Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0008

Orientarea Băncii Centrale Europene din 11 septembrie 2008 privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2 (BCE/2008/8)

OJ L 346, 23.12.2008, p. 89–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 129 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/8/oj

23.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 346/89


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 11 septembrie 2008

privind colectarea datelor referitoare la euro și funcționarea Sistemului de informații privind numerarul 2

(BCE/2008/8)

(2008/950/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 106 alineatele (1) și (2),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), în special articolele 5 și 16,

întrucât:

(1)

Articolul 106 alineatul (1) din tratat și articolul 16 din Statutul SEBC prevăd că Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emisiunea de bancnote euro în Comunitate.

(2)

Articolul 106 alineatul (2) din tratat prevede că statele membre pot emite monede metalice, cu condiția aprobării de către BCE a volumului emisiunii. Prin urmare, BCE adoptă decizii anuale prin care aprobă volumul emisiunii de monedă metalică de către statele membre care au adoptat euro (denumite în continuare „state membre participante”).

(3)

Articolul 5 din Statutul SEBC prevede că, pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, ar trebui să colecteze informațiile statistice necesare, care cuprind informațiile statistice din domeniul emisiunii de bancnote și monede metalice euro. De asemenea, BCE trebuie să colecteze informații în sensul articolului 237 litera (d) din tratat, care atribuie BCE misiunea de a monitoriza îndeplinirea de către băncile centrale naționale din SEBC a obligațiilor ce le revin potrivit tratatului și statutului. Aceste obligații includ respectarea interdicției stabilite la articolul 101 din tratat și implementată prin Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de stabilire a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor prevăzute la articolul 104 și articolul 104b alineatul (1) din tratat (1). În special, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului prevede că „deținerea de către […] băncile centrale naționale de monede divizionare emise de sectorul public și creditate către sectorul public nu este considerată creditare în sensul articolului 104 din tratat dacă nivelul acestor active rămâne inferior unui procent de 10 % din monedele divizionare în circulație”.

(4)

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre privind emisiunea de monede metalice euro și ținând seama de rolul esențial al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante (denumite în continuare „BCN”) în distribuirea monedelor metalice euro, pentru a îndeplini misiunile descrise mai sus, BCE, împreună cu BCN, trebuie să colecteze date privind bancnotele și monedele metalice euro. Colectarea datelor ar trebui să faciliteze luarea deciziilor în domeniul emisiunii de bancnote și monede metalice euro, de exemplu, prin furnizarea către BCE, BCN, Comisia Comunităților Europene și autoritățile naționale emitente de monedă metalică de informații care să le permită, conform competențelor lor respective: (i) să planifice producția de bancnote și monede metalice euro; (ii) să coordoneze emisiunea de bancnote și monede metalice euro; și (iii) să coordoneze transferurile de bancnote euro între BCN și transferurile de monede metalice euro între statele membre participante. Această colectare a datelor ar trebui, de asemenea, să permită BCE să monitorizeze respectarea propriilor decizii din domeniile emisiunii de bancnote și emisiunii de monede metalice euro.

(5)

La 16 decembrie 2004, Consiliul guvernatorilor a adoptat Cadrul de reciclare a bancnotelor (CRB), în care secțiunea 2.7 prevede ca instituțiile de credit și alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar să îndeplinească obligații de raportare către BCN. În același context, s-a decis, de asemenea, că BCN ar trebui să pună în aplicare CRB prin mijloacele aflate la dispoziția acestora, ca de exemplu instrumente legislative și acorduri, până la sfârșitul anului 2006, termen care a fost prelungit mai târziu prin decizii ulterioare ale Consiliului guvernatorilor. Cu toate acestea, cel târziu de la data punerii în aplicare a CRB, BCN ar trebui să primească date de la instituțiile de credit și de la alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar din jurisdicțiile lor, raportate în conformitate cu CRB, și să fie în măsură să le raporteze către BCE.

(6)

Pentru a îndeplini obiectivele menționate mai sus, datele privind bancnotele și monedele metalice euro ar trebui să includă informații referitoare la: (i) emisiunea de bancnote și monede metalice euro; (ii) cantitatea și calitatea bancnotelor și monedelor metalice euro în circulație; (iii) stocurile de bancnote și monede metalice euro deținute de entitățile implicate în emiterea acestora; (iv) activitățile operaționale în legătură cu bancnotele și monedele metalice euro ale entităților implicate în emiterea acestora, inclusiv ale instituțiilor de credit care operează o schemă notes-held-to-order în numele unei BCN și ale instituțiilor de credit care operează un program Extended Custodial Inventory în numele BCE și al uneia sau al mai multor BCN; (v) activitățile operaționale în legătură cu bancnotele instituțiilor de credit și ale altor entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar care recirculă bancnote euro în conformitate cu CRB; și (vi) infrastructura numerarului.

(7)

Pentru a intensifica colectarea datelor și pentru a permite diseminarea informațiilor obținute pe baza lor, la 22 noiembrie 2007, Consiliul guvernatorilor a convenit să implementeze Sistemul de informații privind numerarul 2 (Currency Information System 2, denumit în continuare „CIS 2”) care înlocuiește Sistemul de informații privind numerarul care a fost instituit în același timp cu introducerea bancnotelor și monedelor metalice euro și care a furnizat atât BCE, cât și BCN datele relevante referitoare la numerar începând cu anul 2002, în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind colectarea datelor referitoare la Sistemul de informații privind numerarul.

(8)

Pentru buna și eficienta funcționare a CIS 2 este necesar să se asigure în mod periodic și în timp util disponibilitatea unor date coerente. Din acest motiv, obligațiile de raportare ale BCN și ale BCE trebuie să fie stabilite prin prezenta orientare, cuprinzând prevederea unei scurte perioade de raportare paralelă pe baza aranjamentelor existente și a CIS 2.

(9)

Orientarea BCE/2006/9 din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro (2) a stabilit cadrul juridic care permite unei viitoare BCN din Eurosistem să împrumute, să achiziționeze sau să producă bancnote și monede metalice euro în scopul alimentării anticipate și alimentării anticipate secundare înaintea substituirii monedei fiduciare în statul membru al acesteia. Orientarea BCE/2006/9 prevede că acestor viitoare BCN din Eurosistem au obligații de raportare specifice, care trebuie să fie precizate mai detaliat în contextul CIS 2.

(10)

Atât utilizatorii CIS 2 ai BCE, cât și cei ai BCN ar trebui să aibă acces la aplicația web CIS 2 și la modulul de raportare pentru a permite utilizarea eficientă și efectivă a datelor CIS 2 și pentru a realiza un nivel înalt de transparență. Ar trebui ca terților eligibili să li se acorde accesul limitat la datele CIS 2 pentru a îmbunătăți fluxul de informații între BCE și Comisia Europeană, precum și între BCN și autoritățile naționale emitente de monede metalice euro.

(11)

Având în vedere că CIS 2 este un sistem flexibil de operare cu date noi, este necesară stabilirea unei proceduri simplificate pentru introducerea în mod eficient de modificări tehnice la anexele prezentei orientări. În plus, din cauza caracterului său tehnic, modificarea specificațiilor mecanismului de transmitere al CIS 2 ar trebui să fie posibilă prin utilizarea aceleiași proceduri simplificate. Prin urmare, competența de a efectua anumite modificări la prezenta orientare și la anexele acesteia ar trebui delegată Comitetului executiv care ar trebui să informeze Consiliul guvernatorilor despre aceste modificări.

(12)

Ca urmare a deciziei pozitive privind abrogarea derogării pentru Slovacia adoptate de Consiliul Uniunii Europene la 8 iulie 2008 și în conformitate cu articolul 3.5 din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, guvernatorul Národná banka Slovenska a fost invitat să observe deliberările pertinente ale Consiliului guvernatorilor privind prezenta orientare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

(1)   În sensul prezentei orientări:

(a)

cadru de recirculare a bancnotelor” (CRB) înseamnă cadrul pentru recircularea bancnotelor stabilit prin documentul intitulat „Reciclarea bancnotelor euro: cadrul pentru detectarea bancnotelor falsificate și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar” adoptat de Consiliul guvernatorilor la 16 decembrie 2004 și publicat pe site-ul BCE la 6 ianuarie 2005, astfel cum este modificat periodic, precum și documentele referitoare la termenele de punere în aplicare a acestuia la nivel național;

(b)

instituție de credit” înseamnă o instituție de credit potrivit definiției de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (3);

(c)

CIS 2” înseamnă sistemul care cuprinde: (i) baza de date centrală instalată la BCE pentru a păstra toate informațiile relevante privind bancnotele euro, monedele metalice euro, infrastructura numerarului și CRB, colectate conform prezentei orientări; (ii) aplicația web on-line care permite configurarea flexibilă a sistemului și oferă informații privind transmiterea datelor și situația validării, revizuirile, precum și diferitele tipuri de date de referință și parametri de sistem; (iii) modulul de raportare pentru vizualizarea și analizarea datelor colectate; și (iv) mecanismul de transmitere al CIS 2;

(d)

alimentare anticipată” înseamnă livrarea fizică de bancnote și monede metalice euro de către o viitoare BCN din Eurosistem contrapărților eligibile de pe teritoriul unui viitor stat membru participant în cursul perioadei de alimentare anticipată/alimentare anticipată secundară;

(e)

alimentare anticipată secundară” înseamnă livrarea de către o contraparte eligibilă de bancnote și monede metalice euro alimentate anticipat către terți profesioniști de pe teritoriul unui viitor stat membru participant, în cursul perioadei de alimentare anticipată/alimentare anticipată secundară. În sensul prezentei orientări, alimentarea anticipată secundară include aprovizionarea cu monede metalice euro în seturi de prezentare pentru publicul larg;

(f)

viitoare BCN din Eurosistem” înseamnă banca centrală națională a unui viitor stat membru participant;

(g)

terți eligibili” înseamnă Comisia Europeană, trezoreriile naționale, monetăriile și agențiile publice sau private desemnate de trezoreriile naționale ale statelor membre participante;

(h)

mecanism de transmitere al CIS 2” înseamnă aplicația ESCB XML Data Integration (EXDI). Aplicația EXDI este utilizată pentru a transmite mesaje de date între BCN, viitoare BCN din Eurosistem și BCE în siguranță, independent de infrastructura tehnică (de exemplu, rețele informatice și aplicații software) care o susține;

(i)

mesaj de date” înseamnă un fișier care conține datele lunare sau semestriale ale unei BCN sau ale unei viitoare BCN din Eurosistem pentru o singură perioadă de raportare sau, în cazul revizuirilor, pentru una sau mai multe perioade de raportare, într-un format al datelor compatibil cu mecanismul de transmitere al CIS 2;

(j)

viitor stat membru participant” înseamnă un stat membru neparticipant care îndeplinește condițiile stabilite pentru adoptarea euro și în legătură cu care a fost luată o decizie privind abrogarea derogării [conform articolului 122 alineatul (2) din tratat];

(k)

zi lucrătoare” înseamnă orice zi în care atât BCE, cât și o BCN cu obligații de raportare desfășoară activități;

(l)

date contabile” înseamnă valoarea neajustată a bancnotelor euro în circulație corectată cu valoarea creanțelor neremunerate față de instituțiile de credit care operează un program Extended Custodial Inventory la încheierea unei perioade de raportare în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) din Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (4);

(m)

eveniment notificat” înseamnă un eveniment înregistrat în CIS 2 care determină trimiterea unei notificări din CIS 2 către una sau mai multe BCN și către BCE. Un eveniment notificat apare: (i) când o BCN a trimis un mesaj de date lunar sau semestrial către CIS 2, ce determină un mesaj de răspuns către BCN respectivă și către BCE; (ii) când mesajele de date ale tuturor BCN au fost validate cu succes pentru o nouă perioadă de raportare determinând trimiterea unui mesaj privind raportul de situație de la CIS 2 către BCN și BCE; sau (iii) când, după trimiterea unui mesaj privind raportul de situație, un mesaj de date revizuite pentru o BCN este validat cu succes de CIS 2 determinând o notificare de revizuire către BCN și BCE.

(2)   Termenii tehnici utilizați în anexele la prezenta orientare sunt definiți în glosarul anexat.

Articolul 2

Colectarea datelor privind bancnotele euro

(1)   BCN raportează lunar către BCE datele CIS 2 privind bancnotele euro, adică pozițiile de date precizate în anexa I partea 1 secțiunile 1-4 din tabel, cu respectarea regulilor de înregistrare precizate în anexa I partea 3.

(2)   BCN transmit datele privind bancnotele euro identificate ca făcând parte din categoria 1 și datele determinate de un eveniment din anexa V până cel mai târziu în a șasea zi lucrătoare din luna următoare perioadei de raportare.

(3)   BCN transmit datele privind bancnotele euro identificate ca făcând parte din categoria 2 din anexa V până cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare din luna următoare perioadei de raportare.

(4)   Prima transmitere de date referitoare la bancnotele euro are loc în octombrie 2008.

(5)   BCN utilizează mecanismul de transmitere al CIS 2 pentru a transmite către BCE date privind bancnotele euro conform prezentei orientări.

Articolul 3

Colectarea datelor privind monedele metalice euro

(1)   BCN colectează datele CIS 2 privind monedele metalice euro, adică pozițiile de date precizate în anexa II partea 1 secțiunile 1-5 din tabel, de la terții eligibili respectivi care sunt implicați în emiterea de monede metalice euro în statele lor membre.

(2)   BCN raportează lunar către BCE datele CIS 2 privind monedele metalice euro, adică pozițiile de date precizate în anexa II partea 1 secțiunile 1-6 din tabel, respectând regulile de înregistrare precizate în anexa II partea 3.

(3)   Cerințele de la articolul 2 alineatele (2)-(5) se aplică mutatis mutandis transmiterii de date privind monedele metalice euro menționate la alineatul (1).

Articolul 4

Colectarea datelor privind infrastructura numerarului și CRB

(1)   BCN furnizează semestrial către BCE datele privind infrastructura numerarului, astfel cum se precizează în anexa III.

