua în calcul particularitățile regionale.

(2)   Programele de restructurare devin aplicabile la trei luni de la data la care au fost prezentate Comisiei.

Cu toate acestea, în cazul în care programul prezentat nu respectă condițiile prevăzute în prezentul capitol și normele de aplicare ale acestuia, Comisia informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program revizuit. Programul revizuit devine aplicabil după două luni de la data prezentării acestuia, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, caz în care se aplică prezentul alineat.

(3)   Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de restructurare prezentate de statele membre.

Articolul 5

Alocarea bugetară

(1)   Bugetul anual pentru programele de restructurare pentru fiecare stat membru începând cu exercițiul financiar 2010 este următorul:

Grecia: 4,0 milioane EUR;

Spania: 6,134 milioane EUR.

(2)   Fiecare stat membru poate hotărî să sisteze utilizarea programului de restructurare, transferând definitiv bugetul său anual menționat la alineatul (1) din prezentul articol către plafonul său național, astfel cum se prevede în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Această decizie se comunică Comisiei cel târziu până la data de 1 august a anului respectiv și se aplică plăților directe acordate pentru anul calendaristic următor. Comunicarea cuprinde de asemenea informații cu privire la punerea în aplicare a programului de restructurare și la îndeplinirea obiectivelor acestuia.

(3)   Transferul menționat la alineatul (2) din prezentul articol, precum și modificarea corespunzătoare a alineatului (1) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 144 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în urma evaluării de către Comisie a punerii în aplicare a programului de restructurare din perspectiva obiectivelor acestuia.

Articolul 6

Norme generale privind finanțarea programelor de restructurare

(1)   Sprijin comunitar se acordă doar pentru cheltuielile eligibile ocazionate după prezentarea programelor de restructurare relevante, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).

(2)   Statele membre nu contribuie la acoperirea costului măsurilor finanțate de Comunitate în cadrul programelor de restructurare.

Articolul 7

Măsuri eligibile și beneficiari

(1)   Programele de restructurare cuprind numai una sau mai multe dintre măsurile următoare:

(a)

dezafectarea totală și definitivă a unor instalații de egrenare;

(b)

investiții în sectorul de egrenare;

(c)

participarea agricultorilor la sistemele de calitate a bumbacului;

(d)

activități de informare și de promovare;

(e)

acordarea unui ajutor întreprinderilor de utilaje subcontractante, care să nu depășească pierderile suferite.

(2)   Beneficiarii programelor de restructurare sunt:

(a)

beneficiarii ajutorului acordat în temeiul capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 1051/2001 al Consiliului privind ajutorul pentru producția de bumbac (8) în campania de comercializare 2005/2006 pentru ajutorul din cadrul măsurilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (d) din prezentul articol;

(b)

beneficiarii ajutorului acordat în temeiul capitolului 10a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru ajutorul din cadrul măsurilor menționate la alineatul (1) literele (c) și (d) din prezentul articol;

(c)

organizațiile interprofesionale autorizate, astfel cum sunt definite în capitolul 10a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pentru ajutorul din cadrul măsurilor menționate la alineatul (1) litera (d) din prezentul articol;

(d)

întreprinderile de utilaje subcontractante, pentru ajutorul din cadrul măsurii menționate la alineatul (1) litera (e) din prezentul articol, care:

sunt persoane private sau întreprinderi care și-au utilizat utilajele agricole pentru a efectua, prin contract, o muncă în folosul cultivatorilor sau al egrenorilor pentru recoltarea bumbacului în campania de comercializare 2005/2006;

au recoltat bumbac care a fost livrat instalațiilor de egrenare afectate ca urmare a dezafectării menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol;

și

au suferit pierderi care pot fi dovedite, ca urmare a cantității insuficiente de bumbac de recoltat.

Articolul 8

Resurse financiare

Măsurile prevăzute în prezentul capitol sunt considerate măsuri de intervenție pentru reglementarea piețelor agricole, astfel cum prevede la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (9).

Articolul 9

Norme de aplicare

Normele detaliate de punere în aplicare a prezentului capitol se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 195 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (10).

Articolul 10

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la Luxemburg, 23 iunie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

I. JARC


(1)  JO L 291, 19.11.1979, p. 174. Protocol modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1050/2001 (JO L 148, 1.6.2001, p. 1).

(2)  Avizul din 14 februarie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul din 8 mai 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (JO L 148, 6.6.2008, p. 1).

(5)  JO L 161, 30.4.2004, p. 48.

(6)  Rec. 2006, p. I-7285.

(7)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 146/2008 (JO L 46, 21.2.2008, p. 1).

(8)  JO L 148, 1.6.2001, p. 3. Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(9)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(10)  JO L 299, 16.11.2007, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 510/2008 al Comisiei (JO L 149, 7.6.2008, p. 61).


Top