Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0382

Regulamentul (CE) nr. 382/2008 al Comisiei din 21 aprilie 2008 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat (Reformare)

OJ L 115, 29.4.2008, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 238 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/oj

29.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/10


REGULAMENTUL (CE) NR. 382/2008 AL COMISIEI

din 21 aprilie 2008

privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat

(Reformare)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1) în special articolul 29 alineatul (2), articolul 33 alineatul (12) și articolul 41,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1445/95 al Comisiei din 26 iunie 1995 privind normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/80 (2) a fost modificat substanțial de mai multe ori (3). Deoarece i se vor mai aduce și alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, toate importurile în Comunitate de produse enumerate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din regulamentul în cauză sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import. Experiența a arătat necesitatea de a monitoriza îndeaproape evoluția schimburilor cu toate produsele din sectorul cărnii de vită și mânzat, acest lucru fiind deosebit de important pentru echilibrul acestei piețe extrem de sensibile. Prin urmare, pentru a îmbunătăți modul de gestionare a acestei piețe, ar trebui cerute licențe de import și pentru produsele care se încadrează la codurile NC 1602 50 31-1602 50 80 și 1602 90 69.

(3)

Este necesar să se monitorizeze importurile în Comunitate de masculi tineri din specia bovină, în special viței. Eliberarea licențelor de import pentru animalele în cauză ar trebui condiționată de indicarea țării de proveniență a acestora.

(4)

În temeiul articolului 6 alineatul (4) din Decizia 79/542/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind întocmirea listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine, carne proaspătă și produse din carne (4), transportul de bovine trebuie însoțit de certificatul sanitar-veterinar în original până la punctul de control la frontieră.

(5)

Există numere de ordine din Tariful vamal integrat al Comunităților Europene (TARIC) care permit identificarea contingentelor tarifare de import, a produselor implicate și, în anumite cazuri, a originii acestora. Statelor membre ar trebui să li se ceară să înscrie aceste numere pe licențele de import sau pe extras(e) din acestea și să le folosească în notificările lor către Comisie.

(6)

Autoritatea națională competentă care eliberează licențele de import nu cunoaște întotdeauna țara de origine a cantităților importate în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru câteva țări sau cantitățile importate cărora li se aplică taxele din Tariful Vamal Comun (TVC). Identificarea țării de origine în cazul contingentelor tarifare sau în cazul importurilor nepreferențiale ar trebui să devină o cerință esențială în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei din 22 iulie 1985 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanții pentru produsele agricole (5) și ar trebui să se solicite înregistrarea țării de origine pentru contingentele în cauză și pentru importurile nepreferențiale din coloana 31 din licența de import sau din extrasul acesteia.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 cere prezentarea unei licențe de export cu fixarea în avans a restituirii în cazul oricărei operațiuni de export pentru care se solicită o restituire la export. Ar trebui stabilite norme specifice de aplicare a acestui regim, care să definească în special dispoziții privind depunerea cererilor și informațiile care ar trebui incluse în cereri și licențe. Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (6) ar trebui completate în consecință.

(8)

Articolul 33 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 prevede pentru volumul de export o serie de obligații care decurg din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 300 din tratat, care ar trebui respectate pe baza licențelor de export. Prin urmare, ar trebui stabilite norme precise privind depunerea cererilor, eliberarea licențelor și perioada de valabilitate a acestor licențe.

(9)

De asemenea, deciziile privind cererile pentru licențe de export ar trebui notificate numai după o perioadă de reflecție, care va permite Comisiei să evalueze cantitățile solicitate și cheltuielile aferente și, după caz, să ia măsuri specifice privind cererile în cauză. Este în interesul solicitanților să se permită retragerea cererilor dacă s-a stabilit un coeficient de acceptare care li se aplică acestora.

(10)

În cazul solicitărilor privind cantități care nu depășesc 25 de tone, ar trebui să se permită, la cererea agentului economic, eliberarea imediată a licenței. Pentru a se preveni eludarea dispozițiilor standard, ar trebui limitată perioada de valabilitate a acestor licențe.

(11)

Pentru asigurarea unei gestionări foarte precise a cantităților exportate, ar trebui ca normele de toleranță prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 să nu se aplice.

