EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0100

Regulamentul (CE) nr. 100/2008 al Comisiei din 4 februarie 2008 de modificare în ceea ce privește colectarea eșantioanelor și anumite formalități privind comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

OJ L 31, 5.2.2008, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 27 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/100/oj

5.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 100/2008 AL COMISIEI

din 4 februarie 2008

de modificare în ceea ce privește colectarea eșantioanelor și anumite formalități privind comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (1) punctele (i) și (iii), alineatele (2) și (4),

întrucât:

(1)

În vederea punerii în aplicare a anumitor rezoluții adoptate în cadrul celei de-a treisprezecea și a paisprezecea Conferințe a părților la CITES, ar trebui adăugate la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 noi dispoziții de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2).

(2)

Rezoluția Conf. 9.7 a CITES (Rev. CoP13) privind tranzitul și transbordarea și Conf. 12.3 (Rev. CoP13) privind permisele și certificatele stabilesc proceduri speciale destinate facilitării traversării transfrontaliere a colecțiilor de eșantioane cuprinse în carnetele ATA, în sensul Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a anumitor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3). În vederea asigurării pentru operatorii economici comunitari a condițiilor similare aplicabile celorlalte părți ale CITES în ceea ce privește transportul acestor colecții de eșantioane, este necesară prevederea unor astfel de proceduri în legislația comunitară.

(3)

Rezoluția Conf. 12.3 a CITES (Rev. CoP13) privind permisele și certificatele autorizează eliberarea retroactivă a permiselor pentru obiectele personale sau cele de uz casnic, în timp ce autoritatea responsabilă de gestionare este mulțumită că s-a comis involuntar o eroare și că nu a existat intenția de înșelătorie și impune părților semnalarea acestor permise în rapoartele bianuale trimise secretariatului. Ar trebui luate măsuri în vederea garantării unei flexibilități adecvate și a reducerii sarcinii administrative legate de importurile de obiecte personale și de uz casnic.

(4)

Rezoluția Conf. 13.6 a CITES privind punerea în aplicare a articolului VII alineatul (2) din convenție privind specimenele „preconvenție” furnizează o definiție a specimenului „preconvenție” și precizează data care trebuie reținută pentru determinarea posibilității unui specimen de a fi sau nu considerat ca „preconvenție”. Din motive de claritate, aceste dispoziții ar trebui puse în aplicare în cadrul legislației comunitare.

(5)

Rezoluția Conf. 13.7 a CITES (Rev. CoP14) privind controlul comerțului de obiecte personale și de uz casnic conține lista speciilor pentru care nu se solicită niciun document pentru exportul și importul specimenelor care constituie obiecte personale și de uz casnic. Această listă include derogările care ar trebui puse în aplicare pentru scoici gigant și cai de mare precum și pentru o cantitate redusă de caviar.

(6)

Rezoluția Conf. 12.7 a CITES (Rev. CoP14) privind conservarea și comerțul cu sturioni și cu Polyodon spathula stabilește condiții specifice pentru părți în ceea ce privește aprobarea importurilor, a exporturilor și a reexporturilor de caviar. În vederea reducerii fraudei, aceste prevederi ar trebui puse în aplicare în legislația comunitară.

(7)

La cea de-a paisprezecea reuniune a Conferinței părților la CITES, referințele standard de nomenclatură a fi utilizate pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în permise și certificate au fost actualizate, iar speciile enumerate în apendicele la convenție au fost reorganizate astfel încât ordinele, familiile și genurile să apară în ordine alfabetică. Prin urmare, aceste schimbări ar trebui să se reflecte în anexele VIII și X la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(8)

Conferința părților participante la CITES a adoptat un format de raport bianual pentru prezentarea rapoartelor bianuale solicitate în temeiul articolului VIII alineatul (7) litera (b) a convenției. Prin urmare, statele membre ar trebui să prezinte rapoartele lor bianuale în conformitate cu formatul raportului bianual, în ceea ce privește informația solicitată în cadrul convenției și în conformitate cu un format suplimentar de raport în ceea ce privește informația solicitată în baza Regulamentului (CE) nr. 338/97 și a Regulamentului (CE) nr. 865/2006.

