Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008H0471

Recomandarea Comisiei din 30 mai 2008 privind măsurile de reducere a riscurilor prezentate de substanțele tricloretilenă, benzen și 2-metoxi-2-metilbutan (TAME) [notificată cu numărul C(2008) 2271] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 162, 21.6.2008, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/471/oj

21.6.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 162/34


RECOMANDAREA COMISIEI

din 30 mai 2008

privind măsurile de reducere a riscurilor prezentate de substanțele tricloretilenă, benzen și 2-metoxi-2-metilbutan (TAME)

[notificată cu numărul C(2008) 2271]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2008/471/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În cadrul Regulamentului (CEE) nr. 793/93, următoarele substanțe au fost identificate ca fiind substanțe prioritare pentru evaluare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1179/94 al Comisiei privind prima listă de substanțe prioritare prevăzută de Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (2) și, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 2364/2000 al Comisiei privind a patra listă de substanțe prioritare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului (3).

tricloretilenă;

benzen

2-metoxi-2-metilbutan (TAME).

(2)

Statele membre raportoare desemnate în temeiul respectivelor regulamente au finalizat activitățile de evaluare a riscurilor pentru populație și mediu în cazul substanțelor menționate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei din 28 iunie 1994 de stabilire a principiilor de evaluare a riscurilor pentru populație și mediu prezentate de anumite substanțe existente (4) și au propus o strategie de reducere a riscurilor în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93.

(3)

Au fost consultate Comitetul științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu (SCTEE) și Comitetul științific pentru riscurile asupra sănătății și mediului (SCHER), care au emis avize privind evaluările riscurilor realizate de raportor. Aceste avize au fost publicate pe site-ul web al comitetelor științifice.

(4)

Rezultatele evaluării riscurilor și rezultatele ulterioare ale strategiilor de reducere a riscurilor sunt prezentate în Comunicarea corespunzătoare a Comisiei (5).

(5)

Pe baza acestei evaluări, este oportun să se recomande luarea unor măsuri de reducere a riscurilor prezentate de anumite substanțe.

(6)

Măsurile de reducere a riscurilor recomandate pentru lucrători trebuie examinate în contextul legislației privind protecția lucrătorilor, care se consideră că oferă un cadru adecvat pentru reducerea riscurilor prezentate de substanțele în cauză, în măsura în care acest lucru este necesar.

(7)

Măsurile de reducere a riscurilor prevăzute în prezenta recomandare sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 793/93,

RECOMANDĂ:

SECȚIUNEA 1

TRICLORETILENĂ

(nr. CAS 79-01-6; nr. Einecs 201-167-4)

Măsuri de reducere a riscurilor pentru lucrători (1)

1.

Ar trebui avută în vedere încheierea unui acord voluntar cu Asociația Europeană pentru Solvenții Clorurați, în numele producătorilor europeni ai substanței, distribuitorii și clienții acestora, în vederea limitării vânzării substanței exclusiv către cumpărătorii care respectă Carta pentru utilizarea în siguranță a tricloretilenei pentru curățarea metalelor. Conform acestei carte, utilizatorii pot folosi tricloretilena pentru curățarea metalelor numai în sisteme etanșe sau închise, astfel cum acestea sunt definite în partea 4 a standardului european EN 12921, iar respectarea acestei cerințe face obiectul unei monitorizări de către o terță parte.

SECȚIUNEA 2

BENZEN

(nr. CAS 71-43-2; nr. Einecs 200-753-7)

Măsuri de reducere a riscurilor pentru mediu (2, 3, 4, 5)

2.

În vederea eliminării riscurilor potențiale pentru stațiile de tratare a apelor uzate industriale pe amplasamentele de producere și/sau prelucrare a benzenului, se recomandă ca autoritățile competente din statele membre în cauză să stabilească, în autorizațiile emise în conformitate cu Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) (prevenirea și controlul integrat al poluării), condiții, valori-limită de emisie sau parametri sau măsuri tehnice echivalente privind benzenul pentru a permite exploatarea instalațiilor în conformitate cu BAT, luând în considerare caracteristicile tehnice ale instalațiilor în cauză, localizarea lor geografică și condițiile de mediu locale.

3.

Statele membre ar trebui să monitorizeze cu atenție punerea în aplicare a BAT în ceea ce privește benzenul și să raporteze Comisiei orice evoluție importantă în cadrul schimbului de informații privind BAT.

4.

Pentru a facilita procedura de autorizare și de monitorizare prevăzută de Directiva 2008/1/CE (prevenirea și controlul integrat al poluării), benzenul ar trebui luat în calcul în cadrul activităților în curs de desfășurare pentru elaborarea unor orientări privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

5.

Expunerea microorganismelor din stațiile de tratare a apelor uzate industriale ar trebui controlată, dacă este cazul, prin reglementări naționale în vederea prevenirii riscurilor pentru microorganisme și pentru mediu.

SECȚIUNEA 3

2-METOXI-2-METILBUTAN (TAME)

(nr. CAS 994-05-8; nr. Einecs 213-611-4)

Măsuri de reducere a riscurilor pentru mediu (6-11)

6.

Prevenirea tuturor aporturilor rezultate din activitățile umane, inclusiv de 2 metoxi 2 metilbutan, în apele subterane constituie unul dintre obiectivele majore ale legislației comunitare în vigoare (7). Prin urmare, se recomandă aplicarea unor programe de monitorizare adecvate, dacă este cazul, pentru a permite detectarea timpurie a apelor subterane contaminate cu 2 metoxi 2 metilbutan.

7.

Pe lângă aceasta, se recomandă aplicarea cât mai largă a celor mai bune tehnici disponibile pentru construirea și exploatarea unităților subterane de depozitare și de distribuție a benzinei din cadrul benzinăriilor. În acest sens, statele membre ar trebui să examineze oportunitatea unor cerințe obligatorii, în special pentru benzinăriile situate în zonele de alimentare a apelor subterane.

8.

Autoritățile competente din statele membre în cauză ar trebui să stabilească, în autorizațiile emise în conformitate cu Directiva 2008/1/CE, condiții, valori limită de emisie sau parametri echivalenți sau măsuri tehnice privind 2-metoxi-2-metilbutanul pentru a permite exploatarea instalațiilor în cauză în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile („BAT”), luând în considerare caracteristicile tehnice ale instalațiilor în cauză, localizarea lor geografică și condițiile de mediu locale.

9.

Statele membre ar trebui să monitorizeze cu atenție punerea în aplicare a BAT în ceea ce privește 2-metoxi-2-metilbutanul și să raporteze Comisiei orice evoluție importantă în cadrul schimbului de informații privind BAT.

10.

Emisiile locale în apele de suprafață ar trebui controlate, dacă este cazul, prin reglementări naționale în vederea prevenirii riscurilor pentru mediu.

11.

Măsurile de reducere a riscurilor recomandate pentru protecția apelor subterane sunt considerate suficiente pentru protecția persoanelor expuse indirect prin contact cu mediul.

SECȚIUNEA 4

DESTINATARI

12.

Prezenta recomandare se adresează tuturor sectoarelor de activitate care importă, produc, transportă, depozitează, încorporează într-un preparat sau prelucrează în alt mod, utilizează, elimină sau recuperează substanțele în cauză, precum și statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 mai 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 131, 26.5.1994, p. 3.

(3)  JO L 273, 26.10.2000, p. 5.

(4)  JO L 161, 29.6.1994, p. 3.

(5)  JO C 157, 21.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

(7)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).


Top