(12)

Este necesară includerea în prezentul regulament a dispozițiilor speciale privind exportul prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 al Comisiei din 7 noiembrie 2006 privind normele de aplicare a regimului de asistență la exportul produselor din sectorul cărnii de vită și mânzat care beneficiază de un tratament special la importul într-o țară terță (7) și de Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei din 25 octombrie 1996 de stabilire a anumitor norme de aplicare pentru acordarea asistenței pentru exportul de carne de vită și mânzat, care poate beneficia de un tratament special la importul în Canada, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1445/95 (8).

(13)

În vederea unei bune funcționări a acestor regimuri ale licențelor de import și export, Comisia are nevoie de informații precise privind cererile pentru licențe depuse și utilizarea celor eliberate. Eficiența administrativă prevede utilizarea unui format standard unic pentru comunicările făcute de statele membre către Comisie.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cărnii de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a regimului licențelor de import și export în sectorul cărnii de vită și mânzat.

CAPITOLUL II

LICENȚE DE IMPORT

Articolul 2

(1)   Toate importurile în Comunitate de produse menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 sau care se încadrează la codurile NC de la 1602 50 31 până la 1602 50 80 și 1602 90 69 sunt condiționate de prezentarea unei licențe de import.

(2)   Pentru importurile de produse care se încadrează la codurile NC de la 0102 90 05 până la 0102 90 49, cu excepția contingentelor pentru bovine vii, reglementate prin regulamentele corespunzătoare ce stipulează normele de aplicare, cererea pentru licența de import și licența indică:

(a)

în căsuța 7, țara de proveniență;

(b)

în căsuța 8, țara de origine, care corespunde țării exportatoare în sensul anexei I partea 2 („Modele de certificate sanitar-veterinare”) din Decizia 79/542/CEE. Licența implică obligația de a importa din țara respectivă;

(c)

în căsuța 20, următoarea mențiune: „Țara de origine specificată în căsuța 8 corespunde țării exportatoare indicate pe certificatul sanitar-veterinar în original sau pe copia certificatului sanitar-veterinar”.

(3)   Punerea în liberă circulație a animalelor menționate la alineatul (2) se face sub rezerva prezentării certificatului sanitar-veterinar în original sau a unei copii a acestuia certificată drept corectă de către punctul comunitar de control la frontieră, cu condiția ca țara emitentă să coincidă cu cea indicată în căsuța 8 a licenței de import.

Articolul 3

Licențele sunt valabile timp de 90 de zile de la data eliberării, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

Articolul 4

Garanția pentru licențele de import este de:

(a)

5 EUR/cap pentru animale vii;

(b)

12 EUR la 100 kg greutate netă pentru alte produse.

Articolul 5

(1)   Fără a aduce atingere unor dispoziții mai specifice, se solicită cereri de licențe pentru produsele care se încadrează la un singur cod NC sau la unul din grupurile de coduri NC enumerate la aceeași liniuță din anexa I.

(2)   Informațiile care figurează în cerere sunt reluate în licență.

(3)   În cazul importurilor efectuate în cadrul unui contingent la import, organismul care eliberează licența de import indică numărul de ordine pentru contingentul din Tariful vamal integrat al Comunităților Europene (TARIC) în căsuța 20 a licenței sau a extraselor respective.

Articolul 6

(1)   În cea de-a zecea zi a fiecărei luni, cel târziu, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse, exprimate în funcție de greutatea în kilograme a produsului sau de numărul de capete, pentru care au fost eliberate licențe de import în luna anterioară în cadrul importurilor realizate în afara contingentului.

(2)   La data de 31 octombrie a fiecărui an, cel târziu, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse, exprimate în funcție de greutatea în kilograme a produsului sau de numărul de capete, pentru care licențele de import eliberate în perioada începând cu 1 iulie a anului precedent până la 30 iunie a anului în cauză nu au fost utilizate în cadrul importurilor realizate în afara contingentului.

(3)   La data de 31 octombrie a fiecărui an, cel târziu, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse, exprimate în funcție de greutatea în kilograme a produsului sau de numărul de capete, defalcate pe luna de import și pe țara de origine, care au fost puse efectiv în liberă circulație în perioada începând cu 1 iulie a anului precedent până la 30 iunie a anului în cauză în cadrul importurilor realizate în afara contingentului.

Cu toate acestea, începând cu 1 iulie 2009, statele membre transmit Comisiei detalii referitoare la cantitățile de produse puse în liberă circulație începând cu 1 iulie 2009 în cadrul importurilor realizate în afara contingentului, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (9).