(9)

Din experiența dobândită în cadrul punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 a reieșit că dispozițiile acestui regulament privind certificatele pentru tranzacții specifice trebuie modificate pentru a furniza o mai mare flexibilitate în utilizarea unor astfel de certificate și pentru a permite utilizarea lor în statele membre, altele decât statele membre care le-au emis.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu speciile de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

«data achiziției» înseamnă data la care un exemplar a fost prelevat din natură, s-a născut în captivitate sau a fost reprodus artificial, sau, dacă nu se cunoaște o astfel de dată sau nu poate fi atestată, orice dată ulterioară și care poate fi dovedită la care o persoană a intrat în posesia acestuia pentru prima dată;”

(b)

punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7.

«certificate pentru tranzacții specifice» înseamnă certificatele eliberate în conformitate cu articolul 48 care sunt valabile numai pentru una sau mai multe tranzacții specificate;”

(c)

se adaugă următoarele puncte 9 și 10:

„9.

«colecție de eșantioane» înseamnă o colecție de specimene moarte, a părților și a derivatelor acestora dobândite în mod legal, care sunt transportate dintr-o țară în alta în scopul prezentării;

10.

«specimenul preconvenție» înseamnă un specimen dobândit înainte de data la care specia vizată a fost inclusă pentru prima oară în anexele la convenție.”

2.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export, certificatele de reexport, certificatele de proprietate personală și certificatele pentru colecțiile de eșantioane și cererile pentru aceste documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelele din anexa I”.

3.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Formularele sunt dactilografiate.

Cu toate acestea, cererile pentru permise de import și export, pentru certificate de export, pentru certificate de reexport, pentru certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, pentru certificate de proprietate personală, pentru certificate pentru colecții de eșantioane și pentru certificate de expoziție itinerantă, precum și pentru notificări de import, formulare complementare și etichete pot fi completate și de mână, cu condiția ca scrierea să se facă în mod lizibil, cu cerneală și cu litere majuscule de tipar.”

4.

Se introduce următorul articol 5a:

„Articolul 5a

Conținutul specific al permiselor, al certificatelor și al cererilor privind specimenele vegetale

În cazul specimenelor vegetale care încetează să îndeplinească condițiile în vederea beneficierii de derogări de la dispozițiile convenției sau de la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în conformitate cu «Mențiunile privind interpretarea anexelor A, B, C și D» din anexa la respectivul regulament, în cadrul căreia acestea au fost exportate și importate în mod legal, țara care urmează a fi indicată în rubrica 15 din formularele din anexele I și III, în rubrica 4 din formularele din anexa II și în rubrica 10 din formularele din anexa V la prezentul regulament poate fi țara în care specimenele încetează să mai îndeplinească condițiile pentru a beneficia de derogări.

În aceste cazuri, rubrica rezervată «condițiilor speciale» din certificat sau din permis include declarația «Importat legal în conformitate cu dispozițiile CITES» și precizează derogarea la care se face referire.”

5.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat (4):

„(4)   Permisele și certificatele eliberate de către țările terțe având codul de origine «O» se acceptă doar dacă includ specimene care sunt conforme definiției specimenului preconvenție stabilit la articolul 1 alineatul (10) și includ data achiziției specimenului sau o declarație care să ateste că specimenele au fost dobândite înaintea unei anumite date.”

6.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Expediții de exemplare

Fără a aduce vreun prejudiciu articolelor 31, 38 și 44b, se eliberează un permis de import, o notificare de import, un permis de export sau un certificat de reexport separat pentru fiecare expediție de exemplare transportate împreună și care fac parte dintr-o singură încărcătură.”

7.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Valabilitatea permiselor de import și de export, a certificatelor de reexport, a certificatelor de expoziție itinerantă și a certificatelor de proprietate personală și a certificatelor pentru colecțiile de eșantioane”;

(b)

la alineatul (1) se introduc următoarele paragrafe:

„În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune care fac obiectul contingentelor de export, care este acoperit de un permis de export, permisele de import menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi de valabilitate la sfârșitul fiecărui an contingentar în care caviarul a fost recoltat și prelucrat sau ultima zi a perioadei de 12 luni menționate la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.