(2)   BCN furnizează BCE datele în legătură cu CRB, astfel cum se precizează în anexa III, la termenele menționate la alineatul (7), pentru prima transmitere, și apoi semestrial. Datele furnizate BCE se bazează pe datele pe care BCN le-au putut obține de la instituțiile de credit și de la alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar în conformitate cu secțiunea 2.7 din CRB și cu documentul intitulat „Colectarea datelor de la instituțiile de credit și alți agenți profesioniști care operează cu numerar, conform cadrului de reciclare a bancnotelor” (5).

(3)   BCN utilizează mecanismul de transmitere al CIS 2 pentru a transmite datele privind infrastructura numerarului și CRB menționate la alineatele (1) și (2).

(4)   În fiecare an, până cel mai târziu în a șasea zi lucrătoare a lunii octombrie, BCN transmit datele menționate la alineatele (1) și (2) cu privire la perioada de raportare ianuarie-iunie a anului respectiv.

(5)   În fiecare an, până cel mai târziu în a șasea zi lucrătoare a lunii aprilie, BCN transmit datele menționate la alineatele (1) și (2) cu privire la perioada de raportare iulie-decembrie a anului anterior.

(6)   Prima transmitere de date privind infrastructura numerarului, adică pozițiile de date precizate în anexa III secțiunile 1.1-1.4, 2.1 și 2.3-2.6 din tabel, are loc în octombrie 2008.

(7)   Prima transmitere de date privind CRB, adică pozițiile de date precizate în anexa III secțiunile 2.2, 2.7-2.10 și 3 din tabel, are loc astfel:

(a)

în octombrie 2008 pentru Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank și Suomen Pankki;

(b)

în octombrie 2009 pentru Banka Slovenije;

(c)

în octombrie 2010 pentru Banque de France, Central Bank of Cyprus și Bank Ċentrali ta'Malta/Central Bank of Malta; și

(d)

în octombrie 2011 pentru Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland și Banco de Portugal.

Articolul 5

Colectarea de date privind substituirea monedei fiduciare cu moneda euro de la viitoarele BCN din Eurosistem

(1)   O BCN include în acordurile contractuale pe care le încheie cu o viitoare BCN din Eurosistem, conform articolului 3 alineatul (3) din Orientarea BCE/2006/9, prevederi specifice care impun ca, în plus față de obligațiile de raportare stabilite în respectiva orientare, viitoarea BCN din Eurosistem să raporteze lunar BCE pozițiile de date precizate în anexa I secțiunile 4 și 5 din tabel și în anexa II secțiunile 4 și 7 din tabel, respectând mutatis mutandis regulile de înregistrare precizate în anexa I partea 3 și anexa II partea 3, privind orice bancnote și/sau monede metalice euro pe care le împrumută de la o BCN și care i-au fost livrate de aceasta. Atunci când o viitoare BCN din Eurosistem nu a încheiat astfel de acorduri contractuale cu o BCN, BCE încheie astfel de acorduri contractuale cu respectiva viitoare BCN din Eurosistem, acorduri care includ dispoziții privind obligațiile de raportare menționate de prezentul articol.

(2)   Prima transmitere de date privind bancnotele și/sau monedele metalice euro menționate la alineatul (1) are loc până cel mai târziu în a șasea zi lucrătoare din luna următoare lunii în care viitoarea BCN din Eurosistem primește sau produce pentru prima oară astfel de bancnote sau monede metalice euro.

(3)   Cerințele de la articolul 2 alineatele (2) și (5) se aplică mutatis mutandis transmiterii de date privind bancnotele și monedele metalice euro menționate la alineatul (1).

Articolul 6

Întreținerea datelor de referință și a parametrilor sistemului

(1)   BCE introduce în CIS 2 și întreține datele de referință și parametrii sistemului menționați în anexa IV.

(2)   BCE ia măsurile adecvate pentru a se asigura că parametrii sistemului și datele respective sunt complete și corecte.

(3)   BCN transmit BCE în timp util parametrii sistemului precizați în anexa IV secțiunile 2.1 și 2.2 din tabel: (i) la intrarea în vigoare a prezentei orientări; și (ii) la orice modificare ulterioară a parametrilor sistemului.

Articolul 7

Caracterul complet și exactitatea transmiterilor de date

(1)   BCN iau măsurile adecvate pentru a asigura caracterul complet și exactitatea datelor necesare conform prezentei orientări, înainte de transmiterea acestora la BCE. Acestea efectuează cel puțin verificările privind caracterul complet stabilite în anexa V și verificările privind exactitatea stabilite în anexa VI.

(2)   Fiecare BCN utilizează datele CIS 2 aplicabile pentru a produce cifre privind emisiunea netă națională pentru bancnotele euro. Fiecare BCN reconciliază apoi aceste cifre cu datele sale contabile, înainte de a transmite datele CIS 2 către BCE.

(3)   BCE se asigură că verificările privind caracterul complet și exactitatea, precizate în anexele V și VI, sunt efectuate de CIS 2 înainte de stocarea datelor în baza de date centrală din CIS 2.

(4)   BCE verifică reconcilierea cifrelor privind emisiunea națională netă pentru bancnotele euro efectuată de BCN, menționată la alineatul (2) și raportată în CIS 2, cu datele contabile respective, și se consultă cu BCN în cauză în cazul oricăror discrepanțe.

(5)   În cazul în care, după transmiterea la BCE a datelor sale CIS 2, o BCN identifică o inconsecvență în aceste date, BCN în cauză trimite datele corectate la BCE, prin intermediul mecanismului de transmitere al CIS 2, fără întârzieri excesive.

Articolul 8

Accesul la CIS 2

(1)   La primirea unei solicitări scrise și dacă se încheie acordurile contractuale separate descrise la alineatul (2), BCE acordă accesul la CIS 2: (i) pentru până la patru utilizatori individuali pentru fiecare BCN, fiecare viitoare BCN din Eurosistem și Comisia Europeană, în calitatea sa de terț eligibil; și (ii) unui singur utilizator individual pentru oricare alt terț eligibil. Accesul acordat utilizatorului oricărui terț eligibil este limitat la datele privind monedele metalice euro și se acordă în primul trimestru din 2009. BCE ia în considerare solicitările scrise justificate pentru acordarea accesului la CIS 2 în plus și altor utilizatori individuali, în funcție de disponibilitate și de capacitate.

(2)   Responsabilitatea utilizatorilor individuali pentru gestiunea tehnică a utilizatorilor se stabilește prin acordurile contractuale distincte: (i) dintre BCE și o BCN, în cazul utilizatorilor săi individuali și al utilizatorilor individuali ai terților eligibili din jurisdicția statului membru al BCN; (ii) dintre BCE și o viitoare BCN din Eurosistem în cazul utilizatorilor individuali ai acesteia din urmă; și (iii) dintre BCE și Comisia Europeană în cazul utilizatorilor săi individuali. BCE poate să includă în aceste acorduri contractuale și trimiteri la aranjamentele privind gestiunea utilizatorilor, la standardele de securitate și la condițiile de acordare a licențelor aplicabile CIS 2.

Articolul 9

Notificări automate ale evenimentelor notificate

BCE se asigură că CIS 2 trimite prin intermediul mecanismului de transmitere al CIS 2 notificări automate ale evenimentelor notificate către BCN care solicită să le fie trimise astfel de notificări automate.

Articolul 10

Transmiterea datelor CIS 2 către BCN

(1)   BCN care doresc să primească și să păstreze datele CIS 2 ale tuturor BCN și viitoare BCN din Eurosistem în aplicațiile lor locale din afara CIS 2, trimit BCE o solicitare scrisă de transmitere periodică automată a unor astfel de date provenind din CIS 2.

(2)   BCE se asigură că CIS 2 trimite datele către BCN care solicită prestarea serviciului prevăzut la alineatul (1) prin intermediul mecanismului de transmitere al CIS 2.

Articolul 11

Rolul Comitetului executiv

(1)   Comitetul executiv răspunde de administrarea curentă a CIS 2.

(2)   În conformitate cu articolul 17.3 din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, se delegă Comitetului executiv următoarele competențe:

(a)

de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta orientare și la specificațiile mecanismului de transmitere al CIS 2, după ce a ținut cont de opiniile Comitetului pentru bancnote și ale Comitetului de tehnologie a informației; și

(b)

de a modifica termenele pentru primele transmiteri de date în temeiul prezentei orientări, în cazul unei decizii a Consiliului guvernatorilor de a prelungi perioada de tranziție aplicabilă unei BCN în vederea punerii în aplicare a CRB, și după ce ține cont de opiniile Comitetului pentru bancnote.

(3)   Comitetul executiv notifică Consiliului guvernatorilor orice modificare efectuată în conformitate cu alineatul (2) fără întârzieri excesive și respectă orice decizie adoptată de Consiliul guvernatorilor cu privire la această chestiune.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare la 1 octombrie 2008.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 11 septembrie 2008.

În numele Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 332, 31.12.1993, p. 1.

(2)  JO L 207, 28.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 348, 11.12.2006, p. 1.

(5)  Publicat pe site-ul BCE în ianuarie 2006.


ANEXA I

Poziții de date privind bancnotele euro

PARTEA 1

Schema de raportare privind bancnotele euro

Poziții de date

 

 

Numărul și denumirea poziției de date

Numărul total de bancnote

Defalcare pe serie/variantă

Defalcare în funcție de valoarea nominală

Defalcare în funcție de banca ECI (1)

Defalcarea „de la BCN”

Defalcarea „către BCN”

Defalcarea „de la tipul de stoc” (2)

Defalcarea „la tipul de stoc” (3)

Defalcarea în funcție de calitate (4)

Defalcarea „alocat anului de producție” (5)

Defalcare în funcție de planificare (6)

Sursa de date

1.   

Poziții de date cumulate

1.1.

Bancnote înregistrate

 

 

 

 

BCN

1.2.

Bancnote distruse on line

 

 

 

1.3.

Bancnote distruse off line

 

 

 

2.   

Poziții de date referitoare la stocurile de bancnote

A.   

Stocuri deținute de Eurosistem

2.1.

Stocul strategic de bancnote noi al Eurosistemului

 

 

 

 

BCN

2.2.

Stocul strategic de bancnote corespunzătoare circulației monetare al Eurosistemului

 

 

 

2.3.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de BCN

 

 

 

2.4.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN

 

 (7)

 

2.5.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN

 

 

 

2.6.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN

 

 (7)

 

B.   

Stocuri deținute de băncile NHTO

2.7.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile NHTO

 

 

 

 

Bănci NHTO

2.8.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

 

 (7)

 

2.9.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

 

 

 

2.10.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile NHTO

 

 (7)

 

C.   

Stocuri deținute de băncile ECI

2.11.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile ECI

 

 

 

 

 

Bănci ECI

2.12.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI

 

 (7)

 

 

2.13.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI

 

 

 

 

2.14.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI

 

 (7)

 

 

2.15.

Stocuri logistice de bancnote în tranzit către sau de la băncile ECI

 

 (7)

 

 

D.   

Poziții de date privind verificarea încrucișată

2.16.

Stocul strategic al Eurosistemului identificat pentru transfer

 

 

 

 

BCN furnizoare

2.17.

Stocuri logistice identificate pentru transfer

 

 (7)

 

2.18.

Stocul strategic al Eurosistemului identificat ca fiind „de primit”

 

 

 

BCN beneficiară

2.19.

Stocuri logistice identificate ca fiind „de primit”

 

 (7)

 

3.   

Poziții de date referitoare la activități operaționale

A.   

Activități operaționale ale BCN

3.1.

Bancnote emise de BCN

 

 (7)

 

 

BCN

3.2.

Bancnote transferate de la BCN la băncile NHTO

 

 (7)

 

3.3.

Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4.

Bancnote reîntoarse la BCN

 

 (7)

 

 

3.5.

Bancnote transferate de la băncile NHTO la BCN

 

 (7)

 

3.6.

Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN

 

 (7)

 

 

 

3.7.

Bancnote procesate de BCN

 

 

 

 

3.8.

Bancnote sortate de BCN ca necorespunzătoare circulației monetare

 

 

 

B.   

Activități operaționale ale băncilor NHTO

3.9.

Bancnote puse în circulație de băncile NHTO

 

 (7)

 

 

Bănci NHTO

3.10.

Bancnote reîntoarse la băncile NHTO

 

 (7)

 

3.11.

Bancnote procesate de băncile NHTO

 

 

 

3.12.

Bancnote sortate de băncile NHTO ca necorespunzătoare circulației monetare

 

 

 

C.   

Activități operaționale ale băncilor ECI

3.13.

Bancnote puse în circulație de băncile ECI

 

 (7)

 

 

 

Bănci ECI

3.14.

Bancnote reîntoarse la băncile ECI

 

 (7)

 

 

3.15.

Bancnote procesate de băncile ECI

 

 

 

 

3.16.

Bancnote sortate de băncile ECI ca necorespunzătoare circulației monetare

 

 

 

 

BCN, bănci ECI

4.   

Poziții de date privind mișcările de bancnote

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

BCN responsabilă

4.2.

Transferul de bancnote

 

 (7)

 

 

BCN beneficiară

 

 

 

 

 

BCN responsabilă/furnizoare

4.3.

Recepția de bancnote

 

 (7)

 

 

BCN responsabilă/furnizoare

 

 

 

 

BCN beneficiară

5.   

Poziții de date pentru viitoarele BCN din Eurosistem

5.1.

Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată

 

 

 

 

Viitoare BCN din Eurosistem

5.2.

Alimentare anticipată

 

 

 

5.3.

Alimentare anticipată secundară

 

 

 

Contrapărți eligibile alimentate anticipat

PARTEA 2

Specificația pozițiilor de date privind bancnotele euro

Pentru toate pozițiile de date, BCN și viitoarele BCN din Eurosistem raportează cifrele referitoare la numărul de bucăți ca numere întregi, indiferent dacă acestea sunt pozitive sau negative.

1.   

Poziții de date cumulate

Datele cumulate sunt cifrele agregate pe toate perioadele de raportare începând cu prima livrare de la o imprimerie înainte de introducerea unei noi serii, variante sau valori nominale și până la încheierea perioadei de raportare.

1.1.