Articolul 7

Notificările menționate la articolul 6 alineatele (1) și (2) și la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf se realizează în conformitate cu cele indicate în anexele II, III și IV, utilizându-se categoriile de produse indicate în anexa V.

Articolul 8

(1)   În cazul în care cantitatea importată efectiv este atribuită licenței sau extrasului, țara de origine trebuie precizată în coloana 31 din licența de import sau din extrasul acesteia, alături de informațiile deja prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1291/2000.

(2)   Cerința stabilită la alineatul (1) din prezentul articol este o cerință principală în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

CAPITOLUL III

LICENȚE DE EXPORT

Articolul 9

Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, toate exporturile din sectorul cărnii de vită și mânzat pentru care a fost solicitată o restituire la export necesită prezentarea unei licențe de export cu restituirea fixată în avans, în conformitate cu dispozițiile articolelor 10-16 din prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Perioada de valabilitate a licențelor pentru exporturile de produse pentru care se solicită o restituire și care fac obiectul eliberării unei licențe de export cu fixare în avans a restituirii, calculată începând cu data eliberării în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, este:

(a)

cinci luni plus luna curentă, pentru produsele care se încadrează la codul NC 0102 10, și 75 de zile, pentru produsele care se încadrează la codurile NC 0102 90 și ex 1602;

(b)

60 de zile pentru alte produse.

(2)   Valabilitatea licențelor pentru exporturile de carne de vită și mânzat eliberate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 expiră la sfârșitul:

(a)

celei de-a cincea luni, începând cu luna eliberării acestora în sensul articolului 23 alineatul (2) din regulamentul în cauză pentru produsele care se încadrează la codul NC 0102 10;

(b)

celei de-a patra luni, începând cu luna eliberării acestora în sensul articolului 23 alineatul (2) din regulamentul în cauză pentru alte produse.

(3)   Prin derogare de la articolul 49 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, termenul-limită de 21 de zile pentru produsele care se încadrează la codul NC 0102 10 se înlocuiește cu 90 de zile.

(4)   Cererile de licență și licențele trebuie să includă, în căsuța 15, descrierea produsului, în căsuța 16, codul format din 12 cifre din nomenclatura produselor agricole pentru restituirile la export și, în căsuța 7, țara de destinație.

(5)   Categoriile de produse menționate la articolul 14 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 sunt enumerate în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 11

Garanția pentru licențe cu fixare în avans a restituirii este de:

(a)

26 EUR/cap pentru animale vii;

(b)

15 EUR la 100 kg pentru produsele care se încadrează la codul 0201 30 00 9100 din nomenclatura produselor agricole pentru restituirile la export;

(c)

9 EUR la 100 kg greutate netă pentru alte produse.

Articolul 12

(1)   Cererile pentru licențe de export cu fixare în avans a restituirii menționate la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) pot fi depuse la autoritățile competente, în fiecare săptămână, de luni până vineri.

Licențele de export se eliberează în miercurea următoare săptămânii în care a fost depusă cererea, cu condiția ca niciuna dintre măsurile speciale prevăzute la alineatele (2) sau (3) ale prezentului articol să nu fi fost luată între timp de către Comisie.

Cu toate acestea, licențele solicitate în cadrul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 se eliberează imediat.

Prin derogare de la al doilea paragraf din prezentul alineat, Comisia poate, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, să stabilească o altă zi decât cea de miercuri pentru eliberarea licențelor de export, în cazul în care această zi nu poate fi respectată.

(2)   În cazul în care eliberarea licențelor de export generează sau riscă să genereze depășirea sumelor bugetare disponibile sau epuizarea cantităților maxime pentru care se pot acorda restituiri la export pe parcursul perioadei respective, luând în considerare limitele prevăzute la articolul 33 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999, sau nu permite continuarea exporturilor pe restul perioadei în cauză, Comisia poate:

(a)

să stabilească un procent de acceptare pentru cantitățile solicitate;

(b)

să respingă cererile pentru care nu au fost încă acordate licențe;

(c)

să suspende depunerea cererilor pentru licențe pe o durată de cel mult cinci zile lucrătoare, cu posibilitatea de extindere în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999.