În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) care este acoperit de un certificat de reexport, permisele de import menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi a perioadei de 18 luni de la data emiterii permisului original pertinent sau ultima zi a perioadei de 12 luni menționate la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.”;

(c)

la alineatul (2) se introduc următoarele paragrafe:

„În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune care fac obiectul contingentelor de export, permisele de import menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi de valabilitate la sfârșitul fiecărui an contingentar în care caviarul a fost recoltat și prelucrat sau ultima zi a perioadei de 6 luni menționată la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.

În ceea ce privește caviarul de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) certificatele de reexport menționate la primul paragraf încetează să mai fie valabile după ultima zi a perioadei de 18 luni de la data emiterii permisului original pertinent sau ultima zi a perioadei de 6 luni menționată la primul paragraf, oricare dintre aceste date este prima.”;

(d)

se introduce alineatul (2a), după cum urmează:

„(2a)   În sensul alineatului (1) al doilea paragraf și al alineatului (2) al doilea paragraf, anul contingentar este cel aprobat de Conferința părților la convenție.”;

(e)

se introduce alineatul (3a), după cum urmează:

„(3a)   Perioada de valabilitate a certificatelor de colectare a eșantioanelor de probe eliberate în conformitate cu articolul 44a nu depășește 6 luni. Data de expirare a unui certificat pentru colecțiile de eșantioane nu trebuie să fie ulterioară celei din carnetul ATA care îl însoțește.”;

(f)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   După expirarea lor, permisele și certificatele menționate la alineatele (1), (2), (3) și (3a) sunt considerate nule.”;

(g)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Fără nici o întârziere nejustificată, titularul returnează autorității de gestionare emitente originalul și toate copiile oricărui permis de import, permis de export, certificat de reexport, certificat de expoziție itinerantă, de proprietate personală sau certificat pentru colecțiile de eșantioane, care a expirat, nu este utilizat sau nu mai este valabil.”

8.

Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următoarea literă (e):

„(e)

când orice condiție specială specificată în rubrica 20 nu mai este îndeplinită”;

(b)

la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

„Când este eliberat un certificat pentru tranzacții specifice în scopul permiterii unor tranzacții, acesta este valabil doar în interiorul teritoriului statului emitent. Când certificatele pentru tranzacții specifice sunt utilizate într-un stat membru, altul decât statul membru emitent, acestea vor fi eliberate pentru o singură tranzacție și valabilitatea lor va fi limitată la acea tranzacție. La rubrica 20 trebuie indicat dacă certificatul este eliberat pentru una sau mai multe tranzacții, precum și statul membru sau statele membre pe teritoriul cărora acesta este valabil.”;

(c)

la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu noul alineat (5):

„(5)   Documentele care nu mai sunt valabile în conformitate cu prezentul articol trebuie returnate, fără nicio întârziere nejustificată, autorității de gestionare emitente care, după caz, poate elibera un certificat care reflectă modificările cerute în conformitate cu articolul 51.”

9.

Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul specimenelor importate sau (re)exportate, precum obiectele personale sau cele de uz casnic, sub rezerva dispozițiilor capitolului XIV, sau în ceea ce privește animalele vii aparținând persoanelor private care sunt dobândite în mod legal și ținute în scopuri personale necomerciale, derogarea prevăzută la alineatul (1) se aplică, de asemenea, în cazul în care autoritatea competentă a statului membru, în colaborare cu autoritatea responsabilă de aplicarea legii, este mulțumită că există dovada comiterii involuntare a unei erori și inexistența intenției de înșelătorie și că importul sau reexportul specimenelor în cauză este conform cu Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu convenția și cu legislația relevantă a unei țări terțe.”;

(b)

se introduce alineatul (3a), după cum urmează:

„(3a)   În cazul specimenelor pentru care se eliberează un permis de import, în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf, activitățile comerciale, în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, sunt interzise pentru o durată de 6 luni de la data emiterii permisului și nu se acordă nicio derogare pentru specimenele speciilor cuprinse în anexa A, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din acest regulament.

