EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0451

Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

JO L 145, 4.6.2008, p. 65–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/oj

4.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 145/65


REGULAMENTUL (CE) NR. 451/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 aprilie 2008

de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 (2) a stabilit o clasificare statistică a produselor în funcție de domeniul de activitate (CPA) în Comunitatea Economică Europeană.

(2)

Pentru a reflecta dezvoltarea tehnologică și schimbările structurale din economie, ar trebui să se stabilească o CPA actualizată.

(3)

Structurarea unei clasificări a produselor în conformitate cu activitățile de producție implicate înlătură posibilitatea proliferării sistemelor de coduri necorelate între ele și ușurează identificarea piețelor relevante de către producători.

(4)

Este necesară crearea unui cadru de referință care să permită compararea datelor statistice privind producția, consumul, comerțul extern și transportul.

(5)

Realizarea unei CPA actualizate a produselor joacă un rol primordial în cadrul eforturilor actuale ale Comisiei de revizuire a statisticilor comunitare; se speră ca aceasta să asigure, printr-o comparabilitate și relevanță mai mare a datelor, o mai bună guvernanță economică la nivel comunitar și național.

(6)

Pentru a funcționa, piața internă necesită standarde statistice aplicabile culegerii, transmiterii și publicării statisticilor naționale și comunitare, astfel încât întreprinderilor, instituțiilor financiare, guvernelor și tuturor celorlalți agenți de pe piața internă să li se poată pune la dispoziție date statistice fiabile și comparabile. În acest scop, este esențial ca diversele categorii din cadrul CPA să fie interpretate uniform în toate statele membre.

(7)

Statisticile fiabile și comparabile sunt necesare întreprinderilor, pentru a le permite să-și evalueze gradul de competitivitate, precum și instituțiilor comunitare, pentru a preveni denaturarea concurenței.

(8)

Stabilirea unei clasificări statistice comune a produselor în funcție de activitatea economică nu obligă per se statele membre să culeagă, să publice sau să furnizeze date. Furnizarea rapidă a unor informații integrate, suficient de fiabile, flexibile și detaliate necesare pentru gestionarea pieței interne este posibilă doar dacă statele membre folosesc clasificări ale produselor corelate cu clasificarea comunitară.

(9)

În vederea satisfacerii cerințelor naționale, ar trebui să se prevadă posibilitatea ca statele membre să integreze în clasificările lor naționale categorii suplimentare bazate pe CPA.

(10)

Din motive de comparabilitate internațională a statisticilor economice, este necesar ca statele membre și instituțiile comunitare să folosească clasificări ale produselor corelate direct cu Clasificarea Centralizată a Produselor (CPC) în versiunea 2, astfel cum a fost adoptată de Comisia pentru statistică a ONU.

(11)

Utilizarea CPA presupune asistarea Comisiei de către Comitetul pentru programe statistice constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (3), în special în ceea ce privește examinarea problemelor apărute în urma punerii în aplicare a CPA, precum și în ceea ce privește integrarea modificărilor aduse CPA-ului.

(12)

Instituirea unei noi clasificări statistice a produselor presupune modificarea, în special, a trimiterilor la CPA. În consecință, este necesară abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3696/93.

(13)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4). În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice CPA-ul pentru a ține cont de evoluțiile tehnologice sau economice și pentru a o armoniza cu alte clasificări economice și sociale. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea sa cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(14)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea unei noi CPA, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(15)

Comitetul pentru programe statistice a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament instituie în cadrul Comunității o nouă CPA, pentru a asigura relevanța acesteia în raport cu realitatea economică și comparabilitatea între clasificările naționale, comunitare și internaționale, și, prin aceasta, cu statisticile naționale, comunitare și internaționale.

(2)   Termenul „produs” înseamnă rezultate ale activităților economice, fie ele bunuri sau servicii.

(3)   Prezentul regulament se aplică exclusiv la utilizarea clasificării în scop statistic.

Articolul 2

Nivelurile și structura CPA

(1)   CPA cuprinde:

(a)

un prim nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod alfabetic (secțiuni);

(b)

un al doilea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod numeric din două cifre (diviziuni);

(c)

un al treilea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod numeric din trei cifre (grupuri);

(d)

un al patrulea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod numeric din patru cifre (clase);

(e)

un al cincilea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod numeric din cinci cifre (categorii); și

(f)

un al șaselea nivel, care cuprinde rubrici identificate printr-un cod numeric din șase cifre (subcategorii).

(2)   CPA figurează în anexă.

Articolul 3

Utilizarea CPA

Comisia utilizează CPA pentru toate statisticile structurate pe produse și domenii de activitate.

Articolul 4

Clasificările naționale ale produselor în funcție de activități economice

(1)   Statele membre pot folosi CPA pentru a realiza adaptări agregate sau detaliate, naționale, specifice sau funcționale, bazate pe subcategoriile CPA.

(2)   Aceste clasificări sunt corelate cu CPA în conformitate cu următoarele reguli:

(a)

clasificările cu grad de agregare mai mare decât CPA cuprind agregări precise de subcategorii ale CPA;

(b)

clasificările care sunt mai detaliate decât CPA cuprind rubrici integrate complet în subcategoriile CPA.

Clasificările derivate în conformitate cu prezentul alineat pot avea coduri diferite.

(3)   Statele membre pot folosi o clasificare națională a produselor în funcție de domeniul de activitate economică derivată din CPA. În acest caz, ele transmit Comisiei proiectele clasificării lor naționale. În termen de trei luni de la primirea unui astfel de proiect, Comisia verifică conformitatea clasificărilor naționale planificate cu alineatul (2) și le transmite celorlalte state membre pentru informare. Clasificările naționale ale statelor membre includ un tabel de corespondență între clasificările naționale și CPA.

Articolul 5

Activitățile Comisiei

Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură diseminarea, gestiunea și promovarea CPA, în special prin:

(a)

redactarea, actualizarea și publicarea de note explicative referitoare la CPA;

(b)

redactarea și publicarea de orientări privind aplicarea CPA;

(c)

publicarea tabelelor de corespondență între: noua versiune a CPA și versiunea precedentă a acesteia; versiunea precedentă a CPA și noua versiune a acesteia; și între CPA și Nomenclatura Combinată (NC) care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (5); și

(d)

activități de îmbunătățire a coerenței cu alte clasificări.

Articolul 6

Măsuri de punere în aplicare

(1)   În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2), se adoptă următoarele măsuri, destinate punerii în aplicare și actualizării prezentului regulament:

(a)

decizii necesare în cazul unor probleme legate de aplicarea CPA, inclusiv încadrarea anumitor produse în categorii specifice; și

(b)

măsuri tehnice care să garanteze o tranziție pe deplin coordonată de la versiunea precedentă a CPA la cea nouă.

(2)   Următoarele măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3):

(a)

modificări ale CPA, concepute astfel încât să reflecte evoluțiile tehnice sau economice; și

(b)

modificări ale CPA, concepute astfel încât să armonizeze CPA cu alte clasificări economice și sociale.

(3)   Se va ține seama de principiul conform căruia beneficiile actualizării CPA trebuie să prevaleze asupra costurilor, precum și de principiul conform căruia costurile și sarcinile suplimentare trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Articolul 7

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programe statistice.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.

Articolul 8

Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3696/93

Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2008.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J. LENARČIČ


(1)  Avizul Parlamentului European din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 februarie 2008.

(2)  JO L 342, 31.12.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 360/2008 al Comisiei (JO L 111, 23.4.2008, p. 9).


ANEXĂ

CPA 2008

(n.c.a.: neclasificat altundeva; (*): parte din)

Cod

Titlu

CPC ver. 2

A

PRODUSE ALE AGRICULTURII, SILVICULTURII ȘI PESCUITULUI

 

01

Produse ale agriculturii, vânătorii și servicii conexe

 

01.1

Culturi anuale

 

01.11

Cereale (cu excepția orezului), culturi leguminoase și semințe oleaginoase

 

01.11.1

Grâu

 

01.11.11

Grâu dur

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Grâu, cu excepția grâului dur

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Porumb

 

01.11.20

Porumb

01121

01122

01.11.3

Orz, secară și ovăz

 

01.11.31

Orz

01151

01152

01.11.32

Secară

01161

01162

01.11.33

Ovăz

01171

01172

01.11.4

Sorg, mei și alte cereale

 

01.11.41

Sorg

01141

01142

01.11.42

Mei

01181

01182

01.11.49

Alte cereale

01190

01.11.5

Paie și pleavă de cereale

 

01.11.50

Paie și pleavă de cereale

01913

01.11.6

Leguminoase verzi

 

01.11.61

Fasole, verde

01241

01.11.62

Mazăre, verde

01242

01.11.69

Alte leguminoase verzi

01249

01.11.7

Legume păstăi uscate

 

01.11.71

Fasole, uscată

01701

01.11.72

Bob de grădină (fasole lată), uscată

01702

01.11.73

Năut, uscat

01703

01.11.74

Linte, uscată

01704

01.11.75

Mazăre, uscată

01705

01.11.79

Legume păstăi, uscate n.c.a.

01709

01.11.8

Boabe de soia, arahide și semințe de bumbac

 

01.11.81

Boabe de soia

01411

01412

01.11.82

Arahide, în coajă

01421

01422

01.11.83

Arahide, decorticate

21421

01.11.84

Semințe de bumbac

01431

01432

01.11.9

Alte semințe oleaginoase

 

01.11.91

Semințe de in

01441

01.11.92

Semințe de muștar

01442

01.11.93

Semințe de rapiță sau de colză

01443

01.11.94

Semințe de susan

01444

01.11.95

Semințe de floarea-soarelui

01445

01.11.99

Alte semințe oleaginoase n.c.a.

01446

01449

01.12

Orez, nedecorticat

 

01.12.1

Orez, nedecorticat

 

01.12.10

Orez, nedecorticat

01131

01132

01.13

Legume și pepeni, rădăcini și tuberculi

 

01.13.1

Legume cu frunze sau cu tulpini

 

01.13.11

Sparanghel

01211

01.13.12

Verze

01212

01.13.13

Conopide și broccoli

01213

01.13.14

Salată

01214 (*)

01.13.15

Cicoare

01214 (*)

01.13.16

Spanac

01215

01.13.17

Anghinare

01216

01.13.19

Alte legume cu frunze sau cu tulpini

01219

01.13.2

Pepeni

 

01.13.21

Pepeni verzi

01221

01.13.29

Alți pepeni

01229

01.13.3

Alte legume cu fructe

 

01.13.31

Ardei sau ardei grași, verzi (doar Capsicum)

01231

01.13.32

Castraveți și cornișoni

01232

01.13.33

Pătlăgele vinete

01233

01.13.34

Pătlăgele roșii

01234

01.13.39

Alte legume cu fructe n.c.a.

01235

01239

01.13.4

Legume rădăcinoase, bulboase sau tuberoase

 

01.13.41

Morcovi și napi

01251

01.13.42

Usturoi

01252

01.13.43

Ceapă

01253

01.13.44

Praz și alte legume aliacee

01254

01.13.49

Alte legume rădăcinoase, bulboase sau tuberoase (fără conținut ridicat de amidon sau inulină)

01259

01.13.5

Rădăcini și tuberculi comestibili cu conținut ridicat de amidon sau inulină

 

01.13.51

Cartofi

01510

01.13.52

Batați

01591

01.13.53

Manioc

01592

01.13.59

Alte rădăcini și tuberculi comestibili cu conținut ridicat de amidon sau inulină

01593

01599

01.13.6

Semințe de legume, cu excepția semințelor de sfeclă

 

01.13.60

Semințe de legume, cu excepția semințelor de sfeclă

01260

01.13.7

Sfeclă de zahăr și semințe de sfeclă de zahăr

 

01.13.71

Sfeclă de zahăr

01801

01.13.72

Semințe de sfeclă de zahăr

01803

01.13.8

Ciuperci și trufe

 

01.13.80

Ciuperci și trufe

01270

01.13.9

Legume, proaspete, n.c.a.

 

01.13.90

Legume, proaspete, n.c.a.

01290

01.14

Trestie de zahăr

 

01.14.1

Trestie de zahăr

 

01.14.10

Trestie de zahăr

01802

01809

01.15

Tutun neprelucrat

 

01.15.1

Tutun neprelucrat

 

01.15.10

Tutun neprelucrat

01970

25010

01.16

Plante textile

 

01.16.1

Plante textile

 

01.16.11

Bumbac, egrenat sau nu

01921

01.16.12

Iută, chenaf și alte fibre liberiene textile, brute sau topite, mai puțin inul, cânepa și ramia

01922

01.16.19

In, cânepă și plante textile brute n.c.a.

01929

01.19

Alte culturi anuale

 

01.19.1

Plante furajere

 

01.19.10

Plante furajere

01911

01912

01919

01.19.2

Flori tăiate și boboci de flori; semințe de flori

 

01.19.21

Flori tăiate și boboci de flori

01962

01.19.22

Semințe de flori

01963

01.19.3

Semințe de sfeclă, semințe de plante furajere; alte materii vegetale neprelucrate

 

01.19.31

Semințe de sfeclă (exclusiv semințele de sfeclă de zahăr) și semințe de plante furajere

01940

01.19.39

Materii vegetale neprelucrate n.c.a.

01990

01.2

Culturi permanente

 

01.21

Struguri

 

01.21.1

Struguri

 

01.21.11

Struguri de masă

01330 (*)

01.21.12

Alți struguri, proaspeți

01330 (*)

01.22

Fructe tropicale și subtropicale

 

01.22.1

Fructe tropicale și subtropicale

 

01.22.11

Avocado

01311

01.22.12

Banane, banane pentru gătit și similare

01312

01313

01.22.13

Curmale

01314

01.22.14

Smochine

01315

01.22.19

Alte fructe tropicale și subtropicale

01316

01317

01318

01319

01.23

Fructe citrice

 

01.23.1

Fructe citrice

 

01.23.11

Pomelo și grepfrut

01321

01.23.12

Lămâi și lămâi mici „lime”

01322

01.23.13

Portocale

01323

01.23.14

Tangerine, mandarine, clementine

01324

01.23.19

Alte fructe citrice

01329

01.24

Fructe sămânțoase și fructe sâmburoase

 

01.24.1

Mere

 

01.24.10

Mere

01351

01.24.2

Alte fructe sămânțoase și fructe sâmburoase

 

01.24.21

Pere

01352 (*)

01.24.22

Gutui

01352 (*)

01.24.23

Caise

01353

01.24.24

Cireșe și vișine

01354

01.24.25

Piersici

01355 (*)

01.24.26

Nectarine

01355 (*)

01.24.27

Prune

01356 (*)

01.24.28

Porumbe

01356 (*)

01.24.29

Alte fructe sămânțoase și fructe sâmburoase n.c.a.

01359

01.25

Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă ale pomilor sau arbuștilor

 

01.25.1

Bace și fructe de genul Vaccinium

 

01.25.11

Fructe kiwi

01342

01.25.12

Zmeură

01343

01.25.13

Căpșune

01344

01.25.19

Alte bace și fructe de genul Vaccinium n.c.a.

01341

01349

01.25.2

Semințe de fructe

 

01.25.20

Semințe de fructe

01360

01.25.3

Fructe cu coajă lemnoasă (exclusiv fructele cu coajă lemnoasă sălbatice comestibile, arahidele și nucile de cocos)

 

01.25.31

Migdale

01371

21422

01.25.32

Castane

01373

21429 (*)

01.25.33

Alune

01374

21423

01.25.34

Fistic

01375

21429 (*)

01.25.35

Nuci

01376

21429 (*)

01.25.39

Alte fructe cu coajă lemnoasă (excluzând fructele cu coajă lemnoasă sălbatice comestibile, arahidele și nucile de cocos)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Alte fructe ale pomilor sau arbuștilor n.c.a.

 

01.25.90

Alte fructe ale pomilor sau arbuștilor n.c.a.