În cazurile prevăzute la primul paragraf litera (c), cererile pentru licențe de export introduse în perioada de suspendare nu sunt admise.

Măsurile prevăzute la primul paragraf pot fi puse în aplicare sau modulate în funcție de categoria de produs și de destinația sau de grupul de destinații.

(3)   Măsurile prevăzute la alineatul (2) pot fi adoptate, de asemenea, în cazul în care cererile pentru licențe de export se referă la cantități care depășesc sau riscă să depășească cantitățile desfăcute în mod normal pentru o destinație sau un grup de destinații și în cazul în care eliberarea licențelor solicitate prezintă riscul unor speculații, al denaturării concurenței între agenții economici sau al perturbării schimburilor comerciale respective sau a pieței comunitare.

(4)   În cazul în care cantitățile pentru care se depun cereri sunt respinse sau reduse, garanția este înapoiată imediat pentru toate cantitățile pentru care cererile nu au fost acceptate.

(5)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul în care se stabilește un procentaj de acceptare mai mic de 90 %, licențele se eliberează cel târziu în a unsprezecea zi lucrătoare următoare publicării procentajului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În termen de zece zile de la publicare, solicitanții pot:

(a)

fie să își retragă cererea, caz în care garanția este înapoiată imediat; fie

(b)

să ceară eliberarea imediată a licenței, caz în care autoritatea competentă eliberează licența fără întârziere, dar nu mai devreme de a cincea zi lucrătoare de la data depunerii cererii.

(6)   Fără a aduce atingere alineatului (1), licențele pentru o cantitate care nu depășește 25 de tone de produse care se încadrează la codurile NC 0201 și 0202 se eliberează imediat. În astfel de cazuri, prin derogare de la articolul 10 din prezentul regulament, perioada de valabilitate a licențelor este limitată la cinci zile lucrătoare de la data eliberării lor efective în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, iar căsuța 20 din cererile de licență și din licențe conține cel puțin una dintre mențiunile enumerate în partea A din anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 13

(1)   Cantitățile exportate în cadrul toleranței menționate la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 nu conferă dreptul la plata unei restituiri, în cazul în care exportul are loc pe baza licenței menționate la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) din prezentul regulament și licența cuprinde, în căsuța 22, următoarea mențiune:

„Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care se eliberează licența)”.

(2)   Articolul 18 alineatul (3) litera (b) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei (10) nu se aplică restituirilor speciale la exportul produselor care se încadrează la codurile NC 0201 30 00 91 00 și 0201 30 00 91 20 din nomenclatura produselor agricole pentru restituirile la export stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 3846/87 al Comisiei (11), prin care aceste produse au fost plasate sub regim de antrepozit vamal în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006 al Comisiei (12).

Articolul 14

(1)   Prezentul articol se aplică exporturilor efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1643/2006.

(2)   Cererile de licențe pentru produsele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1643/2006 pot fi depuse numai în statele membre care îndeplinesc condițiile de sănătate impuse de țara importatoare.

(3)   În căsuța 7 din cererile pentru licență și din licență se introduce mențiunea „USA”. Licențele impun obligația ca exportul din statul membru emitent să se efectueze spre destinația menționată.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, cantitățile exportate nu trebuie să le depășească pe cele indicate în licență. În căsuța 19 din licențe se introduce cifra „0”.

(5)   În căsuța 22 din licențe se introduce una dintre mențiunile din anexa VII partea B.

(6)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

(a)

până la ora 18.00 (ora Bruxelles-ului) a fiecărei zi lucrătoare, cantitatea totală de produse pentru care au fost depuse cereri;

(b)

cel târziu până la sfârșitul lunii în care au fost depuse cererile, o listă cu solicitanții.

(7)   În cazul în care cantitățile pentru care au fost solicitate licențe depășesc cantitățile disponibile, Comisia stabilește un procent unic de acceptare a cantităților solicitate.

(8)   Licențele se eliberează în cea de-a zecea zi lucrătoare care urmează datei depunerii cererii. Nu se eliberează licențe pentru cererile care nu au fost notificate Comisiei.

(9)   Fără a aduce atingere articolului 10 alineatele (1), (2) și (3) din prezentul regulament, licențele sunt valabile timp de 90 de zile de la data efectivă a eliberării, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului eliberării acesteia.