În cazul permiselor de import eliberate în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf pentru specimenele de specii cuprinse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și pentru specimenele de specii cuprinse în anexa A și cele la care se face trimitere în articolul 4 alineatul (5) litera (b), rubrica 23 va conține mențiunea: «prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) sau (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, activitățile comerciale, astfel cum sunt definite în articolul 8 alineatul (1) din respectivul regulament, sunt interzise pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data emiterii acestui permis».”

10.

Se introduce următorul articol 20a:

„Articolul 20a

Respingerea cererilor pentru permisele de import

Statele membre resping cererile de permise pentru import privind caviarul și carnea de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune, cu excepția cazului în care contingentele de export au fost stabilite pentru specii în conformitate cu procedura aprobată de Conferința părților la convenție.”

11.

Se introduce următorul articol 26a:

„Articolul 26a

Respingerea cererilor pentru permisele de export

Statele membre resping cererile de permise pentru export privind caviarul și carnea de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.) din rezervele comune, cu excepția cazului în care contingentele de export au fost stabilite pentru specii în conformitate cu procedura aprobată de Conferința părților la convenție.”

12.

La articolul 31, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

ca certificat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu scopul unic de a permite expunerea publică a exemplarelor în scopuri comerciale.”

13.

La articolul 36, al doilea alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Documentul de înlocuire poartă același număr, în cazul în care este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca documentul original și include, la rubrica 20, următoarea mențiune:

«Acest certificat este o copie conformă cu originalul» sau «Acest certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx.»”

14.

La articolul 44, al doilea alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Documentul de înlocuire poartă același număr, în cazul în care este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca documentul original și include, la rubrica 23, următoarea mențiune:

«Acest certificat este o copie conformă cu originalul» sau «Acest certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx.»”

15.

După articolul 44 se inserează următorul capitol VIIIa:

„CAPITOLUL VIIIa

CERTIFICATE PENTRU COLECTAREA EȘANTIOANELOR

Articolul 44a

Eliberarea certificatelor

Statele membre pot elibera certificate de colecționare a eșantioanelor privind colecțiile de eșantioane cu condiția ca această colecție să fie acoperită printr-un carnet ATA valabil și care conține specimene, părți sau derivate ale speciilor menționate în anexele A, B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

În temeiul primului paragraf, specimenele, părțile sau derivatele speciilor menționate în anexa A trebuie să fie conforme cu capitolul XIII din prezentul regulament.

Articolul 44b

Utilizare

Dacă o colecție de eșantioane este acoperită de un certificat pentru colecția de eșantioane însoțit de un carnet ATA valabil, un certificat, eliberat în conformitate cu articolul 44a, poate fi utilizat astfel:

1.

ca un permis de import în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

2.

ca un permis de export sau certificat de reexport în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, în cazul în care țara de destinație recunoaște și autorizează utilizarea carnetelor ATA;

3.

ca certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, în unicul scop de a permite prezentarea specimenelor publicului în scopuri comerciale.

Articolul 44c

Autoritatea emitentă

(1)   Dacă colecția de eșantioane este originară din Comunitate, autoritatea emitentă a certificatului de colecție a eșantioanelor este autoritatea de gestionare a statului membru din care este originară colecția de eșantioane.

(2)   Dacă colecția de eșantioane este originară dintr-o țară terță, autoritatea emitentă a certificatului de colecție a eșantioanelor este autoritatea de gestionare a statului membru care reprezintă prima destinație, iar eliberarea acestui certificat se bazează pe furnizarea unui document echivalent emis de către țara terță în cauză.

Articolul 44d

Cerințe

(1)   O colecție de eșantioane acoperită printr-un certificat pentru colecția de eșantioane trebuie reimportată în Comunitate înaintea datei de expirare a certificatului.

(2)   Specimenele acoperite de un certificat pentru colecția de eșantioane nu poate fi vândut, nici transferat în afara teritoriului statului membru care a eliberat certificatul.