01391

01399

01.26

Fructe oleaginoase

 

01.26.1

Măsline

 

01.26.11

Măsline de masă

01450 (*)

01.26.12

Măsline pentru ulei

01450 (*)

01.26.2

Nuci de cocos

 

01.26.20

Nuci de cocos

01460

21429 (*)

01.26.9

Alte fructe oleaginoase

 

01.26.90

Alte fructe oleaginoase

01491

01499

01.27

Culturi folosite pentru producerea de băuturi

 

01.27.1

Culturi folosite pentru producerea de băuturi

 

01.27.11

Boabe de cafea, neprăjite

01610

01.27.12

Frunze de ceai

01620

01.27.13

Frunze de maté

01630

01.27.14

Boabe de cacao

01640

01.28

Condimente, plante aromatice și medicinale

 

01.28.1

Mirodenii, neprelucrate

 

01.28.11

Piper (Piper spp.), neprelucrat

01651

01.28.12

Ardei și ardei iute, uscat (Capsicum spp.), neprelucrat

01652

01.28.13

Nucșoară, pudră de nucșoară și cardamom, neprelucrat

01653

01.28.14

Anason, badian, coriandru, chimen amar, chimen, fenicul și boabe de ienupăr, neprelucrate

01654

01.28.15

Scorțișoară, neprelucrată

01655

01.28.16

Cuișoare (tulpini întregi), neprelucrate

01656

01.28.17

Ghimber, uscat, neprelucrat

01657

01.28.18

Vanilie, neprelucrată

01658

01.28.19

Alte mirodenii, neprelucrate

01690

01.28.2

Conuri de hamei

 

01.28.20

Conuri de hamei

01659

01.28.3

Plante utilizate în principal pentru producerea parfumurilor, pentru uz farmaceutic sau pentru insecticide, fungicide sau în scopuri similare

 

01.28.30

Plante utilizate în principal pentru producerea parfumurilor, pentru uz farmaceutic sau pentru insecticide, fungicide sau în scopuri similare

01930 (*)

01.29

Alte culturi permanente

 

01.29.1

Cauciuc natural

 

01.29.10

Cauciuc natural

01950

01.29.2

Pomi de Crăciun, tăiați

 

01.29.20

Pomi de Crăciun, tăiați

03241

01.29.3

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru împletituri sau ca umplutură sau pentru colorare sau tăbăcire

 

01.29.30

Materii vegetale de tipul celor folosite în principal pentru împletituri sau ca umplutură sau pentru colorare sau tăbăcire

03250

01.3

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; miceliu de ciuperci

 

01.30

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; miceliu de ciuperci

 

01.30.1

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; miceliu de ciuperci

 

01.30.10

Material de plantare: plante vii, bulbi, tuberculi și rădăcini, butași și marcote; miceliu de ciuperci

01961 (*)

01.4

Animale vii și produse animaliere

 

01.41

Bovine pentru lapte, vii, și lapte neprelucrat de la bovine pentru lapte

 

01.41.1

Bovine pentru lapte, vii

 

01.41.10

Bovine pentru lapte, vii

0211 (*)

01.41.2

Lapte crud de bovine pentru lapte

 

01.41.20

Lapte crud de bovine pentru lapte

0221

01.42

Alte bovine și bivoli, vii, și sperma lor

 

01.42.1

Alte bovine și bivoli, vii

 

01.42.11

Alte bovine și bivoli, cu excepția vițeilor, vii

0211 (*)

01.42.12

Viței de bovine și bivoli, vii

0211 (*)

01.42.2

Spermă de bovine și bivoli

 

01.42.20

Spermă de bovine și bivoli

02411

01.43

Cai și alte cabaline, vii

 

01.43.1

Cai și alte cabaline, vii

 

01.43.10

Cai și alte cabaline, vii

02130

01.44

Cămile și camelide, vii

 

01.44.1

Cămile și camelide, vii

 

01.44.10

Cămile și camelide, vii

02121

01.45

Ovine și caprine, vii; lapte crud de oaie și de capră; lână tunsă de ovine și caprine

 

01.45.1

Ovine și caprine, vii

 

01.45.11

Ovine, vii

02122

01.45.12

Caprine, vii

02123

01.45.2

Lapte crud de ovine și caprine

 

01.45.21

Lapte crud de oaie

02291

01.45.22

Lapte crud de capră

02292

01.45.3

Lână tunsă de ovine și caprine, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de tundere

 

01.45.30

Lână tunsă de ovine și caprine, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de tundere

02941

01.46

Porcine, vii

 

01.46.1

Porcine, vii

 

01.46.10

Porcine, vii

02140

01.47

Păsări de curte, vii, și ouă

 

01.47.1

Păsări de curte, vii

 

01.47.11

Găini, vii

02151

01.47.12

Curcani, viu

02152

01.47.13

Gâște, vii

02153

01.47.14

Rațe și bibilici, vii

02154

02155

01.47.2

Ouă, în coajă, proaspete

 

01.47.21

Ouă de găină, în coajă, proaspete

02310

01.47.22

Ouă ale altor păsări de curte, în coajă, proaspete

02320

01.47.23

Ouă destinate incubației

02330

01.49

Alte animale de crescătorie și produse animaliere

 

01.49.1

Alte animale de crescătorie, vii

 

01.49.11

Iepuri domestici, vii

02191

01.49.12

Păsări de crescătorie n.c.a., vii

02193

02194

01.49.13

Reptile de crescătorie (inclusiv șerpi și broaște țestoase), vii

02195

01.49.19

Alte animale de crescătorie n.c.a., vii

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Alte produse provenite de la animalele de crescătorie

 

01.49.21

Miere naturală

02910

01.49.22

Lapte crud n.c.a.

02293

02299

01.49.23

Melci, proaspeți, refrigerați, congelați, uscați, sărați sau în saramură, cu excepția melcilor de mare

02920

01.49.24

Produse comestibile provenite de la animalele de crescătorie, n.c.a.

02930

01.49.25

Coconi de viermi de mătase depănabili

02944

01.49.26

Ceară de insecte și spermanțet, rafinate și colorate sau nu

02960

01.49.27

Embrioni de animale pentru reproducere

02419

02420

01.49.28

Produse necomestibile provenite de la animalele de crescătorie, n.c.a.

02943

01.49.3

Blănuri crude și diverse piei și blănuri crude

 

01.49.31

Blănuri crude, cu excepția blănurilor de miel

02955 (*)

01.49.32

Blănuri crude de miel

02955 (*)

01.49.39

Blănuri crude provenite de la animale n.c.a. (proaspete sau conservate, dar neprelucrate)

02959

01.6

Servicii în domeniul agricol și cel zootehnic (cu excepția serviciilor veterinare)

 

01.61

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

 

01.61.1

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

 

01.61.10

Servicii auxiliare în domeniul producției vegetale

86119

01.62

Servicii auxiliare în domeniul creșterii animalelor

 

01.62.1

Servicii auxiliare în domeniul creșterii animalelor

 

01.62.10

Servicii auxiliare în domeniul creșterii animalelor

86121

01.63

Servicii ulterioare recoltării

 

01.63.1

Servicii ulterioare recoltării

 

01.63.10

Servicii ulterioare recoltării

86111

01.64

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

 

01.64.1

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

 

01.64.10

Servicii de tratare a semințelor pentru înmulțire

86112

01.7

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

 

01.70

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

 

01.70.1

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

 

01.70.10

Vânătoarea, punerea de capcane și servicii conexe

86130

02

Produse forestiere, de exploatare forestieră și servicii conexe

 

02.1

Arbori de pădure și servicii de pepinieră forestieră

 

02.10

Arbori de pădure și servicii de pepinieră forestieră

 

02.10.1

Arbori de pădure vii; semințe de arbori de pădure

 

02.10.11

Arbori de pădure vii

01961 (*)

02.10.12

Semințe de arbori de pădure

01360

02.10.2

Servicii de pepinieră forestieră

 

02.10.20

Servicii de pepinieră forestieră

86140 (*)

02.10.3

Arbori de pădure

 

02.10.30

Arbori de pădure

03300

02.2

Lemn brut

 

02.20

Lemn brut

 

02.20.1

Lemn brut

 

02.20.11

Bușteni de conifere

03110

02.20.12

Bușteni de neconifere, cu excepția lemnului tropical

03120 (*)

02.20.13

Bușteni de lemn tropical

03120 (*)

02.20.14

Lemn de foc

03130 (*)

02.3

Produse vegetale forestiere diferite de lemn

 

02.30

Produse vegetale forestiere diferite de lemn

 

02.30.1

Gume naturale

 

02.30.11

Balată, gutapercă, guayule, chicle și alte rășini naturale similare

03211

02.30.12

Lac, balsamuri și alte gume și rășini naturale

03219

02.30.2

Plută naturală, brută sau simplu pregătită

 

02.30.20

Plută naturală, crudă sau simplu pregătită

03220

02.30.3

Părți ale plantelor, ierburilor, mușchilor și lichenilor utilizabile în scopuri ornamentale

 

02.30.30

Părți ale plantelor, ierburilor, mușchilor și lichenilor utilizabile în scopuri ornamentale

03249

02.30.4

Produse forestiere comestibile

 

02.30.40

Produse forestiere comestibile

03230

02.4

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

 

02.40

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

 

02.40.1

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

 

02.40.10

Servicii de sprijin în domeniul silviculturii

86140 (*)

03

Pești și alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin pentru pescuit

 

03.0

Pești și alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul pescuitului

 

03.00

Pești și alte produse piscicole; produse de acvacultură; servicii de sprijin în domeniul pescuitului

 

03.00.1

Pește viu

 

03.00.11

Pește ornamental viu

04111

03.00.12

Pește de mare, viu, nu de crescătorie

04119 (*)

03.00.13

Pește de apă dulce, viu, nu de crescătorie

04119 (*)

03.00.14

Pește de mare, viu, de crescătorie

04119 (*)

03.00.15

Pește de apă dulce, viu, de crescătorie

04119 (*)

03.00.2

Pește, proaspăt sau refrigerat

 

03.00.21

Pește de mare, proaspăt sau refrigerat, nu de crescătorie

04120 (*)

03.00.22

Pește de apă dulce, proaspăt sau refrigerat, nu de crescătorie

04120 (*)

03.00.23

Pește de mare, proaspăt sau refrigerat, de crescătorie

04120 (*)

03.00.24

Pește de apă dulce, proaspăt sau refrigerat, de crescătorie

04120 (*)

03.00.3

Crustacee, necongelate

 

03.00.31

Crustacee, necongelate, nu de crescătorie

04210 (*)

03.00.32

Crustacee, necongelate, de crescătorie

04210 (*)

03.00.4

Moluște și alte nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate

 

03.00.41

Stridii, vii, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

04220 (*)

03.00.42

Alte moluște și nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate, nu de crescătorie

0429 (*)

03.00.43

Stridii, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

04220 (*)

03.00.44

Alte moluște și nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie

0429 (*)

03.00.5

Perle, neprelucrate

 

03.00.51

Perle naturale, neprelucrate

38210 (*)

03.00.52

Perle de cultură, neprelucrate

38210 (*)

03.00.6

Alte plante și animale acvatice și produsele acestora

 

03.00.61

Corali și produse similare, cochilii de moluște, crustacee sau echinoderme și oase de sepie

04910

03.00.62

Bureți naturali de origine animală

04920

03.00.63

Alge, nu de crescătorie

04930 (*)

03.00.64

Alge, de crescătorie

04930 (*)

03.00.69

Alte plante și animale acvatice și produsele acestora n.c.a.

0 (*)

03.00.7

Servicii de sprijin în domeniul pescuitului și al acvaculturii

 

03.00.71

Servicii de sprijin în domeniul pescuitului

86150 (*)

03.00.72

Servicii de sprijin în domeniul acvaculturii

86150 (*)

B

INDUSTRII EXTRACTIVE

 

05

Cărbune fosil și lignit

 

05.1

Antracit

 

05.10

Antracit

 

05.10.1

Antracit

 

05.10.10

Antracit

11010

05.2

Lignit

 

05.20

Lignit

 

05.20.1

Lignit

 

05.20.10

Lignit

11030 (*)

06

Petrol brut și gaze naturale

 

06.1

Petrol brut

 

06.10

Petrol brut

 

06.10.1

Uleiuri de petrol și uleiuri obținute din minerale bituminoase, brute

 

06.10.10

Uleiuri de petrol și uleiuri obținute din minerale bituminoase, brute

12010

06.10.2

Șisturi bituminoase sau petrolifere și nisipuri bituminoase

 

06.10.20

Șisturi bituminoase sau petrolifere și nisipuri bituminoase

12030

06.2

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

 

06.20

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

 

06.20.1

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

 

06.20.10

Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă

12020

07

Minereuri metalice

 

07.1

Minereuri de fier

 

07.10

Minereuri de fier

 

07.10.1

Minereuri de fier

 

07.10.10

Minereuri de fier

14100

07.2

Minereuri metalice neferoase

 

07.21

Minereuri de uraniu și de toriu

 

07.21.1

Minereuri de uraniu și de toriu

 

07.21.10

Minereuri de uraniu și de toriu

13000

07.29

Alte minereuri și concentrate metalice neferoase

 

07.29.1

Alte minereuri și concentrate metalice neferoase

 

07.29.11

Minereuri și concentrate de cupru

14210

07.29.12

Minereuri și concentrate de nichel

14220

07.29.13

Minereuri și concentrate de aluminiu

14230

07.29.14

Minereuri și concentrate de metale prețioase

14240

07.29.15

Minereuri și concentrate de plumb, zinc și staniu

14290 (*)

07.29.19

Alte minereuri și concentrate metalice neferoase n.c.a.

14290 (*)

08

Alte produse ale industriilor extractive

 

08.1

Piatră, nisip și argilă

 

08.11

Piatră pentru ornamente și construcții, calcar, gips, cretă și ardezie

 

08.11.1

Piatră pentru ornamente și construcții

 

08.11.11

Marmură și alte pietre calcaroase pentru ornamente și construcții

15120

08.11.12

Granit, gresie și alte pietre pentru ornamente și construcții

15130

08.11.2

Calcar și gips

 

08.11.20

Calcar și gips

15200

08.11.3

Cretă și dolomită necalcinată

 

08.11.30

Cretă și dolomită necalcinată

16330

08.11.4

Ardezie

 

08.11.40

Ardezie

15110

08.12

Pietriș, nisip, argile și caolin

 

08.12.1

Pietriș și nisip

 

08.12.11

Nisipuri naturale

15310

08.12.12

Granule, spărturi și praf; pietriș, prundiș

15320 (*)

08.12.13

Amestecuri de zgură și deșeuri industriale similare, conținând sau nu pietriș, prundiș, galeți sau cremene pentru construcții

15320 (*)

08.12.2

Argile și caolin

 

08.12.21

Caolin și alte argile caoline

15400 (*)

08.12.22

Alte argile, andaluzit, disten și silimanit; mulit; pământuri de șamotă și de cărămizi dinas

15400 (*)

08.9

Produse ale industriilor extractive n.c.a.

 

08.91

Minerale pentru industria chimică și îngrășăminte minerale

 

08.91.1

Minerale pentru industria chimică și îngrășăminte minerale

 

08.91.11

Calciu natural sau fosfați aluminocalcici naturali

16110

08.91.12

Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat

16120

08.91.19

Alte minerale chimice și de fertilizare

16190 (*)

08.92

Turbă

 

08.92.1

Turbă

 

08.92.10

Turbă

11040 (*)

08.93

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

 

08.93.1

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

 

08.93.10

Sare și clorură de sodiu pură; apă de mare

16200 (*)

08.99

Alte produse ale industriilor extractive n.c.a.

 

08.99.1

Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

 

08.99.10

Bitumuri și asfalturi, naturale; asfaltiți și roci asfaltice

15330

08.99.2

Pietre prețioase și semiprețioase; diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali; alte minerale

 

08.99.21

Pietre prețioase și semiprețioase (exclusiv diamantele industriale), neprelucrate sau simplu tăiate sau degroșate

16310

08.99.22

Diamante industriale, brute sau tăiate, despicate sau eboșate simplu; piatră ponce; corindon granular; corindon natural, granat natural și alți abrazivi naturali

16320

08.99.29

Alte minerale

16390

09

Servicii de asistență în domeniul industriei extractive

 

09.1

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale

 

09.10

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale

 

09.10.1

Servicii de asistență în domeniul extracției petrolului și a gazelor naturale

 

09.10.11

Servicii de forare în vederea extracției petrolului și a gazelor naturale

86211 (*)

09.10.12

Servicii de montare, reparare și demontare a turlelor de foraj și servicii de asistență conexe extracției de petrol și gaze naturale

86211 (*)

09.10.13

Servicii de lichefiere și regazificare a gazelor naturale la locul de extracție în vederea transportării

86211 (*)

09.9

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive

 

09.90

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive

 

09.90.1

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive

 

09.90.11

Servicii de asistență pentru extracția antracitului

86219 (*)

09.90.19

Servicii de asistență pentru alte industrii extractive, n.c.a.