(10)   În cazul în care cantitățile pentru care s-au depus cereri sunt reduse în temeiul alineatului (7), garanția este înapoiată imediat pentru toate cantitățile neacordate.

(11)   În plus față de cerințele specificate la articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, înapoierea garanției pentru licențele de export este condiționată de prezentarea dovezii sosirii la destinație, în sensul articolului 35 alineatul (5) din regulamentul în cauză.

Articolul 15

(1)   Prezentul articol se aplică exporturilor către Canada în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2051/96.

(2)   Cererile de licențe pentru produsele menționate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2051/96 pot fi depuse numai în statele membre care îndeplinesc condițiile de sănătate impuse de autoritățile canadiene.

(3)   În căsuța 7 din cererile de licențe și din licențe se introduce mențiunea „Canada”. Licențele impun obligația ca exportul din statul membru emitent să se efectueze spre destinația menționată.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, cantitățile exportate nu trebuie să le depășească pe cele indicate în licență. În căsuța 19 din licențe se introduce cifra „0”.

(5)   În căsuța 22 din licențe se introduce una dintre mențiunile din anexa VII partea C.

(6)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

(a)

până la ora 18.00 (ora Bruxelles-ului) a fiecărei zi lucrătoare, cantitatea totală de produse pentru care au fost depuse cereri;

(b)

cel târziu până la sfârșitul lunii în care au fost depuse cererile, o listă cu solicitanții.

(7)   În cazul în care cantitățile pentru care s-au solicitat licențe depășesc cantitățile disponibile, Comisia fixează un procent unic de acceptare aplicabil cantităților solicitate.

(8)   Licențele se eliberează în cea de-a zecea zi lucrătoare care urmează datei depunerii cererii. Nu se eliberează licențe pentru cererile care nu au fost notificate Comisiei.

(9)   Fără a aduce atingere articolului 10 alineatele (1), (2) și (3) din prezentul regulament, licențele sunt valabile timp de 90 de zile de la data efectivă a eliberării, în sensul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului de eliberare a acesteia.

(10)   În cazul în care cantitățile pentru care s-au depus cereri sunt reduse în temeiul alineatului (7), garanția este înapoiată imediat pentru toate cantitățile neacordate.

(11)   În plus față de cerințele specificate la articolul 32 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, înapoierea garanției pentru licențele de export este condiționată de prezentarea dovezii sosirii la destinație, în sensul articolului 35 alineatul (5) din regulamentul în cauză.

Articolul 16

(1)   Comisiei îi sunt notificate de către statele membre:

(a)

în fiecare zi de vineri, începând cu ora 13.00:

(i)

cererile de licență cu fixare în avans a restituirii menționate la articolul 10 alineatele (1), (2) și (3) sau faptul că nu au fost depuse cereri în intervalul luni-vineri al săptămânii în cauză;

(ii)

cererile de licență menționate la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 sau faptul că nu au fost depuse cereri de licență în intervalul luni-vineri al săptămânii în curs;

(iii)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe în temeiul articolului 12 alineatul (6) din prezentul regulament sau faptul că nu au fost eliberate licențe în intervalul luni-vineri al săptămânii în cauză;

(iv)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe în urma cererilor menționate la articolul 49 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000, specificându-se data depunerii cererii de licență și țara de destinație, în intervalul luni-vineri al săptămânii în cauză;

(v)

cantitățile pentru care au fost retrase cereri de licență de export în temeiul articolului 12 alineatul (5) din prezentul regulament, pe durata săptămânii în cauză;

(b)

înainte de data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă:

(i)

cererile de licență menționate la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000;

(ii)

cantitățile pentru care au fost eliberate licențe în temeiul articolului 10 alineatele (1), (2) și (3) din prezentul regulament și care nu au fost utilizate.

(2)   Notificările menționate la alineatul (1) trebuie să specifice:

(a)

cantitatea în greutate a produsului pentru fiecare categorie menționată la articolul 10 alineatul (5);

(b)

defalcarea cantității în funcție de destinație pentru fiecare categorie.

De asemenea, notificarea menționată la alineatul (1) litera (b) punctul (ii) trebuie să specifice valoarea restituirii pentru fiecare categorie.

(3)   Toate notificările menționate la alineatul (1), inclusiv notificările „zero”, se fac în conformitate cu modelul stabilit în anexa VIII.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 17

Regulamentul (CE) nr. 1445/95 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență de la anexa X.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare în a zecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 98/2008 al Comisiei (JO L 29, 2.2.2008, p. 5).