(3)   Un certificat pentru colecția de eșantioane nu este transmisibil. Dacă specimenele acoperite de un certificat pentru colecția de eșantioane sunt furate, distruse sau pierdute, autoritatea de gestionare emitentă și autoritatea de gestionare a țării în care acest incident a survenit vor fi informate de urgență.

(4)   Un certificat pentru colecția de eșantioane indică că destinația documentului este pentru «alte: Colecții de eșantioane» și conține, la rubrica 23, numărul carnetului ATA însoțitor.

Următorul text este inclus la rubrica 23 sau într-o anexă la certificat corespunzătoare:

«Pentru colecția de eșantioane însoțită de carnetul ATA nr. xxx

Acest certificat acoperă o colecție de eșantioane și nu este valabil decât însoțit de un carnet ATA în vigoare. Acest certificat nu este transferabil. Specimenele acoperite de acest certificat nu trebuie să fie vândute, nici transferate în afara teritoriului statului membru care a emis certificatul. Acest certificat poate fi utilizat pentru (re)export din [a se indica țara de reexport] via [a se indica țările ce urmează a fi vizitate] în scopuri de prezentare și importate din nou [indicați țara de (re)export].»

(5)   În cazul certificatelor pentru colecția de eșantioane eliberate în conformitate cu articolul 44c alineatul (2), alineatele (1) și (4) din acest articol nu se aplică. În astfel de cazuri, certificatul include, la rubrica 23, următorul text:

«Acest certificat nu este valabil decât însoțit de un document CITES original eliberat de o țară terță în conformitate cu dispozițiile stabilite de către Conferința părților la convenție.»

Articolul 44e

Cereri

(1)   Solicitantul unui certificat pentru colecția de eșantioane trebuie să completeze, după caz, rubricile 1, 3, 4, precum și rubricile 7-23 ale formularului de cerere și rubricile 1, 3, 4, precum și rubricile 7-22 din exemplarul original și din toate copiile. Informațiile cuprinse la rubricile 1 și 3 trebuie să fie identice. Lista țărilor care urmează a fi vizitate trebuie indicată la rubrica 23.

Totuși, statele membre pot prevedea obligativitatea completării unui singur formular de cerere.

(2)   Formularul completat corespunzător trebuie prezentat autorității de gestionare din statul membru în care se află specimenele sau, în cazul la care se face trimitere în articolul 44c alineatul (2), autorității de gestionare a statului membru a primei destinații, însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a putea stabili dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)   Atunci când se face o cerere pentru un certificat referitor la exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul trebuie să informeze autoritatea de gestionare cu privire la acest refuz precedent.

Articolul 44f

Documente care trebuie predate de către titular oficiului vamal

(1)   În cazul unui certificat pentru colecția de eșantioane eliberat în conformitate cu articolul 44c alineatul (1), titularul sau reprezentantul său autorizat, în scopuri de verificare, predă originalul (formularul 1) și o copie a acelui certificat, și, dacă este cazul, copia destinată titularului (formularul 2) și copia de returnat autorității de gestionare emitente (formularul 3), precum și originalul carnetului ATA în vigoare unui oficiu vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După verificarea carnetului ATA în conformitate cu normele vamale stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2454/93 și, dacă este necesar, după trecerea numărului din carnetul ATA care însoțește certificatul pentru colecția de eșantioane, oficiul vamal returnează titularului sau reprezentantului său autorizat documentele originale și transmite autorității de gestionare competente copia certificatului pentru colecția de eșantioane, în conformitate cu articolul 45.

Cu toate acestea, în momentul primului export din Comunitate, oficiul vamal, după completarea rubricii 27, returnează originalul certificatului pentru colecția de eșantioane (formularul 1) și copia destinată titularului (formularul 2) titularului sau reprezentantului său autorizat și transmite copia autorității de gestionare emitente (formularul 3) în conformitate cu articolul 45.

(2)   Dacă un certificat de colectare a eșantioanelor a fost emis în conformitate cu articolul 44c alineatul (2), alineatul (1) din prezentul articol se aplică, exceptând cazul în care titularul sau reprezentantul său autorizat trimite, de asemenea, pentru verificare, originalul certificatului emis de către țara terță.