86219 (*)

C

PRODUSE FABRICATE

 

10

Produse ale industriei alimentare

 

10.1

Carne conservată și preparate din carne

 

10.11

Carne preparată și conservată

 

10.11.1

Carne de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

 

10.11.11

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată

21111

21112

10.11.12

Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată

21113

10.11.13

Carne de oaie, proaspătă sau refrigerată

21115

10.11.14

Carne de capră, proaspătă sau refrigerată

21116

10.11.15

Carne de cal și de alte cabaline, proaspătă sau refrigerată

21118

10.11.2

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

 

10.11.20

Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cal și alte cabaline, proaspete sau refrigerate

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Carne și organe comestibile congelate; alte cărnuri și organe comestibile

 

10.11.31

Carne de bovine, congelată

21131

21132

10.11.32

Carne de porcine, congelată

21133

10.11.33

Carne de oaie, congelată

21135

10.11.34

Carne de caprine, congelată

21136

10.11.35

Carne de cal și de alte cabaline, congelată

21138

10.11.39

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Lână provenită din procesul de tăbăcire și piei crude de bovine sau de cabaline, ovine și caprine

 

10.11.41

Lână provenită din procesul de tăbăcire, nedegresată, inclusiv lână spălată înainte de smulgere

02942

10.11.42

Piei brute întregi de bovine sau de cabaline

02951

10.11.43

Alte piei brute de bovine sau de cabaline

02952

10.11.44

Piei brute de oaie și miel

02953

10.11.45

Piei brute de capră și ied

02954

10.11.5

Grăsimi de bovine, ovine, caprine și porcine

 

10.11.50

Grăsimi de bovine, ovine, caprine și porcine

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Organe crude, necomestibile

 

10.11.60

Organe crude, necomestibile

39110 (*)

10.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate și conservate

 

10.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii preparate și conservate

88111 (*)

10.12

Carne de păsări de curte, preparată și conservată

 

10.12.1

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

 

10.12.10

Carne de păsări de curte, proaspătă sau refrigerată

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Carne de păsări de curte, congelată

 

10.12.20

Carne de păsări de curte, congelată

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Grăsimi de păsări de curte

 

10.12.30

Grăsimi de păsări de curte

21511 (*)

21522

10.12.4

Organe comestibile de păsări de curte

 

10.12.40

Organe comestibile de păsări de curte

21160

10.12.5

Pene și piei de păsări cu pene

 

10.12.50

Pene și piei de păsări cu pene

39110 (*)

10.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte preparate și conservate

 

10.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cărnii de păsări de curte preparate și conservate

88111 (*)

10.13

Carne și produse de carne de păsări de curte

 

10.13.1

Conserve și preparate din carne, organe comestibile sau sânge

 

10.13.11

Carne tranșată de porc, sărată, uscată sau afumată (bacon și jambon)

21171

10.13.12

Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată

21172

10.13.13

Alte cărnuri și organe comestibile, sărate, în saramură, uscate sau afumate (exclusiv carnea de porcine și de bovine); făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

21173

10.13.14

Cârnați și produse similare din carne, organe comestibile sau sânge

21174

10.13.15

Alte sortimente de carne, organe comestibile sau sânge preparate și conservate, cu excepția cărnii și a preparatelor alimentare din organe comestibile

21179

10.13.16

Făină, pudră sau pelete de carne improprii consumului uman; jumări

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne și din carne de păsări de curte

 

10.13.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru obținerea produselor din carne

88111 (*)

10.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din carne și din carne de păsări de curte

88111 (*)

10.2

Pește, crustacee și moluște preparate și conservate

 

10.20

Pește, crustacee și moluște preparate și conservate

 

10.20.1

Pește, proaspăt, refrigerat sau congelat

 

10.20.11

Fileuri de pește și altă carne de pește (tocată sau nu), proaspătă sau refrigerată

21221

10.20.12

Ficat, icre și lapți de pește, proaspeți sau refrigerați

21225

10.20.13

Pește, congelat

21210

10.20.14

Fileuri de pește, congelate

21222

10.20.15

Carne de pește (tocată sau nu), congelată

21223

10.20.16

Ficat, icre și lapți de pește, congelați

21226

10.20.2

Pește, altfel preparat sau conservat; caviar și înlocuitori ai caviarului

 

10.20.21

Fileuri de pește, uscate, sărate sau în saramură, dar nu afumate

21224

10.20.22

Ficat, icre și lapți de pește, uscați, afumați, sărați sau în saramură; făină, pudră și pelete de pește, proprii alimentației umane

21227

21233 (*)

10.20.23

Pește, uscat, sărat sau nu, sau în saramură

21231

10.20.24

Pește, inclusiv fileuri, afumat

21232

10.20.25

Pește, altfel preparat sau conservat, cu excepția preparatelor alimentare din pește

21242 (*)

10.20.26

Caviar și înlocuitori ai caviarului

21243

10.20.3

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, congelate, preparate sau conservate

 

10.20.31

Crustacee, congelate

21250

10.20.32

Moluște, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

21261

10.20.33

Alte nevertebrate acvatice, congelate, uscate, sărate sau în saramură, afumate

21269

10.20.34

Crustacee, altfel preparate sau conservate; moluște și alte nevertebrate acvatice, altfel preparate sau conservate

21270

21280

10.20.4

Făină, praf sau pelete improprii consumului uman și alte produse n.c.a. din pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

 

10.20.41

Făină, praf sau pelete de pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii consumului uman

21291

10.20.42

Alte produse necomestibile din pește, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

21299

10.20.9

Servicii de afumare și alte servicii de preparare și conservare pentru fabricarea produselor din pește; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a peștelui, crustaceelor și moluștelor preparate și conservate

 

10.20.91

Servicii de afumare și alte servicii de preparare și conservare pentru fabricarea produselor din pește

88111 (*)

10.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a peștelui, crustaceelor și moluștelor preparate și conservate

88111 (*)

10.3

Fructe și legume preparate și conservate

 

10.31

Cartofi preparați sau conservați

 

10.31.1

Cartofi preparați sau conservați

 

10.31.11

Cartofi, congelați

21313

10.31.12

Cartofi deshidratați, tăiați sau nu, dar nepreparați altfel

21393 (*)

10.31.13

Cartofi deshidratați sub formă de făină, pudră, granule sau pelete

21392

10.31.14

Cartofi preparați sau conservați

21323 (*)

10.31.9

Gătitul și alte servicii de preparare pentru cartofi și produse din cartofi; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cartofilor preparați sau conservați

 

10.31.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru cartofi și produse din cartofi

88111 (*)

10.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cartofilor preparați sau conservați

88111 (*)

10.32

Sucuri de fructe și de legume

 

10.32.1

Sucuri de fructe și de legume

 

10.32.11

Suc de roșii

21331

10.32.12

Suc de portocale

21431

10.32.13

Suc de grapefrut

21432

10.32.14

Suc de ananas

21433

10.32.15

Suc de struguri

21434

10.32.16

Suc de mere

21435

10.32.17

Amestecuri de sucuri de fructe și legume

21339

10.32.19

Alte sucuri de fructe sau de legume

21439

10.32.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sucului de fructe și legume

 

10.32.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sucului de fructe și legume

88111 (*)

10.39

Alte fructe și legume preparate și conservate

 

10.39.1

Legume prelucrate și conservate, cu excepția cartofilor

 

10.39.11

Legume, congelate

21311

21312

21319

10.39.12

Legume conservate provizoriu

21399 (*)

10.39.13

Legume deshidratate

21393 (*)

10.39.14

Legume și fructe tăiate și ambalate

0 (*)

10.39.15

Fasole conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

21321

10.39.16

Mazăre conservată, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

21322

10.39.17

Alte legume (cu excepția cartofilor) conservate, dar nu în oțet sau acid acetic, cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume

21329 (*)

21399

10.39.18

Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic

21394

10.39.2

Legume și fructe cu coajă lemnoasă preparate și conservate

 

10.39.21

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, gătite sau negătite, congelate

21493

10.39.22

Gemuri, jeleuri de fructe, piureuri și paste de fructe, inclusiv fructe cu coajă lemnoasă

21494

10.39.23

Fructe cu coajă lemnoasă, arahide, prăjite, sărate sau altfel preparate

21495

10.39.24

Fructe și fructe cu coajă lemnoasă, conservate provizoriu, dar nu pentru consum imediat

21496

10.39.25

Alte fructe preparate sau conservate

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

 

10.39.30

Materii vegetale și deșeuri vegetale, reziduuri vegetale și produse secundare

39120 (*)

10.39.9

Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fructe și legume preparate sau conservate

 

10.39.91

Gătitul și alte servicii de preparare pentru conservarea fructelor și legumelor

88111 (*)

10.39.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor fructe și legume preparate sau conservate

88111 (*)

10.4

Uleiuri și grăsimi de origine vegetală sau animală

 

10.41

Uleiuri și grăsimi

 

10.41.1

Uleiuri și grăsimi de origine animală, fracțiunile lor, nerafinate

 

10.41.11

Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

21529 (*)

10.41.12

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine

21524

21525

21526

10.41.19

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu, dar nemodificate chimic

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Uleiuri vegetale, nerafinate

 

10.41.21

Ulei de soia, nerafinat

21531

10.41.22

Ulei de arahide, nerafinat

21532

10.41.23

Ulei de măsline, nerafinat

21537

10.41.24

Ulei de semințe de floarea-soarelui, nerafinat

21533

10.41.25

Ulei de semințe de bumbac, nerafinat

21538

10.41.26

Ulei de rapiță, colză și muștar, nerafinat

21534

10.41.27

Ulei de palmier, nerafinat

21535

10.41.28

Ulei de cocos, nerafinat

21536

10.41.29

Alte uleiuri vegetale, nerafinate

21539 (*)

10.41.3

Deșeuri de bumbac

 

10.41.30

Deșeuri de bumbac

21600

10.41.4

Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale; făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase

 

10.41.41

Șrot și alte reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale

21710

10.41.42

Făină și pulbere de semințe oleaginoase sau de fructe oleaginoase, cu excepția celor de muștar

21720

10.41.5

Uleiuri rafinate, cu excepția reziduurilor

 

10.41.51

Ulei de soia și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21541

10.41.52

Ulei de arahide și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21542

10.41.53

Ulei de măsline și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21547

10.41.54

Ulei de semințe de floarea-soarelui și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21543

10.41.55

Ulei de semințe de bumbac și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21548

10.41.56

Uleiuri de rapiță, colză și muștar și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic

21544

10.41.57

Ulei de palmier și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21545

10.41.58

Ulei de cocos și fracțiunile sale, rafinat, dar nemodificat chimic

21546

10.41.59

Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi și uleiuri vegetale stabilizate (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic

21549 (*)

10.41.6

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

 

10.41.60

Grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală și fracțiunile acestora, hidrogenate, esterificate, dar nepreparate altfel

21590 (*)

10.41.7

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor); degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

 

10.41.71

Ceruri vegetale (cu excepția trigliceridelor)

21731

10.41.72

Degras; reziduuri rezultate din tratarea grăsimilor sau a cerurilor animale sau vegetale

21732

10.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor și a grăsimilor

 

10.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor și a grăsimilor

88111 (*)

10.42

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

 

10.42.1

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

 

10.42.10

Margarină și alte grăsimi alimentare similare

21550

10.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a margarinei și a altor grăsimi alimentare similare

 

10.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a margarinei și a altor grăsimi alimentare similare

88111 (*)

10.5

Produse lactate

 

10.51

Produse lactate și brânzeturi

 

10.51.1

Lapte și smântână lichidă procesată

 

10.51.11

Lapte lichid procesat

22110

10.51.12

Lapte și smântână cu > 6 % grăsimi, neconcentrat și neîndulcit

22120

10.51.2

Lapte în stare solidă

 

10.51.21

Lapte praf degresat

22212

10.51.22

Lapte praf nedegresat

22211

10.51.3

Unt și paste lactate pentru tartine

 

10.51.30

Unt și paste lactate pentru tartine

22241

22242

22249

10.51.4

Brânză și cheag

 

10.51.40

Brânză și cheag

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Alte produse lactate

 

10.51.51

Lapte și smântână, concentrate sau aditivate cu zahăr sau alți îndulcitori, în alte forme decât cea solidă

22221

22222

22229

10.51.52

Iaurt și alte sortimente de lapte sau smântână fermentate sau acrite

22230

10.51.53

Cazeină

22260

10.51.54

Lactoză și sirop de lactoză

23210 (*)

10.51.55

Zer

22130

22219 (*)

10.51.56

Produse lactate n.c.a.

22290

10.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor lactate și a brânzeturilor

 

10.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor lactate și a brânzeturilor

88111 (*)

10.52

Înghețată

 

10.52.1

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

 

10.52.10

Înghețată și alte produse similare comestibile sub formă înghețată

22270

10.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a înghețatei

 

10.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a înghețatei

88111 (*)

10.6

Produse ale industriei morăritului, amidon și produse conținând amidon

 

10.61

Produse ale industriei morăritului

 

10.61.1

Orez, măcinat complet sau parțial, decorticat sau zdrobit

 

10.61.11

Orez decorticat

23162

10.61.12

Orez, măcinat complet sau parțial sau zdrobit

23161

10.61.2

Făină din cereale și vegetale; amestecuri ale acestora

 

10.61.21

Făină de grâu sau borceag

23110

10.61.22

Alte făini de cereale

23120

10.61.23

Făină de legume

23170

10.61.24

Amestecuri pentru produse de panificație

23180

10.61.3

Crupe, făini, pelete și alte produse pe bază de cereale

 

10.61.31

Crupe și făină de grâu

23130 (*)

10.61.32

Crupe, făini și pelete de cereale n.c.a.

23130 (*)

10.61.33

Cereale pentru micul dejun și alte produse pe bază de cereale

23140

10.61.4

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

 

10.61.40

Tărâțe, gozuri și alte reziduuri de la prelucrarea cerealelor

39120 (*)

10.61.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor industriei morăritului

 

10.61.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor industriei morăritului

88111 (*)

10.62

Amidon și produse conținând amidon

 

10.62.1

Amidon și produse conținând amidon; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

 

10.62.11

Amidon; inulină; gluten de grâu; dextrină și alte tipuri de amidon modificat

23220

10.62.12

Tapioca și înlocuitorii săi preparați din amidon sub formă de fulgi, granule sau alte forme similare

23230

10.62.13

Glucoză și sirop de glucoză; fructoză și sirop din fructoză; zahăr invertit; zaharuri și siropuri de zahăr n.c.a.