Bancnote înregistrate

Bancnote care au fost: (i) produse în temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote; (ii) livrate la LS sau ESS al BCN și deținute de BCN; și (iii) înregistrate în sistemul de gestionare a numerarului (8) al BCN. Bancnotele transferate la băncile NHTO și la băncile ECI sau deținute de acestea, inclusiv bancnotele distruse (pozițiile de date 1.2 și 1.3) fac parte în continuare din bancnotele înregistrate ale BCN.

1.2.

Bancnote distruse on-line

Bancnote înregistrate care au fost distruse cu un echipament de sortare a bancnotelor cu dispozitiv integrat de distrugere, după autentificarea și sortarea calitativă, fie de către BCN, fie în numele BCN

1.3.

Bancnote distruse off-line

Bancnote înregistrate care au fost distruse după autentificarea și sortarea calitativă prin alte mijloace decât cu un echipament de sortare a bancnotelor cu dispozitiv integrat de distrugere, fie de către BCN, fie în numele BCN, de exemplu bancnote deteriorate sau bancnote care au fost respinse de echipamentele de sortare a bancnotelor indiferent din ce motiv. Bancnotele distruse on-line sunt excluse din aceste date (poziția de date 1.2).

2.   

Poziții de date referitoare la stocurile de bancnote

Aceste poziții de date, ca date privind stocurile, se referă la încheierea perioadei de raportare.

A.   

Stocuri deținute de Eurosistem

2.1.

Stocul strategic de bancnote noi al Eurosistemului

Bancnote noi care fac parte din ESS și sunt deținute de BCN în numele BCE

2.2.

Stocul strategic de bancnote corespunzătoare circulației monetare al Eurosistemului

Bancnote corespunzătoare circulației monetare care fac parte din ESS și sunt deținute de BCN în numele BCE

2.3.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de BCN

Bancnote noi aparținând LS ale BCN și deținute de BCN (la sediul principal și/sau la nivel de sucursală). Această cifră nu include bancnotele noi care fac parte din ESS.

2.4.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN

Bancnotele corespunzătoare circulației monetare aparținând LS ale BCN și deținute de BCN (la sediul principal și/sau la nivel de sucursală). Această cifră nu include bancnotele corespunzătoare circulației monetare care fac parte din ESS

2.5.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN

Bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de BCN și care nu au fost încă distruse

2.6.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN

Bancnote deținute de BCN care nu au fost încă autentificate și sortate calitativ de către o BCN cu un echipament de sortare a bancnotelor sau manual. Bancnotele care au fost autentificate și sortate calitativ de către băncile NHTO, băncile ECI sau de către oricare alte instituții de credit sau entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar și care ulterior s-au întors la BCN, aparțin acestei poziții de date până la data procesării lor de către BCN.

B.   

Stocuri deținute de băncile NHTO

Aceste poziții de date se referă la o schemă NHTO pe care o BCN o poate stabili în jurisdicția proprie. Datele provenind de la băncile NHTO individuale sunt raportate de către BCN ca date agregate pentru toate băncile NHTO. Aceste stocuri nu aparțin bancnotelor în circulație.

2.7.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile NHTO

Bancnote noi transferate de la BCN, deținute de băncile NHTO

2.8.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

Bancnote corespunzătoare circulației monetare, fie transferate de la BCN, fie reîntoarse din circulație și considerate ca fiind corespunzătoare circulației monetare de către băncile NHTO în conformitate cu CRB, și care sunt deținute de băncile NHTO

2.9.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

Bancnote considerate ca necorespunzătoare circulației monetare de către băncile NHTO în conformitate cu CRB, deținute de băncile NHTO

2.10.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile NHTO

Bancnote care sunt deținute de băncile NHTO și care nu au fost autentificate și sortate calitativ de băncile NHTO

C.   

Stocuri deținute de băncile ECI

Aceste poziții de date se referă la un program ECI. Aceste stocuri nu aparțin bancnotelor în circulație.

2.11.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile ECI

Bancnote noi transferate de la BCN și pe care le deține o bancă ECI

2.12.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI

Bancnote corespunzătoare circulației monetare fie transferate de la BCN, fie reîntoarse din circulație și considerate ca fiind corespunzătoare circulației monetare de către o bancă ECI în conformitate cu CRB, deținute de banca ECI

2.13.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI

Bancnote considerate ca necorespunzătoare circulației monetare de către o bancă ECI în conformitate cu CRB, deținute de banca ECI

2.14.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI

Bancnotele pe care le deține o bancă ECI și care nu au fost autentificate și sortate calitativ de banca ECI

2.15.

Stocuri logistice de bancnote în tranzit către sau de la băncile ECI

Bancnote furnizate de o BCN unei bănci ECI [sau unei societăți de transport de fonduri (cash in transit — CIT) acționând în numele unei bănci ECI], care la încheierea perioadei de raportare sunt încă în tranzit către sediul băncii ECI, și orice bancnote care trebuie primite de o BCN de la o bancă ECI (sau de la o societate CIT acționând în numele unei bănci ECI) care la încheierea perioadei de raportare sunt încă în tranzit, adică au părăsit sediul băncii ECI, dar nu au ajuns încă la BCN.

D.   

Poziții de date privind verificarea încrucișată

2.16.

Stocul strategic al Eurosistemului identificat pentru transfer

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare ale ESS deținute de BCN, care sunt rezervate pentru transferuri în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote. BCN poate transfera bancnotele la LS sau ESS al uneia sau mai multor BCN sau la propriul LS. Până în momentul în care bancnotele sunt transferate în mod fizic, acestea fac parte din ESS de bancnote noi sau corespunzătoare circulației monetare deținut de BCN (oricare dintre pozițiile de date 1.2 sau 2.2).

2.17.

Stocuri logistice identificate pentru transfer

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare ale LS ale BCN rezervate pentru transferuri în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote. BCN poate transfera bancnotele la LS sau ESS al uneia sau mai multor BCN sau la ESS deținut de BCN. Până în momentul în care bancnotele sunt transferate în mod fizic, acestea fac parte din propriul LS de bancnote noi sau corespunzătoare circulației monetare (oricare dintre pozițiile de date 2.3 sau 2.4)

2.18.

Stoc strategic al Eurosistemului identificat ca fiind „de primit”

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare care urmează să fie transferate la ESS deținut de BCN (ca BCN beneficiară) de la una sau de la diverse BCN, de la o imprimerie sau de la propriul LS al BCN în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote.

2.19.

Stocuri logistice identificate ca fiind „de primit”

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare care urmează să fie transferate la LS ale BCN (ca BCN beneficiară) de la una sau de la diverse BCN, de la o imprimerie sau de la ESS deținut de BCN în temeiul unor acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote și gestionarea stocurilor de bancnote.

3.   

Pozițiile de date referitoare la activități operaționale

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

A.   

Activități operaționale ale BCN

3.1.

Bancnote emise de BCN

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare retrase de terți la ghișeele BCN indiferent dacă bancnotele retrase au fost debitate sau nu din contul unui client. Această poziție de date exclude transferurile la băncile NHTO (poziția de date 3.2) și la băncile ECI (poziția de date 3.3).

3.2.

Bancnote transferate de la BCN la băncile NHTO

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare pe care BCN le-a transferat la băncile NHTO

3.3.

Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI

Bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare pe care BCN le-a transferat la băncile ECI

3.4.

Bancnote reîntoarse la BCN

Bancnote reîntoarse din circulație la BCN, indiferent dacă bancnotele reîntoarse au fost creditate sau nu în contul unui client. Această poziție de date exclude bancnotele transferate la BCN de băncile NHTO (poziția de date 3.5) sau de băncile ECI (poziția de date 3.6).

3.5.

Bancnote transferate de la băncile NHTO la BCN

Bancnote pe care băncile NHTO le-au transferat la BCN

3.6.

Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN

Bancnotele pe care băncile NHTO le-au transferat la BCN

3.7.

Bancnote procesate de BCN

Bancnote autentificate și sortate calitativ de BCN cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual.

Aceste date reprezintă stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.6) din perioada de raportare anterioară + bancnotele reîntoarse din circulație (poziția de date 3.4) + bancnotele transferate de la băncile NHTO la BCN (poziția de date 3.5) + bancnotele transferate de la băncile ECI la BCN (poziția de date 3.6) + bancnotele neprocesate primite de la alte BCN (subsetul poziției de date 4.3) — bancnotele neprocesate transferate la alte BCN (subsetul poziției de date 4.2) — stocurile de bancnote neprocesate din perioada de raportare curentă (poziția de date 2.6).

3.8.

Bancnote sortate de BCN ca necorespunzătoare circulației monetare

Bancnote procesate de BCN și sortate ca necorespunzătoare circulației monetare în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN.

B.   

Activități operaționale ale băncilor NHTO

3.9.

Bancnote puse în circulație de băncile NHTO

Bancnote puse în circulație de băncile NHTO, adică totalul retragerilor la băncile NHTO

3.10.

Bancnote reîntoarse la băncile NHTO

Bancnote reîntoarse din circulație la băncile NHTO, adică totalul depozitelor la băncile NHTO

3.11.

Bancnote procesate de băncile NHTO

Bancnote autentificate și sortate calitativ de băncile NHTO cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual în conformitate cu CRB.

Aceste date reprezintă stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.10) din perioada de raportare anterioară + bancnotele reîntoarse la băncile NHTO (poziția de date 3.10) — bancnotele neprocesate transferate de la băncile NHTO la BCN — stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.10) din perioada curentă de raportare

3.12.

Bancnote sortate de băncile NHTO ca necorespunzătoare circulației monetare

Bancnote procesate de băncile NHTO și sortate ca necorespunzătoare circulației monetare în conformitate cu CRB

C.   

Activități operaționale ale băncilor ECI

3.13.

Bancnote puse în circulație de băncile ECI

Bancnote puse în circulație de o bancă ECI, adică totalul retragerilor la banca ECI

3.14.

Bancnote reîntoarse la băncile ECI

Bancnote reîntoarse din circulație la o bancă ECI, adică totalul depozitelor la banca ECI

3.15.

Bancnote procesate de băncile ECI

Bancnote autentificate și sortate calitativ de o bancă ECI cu echipamente de sortare a bancnotelor sau manual în conformitate cu CRB.

Aceste date reprezintă stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.14) din perioada de raportare anterioară + bancnotele reîntoarse la banca ECI (poziția de date 3.14) — stocurile de bancnote neprocesate (poziția de date 2.14) din perioada de raportare curentă.

3.16.

Bancnote sortate de băncile ECI ca necorespunzătoare circulației monetare

Bancnotele procesate de o bancă ECI și sortate ca necorespunzătoare circulației monetare în conformitate cu CRB

4.   

Poziții de date privind mișcările de bancnote

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

Bancnote noi care au fost produse în temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote și care au fost livrate de la o imprimerie la BCN (ca BCN responsabilă pentru producție), sau prin intermediul BCN (ca BCN responsabilă pentru producție) la altă BCN.

4.2.

Transferul de bancnote

Bancnotele transferate de la BCN la oricare altă BCN sau intern, de la propriul LS la ESS deținut de BCN sau viceversa

4.3.

Recepția de bancnote

Bancnotele primite de BCN de la oricare altă BCN sau transferate intern de la propriul LS la ESS deținut de BCN sau viceversa

5.   

Poziții de date pentru viitoarele BCN din Eurosistem

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare

5.1.

Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată

Bancnote euro deținute de viitoarele BCN din Eurosistem în scopul substituirii monedei fiduciare

5.2.

Alimentare anticipată

Bancnote euro alimentate anticipat de viitoarea BCN din Eurosistem contrapărților eligibile ce îndeplinesc cerințele pentru a primi bancnote euro în scopul alimentării anticipate înaintea substituirii monedei fiduciare în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9

5.3.

Alimentare anticipată secundară

Bancnote euro alimentate anticipat secundar de contrapărțile eligibile la terții profesioniști în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9 și deținute de acei terți profesioniști la sediul lor înaintea substituirii monedei fiduciare

PARTEA 3

Regulile de înregistrare în CIS 2 a mișcărilor bancnotelor euro

1.   Introducere

Această parte stabilește regulile comune de înregistrare pentru livrările de bancnote de la imprimerii, transferurile între BCN și transferurile între diferite tipuri de stoc în cadrul aceleiași BCN în vederea asigurării coerenței datelor în CIS 2. Viitoarele BCN din Eurosistem aplică aceste reguli mutatis mutandis.

2.   Tipuri de tranzacții

Există patru tipuri de tranzacții pentru mișcările de bancnote:

Tipul 1 de tranzacție (livrare directă): livrarea directă de bancnote noi de la o imprimerie la BCN responsabilă, care este în același timp BCN beneficiară.

Tipul 2 de tranzacție (livrare indirectă fără depozitare interimară): livrarea indirectă de bancnote noi de la o imprimerie la o altă BCN, prin intermediul BCN responsabilă. Bancnotele sunt livrate la BCN beneficiară de către BCN responsabilă, fără depozitare interimară la BCN responsabilă.

Tipul 3 de tranzacție (livrare indirectă cu depozitare interimară): livrarea indirectă de bancnote noi de la o imprimerie la o altă BCN, prin intermediul BCN responsabilă. Bancnotele sunt depozitate la BCN responsabilă pentru cel puțin o zi înainte să fie transportate de BCN responsabilă la BCN beneficiară.

Tipul 4 de tranzacție (transfer): transferul de stocuri de bancnote (noi, corespunzătoare circulației monetare, neprocesate sau necorespunzătoare circulației monetare) între (i) două BCN diferite (ca BCN furnizoare și BCN beneficiară), cu sau fără schimbarea tipului de stoc (LS/ESS); sau (ii) tipuri de stoc diferite în cadrul unei BCN.

3.   Reconcilierea datelor referitoare la mișcările de bancnote

Cele două BCN implicate într-o mișcare de bancnote clarifică bilateral, dacă este necesar, volumul și defalcarea datelor ce vor fi raportate.

