EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0089

Directiva 2008/89/CE a Comisiei din 24 septembrie 2008 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogare implicită prin 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/89/oj

25.9.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/14


DIRECTIVA 2008/89/CE A COMISIEI

din 24 septembrie 2008

de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 76/756/CEE a Consiliului referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (1), în special articolul 39 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 76/756/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă ale autovehiculelor și ale remorcilor acestora (2) este una dintre directivele speciale în contextul procedurii de omologare de tip prevăzută de Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (3). Prin urmare, dispozițiile Directivei 70/156/CEE cu privire la sisteme, componente și unități tehnice separate pentru vehicule se aplică Directivei 76/756/CEE.

(2)

În vederea îmbunătățirii siguranței rutiere prin sporirea vizibilității autovehiculelor, este necesară introducerea în Directiva 76/756/CEE a obligației de echipare a vehiculelor respective cu lumini de întâlnire destinate circulației pe timp de zi.

(3)

Se estimează că noile tehnologii, precum sistemul de iluminare frontală adaptivă (AFS) și semnalul de oprire de urgență (ESS) vor avea un impact pozitiv asupra siguranței rutiere. Prin urmare, Directiva 76/756/CEE ar trebui modificată pentru a permite echiparea cu aceste dispozitive.

(4)

În vederea luării în considerare a modificărilor ulterioare aduse Regulamentului nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (4) pentru care Comunitatea s-a pronunțat deja, se recomandă adaptarea Directivei 76/756/CEE la progresul tehnic prin alinierea acesteia la cerințele tehnice ale Regulamentului menționat al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite. Din motive de claritate, anexa II la Directiva 76/756/CEE ar trebui modificată.

(5)

Prin urmare, Directiva 76/756/CEE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului tehnic – autovehicule,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Punctul 1 din anexa II la Directiva 76/756/CEE se modifică după cum urmează:

„1.

Cerințele tehnice sunt cele precizate la alineatele (2), (5) și (6) și în anexele 3-11 din Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (5).

Articolul 2

Începând cu 7 februarie 2011, în cazul vehiculelor din categoriile M1 și N1, respectiv cu 7 august 2012, în cazul vehiculelor din alte categorii, în situația în care cerințele prevăzute în Directiva 76/756/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă, nu sunt îndeplinite, statele membre refuză omologarea de tip CE sau omologarea de tip național pentru noile tipuri de vehicule, pe baza motivelor referitoare la instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă.

Articolul 3

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru respectarea prezentei directive până la 15 octombrie 2009, cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 16 octombrie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre transmit Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 septembrie 2008.

Pentru Comisie

Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 1.

(3)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

(4)  JO L 135, 23.5.2008, p. 1.

(5)  JO L 135, 23.5.2008, p. 1.”


Top