(2)  JO L 143, 27.6.1995, p. 35. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 586/2007 (JO L 139, 31.5.2007, p. 5).

(3)  A se vedea anexa IX.

(4)  JO L 146, 14.6.1979, p. 15. Decizie modificată ultima dată prin Decizia 2008/61/CE a Comisiei (JO L 15, 18.1.2008, p. 33).

(5)  JO L 205, 3.8.1985, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 (JO L 365, 12.12.2006, p. 52).

(6)  JO L 152, 24.6.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1423/2007 (JO L 317, 5.12.2007, p. 36).

(7)  JO L 308, 8.11.2006, p. 7.

(8)  JO L 274, 26.10.1996, p. 18. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2333/96 (JO L 317, 6.12.1996, p. 13).

(9)  JO L 238, 1.9.2006, p. 13.

(10)  JO L 102, 17.4.1999, p. 11.

(11)  JO L 366, 24.12.1987, p. 1.

(12)  JO L 329, 25.11.2006, p. 7.


ANEXA I

Lista prevăzută la articolul 5 alineatul (1)

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41-0102 90 49

0102 90 51-0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


ANEXA II

Notificarea licențelor de import (eliberate)

Stat membru: …

Aplicarea articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 382/2008

Cantitățile de produse pentru care au fost eliberate licențe de import

De la: … până la: ….

Codul (codurile) produsului (produselor) (1)

Cantitate

(greutatea în kg a produsului sau numărul de capete)

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V.


ANEXA III

Notificarea licențelor de import (cantități neutilizate)

Stat membru: …

Aplicarea articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 382/2008

Cantitățile de produse pentru care licențele de import nu au fost utilizate

De la: … până la: ….

Codul (codurile) produsului (produselor) (1)

Cantitate neutilizată

(greutatea în kg a produsului sau numărul de capete)

 

 


(1)  Categoria sau categoriile de produse indicate în anexa V.


ANEXA IV

Notificarea cantităților de produse puse în liberă circulație

Stat membru: …

Aplicarea articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 382/2008

Cantitățile de produse (în kilograme sau număr de capete) puse în liberă circulație:

Categoria de produse indicată în anexa V: …

Țara de origine

Luna

Țara A

Țara B

Țara …

Țara Z

Luna 1

 

 

 

 

Luna 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna 11

 

 

 

 

Luna 12

 

 

 

 

Total 12 luni

 

 

 

 


ANEXA V

Categorii de produse prevăzute la articolul 7

Categoria de produse

Codul NC

110

0102 90 05

120

0102 90 21 și 0102 90 29

130

0102 90 41 și 0102 90 49

140

0102 90 51-0102 90 79

210

0201 10 00 și 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 și 0206 10 95

310

0202 10 și 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 și 0210 99 90

510

1602 50 10 și 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


ANEXA VI

Lista indicată la articolul 10 alineatul (5)

Categoria

Codul produsului

011

0102 10 10 9140 și 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 și 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 și 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 și 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 și 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 și 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 și 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 și 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 și 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 și 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 și 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 și 1602 50 95 9325


ANEXA VII

PARTEA A

Mențiuni prevăzute la articolul 12 alineatul (6)

:

În bulgară

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

În spaniolă

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

În cehă

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

În daneză

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

În germană

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

În estonă

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

În greacă

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

În engleză

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

În franceză

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

În italiană

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

În letonă

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

În lituaniană

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

În maghiară

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

În malteză

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

În olandeză

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

În polonă

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

În portugheză

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

În română

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

În slovacă

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

În slovenă

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

În finlandeză

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

În suedeză

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

PARTEA B

Mențiuni prevăzute la articolul 14 alineatul (5)

:

În bulgară

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

În spaniolă

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

În cehă

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

În daneză

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

În germană

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

În estonă

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

În greacă

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

În engleză

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

În franceză

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

În italiană

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

În letonă

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

În lituaniană

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

În maghiară

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

În malteză

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

În olandeză

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

În polonă

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

În portugheză

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

În română

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

În slovacă

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

În slovenă

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

În finlandeză

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

În suedeză

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

PARTEA C

Mențiuni prevăzute la articolul 15 alineatul (5)

:

În bulgară

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

În spaniolă

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

În cehă

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

În daneză

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

În germană

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

În estonă

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

În greacă

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

În engleză

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

În franceză

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

În italiană

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

În letonă

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

În lituaniană

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

În maghiară

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

În malteză

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

În olandeză

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

În polonă

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

În portugheză

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

În română

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

În slovacă

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

În slovenă

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

În finlandeză

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

În suedeză

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


ANEXA VIII

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 382/2008

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE DG AGRI/D/2 – Sectorul cărnii de vită și mânzat

Notificări privind licențele de export – carne de vită/mânzat

Expeditor:

Data:

Stat membru:

Persoană de contact:

Telefon:

Fax:

Destinatar

:

DG AGRI/D/2

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Partea A –   Notificări efectuate în ziua de vineri

Perioada de la … până la …

1.

Articolul 16 alineatul (1) litera (a) punctul (i):

Categoria

Cantitate solicitată

Destinație (1)

 

 

 

2.

Articolul 16 alineatul (1) litera (a) punctul (ii):

Categoria

Cantitate solicitată

Destinație (2)

 

 

 

3.

Articolul 16 alineatul (1) litera (a) punctul (iii):

Categoria

Cantitate eliberată

Data depunerii cererii

Destinație (3)

 

 

 

 

4.

Articolul 16 alineatul (1) litera (a) punctul (iv):

Categoria

Cantitate eliberată

Data depunerii cererii

Destinație (4)

 

 

 

 

5.

Articolul 16 alineatul (1) litera (a) punctul (v):

Categoria

Cantitate solicitată

Destinație (5)

 

 

 

Partea B –   notificări lunare

1.

Articolul 16 alineatul (1) litera (b) punctul (i):

Categoria

Cantitate solicitată

Destinație (6)

 

 

 

2.

Articolul 16 alineatul (1) litera (b) punctul (ii):

Categoria

Cantitate neutilizată

Destinație (7)

Valoarea restituirii

 

 

 

 


(1)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(2)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(3)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(4)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(5)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(6)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.

(7)  Trebuie utilizate codurile de destinație menționate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei (JO L 313, 28.11.2003, p. 11). Cu toate acestea, în cazul în care nu există un cod indicat pentru destinația respectivă, aceasta se scrie complet în cuvinte.


ANEXA IX

Regulament abrogat, cu modificările sale succesive

Regulamentul (CE) nr. 1445/95 al Comisiei

(JO L 143, 27.6.1995, p. 35)

 

Regulamentul (CE) nr. 2351/95 al Comisiei

(JO L 239, 7.10.1995, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 2856/95 al Comisiei

(JO L 299, 12.12.1995, p. 10)

 

Regulamentul (CE) nr. 2051/96 al Comisiei

(JO L 274, 26.10.1996, p. 18)

Numai articolul 6

Regulamentul (CE) nr. 2333/96 al Comisiei

(JO L 317, 6.12.1996, p. 13)

Numai articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 135/97 al Comisiei

(JO L 24, 25.1.1997, p. 14)

 

Regulamentul (CE) nr. 266/97 al Comisiei

(JO L 45, 15.2.1997, p. 1)

 

Regulamentul (CE) nr. 1496/97 al Comisiei

(JO L 202, 30.7.1997, p. 36)

 

Regulamentul (CE) nr. 1572/97 al Comisiei

(JO L 211, 5.8.1997, p. 39)

 

Regulamentul (CE) nr. 2284/97 al Comisiei

(JO L 314, 18.11.1997, p. 17)

 

Regulamentul (CE) nr. 2469/97 al Comisiei

(JO L 341, 12.12.1997, p. 8)

Numai articolul 3 și anexa IV

Regulamentul (CE) nr. 2616/97 al Comisiei

(JO L 353, 24.12.1997, p. 8)

 

Regulamentul (CE) nr. 260/98 al Comisiei

(JO L 25, 31.1.1998, p. 42)

Numai articolul 1 și anexele I, II A și II B

Regulamentul (CE) nr. 759/98 al Comisiei

(JO L 105, 4.4.1998, p. 7)

 

Regulamentul (CE) nr. 2365/98 al Comisiei

(JO L 293, 31.10.1998, p. 49)

 

Regulamentul (CE) nr. 2648/98 al Comisiei

(JO L 335, 10.12.1998, p. 39)

 