Pentru sincronizarea înregistrărilor BCN furnizoare și ale BCN beneficiară, fiecare mișcare de bancnote este înregistrată de BCN furnizoare și de BCN beneficiară doar la încheierea mișcării bancnotelor, adică atunci când BCN beneficiară a confirmat recepția bancnotelor și le-a înregistrat în sistemul propriu local de gestionare a numerarului. În cazul în care bancnotele ajung seara târziu în ultima zi lucrătoare a lunii și nu pot fi înregistrate în acea zi în sistemul local de gestionare a numerarului al BCN beneficiară, BCN furnizoare și BCN beneficiară trebuie să hotărască de comun acord dacă înregistrează mișcarea de bancnote pentru luna curentă sau pentru luna următoare.

4.   Identificarea bancnotelor pentru mișcările de bancnote

În temeiul CIS 2, orizontul de timp în contextul identificării este reprezentat de numărul de luni care trebuie luate în considerare atunci când se stabilesc stocurile de bancnote care sunt fie identificate ca rezervate pentru transfer, fie sunt identificate ca fiind „de primit”. Pentru livrările așteptate de la imprimerie, astfel cum se prevede într-un act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote, stocurile identificate ca fiind „de primit” sunt înregistrate, chiar dacă bancnotele pot să nu fie încă produse și pot încă face obiectul unor evenimente neprevăzute care ar putea întârzia sau afecta într-un alt fel livrarea. Întinderea orizontului de timp este definită într-un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.

5.   Reguli de înregistrare

În tabelul de mai jos, semnul „+” arată că în CIS 2 este înregistrată o creștere și semnul „–” arată că în CIS 2 este înregistrată o descreștere.

5.1.   Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 1

Numărul și denumirea poziției de date

Livrare la ESS

Livrare la LS

În temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote

După livrarea de la imprimerie

În temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote

După livrarea de la imprimerie

1.1.

Bancnote înregistrate

 

+

 

+

2.1.

ESS de bancnote noi

 

+

 

 

2.3.

LS de bancnote noi deținute de BCN

 

 

 

+

2.18.

ESS identificat ca fiind „de primit”

+ (9)

 

 

2.19.

LS identificate ca fiind „de primit”

 

 

+ (9)

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

 

+

cu „la tipul de stoc” = ESS

 

+

cu „la tipul de stoc” = LS

5.2.   Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 2

Numărul și denumirea poziției de date

Livrare la ESS

Livrare la LS

BCN responsabilă

BCN beneficiară

BCN responsabilă

BCN beneficiară

După livrarea de la imprimerie/BCN responsabilă la BCN beneficiară

În temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote

La recepția de la BCN responsabilă

După livrarea de la imprimerie/BCN responsabilă la BCN beneficiară

În temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote

La recepția de la BCN responsabilă

1.1.

Bancnote înregistrate

 

 

+

 

 

+

2.1.

ESS de bancnote noi

 

 

+

 

 

 

2.3.

LS de bancnote noi deținute de BCN

 

 

 

 

 

+

2.18.

ESS identificat ca fiind „de primit”

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

LS identificate ca fiind „de primit”

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

+

cu „la tipul de stoc” = ESS

 

 

+

cu „la tipul de stoc” = LS

 

 

4.2.

Transferul de bancnote

+

cu:

„la BCN” = BCN beneficiară,

„de la tipul de stoc” = producție,

„la tipul de stoc” = ESS,

calitate = noi,

planificare = programat

 

 

+

cu:

„la BCN” = BCN beneficiară,

„de la tipul de stoc” = producție,

„la tipul de stoc” = LS,

calitate = noi,

planificare = programat

 

 

4.3.

Recepția de bancnote

 

 

+

cu:

„de la BCN” = BCN responsabilă,

„la tipul de stoc” = ESS,

calitate = noi

 

 

+

cu:

„de la BCN” = BCN responsabilă,

„la tipul de stoc” = LS,

calitate = noi

Pentru luna în cursul căreia a avut loc livrarea de la imprimerie la BCN beneficiară se înregistrează, în primul rând, îndeplinirea obligației de livrare de la imprimerie la BCN responsabilă, prin furnizarea de date la poziția de date 4.1 („livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă”). În al doilea rând, se înregistrează transferul de bancnote noi de la BCN responsabilă la BCN beneficiară prin furnizarea de date la poziția de date 4.2 („transferul de bancnote”).

5.3.   Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 3 cu tipul de stoc țintă ESS

Numărul și denumirea poziției de date

BCN responsabilă

BCN beneficiară

BCN responsabilă

BCN beneficiară

După livrarea de la imprimerie la BCN responsabilă

În temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote

După transferul la BCN beneficiară

La recepția de la BCN responsabilă

1.1.

Bancnote înregistrate

+

 

+

2.1.

ESS de bancnote noi

+

 

+

2.16.

ESS identificat pentru transfer

+ (11)

 

 

2.18.

ESS identificat ca fiind „de primit”

 

+ (11)

 

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

+

cu „la tipul de stoc” = ESS

 

 

 

4.2.

Transferul de bancnote

 

 

+

cu:

„la BCN” = BCN beneficiară,

„de la tipul de stoc” = producție,

„la tipul de stoc” = ESS,

calitate = noi,

planificare = programat

 

4.3.

Recepția de bancnote

 

 

 

+

cu:

„de la BCN” = BCN responsabilă,

„la tipul de stoc” = ESS,

calitate = noi

Diferențele între tranzacția de tip 3 și tranzacția de tip 2 în ceea ce privește înregistrările în CIS 2 sunt următoarele: (i) bancnotele primite de la imprimerie sunt înregistrate de BCN responsabilă ca „bancnote înregistrate” și sunt adăugate la ESS sau la LS ale BCN responsabilă pentru durata depozitării interimare; și (ii) după livrarea de la imprimerie acestea sunt identificate pentru transfer pentru durata depozitării interimare și în cadrul orizontului de timp pentru identificare.

5.4.   Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 3 cu tipul de stoc țintă LS

Numărul și denumirea poziției de date

BCN responsabilă

BCN beneficiară

BCN responsabilă

BCN beneficiară

După livrarea de la imprimerie la BCN responsabilă

În temeiul unui act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote

După transferul la BCN beneficiară

La recepția de la BCN responsabilă

1.1.

Bancnote înregistrate

+

 

+

2.3.

LS de bancnote noi deținute de BCN

+

 

+

2.17.

LS identificate pentru transfer

+ (12)

 

 

2.19.

LS identificate ca fiind „de primit”

 

+ (12)

 

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

+

cu „la tipul de stoc” = LS

 

 

 

4.2.

Transferul de bancnote

 

 

+

cu:

„la BCN” = BCN beneficiară,

„de la tipul de stoc” = producție,

„la tipul de stoc” = LS,

calitate = noi,

planificare = programat

 

4.3.

Recepția de bancnote

 

 

 

+

cu:

„de la BCN” = BCN responsabilă,

„la tipul de stoc” = LS,

calitate = noi

Diferențele între tranzacția de tip 3 și tranzacția de tip 2 în ceea ce privește înregistrările în CIS 2 sunt următoarele: (i) bancnotele primite de la imprimerie sunt înregistrate de BCN responsabilă ca „bancnote înregistrate” și sunt adăugate la ESS sau la LS ale BCN responsabilă pentru durata depozitării interimare; și (ii) după livrarea de la imprimerie acestea sunt identificate pentru transfer pentru durata depozitării interimare și în cadrul orizontului de timp pentru identificare.

5.5.   Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 4 (bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare)

Numărul și denumirea poziției de date

BCN furnizoare

BCN beneficiară

BCN furnizoare

BCN beneficiară

Urmare a deciziei de transfer

După transferul la BCN beneficiară

La recepția de la BCN responsabilă

1.1.

Bancnote înregistrate

 

 

+

2.1.

ESS de bancnote noi

 

 

+

2.2.

ESS de bancnote corespunzătoare circulației monetare

 

 

sau: –

sau: +

2.3.

LS de bancnote noi deținute de BCN

 

 

sau: –

sau: +

2.4.

LS de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN

 

 

sau: –

sau: +

2.16.

ESS identificat pentru transfer

+ (13)

 

 

2.17.

LS identificate pentru transfer

sau: + (13)

 

sau: –

 

2.18.

ESS identificat ca fiind „de primit”

 

+ (13)

 

2.19.

LS identificate ca fiind „de primit”

 

sau: + (13)

 

sau: –

4.2.

Transferul de bancnote

 

 

+

cu: „la BCN” = BCN beneficiară

 

4.3.

Recepția de bancnote

 

 

 

+

cu: „de la BCN” = BCN furnizoare

Pozițiile de date 4.2 („transferul de bancnote”) și 4.3 („recepția de bancnote”) sunt completate cu informații privind: (i) tipul de stoc țintă (ESS/LS); (ii) calitatea defalcărilor (nou/corespunzătoare circulației monetare); și (iii) defalcarea planificării (programată/ad-hoc).

5.6.   Reguli de înregistrare pentru tranzacția de tip 4 (bancnote neprocesate și necorespunzătoare circulației monetare)

Numărul și denumirea poziției de date

BCN furnizoare

BCN beneficiară

După transferul la BCN beneficiară

La recepția de la BCN responsabilă

1.1.

Bancnote înregistrate

+

2.5.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN

+

2.6.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN

sau: –

sau: +

4.2.

Transferul de bancnote

+

cu:

„la BCN” = BCN beneficiară,

„de la tipul de stoc” = LS,

„la tipul de stoc” = LS,

planificare = ad-hoc

 

4.3.

Recepția de bancnote

 

+

cu:

„de la BCN” = BCN furnizoare,

„la tipul de stoc” = LS

Pozițiile de date 4.2 („transferul de bancnote”) și 4.3 („recepția de bancnote”) sunt completate cu informații arătând dacă bancnotele transferate erau neprocesate sau necorespunzătoare circulației monetare.

Nu se efectuează nicio identificare a stocurilor de bancnote neprocesate sau necorespunzătoare circulației monetare.


(1)  Datele sunt defalcate pe fiecare bancă ECI.

(2)  Se furnizează informații referitoare la tipul de stoc din care au fost luate bancnotele transferate de la BCN furnizoare, adică producție (livrare de la imprimerii), stocul strategic al Eurosistemului (ESS) sau stocurile logistice (LS).

(3)  Se furnizează informații referitoare la tipul de stoc în care bancnotele au fost transferate la BCN beneficiară, adică ESS sau LS.

(4)  Se furnizează informații arătând dacă bancnotele transferate erau noi, corespunzătoare circulației monetare, neprocesate sau necorespunzătoare circulației monetare. În cazul în care sunt transferate bancnote ce se încadrează la mai multe tipuri de calitate, în timp ce celelalte defalcări sunt identice, se raportează câte o mișcare separată pentru fiecare tip de calitate.

(5)  Se furnizează informații referitoare la anul calendaristic căruia i-a fost alocată producția printr-un act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote. Trebuie raportate livrări separate în cazul în care bancnotele livrate se raportează la acte juridice distincte ale BCE privind producția de bancnote, fiecare dintre acestea referindu-se la un an calendaristic diferit, în timp ce celelalte defalcări sunt identice.

(6)  Se furnizează informații arătând dacă transferul a fost programat în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind producția de bancnote, sau a fost un transfer ad-hoc.

(7)  Entitățile indicate ca sursă de date pot stabili prin metode statistice defalcarea pe serie și pe variantă pentru teancurile mixte sau pentru pachetele mixte conținând bancnote de serii și/sau de variante diferite.

(8)  Orice bancnote care au fost înregistrate și ulterior însemnate ca bancnote-specimen se exclud de la această poziție de date.

(9)  în cadrul orizontului de timp definit pentru identificare.

(10)  în cadrul orizontului de timp definit pentru identificare.

(11)  în cadrul orizontului de timp definit pentru identificare.

(12)  în cadrul orizontului de timp definit pentru identificare.

(13)  în cadrul orizontului de timp definit pentru identificare.


ANEXA II

Poziții de date privind monedele metalice euro

PARTEA 1

Schema de raportare privind monedele metalice euro

Poziții de date

 

 

Numărul și denumirea poziției de date

Numărul total de monede metalice

Valoarea nominală (face value) totală a monedelor metalice

Defalcare în funcție de serie

Defalcarea în funcție de valoarea nominală (denomination)

Defalcare pe entități (1)

Defalcarea „provenind de la statul membru”

Defalcarea „către statul membru”

Sursa de informații

1.

Poziții de date privind circulația

 

 

1.1.

Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației

 

 

 

 

 

Entități emitente de monede metalice (2)

1.2.

Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (număr)

 

 

1.3.

Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare)

 

 

 

2.

Poziții de date referitoare la stocurile de monede metalice

 

2.1.

Stocuri de monede metalice

 

 

 

 

 

 

Entități emitente de monede metalice (2)

3.

Poziții de date referitoare la activitățile operaționale

 

3.1.

Monede metalice emise către public

 

 

 

 

 

 

Entități emitente de monede metalice (2)

3.2.

Monede metalice reîntoarse de la public

 

 

 

 

 

 

3.3.

Monede metalice procesate

 

 

 

 

 

 

3.4.

Monede metalice sortate ca necorespunzătoare circulației monetare

 

 

 

 

 

 

4.

Poziții de date privind mișcările monedei metalice

 

4.1.

Transferul de monede metalice destinate circulației

 

 

 

 

 

Statul membru beneficiar

Entități emitente de monede metalice (2)

4.2.

Recepția de monede metalice destinate circulației

 

 

 

 

 

Statul membru furnizor

 

5.

Poziții de date pentru calcularea emisiunii naționale brute

 

5.1.

Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice

 

 

 

 

 

Entități emitente de monede metalice (2)

5.2.

Numărul monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

 

 

5.3.

Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

 

 

 

6.

Poziții de date suplimentare

 

6.1.

Surplus de monede metalice (3)

 

 

 

 

 

Entități emitente de monede metalice (2)

6.2.

Deficit de monede metalice (3)

 

 

 

 

 

6.3.

Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)

 

 

 

BCN

7.

Poziții de date pentru viitoarele state membre participante

 

7.1.

Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată

 

 

 

 

 

Viitoare BCN din Eurosistem și terți emitenți de monede metalice (4)

7.2.

Alimentare anticipată

 

 

 

 

 

Viitoare BCN din Eurosistem

7.3.