23210 (*)

10.62.14

Ulei de porumb

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

 

10.62.20

Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și reziduuri similare

39130

10.62.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a amidonului și a produselor conținând amidon

 

10.62.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a amidonului și a produselor conținând amidon

88111 (*)

10.7

Produse făinoase și de brutărie

 

10.71

Pâine; produse de patiserie și prăjituri proaspete

 

10.71.1

Pâine, produse de patiserie și prăjituri proaspete

 

10.71.11

Pâine proaspătă

23491

10.71.12

Produse de patiserie și prăjituri proaspete

23431

10.71.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pâinii, a produselor de patiserie și a prăjiturilor proaspete sau congelate

 

10.71.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pâinii, a produselor de patiserie și a prăjiturilor proaspete sau congelate

88111 (*)

10.72

Pesmeți și biscuiți; produse de patiserie și prăjituri conservate

 

10.72.1

Pesmeți și biscuiți; produse de patiserie și prăjituri conservate

 

10.72.11

Pâine crocantă, pesmeți, pâine prăjită și alte produse prăjite similare

23410

10.72.12

Turtă dulce și alte produse asemănătoare; biscuiți dulci; vafe și alveole

23420

10.72.19

Alte produse de brutărie uscate sau conservate

23439

23499

10.72.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesmeților și a biscuiților; produse de patiserie și prăjituri conservate

 

10.72.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesmeților și a biscuiților; produse de patiserie și prăjituri conservate

88111 (*)

10.73

Macaroane, tăieței, cușcuș și alte produse făinoase similare

 

10.73.1

Macaroane, tăieței, cușcuș și alte produse făinoase similare

 

10.73.11

Macaroane, tăieței și alte produse făinoase similare

23710

10.73.12

Cușcuș

23721 (*)

10.73.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

 

10.73.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare

88111 (*)

10.8

Alte produse alimentare

 

10.81

Zahăr

 

10.81.1

Zahăr de trestie sau sfeclă de zahăr brut sau rafinat; melasă

 

10.81.11

Zahăr nerafinat din trestie sau sfeclă, în formă solidă

23511

23512

10.81.12

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă și sucroză pură din punct de vedere chimic, în formă solidă, neconținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți

23520

10.81.13

Zahăr rafinat din trestie sau sfeclă conținând adaosuri de aromatizanți sau coloranți; zahăr de arțar și sirop de arțar

23530

10.81.14

Melasă

23540

10.81.2

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

 

10.81.20

Pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și alte deșeuri rezultate în urma fabricării zahărului

39140

10.81.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a zahărului

 

10.81.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a zahărului

88111 (*)

10.82

Produse de cofetărie din cacao, ciocolată și zahăr

 

10.82.1

Pastă de cacao, degresată sau nu, unt, grăsime și ulei de cacao, pudră de cacao

 

10.82.11

Pastă de cacao, degresată sau nu

23610

10.82.12

Unt, grăsime și ulei de cacao

23620

10.82.13

Cacao pudră, fără adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

23630

10.82.14

Cacao pudră, cu adaosuri de zahăr sau alți îndulcitori

23640

10.82.2

Produse de cofetărie din ciocolată și zahăr

 

10.82.21

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), în vrac

23650

10.82.22

Ciocolată și produse alimentare cu conținut de cacao (cu excepția pudrei de cacao îndulcite), altfel decât în vrac

23660

10.82.23

Produse de cofetărie zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conținut de cacao

23670

10.82.24

Fructe, fructe cu coajă lemnoasă, coji de fructe și alte părți ale plantelor, conservate în zahăr

21499

10.82.3

Coji, pleavă, pielițe și alte deșeuri de cacao

 

10.82.30

Coji, pleavă, pielițe și alte deșeuri de cacao

39150

10.82.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cofetărie pe bază de cacao, ciocolată și zahăr

 

10.82.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cofetărie pe bază de cacao, ciocolată și zahăr

88111 (*)

10.83

Ceai și cafea prelucrate

 

10.83.1

Ceai și cafea prelucrate

 

10.83.11

Cafea, decafeinizată sau prăjită

23911

10.83.12

Înlocuitori de cafea; extracte, esențe și concentrate de cafea sau înlocuitori de cafea; pielițe și pleavă de cafea

23912

10.83.13

Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) și ceai parțial fermentat, în ambalaje directe cu un conținut ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Extracte, esențe, concentrate și preparate din ceai sau maté

23914

10.83.15

Infuzii de plante

01930 (*)

10.83.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cafelei și a ceaiului

 

10.83.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cafelei și a ceaiului

88111 (*)

10.84

Condimente și produse de asezonare

 

10.84.1

Oțet; sosuri; amestecuri de condimente; făină și pudră de muștar; muștar preparat

 

10.84.11

Oțet și înlocuitori de oțet, obținuți din acid acetic

23994

10.84.12

Sosuri; amestecuri de condimente și amestecuri de produse de asezonare; făină și pudră de muștar și muștar preparat

23995

10.84.2

Mirodenii, prelucrate

 

10.84.21

Piper (Piper spp.), prelucrat

23921

10.84.22

Ardei și ardei iute, uscat (Capsicum spp.), prelucrat

23922

10.84.23

Scorțișoară (canella), prelucrată; alte mirodenii prelucrate

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Sare alimentară

 

10.84.30

Sare alimentară

16200 (*)

10.84.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a condimentelor și a produselor de asezonare

 

10.84.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a condimentelor și a produselor de asezonare

88111 (*)

10.85

Alimente și preparate alimentare

 

10.85.1

Alimente și preparate alimentare

 

10.85.11

Alimente și preparate alimentare pe bază de carne, organe comestibile sau sânge

21176

10.85.12

Alimente și preparate alimentare pe bază de pești, crustacee și moluște

21241

21242 (*)

10.85.13

Alimente și preparate alimentare pe bază de legume

21391

10.85.14

Alimente și preparate alimentare pe bază de paste

23721 (*)

23722

10.85.19

Alte alimente și preparate alimentare (inclusiv pizza congelată)

23997

10.85.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor și a produselor alimentare

 

10.85.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor și a produselor alimentare

88111 (*)

10.86

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

 

10.86.1

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

 

10.86.10

Preparate alimentare omogenizate și alimente dietetice

23991

10.86.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor alimentare omogenizate și a alimentelor dietetice

 

10.86.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor alimentare omogenizate și a alimentelor dietetice

88111 (*)

10.89

Alte produse alimentare n.c.a.

 

10.89.1

Supe, ouă, drojdii și alte produse alimentare; extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

 

10.89.11

Preparate pentru supe, ciorbe sau supe cremă; supe, ciorbe sau supe-cremă preparate

23992

10.89.12

Ouă, fără coajă, și gălbenușuri de ou, proaspete sau conservate; ouă în coajă, conservate sau gătite; albumină din ou

22300

23993

10.89.13

Drojdii (active sau inactive); alte micro-organisme monocelulare moarte; praf de copt preparat

23996

10.89.14

Extracte și sucuri de carne, pește și nevertebrate acvatice

21175

10.89.15

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice; mucilagii și agenți de mărire a viscozității

23999 (*)

10.89.19

Diverse produse alimentare n.c.a.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse alimentare n.c.a.

 

10.89.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse alimentare n.c.a.

88111 (*)

10.9

Alimente preparate pentru animale

 

10.91

Alimente preparate pentru animale de fermă

 

10.91.1

Alimente preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

 

10.91.10

Nutrețuri preparate pentru animale de fermă, cu excepția făinii și peletelor de lucernă

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Făină și pelete de lucernă

 

10.91.20

Făină și pelete de lucernă

23320

10.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de fermă

 

10.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de fermă

88111 (*)

10.92

Alimente preparate pentru animalele de companie

 

10.92.1

Alimente preparate pentru animalele de companie

 

10.92.10

Alimente preparate pentru animalele de companie

23314

10.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de companie

 

10.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a alimentelor preparate pentru animalele de companie

88111 (*)

11

Băuturi

 

11.0

Băuturi

 

11.01

Băuturi alcoolice distilate

 

11.01.1

Băuturi alcoolice distilate

 

11.01.10

Băuturi alcoolice distilate

24131

24129

11.01.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a băuturilor alcoolice distilate

 

11.01.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a băuturilor alcoolice distilate

88111 (*)

11.02

Vinuri din struguri

 

11.02.1

Vinuri din struguri proaspeți; must de struguri

 

11.02.11

Vinuri spumoase din struguri proaspeți

24211

11.02.12

Vinuri din struguri proaspeți, cu excepția vinului spumos; must de struguri

24212

11.02.2

Drojdii de vin; tartru brut

 

11.02.20

Drojdii de vin; tartru brut

39170

11.02.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vinului din struguri

 

11.02.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vinului din struguri

88111 (*)

11.03

Cidru și alte vinuri din fructe

 

11.03.1

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

 

11.03.10

Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, mied); băuturi mixte cu conținut de alcool

24230

11.03.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cidrului și a altor vinuri din fructe

 

11.03.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cidrului și a altor vinuri din fructe

88111 (*)

11.04

Alte băuturi fermentate nedistilate

 

11.04.1

Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

 

11.04.10

Vermut și alte vinuri aromatizate din struguri proaspeți

24220

11.04.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor băuturi fermentate nedistilate

 

11.04.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor băuturi fermentate nedistilate

88111 (*)

11.05

Bere

 

11.05.1

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

 

11.05.10

Bere, cu excepția depunerilor rezultate din fabricarea berii

24310

11.05.2

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

 

11.05.20

Depuneri rezultate din fabricarea berii sau în urma distilării

39160

11.05.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a berii

 

11.05.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a berii

88111 (*)

11.06

Malț

 

11.06.1

Malț

 

11.06.10

Malț

24320

11.06.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a malțului

 

11.06.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a malțului

88111 (*)

11.07

Băuturi răcoritoare; ape minerale și alte ape îmbuteliate

 

11.07.1

Ape minerale și băuturi răcoritoare

 

11.07.11

Ape minerale și ape gazeificate, neîndulcite și nearomatizate

24410

11.07.19

Alte băuturi nealcoolice

24490

11.07.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a apelor minerale și a băuturilor răcoritoare

 

11.07.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a apelor minerale și a băuturilor răcoritoare

88111 (*)

12

Produse din tutun

 

12.0

Produse din tutun

 

12.00

Produse din tutun

 

12.00.1

Produse din tutun, cu excepția deșeurilor

 

12.00.11

Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun

25020

12.00.19

Alte tutunuri și înlocuitori de tutun prelucrați; tutunuri omogenizate sau reconstituite; extracte și esențe de tutun

25090

12.00.2

Deșeuri de tutun

 

12.00.20

Deșeuri de tutun

39180

12.00.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din tutun

 

12.00.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor din tutun

88112

13

Textile

 

13.1

Fire și ață textilă

 

13.10

Fire și ață textilă

 

13.10.1

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

 

13.10.10

Grăsime de usuc (inclusiv lanolină)

21519 (*)

13.10.2

Fibre textile naturale prelucrate pentru filare

 

13.10.21

Mătase brută (nerăsucită)

26110

13.10.22

Lână, degresată sau carbonizată, necardată, nepieptănată

26130

13.10.23

Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

26140

13.10.24

Lână și păr fin sau grosier de animale, cardat sau pieptănat

26150

13.10.25

Bumbac, cardat sau pieptănat

26160

13.10.26

Iută și alte fibre textile (exceptând inul, cânepa și ramia), prelucrate, dar nefilate

26170

13.10.29

Alte fibre textile vegetale, prelucrate, dar nefilate

26190

13.10.3

Fibre sintetice sau artificiale discontinue, prelucrate pentru filare

 

13.10.31

Fibre sintetice sau artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

26210

13.10.32

Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau altfel prelucrate pentru filare

26220

13.10.4

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

 

13.10.40

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase

26310

13.10.5

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

 

13.10.50

Fire de lână condiționate sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

26320

26330

26340

13.10.6

Fire de bumbac; ață de cusut de bumbac

 

13.10.61

Fire de bumbac (exclusiv ața de cusut)

26360

26370

13.10.62

Ață de cusut de bumbac

26350

13.10.7

Fire din fibre textile vegetale altele decât bumbacul (inclusiv fire de in, iută, nucă de cocos și cânepă); fibre din hârtie

 

13.10.71

Fire de in

26380 (*)

13.10.72

Fire de iută sau din alte fibre textile liberiene; fire din alte fibre textile vegetale; fibre din hârtie

26380 (*)

13.10.8

Fire și ață textilă din filamente sau din fibre sintetice sau artificiale discontinue sau din filamente sintetice sau artificiale

 

13.10.81

Fire din filamente sintetice sau artificiale, răsucite sau cablate (altele decât ața de cusut, fire de mare tenacitate din poliamide, poliesteri sau filamente de viscoză), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau artificiale (altele decât ața de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

26420

13.10.82

Fire, altele decât ațele de cusut din fibre sintetice discontinue, conținând ≥ 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

26430

13.10.83

Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice scurte, conținând < 85 % de fibre de acest tip (procent de masă)

26440

13.10.84

Fire (altele decât ațele de cusut) din fibre sintetice sau artificiale discontinue, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

26450

26460

13.10.85

Ață și fire de cusut din filamente și fibre artificiale și sintetice

26410

13.10.9

Destrămături; servicii de pregătire a fibrelor textile naturale; operațiuni subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor și a ațelor textile

 

13.10.91

Destrămături din lână sau din păr fin sau grosier de animale

39213

13.10.92

Destrămături și alte deșeuri de bumbac

39215

13.10.93

Servicii de pregătire a fibrelor textile naturale

88121 (*)

13.10.99

Operațiuni subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a firelor și a ațelor textile

88121 (*)

13.2

Țesături

 

13.20

Țesături

 

13.20.1

Țesături (cu excepția țesăturilor speciale), din fibre naturale altele decât bumbac

 

13.20.11

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

26510

13.20.12

Țesături din lână cardată sau pieptănată, din păr fin sau grosier de animale sau din păr de cal

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Țesături din in

26560

13.20.14

Țesături din iută și alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa și ramia)

26570

13.20.19

Țesături din alte fibre textile vegetale; țesături din fire de hârtie

26590

13.20.2

Țesături din bumbac

 

13.20.20

Țesături din bumbac

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Țesături (cu excepția materialelor speciale), din fibre sintetice sau artificiale discontinue sau din filamente sintetice sau artificiale

 

13.20.31

Țesături din fire de filamente sintetice și din fire de filamente artificiale

26710

26720

26730

13.20.32

Țesături din fibre sintetice discontinue

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Țesături din fibre artificiale discontinue

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Catifea, pluș, țesături buclate de tip buret (éponge) și alte țesături speciale

 

13.20.41

Catifele și plușuri țesute și țesături de tip „omidă” (altele decât țesăturile buclate de tip buret și panglicile)

26810

26820

26830

13.20.42

Țesături buclate de tip buret și alte țesături similare (altele decât panglicile) din bumbac

26840

13.20.43

Alte țesături buclate de tip buret și țesături similare (altele decât panglicile)

26850

13.20.44

Tifoane (altele decât panglicile)

26860

13.20.45

Suprafețe textile cu smocuri, altele decât covoarele

26880

13.20.46

Țesături (inclusiv panglicile) din fibre de sticlă

26890

13.20.5

Imitație de blană (țesută)

 

13.20.50

Imitație de blană (țesută)

28330

13.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor

 

13.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor

88121 (*)

13.3

Servicii de finisare a textilelor

 

13.30

Servicii de finisare a textilelor

 

13.30.1

Servicii de finisare a textilelor

 

13.30.11

Servicii de albire și vopsire a fibrelor și a firelor textile

88122 (*)

13.30.12

Servicii de albire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.30.13

Servicii de vopsire a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.30.14

Servicii de imprimare a materialelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.30.19

Alte servicii de finisare a textilelor și a articolelor textile (inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte)

88122 (*)

13.9

Alte textile

 

13.91

Materiale tricotate sau croșetate

 

13.91.1

Materiale tricotate sau croșetate

 

13.91.11

Catifea, pluș, materiale buclate, tricotate sau croșetate

28110

13.91.19

Alte materiale tricotate sau croșetate, inclusiv imitațiile de blană tricotate

28190

28330

13.91.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor tricotate sau croșetate

 

13.91.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor tricotate sau croșetate

88121 (*)

13.92

Articole textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

 

13.92.1

Articole textile confecționate pentru uz casnic

 

13.92.11

Pături și pleduri, cu excepția păturilor electrice

27110

13.92.12

Lenjerie de pat

27120 (*)

13.92.13

Lenjerie de masă

27120 (*)

13.92.14

Lenjerie de toaletă și bucătărie

27120 (*)

13.92.15

Perdele (inclusiv draperii) și storuri de interior; garnituri și draperii de pat

27130

13.92.16

Articole pentru mobilier n.c.a.; seturi de țesături și fire pentru confecționarea de covoare, tapițerii și alte articole asemănătoare

27140

13.92.2

Alte articole textile confecționate

 

13.92.21

Saci și pungi, de tipul celor utilizate pentru împachetarea mărfurilor

27150

13.92.22

Prelate, tende și copertine; velatură pentru ambarcațiuni, planșe cu velă sau cărucioare cu velă; corturi și articole de camping (inclusiv saltelele pneumatice)

27160

13.92.23

Parașute (inclusiv parașute dirijabile) și rotoșute; părți ale acestora

27170

13.92.24

Pături, plăpumi, perne, saci de dormit și alte articole asemănătoare, cu arcuri sau umplute cu câlți sau garnituri interioare din orice materiale, inclusiv cauciuc alveolar sau material plastic alveolar

27180

13.92.29

Alte articole textile confecționate (inclusiv cârpe de șters pe jos, cârpe de bucătărie, cârpe de șters praful și alte cârpe similare, centuri și veste de salvare)

27190

13.92.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

 

13.92.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor textile confecționate, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

88121 (*)

13.93

Covoare și carpete

 

13.93.1

Covoare și carpete

 

13.93.11

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, cu puncte înnodate

27210

13.93.12

Covoare și alte acoperitoare de podea textile, țesute, fără smocuri sau șuvițe

27220

13.93.13

Covoare și alte articole textile de protecție a podelelor, cu smocuri

27230

13.93.19

Alte covoare și acoperitoare de podea textile (inclusiv cele din fetru)

27290

13.93.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a covoarelor și a carpetelor

 

13.93.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a covoarelor și a carpetelor

88121 (*)

13.94

Odgoane, frânghii, sfori și împletituri de tip plasă

 

13.94.1

Odgoane, frânghii, sfori și împletituri de tip plasă, cu excepția deșeurilor

 

13.94.11

Sfori, odgoane, frânghii și cabluri, din iută sau alte fibre textile liberiene

27310

13.94.12

Rețele împletite din sfori, odgoane sau frânghii, plase confecționate din materiale textile; articole din sfoară, fâșii n.c.a.