Articolul 44g

Înlocuire

Un certificat pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Certificatul de înlocuire poartă, dacă este posibil, același număr și aceeași dată de valabilitate ca și documentul original și în rubrica 23 va fi inclusă una dintre următoarele mențiuni:

«Acest certificat este o copie conformă cu originalul» sau «Acest certificat anulează și înlocuiește originalul cu numărul xxxx emis la xx/xx/xxxx.»”

16.

La articolul 57, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Prin derogare de la alineatele (3) și (4), nu se solicită prezentarea unui document de (re)export sau a unui permis de import pentru introducerea sau reintroducerea în Comunitate a următoarelor articole enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97:

(a)

caviar de la specii de sturion (Acipenseriformes spp.), 125 grame per persoană, în containere care sunt marcate individual în conformitate cu articolul 66 alineatul (6);

(b)

bastoane de ploaie din Cactaceae spp., în limita a trei per persoană;

(c)

exemplare moarte, prelucrate de Crocodylia spp., exclusiv carnea și trofeele de vânătoare, în limita a patru per persoană;

(d)

cochilii de Strombus gigas, în limita a trei per persoană;

(e)

Hippocampus spp., în limita a patru exemplare moarte per persoană;

(f)

Cochilii de Tridacnidae spp., în limita a trei exemplare per persoană, fiecare putând reprezenta o cochilie intactă sau două jumătăți corespondente, care nu depășesc 3 kg în total.”

17.

La articolul 58, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la alineatele (2) și (3), nu se solicită prezentarea unui document de (re)export pentru exportul sau reexportul articolelor enumerate la literele (a)-(f) de la articolul 57 alineatul (5).”

18.

La articolul 66, alineatele (6) și (7) se înlocuiesc cu următorul text:

„(6)   Exemplarele menționate la articolul 64 și la articolul 65 sunt marcate în conformitate cu metoda aprobată sau recomandată de Conferința părților la convenție pentru exemplarele respective și, în special, containerele pentru caviar menționate la articolul 57 alineatul (5) litera (a), la articolul 64 alineatul (1) litera (g), la articolul 64 alineatul (2) și la articolul 65 alineatul (3) sunt marcate în mod individual, cu ajutorul unor etichete nereutilizabile, aplicate pe fiecare container primar. În cazul în care eticheta nereutilizabilă nu sigilează containerul primar, caviarul se împachetează astfel încât să permită vizualizarea oricărei deschideri a containerului.

(7)   Numai acele întreprinderi de prelucrare și de (re)ambalare autorizate de autoritatea de gestionare din statul membru au dreptul de a procesa, ambala sau reambala caviar pentru export, reexport sau schimburi intracomunitare.

Întreprinderile de prelucrare și reambalare autorizate au obligația de a ține o evidență corespunzătoare a cantităților de caviar importate, exportate, reexportate, produse in situ sau depozitate, după caz. Aceste evidențe trebuie să fie puse la dispoziția autorității competente de gestionare din statul membru respectiv, pentru inspecție.

Fiecărei întreprinderi de prelucrare sau reambalare i se atribuie un cod unic de înregistrare de către autoritatea de gestionare.

Lista instalațiilor care au obținut licența în conformitate cu prezentul alineat și toate modificările aferente acesteia sunt transmise Secretariatului convenției și Comisiei.

În sensul prezentului alineat, întreprinderile de prelucrare trebuie să includă produse de caviar prin acvacultură.”

19.

Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (5) se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

cazurile în care permisele de export și certificatele de reexport au fost eliberate retroactiv în conformitate cu articolul 15 din regulament.”;

(b)

se adaugă alineatul (6), după cum urmează:

„(6)   Informațiile menționate la alineatul (5) sunt trimise, odată la doi ani, înainte de 15 iunie, într-un format computerizat și în conformitate cu «Formatul raportului bianual» emis de către Secretariatul convenției, modificat de către Comisie, și corespund perioadei de doi ani care se încheie la 31 decembrie anul precedent.”

20.

La articolul 71, titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 71

Respingerea cererilor pentru permisele de import ca urmare a impunerii de restricții”.