Alimentare anticipată secundară

 

 

 

 

 

Contrapărți eligibile alimentate anticipat

PARTEA 2

Specificația pozițiilor de date privind monedele metalice euro

Pentru pozițiile de date 1.3, 5.3 și 6.3, cifrele sunt raportate ca valoare, cu două zecimale, indiferent dacă sunt pozitive sau negative. Pentru celelalte poziții de date, cifrele sunt raportate ca număr de bucăți, ca numere întregi, indiferent dacă sunt pozitive sau negative.

1.   

Poziții de date privind monedele metalice în circulație

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

1.1.

Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației

BCN calculează emisiunea națională netă a monedelor metalice destinate circulației utilizând următoarele formule echivalente:

Formula 1 Emisiunea națională netă = total cumulat de monede metalice emise către public (poziția de date cumulate 3.1) — total cumulat de monede metalice reîntoarse de la public (poziția de date cumulate 3.2)

Formula 2 Emisiunea națională netă = monede metalice înregistrate — livrări totale cumulate (poziția de date cumulate 4.1) + recepții totale cumulate (poziția de date cumulate 4.2) — stocuri înregistrate — monede metalice distruse

1.2.

Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (număr)

Numărul total de monede metalice de colecție puse în circulație, toate valorile nominale agregate. BCN calculează această cifră utilizând mutatis mutandis aceleași formule ca și cele folosite pentru poziția de date 1.1, cu excepția faptului că livrările totale cumulate și recepțiile totale cumulate nu se aplică

1.3.

Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare)

Valoarea nominală (face value) totală a monedelor metalice de colecție puse în circulație, toate valorile nominale (denominations) agregate. BCN calculează această valoare utilizând mutatis mutandis aceleași formule ca și cele folosite pentru poziția de date 1.1 de mai sus, cu excepția faptului că livrările totale cumulate și recepțiile totale cumulate nu se aplică.

2.   

Poziții de date referitoare la stocurile de monede metalice

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

2.1.

Stocuri de monede metalice

Monedele metalice destinate circulației care sunt deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice, în măsura în care aceștia există în statele membre participante, indiferent dacă monedele metalice: (i) nu sunt nici înregistrate, nici creditate emitentului (emitenților) legal(i); (ii) sunt înregistrate dar nu sunt creditate emitentului (emitenților) legal(i); (iii) sunt înregistrate și creditate emitentului (emitenților) legal(i).

Stocurile de monede metalice deținute de monetării cuprind doar monedele metalice care au trecut verificările finale calitative, indiferent de modul lor de ambalare și de stadiul livrării acestora.

Sunt raportate stocurile de monede metalice sortate ca necorespunzătoare circulației monetare, dar care nu au fost încă distruse.

3.   

Poziții de date referitoare la activitățile operaționale

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

3.1.

Monede metalice emise către public

Monedele metalice destinate circulației care au fost livrate și debitate (vândute) de BCN și de terții emitenți de monede metalice către public

3.2.

Monede metalice reîntoarse de la public

Monedele metalice destinate circulației care au fost depozitate de public la BCN și la terții emitenți de monede metalice

3.3.

Monede metalice procesate

Monedele metalice destinate circulației verificate în privința autenticității și calității de BCN și de terții emitenți de monede metalice

3.4.

Monede metalice sortate ca necorespunzătoare circulației monetare

Monedele metalice destinate circulației procesate și sortate ca necorespunzătoare circulației monetare de BCN și de terții emitenți de monede metalice

4.   

Poziții de date privind mișcările monedelor metalice

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare.

4.1.

Transferul de monede metalice destinate circulației

Monedele metalice destinate circulației livrate la valoarea nominală de BCN și de terții emitenți de monede metalice ai statelor membre participante (viitoare) către entitățile emitente de monede metalice ale altor (viitoare) state membre participante

4.2.

Recepția de monede metalice destinate circulației

Monedele metalice destinate circulației primite la valoarea nominală de BCN și de terții emitenți de monede metalice ai statelor membre participante (viitoare) de la entitățile emitente de monede metalice ale altor (viitoare) state membre participante

5.   

Poziții de date pentru calcularea emisiunii naționale brute

Aceste poziții de date, ca date privind stocurile, se referă la încheierea perioadei de raportare. În statele membre participante în care BCN este singura entitate emitentă de monede metalice, suma valorilor nominale ale stocurilor descrise la pozițiile de date 5.1 și 5.3 este identică cu valoarea nominală raportată la poziția de date 6.3.

5.1.

Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice

Monedele metalice destinate circulației creditate emitentului (emitenților) legal(i) și deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice

5.2.

Numărul monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

Numărul total al monedelor metalice de colecție creditate emitentului (emitenților) legal(i) și deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice

5.3.

Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

Valoarea nominală totală a monedelor metalice de colecție creditate emitentului (emitenților) legal(i) și deținute de BCN și de terții emitenți de monede metalice

6.   

Poziții de date suplimentare

Aceste poziții de date, ca date privind stocurile, se referă la încheierea perioadei de raportare.

6.1.

Surplus de monede metalice

Monedele metalice destinate circulației care depășesc un anumit nivel maxim al stocurilor de monede metalice la nivel național. Aceste stocuri de monede metalice sunt disponibile pentru a fi livrate la cerere altor (viitoare) state membre participante. BCN, în colaborare cu emitentul legal, dacă este cazul, determină nivelul maxim al stocurilor de monede metalice.

6.2.

Deficit de monede metalice

Deficitul de monede metalice destinate circulației aflat sub un anumit nivel minim al stocurilor de monede metalice la nivel național. BCN, în colaborare cu emitentul legal, dacă este cazul, determină nivelul minim al stocurilor de monede metalice.

6.3.

Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)

Stocurile BCN de monede metalice destinate circulației și de colecție, care sunt creditate emitentului (emitenților) legal(i), indiferent de statutul lor de mijloace legale de plată. Aceasta include stocurile creditate emitentului legal al statului membru al BCN și stocurile care au fost primite de la alte state membre participante în schimbul valorii nominale (monedele metalice primite sunt creditate emitentului legal al statului membru furnizor, dar devin parte a stocurilor creditate ale BCN beneficiară).

Livrările și /sau recepțiile la costul de producție nu afectează această poziție de date.

7.   

Poziții de date privind viitoarele state membre participante

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

7.1.

Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată

Monedele metalice euro destinate circulației deținute de o viitoare BCN din Eurosistem și de terții emitenți de monede metalice ai viitoarelor state membre participante în scopul substituirii monedei fiduciare

7.2.

Alimentare anticipată

Monedele metalice euro destinate circulației deținute de contrapărțile eligibile care îndeplinesc cerințele pentru a primi monede metalice euro destinate circulației în scopul alimentării anticipate înaintea substituirii monedei fiduciare în temeiul Orientării BCE/2006/9

7.3.

Alimentare anticipată secundară

Monedele metalice euro destinate circulației alimentate anticipat secundar de contrapărțile eligibile părților terțe profesioniste, în temeiul Orientării BCE/2006/9. În sensul raportării în CIS 2, aceasta include și monedele metalice euro furnizate în seturi de prezentare pentru publicul larg.

PARTEA 3

Regulile de înregistrare în CIS 2 pentru mișcările de monede metalice euro între statele membre participante (viitoare)

1.   Introducere

Această parte stabilește regulile comune de înregistrare pentru mișcările de monede metalice între statele membre participante, în special între BCN, pentru a asigura coerența datelor în CIS 2 cu privire la emisiunea națională netă și emisiunea națională brută de monede metalice. Deoarece transferurile de monede metalice pot implica atât BCN/viitoarele BCN din Eurosistem, cât și terții emitenți de monede metalice, acestea continuă să fie menționate împreună prin termenul „state membre”.

Viitoarele state membre participante aplică aceste reguli mutatis mutandis.

2.   Mișcările de monede metalice între statele membre furnizoare și beneficiare

Pentru transferurile de monede metalice între statele membre se face o distincție între transferul la valoarea nominală și transferul la costul de producție. În ambele cazuri, transferurile între entitățile emitente de monede metalice ale statului membru furnizor și cele ale statului membru beneficiar nu determină o modificare a emisiunii naționale nete.

În următoarele tabele ale acestei secțiuni semnul „+” arată că este înregistrată o creștere și semnul „–” arată că este înregistrată o diminuare în CIS 2.

2.1.   Reguli de înregistrare privind transferurile de monede metalice destinate circulației la valoarea nominală

Numărul și denumirea poziției de date

Statul membru furnizor

Statul membru beneficiar

2.1.

Stocuri de monede metalice

+

4.1.

Transferul de monede metalice destinate circulației

+

 

4.2.

Recepția de monede metalice destinate circulației

 

+

5.1.

Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice

(–)

[a se vedea litera (c) de mai jos]

+

[a se vedea litera (d) de mai jos]

6.3.

Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)

(–)

[a se vedea litera (c) de mai jos]

+

[a se vedea litera (d) de mai jos]

(a)

„Monedele metalice emise către public” în statul membru furnizor (poziția de date 3.1) și „monedele metalice reîntoarse de la public” în statul membru beneficiar (poziția de date 3.2) rămân neschimbate.

(b)

Conturile privind monedele metalice „înregistrate” în cadrul sistemelor de gestionare a numerarului ale statului membru furnizor și ale statului membru beneficiar rămân neschimbate (acolo unde este cazul).

(c)

„Stocurile creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice” (poziția de date 5.1) în statul membru furnizor sunt fie diminuate, în cazul în care monedele metalice livrate au fost anterior creditate emitentului legal din statul membru furnizor, fie rămân neschimbate, în cazul în care monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului legal.

(d)

„Stocurile creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice” (poziția de date 5.1) în statul membru beneficiar înregistrează o creștere, deoarece monedele metalice primite reprezintă monede metalice creditate (adică creditate emitentului legal din statul membru furnizor).

(e)

Înregistrările de mai sus afectează emisiunea națională brută după cum urmează:

statul membru furnizor: rămâne neschimbată dacă monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate și creditate emitentului legal, sau crește, dacă monedele metalice livrate au fost anterior înregistrate, dar nu au fost creditate emitentului legal;

statul membru beneficiar: rămâne neschimbată.

2.2.   Reguli de înregistrare privind mișcările de monede metalice destinate circulației la valoarea de producție

Numărul și denumirea poziției de date

Statul membru furnizor

Statul membru beneficiar

2.1.

Stocuri de monede metalice

+

(a)

Nu există înregistrări la secțiunea „transfer și recepție de monede metalice destinate circulației”.

(b)

Mișcările la costul de producție nu afectează emisiunea națională brută în statul membru furnizor și în statul membru beneficiar.

2.3.   Reconcilierea datelor privind mișcările de monede metalice

Anexa I partea 3 secțiunea 3 privind reconcilierea datelor referitoare la mișcările bancnotelor se aplică mutatis mutandis.


(1)  Datele sunt defalcate în funcție de entitățile relevante emitente de monede metalice, adică BCN, monetărie, trezorerie, agenții publice și/sau private desemnate.

(2)  Entități emitente de monede metalice, adică BCN, monetării, trezorerii, agenții publice și/sau private desemnate.

(3)  Datele sunt furnizate în mod voluntar.

(4)  Terți emitenți de monede metalice sunt monetăriile, trezoreria, agențiile publice desemnate și agențiile private desemnate.


ANEXA III

Date privind infrastructura numerarului și CRB

Pentru toate pozițiile de date cifrele se raportează ca numere întregi pozitive.

1.   

Poziții de date privind infrastructura numerarului relativ la BCN

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

1.1.

Numărul sucursalelor BCN

Toate sucursalele BCN care furnizează servicii cu numerar instituțiilor de credit și altor clienți profesioniști

1.2.

Capacitatea de depozitare

Capacitatea totală a BCN de depozitare în siguranță a bancnotelor, în milioane de bancnote și calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR

1.3.

Capacitatea de sortare

Capacitatea totală de sortare a bancnotelor (adică rezultatul teoretic maxim total) a echipamentelor BCN de sortare a bancnotelor, aflate în funcțiune, în mii de bancnote pe oră și calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR

1.4.

Capacitatea de transport

Capacitatea totală de transport (adică, capacitatea maximă de încărcare) a camioanelor blindate ale BCN utilizate, în mii de bancnote și calculată pe baza valorii nominale de 20 EUR

2.   

Poziții de date privind infrastructura generală a numerarului și CRB

Aceste poziții de date se referă la încheierea perioadei de raportare.

2.1.

Numărul sucursalelor instituțiilor de credit

Toate sucursalele instituțiilor de credit înființate în statul membru participant ce furnizează servicii cu un volum mic sau servicii cu un volum mare al numerarului

2.2.

Numărul sucursalelor izolate (externe) ale instituțiilor de credit

Toate sucursalele instituțiilor de credit care sunt calificate ca „sucursale izolate” în cadrul CRB (1)

2.3.

Numărul societăților de transport de fonduri (CIT)

Toate societățile de transport de fonduri (cash in transit companies — CIT)care transportă numerar, înființate în statul membru participant (2)  (3)

2.4.

Numărul centrelor de procesare a numerarului ce nu aparțin BCN

Toate centrele de procesare a numerarului înființate în statul membru participant ce aparțin instituțiilor de credit, societăților de transport de fonduri și altor entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar (2)  (3)

2.5.

Numărul bancomatelor (ATM) gestionate de instituțiile de credit

Toate bancomatele gestionate pe responsabilitatea instituțiilor de credit înființate în statul membru participant, indiferent de către cine sunt alimentate acestea

2.6.

Numărul altor tipuri de ATM

Toate bancomatele gestionate de alte entități decât instituțiile de credit înființate în statul membru participant (de exemplu, ATM din cadrul unităților comerciale cu amănuntul („retail ATM”) sau ATM de proximitate („convenienceATM”) (2)

2.7.

Numărul echipamentelor de recirculare a numerarului (cash recycling machines — CRM) utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit

Toate CRM utilizate de clienți în statul membru participant, gestionate de instituțiile de credit (1)

2.8.

Numărul echipamentelor de tip cash-in utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit

Toate echipamentele de tip cash-in utilizate de clienți în statul membru participant, gestionate de instituțiile de credit (1)

2.9.

Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit

Toate echipamentele de procesare a bancnotelor utilizate de personal din statul membru participant și utilizate de instituțiile de credit în scopul recirculării (1)

2.10.

Numărul echipamentelor de tip back-office de sortare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

Toate echipamentele de sortare a bancnotelor utilizate de personal din statul membru participant și utilizate în scopul recirculării de către alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar, care intră sub incidența CRB și care sunt înființate în acel stat membru.

3.   

Poziții de date operaționale CRB (4)

Aceste poziții de date, ca date privind fluxurile, acoperă întreaga perioadă de raportare și se raportează ca număr de bucăți cu defalcare în funcție de valoarea nominală.

3.1.

Numărul bancnotelor recirculate clienților de către instituțiile de credit

Bancnotele primite de instituțiile de credit de la clienți, procesate cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor în conformitate cu CRB și fie distribuite clienților, fie reținute în scopul de a fi distribuite clienților.

3.2.

Numărul bancnotelor recirculate clienților de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

Bancnotele primite de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar de la instituțiile de credit, procesate cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor în conformitate cu CRB, de către alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar și fie furnizate instituțiilor de credit, fie reținute în scopul de a fi furnizate instituțiilor de credit

3.3.

Numărul bancnotelor procesate cu echipamentele de tip back-office de sortare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit

Bancnotele autentificate și sortate calitativ cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituții de credit înființate în statul membru participant

3.4.

Numărul bancnotelor procesate cu echipamentele de tip back-office de sortare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

Bancnotele autentificate și sortate calitativ cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar, înființate în statul membru participant

3.5.

Numărul bancnotelor sortate ca necorespunzătoare circulației monetare cu echipamentele de tip back-office de sortare a bancnotelor gestionate de instituțiile de credit

Bancnotele sortate ca necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit înființate în statul membru participant

3.6.

Numărul bancnotelor sortate ca necorespunzătoare circulației monetare cu echipamentele de tip back-office de sortare a bancnotelor gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

Bancnotele sortate ca necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar, înființate în statul membru participant


(1)  Toate instituțiile de credit cărora li se aplică CRB și care sunt înființate în statul membru participant.

(2)  Raportarea datelor depinde de disponibilitatea acestora în statul membru participant. BCN informează BCE cu privire la întinderea raportării.

(3)  BCN furnizează date care se referă cel puțin la instituțiile de credit și/sau la societățile de transport de fonduri cărora li se aplică CRB. BCN informează BCE cu privire la întinderea raportării.

(4)  Bancnotele recirculate la sucursalele izolate (externe) sunt excluse.


ANEXA IV

Datele de referință CIS 2 și parametrii sistemului menținuți de BCE

BCE introduce datele de referință și parametrii sistemului, însoțiți de perioadele de validitate ale acestora. Aceste informații pot fi accesate de toate BCN și viitoare BCN utilizatoare din Eurosistem. În plus, datele de referință și parametrii sistemului referitoare la monedele metalice euro pot fi accesați și de toți utilizatorii terți eligibili.

1.   

Date de referință

1.1.

Emisiunea de monede metalice aprobată

Volumele aprobate, în termeni de valoare, de monede metalice euro destinate circulației și de monede metalice euro de colecție, pe care un (viitor) stat membru participant are permisiunea să le emită în cursul unui anumit an calendaristic, în conformitate cu decizia privind emisiunea de monede metalice aplicabilă (1).

1.2.

Indicatori de referință pentru stocurile logistice de bancnote

Cuantumurile LS, în funcție de valoarea nominală și de BCN, utilizate ca referință pentru planificarea anuală a producției în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote. În plus, limitele în care sunt operate aceste cuantumuri sunt introduse și menținute în funcție de valoarea nominală și de BCN.

1.3.

Părțile din grila de repartiție pentru capital

Părțile BCN din grila de repartiție pentru capitalul BCE, calculate pe baza Deciziei BCE/2006/21 (2) și exprimate sub formă procentuală.

2.   

Parametrii sistemului

2.1.

Caracteristicile BCN

Informații referitoare la: (i) existența sistemelor NHTO în statele membre participante; (ii) diferitele entități emitente de monede metalice care operează în statele membre participante; (iii) statutul BCN și al viitoarelor BCN din Eurositem cu privire la sfera raportării de date CIS 2 către BCE; (iv) dacă BCN primesc notificări automate cu privire la evenimentul notificat; și (v) dacă BCN primesc transmisiuni periodice automate ale datelor CIS 2 de la toate BCN și viitoare BCN din Eurosistem.

2.2.

Relațiile dintre băncile ECI și BCN

Denumirile băncilor ECI individuale și menționarea BCN care este responsabilă pentru aceste bănci ECI și pe care le aprovizionează cu bancnote euro.

2.3.

Statutul seriei/variantei/valorii nominale

Informații precizând dacă valorile nominale individuale ale seriilor de bancnote și de monede metalice și variantele de bancnote nu au devenit încă mijloc legal de plată (statut anterior celui de mijloc legal de plată), sunt mijloc legal de plată sau au încetat să fie mijloc legal de plată (statut ulterior celui de mijloc legal de plată).

2.4.

Caracteristicile pozițiilor de date

Pentru toate pozițiile de date definite în anexele I-III, informații privind: (i) nivelurile de defalcare existente; (ii) dacă poziția de date aparține categoriei 1 sau categoriei 2 sau este vorba de o poziție de date determinate de evenimente; și (iii) dacă poziția de date este raportată de o BCN și/sau de o viitoare BCN din Eurosistem.

2.5.

Niveluri de toleranță plauzibile

Specificații privind nivelurile de toleranță aplicate pentru verificările individuale privind exactitatea definite în anexa VI


(1)  Decizie privind emisiunea de monede metalice aplicabilă înseamnă decizia (deciziile) anuale ale BCE privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice pentru un anumit an, cea mai recentă fiind Decizia BCE/2007/16 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2008, JO L 317, 5.12.2007, p. 81.

(2)  Decizia BCE/2006/21 din 15 decembrie 2006 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene, JO L 24, 31.1.2007, p. 1.


ANEXA V

Verificări privind caracterul complet al datelor comunicate de BCN și de viitoarele BCN din Eurosistem

1.   Introducere

Datele trimise de BCN și de viitoarele BCN din Eurositem sunt verificate în privința caracterului complet în CIS 2. Având în vedere natura diferită a pozițiilor de date, se face o distincție între, pe de o parte, pozițiile de date din categoria 1 și pozițiile de date din categoria 2, pentru care datele trebuie raportate pentru fiecare perioadă de raportare și pe de altă parte, pozițiile de date determinate de evenimente care trebuie furnizate doar în cazul în care evenimentul determinant are loc în cursul perioadei de raportare.

CIS 2 verifică dacă toate pozițiile de date din categoriile 1 și 2 sunt prezente în primul mesaj de date transmis de o BCN pentru o perioadă de raportare, ținând cont de parametrii sistemului referitori la caracteristicile BCN și la relațiile ECI-BCN descrise în anexa IV secțiunea 2 din tabel. În cazul în care cel puțin o poziție de date din categoria 1 lipsește sau este incompletă, CIS 2 respinge primul mesaj de date, iar BCN trebuie să îl retransmită. În cazul în care pozițiile de date din categoria 1 sunt complete, dar cel puțin o poziție de date din categoria 2 lipsește din primul mesaj de date al unei BCN sau este incompletă, CIS 2 acceptă primul mesaj de date și îl stochează în baza centrală de date, însă în aplicația web on-line va fi afișată o avertizare pentru fiecare poziție aferentă datelor în cauză. Această avertizare este vizibilă pentru toți utilizatorii BCE, BCN și ai viitoarelor BCN din Eurosistem, iar în cazul monedelor metalice este vizibilă de asemenea și pentru toți utilizatorii terților eligibili. Avertizările sunt vizibile până în momentul în care BCN în cauză trimit unul sau mai multe mesaje de date revizuite care completează datele lipsă din primul mesaj. Pentru pozițiile de date determinate de un eveniment, CIS 2 nu efectuează verificări privind caracterul complet al datelor.

2.   Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la bancnotele euro

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date

Defalcarea pe serii/variante și defalcarea pe valoarea nominală

Defalcarea pe bănci ECI

Tipul de poziție de date

1.1-1.3

Poziții de date cumulate

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

2.1-2.6

Stocuri deținute de Eurosistem

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

2.7-2.10

Stocuri deținute de băncile NHTO

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

2.11-2.15

Stocuri deținute de băncile ECI

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

categoria 1

orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

2.16-2.19

Poziții de date privind verificarea încrucișată

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată și statut anterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.1.

Bancnote emise de BCN

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

3.2.

Bancnote transferate de la BCN la băncile NHTO

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.3.

Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

determinate de un eveniment

3.4.

Bancnote reîntoarse la BCN

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.5.

Bancnote transferate de la băncile NHTO la BCN

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.6.

Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

determinate de un eveniment

orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.7.

Bancnote procesate de BCN

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

3.8.

Bancnote sortate de BCN ca necorespunzătoare circulației monetare

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

3.9.

Bancnote puse în circulație de băncile NHTO

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

3.10.

Bancnote reîntoarse la băncile NHTO

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.11.

Bancnote procesate de băncile NHTO

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

3.12.

Bancnote sortate de băncile NHTO ca necorespunzătoare circulației monetare

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

3.13.

Bancnote puse în circulație de băncile ECI

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

categoria 1

3.14.

Bancnote reîntoarse la băncile ECI

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

categoria 1

orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

determinate de un eveniment

3.15.

Bancnote procesate de băncile ECI

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

categoria 2

3.16.

Bancnote sortate de băncile ECI ca necorespunzătoare circulației monetare

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toate băncile ECI pentru care BCN e responsabilă

categoria 2

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată și statut anterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

4.2.

Transferul de bancnote

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată, cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

4.3.

Recepția de bancnote

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată, cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

5.1-5.3

Poziții de date pentru viitoarele BCN din Eurosistem

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată și statut anterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.   Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la moneda metalică euro

Numărul și denumirea poziției (pozițiilor) de date

Defalcare pe serii și defalcare pe valoarea nominală

Defalcare pe entități

Tipul poziției de date

1.1.

Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 1

orice combinație cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

1.2.

Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (număr)

categoria 2

1.3.

Emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare)

categoria 2

2.1.

Stocuri de monede metalice

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date cu privire la stocurile de monede metalice

categoria 1

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată sau statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.1.

Monede metalice emise către public

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date cu privire la fluxurile de monede metalice

categoria 1

3.2.

Monede metalice reîntoarse de la public

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date cu privire la fluxurile de monede metalice

categoria 1

orice combinații cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

3.3.

Monede metalice procesate

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date cu privire la fluxurile de monede metalice

categoria 2

3.4.

Monede metalice sortate ca necorespunzătoare circulației monetare

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

toți terții emitenți de monede metalice de la care BCN colectează date cu privire la fluxurile de monede metalice

categoria 2

4.1.

Transferul de monede metalice destinate circulației

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată sau statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

4.2.

Recepția de monede metalice destinate circulaței

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată sau statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

5.1.

Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice

toate combinațiile cu statut de mijloc legal de plată

categoria 2

orice combinații cu statut anterior celui de mijloc legal de plată sau statut ulterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

5.2.

Numărul monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

categoria 2

5.3.

Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

categoria 2

6.1.

Surplus de monede metalice

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

6.2.

Deficit de monede metalice

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

6.3.

Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)

categoria 1

7.1-7.3

Poziții de date pentru viitoarele state membre participante

orice combinații cu statut de mijloc legal de plată sau statut anterior celui de mijloc legal de plată

determinate de un eveniment

4.   Verificări privind caracterul complet al datelor referitoare la infrastructura numerarului și la CRB

Numărul și denumirea poziției de date

Defalcare pe valoarea nominală

Tipul poziției de date

Poziții de date privind infrastructura numerarului relativ la BCN

1.1.

Numărul sucursalelor BCN

categoria 2

1.2.

Capacitatea de depozitare

categoria 2

1.3.

Capacitatea de sortare

categoria 2

1.4.

Capacitatea de transport

categoria 2

Poziții de date privind infrastructura generală a numerarului și CRB

2.1.

Numărul sucursalelor instituțiilor de credit

categoria 2

2.2.

Numărul sucursalelor izolate (externe) ale instituțiilor de credit

determinate de un eveniment

2.3.

Numărul societăților de transport de fonduri (CIT)

determinate de un eveniment

2.4.

Numărul centrelor de procesare a numerarului ce nu aparțin BCN

determinate de un eveniment

2.5.

Numărul bancomatelor (ATM) gestionate de instituțiile de credit

categoria 2

2.6.

Numărul altor tipuri de ATM

determinate de un eveniment

2.7.

Numărul echipamentelor de recirculare a numerarului (cash recycling machines — CRM) utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit

determinate de un eveniment

2.8.

Numărul echipamentelor de tip cash-in utilizate de clienți și gestionate de instituțiile de credit

determinate de un eveniment

2.9.

Numărul echipamentelor de procesare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de instituțiile de credit

determinate de un eveniment

2.10.

Numărul echipamentelor de tip back-office de sortare a bancnotelor utilizate de personal și gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

determinate de un eveniment

Poziții de date operaționale CRB

3.1.

Numărul bancnotelor recirculate clienților de către instituțiile de credit

toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare

determinate de un eveniment

3.2.

Numărul bancnotelor recirculate clienților de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare

determinate de un eveniment

3.3.

Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor, gestionate de instituțiile de credit

toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare

determinate de un eveniment

3.4.

Numărul bancnotelor procesate cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor, gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare

determinate de un eveniment

3.5.

Numărul bancnotelor sortate ca necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor, gestionate de instituțiile de credit

toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare

determinate de un eveniment

3.6.

Numărul bancnotelor sortate ca necorespunzătoare circulației monetare cu echipamente de tip back-office de sortare a bancnotelor, gestionate de alte entități care operează, cu titlu profesional, cu numerar

toate cupiurile pentru care există cel puțin o combinație serie/variantă/valoare nominală cu statut de mijloc legal de plată pentru cel puțin o lună în cadrul perioadei de raportare

determinate de un eveniment


ANEXA VI

Verificări privind exactitatea datelor trimise de BCN și de viitoarele BCN din Eurosistem

1.   Introducere

Datele trimise la BCE de BCN și de viitoarele BCN din Eurosistem sunt verificate în privința exactității în CIS 2, care distinge între două tipuri de verificări: „verificări obligatorii” și „verificări necesare”.