27320

13.94.2

Cârpe, zdrențe, sfori, frânghii și funii și articole uzate confecționate din materiale textile

 

13.94.20

Cârpe, zdrențe, sfori, frânghii și funii și articole uzate confecționate din materiale textile

39218

13.94.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a odgoanelor, frânghiilor, sforilor și a împletiturilor de tip plasă

 

13.94.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a odgoanelor, frânghiilor, sforilor și a împletiturilor de tip plasă

88121 (*)

13.95

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

 

13.95.1

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

 

13.95.10

Articole nețesute și articole fabricate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

27922

13.95.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor nețesute și a articolelor confecționate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

 

13.95.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație articolelor nețesute și a articolelor confecționate din materiale nețesute, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte

88121 (*)

13.96

Alte textile tehnice și industriale

 

13.96.1

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate; țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate; fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil și produse și articole textile pentru utilizări tehnice

 

13.96.11

Fire metalizate sau fire îmbrăcate cu materiale metalizate

27993

13.96.12

Țesături din fire metalice și țesături din fire metalizate n.c.a.

27994

13.96.13

Fire și corzi din cauciuc, acoperite cu material textil; fire și fâșii textile, impregnate sau acoperite cu cauciuc sau materiale plastice

27992

13.96.14

Țesături textile, impregnate, stratificate sau acoperite n.c.a.

27997

13.96.15

Țesătură pentru anvelopă cu carcasă de cord din fir de nailon de înaltă rezistență sau din alte poliamide, poliesteri sau mătase de viscoză

27996

13.96.16

Produse și articole textile pentru utilizare tehnică (inclusiv fitiluri, manșoane pentru lămpi, benzi transportoare și curele de transmisie, țesături pentru site și țesături groase)

27998

13.96.17

Panglici; panglici de bătătură fără fire de urzeală paralelizate și lipite (bolduc); pasmanterii și alte articole asemănătoare

27911

13.96.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor tehnice și industriale

 

13.96.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a textilelor tehnice și industriale

88121 (*)

13.99

Alte textile n.c.a.

 

13.99.1

Tul, dantele și broderii; fire și panglici „îmbrăcate”; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

 

13.99.11

Tul, alte pânze tip tul și țesături cu ochiuri înnodate, cu excepția materialelor tricotate sau croșetate; dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

27912

13.99.12

Dantele sub formă de bucăți, benzi sau cu motive decorative

27913

13.99.13

Fetru, îmbrăcat, acoperit sau stratificat

27921

13.99.14

Fibre textile ≤ 5 mm lungime (scame), praf textil și nopeuri de piuare

27991 (*)

13.99.15

Fire și fâșii aurite; fire tip „omidă”; fire „cu bucleuri”

27995

13.99.16

Produse textile matlasate sub formă de bucăți

27999

13.99.19

Alte textile și produse textile n.c.a.

38994 (*)

13.99.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de textile n.c.a.

 

13.99.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor tipuri de textile n.c.a.

88121 (*)

14

Articole de îmbrăcăminte

 

14.1

Articole de îmbrăcăminte, cu excepția îmbrăcămintei de blană

 

14.11

Haine de piele

 

14.11.1

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

 

14.11.10

Articole de îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită

28241

14.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte de piele

 

14.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte de piele

88124 (*)

14.12

Îmbrăcăminte de lucru

 

14.12.1

Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbați

 

14.12.11

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru bărbați

28231 (*)

14.12.12

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru bărbați

28231 (*)

14.12.2

Îmbrăcăminte de lucru pentru femei

 

14.12.21

Compleuri, jachete și sacouri, industriale și profesionale, pentru femei

28233 (*)

14.12.22

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, industriale și profesionale, pentru femei

28233 (*)

14.12.3

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

 

14.12.30

Alte tipuri de îmbrăcăminte de lucru

28236 (*)

14.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îmbrăcămintei de lucru

 

14.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îmbrăcămintei de lucru

88123 (*)

14.13

Alte articole de îmbrăcăminte pentru exterior

 

14.13.1

Îmbrăcăminte pentru exterior, tricotate sau croșetate

 

14.13.11

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28221 (*)

14.13.12

Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28221 (*)

14.13.13

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28223 (*)

14.13.14

Costume, compleuri, jachete, sacouri, rochii, fuste, fuste-pantalon, pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28223 (*)

14.13.2

Alte tipuri de îmbrăcăminte pentru exterior pentru bărbați și băieți

 

14.13.21

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28231 (*)

14.13.22

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28231 (*)

14.13.23

Jachete și sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28231 (*)

14.13.24

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28231 (*)

14.13.3

Alte tipuri de îmbrăcăminte pentru exterior pentru femei și fete

 

14.13.31

Paltoane, canadiene, mantale, pelerine, hanorace, vestimentație contra vântului și jachete contravânt și articole similare din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28233 (*)

14.13.32

Costume și compleuri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28233 (*)

14.13.33

Jachete sau sacouri din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28233 (*)

14.13.34

Rochii, fuste și fuste-pantalon din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28233 (*)

14.13.35

Pantaloni, salopete cu bretele, pantaloni scurți și șorturi din materiale textile, dar nu tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28233 (*)

14.13.4

Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte articole purtate sau uzate

 

14.13.40

Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte articole purtate sau uzate

39217

14.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte pentru exterior

 

14.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de îmbrăcăminte pentru exterior

88123 (*)

14.14

Lenjerie intimă

 

14.14.1

Lenjerie intimă, tricotată și croșetată

 

14.14.11

Cămăși, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28222 (*)

14.14.12

Slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie și alte articole similare, tricotate sau croșetate, pentru bărbați sau băieți

28222 (*)

14.14.13

Bluze, cămăși și bluzoane, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28224 (*)

14.14.14

Furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, rochii de casă, dezabieuri, halate de baie și articole similare, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

28224 (*)

14.14.2

Lenjerie intimă, netricotată sau necroșetată

 

14.14.21

Cămăși și bluze din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

28232 (*)

14.14.22

Bluze de corp și maieuri, slipuri, indispensabili, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru bărbați sau băieți

28232 (*)

14.14.23

Bluze, cămăși și bluzoane, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

28234 (*)

14.14.24

Bluze de corp și cămăși de zi, furouri, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, dezabieuri, halate de baie, rochii de casă și articole similare, din material textil, netricotate și necroșetate, pentru femei sau fete

28234 (*)

14.14.25

Sutiene, brâuri, corsete, bretele, suspensoare, jartiere și articole similare și părțile lor, chiar tricotate sau croșetate

28237

14.14.3

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

 

14.14.30

Tricouri și maiouri de corp, tricotate sau croșetate

28225

14.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lenjeriei intime

 

14.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lenjeriei intime

88123 (*)

14.19

Alte articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare

 

14.19.1

Articole de îmbrăcăminte, treninguri și alte articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și părți, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

 

14.19.11

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, tricotate sau croșetate, pentru nou-născuți

28227

14.19.12

Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate

28228

14.19.13

Mănuși cu degete, mănuși cu un deget și mănuși fără degete, tricotate sau croșetate

28229 (*)

14.19.19

Alte accesorii vestimentare și părți de articole de îmbrăcăminte sau de articole vestimentare, confecționate, tricotate sau croșetate

28229 (*)

14.19.2

Articole de îmbrăcăminte, alte articole de îmbrăcăminte și alte accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

 

14.19.21

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din materiale textile, netricotate și necroșetate, pentru nou-născuți

28235

14.19.22

Treninguri, costume de schi, costume de baie și alte articole de îmbrăcăminte, din materiale textile, netricotate și necroșetate

28236 (*)

14.19.23

Batiste, șaluri, eșarfe, văluri, cravate, fulare-cravată, mănuși și alte accesorii vestimentare confecționate; părți de îmbrăcăminte sau accesorii vestimentare, din țesături textile, netricotate și necroșetate n.c.a.

28238

14.19.3

Accesorii vestimentare din piele; articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, articole de îmbrăcăminte confecționate din materiale textile „îmbrăcate”

 

14.19.31

Accesorii vestimentare din piele sau din piele reconstituită, cu excepția mânușilor pentru sport

28242

14.19.32

Articole de îmbrăcăminte confecționate din pâslă (fetru) sau materiale nețesute, materiale textile impregnate sau „îmbrăcate”

28250

14.19.4

Pălării și articole de acoperit capul

 

14.19.41

Calote și capișoane din fetru; discuri și cilindri pentru pălării, din fetru; calote sau forme pentru pălării, împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material

28261

14.19.42

Pălării și alte articole de acoperit capul, din fetru, fie împletite sau fabricate din benzi asamblate din orice material, fie tricotate sau croșetate, fie făcute din dantele sau alte materiale textile sub formă de bucăți; plase și fileuri pentru păr

28262

14.19.43

Alte articole de acoperit capul, cu excepția celor din cauciuc sau din plastic, a căștilor de protecție și a articolelor de acoperit capul din azbest; benzi pentru garnituri interioare, dubluri sau căptușeli, capace, huse, carcase, cozoroace și curelușe pentru articole de acoperit capul

28269

14.19.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare

 

14.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare

88123 (*)

14.2

Articole din blană

 

14.20

Articole din blană

 

14.20.1

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

 

14.20.10

Articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și alte articole din blană, cu excepția articolelor de acoperit capul

28320

14.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din blană

 

14.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din blană

88123 (*)

14.3

Articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

 

14.31

Ciorapi tricotați sau croșetați

 

14.31.1

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

 

14.31.10

Ciorapi-pantalon, dresuri, ciorapi, șosete și alte produse asemănătoare, tricotate sau croșetate

28210

14.31.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ciorapilor tricotați sau croșetați

 

14.31.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a ciorapilor tricotați sau croșetați

88123 (*)

14.39

Alte articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

 

14.39.1

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

 

14.39.10

Jerseuri, pulovere, veste cu mâneci lungi de tip cardigan, veste și alte articole asemănătoare, tricotate sau croșetate

28226

14.39.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

 

14.39.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole de îmbrăcăminte tricotate sau croșetate

88123 (*)

15

Piele și produse conexe

 

15.1

Piele tăbăcită sau apretată; geamantane, poșete, articole de curelărie și de șelărie; blană pieptănată și colorată

 

15.11

Piele tăbăcită sau apretată; blană pieptănată și colorată

 

15.11.1

Blănuri tăbăcite sau apretate

 

15.11.10

Blănuri tăbăcite sau apretate

28310

15.11.2

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”); piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

 

15.11.21

Piei fine tăbăcite în grăsimi (piei „chamois”)

29110 (*)

15.11.22

Piei finite lăcuite sau lăcuite stratificat; piei metalizate

29110 (*)

15.11.3

Piei, de bovine sau cabaline, epilate

 

15.11.31

Piei, de bovine, epilate, întregi

29120 (*)

15.11.32

Piei, de bovine, epilate, altfel decât întregi

29120 (*)

15.11.33

Piei de cabaline, epilate

29120 (*)

15.11.4

Piei de ovine, caprine sau porcine, epilate

 

15.11.41

Piei de oaie sau de miel, epilate sau fără lână

29130 (*)

15.11.42

Piei de capră sau de ied, epilate

29130 (*)

15.11.43

Piei de porcine

29130 (*)

15.11.5

Piei de alte animale; piei reconstituite, pe bază de piele

 

15.11.51

Piei de alte animale, epilate

29130 (*)

15.11.52

Piei reconstituite, pe bază de piele sau de fibre de piele

29130 (*)

15.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau apretate; blană pieptănată și colorată

 

15.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pielii tăbăcite sau apretate; blană pieptănată și colorată

88124 (*)

15.12

Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, articole de curelărie sau de șelărie

 

15.12.1

Articole de curelărie sau de șelărie; geamantane, poșete și alte articole asemănătoare; alte articole din piele

 

15.12.11

Articole de curelărie sau de șelărie pentru orice animal, din orice materiale

29210

15.12.12

Geamantane, poșete și alte articole asemănătoare, din piele, piele reconstituită, foi de material plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor

29220

15.12.13

Brățări de ceasuri (cu excepția celor din metal) și părțile lor

29230

15.12.19

Alte articole din piele sau piele reconstituită (inclusiv articole utilizate la mașini sau la aparate mecanice sau pentru alte utilizări tehnice) n.c.a.

29290

15.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, a poșetelor și a altor articole asemănătoare de curelărie sau de șelărie

 

15.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a geamantanelor, a poșetelor și a altor articole asemănătoare de curelărie sau de șelărie

88124 (*)

15.2

Încălțăminte

 

15.20

Încălțăminte

 

15.20.1

Încălțăminte de alt tip decât cea pentru sport, de protecție sau ortopedică

 

15.20.11

Încălțăminte etanșă cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât cea care incorporează un bombeu protector din metal

29310

15.20.12

Încălțăminte cu tălpi exterioare și fețe din cauciuc sau material plastic, alta decât încălțămintea etanșă sau pentru sport

29320

15.20.13

Încălțăminte cu fețe din piele, alta decât cea pentru sport, decât cea care incorporează un bombeu protector de metal și decât diversele tipuri de încălțăminte specială

29330

15.20.14

Încălțăminte cu fețe din materiale textile, alta decât încălțămintea pentru sport

29340

15.20.2

Încălțăminte pentru sport

 

15.20.21

Încălțăminte așa-zisă pentru tenis, pentru baschet, pentru gimnastică și încălțăminte similară

29420

15.20.29

Alte tipuri de încălțăminte pentru sport, cu excepția încălțămintei pentru schiuri pentru zăpadă și a încălțămintei pentru patinaj

29490

15.20.3

Încălțăminte de protecție și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

 

15.20.31

Încălțăminte care încorporează un bombeu protector de metal

29510

15.20.32

Încălțăminte din lemn, diverse tipuri încălțăminte specială și alte tipuri de încălțăminte n.c.a.

29520

15.20.4

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și alte articole asemănătoare și părți ale acestora

 

15.20.40

Părți de încălțăminte din piele; tălpi interioare detașabile, branțuri și alte articole similare; ghetre, jambiere și alte articole asemănătoare și părți ale acestora

29600 (*)

15.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei

 

15.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a încălțămintei

88124 (*)

16

Lemn și produse din lemn și plută, cu excepția mobilei; articole din paie și materiale pentru împletit

 

16.1

Lemn, tăiat sau geluit

 

16.10

Lemn, tăiat sau geluit

 

16.10.1

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din lemn neimpregnat pentru șine de tren sau tramvai

 

16.10.10

Lemn tăiat sau cioplit longitudinal, trasat sau derulat, de o grosime > 6 mm; traverse din lemn neimpregnat pentru șine de tren sau tramvai

31100

16.10.2

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe; lână (pai) de lemn; făină de lemn; lemn sub formă de așchii sau particule

 

16.10.21

Lemn profilat de-a lungul unuia sau mai multor canturi sau fețe (inclusiv lame și frize pentru parchet, neasamblate, și borduri și forme de lemn)

31210

16.10.22

Lână de lemn; făină de lemn

31220

16.10.23

Lemn sub formă de așchii sau particule

31230

16.10.3

Lemn brut; traverse, din lemn impregnat sau tratat, pentru șine de tren sau tramvai

 

16.10.31

Lemn brut, tratat cu vopsea, baiț, creozot sau alți agenți de conservare

31310

31330 (*)

16.10.32

Traverse din lemn impregnat pentru șine de tren sau tramvai

31320

16.10.39

Alte tipuri de lemn brut, inclusiv araci despicați sau pari din lemn

31330 (*)

16.10.9

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit

 

16.10.91

Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului

88130 (*)

16.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a lemnului, tăiat și geluit

88130 (*)

16.2

Articole din lemn, plută, paie și materiale pentru împletit

 

16.21

Foi de furnir și panouri pe bază de lemn

 

16.21.1

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar; plăci aglomerate și plăci similare din lemn sau alte materiale lemnoase

 

16.21.11

Placaj, panouri furniruite și lemn stratificat similar, din bambus

31410

31450

16.21.12

Alte tipuri de placaj, panouri furniruite și alte tipuri de lemn stratificat

31420

16.21.13

Plăci aglomerate și plăci similare din lemn sau alte materiale lemnoase

31430

16.21.14

Plăci fibrolemnoase din lemn sau alte materiale lemnoase

31440

16.21.2

Foi de furnir; foi pentru placaj; lemn densificat

 

16.21.21

Foi de furnir și foi pentru placaj și alte tipuri de lemn tăiate longitudinal, trasate sau derulate, cu o grosime ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile

31520

16.21.9

Servicii de finisare a plăcilor și a panourilor; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a foilor de furnir și a plăcilor pe bază de lemn

 

16.21.91

Servicii de finisare a plăcilor și a panourilor

88130 (*)

16.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a foilor de furnir și a plăcilor pe bază de lemn

88130 (*)

16.22

Pardoseli din parchet asamblat

 

16.22.1

Panouri din parchet asamblat

 

16.22.10

Panouri din parchet asamblat

31600 (*)

16.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pardoselilor din parchet

 

16.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pardoselilor din parchet

88130 (*)

16.23

Alte lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții

 

16.23.1

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții (cu excepția clădirilor prefabricate), din lemn

 

16.23.11

Ferestre, uși-ferestre și ramele acestora, uși și ramele și pragurile acestora, din lemn

31600 (*)

16.23.12

Cofraje pentru betonare și șindrile („shingles” și „shakes”), din lemn

31600 (*)

16.23.19

Lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie pentru construcții, n.c.a.