Regulamentul (CE) nr. 1000/2000 al Comisiei

(JO L 114, 13.5.2000, p. 10)

Numai articolul 3 alineatul (2) și anexa IV

Regulamentul (CE) nr. 1659/2000 al Comisiei

(JO L 192, 28.7.2000, p. 19)

 

Regulamentul (CE) nr. 24/2001 al Comisiei

(JO L 3, 6.1.2001, p. 9)

 

Regulamentul (CE) nr. 2492/2001 al Comisiei

(JO L 337, 20.12.2001, p. 18)

 

Regulamentul (CE) nr. 118/2003 al Comisiei

(JO L 20, 24.1.2003, p. 3)

Numai articolul 4 alineatul (2) și anexa III

Regulamentul (CE) nr. 852/2003 al Comisiei

(JO L 123, 17.5.2003, p. 9)

 

Regulamentul (CE) nr. 360/2004 al Comisiei

(JO L 63, 28.2.2004, p. 13)

 

Regulamentul (CE) nr. 1118/2004 al Comisiei

(JO L 217, 17.6.2004, p. 10)

Numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1713/2006 al Comisiei

(JO L 321, 21.11.2006, p. 11)

Numai articolul 6

Regulamentul (CE) nr. 1749/2006 al Comisiei

(JO L 330, 28.11.2006, p. 5)

 

Regulamentul (CE) nr. 1965/2006 al Comisiei

(JO L 408, 30.12.2006, p. 27)

Numai articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 586/2007 al Comisiei

(JO L 139, 31.5.2007, p. 5)

 


ANEXA X

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1445/95

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 teza introductivă

Articolul 4 prima liniuță

Articolul 4 litera (a)

Articolul 4 a doua liniuță

Articolul 4 litera (b)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6

Articolul 6 (nou)

Articolul 6a

Articolul 7 (nou)

Articolul 6b primul paragraf

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 6b al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 6c

Articolul 6d

Articolul 7

Articolul 9

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

Articolul 10 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 10 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 10 alineatul (1) litera (b)

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf teza introductivă

Articolul 10 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 10 alineatul (2) litera (a)

Articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 10 alineatul (2) litera (b)

Articolul 8 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 11

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2a)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (4) teza introductivă

Articolul 12 alineatul (5) teza introductivă

Articolul 10 alineatul (4) prima liniuță

Articolul 12 alineatul (5) litera (a)

Articolul 10 alineatul (4) a doua liniuță

Articolul 12 alineatul (5) litera (b)

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 12 alineatul (6)

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12 alineatele (1)-(5)

Articolul 14 alineatele (1)-(5)

Articolul 12 alineatul (7) teza introductivă

Articolul 14 alineatul (6) teza introductivă

Articolul 12 alineatul (7) prima liniuță

Articolul 14 alineatul (6) litera (a)

Articolul 12 alineatul (7) a doua liniuță

Articolul 14 alineatul (6) litera (b)

Articolul 12 alineatul (8)

Articolul 14 alineatul (7)

Articolul 12 alineatul (9)

Articolul 14 alineatul (8)

Articolul 12 alineatul (10)

Articolul 14 alineatul (9)

Articolul 12 alineatul (11)

Articolul 14 alineatul (10)

Articolul 12 alineatul (12)

Articolul 14 alineatul (11)

Articolul 12a alineatele (1)-(5)

Articolul 15 alineatele (1)-(5)

Articolul 12a alineatul (7) teza introductivă

Articolul 15 alineatul (6) teza introductivă

Articolul 12a alineatul (7) prima liniuță

Articolul 15 alineatul (6) litera (a)

Articolul 12a alineatul (7) a doua liniuță

Articolul 15 alineatul (6) litera (b)

Articolul 12a alineatele (8)-(12)

Articolul 15 alineatele (7)-(12)

Articolul 13

Articolul 16

Articolul 14

Articolul 17 (nou)

Articolul 15

Articolul 18

Anexa I

Anexa I

Anexa II A

Anexa II (nouă) și anexa V (nouă)

Anexa III (nouă)

Anexa II B

Anexa IV (nouă)

Anexa III

Anexa VI

Anexa III A

Anexa VII partea A

Anexa III B

Anexa VII partea B

Anexa III C

Anexa VII partea C

Anexa IV

Anexa VIII

Anexa IX

Anexa X


Top