O „verificare obligatorie” este o verificare în privința exactității în urma căreia nu trebuie să se depășească pragul nivelului de toleranță. În cazul în care o „verificare obligatorie” a eșuat, datele subiacente sunt considerate ca incorecte și CIS 2 respinge întregul mesaj de date trimis de BCN respectivă. Pragul este de 1 % pentru verificările în privința exactității cu un operator „egal cu” (1), și zero pentru celelalte verificări în privința exactității.

O „verificare necesară” este o verificare în privința exactității pentru care se aplică un prag de 3 % pentru nivelul de toleranță. Dacă se depășește acest prag, acest lucru nu are niciun impact asupra acceptării mesajului de date în CIS 2, dar aplicația web on-line afișează o avertizare pentru această verificare în privința exactității. Această avertizare este vizibilă pentru toți utilizatorii BCN și ai viitoarelor BCN din Eurosistem, iar în cazul monedelor metalice este vizibilă și pentru toți utilizatorii terților eligibili.

Verificările în privința exactității se efectuează pentru bancnotele și monedele metalice cu statut de mijloc legal de plată și în mod separat pentru fiecare combinație de serii și valori nominale. Pentru bancnote, verificările se efectuează, de asemenea, pentru fiecare combinație de variante și valori nominale, dacă există astfel de variante. Verificările în privința exactității pentru datele privind transferurile de bancnote (verificările 5.1 și 5.2) și pentru datele privind transferurile de monede metalice (verificarea 6.6) sunt de asemenea efectuate pentru bancnotele și monedele metalice cu statut anterior celui de mijloc legal de plată și pentru cele cu statut ulterior celui de mijloc legal de plată.

2.   Verificări privind exactitatea referitoare la emisiunea națională netă de bancnote

În cazul în care o nouă serie, variantă sau valoare nominală devine mijloc legal de plată, această verificare în privința exactității se efectuează începând cu prima perioadă de raportare în care seria/varianta/valoarea nominală constituie mijloc legal de plată. În acest caz, emisiunea națională netă pentru perioada de raportare anterioară (t-1) este zero.

2.1.   Emisiunea națională netă de bancnote (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada t

-

Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada (t-1)

=

 

 

3.1.

Bancnote emise de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

3.9.

Bancnote puse în circulație de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

Σ

3.13.

Bancnote puse în circulație de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

3.4.

Bancnote reîntoarse la BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

3.10.

Bancnote reîntoarse la băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

3.14.

Bancnote reîntoarse la băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor se calculează conform tabelului de mai jos.

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

Emisiunea națională netă în conformitate cu metoda stocurilor pentru perioada t =

 

 

1.1.

Bancnote înregistrate

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

1.2.

Bancnote distruse on-line

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

1.3.

Bancnote distruse off-line

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.1.

Stocul strategic de bancnote noi al Eurosistemului

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.2.

Stocul strategic de bancnote corespunzătoare circulației monetare al Eurosistemului

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.3.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.4.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.5.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare (care trebuie distruse) deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.6.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.7.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.8.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.9.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

2.10.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

2.11.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

2.12.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

2.13.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

2.14.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

2.15.

Stocuri logistice de bancnote în tranzit către sau de la băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

3.   Verificări privind exactitatea referitoare la stocurile de bancnote

Verificările privind exactitatea referitoare la stocurile de bancnote se aplică numai începând cu a doua perioadă de raportare în care BCN raportează date CIS 2 către BCE.

În cazul în care o serie, variantă sau valoare nominală devine mijloc legal de plată, aceste verificări privind exactitatea se aplică numai începând cu a doua perioadă de raportare în care această serie, variantă sau valoare nominală devine mijloc legal de plată.

Pentru BCN care au adoptat euro recent (adică fostele viitoare BCN din Eurosistem) verificările privind exactitatea referitoare la stocurile de bancnote se aplică începând cu a doua perioadă de raportare după adoptarea euro.

3.1.   Evoluția bancnotelor noi în stocul strategic al Eurosistemului (verificare obligatorie)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

 

2.1.

Stocul strategic de bancnote noi al Eurosistemului

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

 

2.1.

Stocul strategic de bancnote noi al Eurosistemului

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

unde

„la tipul de stoc” = ESS

+

Σ

4.3.

Recepția de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

unde

calitate = noi ȘI „la tipul de stoc” = ESS

Σ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

unde

calitate = noi ȘI („din tipul de stoc” = ESS SAU „din tipul de stoc” = producție) ȘI „la tipul de stoc” = ESS

Înainte ca noi bancnote ESS să poată fi emise, acestea sunt transferate la LS al BCN emitente.

3.2.   Evoluția bancnotelor corespunzătoare circulației monetare în stocul strategic al Eurosistemului (verificare obligatorie)

Operator

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

 

2.2.

Stocul strategic de bancnote corespunzătoare circulației monetare al Eurosistemului

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

 

2.2.

Stocul strategic de bancnote corespunzătoare circulației monetare al Eurosistemului

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

Σ

4.3.

Recepția de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = corespunzătoare circulației monetare ȘI „la tipul de stoc” = ESS

Σ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = corespunzătoare circulației monetare ȘI „din tipul de stoc” = ESS

Înainte ca bancnotele ESS corespunzătoare circulației monetare să poată fi emise, acestea sunt transferate la LS al BCN emitente.

3.3.   Evoluția stocurilor logistice de bancnote noi și corespunzătoare circulației monetare (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

 

2.3.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

2.4.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

 

2.3.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de BCN

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

2.4.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de BCN

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde „la tipul de stoc” = LS

+

Σ

4.3.

Recepția de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = noi sau corespunzătoare circulației monetare ȘI „la tipul de stoc” = LS

Σ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde (calitate = noi sau corespunzătoare circulației monetare ȘI „din tipul de stoc” = LS) SAU (calitate = noi ȘI „din tipul de stoc” = producție ȘI „la tipul de stoc” = LS)

 

3.1.

Bancnote emise de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

3.7.

Bancnote procesate de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

3.8.

Bancnote sortate de BCN ca necorespunzătoare circulației monetare

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

3.2.

Bancnote transferate de la BCN la băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

3.3.

Bancnote transferate de la BCN la băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k


3.4.   Evoluția stocurilor de bancnote neprocesate (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

 

2.6.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

 

2.6.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de BCN

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

3.7.

Bancnote procesate de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

3.4.

Bancnote reîntoarse la BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

3.5.

Bancnote transferate de la băncile NHTO la BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

Σ

3.6.

Bancnote transferate de la băncile ECI la BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

Σ

4.3.

Recepția de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = neprocesate

Σ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k unde calitate = neprocesate

Toate recepțiile de bancnote neprocesate sunt înregistrate la BCN beneficiară cu „la tipul de stoc” = LS.

Toate transferurile de bancnote neprocesate sunt înregistrate la BCN furnizoare cu „din tipul de stoc” = LS și cu „la tipul de stoc” = LS.

3.5.   Evoluția stocurilor de bancnote deținute de băncile NHTO (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

2.7.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

2.8.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

2.9.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

2.10.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

2.7.

Stocuri logistice de bancnote noi deținute de băncile NHTO

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

2.8.

Stocuri logistice de bancnote corespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

2.9.

Stocuri de bancnote necorespunzătoare circulației monetare deținute de băncile NHTO

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

2.10.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile NHTO

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

3.2.

Bancnote transferate de la BCN la băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

3.10.

Bancnote reîntoarse la băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

3.5.

Bancnote transferate de la băncile NHTO la BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

3.9.

Bancnote puse în circulație de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

În sensul prezentei orientări, toate bancnotele reîntoarse din circulație la băncile NHTO sunt incluse la poziția de date 2.10 („Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile NHTO”) până în momentul în care acestea sunt procesate.

3.6.   Evoluția stocurilor de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

2.14.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

=

 

2.14.

Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

 

3.15.

Bancnote procesate de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

+

 

3.14.

Bancnote reîntoarse la băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

În sensul prezentei orientări, toate bancnotele reîntoarse din circulație la băncile ECI sunt incluse la poziția de date 2.14 („Stocuri de bancnote neprocesate deținute de băncile ECI”) până în momentul în care acestea sunt procesate.

3.7.   Evoluția stocurilor de bancnote deținute de viitoarele BCN din Eurosistem (verificare obligatorie)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

 

5.1.

Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

5.2.

Alimentare anticipată

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

 

5.1.

Stocuri care nu au încă statut de mijloc legal de plată

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

5.2.

Alimentare anticipată

t-1

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

 

4.1.

Livrarea producției noi de la imprimerie la BCN responsabilă

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

Σ

4.3.

Recepția de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

unde „de la BCN” ≠ BCN cu obligații de raportare-k

Σ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

unde „de la BCN” ≠ BCN cu obligații de raportare-k

4.   Verificări privind exactitatea referitoare la activitățile operaționale cu bancnote

4.1.   Bancnote sortate de BCN ca necorespunzătoare circulației monetare (verificare obligatorie)

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

3.8.

Bancnote sortate de BCN ca necorespunzătoare circulației monetare

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

3.7.

Bancnote procesate de BCN

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k


4.2.   Bancnote sortate de băncile NHTO ca necorespunzătoare circulației monetare (verificare obligatorie)

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

3.12.

Bancnote sortate de băncile NHTO ca necorespunzătoare circulației monetare

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

3.11.

Bancnote procesate de băncile NHTO

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k


4.3.   Bancnote sortate de banca ECI ca necorespunzătoare circulației monetare (verificare obligatorie)

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

3.16.

Bancnote sortate de băncile ECI ca necorespunzătoare circulației monetare

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

3.15.

Bancnote procesate de băncile ECI

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, bancă ECI-m

5.   Verificări privind exactitatea referitoare la transferurile de bancnote

5.1.   Transferuri între diferite tipuri de stoc în cadrul BCN (verificare obligatorie)

Condiții

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

DACĂ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, „la BCN”-m, „din tipul de stoc”-u, „la tipul de stoc”-v, calitate-x, planificare-y

unde BCN-k = BCN-m

ATUNCI

4.2.

Transferul de bancnote

t

tip de stoc-u ≠ tip de stoc-v


5.2.   Reconcilierea pentru transferurile individuale de bancnote între BCN (viitoare din Eurosistem) (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

Σ

4.2.

Transferul de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, „la BCN”-m, calitate-n, „la tipul de stoc”-p

=

 

4.3.

Recepția de bancnote

t

Serie/variantă-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-m, „de la BCN”-k, calitate-n, „la tipul de stoc”-p

Bancnotele furnizate de o BCN sau de o viitoare BCN din Eurosistem ar trebui să egaleze bancnotele primite de o altă BCN sau de o altă viitoare BCN din Eurosistem.

6.   Verificări privind exactitatea referitoare la monedele metalice

6.1.   Evoluția emisiunii naționale nete de monede metalice (verificare necesară)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

 

 

1.1.

Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

=

 

 

1.1.

Emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației

t-1

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

+

Σ

3.1.

Monede metalice emise către public

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Σ

3.2.

Monede metalice reîntoarse de la public

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Această verificare privind exactitatea se aplică începând cu a doua perioadă de raportare în care o BCN raportează date CIS 2 către BCE.

În cazul în care o nouă serie sau valoare nominală devine mijloc legal de plată, această verificare se efectuează începând cu prima perioadă de raportare în care această serie sau valoare nominală constituie mijloc legal de plată. În acest caz, emisiunea națională netă pentru perioada de raportare anterioară (t-1) este zero.

6.2.   Reconcilierea stocurilor de monede metalice (verificare obligatorie)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

Σ

2.1.

Stocuri de monede metalice

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

 

5.1.

Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

CIS 2 colectează date privind stocurile (poziția de date 2.1), indiferent dacă acestea sunt creditate sau nu emitentului (emitenților) legal(i). Stocurile totale pentru toate entitățile emitente de monede metalice deținute fizic de acestea într-un stat membru participant trebuie să fie mai mari sau egale cu stocurile creditate emitentului legal al statului membru respectiv sau emitenților legali ai altor state membre participante.

6.3.   Comparație între stocurile totale creditate și stocurile creditate ale BCN (verificare obligatorie)

Operatori

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Alte detalii

 

Σ

5.1.

Stocuri creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice

t

BCN cu obligații de raportare-k

Deoarece poziția de date 5.1 se raportează ca numere, cifrele individuale sunt multiplicate cu valorile nominale (face values) respective.

+

 

5.3.

Valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice

t

BCN cu obligații de raportare-k

 

 

6.3.

Valoarea stocurilor creditate de BCN emitentului (emitenților) legal(i)

t

BCN cu obligații de raportare-k


6.4.   Procesarea de monede metalice (verificare obligatorie)

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

3.4.

Monede metalice sortate ca necorespunzătoare circulației monetare

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, entitate-m

3.3.

Monede metalice procesate

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, entitate-m


6.5.   Verificări privind surplusurile și deficitele (verificare obligatorie)

Condiții

Denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

DACĂ

6.1.

Surplus de monede metalice

t

valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

> 0

ATUNCI

6.2.

Deficit de monede metalice

t

valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k

Trebuie să fie 0 sau fără intrare


6.6.   Reconcilierea pentru transferurile individuale de monede metalice între (viitoare) state membre participante (verificare necesară)

Numărul și denumirea poziției de date

Perioada de raportare

Defalcări și BCN cu obligații de raportare

4.1.

Transferul de monede metalice destinate circulației

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-k, „la statul membru”-m

=

4.2.

Recepția de monede metalice destinate circulației

t

serie-i, valoare nominală-j, BCN cu obligații de raportare-m, „de la statul membru”-k

Monedele metalice furnizate de un (viitor) stat membru participant ar trebui să egaleze monedele metalice primite de un alt (viitor) stat membru participant.