31600 (*)

16.23.2

Construcții prefabricate din lemn

 

16.23.20

Construcții prefabricate din lemn

38701

16.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie

 

16.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor lucrări de tâmplărie și piese de dulgherie

88130 (*)

16.24

Containere din lemn

 

16.24.1

Containere din lemn

 

16.24.11

Paleți, box-paleți și platforme de încărcare, din lemn

31700 (*)

16.24.12

Butoaie și produse de dogărie, din lemn

31700 (*)

16.24.13

Alte containere din lemn și părți ale acestora

31700 (*)

16.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a containerelor din lemn

 

16.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a containerelor din lemn

88130 (*)

16.29

Alte produse din lemn; articole din plută, paie și materiale pentru împletit

 

16.29.1

Alte produse din lemn

 

16.29.11

Unelte, suporturi și mânere de unelte, monturi și cozi din lemn pentru mături sau pentru perii, blocuri pentru fabricarea pipelor, forme, calapoade, șanuri și întinzătoare pentru pantofi, din lemn

31911

16.29.12

Articole de masă și de bucătărie, din lemn

31912

16.29.13

Lemn cu intarsii și încrustații, casete pentru bijuterii sau tacâmuri, statuete și alte obiecte ornamentale, din lemn

31913

16.29.14

Rame din lemn pentru picturi, fotografii, oglinzi sau obiecte similare și alte articole din lemn

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Articole din plută, paie și alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

 

16.29.21

Plută naturală, decojită sau simplu ecarisată sau în cuburi, plăci, foi sau benzi; plută concasată, granulată sau pulverizată; deșeuri de plută

31921

16.29.22

Articole din plută naturală

31922 (*)

16.29.23

Cuburi, blocuri, plăci, foi și benzi, plăci de orice formă, cilindri plini, din plută aglomerată

31922 (*)

16.29.24

Plută aglomerată; articole din plută aglomerată n.c.a.

31922 (*)

16.29.25

Produse din paie, din alfa sau din alte materiale pentru împletit; articole din împletituri

31923

16.29.9

Servicii de prelucrare a lemnului și a plutei, cu excepția articolelor de mobilier, a paielor și a materialelor pentru împletit; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din lemn, articole din plută, paie și materiale pentru împletit

 

16.29.91

Servicii de prelucrare a lemnului și a plutei, cu excepția articolelor de mobilier, a paielor și a materialelor pentru împletit

88130 (*)

16.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din lemn, a articolelor din plută, paie și materiale pentru împletit

88130 (*)

17

Hârtie și produse din hârtie

 

17.1

Pastă de celuloză, hârtie, carton

 

17.11

Pastă de celuloză

 

17.11.1

Paste de celuloză din lemn sau alte materiale din fibroase celulozice

 

17.11.11

Paste chimice din lemn, de dizolvare

32111

17.11.12

Paste chimice din lemn, cu sodă sau cu sulfat, altele decât pastele de dizolvare

32112 (*)

17.11.13

Paste chimice din lemn, cu bisulfit, altele decât pastele de dizolvare

32112 (*)

17.11.14

Paste mecanice din lemn; paste semichimice din lemn; paste de celuloză obținute din materiale fibroase celulozice altele decât lemnul

32113

17.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pastei de celuloză

 

17.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pastei de celuloză

88140 (*)

17.12

Hârtie și carton

 

17.12.1

Hârtie de ziar, hârtie fabricată manual și alte tipuri de hârtie necretată sau carton folosit în scopuri grafice

 

17.12.11

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

32121

17.12.12

Hârtie și carton confecționate manual

32122

17.12.13

Hârtie și cartoane suport pentru hârtie fotosensibilă, termosensibilă sau electrosensibilă; hârtie utilizată ca bază pentru hârtia-indigo; hârtie suport pentru tapet

32129 (*)

17.12.14

Alte tipuri de hârtie și carton pentru scopuri grafice

32129 (*)

17.12.2

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

 

17.12.20

Hârtii de tipul celor utilizate pentru hârtie igienică, pentru șervețele de demachiat, de șters mâinile și alte șervețele, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

32131

17.12.3

Hârtie pentru carton ondulat

 

17.12.31

Hârtii și cartoane „Kraftliner”, necretate

32132 (*)

17.12.32

Hârtii și cartoane „Kraftliner”, albite; hârtii și cartoane „Kraftliner” cretate

32132 (*)

17.12.33

Hârtie semichimică pentru caneluri

32134 (*)

17.12.34

Hârtie pentru caneluri reciclată și altele de acest tip

32134 (*)

17.12.35

Testliner (carton din fibre recuperate)

32135

17.12.4

Hârtie necretată

 

17.12.41

Hârtie kraft necretată; hârtie kraft pentru saci, creponată sau încrețită

32133 (*)

17.12.42

Hârtie sulfit pentru ambalaj și alte tipuri de hârtie necretată (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

32136 (*)

17.12.43

Hârtie și carton filtru; hârtie fetru (lânoasă)

32136 (*)

17.12.44

Hârtie pentru țigarete, dar nu tăiate la dimensiune sau sub formă de caiete sau tuburi

32136 (*)

17.12.5

Carton necretat (altul decât cel folosit la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice)

 

17.12.51

Carton gri, necretat

32133 (*)

17.12.59

Alte tipuri de carton necretat

32133 (*)

17.12.6

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, satinate, transparente sau translucide

 

17.12.60

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, satinate, transparente sau translucide

32137

17.12.7

Hârtie și cartoane prelucrate

 

17.12.71

Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate, neimpregnate

32141

17.12.72

Hârtii și cartoane, creponate sau încrețite, gofrate sau perforate

32142

17.12.73

Hârtie și cartoane de tipul celor folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice, acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.74

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.75

Hârtii kraft (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.76

Hârtii carbon, hârtii numite „autocopiante” și alte hârtii pentru copiere sau transfer, în rulouri sau foi

32149 (*)

17.12.77

Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre de celuloză, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi

32149 (*)

17.12.78

Cartoane gri (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.79

Alte cartoane (altele decât cele folosite la scris, tipărit sau în alte scopuri grafice), acoperite cu caolin sau cu alte substanțe anorganice

32143 (*)

17.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului

 

17.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului

88140 (*)

17.2

Articole din hârtie și carton

 

17.21

Hârtii și cartoane ondulate și containere din hârtie și carton

 

17.21.1

Hârtii și cartoane ondulate și containere din hârtie și carton

 

17.21.11

Cartoane ondulate, în rulouri sau foi

32151

17.21.12

Saci și pungi de hârtie

32152

17.21.13

Ambalaje, cutii și casete din hârtie sau carton ondulat

32153 (*)

17.21.14

Cutii pliabile, cutii și casete, din hârtie sau carton neondulat

32153 (*)

17.21.15

Obiecte pentru birou, pentru magazine și similare (cartoteci, tăvi de corespondență, cutii de depozitare și altele), din hârtie

32153 (*)

17.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului ondulat și a containerelor de hârtie și de carton

 

17.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a hârtiei și a cartonului ondulat și a containerelor de hârtie și de carton

88140 (*)

17.22

Articole din hârtie pentru uz domestic sau sanitar

 

17.22.1

Articole din hârtie pentru uz domestic și hârtie igienică

 

17.22.11

Hârtie igienică, batiste, șervețele demachiante, șervețele pentru șters mâinile, șervețele și fețe de masă, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

32193 (*)

17.22.12

Șervețele și tampoane igienice, scutece pentru copii și articole igienice similare; articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Tăvi, veselă, farfurii, căni și articole similare din hârtie sau carton

32199 (*)

17.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor pentru uz domestic sau sanitar și a articolelor de toaletă

 

17.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor pentru uz domestic sau sanitar și a articolelor de toaletă

88140 (*)

17.23

Articole de papetărie

 

17.23.1

Articole de papetărie

 

17.23.11

Hârtii carbon, hârtii numite „autocopiante” și alte hârtii pentru copiere sau transfer; hârtii stencil și plăci offset din hârtie; hârtie gumată sau adezivă

32191

17.23.12

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, conținând articole de papetărie

32192

17.23.13

Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole de papetărie, din hârtie sau carton

32700

17.23.14

Alte tipuri de hârtie și carton, de tipul celor folosite la scris și tipărit sau în alte scopuri grafice, tipărite, gofrate sau perforate

32199 (*)

17.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de papetărie

 

17.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de papetărie

88140 (*)

17.24

Tapet

 

17.24.1

Tapet

 

17.24.11

Tapet și alte articole asemănătoare de acoperit pereții; transperante pentru ferestre din hârtie

32194

17.24.12

Articole textile de acoperit pereții

32195

17.24.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tapetului

 

17.24.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a tapetului

88140 (*)

17.29

Alte articole din hârtie și carton

 

17.29.1

Alte articole din hârtie și carton

 

17.29.11

Etichete din hârtie sau carton

32197

17.29.12

Blocuri filtrante și plăci filtrante, din pastă de hârtie

32198

17.29.19

Hârtii pentru țigarete; canete, bobine, mosoare și alte suporturi asemănătoare; hârtie și carton filtru; alte articole din hârtie și carton n.c.a.

32199 (*)

17.29.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din hârtie și carton

 

17.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor articole din hârtie și carton

88140 (*)

18

Servicii de tipărire și de înregistrare

 

18.1

Servicii de tipărire și servicii conexe tipăririi

 

18.11

Servicii de tipărire a ziarelor

 

18.11.1

Servicii de tipărire a ziarelor

 

18.11.10

Servicii de tipărire a ziarelor

89121 (*)

18.12

Alte servicii de tipărire

 

18.12.1

Alte servicii de tipărire

 

18.12.11

Servicii de tipărire a timbrelor poștale, a timbrelor fiscale, a documentelor sau a titlurilor, a „cartelelor inteligente” (smart-cards), a altor hârtii cu elemente de siguranță și a altor articole similare

89121 (*)

18.12.12

Servicii de tipărire pentru cataloage promoționale, prospecte, postere și alte forme de publicitate tipărită

89121 (*)

18.12.13

Servicii de tipărire pentru ziare și periodice care apar de mai puțin de patru ori pe săptămână

89121 (*)

18.12.14

Servicii de tipărire a cărților, hărților, hărților hidrografice și alte hărți similare, pozelor, planurilor și fotografiilor, precum și a cărților poștale

89121 (*)

18.12.15

Servicii de tipărire a etichetelor

89121 (*)

18.12.16

Servicii de tipărire directă pe plastic, sticlă, metal, lemn și ceramică

89121 (*)

18.12.19

Alte servicii de tipărire n.c.a.

89121 (*)

18.13

Servicii de pregătire pentru tipar

 

18.13.1

Servicii de pregătire pentru tipar

 

18.13.10

Servicii de pregătire pentru tipar

89121 (*)

18.13.2

Plăci sau cilindri pentru tipărire și alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

 

18.13.20

Plăci sau cilindri pentru tipărire și alte suporturi imprimate folosite pentru tipărire

32800

18.13.3

Servicii auxiliare legate de tipărire

 

18.13.30

Servicii auxiliare legate de tipărire

89121 (*)

18.14

Servicii de legătorie și servicii conexe

 

18.14.1

Servicii de legătorie și servicii conexe

 

18.14.10

Servicii de legătorie și servicii conexe

89121 (*)

18.2

Servicii de reproducere a înregistrărilor

 

18.20

Servicii de reproducere a înregistrărilor

 

18.20.1

Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

 

18.20.10

Servicii de reproducere a înregistrărilor sonore

89122 (*)

18.20.2

Servicii de reproducere a înregistrărilor video

 

18.20.20

Servicii de reproducere a înregistrărilor video

89122 (*)

18.20.3

Servicii de reproducere a programelor de calculator

 

18.20.30

Servicii de reproducere a programelor de calculator

89122 (*)

19

Cocs și produse din petrol rafinat

 

19.1

Produse de cocserie

 

19.10

Produse de cocserie

 

19.10.1

Cocs și semicocs de huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă

 

19.10.10

Cocs și semicocs de huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă

33100

19.10.2

Gudron de huilă, lignit sau turbă; alte gudroane minerale

 

19.10.20

Gudron de huilă, lignit sau turbă; alte gudroane minerale

33200

19.10.3

Smoală și cocs de smoală

 

19.10.30

Smoală și cocs de smoală

34540 (*)

19.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cocserie

 

19.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor de cocserie

88151 (*)

19.2

Produse din petrol rafinat

 

19.20

Produse din petrol rafinat

 

19.20.1

Brichete și combustibili solizi în forme similare

 

19.20.11

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din huilă

11020

19.20.12

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din lignit

11030 (*)

19.20.13

Brichete și combustibili solizi în forme similare fabricați din turbă

11040 (*)

19.20.2

Uleiuri și gaze combustibile; uleiuri lubrifiante

 

19.20.21

Benzină auto, inclusiv benzină de avion

33310

19.20.22

Combustibil de tipul benzinei pentru avioanele cu reacție

33320

19.20.23

Uleiuri ușoare din petrol, preparate ușoare n.c.a.

33330

19.20.24

Kerosen

33341

19.20.25

Combustibil de tip kerosen pentru avioanele cu reacție

33342

19.20.26

Motorine

33360

19.20.27

Uleiuri din petrol din fracțiunea mijlocie; preparate medii n.c.a.

33350

19.20.28

Combustibili tip păcură n.c.a.

33370

19.20.29

Uleiuri lubrifiante din petrol; preparate grele n.c.a.

33380

19.20.3

Gaze petroliere și alte hidrocarburi gazoase, cu excepția gazelor naturale

 

19.20.31

Propan și butan, lichefiate

33410

19.20.32

Etilenă, propilenă, butilenă, butadienă și alte gaze petroliere sau hidrocarburi gazoase, cu excepția gazelor naturale

33420

19.20.4

Alte produse petroliere

 

19.20.41

Vaselină; ceară de parafină; ceară de petrol și alte tipuri de ceară

33500 (*)

19.20.42

Cocs de petrol; bitum de petrol și alte reziduuri de uleiuri din petrol

33500 (*)

19.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor petroliere rafinate

 

19.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor petroliere rafinate

88151 (*)

20

Produse chimice

 

20.1

Produse chimice de bază, îngrășăminte și compuși de azot, plastic și cauciuc sintetic în forme primare

 

20.11

Gaze industriale

 

20.11.1

Gaze industriale

 

20.11.11

Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen

34210 (*)

20.11.12

Dioxid de carbon și alți compuși oxigenați anorganici ai nemetalelor

34210 (*)

20.11.13

Aer lichefiat sau comprimat

34250 (*)

20.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale

 

20.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a gazelor industriale

88160 (*)

20.12

Coloranți și pigmenți

 

20.12.1

Oxizi, peroxizi și hidroxizi

 

20.12.11

Oxid și peroxid de zinc; oxizi de titaniu

34220 (*)

20.12.12

Oxizi și hidroxizi de crom, mangan, plumb și cupru

34220 (*)

20.12.19

Alți oxizi, hidroxizi și peroxizi metalici

34220 (*)

20.12.2

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivați ai acestora; substanțe colorante n.c.a.