21.

Anexa VIII se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

22.

Anexa X se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei (JO L 215, 19.8.2005, p. 1).

(2)  JO L 166, 19.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 214/2007 (JO L 62, 1.3.2007, p. 6).


ANEXA I

„ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) pentru a indica denumirea științifică a speciilor în permise și certificate

FAUNĂ

(a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference. A treia ediție, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [pentru toate mamiferele – cu excepția recunoașterii următoarelor denumiri pentru specia faunei sălbatice (în locul unor denumiri pentru fauna domestică): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion și cu excepția speciilor menționate mai jos]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [pentru Loxodonta africana și Ovis vignei]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. și Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și al familiilor]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Cea de-a treia ediție revizuită și lărgită. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) la ediția a treia Howard & Moore (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (site-ul oficial al CITES) [pentru toate speciile de păsări – cu excepția taxonilor menționați mai jos]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. și Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [pentru Psittacus intermedia și Trichoglossus haematodus]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. și Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma FURCIFER group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [pentru Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [pentruTupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [pentru Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [pentru Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (site-ul oficial al CITES Document NC2006 Doc. 8). [pentru Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pentru Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pentru Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. și da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [pentru Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [pentru Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (site-ul oficial al CITES) [pentru Testudines pentru specii și nume de familie – cu excepția reținerii următoarelor nume Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. și Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [pentru genul Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. și Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [pentru Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae și ridicarea la nivel de specie a Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. și Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [pentru Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. și Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [pentru Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. și Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [pentru Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. și Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [pentru Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pentru Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [pentru Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. și Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [pentru Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pentru Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. și Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [pentru Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — cu excepția recunoașterii Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis ca specii valide]

Manzani, P. R. și Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [pentru Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. și Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [pentru Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de și Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [pentru Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. și Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volumul 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [pentru Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — cu excepția menținerii genurilor Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura și a recunoașterii Epicrates maurus ca specii valide]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. și Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pentru Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. și Wells, K. D. 1998. Herpetology. [pentru delimitarea familiilor în cadrul Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. și Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [pentru Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. și Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [pentru Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [pentru Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. și Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pentru Testudines order names, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [pentru genul Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [pentru Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

(d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [pentru Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Versiunea 3.0 începând cu 7 aprilie 2006 (site-ul oficial al CITES) [pentru Amphibia]

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pentru toți peștii]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [pentru Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [pentru Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [pentru Hippocampus]

Lourie, S. A., și J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [pentru Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent și H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (a doua ediție disponibilă pe CD-ROM). [pentru Hippocampus]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. și Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pentru scorpionii din genul Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Versiunea 6.5 începând cu 7 aprilie 2006 (site-ul oficial al CITES) [pentru Theraphosidae]

(g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pentru fluturi din genul Ornithoptera, Trogonoptera și Troides]

FLORĂ

The Plant-Book, a doua ediție, D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (retipărită cu corecturi în 1998) [pentru denumirile generice ale tuturor plantelor incluse în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților.

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, a opta ediție (J.C. Willis, revizuită de H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților la convenție, la care se face trimitere în următoarele alineate]

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne și K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.

CITES The Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cyclamen (Primulaceae) și Galanthus și Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, a doua ediție (1999, compilată de D. Hunt, D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, a doua ediție (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură al CITES ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) și actualizările acesteia Lüthy, J.M. 2007. O actualizare și un supliment la CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (site-ul oficial al CITES), acceptat de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Taxus.

CITES Orchid Checklist (compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volumul 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volumul 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volumul 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volumul 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Euphorbia suculente.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania) și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. Institutul Național de Botanică, Pretoria, Africa de Sud și actualizările acesteia acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): – Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (site-ul oficial al CITES), și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorilor: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) (site-ul oficial al CITES) și actualizările acceptate de către Comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 și actualizările acesteia) publicate de către UNEP -WCMC poate fi utilizată ca listă informală a denumirilor științifice, adoptate de Conferința părților pentru speciile de animale incluse în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și ca sinteză informală a informațiilor incluse în referințele standard adoptate pentru nomenclatura CITES.”


ANEXA II

„ANEXA X

SPECII DE ANIMALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis”


Top