(1)  Diferența maximă admisă între termenul din stânga și cel din dreapta al unei ecuații nu trebuie să depășească valoarea absolută a termenului ecuației cu cea mai mare valoare absolută înmulțită cu valoarea pragului. Verificarea în privința exactității controlează dacă: Valoarea absolută („termenul din stânga” — „termenul din dreapta”) este mai mică sau egală cu diferența maximă admisă.

Exemplu:

„termenul din stânga” = 190; „termenul din dreapta” = 200; valoarea pragului = 1 %; diferența maximă admisă: 200 × 1 % = 2;

Verificarea în privința exactității controlează dacă: Valoarea absolută (190 — 200) ≤ 2

În acest exemplu: Valoarea absolută (190 — 200) = 10. Ca urmare, verificarea în privința exactității a eșuat.


GLOSAR

Prezentul glosar definește termenii tehnici utilizați în cuprinsul anexelor la prezenta orientare.

Bancnote corespunzătoare circulației monetare” ( fit banknotes ): înseamnă (i) bancnote euro care s-au reîntors la BCN și care sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN; sau (ii) bancnote euro care s-au reîntors la instituțiile de credit, incluzând băncile NHTO și băncile ECI, și care sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu standardele minime de sortare stabilite în CRB.

Bancnote în circulație” ( banknotes in circulation ): înseamnă toate bancnotele euro emise de Eurosistem și puse în circulație de BCN la un anumit moment în timp, care, în sensul prezentei orientări, includ, de asemenea, bancnotele puse în circulație de băncile NHTO și de băncile ECI. Acestea sunt echivalente cu emisiunea națională netă agregată de bancnote euro. Trebuie observat că noțiunea de „bancnote în circulație” nu se aplică la nivel național deoarece nu se poate stabili dacă bancnotele puse în circulație într-un stat membru participant circulă în statul membru respectiv sau dacă au fost reîntoarse din circulație la alte BCN, la băncile NHTO sau la băncile ECI.

Bancnote necorespunzătoare circulației monetare” ( unfit banknotes ): înseamnă (i) bancnote euro care s-au reîntors la BCN, dar care nu sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN; sau (ii) bancnote euro care s-au reîntors la instituțiile de credit, incluzând băncile NHTO și băncile ECI, dar care nu sunt corespunzătoare circulației monetare în conformitate cu standardele minime de sortare stabilite în CRB.

Bancnote neprocesate” ( unprocessed banknotes ): înseamnă (i) bancnote euro care s-au reîntors la BCN, dar care nu au fost verificate în privința autenticității și calității în conformitate cu un act juridic distinct al BCE privind procesarea bancnotelor de către BCN; sau (ii) bancnote euro care s-au reîntors la instituțiile de credit, incluzând băncile NHTO și băncile ECI, dar care nu au fost verificate în privința autenticității și calității în conformitate cu CRB.

Bancnote noi” ( new banknotes ): înseamnă bancnote euro care nu au fost încă puse în circulație de BCN, de băncile NHTO sau de băncile ECI sau care nu au fost alimentate anticipat de viitoarele BCN din Eurosistem.

Centru de procesare a numerarului” ( cash centre ): înseamnă o incintă securizată centralizată unde bancnotele euro și/sau monedele metalice euro destinate circulației sunt procesate după ce au fost transportate aici din diferite locații.

Emisiune națională brută” ( national gross issuance ): cu referire la monedele metalice euro înseamnă monede metalice euro destinate circulației sau monede metalice euro de colecție care au fost emise de emitentul legal în statul membru participant (adică monede metalice a căror valoare nominală a fost creditată la emitentul legal), indiferent dacă aceste monede metalice sunt deținute de o BCN, o viitoare BCN din Eurosistem, un terț emitent de monede metalice sau de public.

Pentru monedele metalice destinate circulației, emisiunea națională brută = emisiunea națională netă de monede metalice destinate circulației (poziția de date 1.1) + stocurile creditate de monede metalice destinate circulației deținute de entitățile emitente de monede metalice (poziția de date 5.1) + transferul de monede metalice destinate circulației de la introducerea acestora (poziția de date cumulate 4.1) — recepția de monede metalice destinate circulației de la introducerea acestora (poziția de date cumulate 4.2).

Pentru monedele metalice de colecție, emisiunea națională brută = emisiunea națională netă de monede metalice de colecție (valoare) (poziția de date 1.3) + valoarea monedelor metalice de colecție creditate deținute de entitățile emitente de monede metalice (poziția de date 5.3).

Emisiune națională netă de bancnote” ( national net issuance of banknotes ): înseamnă volumul bancnotelor euro emise și puse în circulație de o BCN individuală la un anumit moment în timp (de exemplu, la încheierea unei perioade de raportare), incluzând toate bancnotele euro puse în circulație de toate băncile NHTO naționale și de toate băncile ECI de care BCN respectivă este responsabilă. Transferurile de bancnote la alte BCN sau viitoare BCN din Eurosistem se exclud. Emisiunea națională netă de bancnote poate fi calculată utilizând fie (i) metoda stocurilor, care utilizează doar date privind stocurile referitoare la un anumit moment în timp; fie (ii) metoda fluxurilor, care agregă datele privind fluxurile de la data introducerii bancnotelor până la un anumit moment în timp (de exemplu, până la încheierea perioadei de raportare).

Metoda stocurilor: emisiunea națională netă = bancnote înregistrate (poziția de date 1.1) — stocuri de bancnote înregistrate (pozițiile de date 2.1-2.15) — bancnote înregistrate distruse (pozițiile de date 1.2 și 1.3).

Metoda fluxurilor: emisiunea națională netă = bancnotele înregistrate emise de BCN (incluzând bancnotele puse în circulație de băncile NHTO și de băncile ECI) de la introducerea acestora (pozițiile de date cumulate 3.1, 3.9 și 3.13) — bancnotele înregistrate care s-au reîntors la BCN (incluzând bancnotele reîntoarse la băncile NHTO și la băncile ECI) de la introducerea acestora (pozițiile de date cumulate 3.4, 3.10 și 3.14).

Entități emitente de monede metalice” ( coin-issuing entities ): înseamnă orice instituție căreia emitentul legal de monede metalice euro într-un stat membru participant i-a încredințat sarcina de a pune în circulație monede metalice euro sau emitentul legal însuși. Entitățile emitente de monede metalice pot include BCN, monetăriile, trezoreria, agențiile publice desemnate și agențiile private desemnate. Aceste entități emitente de monede metalice cu excepția BCN mai sunt denumite și „terți emitenți de monede metalice”.

Monede metalice de colecție” ( collector coins ): înseamnă monede metalice euro care sunt mijloc legal de plată doar în statul membru participant emitent și nu sunt destinate circulației. Valoarea nominală a acestora, imaginile, dimensiunea și greutatea sunt diferite față de cele ale monedelor metalice euro destinate circulației pentru a fi diferențiate cu ușurință de acestea. Monedele metalice de colecție includ și monedele din metale prețioase (1).

Monede metalice destinate circulației” ( circulation coins ): înseamnă monedele metalice euro definite ca având statut de mijloc legal de plată în toată zona euro, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație (2) (adică, pentru prima serie de monede metalice euro astfel cum a fost lansată la 1 ianuarie 2002: 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR și 2 EUR). Monedele metalice euro destinate circulației includ monede metalice cu o finisare sau calitate și/sau prezentare speciale și monede metalice euro comemorative destinate circulației. Acestea din urmă comemorează de obicei un eveniment sau o personalitate și sunt emise la valoarea nominală pentru o perioadă limitată și în cantități limitate.

Monede metalice în circulație” ( coins in circulation ): înseamnă emisiunea națională netă agregată de monede metalice euro destinate circulației (poziția de date 1.1). Trebuie observat că noțiunea de „monede metalice în circulație” nu se aplică la nivel național deoarece nu se poate stabili dacă monedele metalice puse în circulație într-un stat membru participant circulă în statul membru respectiv și dacă acestea s-au reîntors din circulație la entitățile emitente de monede metalice din alte state membre participante. Monedele metalice euro de colecție nu sunt incluse, deoarece aceste monede metalice sunt mijloc legal de plată doar în statul membru emitent.

Monede metalice înregistrate” ( created coins ): înseamnă monedele metalice euro destinate circulației care au fost: (i) produse de monetării cu fața națională respectivă; (ii) livrate entităților emitente de monede metalice dintr-un stat membru participant; și (iii) înregistrate în sistemele de gestiune a numerarului ale acestor entități emitente de monede metalice. Acest lucru se aplică mutatis mutandis pentru monedele metalice de colecție.

Programul Extended Custodial Inventory ” sau „programul ECI” ( Extended Custodial Inventory Programme or ECI Programme ): înseamnă un program constând din acorduri contractuale între BCE, o BCN și instituții de credit individuale („bănci ECI”), în cadrul cărora BCN (i) furnizează băncilor ECI bancnote euro pe care acestea le păstrează în custodie în afara Europei în scopul punerii lor în circulație; și (ii) creditează băncile ECI pentru bancnotele euro care sunt depozitate de clienții acestora, verificate în privința autenticității și calității, păstrate în custodie și notificate BCN. Bancnotele păstrate în custodie de băncile ECI, inclusiv cele aflate în tranzit între BCN și băncile ECI, sunt garantate în întregime până în momentul în care sunt puse în circulație de băncile ECI sau până când se reîntorc la BCN. Bancnotele transferate de la BCN la băncile ECI fac parte din poziția bancnotelor înregistrate (poziția de date 1.1) ale BCN. Bancnotele păstrate în custodie de băncile ECI nu fac parte din emisiunea națională netă de bancnote a BCN.

Public” ( public ): cu referire la emisiunea de monede metalice euro înseamnă publicul larg și toate entitățile altele decât entitățile emitente de monede metalice în statele membre participante (viitoare).

Schemă notes-held-to-order ” sau „schemă NHTO (notes-held-to-order scheme or NHTO scheme) : înseamnă o schemă constând în acorduri contractuale individuale între o BCN și anumite instituții de credit („bănci NHTO”) din statul membru participant al BCN, în cadrul cărora BCN (i) furnizează băncilor NHTO bancnote euro pe care acestea le păstrează în custodie la sediile lor în scopul punerii lor în circulație; și (ii) creditează băncile NHTO pentru bancnotele euro care sunt depozitate de clienții acestora, verificate în privința autenticității și calității, păstrate în custodie și notificate BCN. Bancnotele transferate de la BCN la băncile NHTO fac parte din poziția bancnotelor înregistrate (poziția de date 1.1) ale BCN. Bancnotele păstrate în custodie de băncile NHTO nu fac parte din emisiunea națională netă de bancnote a BCN.

Serie de bancnote” ( banknote series ): înseamnă un număr de valori nominale ale bancnotelor euro definite ca serie în Decizia BCE/2003/4 din 20 martie 2003 privind valorile nominale, specificațiile, reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro (3) sau într-un act juridic subsecvent al BCE (adică, prima serie de bancnote euro astfel cum a fost lansată la 1 ianuarie 2002 constă în cupiuri de 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR și 500 EUR); bancnotele euro cu specificații tehnice revizuite sau cu grafică revizuită (de exemplu, o semnătură diferită pentru diferiți președinți ai BCE) constituie o serie nouă de bancnote doar dacă acest lucru este menționat ca atare într-o modificare a Deciziei BCE/2003/4 sau într-un alt act juridic al BCE.

Serie de monede metalice” ( coin series ): înseamnă un număr de valori nominale ale monedelor metalice euro definite ca serie în Regulamentul (CE) nr. 975/98 sau într-un act juridic comunitar subsecvent (adică prima serie de monede metalice euro astfel cum a fost lansată la 1 ianuarie 2002 constă în cupiuri de 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR și 2 EUR); monedele metalice euro cu specificații tehnice revizuite sau cu grafică revizuită (de exemplu, modificări la harta Europei pe fața comună) constituie o nouă serie de monede metalice doar dacă acest lucru este menționat ca atare într-o modificare a Regulamentului (CE) nr. 975/98 sau într-un alt act juridic comunitar.

Set de prezentare” ( starter kit ): înseamnă un pachet conținând un număr de monede metalice euro destinate circulației cu valori nominale diferite, astfel cum este precizat de către autoritățile naționale competente, în scopul alimentării anticipate secundare cu monede metalice euro destinate circulației a publicului larg dintr-un viitor stat membru participant.

Stoc strategic al Eurosistemului (ESS)” ( Eurosystem Strategic Stock ): înseamnă stocul de bancnote euro noi și corespunzătoare circulației monetare depozitate de anumite BCN pentru a face față unei cereri de bancnote euro care nu poate fi acoperită din stocurile logistice (4).

Stocuri logistice (LS)” ( Logistic Stocks ): înseamnă toate stocurile de bancnote euro noi și corespunzătoare circulației monetare, altele decât ESS, deținute de BCN și, în sensul prezentei orientări, de către băncile NHTO și de către băncile ECI (4).

Valoare nominală” ( denomination ): înseamnă valoarea nominală a unei bancnote euro sau a unei monede metalice euro, astfel cum este stabilită pentru bancnote, în Decizia BCE/2003/4 sau într-un act juridic subsecvent al BCE, iar pentru monede metalice, în Regulamentul (CE) nr. 975/98 al Consiliului sau într-un act juridic comunitar subsecvent.

Variantă de bancnote” ( banknote variant ): în cadrul unei serii de bancnote înseamnă o subserie cuprinzând una sau mai multe valori nominale ale bancnotei euro cu elemente de siguranță îmbunătățite și/sau cu o grafică revizuită.


(1)  Monedele vândute ca o investiție în metale prețioase sunt denumite monede din metale prețioase sau monede de investiție. Acestea sunt produse de obicei în funcție de nivelul cererii de pe piață și nu se disting prin nicio finisare sau calitate specifică. Prețul acestor monede este stabilit în funcție de prețul curent al pieței pentru conținutul lor de metal, plus un mic adaos al monetăriei care acoperă costurile de producție, costurile de publicitate și un mic profit.

(2)  JO L 139, 11.5.1998, p. 6.

(3)  JO L 78, 25.3.2003, p. 16.

(4)  Astfel cum este menționat într-un act juridic distinct al BCE privind gestionarea stocurilor de bancnote.


Top