 

20.12.21

Substanțe colorante organice sintetice și preparate bazate pe acestea; produse sintetice organice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori; lacuri colorate și preparate bazate pe acestea

34310

20.12.22

Extracte tanante de origine vegetală; tanini și sărurile acestora, eteri, esteri și alți derivați; substanțe colorante de origine vegetală sau animală

34320

20.12.23

Substanțe tanante organice sintetice; substanțe tanante anorganice; preparate tanante; preparate enzimatice pentru pretăbăcire

34330

20.12.24

Substanțe colorante n.c.a.; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori

34340

20.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților și a pigmenților

 

20.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a coloranților și a pigmenților

88160 (*)

20.13

Alte produse chimice anorganice de bază

 

20.13.1

Plutoniu și uraniu îmbogățit; uraniu și toriu sărăcit; alte elemente radioactive

 

20.13.11

Uraniu și plutoniu îmbogățit și compuși ai acestora

33620

88152 (*)

20.13.12

Uraniu și toriu sărăcit și compuși ai acestora

33630

88152 (*)

20.13.13

Alte elemente, izotopi și compuși radioactivi; aliaje, dispersii, produse ceramice și amestecuri care conțin din aceste elemente, izotopi sau compuși

33690

20.13.14

Elemente combustibile (cartușe) neiradiate, pentru reactoare nucleare

33710

20.13.2

Elemente chimice n.c.a.; acizi și compuși anorganici

 

20.13.21

Metaloizi

34231 (*)

20.13.22

Derivați halogenați, oxihalogenați sau sulfurați ai nemetalelor

34231 (*)

20.13.23

Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, scandiu și ytriu; mercur

34231 (*)

20.13.24

Acid clorhidric; oleum; pentaoxid de difosfor; alți acizi anorganici; silicon și bioxid de sulf

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxizi, hidroxizi și peroxizi; hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice

34231 (*)

20.13.3

Halogenați metalici; hipocloriți, clorați și perclorați

 

20.13.31

Halogenați metalici

34240 (*)

20.13.32

Hipocloriți, clorați și perclorați

34240 (*)

20.13.4

Sulfuri, sulfați; nitrați (azotați), fosfați și carbonați

 

20.13.41

Sulfuri, sulfiți și sulfați

34240 (*)

20.13.42

Fosfinați, fosfonați, fosfați, polifosfați și nitrați (cu excepția potasiului)

34240 (*)

20.13.43

Carbonați

34240 (*)

20.13.5

Săruri ale altor metale

 

20.13.51

Săruri ale acizilor oxometalici și peroxometalici; metale prețioase sub formă coloidală

34250 (*)

20.13.52

Compuși anorganici n.c.a., inclusiv apă distilată; amalgame, altele decât amalgame ale metalelor prețioase

34250 (*)

20.13.6

Alte produse chimice anorganice de bază

 

20.13.61

Izotopi n.c.a. și compuși ai acestora (inclusiv apa grea)

34260

20.13.62

Cianuri, oxicianuri și cianuri complexe; fulminați, cianați și tiocianați; silicați; borați; perborați; alte săruri ale acizilor anorganici sau ale peroxoacizilor

34270

20.13.63

Peroxid de hidrogen

34280 (*)

20.13.64

Fosfuri, carburi, hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri

34280 (*)

20.13.65

Compuși ai metalelor din pământuri rare, de ytriu sau de scandiu

34290

20.13.66

Sulf, cu excepția sulfului sublimat, precipitat sau coloidal

34520

20.13.67

Pirite de fier prăjite

34530

20.13.68

Cuarț piezo-electric; alte pietre prețioase sau semiprețioase sintetice sau reconstituite, neprelucrate

34560

20.13.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice anorganice

 

20.13.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice anorganice

88160 (*)

20.14

Alte produse chimice organice de bază

 

20.14.1

Hidrocarburi și derivați ai acestora

 

20.14.11

Hidrocarburi aciclice

34110 (*)

20.14.12

Hidrocarburi ciclice

34110 (*)

20.14.13

Derivați clorurați ai hidrocarburilor aciclice

34110 (*)

20.14.14

Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, halogenați sau nu

34110 (*)

20.14.19

Alți derivați ai hidrocarburilor

34110 (*)

20.14.2

Alcooli, fenoli, fenol-alcooli și derivații halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai acestora; alcooli grași industriali

 

20.14.21

Alcooli grași industriali

34139 (*)

20.14.22

Alcooli monohidroxilici

34139 (*)

20.14.23

Dioli, polialcooli, alcooli ciclici și derivați ai acestora

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoli; fenol-alcooli și derivați ai fenolilor

34139 (*)

20.14.3

Acizi grași monocarboxilici industriali; acizi carboxilici și derivați ai acestora

 

20.14.31

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide rezultate din rafinare

34120

20.14.32

Acizi monocarboxilici aciclici saturați și derivații acestora

34140 (*)

20.14.33

Acizi monocarboxilici, ciclanici, ciclenici sau aciclici cicloterpenici nesaturați și derivați ai acestora

34140 (*)

20.14.34

Acizi aromatici policarboxilici și carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și derivații acestora, cu excepția acidului salicilic și a sărurilor acestuia

34140 (*)

20.14.4

Compuși organici cu funcții azotate

 

20.14.41

Compuși cu funcții aminică

34150 (*)

20.14.42

Amino-compuși cu funcție oxigenată, cu excepția lizinei și a acidului glutamic

34150 (*)

20.14.43

Ureine; compuși cu funcție carboxiamidică, compuși cu funcție nitril; derivați ale acestora

34150 (*)

20.14.44

Compuși cu alte funcții azotate

34150 (*)

20.14.5

Tiocompuși și alți compuși organo-anorganici; compuși heterociclici n.c.a.

 

20.14.51

Tiocompuși și alți compuși organo-anorganici

34160 (*)

20.14.52

Compuși heterociclici n.c.a.; acizi nucleici și sărurile acestora

34160 (*)

20.14.53

Esteri fosforici și sărurile lor sau esteri ai altor acizi anorganici (cu excepția esterilor halogenhidrici) și sărurile lor, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

34180

20.14.6

Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali și semiacetali; alți compuși organici

 

20.14.61

Compuși cu funcție aldehidă

34170 (*)

20.14.62

Compuși cu funcție cetonă și chinonă

34170 (*)

20.14.63

Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali și semiacetali și derivații acestora

34170 (*)

20.14.64

Enzime și alți compuși organici n.c.a.

34170 (*)

20.14.7

Diverse produse chimice organice de bază

 

20.14.71

Derivate ale produselor vegetale sau rășinoase

34400

20.14.72

Cărbune de lemn

34510

20.14.73

Uleiuri și alte produse rezultate din distilarea gudronului de huilă la temperatură înaltă și produse similare

34540 (*)

20.14.74

Alcool etilic nedenaturat având titru alcoolic volumic ≥ 80 %

24110

20.14.75

Alcool etilic și alte băuturi spirtoase denaturate de orice tărie

34131

20.14.8

Leșie reziduală rezultată din fabricarea pastei din lemn, cu excepția uleiului de tal

 

20.14.80

Leșie reziduală rezultată din fabricarea pastei din lemn, cu excepția uleiului de tal

39230

20.14.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice organice de bază

 

20.14.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice organice de bază

88160 (*)

20.15

Îngrășăminte și compuși de azot

 

20.15.1

Acid azotic; acizi sulfoazotați; amoniac

 

20.15.10

Acid azotic; acizi sulfoazotați; amoniac

34233

34651

34652

20.15.2

Clorură de amoniu; nitriți

 

20.15.20

Clorură de amoniu; nitriți

34653

20.15.3

Îngrășăminte azotate, minerale sau chimice

 

20.15.31

Uree

34611

20.15.32

Sulfat de amoniu

34612

20.15.33

Azotat de amoniu

34613

20.15.34

Săruri duble și amestecuri de azotat de calciu și de nitrat de amoniu

34614

20.15.35

Amestecuri de azotat de amoniu cu carbonat de calciu sau cu alte substanțe anorganice care nu sunt îngrășăminte

34615

20.15.39

Alte îngrășăminte și amestecuri azotate

34619

20.15.4

Îngrășăminte fosfatice, minerale sau chimice

 

20.15.41

Superfosfați

34621

20.15.49

Alte îngrășăminte fosfatice

34629

20.15.5

Îngrășăminte potasice, minerale sau chimice

 

20.15.51

Clorură de potasiu

34631

20.15.52

Sulfat de potasiu

34632

20.15.59

Alte îngrășăminte potasice

34639

20.15.6

Azotat de sodiu

 

20.15.60

Azotat de sodiu

34150 (*)

20.15.7

Îngrășăminte n.c.a.

 

20.15.71

Îngrășăminte care conțin trei nutrienți: azot, fosfor și potasiu

34641

20.15.72

Hidrogenoortofosfat de diamoniu (fosfat diamoniu)

34642

20.15.73

Fosfat monoamoniu

34643

20.15.74

Îngrășăminte care conțin doi nutrienți: azot și fosfor

34644

20.15.75

Îngrășăminte care conțin doi nutrienți: fosfor și potasiu

34645

20.15.76

Azotați de potasiu

34646

20.15.79

Îngrășăminte minerale sau chimice care conțin cel puțin doi nutrienți (azot, fosfat, carbonat de potasiu) n.c.a.

34649

34659

20.15.8

Îngrășăminte animale sau vegetale n.c.a.

 

20.15.80

Îngrășăminte animale sau vegetale n.c.a.

34654

20.15.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îngrășămintelor și a compușilor de azot

 

20.15.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a îngrășămintelor și a compușilor de azot

88160 (*)

20.16

Materiale plastice în forme primare

 

20.16.1

Polimeri etilenici, în forme primare

 

20.16.10

Polimeri etilenici, în forme primare

34710

20.16.2

Polimeri stirenici, în forme primare

 

20.16.20

Polimeri stirenici, în forme primare

34720

20.16.3

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, în forme primare

 

20.16.30

Polimeri de clorură de vinil sau de alte olefine halogenate, în forme primare

34730

20.16.4

Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, în forme primare; policarbonați, rășini alchidice, esteri polialilici și alți poliesteri, în forme primare

 

20.16.40

Poliacetali, alți polieteri și rășini epoxidice, în forme primare; policarbonați, rășini alchidice, esteri polialilici și alți poliesteri, în forme primare

34740

20.16.5

Alte materiale plastice în forme primare; schimbători de ioni

 

20.16.51

Polimeri de propilenă sau alte olefine, în forme primare

34790 (*)

20.16.52

Polimeri de acetat vinilic sau de alți esteri vinilici și alți polimeri vinilici, în forme primare

34790 (*)

20.16.53

Polimeri acrilici, în forme primare

34790 (*)

20.16.54

Poliamide în forme primare

34790 (*)

20.16.55

Rășini ureice, rășini tioureice și rășini melaminice, în forme primare

34790 (*)

20.16.56

Alte rășini aminice, fenolice și poliuretani, în forme primare

34790 (*)

20.16.57

Siliconi, în forme primare

34790 (*)

20.16.59

Alte materiale plastice în forme primare, n.c.a.

34790 (*)

20.16.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor plastice în forme primare

 

20.16.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a materialelor plastice în forme primare

88170 (*)

20.17

Cauciuc sintetic în forme primare

 

20.17.1

Cauciuc sintetic în forme primare

 

20.17.10

Cauciuc sintetic în forme primare

34800

20.17.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cauciucului sintetic în forme primare

 

20.17.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cauciucului sintetic în forme primare

88170 (*)

20.2

Pesticide și alte produse agrochimice

 

20.20

Pesticide și alte produse agrochimice

 

20.20.1

Pesticide și alte produse agrochimice

 

20.20.11

Insecticide

34661

20.20.12

Erbicide

34663 (*)

20.20.13

Inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante

34663 (*)

20.20.14

Dezinfectanți

34664

20.20.15

Fungicide

34662

20.20.19

Alte pesticide și alte produse agrochimice

34666

34669

20.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesticidelor și a altor produse agrochimice

 

20.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a pesticidelor și a altor produse agrochimice

88160 (*)

20.3

Vopsele, lacuri și alte straturi protectoare, cerneală tipografică și masticuri

 

20.30

Vopsele, lacuri și alte straturi protectoare, cerneală tipografică și masticuri

 

20.30.1

Vopsele și lacuri pe bază de polimeri

 

20.30.11

Vopsele și lacuri pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu apos

35110 (*)

20.30.12

Vopsele și lacuri pe bază de poliesteri, pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu neapos; soluții

35110 (*)

20.30.2

Alte vopsele și lacuri și produse conexe; vopsele pentru artiști și cerneală tipografică

 

20.30.21

Pigmenți preparați, opacizanți și produse colorante, emailuri și glazuri vitrifiabile, engobe, lustru lichid și alte produse asemănătoare; frite de sticlă

35110 (*)

20.30.22

Alte vopsele și lacuri; sicativi preparați

35110 (*)

20.30.23

Culori pentru pictura artistică, pentru uz didactic, pictarea firmelor, modificarea nuanțelor, amuzament și culori similare

35120

20.30.24

Cerneală tipografică

35130

20.30.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vopselelor, lacurilor și a altor straturi protectoare, a cernelii tipografice și a masticurilor

 

20.30.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a vopselelor, lacurilor și a altor straturi protectoare, a cernelii tipografice și a masticurilor

88160 (*)

20.4

Săpun și detergenți, preparate pentru curățat și lustruit, parfumuri și preparate de toaletă

 

20.41

Săpun și detergenți, preparate pentru curățat și lustruit

 

20.41.1

Glicerol

 

20.41.10

Glicerol

34570 (*)

20.41.2

Agenți organici tensioactivi, cu excepția săpunului

 

20.41.20

Agenți organici tensioactivi, cu excepția săpunului

35310

20.41.3

Săpun, preparate pentru spălare și curățare

 

20.41.31

Săpun și produși organici tensioactivi și preparate utilizabile ca săpun; hârtie, vată, fetru și materiale nețesute, impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau cu detergent

35321 (*)

20.41.32

Detergenți și preparate pentru spălat

35322

20.41.4

Preparate și ceară odorizante

 

20.41.41

Preparate pentru parfumarea sau dezodorizarea camerelor

35331

20.41.42

Ceară artificială și ceară preparată

35332

20.41.43

Creme și produse pentru lustruit încălțăminte, mobilă, podele, caroserii, sticlă sau metal

35333

20.41.44

Paste și prafuri de curățat și alte preparate de curățat

35334

20.41.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a săpunului și a detergenților, precum și a preparatelor de curățare și de lustruire

 

20.41.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a săpunului și detergenților, precum și a preparatelor de curățare și de lustruire

88160 (*)

20.42

Parfumuri și preparate de toaletă

 

20.42.1

Parfumuri și preparate de toaletă

 

20.42.11

Parfumuri și ape de toaletă

35323 (*)

20.42.12

Preparate pentru machiajul buzelor și ochilor

35323 (*)

20.42.13

Preparate pentru manichiură și pedichiură

35323 (*)

20.42.14

Pudre cosmetice sau de toaletă

35323 (*)

20.42.15

Preparate pentru înfrumusețare, pentru machiaj sau pentru îngrijirea și întreținerea pielii (inclusiv preparate pentru bronzare), n.c.a.

35323 (*)

20.42.16

Șampoane, lacuri de păr, preparate pentru ondulare sau îndreptare permanentă a părului

35323 (*)

20.42.17

Loțiuni și alte preparate pentru păr n.c.a.

35323 (*)

20.42.18

Preparate pentru igiena bucală sau dentară (inclusiv pudrele și cremele pentru facilitarea aderenței protezelor dentare), fire utilizate pentru curățarea spațiilor interdentare (fire dentare)

35323 (*)

20.42.19

Preparate pentru bărbierit; deodorante și antitranspirante personale; preparate pentru baie; alte preparate cosmetice, de parfumerie sau de toaletă n.c.a.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor și a preparatelor de toaletă

 

20.42.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a parfumurilor și a preparatelor de toaletă

88160 (*)

20.5

Alte produse chimice

 

20.51

Explozibili

 

20.51.1

Explozivi preparați; fitiluri de siguranță; amorse sau capse explozive; aprinzătoare; detonatoare electrice; articole pentru focuri de artificii

 

20.51.11

Pudre propulsoare și explozibili preparați

35450 (*)

20.51.12

Fitiluri de siguranță; fitiluri de detonare; capse de detonare; aprinzătoare; detonatoare electrice

35450 (*)

20.51.13

Articole pentru focuri de artificii

35460 (*)

20.51.14

Rachete de semnalizare, rachete de ploaie, rachete semnalizatoare pe timp de ceață și alte articole pirotehnice, excluzând articolele pentru focuri de artificii

35460 (*)

20.51.2

Chibrituri

 

20.51.20

Chibrituri

38998

20.51.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor

 

20.51.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a explozivilor

88160 (*)

20.52

Cleiuri

 

20.52.1

Cleiuri

 

20.52.10

Cleiuri

35420 (*)

20.52.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor

 

20.52.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a cleiurilor

88160 (*)

20.53

Uleiuri esențiale

 

20.53.1

Uleiuri esențiale

 

20.53.10

Uleiuri esențiale

35410

20.53.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale

 

20.53.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a uleiurilor esențiale

88160 (*)

20.59

Alte produse chimice n.c.a.

 

20.59.1

Plăci și filme fotografice, filme cu developare imediată; preparate chimice și produse neamestecate pentru utilizări fotografice

 

20.59.11

Plăci și filme fotografice, filme cu developare imediată, sensibilizate, neexpuse; hârtie fotografică

48341

20.59.12

Emulsii sensibilizatoare pentru utilizări fotografice; preparate chimice pentru utilizări fotografice n.c.a.

48342

20.59.2

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale

 

20.59.20

Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; amestecuri necomestibile de grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale

34550

20.59.3

Cerneală pentru scris sau desen și alte tipuri de cerneală

 

20.59.30

Cerneală pentru scris sau desen și alte tipuri de cerneală

35140

20.59.4

Preparate lubrifiante; aditivi; preparate antigel

 

20.59.41

Preparate lubrifiante

35430 (*)

20.59.42

Preparate antidetonante; aditivi pentru uleiuri minerale și produse similare

35430 (*)

20.59.43

Lichide de frână hidraulice; preparate antigel și fluide pentru degivrare

35430 (*)

20.59.5

Produse chimice diverse

 

20.59.51

Peptone, alte substanțe proteice și derivații acestora, n.c.a.; pulbere de piele

35420 (*)

20.59.52

Pastă de modelaj; ceară dentară și alte preparate utilizate în stomatologie pe bază de ipsos sau ghips; preparate și încărcături pentru extinctoare; medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor; reactivi de diagnostic sau de laborator n.c.a.

35440 (*)

20.59.53

Elemente chimice sub formă de discuri și compuși dopați în vederea utilizării lor în electronică

35470

20.59.54

Cărbune activ

35490 (*)

20.59.55

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și produse similare

35490 (*)

20.59.56

Preparate decapante; flux de sudură sau de lipire; preparate denumite „acceleratori de vulcanizare”; plastifianți și stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice; preparate catalitice n.c.a.; alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, n.c.a.

35490 (*)

20.59.57

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice

35490 (*)

20.59.59

Diverse alte produse chimice n.c.a.

35490 (*)

20.59.6

Gelatine și derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte

 

20.59.60

Gelatine și derivați de gelatină, inclusiv albumine din lapte

35420 (*)

20.59.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice n.c.a.

 

20.59.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse chimice n.c.a.

88160 (*)

20.6

Fibre sintetice sau artificiale

 

20.60

Fibre sintetice sau artificiale

 

20.60.1

Fibre sintetice

 

20.60.11

Fibre discontinue și câlți sintetici, necardați și nepieptănați

35510

20.60.12

Fire din filamente de înaltă rezistență din poliamide sau poliester

35520 (*)

20.60.13

Alte fire din filamente sintetice, simple

35520 (*)

20.60.14

Monofilament sintetic; benzi și alte articole asemănătoare din materiale textile sintetice

35530

20.60.2

Fibre artificiale

 

20.60.21

Fibre discontinue și câlți artificiali, necardați și nepieptănați

35540

20.60.22

Fire din filament de înaltă rezistență din viscoză

35550 (*)

20.60.23

Alte fire din filamente artificiale, simple

35550 (*)

20.60.24

Monofilament artificial; benzi și alte articole asemănătoare din materiale textile artificiale

35560

20.60.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor sintetice sau artificiale

 

20.60.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a fibrelor sintetice sau artificiale

88160 (*)

21

Produse farmaceutice și preparate farmaceutice de bază

 

21.1

Produse farmaceutice de bază

 

21.10

Produse farmaceutice de bază

 

21.10.1

Acid salicilic, acid O-salicilic, sărurile și esterii acestora

 

21.10.10

Acid salicilic, acid O-salicilic, sărurile și esterii acestora

35210

21.10.2

Lizină, acid glutamic și sărurile acestora; săruri și hidroxizi cuaternari de amoniu; fosfoaminolipide; amide și săruri și derivați ai acestora

 

21.10.20

Lizină, acid glutamic și sărurile acestora; săruri și hidroxizi cuaternari de amoniu; fosfoaminolipide; amide și săruri și derivați ai acestora

35220

21.10.3

Lactone n.c.a., compuși heterociclici doar cu hetero-atom(i) de azot, conținând un inel pirazol necondensat, un inel pirimidină, un inel piperazină, un nucleu triazină necondensat sau un sistem inelar fenotiazină fără alte condensări; hidantoină și derivații acesteia; sulfonamide

 

21.10.31

Lactone n.c.a., compuși heterociclici doar cu hetero-atom(i) de azot, conținând un inel pirazol necondensat, un inel pirimidină, un inel piperazină, un nucleu triazină necondensat sau un sistem inelar fenotiazină fără alte condensări; hidantoină și derivații acesteia

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamide

35230 (*)

21.10.4

Zaharuri, chimic pure, n.c.a.; eteri și esteri ai zaharurilor și sărurile acestora, n.c.a.

 

21.10.40

Zaharuri, chimic pure, n.c.a.; eteri și esteri ai zaharurilor și sărurile acestora, n.c.a.

35240

21.10.5

Provitamine, vitamine și hormoni; glicozide și alcaloizi vegetali și derivații acestora; antibiotice

 

21.10.51

Provitamine, vitamine și derivați ai acestora

35250 (*)

21.10.52

Hormoni și derivați ai acestora; alți steroizi, utilizați în principal ca hormoni

35250 (*)

21.10.53

Glicozide, alcaloizi vegetali, sărurile, eterii, esterii și alți derivați ai acestora

35250 (*)

21.10.54

Antibiotice

35250 (*)

21.10.6

Glande și alte organe; extracte ale acestora și alte substanțe de origine umană sau animală n.c.a.

 

21.10.60

Glande și alte organe; extracte ale acestora și alte substanțe de origine umană sau animală n.c.a.

35270 (*)

21.10.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor farmaceutice de bază

 

21.10.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a produselor farmaceutice de bază

88160 (*)

21.2

Preparate farmaceutice

 

21.20

Preparate farmaceutice

 

21.20.1

Medicamente

 

21.20.11

Medicamente, conținând peniciline sau alte antibiotice

35260 (*)

21.20.12

Medicamente, conținând hormoni, dar nu antibiotice

35260 (*)

21.20.13

Medicamente, conținând alcaloizi sau derivați ai acestora, dar nu hormoni sau antibiotice

35260 (*)

21.20.2

Alte preparate farmaceutice

 

21.20.21

Antiseruri și vaccinuri

35270 (*)

21.20.22

Preparate chimice contraceptive pe bază de hormoni sau spermicide

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Reactivi de diagnosticare și alte preparate farmaceutice

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Pansamente adezive, catgut și alte materiale similare; truse de prim ajutor

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor farmaceutice

 

21.20.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a preparatelor farmaceutice

88152

88160 (*)

22

Produse din cauciuc și din materiale plastice

 

22.1

Produse din cauciuc

 

22.11

Anvelope pneumatice și tuburi din cauciuc; reșaparea și reconstrucția anvelopelor

 

22.11.1

Anvelope și tuburi din cauciuc noi

 

22.11.11

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la autoturisme

36111

22.11.12

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la motorete și biciclete

36112

22.11.13

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc, de tipul celor utilizate la autobuze, camioane sau la aeronave

36113 (*)

22.11.14

Anvelope agricole; alte anvelope pneumatice noi din cauciuc

36113 (*)

22.11.15

Camere, anvelope solide sau anvelope elastice, benzi de rulare amovibile pentru pneuri și „flapsuri”, din cauciuc

36114

22.11.16

Benzi de rulare pentru reșaparea anvelopelor de cauciuc

36115

22.11.2

Anvelope pneumatice reșapate, din cauciuc

 

22.11.20

Anvelope pneumatice reșapate, din cauciuc

36120

22.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a anvelopelor și a tuburilor din cauciuc; reșaparea și reconstrucția anvelopelor

 

22.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a anvelopelor și a tuburilor din cauciuc; reșaparea și reconstrucția anvelopelor

88170 (*)

22.19

Alte produse din cauciuc

 

22.19.1

Cauciuc recuperat în forme primare sau în plăci, foi sau fâșii

 

22.19.10

Cauciuc recuperat în forme primare sau în plăci, foi sau fâșii

36210

22.19.2

Cauciuc nevulcanizat și articole din acesta; cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita, în fir, cordon, plăci, foi, benzi, tije și profile

 

22.19.20

Cauciuc nevulcanizat și articole din acesta; cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita, în fir, cordon, plăci, foi, benzi, tije și profile

36220

22.19.3

Tuburi, țevi și furtunuri, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

 

22.19.30

Tuburi, țevi și furtunuri, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

36230

22.19.4

Curele sau benzi transportoare sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat

 

22.19.40

Curele sau benzi transportoare sau de transmisie, din cauciuc vulcanizat

36240

22.19.5

Materiale textile cauciucate, cu excepția țesăturii cord pentru anvelope

 

22.19.50

Materiale textile cauciucate, cu excepția țesăturii cord pentru anvelope

36250

22.19.6

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

 

22.19.60

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare, din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

36260

22.19.7

Articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; ebonită; articole din ebonită

 

22.19.71

Articole sanitare și farmaceutice (inclusiv tetine), din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonita

36270 (*)

22.19.72

Articole de acoperire a podelelor și covorașe, din cauciuc vulcanizat, altul decât cauciuc spongios

36270 (*)

22.19.73

Alte articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; toate formele de ebonită și articolele produse din aceasta; produse pentru acoperirea podelelor și preșuri din cauciuc vulcanizat spongios

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din cauciuc

 

22.19.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din cauciuc

88170 (*)

22.2

Produse din materiale plastice

 

22.21

Plăci, folii, tuburi și profile din materiale plastice

 

22.21.1

Monofilament > 1 mm, tije și profile, din materiale plastice

 

22.21.10

Monofilament > 1 mm, tije și profile, din materiale plastice

36310

22.21.2

Tuburi, țevi și furtunuri și armături ale acestora, din materiale plastice

 

22.21.21

Mațe artificiale, din proteine întărite sau din materiale celulozice; tuburi, țevi și furtunuri, rigide, din plastic

36320 (*)

22.21.29

Alte tuburi, țevi, furtunuri și armături, din materiale plastice

36320 (*)

22.21.3

Plăci, foi, pelicule, folii și benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport și necombinate în mod similar cu alte materiale

 

22.21.30

Plăci, foi, pelicule, folii și benzi, din materiale plastice, neprevăzute cu un suport și necombinate în mod similar cu alte materiale

36330

22.21.4

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice

 

22.21.41

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice, spongioase

36390 (*)

22.21.42

Alte plăci, foi, pelicule, folii sau benzi, din materiale plastice, nespongioase

36390 (*)

22.21.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor, a foliilor, a tuburilor și profilelor din materiale plastice

 

22.21.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a plăcilor, a foliilor, a tuburilor și a profilelor din materiale plastice

88170 (*)

22.22

Articole de ambalare din materiale plastice

 

22.22.1

Articole de ambalare din materiale plastice

 

22.22.11

Saci și pungi (inclusiv conuri), din polimeri de etilenă

36410 (*)

22.22.12

Saci și pungi (inclusiv conuri), din alte materiale plastice decât polimeri de etilenă

36410 (*)

22.22.13

Cutii, casete, lăzi și alte articole similare din materiale plastice

36490 (*)

22.22.14

Bidoane, sticle, flacoane și alte articole similare din materiale plastice

36490 (*)

22.22.19

Alte articole de ambalare din materiale plastice

36490 (*)

22.22.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de ambalare din materiale plastice

 

22.22.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor de ambalare din materiale plastice

88170 (*)

22.23

Articole din materiale plastice pentru construcții

 

22.23.1

Articole din materiale plastice pentru construcții; linoleum și articole de acoperit podele, tari dar nu de plastic

 

22.23.11

Produse de acoperit podele, pereți sau tavane, din materiale plastice, în rulouri sau sub formă de plăci

36910

22.23.12

Băi, lavoare, căzi de spălător și capace, rezervoare pentru WC și articole sanitare similare, din materiale plastice

36930

22.23.13

Rezervoare, tancuri, cuve și containere asemănătoare, cu capacitate > 300 l, din materiale plastice

36950 (*)

22.23.14

Uși, ferestre și rame și praguri pentru uși; obloane, storuri și articole asemănătoare și piese ale acestora, din materiale plastice

36950 (*)

22.23.15

Linoleum și articole de acoperit podele, tari dar nu din plastic, adică articole de acoperit podele rezistente cum ar fi vinilul, linoleumul etc.

38930

22.23.19

Articole din materiale plastice pentru construcții n.c.a.

36950 (*)

22.23.2

Construcții prefabricate din materiale plastice

 

22.23.20

Construcții prefabricate din materiale plastice

38703

22.23.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din materiale plastice pentru construcții

 

22.23.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a articolelor din materiale plastice pentru construcții

88170 (*)

22.29

Alte produse din materiale plastice

 

22.29.1

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare (inclusiv mănuși), din materiale plastice

 

22.29.10

Articole de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare (inclusiv mănuși), din materiale plastice

28243

22.29.2

Alte produse din materiale plastice n.c.a.

 

22.29.21

Plăci, foi, pelicule, folii, benzi și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice, în rulouri de o lățime ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Alte plăci, foi, pelicule, folii, benzi și alte forme plate autoadezive, din materiale plastice

36920 (*)

22.29.23

Articole pentru masă și bucătărie, alte articole gospodărești și de toaletă, din materiale plastice

36940

22.29.24

Piese de schimb n.c.a. pentru lămpi și articole de iluminat, firme luminoase și alte articole asemănătoare, din materiale plastice

36960

22.29.25

Articole de birou sau de uz școlar din materiale plastice

36990 (*)

22.29.26

Accesorii pentru mobilier, canapele sau alte produse asemănătoare, din materiale plastice; statuete și alte produse ornamentale, din materiale plastice

36990 (*)

22.29.29

Alte articole din materiale plastice

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Servicii de fabricare a altor produse din materiale plastice; operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din materiale plastice

 

22.29.91

Servicii de fabricare a altor produse din materiale plastice

88170 (*)

22.29.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a altor produse din materiale plastice

88170 (*)

23

Alte produse minerale nemetalice

 

23.1

Sticlă și produse din sticlă

 

23.11

Sticlă plană

 

23.11.1

Sticlă plană

 

23.11.11

Sticlă, turnată, laminată, trasă sau suflată, în foi, dar neprelucrată altfel

37112

23.11.12

Sticlă flotată și sticlă șlefuită sau polizată pe una sau două fețe, în foi, dar neprelucrată altfel

37113

23.11.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane

 

23.11.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane

88180 (*)

23.12

Sticlă plană profilată și prelucrată

 

23.12.1

Sticlă plană profilată și prelucrată

 

23.12.11

Sticlă în foi, îndoită, cu marginile prelucrate, gravată, găurită, emailată sau altfel prelucrată, dar neînrămată sau montată

37114

23.12.12

Geamuri de securitate

37115

23.12.13

Oglinzi din sticlă; sticlă izolantă cu straturi multiple

37116

23.12.9

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane profilate și prelucrate

 

23.12.99

Operații subcontractate care fac parte din procesul de fabricație a sticlei plane profilate și prelucrate

88180 (*)

23.13

Sticlă cu goluri

 

23.13.1

Sticlă cu goluri

 

23.13.11

Sticle, borcane, flacoane și alte containere, din sticlă, cu excepția fiolelor; dopuri, capace și alte dispozitive de etanșare din sticlă

37191

23.13.12

Pahare pentru băut, altele decât cele din ceramică

37193 (*)

23.13.13

Articole din sticlă de tipul celor utilizate la masă sau bucătărie, pentru toaletă, la birou, decorațiuni interioare sau altele asemănătoare

37193 (*)